BYTOVÝ DOM - AERO RESIDENCE, MARTIN – ĽADOVEŇ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRIKLADANÁ K ŽIADOSTI O VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA
JANUÁR 2014
OBSAH DOKUMENTÁCIE
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
2.1 STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE, POŽIADAVKY NA URBANISTICKÉ,
ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM NAVRHOVANÝCH KAPACÍT,
2.2 ÚDAJE O STAVBE,
2.3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOTKNUTÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM, CHRÁNENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA,
KULTÚRNYCH PAMIATOK, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE, VÝRUB NARASTENEJ ZELENE (ZÁBER
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY ALEBO LESNÝCH POZEMKOV),
2.4 VPLYV STAVBY, PREVÁDZKY ALEBO VÝROBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PREDPOKLADANÝ
SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO ODSTRÁNENIA PRÍPADNÝCH NEGATÍVNYCH VPLYVOV,
2.5 ODOLNOSŤ A ZABEZPEČENIE Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY A CIVILNEJ OCHRANY.
3. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE
4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY
4.1 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ, OBMEDZENIE EXISTUJÚCICH PREVÁDZOK A INÉ OPATRENIA
POTREBNÉ NA UVOĽNENIE NAVRHOVANÉHO MIESTA STAVBY A JEJ USKUTOČŇOVANIE,
4.2 SÚVISIACE INVESTÍCIE A PREDPOKLADY ALEBO NÁROKY NA ICH ZABEZPEČENIE,
4.3 PRIPOJENIE NA EXISTUJÚCE TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA, BILANCIE KAPACITNÝCH NÁROKOV
A MOŽNOSTI,
4.4 VZŤAHY K EXISTUJÚCEMU VEREJNÉMU A OBČIANSKEMU VYBAVENIU ÚZEMIA, VRÁTANE
VEREJNEJ DOPRAVY,
B. VÝKRESY
1. Situácia
2. Pôdorys 1.P.P. , návrh
3. Pôdorys 1.N.P. , návrh
4. Pôdorys 2.N.P., návrh
5. Pôdorys 3.N.P. , návrh
6. Rez A-A
7. Rez B-B
8. Pohľady, návrh
9. Pôdorys 1.P.P., stav
10. Pôdorys 1.N.P., stav
11. Rez B-B, stav
12. Pohľady, stav
13. Vizualizácie objektu
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
1:250
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
C. DOKLADY
1. Splnomocnenie
2. fotokópia listu vlastníctva
3. fotokópia snímku z katastrálnej mapy
2|Strana
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Názov stavby:
Bytový dom AERO RESIDENCE
ul. Gogoľova 3, 036 01 Martin - Ľadoveň
Charakter stavby:
Nadstavba a stavebné úpravy
Investor:
PeP plus, s.r.o., Gogoľova 3, 036 01 Martin
Miesto stavby:
k.ú. Martin, parc. č. C KN 1930/ 37, 46, 47, 50, súp. č. 4831
Stupeň:
Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dátum:
Január 2014
Spracovateľ:
aplus.sk, s.r.o., Medvedzie Sídlisko 153/36, 027 44 Tvrdošín
web.: www.aplus.sk, email: [email protected] fax: 043/370 9028
konateľ: Ing. arch. Martin Pavlík, mob.: 0903 768 067
IČO: 46 820 205, DIČ: 202 360 6277
Autor:
Ing. arch. Martin Pavlík,
autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1721 AA
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Podklady na základe ktorých bola spracovaná dokumentácia:
• Snímka s katastrálnej mapy
• Konzultácie s investorom.
• Autorská vizuálna obhliadka a zameranie objektu.
• Hmotovo - objemová štúdia (december 2013)
• Fotodokumentácia
• Konzultácie s dotknutými orgánmi štátnej správy.
• platné príslušné STN
• stanovisko UHA mesta Martin, č. ÚHAM/1185/2012/OL-115 zo dňa 15.11.2012
PREHĽAD ÚČASTNÍKOV KONANIA A DOTKNUTÝCH ORGÁNOV
• PeP plus, s.r.o., Gogoľova 3, 036 01 Martin
• Interlink, s.r.o., Gogoľova 3, 036 01 Martin
• Mesto Martin, S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
• Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom :
• Mestský úrad Martin, odbory:
Útvar hl. architekta, Útvar hl. inžiniera, od. komunálnych služieb, od. majetku a služieb
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin
• Okresné riaditeľstvo hasičského a záchr. zboru v Martine
• Okresný úrad Martin, odbory:
Starostlivosti o životné prostredie, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, krízového riadenia
• Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
• SPP - distribúcia , a. s. Žilina
• Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin
• Slovak Telecom, a.s. Bratislava, pobočka Vrútky
• Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin
• Orange Slovensko, a.s. Bratislava
Strana | 3
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
2.1 STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE, POŽIADAVKY NA URBANISTICKÉ,
ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM NAVRHOVANÝCH KAPACÍT,
2.1.1.
2.1.1. Základné údaje charakterizujúce územie a stavieb v ňom
Riešené územie je v zmysle platného Územného plánu sídelného útvaru Martin a jeho zmien a doplnkov,
definované ako existujúca plocha bývania v bytových domoch – HBV, spadajúca do regulačného okrsku č.15,
s regulačným označením HA2.
Navrhované objekty sú rozdelené do samostatných stavebných objektov S0-01 až SO-07. Celková výmera
riešeného územia je 1196 m2 (vid. Grafická časť). Z toho zastavané nasledovne:
Bytový dom 355 m2, pešie komunikácie a spevnené plochy 86m2, spevnená plocha parkoviska 261 m2 a zeleň
2
494 m .
Bytový dom je nadstavbou a prístavbou existujúceho jednopodlažného objektu, čiastočne podpivničeného.
Na parcele investora je novovybudovaná spevnená plocha parkoviska s vybudovanou dažďovou kanalizáciou a
ORL, osvetlenia a nová prípojka teplovodu. Ostatné siete sú existujúce ponechané bez zmeny.
2.1.2
.1.2. Členenie stavby
Objektová skladba:
SO 01 Bytový dom
SO 02 Spevnené plochy – chodníky
SO 03 Spevnené plochy - parkovisko
SO 04 Dažďová kanalizácia a ORL
SO 05 Sadovnícke a parkové úpravy
SO 06 Vonkajšie osvetlenie + dátové rozvody
SO 07 Prípojka teplovodu
2.1.3. Popis existujúceho stavu
Objekt sa nachádza v intraviláne mesta Martin na sídlisku Ľadoveň, na ul. Gogoľova na parcelách
1930/37, 46, 47 a 50 vedených ako zastavaná plochy a nádvoria.. Ide o stavbu čiastočne podpivničenú s jedným
nadzemným podlažím a plochou strechou. Objekt bol pôvodne kolaudovaný ako materská škola, ktorá pozostávala
z dvoch častí a to, z pavilónu materskej škôlky (dnešná dvojpodlažná administratívna budova spoločnosti
Interlink, s.r.o.), jednopodlažného hospodárskeho pavilónu a dvora s detským ihriskom, ktoré sú vo vlastníctve
investora. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo účinnosť 21.8.1985, pod č. ÚPA 23/85/Ing. Ka, vydaný odborom
výstavby v Martine pri MsNV. Je to montovaná stavba z keramoblokov o skladobnej hrúbke 320 mm.
V objekte sa nachádzajú prevádzky obchodov, reštaurácie a herňa, ale v súčasnosti je využívaný ako
prevádzka služieb. Podzemné podlažie obsahuje 5 miestností, ktoré slúžia ako sklady reštaurácie a schodisko.
Osadenie do terénu je v priemernej hĺbke nad 2 m so zvislou izoláciou, murivo monolitické, stropy s rovným
podhľadom, schody s povrchom PVC. Podlahy z cementového poteru. Podlažie má jednoduché, oceľové okná do
anglických dvorcov, dvere sú hladké drevené, rozvod elektriny svetelný, 1 x bidet, rozvod studenej vody, ost.
inžinierske rozvody nie sú. Nadzemné podlažie pozostáva z chodby, 2 x WC, 2 prevádzkových miestnosti ,
v minulosti prenajímaných ako predajne, alebo služby, kancelárie, kuchynky a samostatnej sprchy, 4 x miestnosť
reštaurácie, 4 x sklad reštaurácie, 2 x miestnosť herne, malý nákladný výťah do nosnosti 100 kg. Základy
murované so zvislou izoláciou. Zvislá nosná konštrukcia v skladobnej hrúbke do 40 cm, stropy rovné vybudované
po r. 1960. Strecha plochá, krytina asfaltová. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu žľaby a zvody.
Fasádne omietky brizolit. V prevádzkových miestnostiach dvere hladké plné, okná zdvojené drevené, podlahy
ostatných miestností PVC v prevažnej časti dlaždice. Vykurovanie je ústredné s liatinovými radiátormi.
Elektroinštalácia svetelná, motorická s poist. automatmi, rozvod vody studenej a teplej. V objekte nie je rozvod
plynu, kanalizácia je do verejnej siete. Objekt je napojený na telefónny rozvod.
Objekt je prístupný cez existujúci dvor od ulice Gogoľova a od bytového domu 3945/1 na ul. Jozefa
Krónera. Vo dvore sú inštalované lavičky a preliezky, bývalého detského ihriska a prístrešok, ktorý slúži pre
letné sedenie reštaurácie. Je tu početná vzrastlá zeleň, ktorá je vhodná na ponechanie. Pozemok objektu je
obohnaný kombinovaným oplotením, z oceľových rámov s drôtenou výplňou, alebo dreveným latovaním. Rámy sú
osadené do betónového základu, ktorý vystupuje nad terén.
4 |Strana
2.1.4. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie
Navrhovaný objekt rieši výstavbu bytového domu s tromi nadzemnými a jedným podzemným poschodím a
s 5-timi bytovými jednotkami (1 byt/ 4 obyv.) s počtom 20 obyvateľov. Hlavný vstup do objektu je zo spoločného
dvora na západnej strane objektu a vedľajší je na východnej strane objektu a severnej strane ako servisnoobslužný vstup do technickej miestnosti. K južnej fasáde objektu je pristavané hlavné schodisko objektu. Objekt
je napojený na existujúce siete (vodovod, kanalizácia, strednotlaký plyn a vedenia silnoprúdu i slaboprúdu.
2.1.5. Urbanistické a dopravné riešenie
Riešené územie je včlenené do existujúcej štruktúry sídliska, kde okolitú výstavbu tvoria prevažne
bytové domy do priemernej výšky 4 NP. Z južnej strany je k objektu pričlenená 2 podlažná administratívna
budova, ktorá v minulosti tvorila súčasť objektu materskej škôlky. Navrhovaný objekt a objekt administratívnej
budovy je momentálne vzájomne prepojený presklenou prepojovacou chodbou. Táto chodba je v návrhu zrušená.
Objekty sú vzájomne vzdialené 8,1m. Východne od objektu je existujúci 4 NP bytový dom vo vzdialenosti 9,6m.
Objekt je dopravne napojený z existujúcej miestnej komunikácie – ul. Gogoľova, peší prístup je možný aj
od ul. Jozefa Krónera. Parkovanie k objektu bude zabezpečená na novovybudovaných parkovacích plochách,
vystavaných na pozemku investora. Bude tu spolu 12 otvorených parkovacích miest z toho bude jedno miesto
pre telesne postihnutého. Táto plocha bude odvodnená novou dažďovou kanalizáciou vyústenú cez ORL do
existujúcej dažďovej kanalizácii na ul. Gogoľova. Okolo pozemku je existujúci plot, ktorý ponechávame, z dôvodu
väčšieho súkromia budúcich vlastníkov bytov. Pri hlavnom dopravnom vstupe na pozemok je navrhnuté stojisko
pre kontajner TKO, verejné osvetlenie s kamerovým systémom a automatickou bránou. Ostatné existujúce vstupy
na pozemok cez bráničky pre peších ponechávame v pôvodnej polohe, t.j. jedna zo severu od verejného chodníka
a jedna z východu (viac viď. Výkres 1 Situácia).
2.1.6. Architektonické riešenie a dispozičné riešenie
Architektúra navrhovaného objektu reflektuje výšku okolitej zástavby, statické možnosti existujúcej
konštrukcie objektu, orientáciu k svetovým stranám a požiadavky investora - hlavne požiadavku na maximálne
využitie existujúcich konštrukcií objektu, bez zbytočného predražovania výstavby, zvolením nevhodných
a komplikovaných materiálov, konštrukcii a tvarosloví. Z toho dôvodu bola zvolená navrhovaná kombinácia
tvaroslovia, výšky, konštrukcii a celkového vzhľadu navrhovaného objektu,
Riešený objekt bude mať 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné podlažie, v ktorom bude umiestnené spoločné
domové vybavenie. Objekt má približne štvorcový pôdorys.
Na 1.N.P budú 2 bytové jednotky s dvoj a troj izbovými bytmi a ostatné spoločné domové vybavenie
a výmenníková stanica. Na 2.N.P. budú 2 bytové jednotky s troma izbami. Na 3.N.P. bude jedna bytová jednotka:
trojizbový byt.
Dispozičné riešenie jednotlivých bytov je v zmysle platných noriem a legislatívy, avšak snahou bolo
vytvoriť priestory v bytoch, ktoré sú nadštandardom, ako napr. samostatné šatníky, alebo sklady v jednotlivých
bytoch. Každý byt je vybavený minimálne jedným balkónom (terasou). Byty na prízemí (1.N.P.) sú nadštandardné
svetlou výškou priestorou, ktorá je 3,0m z dôvodu zachovania pôvodnej konštrukcie, ale aj tým, že majú vlastné
terasy.
Nadštandardom bytového domu je spoločný dvor, ktorý je od okolitého priestoru chránený existujúcim
oplotením a bohatou existujúcou vzrastlou zeleňou.
Pre bytový dom je navrhovaných 12 otvorených parkovacích státí z čoho 1 státie bude pre telesne
postihnutého. Spoločný dvor so zeleňou má výmeru cca 840 m2. Pri hlavnej vstupnej bráne zo strany ulice
Gogoľova, bude vybudovaný krytý prístrešok pre kontajnery TKO o výmere 4,5 m2.
Navrhovanou výstavbou vznikne pri navrhnutom riešení dispozičný priestor o týchto výmerách:
zastavaná plocha objektu
355 m2
spevnené plochy parkoviska - návrh
261 m2
spevnené pešie plochy - stav
64 m2
spevnené pešie plochy - návrh
22 m2
zeleň
494 m2
spolu
1196 m2
Strana | 5
celková úžitková plocha
plocha::
1.P.P.
49,4 m2
1.N.P.
273,5 m2
2.N.P.
283,2 m2
3.N.P.
170,4 m2
Spolu
776,5 m2
Celková obytná plocha:
0 m2
124,2 m2
201,4 m2
100,7 m2
426,3 m2
Bližšie výmery jednotlivých bytov – viď výkresová časť
2.2 ÚDAJE O STAVBE,
STAVBE,
2.2.1.
2.2.1. Stavebno - konštrukčné,
konštrukčné, materiálové riešenie
Existujúci objekt je postavený ako keramobloková konštrukcia o skladobnej hrúbke 320 mm. Zo severnej
a južnej strany plnostenná konštrukcia s osadenými okennými a dvernými otvormi, Z východnej a západnej strany
prevažne stĺpová konštrukcia vyplnená okennými otvormi o rozmeroch 1450 x 1750 mm, s výškou parapetu 1000
mm. Konštrukcia pôvodného objektu bude zachovaná, bude zateplená systémom Nobasil o hr. 200mm a omietaná
štruktúrovanou omietkou.
Nadstavaná časť objektu je konštrukčne navrhnutá ako sendvičová rámová konštrukcia. Zvislý aj
vodorovný nosný systém bude tvoriť oceľová rámová konštrukcia profilu H o výške profilu 240mm, čiastočne
ukotvená do nových základov mimo existujúci objekt a čiastočne uložená na existujúcu konštrukciu objektu.
Obvodový nosný plášť jednotlivých buniek (bytových jednotiek) bude tvorený z drevených lepených
nosníkov rozmerov 300x80 mm, ktoré budú zviazané veľkoplošnými OSB doskami a zateplené izoláciami nobasil +
parozábrany. Nosné a stužujúce steny pristavaného schodiska budú z pórbetónových tvárnic hr. 250mm
zateplených z dosák z kamennej vlny – systém Nobasil, hr. 200mm.
Vnútorné deliace steny budú sadrokartónové. Strecha je riešená ako plochá jednoplášťová, čiastočne
prekrytá konštrukciou terás. Fasáda je navrhnutá ako štruktúrovaná omietaná. Farebnosť bude upresnená na
základe vyvzorkovania. Podlahy budú zateplené, zvukovoizolačné, podľa charakteru miestnosti keramické dlažby,
plávajúce drevené alt. laminátové podlahy.
Okná sú navrhované drevené vyrábané na zakázku. Všetky okná v prízemí budú mať bezpečnostné fólie
connex. Vstupne dvere do objektu budú hliníkové. Vnútorné vstupné dvere do bytov budú protipožiarne.
Vnútorné dvere do jednotlivých miestností budú drevené osadené do drevených zárubní.
Podrobnejšie stavebno-technické riešenie bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
2.2.2. Prístup pre telesne a zmyslovo postihnutých občanov
Charakter stavby vyžaduje splnenie vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách,
zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Riešenie bytov nevylučuje úpravu pre ZTP. Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový prístup. Byty
na 1.NP. je možné riešiť ako bezbariérové. Všetky nástupné miesta, pláta a chodby na 1.N.P nie sú menšie ako
1,5x1,5m. Sklony rámp, dimenzie prahov sú navrhnuté podľa vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Požiadavky vyhlášky budú
splnené, podrobnosti a náležitosti budú riešené v ďalšom stupni PD.
2.2.3. Dopravné riešenie
Dopravne je areál napojený na cestnú sieť príjazdovou komunikáciou, ktorá je napojená na cestu ul.
Gogoľovej cez vjazd, ktorého dopravný režim bude usmernený dopravným značením.
PRITAŽENIE KOMUNIKAČNEJ SIETE
Uvažovaná výstavba minimálnym spôsobom zaťaží existujúce komunikácie v území. Hlavný dopravný
vjazd do územia je z ul. Gogoľová, kde frekvencia automobilovej dopravy je minimálna až mierne frekventovaná
v období rannej a poobednajšej špičky.
STATICKÁ DOPRAVA
Podkladom pre navrhnuté riešenie boli odhadované, požadované kapacity parkovacích zariadení
odvíjajúce sa od počtu obyvateľov bytového domu..
6|Strana
V riešenom území je všetka parkovacia kapacita umiestnená na povrchu pozemku investora o kapacite
12 PS, kde jedno parkovacie miesto je určené pre telesne postihnutého.
VÝPOČET STATICKEJ DOPRAVY
Výpočet je vyhotovený podľa STN 73 6110/Z1.
Koeficienty
koeficient mestskej polohy riešeného územia
Kmp– ostatné územie
Kd súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce
IAD : ostatná doprava = 40 : 60
Funkčné využitie objektu: bývanie - 5bytov
N = 1,1 x Oo
2-izbové byty..................1
1,1 . 1,5PM/byt
3-izbové byty..................4
1,1 . 2PM/byt
1,0
1,0
1,1 x 1 x 1,5
1,65 PM
1,1 x 4 x 2
8,8 PM
N = 10,45 miest pre funkciu bývanie
Celkové nároky na statickú dopravu je 11 miest. Podľa výpočtu bilancie statickej dopravy je potrebné
zabezpečiť minimálne 11 parkovacích miest. Podľa ustanovení vyhl.č.532/2002 Z.z. je treba navrhnúť 4% stojísk
pre vozidlá telesne postihnutých, ale najmenej 1 parkovacie miesto. Navrhnutých je 12 parkovacích miest, z toho
je pre telesne postihnutých občanov vyhradených 1 parkovacie miesto. Parametre kolmých parkovacích státí sú
navrhnuté šírky 2,5m a dĺžky 5m podľa STN 73 6056 pre vozidlá skupiny 1, podskupiny 01 a 02 – malé, stredné
a veľké osobné automobily. Parkovacie miesto pre telesne postihnutých je šírky 3,5m.
Návrhové prvky
Navrhované technické prvky vychádzajú z STN 736110 – Projektovanie miestnych komunikácií. Polomery
oblúkov a šírky jazdných pruhov s príslušnými rozšíreniami sú navrhnuté podľa STN 73 6102 tab. č.5. Parkovacie
miesta sú navrhnuté podľa STN 73 6056.
Smerové vedenie
Príjazdová komunikácia a vetvy komunikácií v areáli sú riešené ako priame.
Výškové vedenie
Výškovo bude príjazdová komunikácia na začiatku naväzovať na kraj jestvujúcej cesty ul. Gogoľovej.
Pozdĺžny sklon komunikácie bude minimálny, podľa okolitého terénu. V mieste napojenia na cestu ul. Gogoľovej
bude pozdĺžny sklon klesať smerom od cesty, aby nevytekali zrážkové vody na túto komunikáciu. Pozdĺžne
sklony komunikácií budú prispôsobené výškovému osadeniu stavebných objektov a konfigurácii terénu. Max.
pozdĺžny sklon bude 2,0 %.
Priečne a konštrukčné usporiadanie
Konštrukčné usporiadanie komunikácíí je navrhnuté nasledovne :
Nová spevnená plocha ako aj parkovacie plochy sa vybudujú v nasledovnom zložení vrstiev:
skladba 1
•
•
•
•
•
•
•
•
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PIESKOVÉ LÔŽKO fr. 2/4 (ALT.DRŤ. fr. 4-8)
GEOTEXTÍLIA
IZOLAČNÁ FÓLIA EKOPLAST 806 /FATRAFOL/
GEOTEXTÍLIA
VIBROVANÝ ŠTRK VŠ fr. 0-8 mm
SPODNÁ NOSNÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVA fr. 0-32 mm hr. 200 mm
Dostatočne spev. zemná pláň
/spodná nosná vrstva, zhutniť 45 MPa
Spolu
Strana | 7
hr. 80 mm
hr. 30 mm
hr. 1,5 mm
hr. 250 mm
460 mm
Nová plocha pre chodcov sa vybuduje v nasledovnom zložení vrstiev:
skladba 2
•
•
•
•
BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DLAŽBOVÉ LÔŽKO /DRVENÉ ALEBO
ŤAŽENÉ KAMENIVO fr. 4/8 mm,
JEMNÁ PLÁŇ/ŠTRKODRVA fr. 8-16 mm,
ZHUTNIŤ 150 MPa
DOSTATOČNE SPEV. ZEMNÁ PLÁŇ
/SPODNÁ NOSNÁ VRSTVA, ZHUTNIŤ 45 MPa
hr. 60 mm
hr. 40 mm
hr. 150 mm
Spolu
250 mm
Na krajoch parkoviska budú osadené cestné obrubníky na stojato s výškou 100mm nad vozovkou.
Konštrukčné vrstvy jednotlivých častí komunikácií sú navrhnuté podľa príslušných STN a Katalógu pozemných
komunikácií. Je potrebné, aby jednotlivé konštrukčné vrstvy boli hutnené tak, aby sa dosiahlo maximálnej
pevnosti a tým aj maximálnej tvarovej stálosti podkladných vrstiev.
Odvodnenie
Odvodnenie parkoviska bude riešené pomocou uličného vpustu. Uličný vpust bude z betónovejh skruže
osadených ťažkým liatinovým poklopom, čistiacim košom a odkalovacím priestorom.
Dopravné značenie
Na zvislé dopravné značky bude použitý hliník, značky budú s reflexnou úpravou povrchu. Osadia sa
v zmysle STN 01 8020 a Vyhlášky č.9/2008 Z.z. Vodorovné dopravné značenie bude bielej farby, reflexné.
Prenosné dopravné značky musia byť počas celej doby kompletné, nesmú byť znečistené a ani inak poškodené.
V prípade poškodenia treba urýchlene značky obnoviť. Organizácia vykonávajúca práce na vozovke je povinná
dočasné dopravné značenie osadiť v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy, počas trvania prác ich
udržiavať v riadnom stave a zábrany za zníženej viditeľnosti označiť červeným svetlom. Taktiež je povinná
v zmysle zákona č 135/61 Z.z. v znení neskorších predpisov, v úplnom znení vyhlásenom pod č. 55/1984 ZB.,
počas prác priľahlú komunikáciu udržiavať v riadnom stave a v prípade, že dôjde k jej znečisteniu z dôvodu
vykonávaných prác, túto očistiť bez meškania.
Zemné práce
Pred započatím stavebných prác sa priestor celého staveniska odhumusuje. Zemné práce pozostávajú
hlavne z výkopových prác a z drobných terénnych úprav a dosypávkach za obrubníky . Pred výstavbou
komunikácií bude zrealizovaná príprava územia, a bude pripravená pláň pod výstavbu komunikácií. Základnou
normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Pláň pod vozovkou musí byť
upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné
ustanovenia pre navrhovanie.
Zemná pláň pod vozovkou musí byť zhutnená tak, aby modul deformácie podložia dosiahol E def2 = 50
Mpa. Pomer E def2 / E def1 musí byť menší ako 2,5. Vo vrstve násypu a vrstve zárezu môžu byť použité len
zeminy vhodné (STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako
1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné
zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená
v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená
pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené
musia byť aj prejazdy vozidiel.
8|Strana
2.3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOTKNUTÝCH OCHRANNÝCH PÁSIEM, CHRÁNENÝCH ČASTÍ ÚZEMIA,
KULTÚRNYCH PAMIATOK, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE, VÝRUB NARASTENEJ ZELENE (ZÁBER
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY ALEBO LESNÝCH POZEMKOV),
Riešené územie je v zastavanej časti mesta na sídlisku Ľadoveň, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej
časti mesta Martina (koordináty 49° 3.102', 18° 55.571') v nadmorskej výške 416 m n. m. V území nie sú potrebné
asanácie ani zábery pôdy, nakoľko sa jedná o druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria.
2.3.1. Ochranné pásma
V riešenom území sa nenachádzajú ochranné územia ani chránené časti územia. Je nutné rešpektovať
ochranné pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a ochranné
pásma existujúcich inžinierských sietí v zmysle platnej legislatívy a to následovne:
Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine
V zmysle vyhlášky MZ SR č. 341/2010 Z.z. z 5. 8. 2010
Telekomunikácie
V zmysle príslušnej telekomunikačnej vyhlášky a noriem STN predstavujú ochranné pásma telekomunikačných
zariadení:
• 1 m pre miestne telekomunikačné káble a rozvody
• 1,5 m a 3 m pre diaľkové a spojovacie vedenia
V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením musí byť dodržaná norma STN 73 6005
o priestorovej úprave vedení technického vybavenia a norma STN 33 40 50 ods.3.3.1. o podzemných
telekomunikačných vedeniach. Pred začatím výkopových prác je nutné zameranie a vytýčenie podzemných inž.
sietí.
Vodohospodárske siete
• vodovod DM150 – 1,50 m od okraja potrubia vodorovne na obidve strany
• kanalizácia DN300 - 1,50 m od okraja potrubia vodorovne na obidve strany
.
Ochranné pásma v teplárenstve
Zákon 657/2004 o tepelnej energetike
§ 36
• Ochranné pásmo rozvodu tepla za odovzdávacou stanicou je vymedzené zvislými rovinami vedenými po
jeho obidvoch stranách vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto zariadenie len v prípade, že
by mohlo dôjsť k ohrozeniu plynulosti dodávky tepla a bezpečnosti prevádzky zariadenia, a to najviac v
zastavanom území na každú stranu 1m a mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú
stranu 1 m, podľa určenia držiteľa povolenia na rozvod tepla.
Ochranné pásma elektronických komunikácií
Zákon č. 610 / 2003 Z.z. o elektronických komunikáciách
§ 67
• Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a
výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o
nadzemné vedenie.
Rozsah a charakteristiku všetkých ochranných pásiem riešeného územia pozri príslušnú kap. predmetnej
správy. Konštatujeme, že počas výstavby objektov nie je nutné stanovovať mimoriadne dočasné, ochranné
hygienické pásma. Ochranné pásma jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich
súvisiacich zariadení budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy resp. bude s nimi
nakladané v zmysle projektového riešenia. Zvláštne a osobitné opatrenia počas výstavby, v dotyku s
inžinierskými sieťami, revíznými šachtami a ostatnými objektami a zariadeniami napr. v majetku napr. SPP, a.s.
SSE, a.s. resp. Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. budú upresnené v samostatných projektových riešeniach
ďaľšieho stupňa projektovej prípravy (napr. problematika trvalého prístupu majiteľov a správcov I.S. k objektom
Strana | 9
a technickým zariadeniam počas výstavby, poloha dočasných objektov navrhovaného zariadenia staveniska voči
ochranným pásmam týchto zariadení a pod.).
2.3
2.3.2.
.2. Sadovnícke úpravy
V súčasnosti je parcela vedená podľa výpisu KN ako zastavaná plocha a nádvorie. Okolie objektu je
obrastené vzrastlou zeleňou spontálne sadenou. Z dôvodu výstavby nových parkovacích miest bude nutný výrub
drevín o celkovom počte 7 ks. Na tento výrub bol vydaný súhlas, viď. príloha C. Doklady.
Likvidácia a ochrana zelene:
V súčasnosti sa na pozemku nenachádza žiadna hodnotná zeleň. Nebude sa teda realizovať ochrana existujúcej
zelene.
Príprava pôdy:
na ploche sadových úprav bude rozprestrená ornica v hr. 150mm. Pred osadením bude pôda ošetrená herbicídom.
Trávnik:
bude založený výsevom v kvalite parkového trávnika.
Stromy:
budú vysádzané v celkovom počte podľa požiadaviek Povolenia na výrub (viď. príloha) do jám zodpovedajúcej
veľkosti s 50% výmenou pôdy zmesou kvalitnej ornice a záhradnej zeminy v pomere 3:1. Použité budú výpestky
s obvodom kmeňa 140-160-180mm a výškou podľa charakteru výpestku. Stromy budú ukotvené kolmi.
Kry: budú vysadené do čierneho úhoru zabezpečené chemickým ošetrením po výsadbe, do jám s výmenou 50%
podobne ako u stromov.
Všetky práce budú realizované podľa príslušných noriem STN.
2.4 VPLYV STAVBY, PREVÁDZKY ALEBO VÝROBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PREDPOKLADANÝ
SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO ODSTRÁNENIA PRÍPADNÝCH
PRÍPADNÝCH NEGATÍVNYCH VPLYVOV,
2.4.1
2.4.1 Odpadové hospodárstvo
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú druhy
odpadov, zaradených do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).
Pri výstavbe vznikne odpad jednak v rámci prípravy územia a jednak pri samotnej výstavbe objektu. Hlavný
objem odpadu vznikne pri príprave územia a pri výkopových prácach. Časť výkopovej zeminy bude použitá na
spätné zásypy a sadové úpravy.
Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich
vznikajúcich pri výstavbe:
Č. druhu
odpadu
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 06
20 01 01
20 03 01
17 09 04
Názov druhu odpadu
drevo
plasty
železo a oceľ
káble iné ako uvedené v 17 04 10
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
papier a lepenka
zmesový komunálny odpad
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Kategória
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
Množstvo
800
200
900
140
500
240
840
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
1500 kg
10 | S t r a n a
Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich
vznikajúcich počas prevádzky:
Maximálne obsadenie bytových domov je 20 obyvateľov. Pri predpokladanom obsadení a množstve
odpadu na obyvateľa týždenne 55l, vychádza celkové množstvo zmiešaného komunálneho odpadu na cca. 1100L.
Pri frekvencii odvozu 2x týždne by mala kapacita odpadových nádob dosahovať min 550 L. Navrhnutý je
priestor s možnosťou umiestnenia kontajnera 1x800l o objeme 800l.
Č. druhu
odpadu
13 05 06
20 01 21
20 02 01
20 03 01
Názov druhu odpadu
Kategória
Kg/rok
olej z odlučovačov oleja z vody
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
biologicky rozložiteľný odpad
zmesový komunálny odpad
N
N
O
O
10
2 ks
300
4600
Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva
(zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov
a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie
odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá
použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov
skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.
Medzi prvoradé úlohy pri zahájení prevádzky bude patriť vybavenie súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi, spracovanie pokynov v prípade havárie, spracovanie programu odpadového
hospodárstva a zabezpečenie základných zmlúv s oprávnenými organizáciami na odber a následné zhodnotenie
alebo zneškodnenie odpadov.
Odpad bude likvidovaný prostredníctvom centrálneho zvozu technických služieb – predpokladá sa 2 x
týždne. Odvoz komunálneho odpadu bude v ďalšej fáze projektu ošetrený zmluvou s technickými službami mesta
Martin.
2.4.2. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy vyplývajúce z vyhlášky SÚBP
a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci
vo vodohospodárskych objektoch. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácii.
Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné pred
zahájením stavby vytýčiť.
Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty
a poriadku na pracovisku.
Súvisiace právne a iné predpisy:
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.111/1975 Zb. v znení vyhlášky č.483/1990 Zb., o evidencii a registrácii pracovných úrazov
a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení
Zákon č.20/1996 Zb., v znení zákona SNR č.96/1992 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a zákonné opatrenia SNR
č.305/1992 Zb.
Vyhláška MZd č.45/1996 Zb., o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č.17/1977 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku
a vibrácií
Vyhláška Ministerstva stavebníctva č.77/1965 Zb. o výcviku spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
Zákon č.53/1975 Zb. o pokutách za porušenie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných
podmienok
Vyhláška SÚBP č.59/1982 Zb., v znení vyhlášky č.484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na
zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
Smernice – záväzné opatrenie č.17/1990 Vestníka MZd SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (reg.
v čiastke 24/1970 Zb.) v znení Smernice MZd SSR z 15.dec.1971 (reg. v čiastke 13/1972 Zb.).
Smernica MLVH SSR č.7200/4/221/1983 pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (a
Podnikové regulatívy o poskytovaní OOPP pracovníkom)
Zborník vybraných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vodohospodárskych organizáciách
z r.1990 a jeho Dodatok č.1 z januára 1993
Strana | 11
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
(nahrádza Bezpečnostné predpisy B1 až B6).
Nariadenie vlády SR
č. 159/2001 o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
č.201/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pracoviska
č.204/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci s bremenom
č.247/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
č.510/2001 o min. bezpečnostných požiadavkách na stavenisko
č.504/2002 o podmienkach poskytovania ostatných ochranných prostriedkov
2.5 ODOLNOSŤ A ZABEZPEČENIE Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY A CIVILNEJ OCHRANY.
2.5.1. POŽIARNA OCHRANA
Všeobecne, súvisiace normy a predpisy
Súvisiace normy a predpisy
-Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb + Vyhláška MV SR č. 307/2007 Z.z., ktorá ju mení a dopĺňa + Vyhláška MV SR
č.225/2012 z 25.6.2012.
-STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho
úseku.
-STN 92 0201-2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie.
-STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb.
-STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti.
-STN 92 0241 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.
-Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavby vodou na hasenie požiarov.
-STN 92 0400 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
-STN 92 0202-1 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.
-STN EN 1838 - Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie
-STN 92 0205 - Správanie sa stavebných výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických
káblových systémov.
STN 92 0203 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie.
Všeobecné údaje
Zásadná koncepcia riešenia protipožiarnej bezpečnosti (PB) obytného domu „AERO RESIDENCE“
vychádza z platného kódexu predpisov a noriem protipožiarnej bezpečnosti a je zameraná na plnenie troch
základných požiadaviek PB:
1/- zabránenie rozšírenia sa prípadného požiaru do väčších rozmerov, čím sa minimalizujú škody na majetku,
zníži ohrozenie osôb a umožní sa efektívny hasebný zásah (dosiahne sa požadovaným a optimálnym rozdelením
stavby na požiarne úseky, zabezpečením stavby adekvátnymi požiarnotechnickými zariadeniami, dodržaním
potrebných požiarnych odolností stavebných konštrukcií, zabránením prenosu požiaru zo susedných stavieb
a dodržaním odstupových vzdialeností medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi),
2/- zabezpečenie bezpečnej evakuácie osôb v prípade požiaru (stanovenie počtu, dĺžok a šírok únikových ciest,
vytvorenie chránených únikových ciest a dostatočnej kapacity únikových východov),
3/- vytvorenie podmienok pre účinný hasebný zásah (zásahové cesty, zabezpečenie stavby vodou pre hasenie
požiarov a potrebnými požiarnotechnickými zariadeniami).
Pre účely územného rozhodnutia je rozhodujúce z hľadiska PB v tomto stupni posúdenie:
- odstupových vzdialeností,
- zabezpečenia vody pre hasenie,
- príjazdu a prístupu k stavbe pre hasebný zásah.
12 | S t r a n a
Popis stavby a jej priestorov
Bytový dom
Uvažuje sa s nadstavbou a prístavbou existujúceho objektu s tromi nadzemnými podlažiami a jedným
podzemným podlažím. Prvé nadzemné podlažie je určené na viacúčelové využitie, ako zázemie domu s dvoma
bytovými jednotkami, v ostatných nadzemných podlažiach sa budú nachádzať troj izbové byty. Maximálne
pôdorysné rozmery sú 16,5 m x 22 m. Z hľadiska stavebného riešenia sú nosné obvodové steny pôvodného
objektu z keramoblokov o skladobnej hrúbke 320 mm, stropné dosky železobetónové. Nové konštrukcie tvoria
drevený rám s teploizolačnou výplňou, spájaných veľkoformátovými doskami a kompletne omietnutých, osadených
na oceľových konštrukciach, ktoré sú chránené protipožiarným náteromu. Stavby nemusia byť v súlade s STN 92
0201-2, čl. 5.5.5 c.) vybavené požiarnymi pásmi. Požiarna výška „h“ je v súlade s STN 92 0201-2, čl. 2.2.6 je 11,5
m. Povrchovú úpravu strechy tvorí nehorľavá krytina. V súlade s STN 92 0201-2, čl. 2.6.7 b.) sa jedná o dva
nehorľavé konštrukčné celky.
Hlavné typy priestorov
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa v stavbách nachádzajú priestory s bežným požiarnym rizikom.
Byty
V každej stavbe sa nachádzajú 2 - 3 izbové byty (obytné bunky), ktoré tvoria v súlade s vyhláškou MV
SR 94/2004, príloha č.1 vždy samostatné požiarne úseky.
Poznámka:
V zmysle §94 (5) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ide pri oboch obytných domoch a jednom
polyfunkčnom dome o stavby na bývanie skupiny B. Každý byt predstavuje jednu obytnú bunku, ktorá v zmysle
Prílohy 1, bod 4. vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. musí tvoriť samostatný požiarny úsek (PÚ).
Elektrické prevádzky:
Elektrické prevádzky (elektromery) budú požiarne oddelené od ostatných priestorov a budú navrhované
v súlade s čl.10.2 STN 33 3220 a STN 92 0203.
Šachty
Všetky typy šachiet (inštalačných i výťahových) musia byť požiarne oddelené od ostatných požiarnych
úsekov, ktorými prechádzajú. Preto jednotlivé šachty budú tvoriť samostatné požiarne úseky. Šachty VZT
a šachty elektro musia tvoriť samostatné PÚ, nemôžu sa zlučovať s inými profesiami. Požiadavky na požiarne
odolnosti stien a uzáverov šachiet sa určia podľa susedných požiarnych úsekov. Obostavaný priestor, ktorý
prechádza len jedným podlažím, t.j. zospodu i zhora má požiarny strop, t. j. neprestupuje cez požiarne stropy,
nie je šachtou. Je len priestorom rozvodov, ktorý je súčasťou toho PÚ, v ktorom sa nachádza.
Strojovne
Strojovne VZT musia tvoriť samostatné požiarne úseky. Pokiaľ slúžia len pre jeden požiarny úsek,
môžu byť jeho súčasťou. Jednotky požiarneho vetrania nesmú byť súčasťou iných strojovní VZT ani iných
priestorov, môžu byť umiestnené v samostatnej miestnosti tvoriacej samostatný požiarny úsek (PÚ). na streche
alebo priamo v CHÚC. Každá jednotka požiarneho vetrania je súčasťou toho PÚ CHÚC, ktorý vetrá.
Technické riešenie
Delenie stavby do požiarnych úsekov
úsekov
Posudzované stavby budú delené do samostatných požiarnych úsekov podľa požiadaviek vyhlášky MV
SR č. 94/2004.
- jednotlivé obytné bunky – byty,
- domová vybavenosť stavby pre bývanie,
- iné priestory, umiestnené v stavbe pre bývanie,
- chránené únikové cesty,
- čiastočne chránené únikové cesty (= samostatné PÚ bez požiarneho rizika),
- šachty evakuačných výťahov, inštalačné šachty,
- elektrické stanice,
- náhradné zdroje a ostatné priestory so zariadeniami, pri ktorých je požadovaná činnosť pri požiari,
Strana | 13
Požiarne riz
riziko,
iko, stupeň protipožiarnej bezpečnosti
V nasledujúcom prehľade je uvedené ku každému hlavnému typu požiarneho úseku (PÚ) súčasne požiarne
riziko a z neho vyplývajúce zatriedenia do stupňa protipožiarnej bezpečnosti (resp. taxatívne zatriedenie) podľa
STN 92 0201-2.
PÚ obytných buniek
V zmysle STN 92 0201-2 čl. 3.4 sú PÚ jednotlivých obytných buniek (bytov) zatriedené taxatívne podľa
podlažnosti danej stavby. V stavbách od 3 do 8 nadzemných podlaží - II°PB, v stavbách do 3 nadzemných
podlaží - I°PB.
V zmysle STN 92 0201-1 prílohy K je pre byty možné uvažovať bez výpočtu s pv = 50 kg/m2 a a = 1,0.
Veľkosť požiarnych úsekov tvoriacich obytné bunky je vyhovujúca.
Chránené únikové cesty (CHÚC)
V stavbe je navrhnutá chránené úniková cesta typu B. Minimálny stupeň protipožiarnej bezpečnosti
CHÚC B s predpokladaným časom evakuácie do 15 minút je podľa STN 92 0200-2, tab.1- III°PB.
Požiadavky na stavebné konštrukcie
Požiadavky na požiarne odolnosti jednotlivých stavebných konštrukcií sa určujú podľa zatriedenia do
stupňa protipožiarnej bezpečnosti (°PB) STN 92 0201-2, tab. 1.
U všetkých stavebných výrobkov (požiarne uzávery, požiarne steny, požiarne stropy, nosná konštrukcia
stavby) dodržanie všetkých požiadaviek na požiarne odolnosti stavebných konštrukcií a požadované konštrukčné
druhy či stupne horľavosti materiálov musí dokladovať výrobca, resp. dodávateľ. U stavebných výrobkov sa
postupuje podľa zákona NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle § 8 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. sa požiarna
odolnosť navrhovaných konštrukcií určuje na základe počiatočnej skúšky typu alebo výpočtom podľa technickej
normy (napr. eurokódy 2,3,4,5,6, t.j. P ENV 1994-1-2, P ENV 1992-1-2, P ENV 1993-1-3, P ENV 1995-1-2, P ENV
1996-1-2). Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb musí zodpovedať
požiadavkám STN EN 13501-1.
Kritéria požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií sú takéto:
R – vyjadruje kritérium nosnosti a stability. Tam, kde konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby tvoria
súčasne požiarne steny, požiarne stropy či obvodové steny alebo sú ich súčasťou, musia súčasne spĺňať aj
ďalšie predpísané kritériá na celistvosť (E), tepelnú izoláciu (I) či izoláciu riadenú radiáciou (W) podľa
požiadaviek pre tú - ktorú konštrukciu.
- nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby:
Ide o konštrukcie, ktorých porušením by došlo k porušeniu stability stavby alebo jej časti:
III° PB v nadzemných podlažiach
R60
II° PB v nadzemných podlažiach
R45
I° PB v nadzemných podlažiach
R30
Upozornenie:
Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby musia podľa § 38 ods. 4 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.
spĺňať podmienku, aby požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom podlaží nebola nižšia, ako je
požadovaná požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na vyššom podlaží. Minimálna
požiadavka na nosné konštrukcie stavieb (R) je vzhľadom na najnižší stupeň PB chránených únikových ciest typu
B III° PB – 60 minút.
- požiarne stropy:
Všetky požiarne stropy budú súčasne konštrukciami zaisťujúcimi stabilitu stavby, preto musia plniť
kritéria REI v minútach nasledovne:
III° PB v nadzemných podlažiach
REI60
II° PB v nadzemných podlažiach
R60+EI45
I° PB v nadzemných podlažiach
R60+EI30
14 | S t r a n a
- požiarne steny:
Požiarne steny sa musia vždy stýkať (hore i dole) s požiarnymi stropmi. Nenosné požiarne steny musia
plniť kritéria EI, nosné REI v minútach:
III° PB v nadzemných podlažiach
REI60
II° PB v nadzemných podlažiach
R60+EI45
I° PB v nadzemných podlažiach
R60+EI30
- obvodové steny:
Nosné obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby
Nosné obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby patria medzi konštrukcie, ktoré v danom prípade
musia bez ohľadu na miesto plniť kritérium R. Okrem toho z vnútornej strany musia plniť aj nasledovné kritérium
EW s odolnosťami podľa PÚ, v ktorom sa nachádzajú, nakoľko sú považované za požiarne uzavreté plochy:
III°PB v nadzemných podlažiach
REW60
II° PB v nadzemných podlažiach
R60+EW45
I° PB v nadzemných podlažiach
R60+EW30
Obvodové steny zasahujúce do požiarne nebezpečného priestoru sa vyhotovujú z konštrukčných prvkov
druhu D1.
- nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie:
Nosné konštrukcie striech musia spĺňať kritérium R.
III, II°PB v nadzemných podlažiach
R45
I° PB v nadzemných podlažiach
R30
- požiarne pásy:
Požiarne pásy sa v posudzovaných stavbách vzhľadom na ich požiarnu výšku „h“ (<12 m) nepožadujú.
- požiarne uzávery:
V stavbe SO-01 sa budú nachádzať požiarne uzávery typu EW a EI.
EI = brániaci šíreniu tepla – tieto musia byť navrhované medzi bežnými požiarnymi úsekmi a úsekmi CHÚC,
EW =
obmedzujúci šírenie tepla – medzi obytnými bunkami a ČCHÚC a CHÚC a ČCHÚC,
Požadované požiarne odolnosti požiarnych uzáverov:
III° PB v podzemných podlažiach
45 D3
II° PB v nadzemných podlažiach
30 D3
I° PB v nadzemných podlažiach
30 D3
Všetky uvedené typy požiarnych uzáverov musia byť vybavené automatickým zatváracím zariadením (C0
až C5), okrem dverí do bytov a technických priestorov dočasným pracovným miestom, ktoré sa uzamykajú.
Poznámka:
Pre všetky typy požiarnych uzáverov platia súčasne požiadavky vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.. Tu
sú uvedené o. i. požiadavky na sprievodnú dokumentáciu ku každému požiarnemu uzáveru, požiadavky na údržbu,
opravy a kontroly a podmienky prevádzkovania.
Požiadavky na konštrukcie s požadovanou požiarnou odolnosťou:
Skutočná požiarna odolnosť konštrukcie nesmie byť v žiadnom mieste konštrukcie (ani v zoslabenej
časti ník, špár, pri prestupoch a pod.) menšia ako je požiadavka na ňu kladená. Prestupy všetkých rozvodov a
inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú pri realizácii stavby podľa § 40 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.
požiarne utesnené materiálmi, resp. konštrukciami rovnakého druhu ako požiarne deliaca konštrukcia, ktorou
prestupujú (t.j. v danom prípade vždy D1) a s požiarnou odolnosťou rovnou požadovanej odolnosti požiarne
deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú, nepožaduje sa však vyššia odolnosť ako EI 90D1.
Prestupy s plochou utesňovaného otvoru viac ako 0,04 m2 sa označujú čitateľným nápisom PRESTUP,
umiestneným priamo na konštrukčnom prvku prestupu alebo v jeho tesnej blízkosti.
Strana | 15
Únikové cesty
Obsadenie stavby osobami
Pre účely tohto stupňa projektovej dokumentácie bolo stanovené predbežné posúdenie únikových ciest
podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. STN 92 0201-3.
Obsadenie stavieb osobami podľa STN 92 0241 je spracované za účelom preverenia kapacity
navrhovaných únikových ciest.
Pre stanovenie času evakuácie uvažuje špecialista PO v bytovom dome pre bývanie z celkového počtu
osôb 100% osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (osoby nad 60 rokov a osoby s pohybovými problémami.).
Bytový dom 3 NP – nepriaznivejšia varianta
Podlažie
Projektované kapacity
3.NP
3i x 1 = (4 x 1,5)x1 = 6
2.NP
3i x 2 = (4 x 1,5)x2 = 12
1.NP
Spolu
únik priamo do exteriéru
spôsob
úniku
dole
schodami
dole
schodami
-
schodisko,
CHÚC B
Osoby podľa
STN92 0241
B
6
B
12
B
18 dole schodami
E.s = 18 . 2,8 = 50,4 (nadzemné podlažia)
u = E.s/Ku (tu - lu/vu) = 50,4 / 30 x (15 – 35/25) = 0,12 min = 1,5 < 2,0 – vyhovuje
V bytovom dome sa nachádza jedna CHÚC typu B so šírkou ramien 1,1 m.
Upozornenie:
V súlade s vyhláškou MV SR 94/2004, §58e.), musí byť stavba s viac ako 2 nadzemnými podlažiami
v ktorých sa trvale, alebo pravidelne zdržuje viac ako 10 s obmedzenou schopnosťou pohybu zabezpečená
evakuačným výťahom. Evakuačný výťah musí byť v súlade s vyhláškou MV SR 94/2004 §58, umiestnený
v chránenej únikovej ceste typu B. Minimálna činnosť vetracieho zariadenia CHÚC ako zásahovej cesty musí byť
45 minút.
Počet,
Počet, druh a dĺžky únikových ciest
Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe, ktorý umožňuje bezpečnú evakuáciu
osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom až na voľné priestranstvo. Únikové cesty sa
podľa stupňa ochrany, ktorý poskytujú unikajúcim osobám, členia na nechránené, čiastočne chránené a chránené.
a.) Druh a počty únikových ciest
V posudzovanej stavbe je potrebné zabezpečiť únik osobám, ktorých podrobné počty budú stanovené až
v ďalšom stupni PD. Pre únik budú navrhnuté z obytného domu chránené únikové cesty (CHÚC) a nechránené
únikové cesty (NÚC), ktoré vedú v rámci požiarnych úsekov do chránených, príp. čiastočne chránených únikových
ciest alebo (v 1.NP) priamo von zo stavby.
Podľa §54 vyhlášky MV SR č. 94/2000 Z.z. musí spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere
z jednotlivých obytných buniek, tvoriť:
chránenú únikovú cestu alebo
samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika (ČCHÚC).
b.) Nechránené únikové cesty (NÚC):
Nechránené únikové cesty vedú v rámci jednotlivých požiarnych úsekov po východ do ČCHÚC, CHÚC, resp.
po východ zo stavby. Začiatok únikovej cesty z bytov sa v súlade s vyhláškou MV SR 225/2012, § 65, odsek 5
považuje od osi východu z bytu.
c.) Čiastočne chránené únikové cesty (ČCHÚC):
(ČCHÚC):
ČCHÚC sú samostatné požiarne úseky chodieb, ktoré sú bez požiarneho rizika. Ak vedie ČCHÚC len
jedným smerom do CHÚC, môže byť jej dĺžka max. 20 m, ak vedie dvoma smermi, smie byť najviac 40 m. Minimálna
16 | S t r a n a
dovolená šírka ČCHÚC je z hľadiska PB obecne stanovená na 1,5 u (0,825 m, v dverách 0,8 m) avšak pre stavby
pre bývanie sú požadované nasledovné podmienky:
bývanie: všetky komunikácie musia mať svetlosť najmenej 1,1 m, pričom v dverách môže byť zúženie na 0,9 m
(podľa STN 73 4301),
ČCHÚC musí byť požiarny úsek bez požiarneho rizika, preto okrem podlahovej krytiny a dverí tu nesmú
byť navrhované žiadne horľavé materiály. Elektrické rozvody v šachtách a elektrické rozvádzače na chodbách
musia byť od ČCHÚC požiarne oddelené.
d.) Chránené únikové cesty
cesty (CHÚC):
- sú počas požadovaného času evakuácie a zásahu bezpečné (chránené) komunikácie s vyústením do vonkajšieho
priestranstva. CHÚC musia tvoriť samostatné požiarne úseky, požiarne oddelené od ostatných priestorov stavby
konštrukciami druhu D1 a musia mať zabezpečené požadované vetranie v prípade požiaru. V CHÚC sa preto
nesmú nachádzať žiadne horľavé materiály (povolené sú len madlá, podlahové krytiny, dvere a okná - §53
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.).
V CHÚC nesmú byť umiestnené:
rozvody horľavé, resp. rozvody horľavých látok,
VZT (okrem VZT zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov),
elektrické rozvody a rozvádzače, okrem tých, ktoré slúžia len pre prevádzku CHÚC,
dymovody, rozvody strednotlakovej a vyskokotlakovej pary,
rozvody toxických alebo inak nebezpečných látok.
Rozvody: (okrem rozvodov horľavých látok a látok toxických alebo inak nebezpečných) môžu byť
v priestore CHÚC umiestnené, ak budú požiarne oddelené konštrukciami druhu D1 s dvojnásobnou odolnosťou ako
je doba evakuácie danou CHÚC (najmenej však 30 min) - §75 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.).
V posudzovaných stavbách (bytové domy a polyfunkčná stavba) sa uvažuje s CHÚC typu B.
CHÚC typu B musí byť vybavená samostatne vetraným schodiskom a požiarnymi predsieňami. Uvažuje sa, že pri
požiari budú CHÚC B vetrané umelým resp. prirodzeným vetraním. CHÚC musí byť zabezpečená núdzovým
osvetlením (§51 ods.8 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.).
Požiarna predsieň v CHÚC typu B musí byť od schodiska oddelená dverami odolnými voči prieniku dymu
(S) so samozatváračom (C).
e.) Vetranie CHÚC:
CHÚC
Vzhľadom na skutočnosť, že CHÚC slúžia aj ako zásahové cesty, musí byť činnosť vetracích zariadení
v CHÚC B pri požiari zabezpečená minimálne 45 minút.
Uvažuje sa, že v obytnom dome bude vetranie priestorov CHÚC zabezpečené prirodzeným vetraním
v súlade s požiadavkami STN 92 0201-3, čl. 5.5.1.3 Nepredpokladá sa, že by čas evakuácie osôb v CHÚC trval
viac ako 15 minút.
Druhým náhradným zdrojom pre požiarnotechnické zariadenia, zabezpečujúce činnosť požiarnych
ventilátorov v CHÚC a chod evakuačných výťahov sa predpokladá UPS, ktorá musí byť od ostatných priestorov
požiarne oddelená.
f/ Požiadavky na únikové cesty:
Požiadavky na únikové cesty podľa §70-74 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., STN 92 0201-3 a vyhlášky
MV SR č. 285/2001 Z.z:
Schodiská na únikovej ceste pre viac ako 50 osôb musia mať sklon viac ako 25°a menej ako 35°.
V danom prípade je požiadavka dodržaná u oboch schodísk CHÚC i u všetkých vonkajších vyrovnávacích
schodísk.
Podlaha na oboch stranách dverí na únikovej ceste musí byť aspoň v šírke dverného krídla v rovnakej
výškovej úrovni (bez zvýšených prahov).
Smer úniku musí byť vyznačený na všetkých únikových cestách všade tam, kde nie je priamo viditeľný
východ na voľné priestranstvo. Značky, ktoré majú byť viditeľné z diaľky, sa umiestňujú do výšky 2,5 m alebo
nad zariaďovanie predmety, značky, ktoré sú viditeľné zblízka, majú byť vo výške očí (1,5 m od podlahy).
Označenie sa navrhuje podľa prílohy k nariadeniu vlády SR č. 387/2006 Z.z.
Strana | 17
Dvere na všetkých únikových cestách:
musia sa otvárať v smere úniku a musia sa otvárať pootáčaním dverného krídla v postranných
závesoch alebo v čapoch. Na ďalšej únikovej ceste môžu byť aj dvere kývavé (v danej stavbe nie sú vôbec
navrhované) alebo vodorovne posuvné (nie však iba automatické, ale aj s ručným ovládaním). Podmienka sa
nevzťahuje len na vonkajšie dvere, zo stavby pre bývanie a na vonkajšie dvere, ktorými uniká najviac 100 osôb
zo stavby na voľné priestranstvo (v danom prípade sa teda smú opačne otvárať všetky východy zo stavby na
voľné priestranstvo).
Každé dverné krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty (bez ohľadu na počet unikajúcich osôb) a je
pri prevádzke zabezpečené (zaistené, zamknuté), musí byť na strane v smere úniku opatrené stavebným
kovaním podľa STN EN 179 alebo STN EN 1125, t.j. jedným z dvoch druhov bezpečnostného mechanizmu.
Bezpečnostný mechanizmus podľa vyhlášky MV SR č. 285/2001 Z.z. (panikový alebo núdzový východový uzáver) je
zariadenie, umožňujúce osobám použiť požiarny uzáver či obyčajné dvere na únikovej ceste v prípade, ak je
tento pri bežnej prevádzke uzamknutý. Umožňuje otvorenie uzamknutých dverí bez použitia kľúča alebo iných
nástrojov v čase do 1 sekundy.
Núdzový uzáver sa vyhotovuje tak, aby sa po otvorení automaticky vrátil do zaistenej polohy a bol pripravený
na opakované použitie. Konštrukcia musí byť riešená tak, aby sa uvoľnenie núdzového uzáveru nemohlo
zablokovať pôsobením sily v smere východu kdekoľvek na povrch dverí. Vonkajší ovládací uzáver (bez ohľadu
na to, či je zamknutý alebo odomknutý) nesmie znemožniť otvorenie núdzového uzáveru zvnútra (v smere úniku).
Núdzový uzáver musí byť vyhotovený podľa STN EN 179.
Pre všetky typy požiarnych uzáverov a bezpečnostných mechanizmov platia aj požiadavky vyhlášky MV
SR č. 478/2008 Z.z., kde sú uvedené aj požiadavky na označenie uzáverov, sprievodnú dokumentáciu ku každému
požiarnemu uzáveru, požiadavky na údržbu, opravy a kontroly a podmienky prevádzkovania.
Odstupové vzdialenosti
Najnepriaznivejšie odstupové vzdialenosti od stavieb sú určené podľa STN 92 0201-4, tab.3 a tab.6.
Podrobné riešenie odstupových vzdialeností bude spracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Bytový dom:
(1.NP)
% požiarne otvorenej plochy:
Dĺžka požiarneho úseku:
pv =
Odstupová vzdialenosť:
60%
% požiarne otvorenej plochy:
Dĺžka požiarneho úseku:
Odstupová vzdialenosť:
40%
17 m
73 kg.m-2
6,1 m
Obytné bunky
13 m (najnepriaznivejší byt)
2,9 m
Technické zariadenia
Vzduchotechnické zariadenia
zariadenia
Všetky rozvody a zariadenia VZT musia spĺňať požiadavky STN 73 0872.
Všeobecné zásadné požiadavky:
- v každom mieste prestupu VZT zariadenia alebo potrubia cez požiarne deliacu konštrukciu, t.j.
požiarny strop alebo požiarnu stenu, musí byť osadená požiarna klapka (čl.6), okrem prípadu keď je potrubie v
celej dĺžke prechodu cez iné požiarne úseky chránené požiarnou izoláciou (triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, v
CHÚC výlučne A1 najviac A2 s1,d0, a to aj v mieste prestupu, ak túto ochranu neposkytuje samotná požiarne
deliaca konštrukcia.
- utesnenie prestupov VZT potrubia (čl.8) musí byť v danom prípade vždy hmotou triedy reakcie na
oheň A1 najviac A2 s1,d0 lebo všetky požiarne deliace konštrukcie stavby sú nehorľavé druhu D1) s požiarnou
odolnosťou rovnou požadovanej odolnosti steny, nepožaduje sa však vyššia ako 90 min.
- v mieste prestupu musí byť vždy nehorľavé potrubie (čl.7), a to min. vo vzdialenosti 0,5 m na každú
stranu od požiarnej klapky. V CHÚC musia byť potrubia len nehorľavé (z materiálov triedy reakcie na oheň A1
najviac A2 s1,d0, resp. konštrukcie druhu D1),
- všetky potrubia VZT, ktoré neslúžia pre vetranie CHÚC, musia byť od priestoru CHÚC požiarne
oddelené konštrukciou druhu D1. Požiarne vetranie, t.j. vetranie všetkých priestorov CHÚC je navrhované nútené
a bude zabezpečené samostatnými zariadeniami, ktoré musia byť od ostatných požiarnych úsekov požiarne
18 | S t r a n a
oddelené. Ventilátory umiestnené na streche musia byť v dostatočnej vzdialenosti od iných zariadení. Ovládanie
jednotiek požiarneho vetrania v CHÚC bude manuálne.
Elektrické prevádzky, zariadenia a rozvody
Všetky elektrické zariadenia musia byť navrhnuté v súlade s určeným prostredím podľa platných
predpisov elektro. Protokol o vplyvoch na elektrické zariadenia bude súčasťou dokumentácie pre stavebné
povolenie v časti elektro.
Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie, rovnako ako všetky ostatné prestupy, musia byť
požiarne utesnené materiálmi, resp. konštrukciami rovnakého druhu ako požiarne deliaca konštrukcia, ktorou
prestupujú (t.j. v danom prípade vždy D1) a s požiarnou odolnosťou rovnou požadovanej odolnosti požiarne
deliacej konštrukcie, ktorou prestupujú. Elektrické rozvody musia byť v stavbe vedené v súlade s platnými
normami elektro (musia byť dodržané podmienky pre dovolený súbeh rozvodov a ich vzájomné vzdialenosti).
Požiadavky na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie podľa prílohy A,
STN 92 0203:
núdzové osvetlenie minimálne
60 minút,
vetranie chránených únikových ciest
45 minút CHÚC B,
evakuačný výťah
45 minút
Požiadavky na káble:
Stavby na bývanie (komunikačné priestory)
B2ca -s1,d1,a1
Poznámka:
Riešenie náhradného zdroja pre evakuačné výťahy bude predmetom v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie.
Núdzové osvetlenie v zmysle požiadaviek § 73 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. bude zrealizované
v schodiskách posudzovanej stavby po celej ich dĺžke.
Zariadenia pre protipožiarny zásah
Hlasová signalizácia požiaru
Hlasovou signalizáciou požiaru (domáci rozhlas) sa v stavbách pre bývanie nepožaduje (§90 ods.1d,
vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.).
Príjazdy, prístupy a zásahové cesty
Podmienky pre príjazd mobilnej hasičskej techniky k posudzovanej stavbe bude zabezpečené po
komunikáciách minimálnej šírky min. 3,5 m a s únosnosťou najmenej 80 kN na zaťaženie jednou nápravou.
Nástupné plochy nemusia byť vybudované. Stavby sú zabezpečené vnútornými zásahovými cestami,
ktoré predstavujú v súlade s § 83 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. schodiská tvoriace chránené únikové cesty.
Prístupová komunikácia umožní hasičským vozidlám priblížiť sa k východom zo stavieb do vzdialenosti
30 m (§ 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.).
Vnútorné zásahové cesty sú podľa požiadaviek § 84 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. zriadené a tvoria
ich chránené únikové cesty typu B.
Voda pre hasenie požiarov
Potreba požiarnej vody pre hasenie požiaru bola stanovená v zmysle §6 (1) vyhlášky MV SR č.
699/2004 Z.z. a podľa STN 92 0400 čl. 4.1 a tab. 2, pre najnepriaznivejší požiarny úsek ktorý sa uvažuje do
max. plochy 1000 m2.
Potreba vody:
12 l/s pri rýchlosti v = 1,5 m/s (rýchlosť dosiahnutá pomocou požiarneho čerpadla).
Potreba požiarnej vody je zabezpečená z rozvodu vody DN 100, na ktorých sa nachádzajú podzemné
hydranty DN100 na ul. Gogoľova a ul. Jozefa Kronera.
V posudzovanom bytovom dome budú podľa §12 (1a) navrhnuté hadicové navijaky s dĺžkou hadice 30 m,
s menovitou svetlosťou 25 mm, s minimálnym priemerom hubice 10 mm s minimálnym prietokom Q = 1,0 l/s pri
Strana | 19
tlaku 0,2 MPa (čl.5.5.2 d1, STN 92 0400). Vodovodné potrubie (ležaté i stúpacie) bude navrhnuté pre súčasné
použitie najmenej dvoch hadicových zariadení (čl. 5.6.1 STN 92 0400).
Označenie zariadení požiarneho vodovodu, tlakové skúšky a kontrola sa musia prevádzať podľa
vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 príloha C. Jednotlivé časti požiarneho vodovodu musia mať
preukázanú zhodu vlastností. Jednotlivé časti vnútorného i vonkajšieho požiarneho vodovodu musia mať
preukázanú zhodu vlastností.
Požiarnotechnické zariadenia
V stavbách sa inštalácia EPS, SHZ a ZODT nepožaduje.
Poznámka:
Zhromažďovacie priestory a garáže pre viac ako 50 motorovými vozidlami sa v priestoroch
posudzovaných stavieb nenachádzajú.
Záver – zhodnotenie riešenia stavby
stavby z hľadiska potrieb územného konania
Pre potreby územného konania je stavba posudzovaná a schvaľované z hľadiska týchto aspektov PB:
- umožnenia účinného hasebného zásahu,
- potreby zabezpečenia stavieb vodou pre hasenie požiarov,
- vzájomného vzťahu s jestvujúcou zástavbou v rámci posúdenia odstupových
vzdialeností,
Z tohto posúdenia a koncepčného riešenia PB vyplýva, že v rozsahu požadovanom pre územné konanie
sú požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v dokumentácii pre stavbu splnené.
2.5.2 CIVILNÁ OCHRANA
Pri návrhu ukrytia projektant v spolupráci s pracovníkom CO vytypoval priestory stavby, ktoré by pri
čo najmenšej pracnosti, spotrebe materiálu a nasadenosti pracovných síl zabezpečovali požadovyný typ úkrytu
a dosahovali požadovanú hodnotu ochranného súčiniteľa stavby k0. Úkryt bude situovaný v suteréne ( 1.PP ),
ktorý je celý pod úrovňou terénu. Sú navrhnuté dva jednoduché úkryty budované svojpomocne ( spolu pre 20
osôb ).
Norma na uvedenie úkrytu do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie, alebo
brannej pohotovosti štátu je v zmysle Vyhl.č.202/2002 Zb. z. 12 hod. pre príjem ukývaných a 24 hod pre
zvýšenie ochranných vlastností stavby. Požadovaná hodnota k0 musí byť minim. 50 – pre predmetný typ úkrytu.
Podrobné riešenie ochrany bude spracované v ďalšom stupni PD..
3. ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE
3.1. Vecné väzby stavby na okolie
Nadstavba a dostavba existujúceho objektu bývalej škôlky, toho času využívaný na komerčné účely ako
napr. predajňa, či miestne pohostinstvo je málo využívané a chátrajúce. Vybavenosť v rámci sídliska Ľadoveň je
postačujúca a takéto prevádzky, ktoré sú v dnešnom objekte sa javia ako nadbytočné, alebo málo využívané.
Avšak záujem o nové bývanie v tomto území je veľký, práve pre spomínané existujúce zázemie a existujúcu
infraštruktúru a hlavne zeleň, ktorá je v rámci územia už dostatočne vzrastlá a funkčná.
Z toho dôvodu investor prehodnotil svoju činnosť v území a na základe týchto faktorov sa rozhodol
prestavať tento objekt na bytový dom z nadštandardnými bytmi.
Navrhovanou nadstavbou vznikne 5 nových bytových jednotiek, ktorým bude treba zabezpečiť potrebný
počet dlhodobých parkovacích státí /min. 11 miest z toho 1 pre telesne postihnutého/ a ostatnú vybavenosť
súvisiacu s touto stavbou.
3.2. Termín začatia a dokončenia stavby
Predpokladaný termín začatia stavebných prác je
a dokončenia stavby je
Máj 2014
September 2015
20 | S t r a n a
4. PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY
4.1 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ, OBMEDZENIE EXISTUJÚCICH PREVÁDZOK A INÉ OPATRENIA
POTREBNÉ NA UVOĽNENIE NAVRHOVANÉHO MIESTA STAVBY A JEJ USKUTOČŇOVANIE,
Objekt je napojený na existujúce inžinierske siete, ktoré ponechávame v pôvodných koridoroch. Samotná
výstavba si nevyžiada preložky inžinierskych sietí a nijako neovplyvní chod existujúcich prevádzok.
4.1.1. Zariadenie staveniska
Pre potreby zriadenia staveniska budú k dispozícii iba plochy na vlastnej stavbe, t.j. na parcelách
investora. Pozemok je oplotený existujúcim oplotením. Príjazd na stavbu bude z ulice Gogoľova. Bližšie riešenie
nárokov zriadenia staveniska budú spracované v ďalšom stupni PD.
4.1
4.1.2. Bezpečnostné predpisy
Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými smernicami
•
•
•
•
vyhláška
vyhláška
vyhláška
vyhláška
MPSVaR č. 718/2002 Z.z.
330/96 BOZP
374/1990 SÚBP
201/2001 Z.z.
4.2 SÚVISIACE INVESTÍCIE A PREDPOKLADY ALEBO NÁROKY NA ICH ZABEZPEČENIE,
ZABEZPEČENIE,
Stavba bude realizovaná z vlastných zdrojov investora a pôžičky. Celá investícia bude realizovaná na
pozemku investora, ktorý je prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na všetky inžinierske siete. Z toho
dôvodu nebude nutné investovať do týchto oblastí.
4.2.1. Aproximatívny odhad stavebných nákladov
Rozpočtové náklady na stavbu boli spracované na základe technicko-ekonomických ukazovateľov
CENKROS 2009. Vypočítaná cena má len orientačný charakter, vychádzajúc z daného stupňa PD.
• ASANÁCIE EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCII A ODVOZ NA SKLÁDKU
(objem odpadových konštrukcii cca 300
cca
4 500,- Eur
m3 )
• NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU (obostavaný priestor BD=cca 2500 m3, jednotková cena podľa
2500 x 173 = 432 500.- Eur
tab. KS 1122, OS 803 5 Domy bytové netypové= 173 Eur/m3 )
• DROBNÁ ARCHITEKTÚRA (obostavaný priestor 10 m3, jednotková cena podľa tab. KS 1230, OS 815 94
10 x 128 = 1 280,- Eur
Prístrešky a kiosky a pod. = 128 Eur/m3 )
2
• SPEVNENÉ PLOCHY PARKOVISKA S VYBUDOVANÍM ORL (rozloha 261 m , jednotková cena podľa tab. = 65,20
(261 x 65,20)+550+2800 = 20 367,- Eur
Eur/m2 + 550 Eur za zemne prace + 2800 Eur ORL)
• SPEVNENÉ PLOCHY NOVÝCH CHODNÍKOV (rozloha 22 m2, jednotková cena podľa tab. = 38,00 Eur/m2 + 65 Eur
za zemne prace)
22 x 38,00)+65 = 901,0- Eur
• NOVÉ OPLOTENIE + automatická brána (dĺžka nových oplotení cca 100 m, jednotková cena podľa tab. KS 2ex
OS 815 22 Oplotenia s podmur. = 240 Eur/m)
100x240= 24 000,- Eur
• SADOVNÍCKE ÚPRAVY OKOLIA A VYBUDOVANIE osvetlenia + prípojky teplovodu
cca 10 000,- Eur
∑ 493 548,00 Eur
Strana | 21
4.3 PRIPOJENIE NA EXISTUJÚCE TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA, BILANCIE KAPACITNÝCH NÁROKOV
A MOŽNOSTI,
Projekt predpokladá pripojenie na existujúce inžinierske siete. Existujúci objekt je napojený na verejný
vodovod, kanalizáciu, plyn, silnoprúd i slaboprúd a horúcovod. Pre určenie jednotlivých kapacít, je počítané s 20
obyvateľmi.
4.3.1.
4.3.1. Zásobovanie Teplom
Projekt rieši návrh a koncepciu ústredného vykurovania. Zdrojom tepla bude kompaktná OST systému
horúca voda/voda pripojená na existujúce miestne rozvody CZT.
POTEBA TEPLA A TEPELNÉHO VÝKONU
Celkový projektovaný tepelný príkon objektu bol vypočítaný pre nasledovné okrajové podmienky:
• Vonkajšia výpočtová teplota (Martin)
• Priemerná vnútorná teplota obytných priestorov
• Priemerná vnútorná teplota technických priestorov v 1.P.P. a 1.N.P.
• Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia
• Dĺžka vykurovacieho obdobia
-15°C
+20°C
+10°C
+2,8°C
235 dní
Tepelné straty boli vypočítané zjednodušenou metódou obalových konštrukcií pre vyššie uvedené okrajové
podmienky a s uvažovaním tepelnotechnických vlastností obalových stavebných konštrukcií v súlade s
STN 73 0540:
• 1.P.P.
4,5 kW
• 1.N.P.
16,5 kW
• 2.N.P.
18,5 kW
• 3.N.P.
10,5 kW
• Celková tepelná strata objektu
50,0 kW
Pri uvažovaní tepelných strát v rozvodoch vo výške 5% bude požadovaný menovitý tepelný výkon
zdroja tepla QZDR = 50,0 + 0,05 x 50,0 = 52,5kW.
Predbežná ročná potreba tepla na vykurovanie objektu:
QR,VYK =
24 × 3,6 x 10-3× 0,8× 52,5× 235× (20− 2,8)
20− (−15)
= 419,074GJ/rok = 116,6 MWh/rok
ZDROJ TEPLA
Zdrojom tepla bude kompaktná odovzdávacia stanica tepla (OST) horúca voda/voda. Primárnym zdrojom
tepla bude horúcovodná sieť CZT v správe Martico, a.s. OST bude pripojená na sieť CZT horúcovodnou prípojkou.
OST bude umiestnená v samostatnej miestnosti v 1.N.P. objektu. Bude pozostávať z dvojice doskových
tepelných výmenníkov, sústavy armatúr, fakturačného merača tepla, riadiaceho systému, sekundárnych armatúr,
čerpadiel a zabezpečovacieho zariadenia.
Horúcovodná prípojka bude na lokálnu vetvu siete CZT pripojená v mieste existujúceho vedenia
zo západnej strany objektu na potrubia DN65..
Prípojka vstúpi do objektu v priestore pod spojovacou chodbou, smerom do technickej miestnosti kde sa
nachádza výmenníková stanica. V prípade požiadavky bude vykurovací systém rozčlenený na niekoľko vetiev
v zmysle dispozičného a funkčného členenia objektu. Rozdelenie bude na kombinovanom rozdeľovači a zberači,
pripojenom na doskový tepelný výmenník vykurovania. Každá vetva bude vybavená vlastnou miešacou armatúrou
a obehovým čerpadlom. Riadenie teploty vykurovacej vody každej vetvy bude ekvitermické.
Druhý doskový tepelný výmenník bude slúžiť na ohrev pitnej vody. Voda bude ohrievaná prietokovým
spôsobom cez doskový výmenník s menovitým tepelným výkonom 80,0kW a následne akumulovaná vo
vyrovnávacom zásobníku teplej vody s objemom 400 litrov. Rozvod teplej vody bude vybavený cirkulačným
potrubím a čerpadlom.
22 | S t r a n a
Meranie spotreby tepla bude priamo v OST. Nainštalované budú dva fakturačné merače tepla
umožňujúce osobitné meranie spotreby tepla pre vykurovanie objektu a osobitné meranie spotreby tepla pre
ohrev pitnej vody.
VYKUROVACÍ SYSTÉM
Vykurovací systém bude dvojrúrkový, uzatvorený, s núteným obehom teplonosného média. Teplonosným
médiom bude chemicky upravená vykurovacia voda, napustená a dopúšťaná do vykurovacieho systému
z primárneho okruhu zdroja tepla – kompaktnej CZT.
Hlavný ležatý rozvod bude vedený pod stropom 1.N.P. a bude tepelne izolovaný. Zvislé rozvody
(stúpačky) budú vedené na vhodných miestach tak, aby ich počet bol čo možno najmenší a budú tepelne
izolované. Na päte každej stúpačky budú osadené uzatváracie, regulačné a vypúšťacie armatúry.
Vykurovací systém bude na 1 N.P. konvekčný, s vykurovacími telesami, v kúpeľniach doplnený
teplovodným podlahovým vykurovaním pripojeným na spiatočku príslušného vykurovacieho telesa a na 2 -3 N.P.
bude teplovodné podlahové vykurovanie. Na všetkých vykurovacích telesách budú osadené termostatické ventily
ovládané termostatickými hlavicami a regulačné spiatočkové ventily. Každé vykurovacie teleso bude vybavené
odvzdušňovacou zátkou. Všetky bytové rozvody vykurovacieho systému budú vedené v podlahe príslušného
bytu. Na päte bytu budú rozvody ukončené v plechovej skrinke uzatváracími a regulačnými armatúrami,
prietokomerom a meračom tepla. Skrinky budú osadené tak, aby boli prístupné zo schodiskového priestoru resp.
z chodieb.
Schodiskový priestor ako aj spoločné priestory v 1.P.P. a 1.N.P. objektu nebudú vykurované. Vykurovaný
bude len spoločný priestor na 2.N.P. a priestor dielní na 1.N.P., kde bude na päte vykurovacieho systému
osadené samostatné meranie spotreby tepla.
Výpočtový teplotný spád vykurovacieho systému bude 60/45°C s ekvitermickou reguláciou teploty
vykurovacej vody (požiadavka na MaR zdroja tepla).
4.3.2. Zdravotechnika
V projekte je riešené napojenie nových zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody vodovodu
a kanalizácie.
Nové rozvody vodovodu budú napojené na existujúcu prípojku vodovodu. Vnútorné rozvody vody budú
vyhotovené z plasthliníkových rúr. V objekte budú na každom podlaží osadené stabilné hadicové navijaky s
tvarovo stálou hadicou.
Ohrev teplej vody je riešený cez výmenikovú stanicu, t.j. cez doskový tepelný výmenník, dohrievaná
elektricky v prípade potreby.
Nová splašková kanalizácia v objekte bude napojená na existujúcu prípojku splaškovej kanalizácie.
Potrubia vedené v zemi budú vyhotovené z PVC-U rúr. Potrubia vedené nad zemou v objekte budú vyhotovené
z HT odpadného systému z polypropylénových rúr. Dažďové odpadové vody zo striech budú odvádzané do
spoločnej kanalizácie.
VODOVODNÁ PRÍPOJKA
Objekt má existujúcu vodovodnú prípojku DN 32 s menovitým prietokom 10,0 m3/h a maximálnym
prietokom 20,0 m3/h. Od vodomernej šachty je potrubie vedené do bytového domu z južnej strany, kde cez 1 P.P.
bude zvedené do miestnosti výmenníkovej stanice, tu bude umiestnený hlavný uzáver vodovodu.
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Splaškové odpadové vody sú odvádzané kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie vedenej v pešej
komunikácii v blízkosti riešenej stavby. Kanalizačná prípojka je vyhotovená z rúr PVC-U DN 200.
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Dažďové odpadové vody zo striech sú odvádzané do spoločnej kanalizácie. Časť dažďovej vody
z navrhovaných vnútro blokových spevnených plôch bude odvedená do vsaku, dažďová voda z navrhovaných
parkovacích plôch priľahlých k miestnej komunikácii bude odvedená do existujúcich cestných vpustov, cez novo
navrhovanú dažďovú kanalizáciu s ORL. Potrubia budú vyhotovené z rúr PVC-U DN 150. Na zmenu trás a zmenu
spádu potrubia budú vyhotovené na potrubí prefabrikované kruhové šachty.
Strana | 23
PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY
bilancia potrieb vody
Pitná voda
Pre stanovenie potreby vody sme vychádzali zo Z.z. č. 684/2006, príloha č. 1 časť A – bytový fond,
kde je špecifická potreba vody pre byty ústredne vykurovanými s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým
kúpeľom nasledovná:
obyvateľ........................................................................................................145 dm 3/osoba.deň
Denná potreba vody Qd
20 obyvateľov.........................á 145 dm3/osoba.deň...........................2900 dm3/deň
Spolu................................................................................................................2900 dm 3/deň
Ročná potreba vody Qr
Qr = 365 x Qd
Qr = 365 x 2,90 = 1058,5 m3/rok
Maximálna denná potreba vody
Qm = Qd x kd
Qm = 2,90 x 1,3 = 3,77 m3/deň
Maximálna hodinová potreba vody
Qh = 1/24 x Qm x kh
Qh = 1/24 x 3,77 x 2,1 = 0,3299 m3/hod
Výpočtový prietok
m
Qp = √∑ (qi2 x ni)
i=1
Qp = √ (0,12 x 7) + (0,22 x 30) + (0,32 x 5)
Qp = 1,91 dm3/s
Prípojka vodovodu
Prípojka vodovodu je navrhnutá na výpočtový prietok vody potrebnej pre bytový dom. Pre maximálnu rýchlosť
prúdenia vody v plastovom potrubí w = 2 m/s, bude minimálny potrebný priemer prípojky:
dmin = √( 4 x Qp / (π x w)) = √( 4 x 0,00191 / (π x 2,0))
dmin = 0,03488 m ⇒ DN 65
Splašková kanalizácia
Splaškové odpadové vody
Bilancia
•
•
•
splaškových odpadových vôd je totožná s bilanciou potrieb pitnej vody a bude nasledovná:
Ročné množstvo splaškových odpadových vôd
Qr = 1058,5 m3/rok
Denné množstvo splaškových odpadových vôd
Qd = 2900 dm3/deň
Výpočtový prietok splaškov v zmysle STN EN 12056-2
Qw = K √ Σ DU
Qw = 0,5 √ (0,5 x 10) + (1,5 x 5) + (0,8 x 25) + (2,5 x 6) = 3,446 dm3/s
Dažďové odpadové vody z parkoviska
Pri výpočte dažďových odpadových vôd sa vychádzalo z rovnice uvedenej vo vyhláške č. 397/2003 Z.z.
príloha č. 2
Plocha spevnených plôch (S)
súčiniteľ odtoku ψ - 0,9
ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pri 15 minútovom daždi s periodicitou 0,5 pre okolie mesta Martin
je Hz – 152 dm3/s.ha
Parkovisko a spevnené plochy
347 m2
Qp = Hz x S x ψ = 152 x 0,0347 x 0,9 = 4,746 dm3/s
24 | S t r a n a
Odpadové vody spolu
Qww = Qw + Qp
Qww = 3,446 + 4,746 = 8,192 dm3/s
Dažďové odpadové vody
Výpočet množstva dažďových odpadových vôd zo strechy
Pri výpočte dažďových odpadových vôd sa vychádzalo z rovnice uvedenej vo vyhláške č. 397/2003 Z.z.
príloha č. 2
Plocha spevnených plôch (S)
súčiniteľ odtoku ψ - 0,9
ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pri 15 minútovom daždi s periodicitou 0,5 pre okolie mesta Martin
je Hz – 152 dm3/s.ha
Strecha plochá
355 m2
Qs = Hz x S x ψ = 152 x 0,0355 x 0,9 = 4,856 dm3/s
Návrh veľkosti ORL :
Q d=
Kde
x ss x qs
je súčiniteľ odtoku = 0,8 spev. plocha
ss je plocha odvodnenia = spev. plocha parkovisko
qs je výdatnosť dažďa = 0,0152 l/s.ha
Pre parkovacie plochy sa navrhol odlučovač ropných látok , firmy PURATOR, s kvalitou čistenia na p=0,1
PARKOVISKO 261 m2
Qd= 3,17 l.s-1
Navrhnutý je ORL s prietokom Q=3,2 l.s-1
Odlučovač ropných látok z parkovísk:
Odlučovač sa osadí do vodorovnej polohy na vopred pripravenú železobetónovú dosku s rovinnosťou +
5mm a v prípade zvýšenej hladiny spodnej vody musí byť riadne ukotvený. Účinnosť odlučovača ropných látok
s koalescenčným filtrom je podľa údajov výrobcu taká, že zbytkový obsah uhlovodíkových látok je v odpadovej
vode menší ako 0,10 mg/l pri kontaminácii vody.
Kaly s obsahom ropných látok a ropné produkty budú likvidované tou organizáciu, ktorá je zmluvne
určená investorom alebo prevádzkovateľom. Na prevádzku kanalizácie a odlučovača ropných látok je potrebné
vypracovať prevádzkový poriadok.
VETRANIE
Vetranie sociálnych priestorov a upratovacej komory bude nútene podtlakovo odvetrané axiálnymi ventilátormi
pre jednotlivé miestnosti samostatne. Ovládané budú vypínačom s časovým dobehom z každej miestnosti
samostatne. Výmena vzduchu bude pre všetky priestory minimálne 10 – násobná. Potrubie bude kruhové, od
ventilátora vedené pod stropom a následne bude potrubie zaústené do stúpačky v šachte, ktorá bude vyvedená
nad strechu s ukončením kruhovou strieškou. Potrubie vedené nad strechu bude taktiež z kruhového potrubia
SPIRO.
Všetky ventilátory pripojené na rozvod vzt. musia mať pretlakové klapky.
Na odvetranie kuchýň a odvod pár zo sporáka budú navrhnuté kuchynské digestory. Ovládanie digestora bude
umiestnené priamo na telese digestora. Digestor bude obsahovať lapače tukov a osvetlenie. V kuchyniach budú
použité kuchynské recirkulačné digestory.
Vetranie skladových priestorov v suteréne a technická miestnosť bude cez vetracie mriežky umiestnené na
fasádach objektu alebo cez anglické dvorčeky v prípade pivníc na 1.P.P.
Strana | 25
Útlm hluku a chvenia
Zariadenie nebude vykazovať väčšie zaťaženie hlukom ako je povolené hygienickou normou, pre uvedené
priestory.
Požiarna ochrana
Vzduchotechnické zariadenia rešpektujú požiarnu ochranu a normu STN 91 0201.
Vzt potrubie a distribučné elementy
Pre distribúciu vzduchu z malých axiálnych ventilátorov bude navrhované kruhové potrubie príslušného priemeru
s vedením v podhľade alebo pod stropom a následne zaústené do stúpačky VZT, ktorá bude vedená nad strechu
a bude z potrubia SPIRO s ukončením kruhovou strieškou.
ELEKTROINŠTALÁCIA
Prípojka NN
NAPOJENIE OBJEKTU ELEKTRICKOU ENERGIOU:
Objekt bytového domu je napojený elektrickou energiou zo sústavy napätia:
- 3L PEN, 400/230V, str.50Hz, TN-C
- Stupeň dôležitosti : 3. stupeň
- Inštalovaný príkon: 160kW
- Predpokladaný max. súčasný príkon: 103,5kW
Elektrárenské meranie spotreby elektrickej energie je umiestnené v 1.N.P. navrhovaného bytového objektu.
Skupina el. zariadení
Podľa Vyhlášky č. 718/2002 Zb.- časť III, je objekt investora zaradený do skupiny „B“
Bytový dom
Objektová skladba:
Vnútorné silnoprúdové rozvody, rozvodné zariadenia a umelé osvetlenie
- Bytové jednotky a ich komunikačné priestory
- Priestory komunitných miestností a vybavenosti domu
- Centrálna výmenníková stanica objektu
Vnútorné slaboprúdové rozvody
Energetická bilancia
Bilancia výkonov vychádza z STN 332130 z 2.
V navrhovaných bytových jednotkách sa uvažuje, že na varenie a pečenie sa budú používať elektrické spotrebiče
s výkonom nad 3,5 kVA. V zmysle citovanej normy sú tieto byty zaradené do stupňa elektrizácie B
s predpokladaným maximálnym súčasným výkonom 11 kW pre jeden byt.
Pre sústredenú bytovú zástavbu sa koeficient súčasnosti pre odoberaný výkon celej skupiny vypočíta
zo vzorca:
k = kn + (1- kn).1/n1/2 , kde n je celkový počet bytov v skupine a kn je koeficient súčasnosti pre 5 bytov,
s prihliadnutím na predpokladanú vybavenosť
t.j. 0,35.
V navrhovanej bytovej zástavbe je celkový počet bytov 5. Pre tento počet zvolíme kn = 0,35.
Potom: k = 0,35 + ((1-0,35) x 1/51/2 ) = 0,35+( 0,65 x 1/2,2) = 0,35 + 0,295 = 0,645
Celkový vypočítaný súčasný výkon v bytových priestoroch
( v 5 bytoch) :
Pcv = 11 kW x 5 x 0,645 = 35,475 kW
Predpokladaný max. súčasný príkon zdrojov umelého osvetlenia (okrem bytov)
10 kW
Predpokladaný max súč. príkon v zásuvkových okruhoch objektu ( okrem bytov )
12 kW
Predpokladaný max. súč. príkon pre VZT
6 kW
Predpokladaný max. súč. príkon pre technológiu kotolne
12 kW
Predpokladaný inšt. príkon pre slabopr. zariadenia, poč. techniku, PPZ a pod.
8 kW
Rezerva
20 kW
Súčet predpokladaných max. odoberaných príkonov v objekte investora
103,475 kW
26 | S t r a n a
Predpokladaný koeficient súčasnosti 0,75
Predpokladaný max súč. odber el. energie v celom objekte
Predpokladaná denná spotreba el. energie v celom objekte
Predpokladaná ročná spotreba el. energie v celom objekte
103,475 x 0,75 = 77,61 kW
103,475 kW x 5 hod/deň = 0,517 MWh/deň
0,517 MWh/deň x 365 dní x 0,8 = 150,96 MWh/rok
Vypočítané predpokladané hodnoty spotreby el. energie budú upresnené po vypracovaní realizačného projektu
v spolupráci s projektantmi technologických zariadení a zástupcom investora.
Napájací rozvod NN :
Dodávka maximálneho súčasného príkonu elektrickej energie - odoberaného navrhovanými spotrebičmi
a zariadeniami predmetného objektu bude zabezpečovaná existujúcou trafostanicou.
Počet prípojkových káblov bude určený realizačným projektom na základe výpočtu úbytku napätia a selektivity
vedenia výpočtovým programom SICHR 6. Prípojkové káble z trafostanice sú vedené cez poistkovú prípojkovú
skriňu PRIS do priestoru so skupinovými elektromerovými rozvádzačmi objektu. Z nich navrhujeme viesť stúpacie
káblové vedenia do jednotlivých podlaží schodiskovým priestorom domu. Istenie okruhov spoločnej spotreby
navrhujeme sústrediť do prístrojového rozvádzača, umiestneného v 1.N.P. – v blízkosti ktorého bude umiestnená
hlavná ochranná zbernica prepojená na hlavný zemnič objektu. V objekte nevznikne nutnosť použitia
kompenzačného rozvádzača.
Elektrárenské meranie spotreby el. energie navrhujeme rozdeliť do nasledovných skupín:
• samostatné meranie všetkých bytových jednotiek
• spoločné meranie vonkajšieho osvetlenia a automatickej brány
• samostatné meranie komunitných miestností na 1.N.P i 2 N.P.
• spoločné meranie spoločných komunikačných priestorov, kotolne,
• technológie VZT, vonkajšieho osvetlenia, núdzového osvetlenia, spotreby zariadení pre slaboprúd
Vnútorné silnoprúdové rozvody:
Rozvodná sústava:
Od trafostanice po skupinové elektromerové rozvádzače Rm:
3+PEN str. 50Hz, 400/230 V / TN-C
Za skupinovými elektromerovými rozvádzačmi:
3+N+PE str. 50Hz, 400/230 V / TN-C-S
II napäťové pásmo pre striedavé napätie podľa STN 33 0110 : 2000
Ochrana proti skratu, preťaženiu a úrazu elektrickým prúdom:
Silové rozvody elektroinštalácie objektu navrhujeme chrániť proti skratu a preťaženiu jednopólovými a
trojpólovými istiacimi prístrojmi so skratovou odolnosťou 10 až 25 kA, umiestnenými v hlavných a prístrojových
rozvádzačoch jednotlivých podlaží objektu. Skratová odolnosť nožových poistiek v prípojkovej skrini PRIS bude
nad hranicou 80kA, čo je dostatočnou ochranou pred účinkami maximálnych skratových prúdov. V rozvodniach
objektu navrhne realizačný projekt inštaláciu spoločných zvodičov prepätia triedy B+C s príslušným istením.
Živé, vodivé časti el. silových rozvodov a zariadení navrhujeme chrániť pred úrazom elektrickým prúdom
v zmysle STN 33 2000-4-41:
v normálnej prevádzke
ochranou izolovaním živých častí
ochranou krytmi, alebo prepážkami
ochrana zábranou
doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi
ochranou malým napätím
pri poruche
ochranou samočinným odpojením napájania
ochranou použitím zariadení triedy ochrany II
ochranou uzemneným miestnym pospájaním
ochrana el. oddelením
Strana | 27
Ochrana pred vzájomnými vplyvmi:
pri krytí prístrojov, zodpovedajúcom danému prostrediu sa nepredpokladajú vzájomné škodlivé účinky elektrických
a neelektrických inštalácii
Druh prostredia:
Viď protokol o určení prostredia v realizačnom projekte.
Pri návrhu uloženia vedení, prístrojov a spotrebičov na a do horľavých podkladov a hmôt bude nevyhnutné
dodržanie príslušných platných STN 332312, 061008 a pod.
Podľa STN 33 2000-5-54 budú v budove zrealizované pospájania hlavných energetických potrubí vodovodu,
kanalizácie,
potrubí VZT, ústredného kúrenia, ochranných prípojníc prístrojových rozvádzačov, zvody
bleskozvodu a ochranných zberníc poistkových prípojkových skríň NN a prípojkových skríň slaboprúdu
Rozvody ochranného pospojovania:
Hlavná ochranná zbernica ekvipotenciálneho pospojovania vodivých predmetov a krytov el. zariadení bytového
domu „EP“ bude umiestnená v blízkosti hlavného rozvádzača 1.N.P.
Ekvipotenciálnu zbernicu EP pripojiť pomocou vodiča FeZn 30/4mm, uloženého pod omietkou ku hlavnému zemniču
objektu a zemniacemu vodiču prípojky NN.
Ku zbernici EP pripojiť vodičmi CY 25mm2 v zmysle podmienok STN 33 2000-5-54
- vodivé prípojkové potrubie vodovodu
- vodivé prípojkové potrubie kanalizácie
- vodivé potrubie ústredného kúrenia
- zvod bleskozvodu
- ochrannú svorku prípojkovej skrine NN
- hlavnú ochrannú zbernicu rozvádzača Rm
- vodičmi CY 6mm2 prístrojové rozvodnice bytových jednotiek Rb, pospojovanie vo výmenníkovej stanici
- vodičom CY 4mm2 ochranné pospojovanie kúpeľní bytov cez zbernice PE v bytových rozvodniciach Rb.
Skratová bezpečnosť : bude navrhnutá podľa STN IEC 60909 : 2000
Ochrana pred prepätím : bude navrhnutá podľa STN 33 2000-1 : 2000
Merania spotreby el. energie: Pre všetkých odberateľov budú podľa STN 33 3320 : 2002 na verejne prístupnom
mieste.
Podmienky prostredia : STN 33 2000-3 : 2000
Vonkajšie vplyvy budú určené podľa podmienok STN 33 0300:2001 určené protokolárne.
Rozvody: Druhy el. rozvodov, spôsob inštalácie, prierezy vedení, ochranné a spínacie prístroje budú volené
podľa STN33 2000:2000,STN 33 2130 v náväznosti a v súvislosti s STN 33 0300.
Rozvádzače: Budú vyhotovené podľa STN EN 60 439-1:2000
Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000 – 3 :
Prostredie – vlastnosti okolia : v miestnostiach objektu investora:
normálne : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, P1, AQ1, AR1, AS1.
Vnútorné rozvody elektro :
Vo vchode do bytových priestorov bude zriadené hlavné domové vedenie, ktoré bude napájať prístrojové
rozvodnice bytov.
Svetelné, zásuvkové a ostatné silové rozvody každého bytu budú napájané z bytových rozvodníc umiestnených
v predsienkach bytov. Vnútorné rozvody elektro sú navrhnuté vodičmi CYKYL a káblami CYKY, ktoré budú
uložené pod omietkami. Vypínače a zásuvky sa osadia do pracovných výšok podľa podmienok STN 332130.
Zásuvkové rozvody kúpeľní bytov budú chránené prúdovými chráničmi.
Napájanie osvetlenia spoločných priestorov, ako aj napájanie domácich telefónov a elektrického videovrátnika
bytov bude z prístrojového rozvádzača spoločnej spotreby objektu.
Intenzita osvetlenia v jednotlivých priestoroch objektu bude navrhnutá v zmysle STN 36 0450 s ohľadom na
zrakovú náročnosť. Krytie svietidiel, prístrojov a elektroinštalačného materiálu bude podľa STN 332310 pre daný
druh prostredia priestoru.
28 | S t r a n a
V objekte sa zriadi hlavné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41.
Napäťová sústava 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche v zmysle STN 33 2000-4-41- samočinným odpojením
napájania a prúdovými chráničmi. Inštalácia v kúpeľniach a umývacích priestoroch bytov bude podľa STN 33 20007-701. Doplnkové pospájanie v kúpeľniach bude navrhnuté vodičmi CY 4 zelenožltej farby.
Silové rozvody v únikových priestoroch navrhnúť káblami 1-CHKE-R
Slaboprúdové rozvody riešia rozvod pre inštaláciu telefónov.
Napäťová sústava 2 DC 48V/ IT obvod PELV
Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche bezpečným napätím PELV.
Rovnako bude v inštalácií zabezpečený rozvod káblovej televízie s riešením prepojovacieho bodu na vonkajší
rozvod TV signálu. Vonkajší rozvod bude riešený provajderom.
Slaboprúdové rozvody: -Vnútorné slaboprúdové rozvody:
V navrhovanom objekte budú zriadené tieto slaboprúdové zariadenia:
Bytová časť:
Telekom. Rozvody 100% né osadenie
Audio resp. video dorozumievacie zariadenia
SKT, terestriálné resp. satelitné rozvody
Podľa požiadavky – EPS,EZS
Vnútorné telefónne rozvody:
Prípojkový kábel pevnej telefónnej siete bude ukončený tlf. záverom na vonkajšej strane obvodového múru.
Z neho budú vedené vnútorné rozvody pevnej telefónnej siete káblami SYKFY, vtiahnutými do rúrok PVC pod
omietkami do stúpačkových odbočných krabíc priestorom schodiska budovy.
Rozvody z odbočných stúpačkových krabíc schodísk do priestorov jednotlivých bytových jednotiek budú
navrhnuté káblami SYKY v rúrkach PVC pod omietkami.
Vnútorný rozvod káblovej televízie navrhnúť z prípojkovej skrine vonkajších rozvodov káblovej televízie
koaxiálnymi káblami VCCEOY v t. PVC pod omietkami do miestností obývacích izieb všetkých bytov objektu
AUDIO KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIE DHZ :
Pri vstupných dverách do jednotlivých vchodov bytových podlaží umiestniť tablo s domácim hovorovým
zariadením (video vrátnikmi). Ich stúpačkové vedenia viesť priestormi schodísk na jednotlivé podlažia
s ukončením rozvodných káblov v jednotlivých bytoch. Napájacie zdroje DHZ (video vrátnikov) budú umiestnené
v rozvádzači spoločnej spotreby tejto časti budovy.
Telekomunikačné rozvody
Návrh a prevedenie zariadenia bude podľa STN 34 2300,STN 34 2305,STN 34 2710
Kapacita telefónnej prípojky: 6 párov
Úroveň tel. zab.: 100%
Televízia: televízny signál káblovej televízie
El. vrátnik: ovládanie el. zámku a dorozumievanie
Majitelia bytov sami požiadajú o pripojenie do JTS
OCHRANA PRED ÚČINKAMI ATMOSFÉRICKÝCH VÝBOJOV
Bude riešená bleskozvodovou sústavou podľa STN 34 1390. Vzhľadom na tvar navrhovanej strešnej
konštrukcie a krytiny navrhujeme použiť mrežovú bleskozvodnú sústavu, doplnenú 3 až 5 kusmi pomocných
bleskozvodných zberačov, umiestnenými na pomocných nosných konštrukciách. Ku bleskozvodnej sústave budú
typovými bleskozvodnými svorkami pripojené trvalo vodivými spojmi všetky pevne zabudované vodivé predmety
a konštrukcie nad strešnou krytinou. Súčasne budú pred zásahom atmosférických prepätí chránené vodivé
konštrukcie a zábradlia na obvodových stenách stavby. Hlavný zemnič objektu navrhujeme uložiť do základového
Strana | 29
pásu objektu s jeho prepojením na zemnič prípojkového vedenia NN a stožiarov okolitého vonkajšieho osvetlenia
parkovacích plôch. Pri návrhu zemniacej sústavy dodržať podmienky STN 341390, 33 2000-5-52, 341050 a 736005.
VEREJNÉ OSVETLENIE
Okolie predmetného objektu hlavne jeho parkovacích plôch navrhujeme osvetliť dvoma stožiarovými
parkovými výbojkovými svietidlami (umiestnenie viď. Vo výkresovej časti – 1 situácia). Svetelné zdroje vonkajšieho
osvetlenia budú spínané skupinovo pomocou súmrakových fotorelé a ich spotreba bude meraná v rozvádzači
spoločnej spotreby na 1. podzemnom podlaží každého objektu. Možnosť pripojenia parkových svietidiel na rozvody
verejného osvetlenia je nutné prekonzultovať so správcom predmetnej siete.
Napäťová sústava svetelných zdrojov vonkajšieho osvetlenia parkovými svietidlami. 3L + PEN, str. 50Hz,
230/400V, TN-C.
Predpokladaný inštalovaný príkon vonkajšieho osvetlenia okolia objektu je do hodnoty 5kW.
Použité normy:
STN trieda 33 Elektrotechnika – Elektrotechnické predpisy
STN trieda 34 Elektrotechnika – STN 345141 Elektrotechnické názvoslovie
STN trieda 36 Elektrotechnika
STN trieda 38 Energetika
4.4 VZŤAHY K EXISTUJÚCEMU VEREJNÉMU A OBČIANSKEMU VYBAVENIU ÚZEMIA, VRÁTANE
VEREJNEJ DOPRAVY,
4.4.1. Vybavenosť územia
Vzhľadom na veľkosť uvažovanej výstavby (bytový dom s 5-timi bytovými jednotkami, t.j.
obyvateľov) sa nepredpokladá s výrazným vplyvom na okolitú občiansku vybavenosť v širšom území.
existujúca verejná a občianska vybavenosť v území je plne zastupiteľná bez nutnosti navršovania
kapacít, t.j. počtu miest v materských a základných školách, zdravotných stredísk a pod. Obsluha
verejnou dopravou je na uspokojivej úrovni.
cca 20
Všetka
svojich
územia
Vypracoval: Ing. arch. Martin Pavlík, v Tvrdošíne, dňa 31.1.2014
30 | S t r a n a
B. VÝKRESY
1. Situácia
2. Pôdorys 1.P.P. , návrh
3. Pôdorys 1.N.P. , návrh
4. Pôdorys 2.N.P., návrh
5. Pôdorys 3.N.P. , návrh
6. Rez A-A
7. Rez B-B
8. Pohľady, návrh
9. Pôdorys 1.P.P., stav
10. Pôdorys 1.N.P., stav
11. Rez B-B, stav
12. Pohľady, stav
13. Vizualizácie objektu
C. DOKLADY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
1:250
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:200
1:100
1:100
1:100
1:100
1. Splnomocnenie
2. fotokópia listu vlastníctva
3. fotokópia snímku z katastrálnej mapy
Strana | 31
•
Mesto Martin
ART:N
•
Transparentné
"
mesto
T0tO fQ~RJUtje
nUobudlopr'vop.
stl
.!:f.:6:.~
.
avykonaJ'" d"a
ŽP 20174/2014/ 3 14 Hz
Martin
16.1.2014
Rozhodnutie
Mesto Martin ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny
podľa § 69 ods. l písm. a), d) a - h) zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon) a § 2 písm. f) ods.1.zákona Č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov ana základe žiadosti spoločnosti Pe Pplus, s.r.o., Ulica Gogoľova 3, 036 Ol Martin (ďalej
len žiadateľ) zo dňa 9.1.2014 podľa § 47 ods.3, § 48 ods. l a § 82 ods.12 zákona v znení neskorších
predpisova v súlade § 46 a § 47 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok )
v znení neskorších predpisov vydáva
súhlas
žiadateľovi na výrub 7 ks stromov rastúcich na pozemku parc.č.KN 1930/46 v k.ú. Martin. Obvody
kmeňov stromov meraných vo výške 130 cm nad zemou a druhová skladba drevín, ktorých výrub sa
~-~--~'-~----povoluje; je nasiecioVňa:;-šrii'feKovec opa ávý (Lanx decidua) - 5 ks -84,126,115,125,110
cm, javor
mliečny (Acer platanoides) - 2 ks - 165,172 cm
a
I. V súlade s ustanovením § 82 ods.12 zákona mesto Martin určuje nasledovné
činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny.
podmienky vykonania
Výrub drevín bude zrealizovaný v čase do 30.3.2014.
Výrub bude vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu okolitých drevín.
Drevná hmota patrí vlastníkovi pozemku a zlikviduje ju žiadateľ na vlastné náklady cez spoločnosť na
to oprávnenú.
II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu:
Žiadateľ uskutoční
na svoje náklady v termíne do 30.11.2016 na pozemku parc. č. KN 1930/46
v k.ú. Martin na pozemku výrubu náhradnú výsadbu 20 ks okrasných drevín druhového zloženia:
Tuja riasnatá (Thuja plicata).
Žiadate l'doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby do 31.12.2016.
Vlastník pozemku súhlasí s umiestnením náhradnej výsadby na uvedenom pozemku.
V zmysle ustanovenia položky 160 ods.2, Zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
a v znení neskorších predpisov žiadateľ uhradil správny poplatok dňa 8.1.2014 do pokladne mesta
Martin vo výške l OO. - €.
Z dôvodov uvedených v § 89 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona môže konajúci správny orgán na návrh
alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť.
Certifikát EÚ za najlepšiu prax v kategórii:
Otváranie verejného sektoru prostredníctvom
spolupráce na jeho riadení
Mesto Martin, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01, Martin
tel.+42143 4204175, fax+42143 4132 483
IČO:00316792
UNITEO
NATIONS
Prestížne ocenenie OSN
l. miesto v kategórii:
Prevencia a boj proti korupcii
www.martin.sk
www.transparentnemesto.sk
e-mail [email protected]
Osobitné predpisy / napr. vlastnícke právo / ako aj ostatné ustanovenia
rozhodnutia nedotknuté.
.•.
.•
zákona ostávajú vydaním tohto
"~o
Odôvodnenie:
Žiadateľ podal dňa 9 .1.2014 na tunajší úrad žiadosť o ut1eleJiJ.iesúIlHrsu" na výrub 7 ks stromov
rastúcich na pozemkoch parc. číslo KN 1930/43 v k. Ú. Martin. Ako dôvod výrubu žiadateľ v žiadosti
uvádza: výstavba parkovacích plôch pre bytovú jednotku.
Dňa 15.1.2014 bolo uskutočnené v predmetnej veci ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou,
kde bol zistený presne a úplne skutočný stav veci.
Na konaní bol prítomný zástupca KOP Veľká Fatra, Miroslav Blahušiak.
Stanovisko OOP mesta Martin: výstavba parkovacej plochy pre bytovú jednotku je situovaná do
priestoru bývalej materskej škôlky. Stromy na ktoré bolo vydané súhlasné stanovisko na výrub rastú
v priestore vybudovania parkoviska. V priestore sa nachádzajú aj ďalšie dreviny, ktoré zostanú pri
stavbe parkovacích plôch zachovalé.
Nakoľko pôvodný majiteľ po zrušení prevádzky školského
zariadenia
objekt ďalej neprevádzkoval,
priestor hlavne vonkajší
sa zmenil na skládku
nekontrolovaného odpadu s postupným mechanickým poškodzovaním a odumieraním drevín.
Na základe vypracovanej PD stromy, ktoré žiadateľ požaduje zo stanovišťa odstrániť sa povoľujú.
Stanovisko KOP Veľká Fatra: mimovládna organizácia súhlasí s výrubom stromov.
Správny orgán dal účastníkom konania pred vydaním rozhodnutia možnosť
vyjadriť sa k jeho
podkladu i spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastníci konania nemali žiadne
doplňujúce návrhy k rozhodnutiu a súhlasia s jeho vydaním v plnom znení.
--Na základe uvedeného
111(,stOľv1arttrr-dl~0-pri~1~išR~-crgán ~tó.t!J::.:j c.ť,:i".'Y ~,r pr~.'('·m stupn: vn veciach
ochrany drevín rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle ustanovenia
§ 54 zákona č.7111967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na správny
orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Martin, Odbor
starostlivosti
o životné prostredie. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov nadobudne právoplatnosť, je možné preskúmať súdom v zmysle príslušných ustanovení
občianskeho súdneho poriadku.
J
\\(\\ \i \ \~
Mgr. art.l~~~v
primátor mesta
Rozhodnutie obdržia
: Pe Pplus, s.r.o., Ulica Gogoľova 3, 036 Ol Martin
: KOP Vel'ká Fatra, Švermoval, 03861 Vrútky
Na vedomie
: SIŽP, Inšpektorát ochrany prírody, Legionárska 5,01205
: Mesto Martin.
: Ing. Emil Hanzel
Co
Vybavuje
Žilina.
\
Download

aero residence , Martin Ľadoveň