Pri splnení vyššie uvedených podmienok spoločnosť CFH
Group Slovakia s.r.o chybné jadro matraca opraví alebo vymení.
Zákazník sa podieľa na nákladoch spojených s opravou alebo
výmenou jadra matraca v rámci predĺženej záruky za každý
rok užívania začínajúc tretím rokom užívania matraca 1/4 pri
predĺženej záruke 6 rokov, 1/6 pri predĺženej záruke 8 rokov,
1/8 pri predĺženej záruke 10 rokov a 1/10 pri predĺženej záruke
12 rokov.
Výluky zo záruky
Záruku nie je možné uplatniť vtedy, keď k závade došlo:
• V dôsledku pôsobeniach cudzích látok
(prach, voda, chemikálie a pod.)
• Neodborným alebo neoprávneným zásahom
• Používaním veci v rozpore s užívateľskou príručkou
• Cestou mechanického poškodenia zo strany zákazníka
• Použitím nevhodných prostriedkov pri údržbe a inštalácii
• V dôsledku pôsobenia vyššej moci (požiar, povodeň a pod.)
• V dôsledku pôsobenia vyššej moci (požiar, povodeň a pod.)
• Nedodržaním lehoty stanovej k vybratiu matraca z
vákuového obalu
• Následkom neodbornej opravy inou osobou, ako tou,
ktorú poveril výhradný distribútor
• V dôsledku prirodzeného vytiahnutia poťahovej látky
počas užívania, ktoré nebráni bežnému užívaniu a nie sú
tým dotknuté úžitkové vlastnosti matraca
Ďalej nie je možné záruku uplatniť, pokiaľ užívaním matraca
dôjde k deformácii jadra nižšej ako 15% výšky jadra. Záruka sa
taktiež nevzťahuje na odchýlky v rozmeroch matraca +/- 2 cm,
z dôvodu elastických materiálov použitých pri výrobe matraca.
Závady, ktoré vychádzajú najavo počas používania veci v
záručnej lehote je zákazník povinný oznámiť bez zbytočných
odkladov, najneskôr do 30 dní od zistenia závady.
Spoločnosť CHF Group Slovakia s.r.o si vyhradzuje právo
poslať svojho zástupcu k posúdeniu závady na matrac a k
zisteniu možného dôvodu vzniku závady skôr ako dôjde k
oprave alebo výmene matraca.
Užívateľská príručka
ROZBALENIE MATRACA
• Matrac rozbaľte do jedného mesiaca od dátumu nákupu
• Položte vákuovo zabalený matrac na podložku a odstráňte
baliacu fóliu. Nepoužívajte žiadny ostrný nástroj, ktorý by
mohol matrac poškodiť.
• Vybaľte matrac rozvinutím (postupujte podľa obrázka)
• Matrac umiestnite do postele nalepeným štítkom s
popisom matraca smerom nahor.
• Otvorením prístupu vzduchu matraca počas niekľkých
minút obnoví svôj pôvodný tvar.
• Prvých 24 hodín matrac nijak nezaťažujte ani naň nelíhajte.
PRAVIDLÁ PRE UŽÍVANIE A ÚDRŽBU
• Matrac uložte najlepšie na drevený rošt rovnakej alebo
podobnej veľkosti, aby bola zaistená správna cirkulácia
vzduchu a riadna podpora. Matrac neukladajte na kovové
pružinové rošty, na rošty s lamelami širšími viac ako 15 cm
alebo na plné rošty, ktoré zadržujú vlhkosť a bránia cirkulácii
vzduchu s následkom vzniku pliesní. V prípade pouzívania
nevyhovujúcich roštov, nebude reklamácia uznaná.
• Zaistite, aby do matraca neprenikla žiadna tekutina alebo
vlhkosť. Pre ochranu matraca je doporučené používať vhodný
poťah prípadne chránič.
• Špecifická vôňa spojená s výrobou matraca môže trvať niekoľko
dní po rozbalení. Táto vôňa je úplne netoxická a stratí sa počas
niekoľkých prvých použitiach.
• Matrac pravidelne prevetrávajte otáčaním a prevracaním.
Tento proces napomáha odparovaniu vlhkosti a prevencií
proti vzniku pliesní a udržuje stabilitu v štruktúre jadra.
• Matrac nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, aby
nedochádzalo k zmenám odtieňu poťahu.
• Pri čistení poťahu postupujte podľa príslušných symbolov
uvedených na matraci.
• V prípade zistenia závady matrac zabaľte do igelitovej fólie,
aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.
• Reklamovaný tovar musí byť pri uplatňovaní reklamácie
predložený v čistom stave. V opačnom prípade nemusí byť
reklamovaný tovar predávajúcim prijatý.
Slovenskú republiku: CFH Group Slovakia s.r.o | Karadžičova 12 | 821 08 Bratislava
Tel.: +421 232 144 471 | fax: +421 232 144 471 | info@magniflex-matrace.sk | www.magniflex-matrace.sk
Výrobca: Alessanderx S.p.a. | Prato - Taliansko | www.magniflex.com
TU ODSTRIHNITE

REGISTRAČNÁ KARTA PRE UPLATNENIE
PREDĹŽENEJ ZÁRUKY.
ZÁRUČNÝ LIST
PREDAJCA:
Registračnú kartu vyplňte, odstrihnite a predajte predajcovi alebo zašlite na adresu:
CFH GROUP SLOVAKIA, S.R.O KARADŽIČOVA 12, 821 08 BRATISLAVA
DÁTUM PREDAJA:
*Meno a priezvisko:
POČET, NÁZOV A ROZMER
ZAKÚPENÝCH MATRACOV:
*Ulica:
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:
*Č.p.:
*Mesto: *PSČ.:
E-mail:
Telefón:
*Počet, názov a rozmer zakúpených matracov:
Gratulujeme!
Zákonná záruka
Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali matrac od
Záručná doba na celkový produkt je 24 mesiacov od dátumu
spoločnosti CFH Group Slovakia s.r.o ktorá je výhradným
nákupu produktu. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú je
distribútorom produktov vyrobených talianskou spoločnos
výrobok v záručnej oprave. Uplynutím záručnej doby zanikajú
ťou Alessanderx S.p.a do Slovenskej republiky. Výrobný
práva kupujúceho k uplatneniu záruky.
proces a materiály použité v tomto matraci podliehajú
Výrobca garantuje, že jeho produkty spĺňajú všetky požiadavku
náročným testom zaručujúcich kvalitu koncového produktu.
na akosť stanovenú technickými normami, ktoré sú platné v
Dostáva sa Vám do rúk čerstvo vyrobený produkt
krajinách Európskej únie a v Slovenskej republike.
obohatený o starostlivo ručné spracovanie. Výrobok je
*Predajná cena matraca:
*Dátum zakúpenia matraca:
vyrobený v Taliansku.
Predĺžená záruka
Záručné podmienky
Výrobca poskytuje zákazníkom na produkt predĺženú záruku,
Záruka je poskytovaná v súlade s obecne platnými právnymi
predĺženej záruky na matrace kolekcie Relaxsan je 6-8 rokov,
predpismi, najmä ustanoveniami občianskeho zákonníka a
kolekcia Magniflex 10-12 rokov, kolekcia Pierre Cardin 10-12 rokov,
zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšia úprava uplatnenia práv
kolekcia Tonino Lamborghini 10-12 rokov a kolekcia Geoethic 12
zo záruky je prevedená Reklamačným poriadkom, ktorého
rokov.
prílohu tvorí tento Záručný list.
*Názov predajne a mesto, kde ste matrac zakúpili:
Prajem si, aby mi boli zasielané pravidelné informácie o novinkách a akciách: ÁNO
|
NIE
Zákazník svojim podpisom súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov s tým, aby spoločnosť CFH Group Slovakia,
s.r.o spracovávala ním poskytnuté osobné údaje po dobu a v rozsahu potrebnom pre účely prípadnej reklamácie a svojej reklamnej a
marketingovej činnosti. Osobné údaje nebudú ďalej sprístupňované,
*Podpis:
ich poskytnutie je dobrovolné a zákazník má právo na prístup a
opravu osobných údajov a ďalšie práva vyplývajúce z ust. § 20 a nasl.
citovaného zákona.
*povinné údaje
Predĺžená záruka sa vzťahuje len na jadro matraca v prípade, že
Aby sme Vám mohli vyhovieť v prípade reklamácie, starostlivo
sa jadro počas tejto doby preleží, prípadne sa prepadne alebo sa
si uschovajte Záručný list, doklad o zakúpení produktu a štítok
zdeformuje o viac ako 15% štandardnej výšky jadra.
s čiarovým kódom, ktorý je prilepený na poťahu každého
matraca. Reklamáciu bez vyššie uvedených podkladov nie je
možné uplatniť.
*Dátum:
ktorej doba je uvedená v katalógu príslušnej kolekcie. Dĺžka
Podmienkou pre uplatnenie predĺženej záruky je, že sa zákazník do
1 mesiaca od nákupu matraca zaregistruje na webových stránkach
www.magniflex-matrace.sk alebo zašle riadne vyplnenú
Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí poriadne
Registračnú kartu, ktorá tvorí súčasť tohto Záručného listu, na
skontrolovať a prehliadnuť. V prípade, že vidí na tovare vady,
adresu CFH GROUP, s.r.o Karadžičova 12, 821 08 BRATISLAVA a
je povinný ich bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8
preukáže sa dokladom o zakúpení matraca.
(ôsmych)dní oznámiť predávajúcemu.
Ako kontaktné údaje k uplatneniu reklamácie slúžia údaje
uvedené predajcom na tomto Záručnom liste, prípadne na
predajnom doklade.
Čistenie matraca:
Bez pamäťovej peny v poťahu:
S pamäťovou penou v poťahu:
Download

Záručný list