Spoločnosť BAD, s.r.o. podpísala v júni 2014 s Ministerstvom hospodárstva SR Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na zvýšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb, s
podporou Európskej únie financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Hlavné informácie o projekte:
Názov projektu:
Modernizácia športovísk, zatraktívnenie interiéru a dovybavenie
technologického zázemia v Hoteli Kaskády
Kód projektu v ITMS:
25130120206
Operačný program:
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os:
3 Cestovný ruch
Opatrenie:
3.1. Podpora cestovateľských aktivít v cestovnom ruchu
Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela Kaskády prostredníctvom
zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb s
celoročným využitím
1.
2.
Špecifické ciele projektu:
3.
4.
Modernizácia športového areálu s dobudovaním detského
parku.
Zlepšenie kvality a komplexnosti poskytovaných služieb
modernizáciou vybavenia izieb, dobudovaním fajčiarskej zóny
a dodávkou gastronomických zariadení kuchyne.
Zvýšenie kvality a dobudovanie wellness služieb v hoteli
Kaskády.
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom
dovybavenia technologického zázemia hotela Kaskády
Prijímateľ:
BAD, s.r.o.
Miesto realizácie projektu:
Letecká 19, Sliač
Doba realizácie projektu:
07/2014 – 10/2015
Výška poskytnutého
finančného príspevku:
404 676,76 EUR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.mhsr.sk/
Implementačná
agentúra:
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
http://www.siea.sk/strukturalne-fondy
Download

Spoločnosť BAD, s.r.o. podpísala v júni 2014 s