9. prezentácia
Mgr. Lucia Pechová
Počítačová sieť - je systém vzájomne prepojených a spolupracujúcich počítačov tak, aby mohli tieto počítače spolu
komunikovať, umožňuje odovzdávanie informácií. Existujú pravidlá na komunikáciu medzi počítačmi
Server - jeden (alebo viac počítačov) - má špeciálne postavenie, je zvyčajne spustený 24 hodín denne. Je to
počítač zapojený do počítačové siete, ktorý poskytuje svoje služby ostatným počítačom - pracovaním staniciam napr.:
operačnú pamäť ... Zabezpečuje aj pripojenie celej počítačovej siete na Internet
Pracovná stanica – klient - slúži na spracovanie údajov používateľom. Je to vlastne samostatný počítač, ktorý je
pripojený do siete a tak môžeme využívať služby, ktoré poskytuje server. Okrem programov môže používať aj
zariadenia pripojené k serveru (skenery, tlačiarne, disky,...)
Hardware siete – zahrňuje všetky technické prostriedky v sieti (počítače, tlačiarne...).Pod hardvér sa zaraďujú aj
prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete - sieťové karty
Sieťový software – je programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardvérom siete zabezpečuje funkcie siete.
Klasifikácia počítačových sietí
Rozdelenie sietí podľa typov pripojených počítačov:
• Homogénne siete sú také, že všetky pripojené počítače sú rovnakého druhu. Druhom siete sa rozumie napr.
osobné počítače IBM PC.
• Heterogénne siete môžu obsahovať viacej druhov počítačov. Existujú siete, kde sú prepojené veľké sálové
počítače, minipočítače aj osobné počítače.
Účel siete, na ktorý slúži:
• Intranet = vnútropodniková sieť, je sieť slúžiaca potrebám vlastnej organizácie (podniku, firmy, inštitúcie, ...)
nie k prezentácii „navonok“ či sprístupneniu vlastných informácií iným subjektom.
• Extranet = vonkajšia podniková sieť, je také využitie siete, ktoré sleduje „vonkajší“ ciele tj. prezentáciu firmy,
podniku, inštitúcie atd. smerom navonok.
Rozloženie sietí podľa rozlohy:
• LAN – lokálne počítačové siete, rozsah obyčajne 10 km, väčšinou sieť v rámci jednej organizácie, príklad:
počítačová sieť v škole, vo firme ...
• MAN - mestské počítačové siete, rozmiestnené po celom mesta alebo väčšom území, spája počítačové siete typu
LAN
• WAN - globálne počítačové siete, rozsah neobmedzený, spája jednotlivé počítačové siete typu LAN, MAN,
príklad: Internet. Internet - počítačová sieť, ktorá vznikla prepojením rôznych WAN, MAN, LAN sietí.
• PAN - veľmi malá osobná sieť, spolupracujúce zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie
mobilu a počítača…), na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).
Architektúra počítačových sietí
• peer-to-peer: najjednoduchšie počítačové siete, vhodné pre siete s menším počtom počítačov (do 10),, žiadny
počítač nie je stále server a žiadny počítač nie je stále klient,, všetky počítače majú rovnocenné postavenie
• Klient-Server: pevne je určené, ktorý počítač je serverom a ktorý klientom,, vhodné pre siete s väčším počtom
počítačov (nad 10).. Všetky súbory v architektúre klient-server sú uložené na centrálnom počítači (server). Ak sa
vyskytne chyba servera, celá sieť prestávať fungovať.
Topológia počítačových sietí
• ZBERNICOVÁ TOPOLÓGIA - všetky komponenty sú pripojené za sebou na jedno spoločné médium –
zbernicu. Každý počítač sa pripája do siete samostatne. Výhody: jednoduchá, spoľahlivá počítačová sieť,
jednoduché pripájanie ďalších staníc do siete. Nevýhody: pri porušení prenosového média je sieť nefunkčná.
• HVIEZDICOVÁ TOPOLÓGIA - počítače sú zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z jediného bodu
(rozbočovača) Výhody - ľahká modifikácia a pridávanie nových staníc siete Nevýhody - ak zlyhá centrálny uzol rozbočovač, zlyhá celá sieť.
• KRUHOVÁ TOPOLÓGIA - počítače sú zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec Výhody - rovnocenný prístup
pre všetky stanice siete Nevýhody - sťažená inštalácie siete a obmedzený počet staníc v kruhu. Zlyhanie jednej
1
9. prezentácia
•
•
Mgr. Lucia Pechová
stanice siete spôsobí nefunkčnosť celej siete.
STROMOVÁ TOPOLÓGIA - stredom je riadiaci počítač označovaný ako koreň. Výhody - jednoduché
rozširovanie siete Nevýhody - pri výpadku centrálneho uzla je nefunkčný celý podstrom siete.
ÚPLNÁ SIEŤ - každá stanica je prepojená zo všetkými ostatnými stanicami. Výhody – veľká spoľahlivosť..
Nevýhody - vyžaduje veľký počet káblov, ťažko sa rozširuje a je málo používaná.
Prenosová rýchlosť určuje aké množstvo dát môže počítačovou sieťou prejsť za jednu sekundu, meriame ju v bitoch
za sekundu bps = b/s (kbps, Mbps). Prenosová rýchlosť závisí od: typu spojenia, vzdialenosti medzi počítačmi,
pravidiel komunikácie (sieťový protokol). Najrýchlejšie bývajú lokálne siete. Zvyčajne sa spájajú medenými káblami a
rýchlosť takej siete je 10 Mbps alebo 100 Mbps. (Ethernet). Ak sa použijú optické káble, prenosová rýchlosť môže byť
až tisícnásobne väčšia (1 Gbps).
Budovanie počítačových sietí:
• pomocou káblov:
1. medených – informácie sú šírené elektrickými impulzmi ako 0 a 1
a.) koaxiálny kábel - obsahuje stredový vodič, ktorý je obklopený izolačnou vrstvou, opletením a nevodivou
ochrannou povrchovou vrstvou.
b.) krútená dvojlinka – má signálové vodiče vždy v páre, tienenie a plášť
2. optických - Médium, ktoré prenáša signály prostredníctvom svetla (nie elektriny). Optický kábel sa skladá z
nasledujúcich častí: jadro (Core) - extrémne tenký valec skla, plášť, obal - vonkajšie ochranné puzdro
•
•
bezdrôtové – siete využívajúce k svojej činnosti technológie bezdrôtového prenosu informácií - rádiové vlny,
napr. Wifi, Bluetooth
satelitné spojenie - pomocou geostacionárnych satelitov – mobilné spojenie (GPS)
Význam počítačových sietí - zdieľanie údajov, zdieľanie prostriedkov napr. zdieľanie diskov, zvýšenie spoľahlivosti
systému
2
Download

9. prezentácia Mgr. Lucia Pechová 1