Centrum sociálnych služieb
Skalka nad Váhom II/74, 913 31 Skalka nad Váhom
Vnútorná norma č. 1
Organizačný poriadok
……………………………
Vypracoval: Ing. Roman Krbata, PhD.
riaditeľ CSS
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 28.02.2013
28. február 2013
1
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1
Organizačný poriadok Centra sociálnych služieb Skalka nad Váhom (CSS) je
základnou organizačnou normou ustanovujúcou deľbu práce, pôsobnosť a vzájomné
vzťahy jednotlivých útvarov, ich základné povinnosti, práva a zodpovednosť. Súčasne
definuje prvky riadiaceho systému vo všetkých oblastiach činnosti CSS.
Článok 2
Zriadenie a názov organizácie
2.1
Centrum sociálnych služieb Skalka nad Váhom je nástupníckou organizáciou Domova
dôchodcov Skalka nad Váhom, ktorého pôsobnosť je datovaná od roku 1985.
2.2
Zriaďovateľom CSS je s právnou účinnosťou od 1.1.2010 obec Skalka nad Váhom.
Názov organizácie:
Centrum sociálnych služieb
Sídlo organizácie:
Skalka nad Váhom II/74
913 31 Skalka nad Váhom
Forma hospodárenia:
rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ rozpočtovej organizácie:
Obec Skalka nad Váhom
IČO:
00351717
DIČ:
2021324448
Štatutárny orgán:
riaditeľ
Článok 3
Predmet činnosti organizácie
3.1
Predmetom činnosti CSS ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb podľa
príslušných ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. je poskytovanie sociálnych služieb
v rozsahu:
1. Zariadenie pre seniorov
2. Opatrovateľská služba
3. Prepravná služba
4. Odľahčovacia služba.
3.2
CSS je povinné predovšetkým zabezpečovať poskytovanie sociálnych služieb v súlade
so zákonom č. 448/2008 Z.z. a ďalších príslušných právnych predpisov, účelovo
využívať zverené prostriedky, zabezpečovať personálne a vecné vybavenie pracovísk,
využívať sociálno-zdravotnícke informácie a štatistiku a vedecko-technické informácie
a tieto zavádzať do praxe.
2
3.3
CSS plní zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa príslušných právnych
predpisov.
Článok 4
Právne postavenie organizácie
4.1
CSS je rozpočtovou organizáciou obce Skalka nad Váhom.
4.2
CSS vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť
vyplývajúcu z týchto vzťahov. CSS je samostatnou právnickou osobou, ktorá
nadobúda práva a zaväzuje sa k povinnostiam svojím menom.
4.3
CSS hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy a tiež s majetkom, ktorý
získala príspevkami, darmi a vlastnou hospodárskou činnosťou. So zvereným
majetkom hospodári a nakladá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
predovšetkým v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy a zákonom
č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov.
Článok 5
Štatutárny orgán, štatutárny zástupca, oprávnenie konať za
organizáciu, zastupovanie funkcií, poradné orgány, podpisovanie
za organizáciu
Štatutárny orgán
5.1
Štatutárnym orgánom CSS je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania na
návrh výberovej komisie a na návrh starostu obce do funkcie schvaľuje obecné
zastupiteľstvo. Riaditeľ CSS je v pracovnoprávnom vzťahu s obcou Skalka nad
Váhom. Za svoju činnosť sa zodpovedá starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu.
Riaditeľ je štatutárnym orgánom CSS a je oprávnený konať v mene CSS vo všetkých
veciach.
5.2
Kompetencie a rozsah práv riaditeľa CSS sa riadia Štatútom CSS, týmto
organizačným poriadkom a popisom pracovnej činnosti resp. pracovnou náplňou.
Zástupca štatutárneho orgánu a zastupovanie
5.3
Riaditeľ CSS menuje a odvoláva svojho zástupcu.
5.4
Riaditeľa CSS počas jeho neprítomnosti a v obmedzenom rozsahu jeho pôsobnosti
zastupuje zástupca riaditeľa CSS, ktorým môže byť aj vedúci zamestnanec.
Kompetencie a rozsah práv zástupcu riaditeľa CSS sa riadi týmto organizačným
poriadkom a popisom pracovnej činnosti resp. pracovnou náplňou.
5.5
Iní zamestnanci CSS sú oprávnení vykonávať za CSS právne úkony nutné k plneniu
uložených pracovných úloh len v prípadoch, keď je to stanovené v tomto
organizačnom poriadku a v ostatných vnútorných organizačných normách, alebo keď
je to na ich pracovné zaradenie vymedzené v popise pracovnej činnosti resp. pracovnej
náplni.
3
5.6
Oprávnenie zastupovať CSS navonok iným ako štatutárnym orgánom alebo zástupcom
štatutárneho orgánu vzniká na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym
orgánom. V poverení okrem všeobecných náležitostí musí byť vymedzený rozsah
poverenia.
Zastupovanie funkcií a odovzdávanie funkcií
5.7
Každý vedúci zamestnanec je povinný určiť svojho zástupcu, ktorý ho v dobe
neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu povinností, práv a zodpovedností.
5.8
Zástupca i zastupovaný sú povinní sa pri odovzdávaní funkcie na zastupovanie
navzájom informovať o priebehu a stave hlavných a nedokončených úloh a o stave
iných dôležitých vecí.
Poradné orgány
5.9
K zabezpečeniu operatívnej koordinácie činností, objektívneho a subjektívneho
posudzovania alebo spracovania návrhov na riešenie otázok koncepcií, rozvoja,
riadenia a hospodárenia CSS, zriaďuje riaditeľ organizácie tieto poradné orgány a
komisie:
Porada riaditeľa CSS:
Je najvyšším poradným orgánom. Zúčastňujú sa jej riaditeľ, vedúci ekonomickoprevádzkového úseku, vedúci ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku, a podľa potreby
referent ľudských zdrojov a PPaM a ďalší zamestnanci určení riaditeľom.
Odborné komisie:
Riaditeľ zriaďuje odborné komisie ako stále, alebo dočasné - podľa potreby.
Rozhodnutia o zriadení týchto komisií tvoria prílohu k tomuto organizačnému
poriadku. Ako stále komisie sú v CSS zriadené a svoju činnosť vykonávajú tieto
komisie:
komisia pre politiku kvality sociálnych služieb,
komisia pre liekovú politiku, opatrovateľstvo, zabezpečenie ošetrovateľskej
a zdravotnej starostlivosti,
etická komisia,
komisia stravovacej a liečebnej výživy,
komisia pre hygienicko-epidemiologickú, antiinfekčnú politiku a pre
nozokomiálne nákazy,
komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
komisia pre bezpečnosť a ochranu údajov,
komisia inventarizačná,
komisia škodová,
komisia likvidačná
komisia pre posudzovanie a oceňovanie prebytočného a neupotrebiteľného
majetku,
komisia vyraďovacia.
Ďalšie poradné orgány môže riaditeľ organizácie zriaďovať podľa potreby.
4
Podpisovanie a používanie pečiatok
5.10
Za CSS sa podpisuje tak, že k menu a funkcii zamestnanca oprávneného podpisovať sa
pripojí pečiatka organizácie a podpis. Oprávnenie zamestnancov podpisovať za CSS
jednotlivé písomnosti určí Vnútorná norma č. 3 o spracovaní účtovníctva a obehu
účtovných dokladov a Registratúrny poriadok.
5.11
CSS používa podlhovastú pečiatku. Pečiatky toho istého typu s rovnakým textom sa
rozlišujú číslom, ktoré musí byť v odtlačku pečiatky čitateľné. CSS vedie evidenciu
pečiatok. Evidencia obsahuje odtlačok pečiatky s uvedením mena a priezviska, funkcie
a podpisu zamestnanca, ktorý ju prevzal a používa.
Organizačné pojmy organizačnej štruktúry a ich pôsobnosť
5.12
V rámci hospodársko-technickej správy sa používajú nasledovné pojmy:
- útvar, ktorým sa označuje akýkoľvek organizačný celok bez ohľadu na predmet
a rozsah jeho činnosti, veľkosť, dôležitosť či podriadenosť,
- úsek na označenie útvaru, vytvoreného v záujme komplexného odborného
riadenia uceleného súboru činností rovnakého alebo podobného charakteru,
zoskupenia oddelení prípadne referátov; úsek možno rozčleniť na oddelenia
a referáty,
- oddelenie je útvar, v ktorého pôsobnosti je predmetom činnosti v rámci úseku
s minimálne dvomi referátmi,
- referát je samostatný útvar s elementárnymi činnosťami v rámci oddelenia,
- náplň jednotlivých útvarov je daná všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vyhláškami, metodickými pokynmi, odbornými usmerneniami a koncepciami
MPSVaR SR.
Pôsobnosť všetkých útvarov organizačnej štruktúry CSS
5.13
Pôsobnosť každého útvaru CSS je daná súborom činností, ktoré je príslušný útvar
povinný zabezpečovať. Vedúci každého útvaru je povinný priradiť výkon činností,
ktorých je útvar nositeľom, podľa tohto organizačného poriadku, alebo podľa platných
koncepcií a vnútorných noriem, na jednotlivé funkcie v rámci svojho útvaru, a to
písomne formou popisu pracovnej funkcie.
5.14
Každý útvar CSS v rozsahu svojej pôsobnosti predovšetkým zastupuje CSS voči iným
orgánom a organizáciám v odborne príslušných záležitostiach alebo v rozsahu
udeleného splnomocnenia, zastupuje vlastný útvar voči iným útvarom CSS,
spolupracuje s ostatnými útvarmi CSS pri výkone a rozvoji vlastnej činnosti a ich
činnosti, poskytuje informácie a podklady ostatným útvarom CSS, ktoré ich potrebujú
k výkonu svojej činnosti, spracováva predpísané hlásenia, rozbory, správy
o odborných činnostiach a ich výsledkoch pre potreby vedenia CSS, prípadne
ostatných odborných útvarov CSS, odborne riadi a kontroluje vykonávanie odborných
činností podriadenými útvarmi, a to v rozsahu svojej odbornej činnosti.
5.15
Kompetenčné spory medzi jednotlivými útvarmi riešia predovšetkým vedúci
pracovníci týchto útvarov. Keď nedôjde k dohode, rieši spor ich najbližšie nadriadený.
5
5.16
5.17
Organizačné usporiadanie organizácie
Základnými organizačnými útvarmi organizácie sú:
- riaditeľstvo CSS,
- ekonomicko-prevádzkový úsek,
- úsek sociálnej práce,
- ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek.
Úsek riaditeľa je tvorený rozsahom činností:
- manažment – riaditeľ, vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku a vedúci
ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku,
- úsek sociálnej práce,
- ľudské zdroje,
- kontrola a sťažnosti,
- verejné obstarávanie,
- BOZP a PO.
5.17.1 Úsek riaditeľa vykonáva riadiacu, organizačnú, koordinačnú, analytickú,
koncepčnú a kontrolnú činnosť potrebnú pre optimálne zabezpečenie
sociálnych služieb, opatrovateľskej, ekonomicko-hospodárskej, vzdelávacej a
spoločenskej funkcie CSS.
5.17.2 Okrem vyplývajúcich všeobecných práv a povinností má riaditeľ CSS
predovšetkým tieto právomoci, povinnosti a zodpovednosť:
- navrhovanie organizačného usporiadania organizácie vrátane určenia
pôsobnosti organizačných útvarov,
- rozhodovanie o zásadných otázkach personálnej a mzdovej politiky,
- rozhodovanie o majetku a ostatných prostriedkoch zverených organizácii do
správy v rámci platných predpisov,
- navrhovanie hospodárskeho plánu a rozpočtu pred schválení obecným
zastupiteľstvom,
- schvaľovanie rozboru činnosti a hospodárenia organizácie,
- rozhodovanie o hlavných smeroch rozvoja zabezpečenia ošetrovateľskoopatrovateľskej starostlivosti, jej úrovne a kvality,
- výkon kontrolnej činnosti a riešenia sťažností,
- starostlivosť o plnenie úloh BOZP a PO,
- navrhuje plán stavebných modernizácií, rekonštrukcií,
- uzatváranie pracovných zmlúv,
- spolupráca so stavovskými organizáciami,
- zabezpečenie úloh spojených s krízovým riadením CSS,
- starostlivosť o dodržiavanie zákonnosti, zmluvnej, rozpočtovej, finančnej a
ekonomickej disciplíny.
5.17.3 Riaditeľovi CSS sú priamo podriadení:
- vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku,
- vedúci úseku sociálnej práce,
- vedúci ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku,
- referent ľudských zdrojov v náväznosti na PPaM,
- referát BOZP a PO.
5.17.4 Vedúcich zamestnancov ustanovuje do funkcií riaditeľ CSS na základe
výberového konania alebo poverenia.
6
5.18 Ekonomicko-prevádzkový úsek je tvorený útvarmi:
- podateľňa,
- registratúra,
- referát výpočtovej techniky a IT (externý pracovník),
- finančná učtáreň,
- referát PaM,
- referát pokladňa, odborný účtovník,
- externý pracovník (dodávateľsky) BOZP, PO,
- referát stravovacej prevádzky a skladového hospodárstva,
- kuchyňa,
- práčovňa,
- obslužné činnosti – údržba a upratovanie.
5.18.1 Úsek ekonomicko-prevádzkový zabezpečuje predovšetkým organizačné,
právne, ekonomické a technicko-prevádzkové záležitosti CSS, dbá o dodržanie
právnych predpisov a predpisov upravujúcich organizačno-sociálne a finančné
zabezpečenie riadenie poskytovania sociálnych služieb, preveruje z hľadiska
právneho dokumenty, ktorými organizácia vstupuje do právnych a obchodných
vzťahov. tohto úseku je organizačne začlenená aj činnosť finančného
zabezpečenia zábezpeky.
- sekretariátu, ktorý komplexne zabezpečuje administratívnu agendu riaditeľa
- sociálnych informácií a štatistiky, ktorý organizuje a zabezpečuje
spracovanie súhrnných informácií a štatistických údajov o činnosti a rozvoji
CSS,
- usporadúva a uchováva získané informácie a vykonáva ich analýzu,
zabezpečuje pravidelnú informovanosť riadiacich zamestnancov CSS,
- poskytuje informácie nadriadeným orgánom a zaisťuje operatívne
informácie pre riadiacu činnosť CSS,
- podateľne, ktorá plní úlohy podľa registratúrneho poriadku CSS,
- registratúry a registrácie zmlúv, ktorý registruje a eviduje všetky zmluvné
záväzky, do ktorých vstupuje CSS,
- technicko-prevádzkového zabezpečenia,
- ekonomického a finančného zabezpečenia,
- účtovníctva,
- rozsahu výživy a stravovania pre prijímateľov sociálnych služieb
a zamestnancov CSS.
5.19
Úsek sociálnej práce:
- zabezpečuje metodické a praktické zabezpečenie sociálnych služieb,
- zabezpečuje agendu spojenú s vybavovaním žiadostí občanov o poskytnutie
sociálnych služieb a o poskytnutie informácií na základe zákona o slobodnom
prístupe k informáciám
- sociálne zabezpečenie prijímateľov sociálnych služieb,
- pracovná terapia pre prijímateľov sociálnych služieb,
- sociálne poradenstvo,
- odľahčovacia služba,
- opatrovateľská služba,
- prepravná služba.
7
5.19.1 Úsek sociálnej práce a úsek ošetrovateľsko-opatrovateľský sú nositeľmi
hlavnej a základnej funkcie CSS.
5.20
Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek je tvorený útvarmi:
- útvar zdravotníckeho zabezpečenia,
- útvar opatrovateľského zabezpečenia,
- odľahčovacia služba.
5.20.1 Úsek ošetrovateľsko-opatrovateľský a s úsekom sociálnej práce sú nositeľmi
hlavnej a základnej funkcie CSS.
5.20.2 Činnosť tohto úseku po odbornej a metodickej stránke riadi hlavná sestra CSS.
5.20.3 Zodpovedá riaditeľovi CSS
za úroveň zabezpečenia ošetrovateľskoopatrovateľskej starostlivosti, za správne vedenie dokumentácie, za výchovu a
vzdelávanie sestier a opatrovateľov.
5.20.4 Súčasťou úseku ošetrovateľsko-opatrovateľského je činnosť s cieľom pomáhať
jedincovi, rodine, skupine, komunite v zdraví a chorobe, vykonávať tie
činnosti, ktoré prispievajú k zdraviu, uzdraveniu, alebo pokojnému a
dôstojnému umieraniu.
5.20.5 Zabezpečenie zdravotníckych pomôcok a liekov na základe preskripcie
realizuje hlavná sestra CSS.
5.20.6 Činnosť ošetrovateľsko-opatrovateľského úseku riadi hlavná sestra CSS, ktorá
zodpovedá za odbornú úroveň jeho práce, pracovnú disciplínu podriadených
zamestnancov, za využívanie ubytovacieho a lôžkového fondu, prístrojovej
techniky na riadenom úseku.
5.20.7 Prácu sestier v zariadení sociálnych služieb a opatrovateľov riadi a kontroluje
hlavná sestra CSS, ktorá je priamo podriadená riaditeľovi CSS. Dbá o
rovnomerné a účelné rozmiestňovanie týchto pracovníkov a ich ďalšiu výchovu
a o dôsledné dodržiavanie etických zásad v styku s prijímateľmi sociálnych
služieb. Spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi CSS.
Článok 6
Sústava vnútorných organizačných noriem
6.1
Základnými dokumentmi CSS sú:
- Zriaďovacia listina CSS,
- Štatút CSS.
6.2
Za účelom zabezpečenia plnenia úloh CSS a pre vnútornú koordináciu činností
jednotlivých pracovísk vydáva organizácia vnútorné organizačné normy. Sústavu
vnútorných organizačných noriem budú tvoriť predovšetkým:
- Organizačný poriadok po schválení obecným zastupiteľstvom,
- Pracovný poriadok,
- Prevádzkový poriadok CSS,
8
-
Osobitný dodatok k Organizačnému poriadku o zaobchádzaní s liekmi s obsahom
omamných a psychotropných látok,
Zásady spracovania účtovníctva a obeh účtovných dokladov,
Mzdový poriadok,
Opatrenie riaditeľa, ktorým sa stanovil spôsob prístupu k informáciám podľa
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
Bezpečnostný projekt vypracovaný na základe Zákona 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov,
Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom CSS,
Zásady o hospodárení a nakladaní s majetkom obce,
Zásady tvorby a čerpania prostriedkov sociálneho fondu,
Registratúrny poriadok a registratúrny plán,
Vnútorná norma na verejné obstarávanie,
Vnútorná norma o autoprevádzke,
Havarijný plán,
Protipožiarny plán,
Hygienicko-epidemiologický režim.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1.
Organizačný poriadok je záväzný pre CSS a pre všetkých zamestnancov CSS.
7.2
Na základe tohto organizačného poriadku vydá CSS prevádzkový poriadok CSS, ktorý
podrobne upraví prevádzku CSS.
7.3
Prílohami k organizačnému poriadku sú:
- rozhodnutia riaditeľa o zriadení poradných orgánov,
- organizačná schéma CSS,
- osobitný dodatok k organizačnému poriadku o zaobchádzaní s liekmi s obsahom
psychotropných látok.
7.4
Organizačná schéma CSS je uvedená v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
organizačného poriadku.
7.5
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto vnútornej normy je možné vykonať písomne,
číslovanými dodatkami vydanými so súhlasom riaditeľa.
7.6
Dňom účinnosti tohto organizačného poriadku sa zrušuje Organizačný poriadok CSS
zo dňa 17.07.2012 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.07.2012.
7.7
Táto vnútorná norma nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2013.
V Skalke nad Váhom, 28.02.2013
Ing. Roman Krbata, PhD.
riaditeľ CSS
9
Centrum sociálnych služieb
Skalka nad Váhom II/74, 913 31 Skalka nad Váhom
Organizačná schéma CSS
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Obec Skalka nad Váhom (zriaďovateľ)
Obecné zastupiteľstvo
Starosta obce
Riaditeľ CSS
Ľudské zdroje
Ošetrovateľsko-opatrovateľský úsek
vedúci úseku – hlavná sestra (1,0)
BOZP a PO
Úsek sociálnej práce
vedúci úseku (1,0)
Sestra v zariadení
sociálnych služieb (5,0)
Podateľňa
Finančná
učtáreň (1,0)
Zdravotnícky asistent
Opatrovateľ (6,0)
Ekonomicko-prevádzkový úsek
vedúci úseku – (1,0)
Registratúra
Sociálny pracovník
PPaM
Opatrovateľ v teréne
Ergoterapeut (1,0)
Asistent liečebnej výživy (1,0)
Legenda: priame riadenie
kumulácia funkcie
resp. súčinnosť
Pokladňa
Kuchyňa
kuchárky (2,0)
pomocná
kuchárka (2,0)
Stravovacia
prevádzka
a skladové
hospodárstvo
(1,0)
Práčovňa (2,0)
Recepcia - chránené
pracovisko (1,50)
BOZP a PO + VPT a IT sú vykonávané formou outsourcingu
VPT a IT
Upratovanie
(2,0)
Údržba (2,0)
V Skalke n. V., 28.2.2013
Ing. Roman Krbata, PhD., riaditeľ CSS
10
Download

Vnútorná norma č. 1 Organizačný poriadok