SVET A POLITIKA PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
SYLABY
BISLA, ak. rok 2013/2014, ZS, výberový kurz pre 2. a 3. ročník
Code:
Term: Fall
ECTS credits:
Lessons per week: 90 min + 90 min
Language: Slovak/ English
Instructor: PhDr. Kálmán Petőcz
Form of study: Lecture + Seminar
Meets Mondays and Wednesdays 9:00-10:30 in Johnson Room
Office Hours: by appointment
Contact: [email protected]
Tel: 0902 171 039
1. Cieľom kurzu je naučiť študentov vnímať dejiny povojnovej Európy a sveta
v časových, priestorových a ideových súvislostiach. Kurz nadväzuje na kurz Európa po druhej svetovej
vojne, ktorý sa prednášal na BISLE v predchádzajúcich rokoch, ale ho rozširuje o nové rozmery,
informácie a pohľady. Popri základných politických a geopolitických udalostiach a dejinných zvratoch
sa kurz zameriava aj na dejiny „obyčajných“ ľudí, a do určitej miery, pokiaľ je to odôvodnené, aj na
vývoj v oblasti vied a umenia. Kurz teda môže plniť aj funkciu určitého všeobecného základu k iným,
teoretickým disciplínam pojednávaným v rámci štúdia na škole.
2. Základná literatúra:
Judt, Tony: Postwar: A History of Europe Since 1945, Penguin Books 2005. / alt.: Povojnová Európa.
História po roku 1945. Slovart 2007. (Vybrané kapitoly)
Kissinger, Henry: Diplomacy. Simon&Schuster, N.Y. 1994 / alt. Umění diplomacie. Prostor, 1997.
(Vybrané kapitoly)
Veselý, Zdeněk: Dějiny mezinárodních vztahů. Plzeň, 2007.
Podrobný historický atlas, napr. Könemann, L. (ed): HISTORICA, slov. vydanie SLOVART, 2011, alebo
iný podrobný atlas, príp. e-atlas, napr. http://www.worldology.com/Interactive_Maps/index.htm
3. Obsah kurzu
WEEK 1 Introduction
Monday September 16: Introduction to the course
Overview of the course, division of tasks, course requirements for the semester ahead. Geopolitical
development of Europe (world) over the past 2000 years. Shift of major power centres. Overview.
Wednesday September 18: Cont. / debate
Refer to http://www.worldology.com/Europe/europe_history_lg.htm, historical atlas
WEEK 2
Monday September 23: The character and legacy of the WWII
Required reading: TJ – Chapter I, Finale & Epilogue
Wednesday September 25: Interactive dialogue
WEEK 3
Monday September 30 – On the way to a divided Europe – retaliation, reconstruction, divorce
RR: TJ – Chapters II and III
Extra reading Student 1: Kaplan, Karel: Pravda o Československu 1945-1948. Pp. 5-22, 85-129.
Wednesday October 2: no lesson (lecturer abroad)
WEEK 4
Monday October 7 – Theme 3 cont., + New International Order: United Nations, Bretton-Woods
institutions, GATT
RR: Charter of the UN, Universal Declaration of Human Rights
Wednesday October 9 – debate
WEEK 5
Monday October 14 – Legacy of the WWII outside Europe (Near-East, Asia, Africa)
RR: TJ – Chapter IX
Wednesday October 16 – debate, ER Student 2: Čejka, Marek: Izrael a Palestina. Centrum
strategických studií, Brno, 2005. Pp. 32-85. ER Student 3: The State of the World Refugees. UNHCR
2000. Chapter 2 (Decolonization of Africa) and Chapter 10 with the exception of Boxes 10.1.-10.5.
(The Rwandan genocide and its aftermath.)
WEEK 6 MIDTERM
Monday October 21 – The fundaments of a new Europe: Marshall Plan → OECD, Council of Europe,
NATO, European Communities
Wednesday October 23 – debate
WEEK 7 ____ READING WEEK
October 28 – November 3
READING WEEK
Work on the Security Council Emergency Meeting on Syria
WEEK 8
Monday November 4 Cold War and the Crises of the 50th: Korea, Suez & Hungary, arms race and
nuclear proliferation
RR: HK – Chapters 17, 19, 21 and 22
Wednesday November 6: debate, ER Student 4 Gati, Charles: Stroskotané ilúzie. Kalligram, 2006.
Kapitola 5 a 6. (Pp. 182-278.), ER Student 5 Goldblat, Jozef: Arms Control. The New Guide to
Negotiations and Agreements. SAGE Publications Ltd. 2002. Part 5 Nuclear Arms Limitations (5.1, 5.2,
5.5., 5.8., 5.12 and 5.13) and Part 6 Nuclear-Weapon Proliferation (full, except of 6.6).
WEEK 9
Monday November 11: The sixties in the world, Europe and Czechoslovakia
RR: TJ – Chapters XII and XIII
Wednesday November 13: debate, ER Student 6 Vzostupy a pády Gustáva Husáka. In Lipták, Ľ.
Storočie dlhšie ako sto rokov, Kalligram 1999. (Pp. 118-141). K tomu: POUČENIE z krízového vývoja v
strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. Praha 1970.
WEEK 10
Monday November 18: Détente and its enemies. And what about the rest of the world?
RR: HK – Chapter 29, TJ – Chapter XVIII, , Prehlásenie Charta 77,
Wednesday November 20: debate, ER Student 7 Helsinki Final Act.
WEEK 11
Monday November 25: End of cold war, collapse of communism
RR: HK – Chapter 30, TJ – Chapter XIX
Wednesday November 27: Debate
WEEK 12
Monday December 2: Central & Eastern Europe after 1989
RR: TJ – Chapters XX & XXI
Wednesday December 4: debate, ER Student 8 – Western Balkans and the EU: ‘The hour of Europe’,
Chaillots Papers June 2011. Pp. 7-30, 111-120. ER Student 9 – Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti.
IVO 2013. Štúdie – Holec Roman: 20 rokov pohľadom historika (pp. 3-21), Soňa Szomolányi: Cesta
Slovenska od devianta k štandardne problémovej krajine EÚ (pp.89-103), Martin EHL: Co znamená
evropanství pro země Visegrádské čtyřky (pp. 182-192).
WEEK 13
Monday December 9: Diverse Europe, multicultural world
RR: TJ – Chapters XXIII, XXIV
ER Student 10: Reed, Roger: Uncommon Values. The United States and Europe at the United Nations.
Center on International Law and Politics, Geneva, 2003. Pp. 173-208 (Conclusion).
Wednesday December 11 – debate, ER Student 11: Human Development Report 2004. UNDP, N.Y.
Pp. 1-12 (Overview), 47-72 (Building multicultural societies.)
WEEK 14
Monday December 16: Simulation of the UNSC Emergency Meeting on Syria. Each of 11 students
represents a member of the UNSC: the five permanent members, in addition Germany, India,
Pakistan, the South African Republic and Slovakia, and Syria as concerned country. In preparing their
positions the students try to reflect the real stands, positions of the states, taking into regard their
historical, political record in the region and in general
Wednesday December 18: Science and Arts in the postwar era
3. Referáty. Každý študent / každá študentka si pripraví jeden referát z niektorého z nasledujúcich
vybraných textov. Každý týždeň na stredajšej hodine bude mať referát niekto iný, prvý referát zaznie
v tretí týždeň kurzu, čiže 25. 9. Texty zabezpečí prednášajúci na prvej hodine, kde sa rozdelia medzi
študentov. Z prečítaného textu študent pripraví cca 3-stranové písomné zhrnutie so svojimi závermi
a rozdá ostatným študentom.
Kaplan, Karel: Pravda o Československu 1945-1948. Pp. 5-22, 85-129.
Čejka, Marek: Izrael a Palestina. Centrum strategických studií, Brno, 2005. Pp. 32-85.
Gati, Charles: Stroskotané ilúzie. Kalligram, 2006. Kapitola 5 a 6. (Pp. 182-278.)
Goldblat, Jozef: Arms Control. The New Guide to Negotiations and Agreements. SAGE Publications
Ltd. 2002. Part 5 Nuclear Arms Limitations (5.1, 5.2, 5.5., 5.8., 5.12 and 5.13) and Part 6 NuclearWeapon Proliferation (full, except of 6.6).
The State of the World Refugees. UNHCR 2000. Chapter 2 (Decolonization of Africa) and Chapter 10
with the exception of Boxes 10.1.-10.5. (The Rwandan genocide and its aftermath.)
Vzostupy a pády Gustáva Husáka. In Lipták, Ľ. Storočie dlhšie ako sto rokov, Kalligram 1999. (Pp. 118141). K tomu: POUČENIE z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ. Praha 1970.
Záverečný dokument helsinskej schôdzky Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 1975.
(Len prvý a tretí kôš.)
Reed, Roger: Uncommon Values. The United States and Europe at the United Nations. Center on
International Law and Politics, Geneva, 2003. Pp. 173-208 (Conclusion).
Western Balkans and the EU: ‘The hour of Europe’, Chaillots Papers June 2011. Pp. 7-30, 111-120.
Odkiaľ a kam. 20 rokov samostatnosti. IVO 2013. Štúdie – Holec Roman: 20 rokov pohľadom historika
(pp. 3-21), Soňa Szomolányi: Cesta Slovenska od devianta k štandardne problémovej krajine EÚ
(pp.89-103), Martin EHL: Co znamená evropanství pro země Visegrádské čtyřky (pp. 182-192).
Human Development Report 2004. UNDP, N.Y. Pp. 1-12 (Overview), 47-72 (Building multicultural
societies.)
Umenie po II. svetovej vojne. (Voľná téma.)
4. Simulácia BR OSN. V predposlednú hodinu sa všetci študenti zúčastnia simulovaného zasadnutia
Bezpečnostnej rady OSN k otázke Sýrie. Každý/každá bude reprezentovať niektorý členský štát BR. Pri
prezentácii stanovísk využijú všetky poznatky získané počas kurzu, ako aj svoje všeobecné vedomosti
o problematike.
5. Hodnotenie.
Účasť
Aktívne a kompetentné zapájanie sa do diskusie počas všetkých hodín
Referát na vybranú tému
Simulácia BR OSN
10%
30%
30%
30%
Download

SVET A POLITIKA PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE SYLABY BISLA