Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora
a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná
Iniciatíva Inakosť.
Festival sa koná pod záštitou primátora Mesta Bratislava Milana Ftáčnika a ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka. | The festival is held under the auspices of Mayor of Bratislava,
Milan Ftáčnik and Slovak Minister of Foreign and European Affairs, Miroslav Lajčák.
Obsah | Table of contents
04
Príhovor patrónov | Patrons’ Welcome
06
Príhovor organizátora | Organizer’s Welcome
08
Realizačný tím | Production Team
09
Nové storočie | New Century
25
Queer Age | Queer Age
31
Teplé Slovensko | Queer Slovakia
35
Iné videnie | Another View
39
Zlatý fond | Classics
42
Sprievodné podujatia | Events
46
Pre návštevníkov | For Visitors
50
Program | Programme
Sprievodca FFi 2012 | FFi 2012 Guide
Vydal | Published by: Iniciatíva Inakosť
Grafický dizajn | Graphic design: Katarina Tomaškovičová
Tlač | Press: KO&KA K-print
Náklad | Printing: 1 000 ks | 1,000 copies
© 2012, Iniciatíva inakosť
obsah | table of contents | 03
Príhovor patrónov
Patrons Welcome
LGBTI ľudia celý život narážajú na to, že niekomu musia niečo vysvetľovať. A v istom
veku sú z toho unavení. Nechce sa im vracať sa k téme comingoutu, chcú riešiť svoje
všedné problémy. Niekedy sa to vysvetľovanie totiž javí ako márna snaha. Keď už
po rokoch máme pocit, že sa vnímanie LGBTI menšiny zmenilo k lepšiemu, tak príde
nejaký Kuffa, ktorý chce liečiť homosexuálov, a všetko sa zdá zbytočné. Nikdy som
však nepočul o niekom, kto by sa úspešne „vyliečil“ z homosexuality. To, že má niekto
dieťa a žije v manželstve, neznamená, že je „vyliečený“.
All their lives, LGBTI people are always having to explain themselves. And at a certain
age, they get tired of it. They’re in no mood to resurrect their coming out; they have their
own, ordinary problems to deal with. Indeed, sometimes all the explaining even appears
futile. Right when perceptions of the LGBTI minority seem to have changed for the better,
someone like Slovak parliamentarian Štefan Kuffa says they want to cure homosexuals,
and we get the feeling it’s all been for naught. Though I’ve never heard of anyone who’s
been successfully “cured” of homosexuality. And no, having a spouse and children doesn’t
count as “cured”.
V krajinách, kde sú registrované partnerstvá, je postavenie gejov a lesieb lepšie. Keď
sú ich vzťahy oficiálne rešpektované, je to dôležitý odkaz pre zvyšok spoločnosti, že
rovnakopohlavné vzťahy nie sú žiadnym rozmarom, ale plnohodnotným spolužitím
dvoch ľudí. Queer ľudia sa môžu sústrediť na osobné veci, problémy vzťahové, veci
v rodine, veci v práci.
Mám veľké pochybnosti o tom, že podobný zákon prejde v dohľadnej dobe aj u nás.
Miesta, ktoré o tom rozhodujú, sa tvária, že nič také neexistuje a že sú dôležitejšie
problémy. Väčšina politikov sa bojí otvárať túto tému, lebo majú strach z ohrozenia
svojej politickej kariéry. Je tu aj vplyv silného katolicizmu. Cirkev sa radšej snaží
zamiesť otázky neheterosexuálnej orientácie pod koberec, pretože ak by došlo na diskusiu, tak jednoducho ich argumenty neobstoja. V zahraničí sa už navyše ukázalo, že
registrované partnerstvá nijako neohrozujú spoločnosť a ani „tradičnú rodinu“.
Ako veľký problém vnímam aj to, že sa neukazujú pozitívne príklady spolužitia alebo
osudov LGBTI ľudí. Často sú to hraničné prípady z nejakej sociálnej periférie. Väčšina
spoločnosti vníma, že homosexuál nosí ružové šaty. Gej klišé sú veľmi silné. A to je
vec, proti ktorej treba bojovať aj po tých rokoch. Neustále má zaráža, ako hlboko
sú v ľuďoch zakorenené predsudky a že akúkoľvek odlišnosť od masy vnímajú ako
ohrozenie.
V mene patrónov FFi, Richard Stanke
In countries that recognize registered partnerships, gays and lesbians enjoy better standing. When their relationships are respected officially, it sends an important message to
the rest of society: same-sex relationships are not a passing fad, but two people who truly
live their lives together. This allows queer people to focus on their own matters – those
related to their relationships, families and work.
I have serious doubts that Slovakia will see such legislation passed in the foreseeable
future. Those who have the power to do so act as if nothing of the sort existed and focus
on ostensibly more important issues. Most politicians are reluctant to address the topic
for fear of endangering their careers. The powerful influence of Catholicism also plays
a role. The Church prefers to sweep issues concerning non-heterosexual orientations under the carpet, since they could lead to a discussion their arguments simply couldn’t withstand. What’s more, examples abroad have proven that registered partnerships pose no
threat whatsoever to society, nor to the “traditional family”.
Another major problem is that we don’t see positive examples of healthy relationships or
lives of LGBTI people. The examples we do see are often borderline cases from the social
periphery. Most Slovaks still think that homosexuals all wear pink. Gay clichés die hard.
And that’s something we need to fight against, even after all these years. It never fails to
surprise me how deeply rooted prejudices are and how any divergence from the mainstream is seen as a threat.
On behalf of FFi patrons, Richard Stanke
04 | príhovory | forewords
príhovory | forewords | 05
Príhovor organizátora
Zita Hosszúová
riaditeľ ka festivalu |
Festival Director
Iniciatíva Inakosť, o. z.
Ľudovíta Fullu 3
841 05 Bratislava
Slovak Republic
www.inakost.sk
06 | príhovory | forewords
Keď sa dívam na zoznam 27 dlhometrážnych filmov
a blok krátkych portugalských filmov, ktoré sa z vyše 120
zvažovaných titulov dostali do tohoročného programu
FFi, zmocňuje sa ma zvláštne radostné chvenie i úprimná
zvedavosť, aký postoj k ponuke filmov zaujmú diváci. Dovolím si tvrdiť, že za šesťročnú históriu FFi ide v istom zmysle
o najodvážnejší ročník. Akoby FFi deklarovalo „coming out
je za nami, čo ďalej?“ a vydalo sa smelšie preskúmavať teritórium LGBTI existencie. Tento posun sa pravdepodobne
najciteľnejšie prejavuje v troch charakteristických črtách
programu. 1. Obnovili sme sekciu Iné videnie, akýsi priestor
pre alternatívny queer film, v ktorom sa predstavia umelci
ako Antony Hegarty, Charles Atlas, J. P. Rodrigues a v neposlednom rade i Da Silva, vďaka ktorému prvýkrát FFi prináša
kontroverzné diela balansujúce na hranici experimentu
a pornografie. 2. Venujeme samostatnú sekciu súčasnému
životu, ako i spomínaniu LGBT seniorov (Queer Age), keďže
pravidelne zabúdame na fakt, že neheterosexuáli nie sú len
mladí krásni slobodomyseľní ľudia v produktívnom veku.
3. Zaradili sme do programu naprieč sekciami päť titulov,
ktoré sa nekompromisne venujú transgender témam: Turning featuring Antony & The Johnsons (Ch. Atlas), Na druhý
pohľad (C. Priscilla, K. Goifman), Teraz som žena (M. van Erp),
Laurence (X. Dolan), Zomrieť ako chlap (J. P. Rodrigues).
Dovolím si tvrdiť, že minimálne Rodriguesova a Dolanova
filmová „transexkurzia“ patrí k tomu najzaujímavejšiemu,
čo tento rok ponúkne FFi. A nielen FFi, ale súčasná svetová
kinematografia vôbec. Vitajte na Filmovom festivale inakosti
2012.
Organizer’s Welcome
As I parse through the list of 27 feature-length films and the
programme of Portuguese shorts that we culled from the 120
titles considered for this year’s FFi programme, I’m seized by
a strange, delightful tingle and genuine curiosity about how
they’ll be received. I dare say that in FFi’s six-year history, this
may in a certain sense be the bravest year yet. It’s as if FFi declared, “So now that we’ve had our coming out, what’s next?”
before plunging headfirst into a bold exploration of LGBTI existence. This shift exhibits itself most perceptibly in three characteristic traits of the programme: 1. We’ve updated the section
Another View, a venue of sorts for alternative queer film, featuring artists like Antony Hegarty, Charles Atlas, J. P. Rodrigues
and even Da Silva, to whom we owe FFi’s first controversial
piece of cinema treading the line between experiment and
pornography. 2. We’ve dedicated a separate section to contemporary life, as well as a tribute to LGBT seniors (Queer Age),
since we often forget that non-heterosexuals aren’t just young,
beautiful, free-thinking people in their most productive years.
3. This year’s programme includes five films, distributed among
the various sections, that offer uncompromising treatments
of transgendered themes: Turning featuring Antony & The
Johnsons (C. Atlas), Look At Me Again (C. Priscilla, K. Goifman),
I am a Woman Now (M. van Erp), Laurence Anyways (X. Dolan)
and To Die Like Man (J. P. Rodrigues). I think it’s safe to say that
at the very least Rodrigues and Dolan’s cinematic “transexcursions” are among this year’s most fascinating films; not just
here at FFi, but in the whole of contemporary world cinema.
Welcome to the 2012 Slovak Queer Film Festival!
príhovory | forewords | 07
Realizačný tím | Production Team
Patróni festivalu |
Patrons of the Festival
Zuzana Kronerová
Richard Stanke
Riaditeľ ka festivalu | Festival Director
Zita Hosszúová
Sprievodné podujatia | Special Events
Ján Benec
Program | Programme
Monika Višniarová
Zita Hosszúová
Fundraising, produkcia, dobrovoľníci |
Fundraising, production, volunteers
Alex Zuzana Blahová
Peter Štancel
Lenka Bokesová
Rado Hačunda
PR & Marketing
Roman Samotný
Web administrátor | Web Administrator
Róbert Kiss
Grafika a dizajn | Graphics & Design
Katarína Tomaškovičová
Ekonóm | Financial Manager
Peter Štancel
Ján Šajban
Preklady a titulky |
Translations and Slovak Subtitles
Monika Krajčiová
Michael Dove
Spot FFi | FFi trailer
námet, réžia| story, director: Róbert Šveda
kamera | DOP: Tomáš Zednikovič
strih | editing: Róbert Karovič
lokácie | locations: Martin Jerz
zvuk | sound: Martin Králik
farebné korekcie | colours: Zuzana Weiglová
grafika | graphics: Karol Hudák
hrajú | cast: Lukáš Frlajs, Martin Jerz, Pavel
Valúch, Peter Juračič, Róbert Zajíček
Soundline, Štúdio 727, Shopping Palace
Poďakovanie | Special thanks
Jaroslav Hochel, Jožko Greč
www.ffi.sk
08 | realizačný tím | production team
Ako na vec v LA
Albert Nobbs
Going Down In LA-LA Land | Going Down In LA-LA Land
USA, 2011, 104 min., blu-ray
Réžia | Director: Casper Andreas
Kamera | DOP: Timothy Naylor
Scenár | Screenplay: Casper
Andreas, Andy Zeffer
Hrajú | Cast: Matthew Ludwinski,
Allison Lane, Michael Medico
Práva | Rights: Embrem Entertainment
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
20:30 Kino Lumière (K1)
Albert Nobbs | Albert Nobbs
Veľká Británia, Írsko, Francúzsko,
USA | United Kingdom, Ireland,
France, USA, 2011, 113 min., DVD
Réžia | Director: Rodrigo García
Scenár | Screenplay: Gabriella
Prekop, John Banville, Glenn Close
Kamera | DOP: Michael McDonough
Hrajú | Cast: Glenn Close, Mia
Wasikowska, Jonathan Rhys
Meyers, Aaron Johnson, Brendan
Gleeson, John Light
Práva | Rights: Magic Box
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
18:15 Kino Lumière (K2)
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
Mladý a nádejný herec Adam prichádza z New Yorku do Los Angeles s cieľom presadiť sa
vo filmoch. Na svoju veľkú chvíľu ale nečaká sám a frustrovaný neustálymi sklamaniami je
prinútený nájsť si inú prácu. Príťažlivý vzhľad mu dopomôže k objaveniu temnejšej stránky
Hollywoodu. Jeho priamočiary pád do sveta pornopriemyslu a prostitúcie však zabrzdí stretnutie s atraktívnou televíznou hviezdou Johnom, mužom jeho snov. Ale môžu byť vôbec spolu? Táto uhladená komédia s rýchlym spádom, zaujímavým príbehom a dokonalým obsadením
poteší každého diváka.
Írsko 19. storočia. Pod menom Albert Nobbs žije a pracuje žena, ktorá viac ako tridsať rokov
predstiera, že je mužom. Je mužom, ktorý má tajomstvo, ženou, ktorá má sen. Pracuje ako
spoľahlivý čašník v renomovanom hoteli a túži po manželstve a vlastnom obchodíku. Zabehnutý introvertný život pevne kontrolovaného tajomstva naruší až príchod maliara Huberta
a Albert sa stáva súčasťou trýznivého milostného trojuholníka.
Vo výnimočnom filme v postave Alberta Nobbsa exceluje britská herečka Glenn Close, ktorá je
i spoluautorkou scenára.
Adam, a young and hopeful actor from New York, arrives to Los Angeles with a dream to make it big
in the movies. But he’s not the only one waiting to be discovered, and frustrated with endless casting disappointments, he has to look for a day job. His attractive looks soon earn him an invite from
the darker side of Hollywood. As he’s getting drawn into the world of porn industry and prostitution,
he meets handsome TV star John, the man of his dreams. Can they ever be together? This sleek, fastpaced comedy is an enjoyable crowd-pleaser with a well-structured narrative and perfect casting.
In 19th-century Ireland, a woman has lived and worked for over 30 years under the guise of
a man named Albert Nobbs. Albert is a man with a secret, a woman with a dream. A faithful butler
at a reputable hotel who yearns for marriage and a shop of his own. His workaday, introverted
life, hinging upon a fiercely guarded secret, is disrupted by the painter Hubert, landing Albert in
a harrowing love triangle.
Albert Nobbs is brilliantly portrayed by British actress Glenn Close, who also co-authored the
screenplay to this extraordinary film.
10 | Nové storočie | New Century
Nové storočie | New Century | 11
Cestou v dunách Severného mora
Daj do toho všetko!
Nordsee, Texas | North Sea Texas
Leave It On the Floor | Leave It On the Floor
Belgicko | Belgium, 2011, 96 min.,
blu-ray
USA, Kanada | USA, Canada,
2011, 106 min., DVD
Réžia | Director: Bavo Defurne
Scenár | Screenplay: Bavo Defurne,
Yves Verbraeken
Kamera | DOP: Anton Mertens
Hrajú | Cast: Jelle Florizoone, Eva
Van der Gucht, Mathias Vergels,
Thomas, Nina Marie Kortekaas,
Katelijne Damen
Práva | Rights: Wavelength Pictures
Réžia | Director: Sheldon Larry
Scenár | Screenplay: Glenn Gaylord
Kamera | DOP: Tom Camarda
Hrajú | Cast: Ephraim Sykes, Andre
Myers, Phillip Evelyn, Barbie-Q,
James Alsop
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
24. 10. 2012, štvrtok | Thursday
17:00 Kino Lumière (K1)
Premietacie časy | Screenings:
27.10. 2012, sobota | Saturday
19:30, KC Dunaj
Vo flámčine so slovenskými a anglickými titulkami | In Flemish with Slovak and English subtitles
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
Koniec 60. rokov v zapadákove na flámskom pobreží. Dospievajúci Pim, uzavretý do sveta fantázie, trávi dlhé dni kreslením. Žije sám s matkou a nemá veľa kamarátov. Bývalá kráľovná krásy
neúspešne hľadá náhradu za manžela, ktorý ju opustil. Matkini príležitostní milenci sú však
objektom aj Pimovho záujmu, rovnako ako jej garderóba. Keď sa do susedstva prisťahuje o pár
rokov starší Gino, pomalé dni naberú rýchly spád.
Civilnou adaptáciou románu André Sollieho o sebauvedomovaní, citovom vzplanutí a jemne
vyjadrenej túžbe bez pátosu a klišé, zato vo výtvarne prepracovanej podobe, režisér nadväzuje
na svoje úspešné krátke filmy (napr. Táborák /2000/).
Brad sa po vyhadzove z domu ocitne na ulici a zásahom osudu spozná Cartera, tanečníka
v nablýskaných drag-queen tančiarňach losangelskej scény. Tu nájde novú rodinu, lásku, ale
aj veľa smútku a bolesti, proti ktorému sa dá bojovať len tancom v originálnej a neuveriteľne
chytľavej choreografii Franka Gatsona Jr. Režisér Sheldon Larry vzdáva týmto filmom hold drag
queens a ich nezdolnému životnému optimizmu. Film, ktorý roztancoval publikum na Berlinale
2012 a mal niekoľkominútový standing ovation.
It’s the late 1960s on the Flemish coast. Caught up in a fantasy world, adolescent Pim spends all
his time drawing. He doesn’t have many friends and lives alone with his mother, a former beauty
queen fruitlessly seeking a replacement for the husband who left her. Her occasional lovers interest
Pim too, as does her wardrobe. But when the older boy Gino moves next door, life picks up speed.
A follow-up to the director’s successful shorts (e.g. 2000’s Campfire), this understated adaptation of
an André Sollie novel is a visually sophisticated study of self-esteem, emotional outburst and subtly
expressed desire, devoid of pathos and cliché.
12 | Nové storočie | New Century
Living on the street after being kicked out of his home, Brad crosses paths with Carter, a dancer in
Los Angeles’s flashiest drag queen clubs. Here Brad finds a new family, love, as well as a great deal of
sadness and pain to which dance is the only antidote. Featuring irresistible choreography by Frank
Gatson Jr., Sheldon Larry’s film is a tribute to drag queens and their indefatigable optimism. The
picture had the audience dancing in the aisles at the Berlinale 2012, concluding with a standing
ovation that lasted several minutes.
Nové storočie | New Century | 13
Chcem tvoju lásku
Krása
I Want Your Love | I Want Your Love
Skoonheid | Beauty
USA, 2011, 71 min., HDCam, MP 18
Réžia | Director: Travis Mathews
Scenár | Screenplay: Travis Mathews
Kamera | DOP: Keith Wilson
Hrajú | Cast: Jesse Metzger, Keith
McDonald, Ben Jasper, Brontez
Purnell, Wayne Bumb, Ferrin Solano,
Peter DeGroot, Jorge Rodolfo
Práva | Rights: The Film Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
22:30 Kino Lumière (K1)
Francúzsko, Južná Afrika | France,
South Africa, 2011, 98 min., 35 mm
Réžia | Director: Oliver Hermanus
Scenár | Screenplay: Oliver
Hermanus, Didier Costet
Kamera | DOP: Jamie Ramsay
Hrajú | Cast: Charlie Keegan, Deon
Lotz, Michelle Scott
Práva | Rights: MK2
Premietacie časy | Screenings:
25. 10. 2012, štvrtok | Thursday
21:00 Kino Lumière (K1)
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
V angličtine a afrikánčine so slovenskými titulkami | In English and Afrikaans with Slovak subtitles
Jesse je (už nie najmladší) umelec, ktorý má v slobodomyseľnom San Franciscu existenčné
problémy, a preto dospeje k neľahkému rozhodnutiu: opustiť mesto a presťahovať sa
k rodičom do Ohia. V poslednú noc, ktorú vo Friscu strávi, sa schádzajú jeho teplí priatelia
a bývalí milenci na párty plnej voľne plynúcich filozofických rozhovorov a sexu. Nezávislý filmár
Travis Mathews zručne kombinuje umelecký filmový prístup s explicitným zobrazovaním sexu
a dostáva sa pod kožu svojim postavám. Vstup od 18 rokov.
Víťaz Queer palmy na festivale v Cannes 2011. Ústrednou postavou tejto charakterovej štúdie
je Francois, muž v strednom veku, ktorý vedie obyčajný život ženatého otca rodiny v juhoafrickom Bloemfonteine. Vo vnútri je však osamelý, ľutuje sa a nenávidí, pretože skrýva, že ho
priťahujú muži. Keď ho začne priťahovať pekný mladík Christian, študent práva a príležitostný
herec, rozhodne sa získať ho za každú cenu. Jeho zúfalý pokus o šťastie má však tragické
dôsledky.
Jesse is a (not so) young artist struggling to take responsibility for himself in freewheeling San
Francisco. He comes to the painful decision to leave the city and move back to his parents in Ohio.
On his final night in the City, his gay friends and ex-lovers gather together for his leaving party,
where lengthy philosophical conversations and sexual interactions flow equally freely. Skilfully
combining art-film approach with explicit portrayal of graphic sex, indie filmmaker Travis Mathews
gets under the skin of his characters. Admission to over 18s only.
Queer Palm winner at Cannes 2011, this slow-burning character study is focused on a middle-aged
man, Francois, who seems to lead a normal married life in Bloemfontein, South Africa. Inside,
however, he is full of regret, loneliness and self-hate, hiding his inner desires and attraction to men.
When he becomes infatuated with handsome Christian, a young law student and an occasional
actor, he decides to get closer to him at all costs, but his desperate attempt at happiness has
disturbingly terrible consequences.
14 | Nové storočie | New Century
Nové storočie | New Century | 15
Laurence
Mladá a divoká
Laurence Anyways | Laurence Anyways
Joven y alocada | Young & Wild
Kanada, Francúzsko | Canada,
France, 2012, 169 min., digibeta
Réžia | Director: Xavier Dolan
Scenár | Screenplay: Xavier Dolan
Kamera | DOP: Yves Bélanger
Hrajú | Cast: Melvil Poupaud,
Suzanne Clément, Monia Chokri,
Nathalie Baye
Práva | Rights: MK2
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
20:45 Kino Lumiere (K2)
Chile, 2011, 96 min., HDCam
Réžia | Director: Marialy Rivas
Scenár | Screenplay: Marialy Rivas,
Camila Gutiérrez, Pedro Peirano,
Sebastián Sepúlveda
Kamera | DOP: Sergio Armstrong
Hrajú | Cast: Alicia Rodriguez,
María Gracia Omegna, Felipe Punto
Práva | Rights: Elle Driver
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
21:15 Kino Lumière (K1)
27. 10. 2012, sobota | Saturday
14:00 Kino Lumière (K1)
Vo francúzštine so slovenskými a anglickými titulkami | In French with Slovak and English subtitles
V španielčine so slovenskými a anglickými titulkami | In Spanish with Slovak and English subtitles
Laurence, mladý učiteľ francúzštiny a začínajúci spisovateľ, žije v plnohodnotnom, úprimne
šťastnom vzťahu so svojou snúbenicou Fred. Na tridsiate narodeniny sa jej zdôverí, že sa túži
stať ženou. Žiada Fred o podporu a bojuje o udržanie vzťahu, ktorý sa však Fred javí byť ďalej
nemysliteľný...
Zázrak súčasného svetového filmu, mladučký režisér Xavier Dolan (Zabil som svoju matku,
Imaginárne lásky), predstavil svoj najnovší film tento rok v Cannes. Za takmer trojhodinový
opus, ktorým sa sebe vlastnou precíznosťou a citom pre nuansy ponoril do témy transsexuality,
získal ocenenie Queer Palm pre najlepší LGBTI titul festivalu a Suzanne Clément získala ocenenie za najlepší herecký výkon vo výbere filmov Un certain regard.
Daniela má 17 a žije len pre svoj blog. Svojim fanúšikom prezrádza všetko – sexuálne fantázie
a ešte divokejšie skúsenosti. Keď ju kvôli sexu s chlapcom vyhodia zo školy, jej bohatá evanjelická rodina to považuje za smilstvo a snaží sa ju priviesť na správnu cestu. Daniela si však
tajne začne s dievčaťom... Celovečerný debut Marialy Rivas inšpirovaný skutočným životom,
nabitý hormónmi a mladistvou energiou dostal cenu za najlepší scenár v Sundance a svojím
otvoreným a dôkladným zobrazením sexuálnych dobrodružstiev dnešných tínedžerov spôsobil zemetrasenie aj na Berlinale.
Laurence, a young French teacher and soon-to-be-published author, enjoys an intense and mutually loving relationship with his fiancée, Fred. But on the day after his 30th birthday, Laurence
confesses to Fred that he longs to become a woman, asking her to support him in what, for Fred, is
an unimaginable transformation…
International cinematic wunderkind Xavier Dolan (I Killed My Mother, Heartbeats) introduced his
latest film this year at Cannes. The nearly three-hour opus, a deft and nuanced exploration of transsexuality, earned the director the Queer Palm for best LGBTI-themed film and Suzanne Clément the
Un Certain Regard award for best actress.
16 | Nové storočie | New Century
Daniela is 17 and lives for her blog. To her followers, she opens up about everything - her wild
sexual fantasies and even wilder experiences. When her sex drive gets her expelled from school
after she sleeps with a boy, her upper-class Evangelic family see this as an act of sinful fornication
and try to coax her to the righteous path. But Daniela secretly embarks on a passionate affair with
a girl… Bursting with hormones and youthful energy, Marialy Rivas’s feature debut inspired by
a real story won an award for best screenplay in Sundance and took Berlin by storm for its honest and
thoroughly enjoyable portrayal of sexual adventures of modern teenagers.
Nové storočie | New Century | 17
Mosquita a Mari
Na druhý pohľad
Mosquita y Mari | Mosquita and Mari
Olhe pra mim de novo | Look at Me Again
USA, 2012, 85 min., HDCam
Réžia | Director: Aurora Guerrero
Scenár | Screenplay: Aurora
Guerrero
Kamera | DOP: Magela Crosignani
Hrajú | Cast: Fenessa Pineda,
Venecia Troncoso
Práva | Rights: The Films
Collaborative
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
18:30 Kino Lumière (K1)
Brazília | Brasil, 2011, 79 min.,
blu-ray
Réžia | Director: Claudia Priscilla,
Kiko Goifman
Scenár | Screenplay: Claudia
Priscilla
Kamera | DOP: Pedro Marques
Práva | Rights: FiGa Films
Premietacie časy | Screenings:
25. 10. 2012, štvrtok | Thursday
16:45 Kino Lumière (K2)
V angličtine a španielčine so slovenskými titulkami | In English and Spanish with Slovak subtitles
V portugalčine so slovenskými a anglickými titulkami | In Portuguese with Slovak and English subtitles
Yolanda a Mari sú nové spolužiačky a susedy z chudobnej losangelskej štvrte obývanej mexickými prisťahovalcami. Yolanda poctivo chodí do školy, pripravuje sa na maturitné skúšky. Rebelská
Mari má, naopak, školu v paži a rôznymi príležitostnými prácami sa snaží uživiť matku a mladšiu
sestru. Debut Aurory Guerrero má ďaleko od bežného príbehu lásky, vychádza z jej intímnych
spomienok a je citlivým pohľadom na chvíle, ktoré navždy ovplyvnia ľudský život. Film vznikol
v spolupráci s festivalom Sundance a spôsobil vznik nového fenoménu, pretože celý rozpočet
pochádza z peňazí internetových fanúšikov.
„Narodil som sa ako žena, bol som lesba a teraz som muž,“ hovorí Sillvyo Luccio a pozýva
nás na osobné putovanie za svojou odcudzenou dcérou s cieľom zmieriť sa s minulosťou. Na
ceste bezútešným severovýchodom Brazílie stretáva spoločenských outsiderov a príslušníkov
rôznych menšín, ktorí musia rovnako ako on každodenne čeliť náboženskému fundamentalizmu a predsudkom. Film ponúka portrét tvrdého, ale šarmantného človeka, približuje život,
v ktorom dominuje maskulinita a vášeň je hlavnou hnacou silou prežitia.
Yolanda and Mari are new classmates and neighbours in a close-knit but poor Mexican immigrant
neighbourhood of Huntington Park, Los Angeles. Yolanda prepares hard to pass her exams and go
to university. Rebellious Mari, on the contrary, couldn’t care less about school, and works odd jobs
to support her single mother and young sister. Far from a typical first love story, Aurora Guerrero’s
debut, based on her own intimate memories, is a tender indie gem about life-changing moments.
The film was developed in partnership with Sundance and became a Kickstarter phenomen when
its entire production budget came from the large community of supporters who donated through
this well-known crowd-sourcing website.
18 | Nové storočie | New Century
‘I was born a woman, became a lesbian and am now a man’, tells us Sillvyo Luccio, as we set out
with him on a deeply personal journey in search of his estranged daughter and attempt at reconciliation with the past. On the road through the desolate landscape of the North-East of Brazil, he
encounters society outcasts and people from different minorities, who, just like him, have to defy
norms of their religious-fundamentalist, prejudiced backgrounds on a daily basis. A fascinating
portrait of a tough but charming individual, this is an unbiased observation of masculinity and
passion as the ultimate driving force of survival.
Nové storočie | New Century | 19
Neodchádzaj
Parade
Keep the Lights On | Keep the Lights On
Parada | The Parade
USA, 2012, 101 min., HDCam
Réžia | Director: Ira Sachs
Scenár | Screenplay: Ira Sachs,
Mauricio Zacharias
Kamera | DOP: Thimios Bakatakis
Hrajú | Cast: Thure Lindhart,
Zachary Booth
Práva | Rights: Films Boutique
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
18:15 Kino Lumière (K1)
Srbsko, Chorvátsko, Macedónsko,
Slovinsko | Serbia, Croatia, Macedonia, Slovenia, 2011, 115 min., blu-ray
Réžia | Director: Srdjan Dragojević
Scenár | Screenplay: Srdjan
Dragojević
Kamera | DOP: Dušan Joksimović
Strih | Editor: Petar Marković
Hrajú | Cast: Nikola Kojo, Miloš Samolov, Hristina Popović, Goran Jevtić
Práva | Rights: Film Europe
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
16:00 Kino Lumière (K2)
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
V srbčine so slovenskými titulkami | In Serbian with Slovak subtitles (no English subtitles)
Keď sa dokumentarista Erik zoznámi s uzavretým a citovo nestálym právnikom Paulom, zdá
sa, že ostane len pri sexe na jednu noc. Čoskoro sa s nimi však stretávame v spoločnom byte,
v ktorom sa medzi jednotlivými chvíľkami nehy snažia nájsť stabilitu a spoločné šťastie. Ani
jeden z nich sa nemieni vzdať, aj keď ich vzájomný vzťah vyčerpáva a doháňa k drogám
a rozchodom. Film získal cenu Teddy na Berlinale 2012.
Homofóbny gangster splní svojej nastávajúcej manželke každé prianie – aj to, aby ich svadbu
„režíroval“ gej... ten chce však na oplátku ochranu pri pripravovanom pochode homosexuálov...
A v krajine, kde je slovo „buzerant“ ešte stále tá najhoršia nadávka, to bude miestami zábavné,
miestami nesmierne vtipné a miestami srdcervúco smutné... Dôkladná štúdia homofóbie,
ktorá nevyhnutne zasiahne najmä heterosexuáne publikum, predstavuje jeden z niekoľkých
filmov, ktoré na tohtoročnom Berlinale publikum vytlieskalo postojačky.
When Erik, a documentary filmmaker first meets a closeted, emotionally unstable attorney Paul, it
seems that their encounter won’t last beyond the casual one-night stand. Soon, however, we see
them sharing an apartment living as a couple, but between moments of intimacy, they struggle
to find stability and happiness together. Neither of them able to give up, their relationship is an
exhausting, claustrophobic affair, marked by drug abuse and breaks-ups. The film won the Teddy
Award at Berlinale 2012.
20 | Nové storočie | New Century
A homophobic gangster grants his fiancée’s every wish – even agreeing to hire a gay wedding
planner. But in return, the planner wants protection for the upcoming gay-pride parade. Set in
a country where “pede” (faggot) is still the worst insult imaginable, the picture ranges in tone from
fun and incredibly hilarious to heartrendingly sad. Heterosexual viewers are particularly moved by
this perceptive exploration of homophobia, one of the several films to be honoured with a standing
ovation at this year’s Berlinale.
Nové storočie | New Century | 21
Som kuču
Pomery
Call Me Kuchu | Call Me Kuchu
Circumstance | Circumstance
USA, Irán | USA, Iran, 2011, 107 min.,
35 mm
Réžia | Director: Maryam Keshavarz
Scenár | Screenplay: Maryam
Keshavarz
Kamera | DOP: Brian Rigney
Hubbard
Hrajú | Cast: Sarah Kazemy, Nikohl
Boosheri
Práva | Rights: Funny Balloons
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
20:30 Kino Lumière (K1)
USA, Uganda, 2012, 87 min., blu-ray
Réžia | Director: Katherine Fairfax
Wright, Malika Zouhali-Worrall
Scenár | Screenplay: Katherine Fairfax
Wright, Malika Zouhali-Worrall
Kamera | DOP: Katherine Fairfax
Wright
Hrajú | Cast: David Kato
Práva | Rights: Cat & Docs
International
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
16:15 Kino Lumière (K2)
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
14:30 Kino Lumière (K1)
V perzštine a angličtine so slovenskými a anglickými titulkami | In Persian and English with English and
Slovak subtitles
Pôsobivý debut Maryam Keshavarz zobrazuje zakázanú lásku medzi dvomi dospievajúcimi
dievčatami v súčasnom Iráne. Atafeh pochádza z vplyvnej umeleckej rodiny, Širínini rodičia boli
disidenti. Spolu objavujú undergroundovú scénu roztriešteného Teheránu a snívajú o lepšom
živote v uvoľnenejšom Dubaji. Jedného dňa sa však domov vracia Atafehin brat, z ktorého sa
počas odvykacej kúry stal náboženský fanatik, a šialene sa do krásnej Širín zamiluje... Silný
príbeh o prvej láske a neuhasiteľnej túžbe po slobode v krajine ovládanej prísnymi islamskými
mravnými zákonmi získal cenu divákov na festivale Sundance 2011.
Maryam Keshavarz’ s impressive debut drama depicts a forbidden love between two teenage girls
in modern day Iran. Atafeh comes from an affluent, artistic family, while Shireen’s parents were
political dissidents. Together the girls are exploring the underground scene of fragmented Tehran, dreaming of better life in more permissive Dubai. Then one day, Atafeh’s brother returns from
rehab as a religious fanatic, and becomes obsessed with beautiful Shireen… This is a powerfully
portrayed story of first love and burning desire for freedom in a country governed by strict Islamic
moral laws. Winner of Audience Award at Sundance 2011.
22 | Nové storočie | New Century
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
David Kato bol prvý otvorený gej v Ugande a bojoval za práva kuču – LGBT ľudí v Ugande.
Film zobrazuje boj aktivistov okolo Davida proti antihomosexuálnemu zákonu, ale aj boj s bulvárnym plátkom, ktorý zverejňuje fotky gejov a vyzýva na ich zabíjanie. V jednu noc však dôjde
k násiliu – David je vo svojom dome zavraždený. Jeho smrť otrasie celou komunitou a sťaží
prácu aktivistov. Tí sa však nevzdávajú. Dokument Som kuču, ovenčený množstvom cien, zobrazuje posledný rok života odvážneho muža a je srdcervúcou, zároveň však inšpirujúcou
výzvou k boju. A luta continua!
David Kato was Uganda’s first openly gay man, fighting on behalf of ‘Kuchus’ - LGBT people of
Uganda. The film follows David and his fellow activists at the forefront of ongoing struggle to
repeal homophobic laws in their country and at war with boulevard media. With the new ‘AntiHomosexualty Bill’ and vicious newspapers publishing photos of gays on front pages, calling for
their death, their work gets more difficult and dangerous, but they refuse to give up. Then one night,
the unthinkable happens - David is murdered in his home. This shocks the whole community and
traumatises their way forward. Multi-award winning documentary, Call Me Kuchu depicts the last
year in the life of the courageous man and is a heartbreaking, but inspiring call for action. A luta
continua!
Nové storočie | New Century | 23
Za múrmi
Hors les murs | Beyond the Walls
Belgicko, Francúzsko, Kanada |
Belgium, France, Canada, 2012,
89 min., HDCam
Réžia | Director: David Lambert
Scenár | Screenplay: David Lambert
Kamera | DOP: Matthieu PoirotDelpech
Hrajú | Cast: Guillaume Gouix
(Ilir), Matila Malliarakis, Mélissa
Désormeaux-Poulin, David Salles
Práva | Rights: Films Boutique
Premietacie časy | Screenings:
25. 10. 2012, štvrtok | Thursday
19:00 Kino Lumière (K1)
Vo francúzštine so slovenskými a anglickými titulkami | In French with Slovak and English subtitles
Mladý pianista Paulo si nerobí starosti o budúcnosť. Po prehýrenej noci sa zobudí v posteli
u albánskeho imigranta Ilira. Zálety do mužskej spoločnosti mu priateľka prestáva tolerovať
a vyhodí ho na ulicu. Románik s Ilirom, basgitaristom rockovej kapely, prerastie do intenzívnej
lásky, ktorá nemá ďaleko od závislosti. Ich lásku však čaká ťažká skúška. Ako sa s ňou popasuje
Paulo, za ktorého závažné rozhodnutia robil vždy ten druhý? Snímka skúma hranicu medzi
skutočnou láskou a vzťahom z rozumu, ako aj otázku manipulácie vo vzťahu založenom na protikladoch dominancie a submisivity. Jemne sa dotýka i stretu kultúr v kozmopolitnom Bruseli.
After a night of debauchery, young, care-free pianist Paolo wakes up in the bed of Albanian rock
bassist Ilir. Fed up with his homosexual philandering, Paulo’s girlfriend throws him out. His love
affair with Ilir grows into an ardent passion approaching addiction. But will Paolo, a man who has
always left important decisions to others, overcome the difficult trial that awaits them? This film explores the line between true love and marriages of convenience, as well as manipulative tendencies
in relationships based on a dichotomy between dominance and submissiveness, while sensitively
portraying the clash of cultures in cosmopolitan Brussels.
24 | Nové storočie | New Century
Neviditeľní
80 dní
Les invisibles | The Invisible Ones
80 egunean | For 80 Days
Španielsko | Spain, 2010, 104 min.,
35 mm
Réžia | Director: Jon Garaño, José
María Goenaga
Scenár | Screenplay: Jon Garaño,
José María Goenaga
Kamera | DOP: Javi Agirre Erauso
Hrajú | Cast: Itziar Aizpuru, Mariasun Pagoada, José Ramón Argoitia
Práva | Rights: Latido Films
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
18:30 Kino Lumière (K2)
France, 2012, 115 min., blu-ray
Réžia | Director: Sebastien Lifshitz
Scenár | Screenplay: Sebastien
Lifshitz
Kamera | DOP: Antoine Parouty
Hrajú | Cast: Yann, Pierre, Bernard,
Jacques, Pierrot, Therese, Christian,
Catherine, Elisabeth, Monique,
Jacques
Práva | Rights: Doc & Film
International
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
20:45 Kino Lumière (K2)
V baskičtine so slovenskými a anglickými titulkami | In Basque with Slovak and English subtitles
Vo francúzštine so slovenskými a anglickými titulkami | In French with Slovak and English subtitles
V nemocnici sa náhodou stretávajú dve 70-ročné ženy. Axun prišla navštíviť bývalého manžela
svojej dcéry a Maite sa stará o brata v kóme. Veľmi rýchlo zisťujú, že sa dobre poznajú –
v mladosti boli najlepšie priateľky, hoci sú úplne rozdielne – Maite je úspešná učiteľka klavíra
a precestovala svet, zatiaľ čo Axun vedie obyčajný život vydatej ženy v malej dedinke. Zakrátko
začínajú vychádzať na povrch 50 rokov potláčané city a návšteva nemocnice získava nový
rozmer...
Vo svojom novom filme nám Sebastien Lifshitz (Takmer nič) predstavuje 11 francúzskych homosexuálnych mužova a žien nad 70 rokov. Spoločné majú len to, že sa rozhodli žiť otvorene
v časoch, keď ich spoločnosť odmietala. Na začiatku projektu, keď sa prehrabával starými
fotkami otvorených hoomsexuálnych párov z rôznych období, si Lifshitz uvedomil, že vyzerajú
šťastne a spokojne. Pýta sa teda: „Boli homosexuáli v tomto období šťastnejší, než nám hovorí
história?“ V tomto mimoriadnom dokumente dostaneme na túto otázku množstvo odpovedí.
Two 70 year old women, Maite and Axun, meet by chance in a hospital ward. Axun comes to visit
her daughter’s ex-husband, while Maite is looking after her comatose brother. At first they don’t
recognise one another, but soon they discover that they were very close friends as teenagers. They
could hardly be more different - Maite has had a successful career as a piano teacher and travelled
the world, while housewife Axun has lead an ordinary married life in a small village. But suppressed
feelings from 50 years ago begin to surface once again as their hospital visits acquire a new
meaning…
In his new film, Sebastien Lifshitz (Presque Rien) introduces us to eleven French queer men and
women over 70. The only thing they have in common is their decision to live openly at a time when
society rejected them. At the very beginning of the project, when Lifshitz researched old photographs of openly homosexual couples from various time periods, he noticed how happy and content they seemed. He wondered: ‘Have homosexuals from these generations led happier lives that
the history would have us believe?’ The multiple answers to this question can be found in this outstanding, eye-opening and inspiring documentary.
26 | Queer age | Queer age
Queer age | Queer age | 27
Prietrž mračien
Teraz som žena
Cloudburst | Cloudburst
I Am a Woman Now | I Am a Woman Now
Kanada | Canada, 2011, 93 min., 35 mm
Réžia | Director: Thom Fitzgerald
Scenár | Screenplay: Thom Fitzgerald
Kamera | DOP: Tom Harting
Hrajú | Cast: Olympia Dukakis,
Brenda Fricker, John Dunsworth,
Kristin Booth
Práva | Rights: Emotion Pictures
Premietacie časy | Screenings:
24. 10. 2012, streda | Wednesday
19:30, Kino Lumière (K1) – otvorenie festivalu | opening night
Holandsko | Netherlands, 2011,
80 min., HDCam, dokument |
documentary
Réžia | Director: Michiel Van Erp
Kamera | DOP: Mark van Aller
Hrajú | Cast: April Ashley, Colette
Berends, Jean Lessenich
Práva | Rights: Cat & Dogs
International
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
16:45 Kino Lumière (K1)
25. 10. 2012, štvrtok | Thursday
18:30 Kino Lumière (K2)
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
Dotty a Stella spolu už 31 rokov žijú na pobreží v Maine. Keď sa však jedného dňa Dotty ocitne
na pohotovosti, jej vnučka Molly ju odvedie do starobinca s opaterou. Stella a Dotty sa nechcú
rozdeliť, a tak sa vydajú na cestu do Nova Scotie, aby sa mohli vziať. Cesta je ale dlhá a ťažká
a Stella sa začína zamýšľať nad tým, či sa o Dotty naozaj dokáže na staré kolená postarať.
Prietrž mračien úplne pochopiteľne patrí k tohtoročným hitom LGBTI festivalov. Je osviežujúcim
a zároveň dojímavým seniorským road movie, v ktorom excelujú obe predstaviteľky hlavných
postáv.
Dotty and Stella have lived together for the last 31 years on the coastline of Maine. But when Dotty
takes a fall and 911 has to be called, her granddaughter Molly wonders if her Grandma’s “friend”
Stella can truly care for Dotty anymore, and arranges for Dotty to live in a nursing home. Unwilling
to live without one another, Stella and Dotty hit the road to Nova Scotia to get legally married. But
the road is long and rough, and Stella begins to wonder if she really can take care of Dotty in their
old age...
28 | Queer age | Queer age
V angličtine, francúzštine, holandčine, nemčine so slovenskými a anglickými titulkami | In English,
French, Dutch, German with Slovak and English subtitles
Na konci 50. rokov začal vykonávať francúzsky gynekológ Georges Burou v Casablance prevratné operácie na zmenu pohlavia. Nikto sa nič nepýtal, nikto nevypracúval psychologické
hodnotenia a tí, čo mali dosť odvahy a peňazí, uňho nachádzali nový život a identitu. V tomto
prenikavom a inteligentnom dokumente sleduje režisér Michiel van Erp niekoľko transsexuálov
prvej generácie, ktorých doktor Burou operoval. Prinieslo im vtedajšie rozhodnutie očakávané
uspokojenie? Ako naň reagovalo okolie? Aké to je byť transsexuálnym seniorom?
In the late 50’s, mysterious French gynecologist Georges Burou pioneered ground-breaking sexchange operations in his surgery in Casablanca. No questions asked, no psychological assessments
required, those that were brave enough and could afford it, seeked him in search of a new life and
identity. In this insightful, intelligent documentary, director Michiel van Erp tracks down several of
these first-generation transsexuals who were all operated by Dr Burou. Has the decision they had
made back then give them fullfilment they excepted? How did the outside world react to them?
What does it feel like like to reach senior age as a transexual woman?
Queer age | Queer age | 29
Zomrieť ako chlap
Morrer como um homem | To Die Like a Man
Portugalsko, Francúzsko | Potrugal,
France, 2009, 133 min., 35mm
Réžia | Director: João Pedro Rodrigues
Scenár | Screenplay: João Pedro
Rodrigues, Rui Catalão
Kamera | DOP: Rui Poças
Hrajú | Cast: Alexander David,
Gonçalo Ferreira De Almeida,
Fernando Gomes, Miguel Loureiro,
Chandra Malatitch, John Jesus
Romão
Práva | Rights: Films Boutique
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
20:30 Kino Lumière (K2)
V portugalčine so slovenskými a anglickými titulkami | In Portuguese with Slovak and English subtitles
Lisabon, druhá polovica 80. rokov. Tonia je starnúca lisabonská transsexuálka. Jej nestály,
drogovo závislý a oveľa mladší priateľ Rosário na ňu tlačí, aby operačne dokončila svoju premenu na ženu. Je to však ťažšie, ako čakala. Nielenže je to v rozpore s jej katolíckou vierou, ale
s postupujúcou smrteľnou chorobou, ktorá napadla jej telo, si čoraz intenzívnejšie uvedomuje
svoje mužské ja. A ešte k tomu z armády dezertuje syn, ktorého ako malého opustila, a hľadá
ju.
Tonia is an ageing veteran transsexual on the late 80s Lisbon drag scene. Rosário, her volatile
drug-addicted and much younger boyfriend, is pressuring her to complete the final stage of her
sex change operation, but it proves much harder than she expected. Not only it clashes with her
Catholic faith, but her deepening awareness of the man inside the woman coincides with her body’s
deterioration from terminal illness. In the meantime, her soldier son, whom she abandoned when
he was a child, deserts and comes looking for her...
30 | Queer age | Queer age
teple slovensko |
queer slovakia
Démoni
Anjeli
Démoni | Demons
Anjeli | Angels
Slovensko | Slovakia, 2007, 105 min.,
35 mm
Slovensko | Slovakia, 2012, 95 min.,
blu-ray
Réžia | Director: Róbert Šveda
Scenár | Screenplay: Róbert Šveda
Kamera | DOP: Peter Kelíšek,
Martin Žiaran
Hrajú | Cast: Eva Kerekes, Dagmar
Duditšová, Beáta Dubielová, Attila
Mokoš, Laco Hrušovský, Miroslav
Kolbašský, Martin Meľo
Práva | Rights: Continental Film
Réžia | Director: Róbert Šveda
Scenár | Screenplay: Róbert Šveda
Kamera | DOP: Tomáš Zednikovič
Hrajú | Cast: Peter Bebjak, Jozef
Zetyák, Kristína Farkašová, Andrej
Dúbravský, Elena Podzámska,
Ján Jackuliak, Dominik Sedláček,
Dominika Zeleníková
Práva | Rights: Continental Film
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
16:30 Kino Lumière (K2)
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
18:45 Kino Lumière (K2)
V slovenčine | In Slovak (no English subtitles)
V slovenčine s anglickými titulkami | In Slovak with English subtitles
Poviedkový film o troch úplne odlišných ženách, ktoré sú v čase vianočných sviatkov konfrontované s démonmi strachu, bolesti, trápenia, sebaklamu, nerozhodnosti a túžbou po láske.
Dvadsaťročná Soňa sa slepo poddáva prvej intenzívnej láske. Skeptická tridsiatnička Dáša
uteká pred sebou do náručia cudzieho muža. Posledný príbeh je venovaný štyridsiatničke
Kláre, jej manželovi a mladému mužovi s „čudáckymi“ citmi...
Dlhometrážny debut autora zvučky FFi 2012 vznikal ako absolventský film na VŠMU. Prináša tri
subtílne komorné drámy, téma lásky muža k mužovi rezonuje v poslednej poviedke.
Keď sa úspešný divadelník Michal dozvie, že trpí nevyliečiteľnou chorobou, rezignuje na všetko
a odchádza na opustenú chatu, aby tam napísal knihu spomienok. Spoločnosť mu robia len
jeho životná láska a ošetrovateľka. Vypätú atmosféru naruší príchod charizmatického cudzinca,
ktorý sa o neho až príliš zaujíma...
Druhý film režiséra Róberta Švedu je komorným príbehom o nenávratných osudových zvratoch,
potrebe ľudskej blízkosti a čakaní na zjavenia. Patrí k prvým (česko)slovenským celovečerným
filmom, ktoré homosexualitu zobrazujú bez zbytočného pátosu, je súčasťou príbehu bez toho,
aby bola jeho primárnou témou.
A cinematic triptych about three utterly dissimilar women, bound by Christmastime confrontations
with the demons of fear, pain, anguish, self-deception, indecision and longing for love.
Twenty-year-old Soňa blindly surrenders to her first intense romance. Sceptical thirty-something
Dáša flees from herself into the arms of a stranger. And Klára, a mother in her forties, is faced with
her son’s “strange” feelings…
This feature-length debut of the man who wrote FFi 2012’s theme song began as his thesis film at
Bratislava’s Academy of Performing Arts. Of the three subtle chamber dramas, the third’s theme of
love between men is particularly resonant.
32 | Teplé Slovensko | Queer Slovakia
When successful thespian Michal is diagnosed with an incurable disease, he gives up on everything
and retreats to an abandoned cottage to write his memoirs, with his nurse and the love of his life
as his only companions. The tension is broken by the arrival of a charismatic stranger, who is a bit
too interested in Michal…
Director Róbert Šveda’s second film is an ensemble drama about irreversible twists of fate, the
human need for intimacy and the anticipation of revelation. It is among the first Slovak (and Czech)
films to portray homosexuality without superfluous pathos, as just one piece of a fully human
portrait.
Teplé Slovensko | Queer Slovakia | 33
ine videnie | another view
Tigre v meste
Tigre v meste | Tigers In the City
Slovensko | Slovakia, 2012, 90 min.,
blu-ray
Réžia | Director: Juraj Krasnohorský
Scenár | Screenplay: Juraj Krasnohorský,
Lucia Siposová
Kamera | DOP: André Bonzel
Hrajú | Cast: Kristína Tóthová,
Milan Ondrík, Ľubo Bukový, Ivica
Sláviková, Diana Mórová, Karel
Dobrý, Richard Stanke, Robo Roth
Práva | Rights: Continental Film
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
14:30 Kino Lumière (K2)
V slovenčine s anglickými titulkami | In Slovak with English subtitles
Vydarená zmes nezávislej komédie charakterových postáv a detektívneho trileru sa odohráva
v Bratislave. Centrálnou postavou príbehu je tridsiatnik, prokurátor Rudolf Jazvec. Aj on, napokon ako my všetci, túži nájsť svoju životnú lásku. Postavy okolo neho mu svojou zúfalou
snahou nájsť šťastie a svojimi trápeniami potvrdzujú jedno: je ťažké byť normálny, keď žijete
v absurdnom svete. A to ešte netuší, že má v pätách nájomného vraha...
Hravý dlhometrážny debut Juraja Krasnohorského má síce heterosexuálneho hlavného hrdinu,
no originálnym prístupom, „zmixovaním“ jeho rodovej identity (Rudolfa hrá Kristína Tóthová),
a gej vedľajšou postavou vytvára živnú pôdu pre výbornú queer komédiu.
Set in Bratislava, this successful mash-up of an indie character comedy and a detective thriller
centres on thirty-something prosecutor Rudolf Jazvec. Like everyone else, he longs for true love. The
supporting characters, with all their anxiety and desperate attempts to find happiness, are proof
that it’s tough to be normal in an absurd world. But there’s one thing Rudolf is blissfully unaware of:
he’s being stalked by a hitman.
While the lead of Juraj Krasnohorský’s feature debut is hetero, its original approach, genderbending cast (Rudolf is played by actress Kristína Tóthová) and gay supporting character make for
a brilliant queer comedy.
34 | Teplé Slovensko | Queer Slovakia
Queer Lisboa – portugalské krátke filmy |
Queer Lisboa – Portuguese Shorts
Turning featuring Antony & the Johnsons
Turning featuring Antony & the Johnsons | Turning featuring Antony & the Johnsons
100 min., dvd, MP 18
Dánsko | Denmark, USA, 2012
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
21:30, KC Dunaj
Réžia | Director: Charles Atlas
Hudba | Music: Antony
Kamera | DOP: Gavin Elder
Práva | Rights: Cat & Docs
International
V portugalčine a angličtine so slovenskými titulkami | In Portuguese and English with Slovak subtitles
Program súčasných krátkych portugalských filmov je provokatívnym mixom experimentálnej audiovizuálnej tvorby a sexuálne explicitnej kinematografie (krátke filmy da Silvu).
Blok pre nás zložili priatelia z festivalu Queer Lisboa – jedného z najzaujímavejších teplých
filmových festivalov v Európe a najstaršieho filmového festivalu v Lisabone. Vstup od 18
rokov.
Experimental art filmmaking and graphic gay sex mix in this special programme of contemporary shorts from Portugal. Curated for us by our friends in Queer Lisboa – one of the coolest
queer film festivals in Europe and the oldest film festival in Lisbon. Admission to over 18s only.
Smrť teplého klišé – Queer Lisboa 16 Trailer |
Death of The Gay Cliche – Queer Lisboa 16
Trailer
Portugal, 2012, 2 min.
Réžia | Director: Pau De La Sierra
Práva | Rights: Queer Lisboa
Čo páli, lieči | O Que Arde Cura | As the
Flames Rose
Portugal, 2012, 26 min.
Réžia | Director: João Rui Guerra da Mata
Práva | Rights: Agência Curtas
Peklo | O Inferno | Hell
Portugal, 2011, 21 min.
Réžia | Director: Carlos Conceição
Práva | Rights: Agência Curtas
Bankári | Bankers | Bankers
Portugal, UK, 2012, 12 min.
Réžia | Director: António da Silva
Práva | Rights: António da Silva
Kamoši | Mates | Mates
Portugal, UK, 2011, 5 min.
Réžia | Director: António da Silva
Práva | Rights: António da Silva
Julian | Julian | Julian
Portugal, UK, 2011, 9 min.
Réžia | Director: António da Silva
Práva | Rights: António da Silva
Premietacie časy | Screenings:
27. 10. 2012, sobota | Saturday
17:10 Kino Lumière (K1)
V angličtine so slovenskými titulkami
| In English with Slovak subtitles
Dokumentárny film približuje spoluprácu hudobníka Antonyho Hegartyho a audiovizuálneho
umelca Charlesa Atlasa, ktorí v roku 2006 spoločne realizovali v Európe koncertné predstavenie
pod názvom Turning. Film diváka vťahuje na neznáme a exotické teritórium zhluku nevinnosti,
túžby, androgýnie, premien, aby sprostredkoval vnútornú bohatosť, krásu i bolesť transrodovosti. Extaticky melancholická hudba skupiny Antony & the Johnsons v kombinácii s Atlasovou
vizualitou a osobnými spoveďami trinástich účastníčok vystúpenia označili francúzske média
za „transgender manifesto“.
This documentary depicts a 2006 performance of a collaborative project between musician Antony
Hegarty and audiovisual artist Charles Atlas entitled Turning. The film draws audiences into unknown and exotic territory, combining innocence, desire, androgyny and metamorphosis to convey
the inner richness, beauty and pain of transgenderedness. The ecstatically melancholy music of
Antony & the Johnsons, combined with Atlas’s visuality and the personal confessions of thirteen
participants has been declared by the French media as “the transgender manifesto”.
Ďakujeme | Special Thanks to:
Ráno na sv. Antónia | Manhã de Santo
António | Morning of Saint Anthony’s Day
Portugal, 2012, 25 min.
Réžia | Director: João Pedro Rodrigues
Práva | Rights: Agência Curtas
36 | Iné videnie | Another view
Iné videnie | Another view | 37
zlaty fond | classics
Vlani v Macau
A última vez que vi Macao | The Last Time I Saw Macao
Portugalsko, Francúzsko | Portugal,
France, 2012, 85 min., HDCam
Réžia | Director: João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata
Scenár | Screenplay: João Pedro
Rodrigues, João Rui Guerra da Mata
Kamera | DOP: João Pedro
Rodrigues, João Rui Guerra da Mata,
Rui Poças
Hrajú | Cast: Cindy Scrash, João
Pedro Rodrigues, João Rui Guerra
da Mata
Práva | Rights: Films Boutique
Premietacie časy | Screenings:
26. 10. 2012, piatok | Friday
16:30 Kino Lumière (K1)
V portugalčine so slovenskými a anglickými titulkami | In Portuguese with Slovak and English subtitles
Dvaja režiséri sa vydávajú na objavnú cestu do fascinujúceho, multikultúrneho labyrintu
Macaa. Spomienky jedného z nich na detstvo prežité v Oriente, fiktívne spomínanie na živú
realitu, nadväzujú dialóg so spomienkami na Orient toho druhého, filmovo, literárne a výtvarne zakódovanými živými spomienkami na fiktívnu realitu. Výsledkom je album fyzického
a citového zemepisu štruktúrovaný ako vyšetrovanie maskované za film noir, v ktorom hádanky rozprávania spochybňujú a beletrizujú realitu.
Two directors leave for Macao, embarking on a journey of discovery in a fascinating, multicultural
labyrinth-city. The Oriental childhood memories of one – fictionalized recollections of a vivid reality
– enter into dialogue with the other’s memories of the Orient, built on the codes of cinema, literature and painting – vivid memories of a fictionalized reality. The result is an album of physical and
emotional geography, structured like an investigation disguised as a Film Noir, where the puzzle
of the narrative challenges reality and fictionalizes it.
38 | Iné videnie | Another view
Go Fish
Smrť v Benátkach
Go Fish | Go Fish
Morte a Venezia | Death in Venice
USA, 1994, 87 min., 35 mm
Réžia | Director: Rose Troche
Scenár | Screenplay: Rose Troche,
Guinevere Turner
Kamera | DOP: Ann T. Rossetti,
Art Stone
Hrajú | Cast: V.S. Brodie, Guinevere
Turner, T. Wendy McMillan, Migdalia Melendez, Anastasia Sharp
Práva | Rights: Park Circus
Premietacie časy | Screenings:
25. 10. 2012, štvrtok | Thursday
20:30 Kino Lumière (K2)
Taliansko, Francúzsko | Italy, France,
1971, 127 min., 35 mm
Réžia | Director: Luchino Visconti
Scenár | Screenplay: Luchino
Visconti, Nicola Badalucco – podľa
rovnomenného románu Thomasa
Manna | based on novel by Thomas Mann
Kamera | DOP: Pasqualino De Santis
Hrajú | Cast: Dirk Bogarde, Romolo
Valli, Mark Burns, Nora Ricci, Marisa
Berenson, Carole André, Björn
Andresen, Silvana Mangano
Práva | Rights: ASFK
Premietacie časy | Screenings:
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday
14:00 Kino Lumière (K2)
V angličtine so slovenskými titulkami | In English with Slovak subtitles
V taliančine so slovenskými titulkami | In Italian with Slovak subtitles (no English subtitles)
Max hľadá lásku. Jej spolubývajúca, Kia, už svoju má. Evu, ktorá stále žije so svojou matkou,
a snaží sa zbaviť svojho exmanžela. Potom je tu ešte Ely, Kiina bývalá študentka, ktorá je pripravená na čokoľvek. Ely býva s Dariou. Daria je ale pani lesbinka, ktorá už mala asi každú... Kia
si myslí, že Max by sa mohla páčiť Ely; Daria si tiež myslí, že by boli pekný pár... Už ich len treba
dať dokopy.
Dá povedať, že cesta k L Wordu, americkému mainstreamovému lesbickému seriálu, sa rodila
v 90. rokoch, keď začali aktívne vznikať nízkorozpočtové filmy natočené lesbami, o lesbách
a pre lesby. Celovečerný debut Go Fish filmárky Rose Troche (práve ona sa podieľala ako
režisérka a neskôr výkonná producenta na L Worde) patrí priam ku kultovým lesbickým
nezávislým filmom 90. rokov; približuje život lesbických kamarátok z Chicaga, vyznačuje sa
formálnou hravosťou, scudzovacími efektmi, ale predovšetkým, necháva lesby nahlas hovoriť
o svojej identite, sexe, vagíne, živote, vzťahoch...
Thomas Mann, Luchino Visconti, Dirk Bogarde. Spisovateľ, režisér, herec. Tri osobnosti, traja
intelektuáli, ktorí boli vo svojich životoch vystavení nie jednoduchej konfrontácii s homosexualitou, sa stretávajú v majstrovskej filmovej adaptácii románu Thomasa Manna Smrť v Benátkach.
Zdanlivo nesfilmovateľné literárne dielo približuje posledné dni umelca Gustava von Aschenbacha, ktorý „zrakom spočinul na kráse“ stelesnenej v krehkom mladíkovi Tadziovi. Úvahu
o poznaní, túžbe, umení, kráse, úpadku a strachu z úpadku sa Viscontimu podarilo kongeniálne
preniesť do filmu (aj) vďaka precíznej práci s Mahlerovou III. a V. symfóniou, ktoré tvoria integrálnu zložku filmu a určujú jeho atmosféru a tempo.
Max is looking for love. Her roommate Kia is already taken. Still living with her mum, Eva is trying to
get rid of her ex-husband. Then there’s Ely, Kia’s former student, who’s ready for anything. Ely lives
with uberlesbian Daria, who’s been with just about everybody… Kia thinks Ely would like Max, and
Daria thinks they’d be cute together too. Now to just get them that way…
One could say that the way to the US mainstream serial The L Word was paved in the 90s, when
a wave of low-budget films emerged that were made by, about and for lesbians. 1994’s Go Fish, the
feature debut of director Rose Troche (who would go on to become director and executive producer
of The L Word), is a cult classic of independent lesbian cinema. Portraying a circle of lesbian friends
in Chicago, the picture is distinguished by its playful approach to form and alienating effects, but
above all in how it lets lesbians speak out loud about their identity, sex, vaginas, lives and relationships….
40 | Zlatý fond | Classics
Thomas Mann, Luchino Visconti, Dirk Bogarde. Author, director, actor. Three personalities, three
intellectuals who underwent tortuous confrontations with homosexuality, meet in this virtuosic
adaptation of Thomas Mann’s novel.
The supposedly unfilmable tale follows the final days of artist Gustav von Aschenbach, who “gazes
upon beauty itself”, embodied as the delicate youth Tadzio. Visconti miraculously manages to
convey the novel’s reflections on knowledge, desire, art, beauty, deterioration and fear thereof,
masterfully employing Mahler’s third and fifth symphonies to shape the film’s atmosphere and
tempo.
Zlatý fond | Classics | 41
Nadoraz | Till the End
(divadlo | theatre play)
Organizátori | Organizers: Divadlo NoMantinels, Štúdio 12
www.nomantinels.sk, www.studio12.sk
17. 10. 2012, streda | Wednesday | 19:00
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava
s odznakom FFi vstup voľný | admission free with festival badge
bez odznaku FFi 3,50 EUR, študenti 2,70 EUR | EUR 3.50
without festival badge, EUR 2.70 for students
rezervácie na | reservations: [email protected]
(v slovenčine | in Slovak only)
Tragikomédia Na doraz hovorí o troch ženách, ktoré sa stretnú na psychiatrii. Vlasta má cez 50
rokov a takmer celý život prežila vo vzťahu s násilným mužom, ktorého nemilovala. Lujza si
našla svojho muža snov, z ktorého sa nakoniec vykľul klamár a násilník, a tak skončila na psychiatrickej liečebni s posttraumatickou stresovou poruchou. Petra bola kedysi Petrom, ktorý
sa necítil byť mužom, ale ženou. A tak sa napriek obrovskému riziku ako žena začal správať,
obliekať a žiť. Vytrvala v tom, aj keď sa jej rodičia zriekli. Jediný, kto ju podržal, bol jej partner,
ktorý jej ale namiesto lásky ponúkol drogy. „Psychiatria v inscenácii je metaforou dôsledkov
pôsobenia patriarchálnej spoločnosti, ktorá prostredníctvom rodovo stereotypných kazajok,
klietok, diagnóz ovláda životy mnohých ľudí,“ komentoval autor hry Andrej Kuruc.
Hru pripravilo divadlo NoMantinels, ktorého cieľom je podporiť mladých domácich autorov
a predovšetkým hovoriť o znevýhodnených menšinách, ktorou neheterosexuálna menšina na
Slovensku stále je. Inscenáciu režírovala Lea Vítkovská.
The tragicomic “Till the End” focuses on three women who meet in a mental hospital. 50-something
Vlasta has spent nearly her entire life in a loveless relationship with a violent man. Lujza thought
she’d found the man of her dreams, only to discover he was an abusive liar, leaving her with posttraumatic stress syndrome. Petra was once Peter, who felt he wasn’t a man, but a woman, and
despite enormous risks, began to act, dress and live like one as well. Disowned by her parents, Petra
nonetheless maintained her new identity. The only one to support her was her partner, though
even he offered her drugs, not love. “The mental hospital in the play is a metaphor for the effects of
patriarchal society, which, through gender stereotypes’ straitjackets, cages and diagnoses, governs
many people’s lives,” remarks the play’s author Andrej Kuruc.
The play is staged by Divadlo NoMantinels, who aim to support young Slovak playwrights and
above all draw attention to disadvantaged minorities, which non-heterosexuals in Slovakia doubtlessly continue to be. The production is directed by Lea Vítkovská.
Sprievodné podujatia | Events | 43
Jan Seidl: Od žaláře k oltáři. | Jan Seidl: From Prison to Altar.
Všetko, čo ste nechceli vedieť o sexe, ale môže sa vám zísť I. |
(prezentácia knihy a diskusia | presentation of the book)
Everything you never wanted to know about sex, but could come in handy I.
Organizátori | Organizers: Iniciatíva Inakosť, www.inakost.sk
(workshop pre ženy, ktoré spia so ženami | a workshop for women who sleep with women)
27. 10. 2012, sobota | Saturday | 18:00
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
(v slovenčine | in Slovak only)
vstup zdarma | admission free
Jana Jablonická-Zezulová vyspovedá historika Jana Seidla, ktorý v tejto monografii predstavuje
výsledky dlhoročného archívneho výskumu dejín homosexuality v českých krajinách. Ako sa v strednej
Európe vyvinula moderná homosexuálna identita? Aké podoby malo emancipačné hnutie homosexuálov v demokratických režimoch prvej Československej republiky a neskôr ponovembrovej federácie
a v samostatnej Českej republike? Ako prebiehala v praxi perzekúcia homosexuality za Rakúska, prvej
republiky, nacistickej okupácie a komunistickej diktatúry? Aký je stav výskumu dejín homosexuality
v Čechách a na Slovensku a aké má takýto výskum špecifiká?
Jana Jablonická-Zezulová interviews historian Jan Seidl, whose monograph presents findings from
years of archival research into the history of homosexuality in the Czech lands. How has the modern homosexual identity developed in central Europe? What forms did homosexual emancipation
movements take in the democracies of the First Czechoslovak Republic, post-1989 Czechoslovakia
and the independent Czech Republic? How were homosexuals actually persecuted under the
Hapsburgs, the First Republic, the Nazi occupation and the communist dictatorship? What is the current
state of research into the history of homosexuality in the Czech and Slovak Republics, and what features
characterize it?
Noc FFi v KC Dunaj | FFi Night in KC Dunaj
(premietanie a party | screenings & party)
Organizátori | Organizers: FFi, Tepláreň
27. 10. 2012, sobota | Saturday | 19:30
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
s odznakom FFi vstupné: 1,00 EUR |
bez odznaku FFi vstupné: 4,00 EUR |
19:30 Daj do toho všetko! | Leave It On the Floor
Sheldon Larry, USA, Kanada, 2011, 106 min., DVD, OV (ang.) + ST (pozri stranu | see page: 13)
21:30
Queer Lisboa – Portugalské krátke filmy | Queer Lisboa – Portuguese Shorts
100 min., DVD, OV (port., ang.) + ST Vstup od 18 rokov. | Age restriction 18.
(pozri stranu/see page: 36)
22:00 Party
Od 22:00 začnú hrať dídžeji Teplárne Pixy a Saint Mark v barovej časti KC Dunaj. Po skončení premietania
sa rozbehne party naplno. Dídžeji ponúknu chytľavé tanečné songy, hrať sa bude electropop, nudisco aj
indies hity.
Starting at 10:00 pm the bar section of KC Dunaj will feature Tepláreň DJs Pixy and Saint Mark. After the screening the party will really heat up with catchy dance tunes, electropop, nu-disco and indie hits.
44 | Sprievodné podujatia | Events
Organizátori | Organizers: Q-centrum
www.qcentrum.sk
27. 10. 2012, sobota | Saturday | 15:00
Dejavu bar, Špitálska 27, Bratislava
(v slovenčine | in Slovak only)
vstup voľný | admission free
Keď spím so ženou, nič mi nehrozí – pravda alebo mýtus? Je tehotenstvo naozaj jediné riziko?
Ako je to s prenosom sexuálnych ochorení pri orálnom sexe? Môžem sa nakaziť, keď ju lížem?
Je vagína to jediné, čo môžem partnerke lízať? Čo je to rimming? A čo keď máme spoločné
hračky? Toto a viac sa dozviete na našom workshope.
When you sleep with another woman, you’ve got nothing to worry about – fact or fiction? Is
pregnancy really the only risk of sex? What about the transmission of STDs through oral sex? Can
you catch something from licking your partner? Is her vagina the only thing you can lick? What’s
rimming? And what if you share the same toys? You’ll learn all this and more at our workshop.
Všetko, čo ste nechceli vedieť o sexe, ale môže sa vám zísť II. |
Everything you never wanted to know about sex, but could come in handy II.
(workshop pre mužov, ktorí spia s mužmi | a workshop for men who sleep with men)
Organizátori | Organizers: Q-centrum
www.qcentrum.sk
28. 10. 2012, nedeľa | Sunday | 15:00
Dejavu bar, Špitálska 27, Bratislava
(v slovenčine | in Slovak only)
vstup voľný | admission free
Ktoré praktiky sú najrizikovejšie? Je HIV to jediné, čo sa nás týka? Do akej miery je prehĺtanie
semena bezpečné? Análny sex – výlučný spôsob, ktorým sa môžem nakaziť? Vieš navliecť
kondóm ústami? Načo si dávať pozor pri vybraných S/M praktikách? A čo keď máme spoločné
hračky? Toto a viac sa dozviete na našom worskshope.
Which sex practices are the riskiest? Is HIV the only thing to be worried about? To what extent is
swallowing semen safe? Is anal sex the only way to catch something? Do you know how to put
a condom on with your mouth? What to be careful of with certain S&M practices? And what if you
share the same toys? You’ll learn all this and more at our workshop.
Sprievodné podujatia | Events | 45
Miesta konania
Kino Lumière, Špitálska 4 (bývalé Charlie’s centrum), Bratislava
• Kinosála 1 (209 miest)
• Kinosála 2 (87 miest)
• Festivalová pokladňa, predaj vstupeniek: od 24. 10. v čase 17:00 - 21:00, Počas festivalu
začiatok predaja vždy 30 min. pred začiatkom prvej projekcie do skončenia poslednej
projekcie)
• Predpredaj a predaj odznakov (od 10.10. v čase 17:00 - 21:00)
Vstup do kinosál len s platným lístkom! Platí i pre držiteľov odznakov – dva vouchery na voľné
vstupenky je potrebné zameniť si v pokladni kina na konkrétne premietanie.
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
• Prezentácia knihy Od žaláře k oltáři za osobnej účasti autora J. Seidla
(pozri stranu 44)
• Noc FFi (pozri stranu 45)
Dejavu bar, Špitálska 27, Bratislava
• Festivalový podnik
• Workshopy FFi
• Predpredaj odznakov FFi (od 10.10. do 24.10.) v časoch otváracích hodín:
po - štv 15:00 – 23:00 | pi – 15:00 – 02:00 | so 17:00 – 02:00 | ne – zatvorené.
Vstupné
FFi odznak
umožňuje:
• 2 voľné vstupy na projekcie FFi v Kine Lumière a zvýhodnené vstupné (1,00 EUR) na
každý ďalší film,
• vstup zdarma na divadelné predstavenie NO MANTINELS,
• zvýhodnené vstupné (1,00 EUR) na Noc FFi v KC Dunaj,
• 10 % zľavu v Dejavu bare počas FFi.
Predpredaj a predaj odznakov
• od 10. 10. do 28. 10. v Kine Lumière: denne od 17:00 do 21:00; počas festivalu vždy
30 min. pred začiatkom prvej projekcie,
• od 10. 10. do 24. 10. V Dejavu bare (podľa otváracích hodín: po - štv 15:00 – 23:00 |
pi – 15:00 – 02:00 | so 17:00 – 02:00 | ne – zatvorené)
Vstupné – premietania v Kine Lumière
• s odznakom FFi 2012: 2 vstupenky zdarma a každé ďalšie premietanie 1,00 EUR,
• seniori (nad 60 rokov): 1,00 EUR,
• ZŤP, ZŤPs: 1,00 EUR,
• Držitelia preukazov FK: 3,00 EUR,
• štandardná cena: 4,00 EUR.
V predaji od 22. 10. v Kine Lumière.
Vstupné – Noc FFi v KC Dunaj (27.10. od 19:30)
• s odznakom FFi 2012: 1,00 EUR,
• štandardná cena: 4,00 EUR.
Upozornenie: predaj vstupeniek len priamo na mieste.
Vstupné na prezentáciu knihy od Žaláře k oltáři v KC Dunaj a workshopy v Dejavu bare
• vstup voľný, pri vstupe uprednostnení držitelia odznakov
Divácka cena a pobyt v Prahe v päťhviezdičkovom hoteli!
Na FFi sa udeľuje jediné ocenenie – Ružový balónik pre najlepší film.
Ide o ocenenie, ktoré je udeľované na základe diváckeho hlasovania a môže ho získať
ktorýkoľvek film v aktuálnom programe festivalu, dlhometrážny i krátky. Ak sa zapojíte do
diváckeho hlasovania, zapojíte sa zároveň do súťaže o zaujímavé ceny, ktoré nám poskytli
Czech Tourism a Artforum.
Hlasujte a vyhrajte jednu z cien:
1. miesto
Dve noci pre 2 osoby v päťhviezdičkovom hoteli Grand Hotel Bohemia v Prahe.
www.grandhotelbohemia.cz
2. – 5. miesto
Darčeky z kníhkupectva Artforum.
Jednotná cena odznaku: 5,00 EUR.
Upozornenie! K odznaku dostanete dva vouchery, ktoré si môžete v kine zameniť za dve voľné
vstupenky na FFi filmy.
46 | Pre návštevníkov | For visitors
Viac informácií na www.ffi.sk.
Pre návštevníkov | For visitors | 47
Venues
Kino Lumière, Špitálska 4 (formerly Charlie’s centrum), Bratislava
• Cinema 1 (seats 209) • Cinema 2 (seats 87)
• festival box office, ticket sales:
on 24 Oct: 5:00 pm – 9:00 pm
during the festival: from 30 min. before the day’s first screening to the conclusion of its last screening
• presale and sale of festival badges (from 10 Oct on, 5:00 pm – 9:00 pm)
Only those with valid tickets will be admitted to screenings! This applies to festival badge
holders as well – vouchers must be redeemed at the box office for tickets to the particular
screening.
KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava
• A conversation with Jan Seidl, author of From Prison to Altar
(see page: 44)
• FFi Night (see page: 45)
Dejavu bar, Špitálska 27, Bratislava
• festival bar
• FFi workshops
• advance sale of FFi festival badges (from 10 to 24 Oct) opening hours during FFi:
Mon–Thu: 3:00 pm–11:00 pm | Fri: 3:00 pm–2:00 am | Sat: 5:00 pm–2:00 am | Sun:
closed.
Admission
On sale from 22 Oct at Kino Lumière.
Admission to FFi Night at KC Dunaj (27 Oct, 7:30 pm)
• FFi 2012 badge holders: €1.00,
• regular price: €4.00.
Note: tickets will only be sold at the door
Admission to From Prison to Altar book talk at KC Dunaj and workshops at Dejavu bar
• admission free, FFi badge holders will be given precedence
Audience award, win a free holiday at a five-star hotel in Prague!
FFi grants a single award – the Pink Balloon for Best Film.
Decided by popular vote among audiences, the Pink Balloon can go to any film in the current
year’s programme, regardless of length. When you cast your vote, you simultaneously enter
to win exciting prizes donated by Czech Tourism and Slovak bookshop Artforum.
Vote and win one of the following prizes:
FFi festival badge
provides you with:
• two admissions to FFi screenings at Kino Lumière and discounted tickets (€1.00) to
subsequent films,
• free admission to the theatre performance NO MANTINELS,
• discounted admission (€1.00) to FFi Night at KC Dunaj,
• and a 10% discount at Dejavu bar during FFi.
Presale and sale of festival badges
• from 10 to 28 Oct at Kino Lumière:
daily from 5:00 pm to 9:00 pm; during the festival starting 30 min. before the day’s first
screening,
• from 10 to 24 Oct at Dejavu bar (during opening hours: Mon–Thu: 3:00 pm–11:00 pm |
Fri: 3:00 pm–2:00 am | Sat: 5:00 pm–2:00 am | Sun: closed)
Price of a single badge: €5.00.
48 | Pre návštevníkov | For visitors
Note that your badge will include two vouchers which can each be redeemed for a ticket to
an FFi screening.
Admission to screenings at Kino Lumière
• FFi 2012 badge holders: two tickets free, each subsequent ticket €1.00,
• seniors (60 years and up): €1.00,
• ZŤP, ZŤPs card holders: €1.00,
• card-carrying Film Club members: €3.00,
• regular price: €4.00.
First prize
Two nights for two persons at the five-star Grand Hotel Bohemia in Prague
www.grandhotelbohemia.cz
Second to fifth prizes
Gifts from the Artforum bookshop.
More information at www.ffi.sk.
Pre návštevníkov | For visitors | 49
27.10. sobota | Saturday
25.10. štvrtok | Thursday
16.45 K2 Na druhý pohľad | Olhe pra mim de novo
C. Priscilla, K. Goifman, 79´, #19
14.00 K1 Laurence | Laurence Anyways
Xavier Dolan, 169´, #16
17.00 K1 Cestou v dunách Severného mora |
Nordsee, Texas Bavo Defurne, 96´, #12
14.30 K2 Tigre v meste | Tigre v meste
Juraj Krasnohorský, 90´, #34
18.30 K2 Prietrž mračien | Cloudburst
Thom Fitzgerald, 93´, #28
15.00 Dejavu Všetko, čo ste nechceli vedieť o sexe... I.
workshop pre ženy | workshop for women, #45
19.00 K1 Za múrmi | Hors les murs
David Lambert, 89´, #24
16.15 K2 Som kuču | Call Me Kuchu
K. Fairfax Wright, M. Zouhali-Worrall, 87´, #23
20.30 K2 Go Fish | Go Fish
Rose Troche, 87´, #40
17.10 K1 Turning featuring Antony & the Johnsons
Charles Atlas, 78´, #37
21.00 K1 Krása | Skoonheid
Oliver Hermanus, 98´, #15
18.00 KC Dunaj Jan Seidl: Od žaláře k oltáři, #44
prezentácia knihy | book talk
18.15 K2 Albert Nobbs | Albert Nobbs
Rodrigo García, 113´, #11
26.10. piatok | Friday
Parade | Parada
Srdjan Dragojević, 115´, #21
16.30 K1 Vlani v Macau | A última vez que vi Macao
J. P. Rodrigues, J. R. Guerra da Mata, 85´, #38
18.15 K1 Neodchádzaj | Keep the Lights On
Ira Sachs, 101´, #20
18.30 K2 80 dní | 80 egunean
J. Garaño, J. M. Goenaga, 104´, #26
20.30 K1 Pomery | Circumstance
Maryam Keshavarz, 107´, #22
20.45 K2 Laurence | Laurence Anyways
Xavier Dolan, 169´, #16
22.30 K1 Chcem tvoju lásku | I Want Your Love
Travis Mathews, 71´, #14 (18!)
Noc FFi v KC Dunaj
16.00 K2 19.30 Daj do toho všetko! | Leave It On the Floor
Sheldon Larry, 106´, #13
21.30 Queer Lisboa – portugalské krátke filmy |
Portuguese Shorts, 100´, #36 (18!)
22.00 Party
DJs Tepláreň: Pixy a Saint Mark, #44
20.30 K2 Zomrieť ako chlap | Morrer como um homem
J. P. Rodrigues, 133´, #30
21.15 K1 Mladá a divoká | Joven y alocada
Marialy Rivas, 96´, #17
28.10. nedeľa | Sunday
14.30 K1 Pomery | Circumstance
Maryam Keshavarz, 107´, #22
14.00 K2 Smrť v Benátkach | Morte a Venezia
Luchino Visconti, 127´, #41
15.00 Dejavu Všetko, čo ste nechceli vedieť o sexe... II.
workshop pre mužov | workshop for men, #45 [xE]
16.30 K2 Démoni | Démoni
Róbert Šveda, 105´, #33 [xE]
16.45 K1 Teraz som žena | I Am a Woman Now
Michiel Van Erp, 80´, #29
18.30 K1 Mosquita a Mari | Mosquita a Mari
Aurora Guerrero, 85´, #18
18.45 K2 Anjeli | Anjeli
Róbert Šveda, 95´, #32
20.30 K1 Ako na vec v LA | Going Down In LA-LA Land
Casper Andreas, 104´, #10
20.45 K2
Neviditeľní | Les invisibles
Sebastien Lifshitz, 115´, #27
K1, K2 – Kino Lumière
# – číslo strany | page number
www.ffi.sk
Download

2012 - Filmový festival inakosti