043911187-01
~8~'~6 11111111111111111111111111111111111111
Vaša faktúra za 01.03.2011- 31.03.2011
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. sude Brati lava 1.,odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., čislo účtu 2628740740/1100, IBAN: S 2811000000002628740740,
BIG: TATRSKBX
25,74
SUMA NA ÚHRADU:
e
17.04.2011
DÁTUM SPLATNOSTI:
2724949445
VARIABILNÝ SYMBOL:
Vaše identifikačné údaje.
Fakturačné údaje.
Údaje potrebné na úhradu faktúry.
Dátum dodania služby:
Dátum vyhotovenia:
Číslo faktúry:
IČO:
Adresát:
31.03.2011
03.04,2011
2724949445
00312142
Číslo adresáta:
Faktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:
Číslo účtu VÚB:
Číslo
účtu
Tatra
Užitočné informácie
Prehlad
Vašich poplatkov:
........................
,
Vážený
zákazník,
0800/123500
Vám
T-Comu.
dní, od
g]
ako
K dispozícii
800
Poštová
a.
počas
čísle
informácie
a službám
pracovných
poruchy
na
kontaktujte
na bezplatnom
s podrobným
s.,
Centrum
služieb
1,010 08 Žilina.
V prípade
Faktúru
všetky
aj k produktom
sme Vám
Telekom,
zákazníkom,
bezplatnom
21.00 hod.
do
Slovak
na
poskytneme
--k-Vašim-faktúram,
1000058601
2314093958/0200
2628740740/1100
633738777/0900
banka:
Číslo účtu SLSP:
~
Obecný rad, Velké 8ierovce 24, Velké 8ierovce
913 11 Trenčianske Stankovce
pevnej
linke
nás,
prosím,
nájdete
.
,
"
Pravidelné poplatky
Obdobie
Biznis ISDN Klasik
01.04.2011 - 30.04.2011
Poplatky za volania
Volania
1.3.11 -31.3. il Vorne minúty: 00:30:00,1 10110
Volania
na 02
Volania
na
uplatnené na: miestne. medzim. a zahr. O.
Volania
na
a 1. pásmo
Miestne volania
V'1U_Zlté
volne minúty:
00:30:00
čísle ii[ 12 129.
vysvetlením
"
Hlasové služby -telefónne číslo 032/6496330
očet
0850
0800
Cena bez DPH
19,88 €
19,88 €
čet
1
1
Čas
Spolu bez DPH
0:01:00
0:03:09
0:24:06
0:48:10
0,2290 €
0,1988 €
0,0000 €
15
10
Poplatky za volania spolu
Hlasové služby -telefónne číslo 032/6496330 spolu
na
Spolu bez DPI:I
1
1,1422 €
1,57 €
21,45 €
www.t-<:om.sk/vzorfaktury
Hovory označené"
Slovak Telekom,
~
Vážený
boli ukončené
zákazník,
aj v elektronickej
0800/123500
v mobilnej
sieti
DPH
a.s.
Na všetky poplatky
Vaše faktúry
forme.
môžete
Viac sa dozviete
alebo na stránkach
sa vzťahuje jednotná
sadzba
DPH
Sadzba DPH
20 ofo
Základ dane
21,45
DPH
4,29 €
dostávať
na
čísle
www.t-com.sk.
·c·eIkov~r·sunia'na'lľhra(ťu:·····'' '····,· "
,,,
··..···..,,··..····..·.·...·..····..··25;74€
Ďakujeme.
Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011. Tarifa k službám: Magio, Ma
Optik, VTS A. VTS B, VTS G, VTS O, Vedlajšie tel ef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, IS
lisling, Firemné profily, Internet, webHouslng,
Business mternet, Bezplatné číslo 0800, Med
Zvýhodnené čislo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Pristup, MPLS VPN, Business Net,
okruhov, Dial VPN, Busines GityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky
Tarif/Obchodných podmienok nájdele od 31.3.2011 na www.l-com.sk. Aktualizované dokum
zverejnené v T-Cenlrách a na www.t-com.sk.
io Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner,
N O, Smart, Faxová služba. Virtual VoiceNet, Top
maroone
bezplatné
číslo, Prémiové číslo 0900,
Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek.
u službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene
nty k jednollivým službám platné k 1.5.2011 su
Download

Vaša faktúra za 01.03.2011