OZ TOLAMIR
Hlavná 50, 080 01 Prešov
________________________________________________________________________
Implementačná agentúra
pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka podľa §9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonv v znení neskorších predpisov
poskytnutie služby
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
OZ TOLAMIR
Sídlo:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Zastúpený:
Ing. Jaroslav Výboštek, predseda združenia
IČO :
42234476
DIČ :
2023475773
Kontaktná osoba:
Ing. Jaroslav Výboštek
Telefón:
+421 948 771 720
E-mail:
[email protected]
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb„administratíva projektu“. Zatriedenie podľa
slovníka spoločného obstarávania: 79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce.
3. Názov predmetu zákazky
“ADMINISTRATÍVA PROJEKTU”
4. Opis predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb „administratíva projektu“ počas realizácie
projektu „Asistent sociálneho pracovníka – vytvorenie pracovného miesta“. Jedná sa
o nasledovné služby: riadenie projektu, zabezpečenie riadneho fungovania projektu, administrácia
a zúčtovanie projektu, príprava publicity a monitorovacích práv.
Rozsah poskytovanej služby: 120 hodín
Názov projektu:
ITMS kód projektu:
Operačný program:
Prioritná os:
Opatrenie:
Kód výzvy:
Asistent sociálneho pracovníka – vytvorenie pracovného miesta
7120230148
Zamestnanosť asociálna inklúzia
Podpora sociálnej inklúzie
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh
práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trhu
práce s osobitným zreteľom na MRK
OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01
5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky a podmienky financovania
Miestom poskytnutia služieb je: Hlavná 50, 080 01 Prešov
Termín poskytovania služieb: 2/2015 - 10/2015
Podmienky financovania: úhrada za poskytované služby sa uskutoční na základe vykonaných
prác odsúhlasených objednávateľom a faktúr vystavených dodávateľom bezhotovostný prevod po
dodaní služby s 30 dňovou splatnosťou faktúry.
6. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazy: 1 395,60 € bez DPH/ 1 674,72 s DPH.
Cenu je potrebné stanoviť v štruktúre podľa Prílohy č. 1 - Návrh na plnenie kriérií na
vyhodnotenie ponúk.
7. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet
zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane všetkých nákladov
súvisiacich s predmetom zákazky.
9. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti
Ponuku môže predložiť iba uchádzač - fyzická alebo právnicka osoba, ktorá je oprávnená
poskytovať obstarávané služby. Uvedené preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať
obstarávanú službu - živnostenský list; výpis z obchodného registra, ktorým uchádzač preukáže
schopnosť poskytovať obstarávanú službu.
10. Vyhodnotenie, jazyk a obsah ponuky
Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:
a) Cenová ponuka
spracovnaná podľa Prílohy č. 1 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom
uchádzača.
b) Doklad o oprávnení poskytovať službu - podľa §26 ods. 2 pís. e) zákona o verejnom
obstarávaní - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať služby - živnostenský list; výpis z obchodného registra.
11. Označenie obalu ponuky
V prípade doručenia ponuky poštou aleo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej
nepriehľadnej obálke na adresu verejného obstarávateľa.
Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
- názov a adesu verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresu uchádzača
- Označenie: “VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Administratíva projektu - NEOTVÁRAŤ”
12. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 5.2.2015 do 13:00 hod. na adresu sídla
verejného obstarávateľa.
13. Vyhodnotenie ponúk
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 5.2.2015 o 14:00 hod. na adrese sídla verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ bude vyhodncovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne
požiadavky verjného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo výzve. Tieto ponuky budú
ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo výzve. Víťazom súťaže
sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšu cenu (celkom s DPH). S úspešným
uchádzačom bude uzavretá zmluva.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak predložené ponuky budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo inak nevýhodné pre verejného
obstarávateľa.
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešnému uchádzačovi bude poštou alebo elektronicky doručené oznámenie o uzavretí zmluvy
a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude poštou alebo elektronicky
doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.
15. Zrušenie súťaže
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle§ 46 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zuršiť, ak ani jeden uchádzač
nesponil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, aleo ani
jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať, alebo ak ponúkaná cena úspešného
uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa.
16. Ďalšie informácie
Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečená e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na
komunikáciu e-mailovú adresu: [email protected] výdavky spojené s predložením
a prípravou ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči
verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu
z predložených ponúk, alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
V Prešove dňa 26.1.2015
..................................
Ing. Jaroslav Výboštek,
predseda združenia
Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií na vyhotnotenie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
OZ TOLAMIR
Sídlo:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Platca DPH:*
DIČ:
áno
nie
IČ DPH:
Zapísaný:
Kontaktá osoba:
Telefón:
E-mail:
* Nehodiace sa prečiarknuť
Návrh uchádzača na plnenie kritérií*
Dodanie služby: Administratíva projektu
Cena za 1 hodinu bez
Cena 120 hodín bez DPH
DPH
DPH 20%
DPH 20%
Cena za 1 hodinu s
Cena za 120 hodín celkom s
DPH
DPH
* V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu celkom.
V ...................................................... , dňa .....................................
...............................................
podpis, pečiatka
Download

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Administratíva