Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:16.07.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
13.06.2014
tarihli
toplantısında gündemin 91. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 172
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3A nolu imar
paftasında yer alan Tahılpazarı Mahallesi 8276 ada 6
parsel ve çevresinde koruma alanı sınırının plana
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği.
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 02.05.2014 gün ve 172
sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-3A nolu imar
paftasında yer alan Tahılpazarı Mahallesi 8276 ada 6
parsel ve çevresinde koruma alanı sınırının plana
işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı
değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 21.05.2012 tarih
ve 616 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan plan
değişikliğine “2863 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince
koruma alanı içinde Koruma Bölge Kurulundan izin
alınmadan herhangi bir fiziki yada inşai uygulamada
bulunulamaz.”
plan
notunun
eklenmesi
kaydıyla
değiştirilerek uygun olduğuna ve onanmak üzere Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesinin
uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.
Kerim BAŞ KAPTAN
İmar Kom. Üyesi
-'T
Cenk
İmar
’Y ^ " \
Mustafa Reşat OKTAY
mkr kom. ÜyesL—
m
ÖĞMUŞ
esi
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom.Oyesi
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
02.05.2014 TARİH VE 172 SAYILI KARARI
Gündemin 29. Maddesi
Karar No. 172
Özü: 8276 Ada 6 parsel ve çevresinde koruma
alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin önerilen
1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
önerisinin Planlama ve İmar Komisyonundan
geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar
verildiği hk.
Gündemin 29. Maddesinde yer alan Plan ve Proje Müdürlüğünün, 8276 Ada 6 parsel ve
çevresinde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin önerilen 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği Planlama ve İmar Komisyonu’nun 11.03.2014 tarihli toplantısında
incelenmiş, uygun bulunmuştur. Konunun görüşülmek üzere Belediye Meclisine havalesini
isteyen 25/04/2014 tarih 2242 sayılı yazısı okundu.
Üye Songül Başkaya söz alıp, komisyon görüşü uygundur Başkanım, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, komisyon görüşüne uyulması uygundur Başkanım,
dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım bizce de komisyon görüşüne uyulması
uygundur, dedi.
Başkan, gündemin 29.maddesinde belirtilen Planlama ve İmar Komisyonu raporunun
içeriğinde belirtilen görüşün komisyondan geldiği haliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum,
kabul edenler, etmeyenler, dedi.
Yapılan oylamada;
8276 Ada 6 parsel ve çevresinde koruma alanı sınırının plana işlenmesine ilişkin
önerilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği önerisinin Planlama ve İmar
Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Av.Umit UYSAL
Belediye Başkanı
Belediye Meclis Başkanı
Ercan MERTHATUN
Divan Katibi
Divan Katibi
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ:,
lyiU RAT PAŞA BELEDİYESİ
|
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULUNUN 21.05.2012 TARİHLİ VE 616 SAYILI KARARI
ADA/PARSEL NO: 8276 ADA 6 PARSEL
PAFTA NO: 20K-llla
ÖLCEKK1/1000
ÖNERİ PLAN
M EVC UT PLAN
GÖSTERİM (LEJAND)
K O R U M A M A N I SINIRI
oooo
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA
SINIRI
ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) MURATPAŞA BELEDİYESİ
KONU: 8276 ADA 06 PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama alanı Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Tahılpazarı Mahallesi 20K-IIIa no’lu
1/1000 ölçekli uygulama imar plan paftasında yer almaktadır.
Şekil 1. Hava Fotoğrafı
2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.10.2012 tarihli ve 502 sayılı kararı ile
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2012 tarih ve 616 sayılı kararı
doğrultusunda belirlenen koruma alanı sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına
işlenmesine ilişkin plan değişikliği uygun bulunmuştur.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2012 tarihli ve 616 sayılı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi M eclisi’nin 11.10.2012 tarihli ve 502 sayılı kararları uyarınca
8276 Ada 6 parsel ve çevresi koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
işlenmesi plan değişikliğinin amacıdır.
3. BUGUNKU ARAZI KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
4. PLANLAMA KARARLARI
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.05.2012 tarihli ve 616 sayılı,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.10.2012 tarihli ve 502 sayılı kararları uyarınca
8276 Ada 6 parsel ve çevresi koruma alanı sınırı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
işlenmiştir.
M UR A TP A Ş A BE LED İY ESİ
1
PLAN V {..» İS lK t-İ^ G> rTK£C-r>
PAFTA NC 20K -illa
Ö N FR İ P'.AN
M E V C U T PLAN
*.
fc
W* •
■
îî.'j
m
o V : .-tfp 4'i#v" ° # î|
■'■'o-'-.V
H H
r " :> ' 'i / ' v
’l
O
JLÇEK: 1/10
ANTALYA K u L T Û ^ V ' LIK' ARIK KODUMA BÖLGE
KUP '.UNU: 21 0 5 /0 1 2 TARİHİ..! VE i ,<3 S AVM KARAP'
ADA/P ARSf: L NO. 82 7 f AD'v fi PARSEL
’o
Cr
E
/'
■l ?■
.
—
^^
t.- -
-
0 \
o® /
y r m , :< ■
•• j ,îİ İ Öo •: ■\ / >
B t : * - ;?•
‘ ''."i*
•? *>
•
•
-
-
e :
">oo
GOSTORİM (LEJAND)
J
O O O O
ŞekiB. Plan örneği
KOHUMAAI.ANISINIKI
Fİ VlOrO'vIKtlÛl ONAMA
I
»r---------- ^\5*T7^
*■• * * f ! J
• •?••% • • • •£• +
9 '., ■
'ğ g m rzm auu *ywrafi>v'jsr^..
^ v t < k a h ■ ■B t\r. ^
<*BL!
& paMBUKflBUK^ıb
MHU■ ■■ Sb^aa^K ssatnaaı
Jvi« B£B>RK«SP>za*BP' 3 İ M Î
& b < «ttl'İB dfr
'• ••••<* •# ? .•♦••: • E r *
•< ’• • • 4 • • ? . • • • b - J •
• • * * • ? * • • • • • C
■• • • * • ■• * • t * \< r
^ d S F Z s'
Sg*
■ C ,,
ca.ı
*ea
ftaa
^MBscarnneMHnktıacı
ıf
î.~
;•
«nüzsaat
»»«ar» *
l'II.V*l Mr ^atMfcÜk'SfV
>.a . >a:'-<«•■■■>»-
___________
’^ K
'J&.U* »İA&,
J r* 1 1 . 1 i l ı r " 111 L r~
.
,
-
A
^^plİÎJı
I
IV
✓r
r-sfcaa?*:
.
’>
' - .• *• -vw
t5i\ ^ « * *vc>*v * • , ♦'-■♦ ♦ . *\>
U
* *.♦ ♦ '*'•' ♦ *
,, .
% )^ î'
i
■/ //v^ y
~'
181* fe
m
u v m
a m mk
m
b r a A — « i HS ■*-* 89 SS » » S i B
İA İ2372İ
trm h ^S k .
l
Download

Gündemin 67.Maddesi - Antalya Belediyesi