GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ
ANKARA TİCARET ODASI'NA
Aşağıda yazılı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyanla, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri dâhilinde kaydımın yapılmasını rica ederim.
Lütfen elektronik ortamda (*) işaretli alanları doldurunuz.
Ticaret Unvanı *
Adı ve Soyadı *
TC Kimlik Numarası *
Adresi *
Telefon *
GSM *
E-Posta Adresi *
Faks
@
İştigal (NACE) Kodu *
.
.
Sermayesi (TL) *
NACE Kodu Tanımı *
(Nace Kodları İçin Tıklayın)
Firma Yetkilisinin Adı Soyadı Kaşe ve İmzası*
Vergi Dairesi Adı *
Vergi Numarası *
Oda kayıt tarihime, dereceme ve tespit olunan bu dereceye ilişkin karara karşı tebellüğ tarihinden itibaren 10 (on)
gün içinde odaya itiraz edebileceğimi, ödeyeceğim kayıt ücreti ve bunun ödeme süresi ile süresinde ödenmeyen
kayıt ücreti için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı
tahakkuk ettirileceğini; faaliyet koduma ve dâhil edildiğim bu meslek grubuma ilişkin karara karşı tebellüğ tarihinden
itibaren 10 (on) gün içinde odaya itiraz edebileceğim hususu tarafıma tebliğ edilmiştir.
Bu kısım Oda tarafından doldurulacaktır.
Meslek Grubu Adı
Oda Sicil Numarası
Oda Kayıt Tarihi
/
/
Ticaret Sicil Numarası
/
Derecesi
Beyannameyi İnceleyenin
Adı-Soyadı ve İmzası
Gelen Evrak No
Ticaret Sicil Tescil Tarih
/
/
Firmanın Oda Kaydı Genel Sekreter Onayı İle
Yapılmıştır.
Kayıt Tarihi
/
/
Download

Gerçek Kişi Beyannamesini doldurmak için tıklayınız