Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
Riaditeľstvo základnej školy
Riaditeľstvo strednej školy
Riaditeľstvo školského zariadenia
Váš list značky/zo dňa
Naša značka
Vybavuje/Linka
Bratislava
odd. Rozvoja informatizácie
regionálneho školstva
Kaššovicová/+421 2 69295323
15. 2. 2011
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ
V súvislosti s realizáciou projektu „Inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie
vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách SR – Infovek 2“ si Vás
dovoľujeme informovať o prácach, ktoré bude potrebné, v spolupráci s Vami, uskutočniť vo
vašej škole.
Ústav informácií a prognóz školstva uzavrel zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na
realizáciu zvyšovania rýchlosti internetového pripojenia vo vašej škole, ako aj na
implementáciu dodatočného HW.
Harmonogram prác je navrhnutý na obdobie druhého polroka šk. roka 2010/2011. Projekt
bude realizovať spoločnosť Slovak Telekom (ST) prostredníctvom svojich technických
pracovníkov, ako aj pracovníkov svojich zmluvných partnerov.
V súvislosti s pripravovanými prácami vo vašej škole Vás bude, v dostatočnom časovom
predstihu kontaktovať pracovník ST alebo pracovník partnera ST ktorý, po vzájomnom
odsúhlasení, dohodne termíny realizácie prác. Dohodnutý termín bude následne potvrdený
emailom. Predpokladáme, že počas realizácie prác vašu školu navštívia pracovníci ST
maximálne dvakrát. Uvedené inštalačné práce budú vykonané bezplatne a bez ďalších
finančných nárokov z Vašej strany. Všetky náklady sú hradené ÚIPŠ.
V súvislosti s inštaláciou dôjde k výpadku služby internet na 1 pracovný deň pred
dohodnutým termínom inštalácie. Funkčnosť služby bude obnovená počas inštalácie.
Vo vašej škole budú zrealizované nasledovné práce podľa zaradenia školy do kategórie na
základe predbežného šetrenia. Informácie o zaradení vašej školy nájdete na
http://www.rirs.uips.sk/ - kategórie škôl sú A, B, C, D, E, F.
V tomto bode Vás chceme upozorniť, že zaradenie školy do jednotlivých kategórií vyplýva z
podmienok lokality vašej školy. Cieľom ÚIPŠ je poskytnúť pre každú školu najrýchlejšie
technicky dostupné pripojenie v lokalite školy. Ak sa časom zlepšia technické možnosti,
budeme presúvať školy do kategórií s rýchlejším pripojením.
•
Umiestnenie 1 WiFi prístupového bodu v miestnosti s ostatnými sieťovými
zariadeniami (pre kategórie A, B, C, E) s výnimkou škôl, kde WiFi od ST už je
umiestnené.
Ďalej budú inštalované nižšie uvedené zariadenia:
•
Smerovač 1x (pre kategórie A, B, C, D, F) telekomunikačné zariadenie
ukončujúce prístup do virtuálnej privátnej siete a internetu.
Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000073244/8180
IČO 00039691
Telefón: +421 2 692 95 101
Email: [email protected]
Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
•
FireWall box 1x – lokálny FireWall (pre kategórie A, B, C, E) bude zabezpečovať
vašu lokalitu voči prípadným útokom z vonku a bude garantovať konkrétnu šírku
pásma pre používateľov WiFi a používateľov vašej fyzickej LAN siete, do
uvedeného zariadenia budú pripojené WiFi AP, pre lokality typu A bude WiFi AP
pripojený do prepínača.
V jednotlivých školách sa môže konkrétna skladba inštalovaných zariadení podľa zmluvy o
dielo odlišovať, to znamená, že nie všetky uvedené zariadenia musia byť nainštalované. Táto
informácia bude uvedená aj v príslušnom preberacom protokole.
Keďže celoslovenský proces inštalácie bude trvať niekoľko týždňov a v zmysle zmluvy o
dielo sa príslušné komunikačné služby oficiálne aktivujú až po ukončení všetkých inštalácií,
niektoré služby (ako napr. WiFi portál) nebudú poskytované okamžite po inštalácii, ale budú
sprevádzkované neskôr, najneskôr však po ukončení všetkých inštalácií.
Nakonfigurované zariadenia budú poskytovať nasledovné služby:
•
•
•
Zvýšená rýchlosť - maximálna možná podľa zmluvy o dielo.
WiFi prístup do internetu so vzdialeným manažmentom a lokálnou užívateľskou
administráciou.
Monitoring internetovej prevádzky.
( viac info na www.rirs.uips.sk )
Počas inštalačných prác vám bude poskytnuté školenie ohľadne implementovaného HW, jeho
využitia, možností konfigurácie, fungovania podpory, ako aj celej VPN siete s prístupom na
internet.
Školenia v maximálnom rozsahu 60 min. a následnej komunikácie v rámci internetového
pripojenia by sa mal zúčastniť Vami vybraný zamestnanec (interný alebo externý). Tento
zamestnanec musí byť prítomný počas inštalácie.
Kontakt na uvedeného zamestnanca - meno, infovekové číslo, názov a adresa školy, ako aj
telefonický a emailový kontakt zašlite obratom na email [email protected]
Po úspešnej inštalácií a sfunkčnení služieb potvrdíte preberací protokol. Obrázky zariadení a
vzor protokolu je uvedený na stránke www.rirs.uips.sk .
Realizácia projektu nezaťaží školu finančnými nákladmi a jej úspešná implementácia umožní
využívať novú techniku a skvalitní služby spojené s využívaním internetu.
S pozdravom
PaedDr. Roman Baranovič
generálny riaditeľ
Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000073244/8180
IČO 00039691
Telefón: +421 2 692 95 101
Email: [email protected]
Download

Informácie a úlohy vyplývajúce z projektu INFOVEK 2