Výtlačok č.:
Vydanie: 7.
Ev. č.: S20-COP-2003
Smernica pre certifikačnú schému COP č. 08
PRÍPRAVA ZVÁRAČOV NA SKÚŠKY PODĽA
STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5,
AD Merkblatt HP 0, HP 3
Vypracoval:
Preveril:
Schválil:
Ing. Attila Tarcsi
Ing. Branislav Šimovič
Ing. Viera Hornigová
Funkcia:
Funkcia:
zást. vedúceho skúšania manažér kvality
Funkcia:
vedúca COP
Podpis:
Podpis:
Podpis:
Dátum:
Dátum:
Dátum:
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
Dátum vydania:
01.01.2012
Nahradzuje:
6. vydanie
z 01.06.2011
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
2 / 23
7.
0.
01.01.2012
0.1
OBSAH
0.1
OBSAH .......................................................................................................................... 2
0.2
ZOZNAM ZMIEN SMERNICE .................................................................................... 4
1.
ÚČEL VYDANIA SMERNICE......................................................................................... 5
2.
ROZSAH PLATNOSTI ..................................................................................................... 5
3.
SÚVISIACE DOKUMENTY ............................................................................................ 5
4.
POJMY A SKRATKY ....................................................................................................... 6
5.
4.1
POJMY ........................................................................................................................ 6
4.2
SKRATKY .................................................................................................................. 7
OPIS ČINNOSTI................................................................................................................ 7
5.1
ODBORNÁ PRÍPRAVA............................................................................................. 7
5.1.1
Teoretická príprava .............................................................................................. 8
5.1.2
Praktický výcvik................................................................................................... 9
5.1.2.1
Kútové zvary ............................................................................................... 10
5.1.2.2
Tupé zvary na plechoch a rúrach ................................................................ 10
5.1.3
5.2
Stanovený postup zvárania – WPS..................................................................... 10
SKÚŠKY ................................................................................................................... 10
5.2.1
Požiadavky na technické zabezpečenie skúšok zváračov .................................. 10
5.2.2
Teoretická skúška ............................................................................................... 11
5.2.2.1
5.2.3
Hodnotenie teoretickej skúšky.................................................................... 11
Praktická skúška ................................................................................................. 11
5.2.3.1
Praktická skúška zvárača kombinovaným spôsobom zvárania................... 12
5.2.3.2
Voľba rozmerov skúšobnej vzorky............................................................. 13
5.2.3.3
Počty skúšobných vzoriek pre tupé zvary na rúrach................................... 14
5.2.3.4
Označovanie skúšobnej vzorky zvárača ..................................................... 14
5.2.3.5
Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku rozlomením ......................... 14
5.2.3.6
Označovanie skúšobných tyčí na skúšku rozlomením a lámavosti ............ 15
5.2.3.7
Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku lámavosti ............................. 16
5.3
VYHODNOCOVANIE SKÚŠOBNÝCH VZORIEK .............................................. 17
5.4
POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE SKÚŠKY PREŽIARENÍM ....................... 17
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
3 / 23
7.
0.
01.01.2012
5.4.1
Požiadavky na vyhotovenie rádiogramu ............................................................ 17
5.4.2
Požiadavky na označovanie rádiogramov .......................................................... 18
5.5
OPAKOVACIE A NÁHRADNÉ SKÚŠKY............................................................. 18
5.6
NADSTAVBOVÉ SKÚŠKY ................................................................................... 19
5.6.1
Nadstavbová skúška na inú skupinu materiálov .................................................... 19
5.6.2
Nadstavbová skúška na iné priemery rúr a iné hrúbky skúšobnej vzorky............. 20
5.6.3
Nadstavbová skúška na iné tvary a polohy zvárania.............................................. 20
5.7
CERTIFIKÁCIA ....................................................................................................... 21
5.7.1
Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača.............................................................. 21
5.7.2
Platnosť skúšky a platnosť certifikátu................................................................... 21
5.7.3
Predĺženie platnosti certifikátu............................................................................... 21
5.7.4
Duplikát certifikátu ................................................................................................ 22
5.8
SŤAŽNOSTI A PRIPOMIENKY ............................................................................. 22
6.
ZÁZNAMY ...................................................................................................................... 22
7.
ZODPOVEDNOSŤ .......................................................................................................... 23
8.
PRÍLOHY......................................................................................................................... 23
9.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .................................................................................... 23
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
0.2
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
4 / 23
7.
0.
01.01.2012
ZOZNAM ZMIEN SMERNICE
Kapitola Dátum zmeny
/ list
/ revízie
Dôvod zmeny / revízie
Zmenu / revíziu
Schválil
Vykonal
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
5 / 23
7.
0.
01.01.2012
1. ÚČEL VYDANIA SMERNICE
Smernica nadväzuje na príručku kvality PK-COP a je spracovaná v súlade s normou STN EN
ISO/IEC 17024, podľa ktorej sa musia riadiť certifikačné orgány uskutočňujúce certifikáciu
pracovníkov.
Smernica stanovuje presný jednotný postup prípravy zváračov na skúšky podľa:
• STN EN 287-1
• STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5
• AD 2000 Merkblatt HP 0, HP 3
Smernica ďalej upravuje práva a povinnosti pracovníkov COP, a to v rozsahu potrebnom pre
zabezpečenie dostupnosti služieb poskytovaných COP, ich nestrannosti a uplatňovania
nediskriminačných postupov v procese certifikácie. Smernica stanovuje aj podmienky, ktoré
pre získanie certifikátov podľa vyššie uvedených noriem musí splniť:
• organizácia, ktorá zabezpečuje prípravu zvárača na skúšku
• zamestnávateľ žiadateľa o certifikáciu
• žiadateľ o certifikáciu
2. ROZSAH PLATNOSTI
Táto smernica upravuje povinnosti, ktorými sa musia riadiť pracovníci Certifikačného orgánu
pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT pri všetkých činnostiach smerujúcich k získaniu
certifikátov zváračov. Všetci pracovníci COP a ďalších organizácií, ktoré sa zúčastňujú
procesu certifikácie Zváračov s osvedčením sú povinní poznať ustanovenia tejto smernice
a dodržiavať svoje povinnosti vyplývajúce z týchto ustanovení.
3. SÚVISIACE DOKUMENTY
AD 2000 Merkblatt HP 0
AD 2000 Merkblatt HP 3
PK-COP
STN 05 0600
STN 05 0705
STN EN 10204
STN EN 287-1
STN EN 462-1
STN EN 1320
STN EN 1321
Všeobecné princípy navrhovania, výroby a súvisiacich skúšok
tlakových nádob
Zváračský dozor, zvárači vo výrobe tlakových nádob
Príručka kvality COP
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov.
Projektovanie a príprava pracovísk
Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov
Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly
Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele
Nedeštruktívne skúšanie. Kvalita obrazu rádiogramov. Časť 1:
Indikátory kvality obrazu (drôtový typ). Určovanie úrovne kvality
obrazu
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška
rozlomením
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov.
Makroskopický a mikroskopický rozbor zvarov
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
STN EN 1435
STN EN 12517
STN EN 12732
STN EN ISO 5173
STN EN ISO 5817
STN EN ISO 9606-2
STN EN ISO 9606-3
STN EN ISO 9606-4
STN EN ISO 9606-5
STN EN ISO 13916
STN EN ISO/IEC 17024
STN EN ISO 17637
S04-COP
S01-VÚZ
S02-VÚZ
SN14-COP
TNI CEN ISO/TR 15608
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
6 / 23
7.
0.
01.01.2012
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Metodika skúšania zvarových
spojov prežarovaním
Nedeštruktívne skúšanie zvarov
Systémy zásobovania plynom. Zváranie oceľových potrubí.
Funkčné požiadavky
Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúšky
lámavosti
Zváranie. Zvarové spoje ocelí, niklu, titánu a ich zliatín zhotovené
tavným zváraním (okrem lúčového zvárania). Stupne kvality
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 2: Hliník a zliatiny
hliníka
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 3: Meď a zliatiny medi
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 4: Nikel a zliatiny niklu
Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 5: Titán a zliatiny titánu,
zirkón a zliatiny zirkónu
Zváranie. Pokyny na meranie teploty predhrevu,
medzihúsenicovej teploty a teploty počas zvárania
Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány
vykonávajúce certifikáciu osôb
Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Vizuálna kontrola
Certifikácia zváračov podľa STN EN 287-1, ISO 9606-1, STN
EN ISO 9606-2, -3, -4, -5
Pracovný poriadok
Organizačný poriadok
Zriaďovanie a vedenie vzdelávacích miest pre prípravu
pracovníkov ku skúškam zváračov a spájkovačov
Zváranie. Pokyn pre skupinový systém kovových materiálov
4. POJMY A SKRATKY
4.1
POJMY
•
Certifikácia zhody - je činnosť tretej strany, preukazujúca dosiahnutie primeranej
dôvery, že náležite identifikovaný výrobok, postup alebo služba je v zhode s predpísanou
normou alebo iným normatívnym dokumentom
•
Certifikačný systém - systém, ktorý má vlastné pravidlá postupu a riadenia pre
uskutočňovanie certifikácie zhody
•
Certifikačný orgán - orgán vykonávajúci certifikáciu zhody
•
Certifikát spôsobilosti - dokument vydaný podľa pravidiel certifikačného systému,
vyjadrujúci dosiahnutie primeranej dôvery, že menovaná osoba je spôsobilá vykonávať
predpísané služby
•
Žiadateľ o certifikáciu - osoba, usilujúca sa o získanie certifikátu spôsobilosti od
certifikačného orgánu
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
7 / 23
7.
0.
01.01.2012
•
Zvárač - osoba, ktorá vykonáva zváranie
•
Ručný zvárač - zvárač, ktorý rukou drží a vedie držiak elektródy, zváraciu pištoľ alebo
zvárací horák
•
Skúšajúci/skúšobný komisár – osoba poverená COP vykonávať skúšky
•
Stanovený postup zvárania / WPS / - pracovný podklad, ktorý obsahuje potrebné údaje
o rozhodujúcich veličinách na určité použitie zabezpečujúce opakovateľnosť
•
Rozsah platnosti - rozsah osvedčenia pre základné veličiny
•
Skúška - sled činností, ktorý zahŕňa zhotovenie skúšobnej vzorky, jej nedeštruktívnu
a/alebo deštruktívnu skúšku, ako aj vystavenie správy
•
Skúšobná vzorka - zvarený dielec, ktorý sa použije pri skúške na vydanie osvedčenia
•
Vzdelávacie miesto – zváračská škola (ZŠ) alebo špecializované pracovisko schválené
pre školenie a prípravu pracovníkov ku skúškam zvárača
4.2
SKRATKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
COP
NDT
S
SR
VÚZ -PI SR
VM
WPS
pWPS
WPQR
ZŠ
Certifikačný orgán pre certifikáciu personálu vo zváraní a NDT
Nedeštruktívne skúšanie
Smernica
Slovenská republika
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Vzdelávacie miesto
Stanovený postup zvárania
Predbežný postup zvárania
Schválený postup zvárania
Zváračská škola
5. OPIS ČINNOSTI
5.1
ODBORNÁ PRÍPRAVA
Odborná príprava zváračov pre certifikáciu COP sa vykonáva len vo vzdelávacích miestach
schválených COP VÚZ - PI SR Bratislava. Vzdelávacie miesta sa zriaďujú podľa smernice
SN14-COP. Rozsah oprávnenia VM je určený osvedčením spôsobilosti VM a je podmienený
jeho technickým vybavením a rozsahom platných skúšok inštruktora (inštruktorov) zvárania
podľa noriem STN EN 287-1, STN EN ISO 9606-2,-3, -4, -5 a AD 2000 Merkblatt HP 0, HP
3.
Odborná príprava sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Dĺžka odbornej prípravy je
uvedená v kapitole 5.1.1 a 5.1.2.
Základné podmienky odbornej prípravy:
• Odborná príprava prebieha podľa možností súvisle v celodennom školení - max. 8
vyučovacích hodín za 1 deň
• 1 hodina teoretickej prípravy trvá 45 minút
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
•
•
•
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
8 / 23
7.
0.
01.01.2012
1 hodina praktického výcviku trvá 60 minút
na 1 zariadení sa môže školiť 1 zvárač
ak zvárač vykonal skúšku podľa STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, AD
2000 Merkblatt HP 0, HP 3 a v rámci rozšírenia rozsahu oprávnenia žiada vykonať
nadstavbovú skúšku, pri ktorej dochádza k zmene jedného, resp. viacerých parametrov
skúšobnej vzorky (tvar, poloha, materiál, priemer, hrúbka), stanoví sa celková min. dĺžka
kurzu sčítaním jednotlivých dĺžok kurzov podľa zásad uvedených v kapitole 5.7
V zmysle smernice S04-COP môže byť zvárač pripustený ku skúške podľa STN EN 287-1,
resp. STN EN ISO 9606, keď sa preukáže:
• platným zváračským preukazom podľa STN 05 0705, platným základným kurzom
zvárania príslušným spôsobom zvárania na skupine materiálov, na ktorých žiada vykonať
skúšku (pre účely pripustenia ku skúške sa považujú metódy 131 a 137, resp. 135 a 138
za rovnocenné) a absolvovaním prípravného kurzu v súlade s osnovou kurzu, pričom nie
je dovolená väčšia ospravedlnená absencia ako 15% v časti teoretickej a 10% v časti
praktického výcviku, podľa evidencie vedenej v triednej knihe príslušného kurzu (triedna
kniha je vedená pre každý spôsob zvárania samostatne)
• alebo platným zváračským preukazom na oblúkové spôsoby zvárania, resp. zváranie
plameňom a platným certifikátom zvárača vydaným podľa STN EN 287-1, ISO 9606-1,
STN EN 9606-2,-3,-4,-5 pre príslušný spôsob zvárania a skupinu materiálov.
5.1.1 Teoretická príprava
Pred vykonaním teoretickej skúšky zvárač absolvuje v prípravnom kurze teoretickú prípravu,
ktorá je v zmysle požiadaviek STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5 rozdelená
do 8 predmetov určených osnovou teoretickej prípravy. Minimálne počty hodín teoretickej
prípravy v jednotlivých prípravných kurzoch v závislosti od dĺžky trvania sú uvedené
v Tabuľke 1.
Tab. 1
Minimálne počty hodín teoretickej prípravy v závislosti od dĺžky
prípravných kurzov
Dĺžka prípravných
kurzov (hod.)
Por. č. Názov predmetu
40
80 - 200
1.
Bezpečnosť a ochrana pred úrazmi
4
4
2.
Zváracie zariadenie
2
2
3.
Základné a prídavné materiály
2
4
4.
Technológia zvárania, zváracie postupy
1
3
5.
Príprava zvarových plôch a označovanie zvarov
1
3
6.
Chyby zvarov
1
2
7.
Deformácie a napätia
2
2
8.
Normy a predpisy
1
2
Celkom
14
22
Podrobnejšia náplň predmetov sa uvádza v prílohe C normy STN EN 287-1 a STN EN ISO
9606-2, -3, -4, -5. Stanovený počet hodín je minimálny a záväzný.
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
9 / 23
7.
0.
01.01.2012
5.1.2 Praktický výcvik
Praktický výcvik sa vykonáva na cvičných vzorkách v celom rozsahu oprávnenia skúšky
zvárača podľa príslušnej osnovy praktického výcviku.
Ak sa požaduje, aby zvárač vyhotovil zvarový spoj v polohe, ktorá v zmysle STN EN 287-1,
resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, oprávňuje zvárača zvárať i v jednoduchšej polohe (alebo
polohách) zvárania, je nutné, aby do praktického výcviku boli zahrnuté všetky polohy z
rozsahu oprávnenia zvárača. Podobný princíp treba dodržať i pri voľbe druhu obalu elektródy
v zmysle STN EN 287-1, tabuľka 3 a 4, prípadne použitého základného materiálu (skupiny
zváraných materiálov).
Pre oblúkové spôsoby zvárania sa odporúča, aby zvárač pred vykonaním praktického výcviku
na skúšku zvárania rúr vykonal skúšku zvárania plechov, platnú na príslušný spôsob zvárania.
Pri praktickom výcviku podľa STN EN 12732 pracuje zvárač v simulovanom potrubnom
výkope pri podmienkach definovaných prílohou A tejto normy.
Dĺžka prípravných kurzov na vykonanie skúšky podľa STN EN 287-1, resp. STN EN ISO
9606, je závislá od tvaru skúšobnej vzorky a počtu polôh z rozsahu žiadaného oprávnenia.
Rozsah oprávnenia je uvedený v STN EN 287-1, tabuľka 8. Pri stanovení dĺžky prípravných
kurzov sa vychádza zo zásady stanovenia minimálnej dĺžky prípravného kurzu pre daný tvar
skúšobnej vzorky. Dĺžky prípravných kurzov vrátane skúšok sú uvedené v Tab. 2.
Tab. 2
Minimálne dĺžky trvania prípravných kurzov v hodinách vrátane skúšok v
závislosti od tvaru skúšobnej vzorky a počtu polôh zvárania
Poloha zvárania skúšobnej
vzorky
PA (vodorovná zhora)
PC (vodorovná)
PG (zvislá zhora nadol)
PF (zvislá zdola nahor)
PH + PC
PJ + PC
PE (vodorovná nad hlavou)
PB (vodorovná šikmo zhora)
PD (vodorovná šikmo nad hlavou)
H-L045 (zdola hore pod 45°)
J-L045 (zhora dole pod 45°)
Dĺžka prípravných kurzov v hodinách
Tupé zvary
Kútové zvary
Plechy
Rúry
40
80
40
120
40
160
80
160
80
160
80
120
-
80
120
160
160
200
200
Poznámka: Pri zváraní rúrok do ø 25 mm metódami zvárania 311 a 141 môže technológ
VM rozhodnúť o skrátení prípravného kurzu najviac však na 120 hod.
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
10 / 23
7.
0.
01.01.2012
5.1.2.1 Kútové zvary
Zvárač absolvuje prípravný kurz zvárania v trvaní min. 40 hod., pričom získa oprávnenie
zvárať kútové zvary v polohe PA alebo PB. Na získanie oprávnenia zvárať v dvoch a
viacerých polohách, absolvuje prípravný kurz zvárania v trvaní min. 80 až 120 hod. (viď Tab.
2).
5.1.2.2 Tupé zvary na plechoch a rúrach
Zvárač absolvuje prípravný kurz zvárania v trvaní min. 80 hod., pričom získa oprávnenie
zvárať tupé a kútové zvary v jednej polohe. Ak zvárač chce získať oprávnenie na zváranie v
dvoch a viacerých polohách, absolvuje prípravný kurz zvárania v trvaní min. 120 až 160 hod.
Zvárač rúr, ktorý zvára skúšobnú vzorku v polohe H-L045, prípadne J-L045, absolvuje
prípravný kurz v rozsahu min. 200 hod, (viď Tab. 2 a Poznámka).
5.1.3 Stanovený postup zvárania – WPS
Pred začatím odbornej prípravy vypracuje výrobca (zváračský technológ výrobcu) alebo
technológ VM stanovený postup zvárania skúšobnej vzorky (ďalej len pWPS, resp. WPS),
ktorý zodpovedá požiadavkám STN EN ISO 15609-1 a zhoduje sa s podmienkami zvárania
vo výrobe. Pred začiatkom praktického výcviku technológ VM posúdi možnosť splnenia
požiadaviek v ňom uvedených a preverí správnosť označenia skúšky. Zvárač musí byť s
príslušným WPS oboznámený a na skúške sa riadi výhradne týmto postupom zvárania.
Stanovený postup zvárania musí byť zváračovi počas praktického výcviku a skúšky
k dispozícii.
5.2
SKÚŠKY
Vzdelávacie miesto odošle COP pozvánku na skúšky na predpísanom tlačive (T31-COP).
Odoslanie pozvánky sa zabezpečí tak, aby ju COP obdržal min. 1 týždeň pred skúškami.
Poverený pracovník pripraví ku skúškam originály WPS, zápisy o skúškach (T28-COP)
a protokoly o skúške zvárača (T09-COP).
Dozor nad skúškami vykonáva skúšajúci menovaný COP.
Maximálny počet skúšok za jeden deň pri dodržaní dĺžky prípravy podľa platnej osnovy pre
každú z týchto skúšok, určí skúšajúci podľa náročnosti jednotlivých skúšok.
Skúšky zváračov plynulo nadväzujú na prípravný kurz v zmysle platnej osnovy pre danú
skúšku.
5.2.1 Požiadavky na technické zabezpečenie skúšok zváračov
VM sa zaväzuje pre vykonanie skúšok poskytnúť priestory zvarovne a jej vybavenie
zváracími zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky STN 05 0600, elektrickej bezpečnosti a
vytvorením podmienok na vykonanie vizuálnej skúšky v zmysle požiadaviek STN EN ISO
17637. Ďalej sa zaväzuje poskytnúť základné, prídavné a pomocné materiály uvedené vo
WPS, doložené platnými atestmi a poskytnúť učebňu pre teoretické skúšky zváračov. VM
musí skúšajúcemu vytvoriť vhodné podmienky na kontrolu platnosti dokladov zváračov
a kontrolu splnenie vstupných podmienok pre pripustenie ku skúške.
Požiadavky na vykonanie skúšky prežiarením sú uvedené v kapitole 5.4.
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
11 / 23
7.
0.
01.01.2012
5.2.2 Teoretická skúška
Teoretická skúška sa vykonáva formou pasívneho testu. Testová skúška pozostáva z radu
otázok pokrývajúcich problematiku odprednášaných predmetov podľa osnovy, okrem
bezpečnostných ustanovení. Z celého rozsahu učiva, ktoré je reprezentované súborom
testových otázok, sa vyberie 30 otázok. K týmto sú priradené vždy 3 odpovede, z ktorých
uchádzač vyberá správnu.
Samostatnou časťou teoretickej skúšky je testová skúška z bezpečnostných ustanovení. Táto
pozostáva z odpovedí na 30 otázok pokrývajúcich rozsah nevyhnutných poznatkov zvárača z
príslušných noriem podľa spôsobu zvárania.
5.2.2.1 Hodnotenie teoretickej skúšky
Skúška sa považuje za vyhovujúcu, ak zvárač dosiahne min. 60 % správnych odpovedí. Ak
uchádzač dosiahne menej ako 50 % správnych odpovedí, skúška sa považuje za
nevyhovujúcu. Ak však zvárač dosiahne 50 až 59 % správnych odpovedí, vykoná ústnu
skúšku. O výsledku teoretickej skúšky potom rozhodne skúšobný orgán na základe výsledku
ústnej skúšky.
Skúška z bezpečnostných ustanovení sa považuje za vyhovujúcu, ak zvárač dosiahne min. 70
% správnych odpovedí.
Teoretická skúška sa považuje za vyhovujúcu, ak zvárač vyhovel v oboch častiach teoretickej
skúšky.
5.2.3 Praktická skúška
Praktické skúšky sa robia na plechoch alebo rúrach známej kvality, doloženej atestom podľa
STN EN 10204, obsahujúcim minimálne údaje o chemickom zložení a mechanických
vlastnostiach materiálu (atest typu 2.2). Zodpovedajúci prídavný materiál musí byť tiež
doložený atestom kvality.
Tvary a rozmery skúšobných vzoriek sú uvedené v STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 96062,-3, -4, -5.
Dozor nad skúškami vykonáva skúšajúci, ktorý pred zváraním skontroluje nastehovanie
skúšobných vzoriek a označí ich svojim razidlom. Pre stehovanie skúšobných vzoriek platí
pravidlo, že skúšobné vzorky sa stehujú do koreňa, ak to nie je vo WPS upravené iným
spôsobom. Zručnosť zvárača posudzuje skúšajúci počas zvárania skúšobných vzoriek. Ak
zistí, že zvárač nemá požadovanú zručnosť alebo neovláda základné poznatky z technológie
zvárania, prípadne svojvoľne porušil podmienky skúšky, vylúči ho z pokračovania v skúške.
V takomto prípade zvárač vykoná opakovaciu skúšku v celom rozsahu.
Podmienky pri praktickej skúške sa musia zhodovať s podmienkami vo výrobe a musia
zodpovedať WPS.
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
12 / 23
7.
0.
01.01.2012
V prípade, ak je zvárač kvalifikovaný na zváranie tupých zvarov, môže byť kvalifikovaný aj
na zváranie kútových zvarov za podmienky, že vykoná doplnkovú skúšku jednovrstvového
kútového zvaru na materiály min. hrúbky 10 mm v polohe PB. Táto Doplnková skúška ho
kvalifikuje na všetky kútové zvary v rozsahu príslušného tupého zvaru.
Zvarená vzorka sa vyhodnotí podľa STN EN 287-1 resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, AD
2000 Merkblatt HP 0, HP 3 v zmysle zásad prípustnosti chýb podľa STN EN ISO 5817.
Brúsiť a drážkovať smie zvárač len so súhlasom skúšajúceho, pričom musí byť k tejto
činnosti z hľadiska bezpečnosti práce oprávnený. Brúsiť, drážkovať a mechanicky zasahovať
do krycej vrstvy zvaru nie je povolené.
Vo všeobecnosti na zváranie tupých zvarov musí byť zvárač kvalifikovaný na tupé zvary a na
zváranie kútových zvarov musí byť kvalifikovaný na kútové zvary.
Na aplikácie, kde nemožno kvalifikovať druh zvaru ani pomocou skúšky tupých zvarov, ani
skúšky kútových zvarov (napr. odbočka rúr, poduškovanie, stanovený postup kladenia
húseníc, žíhacie húsenice) treba použiť špecifické skúšobné vzorky predpísaných vlastností na
kvalifikáciu zvárača.
5.2.3.1 Praktická skúška zvárača kombinovaným spôsobom zvárania
Pre pripustenie zvárača ku skúške kombinovaným spôsobom zvárania platia pravidlá uvedené
v bode 5.1, pričom zvárač musí splniť uvedené kritériá osobitne pre každý spôsob zvárania
(111, 135, resp. 141), ktorý bude použitý v kombinácii.
Ak sa vyžaduje zhotovovať zvarové spoje kombinovaným spôsobom zvárania, napr. koreň
spôsobom 141 bez podložky a ostatné vrstvy spôsobom 135, norma STN EN 287-1 umožňuje
získať daný rozsah oprávnenia nasledovne:
a) Zvárač vykoná kombinovanú skúšku tak, že koreňovú vrstvu zvára spôsobom 141 bez
podložky a nasledujúce vrstvy vrátane krycej zhotoví spôsobom 135.
V tomto prípade bude označenie skúšky zvárača nasledovné:
STN EN 287-1 141/135 T BW 1.2 S t20(5/15) D200 PA ss nb
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Tab. 3
141
135
T
BW
1.2
S
SKÚŠKA ZVÁRAČA
Vysvetlenie
Postup zvárania
TIG zváranie, oblasť koreňa (2 vrstvy),
MAG zváranie, výplňové vrstvy
Rúra
Tupý zvar
Skupina materiálu
Skupina materiálu 1.2: medza klzu
podľa CR ISO
275 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2
15608
Prídavný materiál
Plná tyčinka / plný drôt
Hrúbka
141: s1 = 5 mm
135: s2 = 15 mm
D 200
Vonkajší priemer
rúry skúšobnej
vzorky
Poloha zvárania
Vonkajší priemer rúry : 200 mm
ss nb
S20-COP-2003
13 / 23
7.
0.
01.01.2012
Vysvetlenie označovania a rozsahu platnosti skúšky
t 20
PA
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
Podrobné údaje
o zvare
Tupý zvar na rotujúcej rúre,
horizontálna os
Zváranie z jednej strany bez podložky
viacvrstvový
Rozsah platnosti
141, 142, 143 a 145
135, 138
P,T
BW
1.1, 1.2, 1.4
Koreň: S
Výplň: M, nm
141: t = 3 až 10 mm
135: t ≥ 5 mm
141/135: t ≥ 5mm
≥ 100 mm
PA, PB
141: ss nb, ss mb, bs
135: ss mb, bs
138: ss mb, bs
FW: sl, ml
b) Zvárač úspešne vykoná dve oddelené a samostatné skúšky zvárača v jednotlivých
potrebných rozsahoch oprávnenia spôsobom 141 bez podložky pre koreňovú vrstvu a
spôsobom 135 na podložke pre výplňové vrstvy a kryciu vrstvu. Pre každú skúšku
získa zvárač samostatný Certifikát - Osvedčenie o skúške zvárača, pričom získava
oprávnenie aj na zváranie kombinovaných spojov.
Ak predpokladáme rozmery skúšobnej vzorky ako v predchádzajúcom prípade, zvárač
vykoná dve samostatné skúšky:
STN EN 287-1 141 T BW 1.2 t5 D200 PA ss nb
a
STN EN 287-1 135 T BW 1.2 t15 D200 PA ss mb
Uvedené skúšky možno vykonať v jeden deň v zmysle kap. 5.2 tejto smernice.
5.2.3.2 Voľba rozmerov skúšobnej vzorky
Priemer a hrúbku skúšobnej vzorky je potrebné voliť tak, aby rozsahy oprávnenia (viď. STN
EN 287-1 resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, AD 2000 Merkblatt HP 0, HP 3) v maximálnej
miere pokryli požiadavky výroby. Keď požadovaný rozsah nie je možné zabezpečiť jednou
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
14 / 23
7.
0.
01.01.2012
skúškou, môže sa vykonať nadväzne ďalšia skúška po predchádzajúcom výcviku podľa
príslušnej osnovy. Dĺžka prípravného kurzu sa určí v zmysle zásad uvedených v kap. 5.1.2.
5.2.3.3 Počty skúšobných vzoriek pre tupé zvary na rúrach
Počet skúšobných vzoriek je uvedený v tabuľke 4 a je záväzný pre všetky spôsoby zvárania,
ktoré sú uvedené v STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, AD 2000 Merkblatt
HP 0, HP 3.
Tab. 4
Počet skúšobných vzoriek
Hraničné priemery skúšobných vzoriek [mm]
D ≥ 50
25 < D < 50
D ≤ 25
Počet skúšobných vzoriek
1
2
3
5.2.3.4 Označovanie skúšobnej vzorky zvárača
•
•
•
číslo skúšky zvárača sa skladá z poradového čísla zvárača (X) / rok (R) (napr. 18/11)
pod číslo skúšky zvárača sa vyznačí poloha zvárania (poloha H-L045 a J-L045 sa označí
skrátenou formou HL, JL)
za označenie polohy sa doplní poradové číslo vzorky, ak sa vyhotovuje viac ako jedna
vzorka
Príklad označenia skúšobných vzoriek:
@ X/R
HL 1
@
- razidlo skúšobného komisára
X/R - číslo skúšky
HL 1 - poloha a poradové číslo vzorky
Spôsob označovania skúšobnej vzorky je záväzný.
5.2.3.5 Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku rozlomením
a) Kútový zvar na plechoch
Skúšobná vzorka sa skúša celá a na skúšku rozlomením sa pripraví tak, aby bolo možné
zvar rozlomiť (odbrúsenie stehov, vruby na koncoch). Pri odbere tyčí na makrovýbrus
miesto odberu a počet vzoriek určí skúšobný komisár.
b) Tupý zvar na plechoch
Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku rozlomením sa vykoná podľa zásad
uvedených v STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, pričom o príprave
skúšobnej tyče ako i nutnosti odstránenia prevýšenia zvaru rozhodne skúšobný komisár.
c) Tupý zvar na rúre
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
15 / 23
7.
0.
01.01.2012
Skúška sa vykoná na celej skúšobnej vzorke. Odber a príprava tyčí na skúšku
rozlomením sa vykoná podľa STN EN 287-1. Príprava skúšobných vzoriek malých
priemerov (D ≤ 25) na skúšku rozlomením sa vykonáva podľa Obr. 1a, resp. Obr. 1b.
O spôsobe prípravy rozhodne skúšajúci.
Obr. 1a
Šikmý zárez vo zvare do hĺbky podľa potreby
Obr. 1b
Vrub na obvode zvaru podľa potreby
d) Kútový zvar na rúre
Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku rozlomením sa vykoná podľa STN EN 2871, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5.
Skúška rozlomením sa vykoná na celej skúšobnej vzorke.
5.2.3.6 Označovanie skúšobných tyčí na skúšku rozlomením a lámavosti
a) Označovanie skúšobných tyčí na plechoch
Označenie skúšobných tyčí sa vykoná až po vizuálnej prehliadke skúšobnej vzorky podľa
pokynov skúšajúceho. Príklad označovania skúšobných tyčí je uvedený na Obr. 2.
@ X/R
PF 1
@ X/R
PF 2
@ X/R
PF 3
@ X/R
PF 4
@ X/R
PF 5
@ X/R
PF 6
b
∼ 25 mm
odpad
Obr. 2
∼ 25 mm
odpad
Príklad odberu a označovania skúšobných tyčí na skúšku rozlomením a
lámavosti na plechoch
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
16 / 23
7.
0.
01.01.2012
b) Označovanie skúšobných tyčí na rúrach
Spôsob označovania skúšobných tyčí na rúrach je obdobný ako pri plechoch. Tyče sa
označia po celom obvode rúry pričom sa skúšobná vzorka rozdelí na párny počet
skúšobných tyčí (viď Obr.2 a Obr.3).
Obr. 3
1
2
3
4
Príklad odberu skúšobných tyčí na rúrach na skúšku rozlomením a lámavosti
5.2.3.7 Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku lámavosti
Odber a príprava skúšobných tyčí na skúšku lámavosti sa vykoná podľa zásad uvedených v
STN EN ISO 5173. Skúšobné tyče na skúšku lámavosti priečnym ohybom sa odoberajú v
smere naprieč zvarového spoja. Skúšobné tyče sa odoberajú primeranými prostriedkami,
pričom bočné strany skúšobných tyčí musia byť po reze upravené tak, aby boli hladké.
Strihanie a tepelné delenie skúšobných vzoriek z ostatných kovových materiálov okrem ocelí
je zakázané. Používa sa len trieskové obrábanie (napr. pílenie, brúsenie alebo frézovanie).
Ak sa používajú len skúšky lámavosti priečnym ohybom, skúšobné tyče sa odoberú pri tupých
spojoch na plechoch z celej dĺžky skúšobnej vzorky a na rúrach z celého priemeru skúšobnej
vzorky a tie sa musia všetky odskúšať. Odoberá sa párny počet skúšobných tyčí (viď Obr. 2,
Obr. 3).
Ak sa používajú len skúšky lámavosti bočným ohybom, zo skúšobnej vzorky sa odoberú
minimálne štyri skúšobné tyče.
Spôsob označovania skúšobných tyčí na rúrach je rovnaký ako pri plechoch (viď Obr. 2).
Šírka skúšobných tyčí:
a) pre plechy
b≥4t
b) pre rúry
D ≤ 50 mm:
b = t + 0,1 D
(min. 8 mm)
D > 50 mm:
b = t + 0,5 D
(min.8 mm, max. 40 mm)
Legenda: b - šírka skúšobnej tyče
t - hrúbka skúšobnej vzorky
D - priemer skúšobnej vzorky
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
5.3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
17 / 23
7.
0.
01.01.2012
VYHODNOCOVANIE SKÚŠOBNÝCH VZORIEK
Každý zhotovený zvarový spoj sa pred ďalším spracovaním podrobí vizuálnej kontrole.
Kritériá prípustnosti chýb sa uvádzajú v STN EN ISO 5817, stupeň kvality B, s výnimkou
nadmerne prevýšeného zvaru, zväčšeného rozmeru kútového zvaru a nadmerne prevýšeného
koreňa. Pre tieto chyby platí stupeň kvality C. Ak sa vyžaduje, môže byť vizuálna kontrola
doplnená napr. farebnou kapilárnou skúškou, skúškou makroštruktúry alebo magnetickou
skúškou. Po úspešnej vizuálnej skúške sa skúšobná vzorka podrobí doplňujúcim skúškam
uvedeným v STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5 podľa rozhodnutia
skúšajúceho, resp. iných požiadaviek.
Vyhodnotenie skúšobných vzoriek a skúšobných tyčí sa vykoná podľa zásad uvedených v
STN EN ISO 5817, stupeň kvality B. Rádiogramy sa hodnotia podľa normy STN EN 12517
pri dodržaní úrovne prijateľnosti „1“.
Postup vykonania skúšky lámavosti a skúšky rozlomením sa uvádza v norme STN EN 287-1,
resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5. Výsledky skúšky lámavosti sa zapíšu do Protokolu o
skúške lámavosti podľa STN EN ISO 5173 (T18-COP) a/alebo do Protokolu o skúške zvárača
(T09-COP). Skúšobné tyče sa hodnotia podľa STN EN ISO 5817 v zmysle kritérií hodnotenia
platných pre jednotlivé chyby, stupeň kvality B.
Ak sa na skúšobnej tyči zistí prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty ktorejkoľvek chyby,
zvárač pri skúške nevyhovel. Uvedený postup vyhodnocovania skúšobných vzoriek a
skúšobných tyčí platí aj v prípade vyhodnocovania skúšobných vzoriek zvárača, ktorý
vykonal obnovovaciu skúšku po 2 rokoch.
5.4
POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE SKÚŠKY PREŽIARENÍM
5.4.1 Požiadavky na vyhotovenie rádiogramu
Skúška prežiarením sa musí vykonať zásadne len röntgenovými prístrojmi. Celá skúšaná
dĺžka zvaru na skúšobnej vzorke (u plechov pozri STN EN 287-1) v stave po zavarení sa
prežiari podľa STN EN 1435 s použitím techniky triedy B, s výnimkou ak je potrebná
technika cez dve steny. Rádiogram musí obsahovať príslušnú rádiografickú mierku v zmysle
STN EN 462-1.
Ak je celá dĺžka zvaru zachytená na viacerých rádiogramoch, potom každá časť musí mať
vyznačený začiatok a koniec prežiareného úseku a musí obsahovať identifikačné znaky
označujúce postupnosť rádiogramov. Prekrývanie rádiogramov nesmie byť menšie ako 15
mm.
U eliptického spôsobu prežarovania je potrebné prežiariť skúšobnú vzorku minimálne v
dvoch na seba kolmých projekčných smeroch, pričom projekčné smery je potrebné
jednoznačne označiť (x, y, prípadne z).
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
18 / 23
7.
0.
01.01.2012
5.4.2 Požiadavky na označovanie rádiogramov
Každý rádiogram, ktorý VM predkladá COP na vyhodnotenie, musí obsahovať nasledujúce
identifikačné znaky:
•
číslo skúšky zvárača / rok (musí byť totožné s číslom zvárača uvedeného na skúšobnej
vzorke)
•
v prípade opakovanej skúšky musí byť číslo zvárača doplnené "R" alebo "RR"
•
polohu zvárania (PF, PC, HL, ...)
•
v prípade, ak zvárač zvára pri skúške viac skúšobných vzoriek v jednej polohe, musí
byť za označením polohy uvedené poradové číslo skúšobnej vzorky
Označenie čísla skúšky zvárača, polohy zvárania, prípadne poradového čísla skúšobnej
vzorky musí byť umiestnené rovnobežne s osou zvaru, pričom nesmú zasahovať do zvaru. V
prípade označovania rúr malých priemerov môžu byť značky umiestnené na okraji
rádiogramu kolmo na zvar. Ako súčasť skúšky prežiarením je potrebné uviesť údaje o
podmienkach prežarovania na predpísanom tlačive (T59-COP).
5.5
OPAKOVACIE A NÁHRADNÉ SKÚŠKY
Ak je zrejmé, že nevyhovujúci výsledok praktickej skúšky je spôsobený nedostatočnou
zručnosťou zvárača, môže zvárač vykonať dve opakovacie skúšky po doplnkovom (min. 16
hod.) praktickom výcviku. Termín doškolenia určí technológ VM. Dĺžka výcviku vykonaného
pred opakovacou skúškou sa zaznamená do pôvodnej triednej knihy s uvedením dátumu,
dĺžky, témy výcviku a s podpisom inštruktora zvárania.
Pri opakovanej praktickej skúške zváračská škola vystaví nový protokol, v ktorom pôvodné
číslo skúšky doplní písmenom R. Pri druhej opakovanej skúške sa pôvodné číslo skúšky
doplní písmenami RR.
Ak zvárač bude hodnotený aj pri opakovacej skúške "nevyhovel", môže technológ VM, po
súhlase zamestnávateľa a zvárača navrhnúť zníženie rozsahu oprávnenia a zároveň musí
vypracovať nový WPS. Technológ VM o tejto zmene informuje skúšajúceho, delegovaného
na skúšky zváračov. V Zápise o skúškach zváračov (T28-COP) takýto zvárač bude uvedený
pod pôvodným číslom skúšky so zmeneným označením skúšky.
V prípade zníženia rozsahu oprávnenia z polohy H-L045 na polohy PH/PC budú tieto
uvedené pod rovnakým číslom skúšky zvárača.
Ak je zrejmé, že nevyhovujúci výsledok praktickej skúšky je spôsobený metalurgickými
alebo inými vonkajšími príčinami a nie priamo zručnosťou zvárača, môže zvárač vykonať
náhradnú skúšku, ktorá sa uvedie v novo vystavenom protokole pod pôvodným číslom a
označí sa písmenami NA (skúška nie je považovaná za opakovaciu). Dodatočný praktický
výcvik pri náhradnej skúške nie je povinný. V prípade nevyhovujúcej náhradnej skúšky sa
postupuje podľa prvého odseku.
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
19 / 23
7.
0.
01.01.2012
Zvárač môže skúšku dvakrát opakovať. Opakovacie skúšky sa konajú za rovnakých
podmienok ako prvá skúška. Po neúspešne vykonanej druhej opakovanej skúške, musí
absolvovať teoretickú a praktickú prípravu v celom rozsahu. Náhradné a opakovacie skúšky
musia byť vykonané tak, aby umožnili celkové vyhodnotenie skúšky do 3 mesiacov od
ukončenia kurzu.
Opakovanie teoretickej skúšky sa zapíše do pôvodného protokolu s označením R v časti
poznámka. Uvedie sa dátum skúšky, výsledok skúšky a podpis skúšajúceho.
Riadne vyplnený a podpísaný protokol (vrátane protokolov z opakovacích skúšok) spolu s
WPS predloží skúšajúci COP najneskôr do 3 mesiacov od dátumu vykonania prvej skúšky v
príslušnom kurze zvárania za účelom vystavenia certifikátu.
5.6
NADSTAVBOVÉ SKÚŠKY
Ak má zvárač platný certifikát podľa STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5,
môže pre daný spôsob zvárania vykonať ďalšie skúšky formou nadstavbovej skúšky, pričom
obsah praktického výcviku stanovuje učebná osnova pre príslušný kurz zvárania.
Nadstavbové skúšky je možné vykonať na:
• inú skupinu materiálov
• inú skupinu priemerov a hrúbok
• iný tvar a polohu skúšobnej vzorky
Teoretickú prípravu a skúšku z teórie absolvujú len zvárači, ktorí vykonajú nadstavbovú
skúšku na inú skupinu materiálov.
Pri zmene viacerých parametrov skúšobnej vzorky sa dĺžka prípravného kurzu rovná súčtu
dĺžok prípravných kurzov nadstavbových kurzov pre príslušnú zmenu ukazovateľa skúšobnej
vzorky podľa kapitol 5.6.1 až 5.6.3, pričom zvárač môže vykonať záverečnú skúšku v
poslednom týždni konania prípravného kurzu.
V prípadoch, pokiaľ zvárač už má platný certifikát na zváranie metódou MIG/MAG
(napr.135) a žiada skúšku metódou MIG/MAG (napr.136), pričom ostatné podmienky skúšky
zostávajú nezmenené, tak dĺžka prípravného kurzu je minimálne 40 hodín. Pri zmene
viacerých parametrov skúšky sa dĺžka prípravného kurzu predlžuje v súlade s kapitolami 5.6.1
až 5.6.3 tejto smernice.
5.6.1 Nadstavbová skúška na inú skupinu materiálov
Ak má zvárač platnú skúšku podľa STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, môže
pre daný spôsob zvárania vykonať nadstavbovú skúšku na inú skupinu materiálu po
absolvovaní kurzu v rozsahu aspoň 80 hodín. Dĺžku nadstavbového kurzu na inú skupinu
materiálu podľa náročnosti skúšky stanoví technológ VM.
Obsah teoretickej prípravy v jednotlivých nadstavbových kurzoch je uvedený v prílohe C
normy STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5, minimálne počty hodín teoretickej
prípravy sú uvedené v tabuľke 5.
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Tab. 5
S20-COP-2003
20 / 23
7.
0.
01.01.2012
Minimálne počty hodín teoretickej prípravy pre nadstavbovú skúšku na
inú skupinu materiálov
Dĺžka kurzu v hodinách
40 - 160
3
2
1
6
Názov predmetu
Základné a prídavné materiály
Technológia, zváracie postupy
Normy a predpisy
Celkom
Ak zvárač získal oprávnenie na zváranie kútových zvarov na materiáloch skupiny 1 a žiada
rozšíriť oprávnenie na inú skupinu materiálov, absolvuje prípravný kurz v pôvodnej dĺžke v
zmysle Tab. 2.
Pri nadstavbovej skúške na inú skupinu materiálu zvárač vykoná teoretickú skúšku.
5.6.2 Nadstavbová skúška na iné priemery rúr a iné hrúbky skúšobnej vzorky
Dĺžka nadstavbového kurzu pri zmene rozsahu kvalifikácie priemeru a hrúbky skúšobnej
vzorky je min. 40 hod. (vrátane skúšky).
5.6.3 Nadstavbová skúška na iné tvary a polohy zvárania
Dĺžky prípravných kurzov pri zmene tvaru skúšobnej vzorky a polohy zvárania sú uvedené
v Tab. 6 a Tab. 7.
Tab. 6
Minimálne dĺžky trvania nadstavbových prípravných kurzov vrátane
skúšok v hodinách
Na skúšobnú vzorku a polohu zvárania
Zo skúšobnej vzorky
a polohy zvárania
Plechy
Rúry
PA
PF
PC
PE
PH
PJ
PC
PH + PC
PJ + PC
PA
-
Plechy
PF PC
80 80
40
40
40
40 40
40
40
-
PE
120
80
80
120
-
PH
80
120
80
40
40
PJ
80
80
40
40
40
40
-
Rúry
PC
40
40
40
40
40
-
H-L 045
160
120
80
80
120
40
80
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Tab. 7
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
21 / 23
7.
0.
01.01.2012
Minimálne dĺžky trvania nadstavbových kurzov z kútových zvarov na
tupé zvary vrátane skúšok v hodinách
Zo skúšobnej vzorky
a polohy zvárania
Plechy
FW
PA
PB
PF
PD
PG
PA
40
40
40
40
40
Na skúšobnú vzorku a polohu zvárania
Plechy BW
PF
PC
PE
PG
80
80
120
120
80
80
120
120
80
80
80
80
40
40
40
80
40
80
80
80
Pri nadstavbovej skúške z kútových zvarov na tupé zvary na plechoch dĺžka prípravného
kurzu je minimálne 40 hodín (vrátane skúšky) na každú polohu žiadaného rozsahu
oprávnenia.
Nadstavbová skúška z kútových zvarov na tupé zvary na rúrach nie je možná.
5.7
CERTIFIKÁCIA
5.7.1 Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača
Certifikát - Osvedčenie o skúške zvárača (T46-COP, ďalej certifikát) vystavuje COP na
základe dokladov o vyhovujúcej skúške (protokol o skúške, WPS). Originál certifikátu
postúpi COP VM, v ktorom bola skúška vykonaná. Kópia certifikátu zostáva v evidencii COP
spolu s protokolom o skúške, žiadosťou o vydanie certifikátu a WPS. Postup pre certifikáciu
je stanovený smernicou S04-COP.
5.7.2 Platnosť skúšky a platnosť certifikátu
Platnosť skúšky zvárača sa začína dátumom zvarenia skúšobnej(ých) vzorky(iek) za
predpokladu, že sa skúšky, ktoré požaduje táto smernica, vykonali a dosiahnuté výsledky
spĺňajú požiadavky STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 9606-2,-3,-4,-5 a AD 2000 (HP 0, HP
3). Skúška platí 2 roky.
Vydaný certifikát má platnosť 2 roky s možnosťou predlžovania platnosti pri splnení
predpísaných podmienok podľa čl. 5.7.3.
5.7.3 Predĺženie platnosti certifikátu
Koordinátor zvárania alebo zodpovedný personál zamestnávateľa (technológ zvárania) musí
pravidelne v 6 mesačných intervaloch priamo na certifikáte potvrdiť, či zvárač pracoval
v pôvodnom rozsahu jeho platnosti.
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
22 / 23
7.
0.
01.01.2012
Predĺženie platnosti skúšky na ďalšie 2 roky podľa STN EN 287-1, resp. STN EN ISO 96062,-3,-4,-5 vykoná skúšobný komisár COP. V špecifických prípadoch po dohode s COP môže
byť predĺženie vykonané skúšobným komisárom i v rámci aktívneho dohľadu na pracovisku
zvárača.
Predĺženie platnosti skúšky organizujú VM, resp. zamestnávateľ. Praktické skúšky sa
vykonávajú a vyhodnocujú podľa pravidiel, ktoré platia pre pôvodnú skúšku. Ak sa pri
predĺžení platnosti skúšky nevykonáva teoretická skúška, v certifikáte sa uvedie „neskúšaný“.
Ak platnosť certifikátu nebola predĺžená do dátumu platnosti, ktorý je uvedený na certifikáte,
zvárač vykoná skúšku po absolvovaní praktického výcviku, ktorého trvanie určí technológ
VM.
Obnovovacie skúšky zváračov je možné vykonať aj na vyhradených pracoviskách
zamestnávateľa za totožných podmienok.
5.7.4 Duplikát certifikátu
Duplikát certifikátu vydá COP na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa zvárača alebo
zvárača, v ktorej uvedie: priezvisko, meno, dátum narodenia zvárača, prípadne číslo
certifikátu, označenie skúšky zvárača. Certifikát sa vydá po uhradení stanoveného poplatku
COP, uvedeného v cenníku výkonov.
5.8
SŤAŽNOSTI A PRIPOMIENKY
Sťažnosti a pripomienky voči činnosti COP a certifikovaných odborníkov, majú žiadatelia
právo vzniesť písomne u vedúceho COP.
Ak sa žiadatelia cítia byť v dôsledku rozhodnutia vedúceho COP naďalej poškodení, majú
právo odvolať sa na generálneho riaditeľa VÚZ – PI SR, príp. využiť iné zákonné možnosti.
6. ZÁZNAMY
Záznamy, ktoré vznikajú činnosťami popisovanými v tejto smernici sú nasledovné:
Tlačivo Názov
Protokol o skúške zvárača - Žiadosť o vydanie
T09
certifikátu – osvedčenia
T18 Protokol o skúške lámavosti
T27 WPS
T28 Zápis o skúškach zváračov
T31 Objednávka/Pozvánka na skúšky
T46 Certifikát- Osvedčenie o skúške zvárača
Protokol o predĺžení platnosti osvedčenia o skúške
T49
zvárača
T59 Údaje o skúške prežiarením
T83 Poverenie skúšobného komisára
T142 Triedna kniha
Miesto a doba archivácie
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív COP – 45 rokov
archív VM – 6 rokov
SMERNICA COP
Príprava zváračov na skúšky podľa STN EN 287-1,
STN EN ISO 9606-2, -3, -4, -5, AD Merkblatt HP 0, HP 3
7.
Číslo:
List:
Vydanie:
Zmena:
Dátum:
S20-COP-2003
23 / 23
7.
0.
01.01.2012
ZODPOVEDNOSŤ
Zodpovednosti a právomoci vyplývajúce z jednotlivých činností sú uvedené priamo v texte
tejto smernice COP.
8.
PRÍLOHY
Táto smernica neobsahuje žiadne prílohy.
9.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Smernica nadobúda platnosť dňom vydania.
Kontrolu dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z tejto smernice vykonáva manažér kvality
COP v rozsahu pôsobnosti vymedzenej v tejto smernici.
Manažér kvality COP zabezpečuje kontrolu dodržiavania tejto smernice v rámci interných
auditov.
Download

PRÍPRAVA ZVÁRAČOV NA SKÚŠKY PODĽA STN EN 287