Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02. októbra 2012
Prítomní:
starostka obce: Lenka Mikušová
poslanci OZ: Anna Kosmálová, Jozef Ferech, Milan Mišura, Ing. Stanislav Ferech, Ing.
Renata Jarinská
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Pekarovič Ľubomí
Prítomní poslanci: 5
Neprítomní - ospravedlnení: Antónia Mikušová, Bc. Marek Sojka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Lenka Mikušová, všetkých
privítala a konštatovala, že zasadnutia sa zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov,
vyhlásila zasadnutie Obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
Poďakovala prítomným poslancom a hosťom za ich účasť a oboznámila všetkých prítomných
s plánovaným programom:
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu
5. Kontrola uznesení
6. Development Mobilier s.r.o.– verejné osvetlenie
7. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012
8. Odpredaj pozemkov
9. Návrh rozpočtu na rok 2013
10. Návrh rozpočtov r. 2013 – 2015
11. Environmentálny fond – dotácie pre rok 2013
12. Komunitný plán sociálnych služieb
13. Výzva TTSK na podporu Centrálneho krízového fondu
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver
Bod č. 2
Starostka obce navrhla za zapisovateľa p. Máriu Sersenovú
za overovateľov: p. Ing. Renatu Jarinskú a Ing. Stanislava Ferecha
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, boli overovatelia a zapisovateľka
schválení.
Bod č. 3
Starostka obce navrhla pre realizáciu zápisu Zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 2.10.2012 určiť
návrhovú komisiu. Poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že nebudú voliť návrhovú
komisiu, aj naďalej budú zápisnicu kontrolovať overovatelia a maximálne do 10 dní vždy
pošlú vyjadrenie či k zápisnici majú nejaké pripomienky, prípadne že s ňou súhlasia.
Bod. č. 4
Hlasovanie za program OZ
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, bol program OZ schválený.
Bod č. 5
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce:
- výmena ČOV pri nájomných bytoch – v stredu 3. Októbra 2012 sa pristúpi k podpisu
zmluvy o dielo, kde termín plnenia zmluvy je stanovený na 30. novembra 2012.
Termín podpisu zmluvy sa oddialil z dôvodu, že na OÚ ŽP v Piešťanoch prišlo
k výmene pracovníka a prednostu OÚ, ktorý neboli dostatočne informovaní
o problematike výmeny ČOV pri nájomných bytoch v našej obci a nevedeli vydať
stanovisko k žiadosti o stavebné povolenie na realizáciu výmeny predmetnej ČOV.
- bola zrealizovaná výmena skorodovaných značiek v obci a nové vodorovné značenie –
prechod pre chodcov pri MŠ. Do objednávky bola po konzultácii doplnená ešte jedna
značka – č. P9 – koniec hlavnej cesty a úpinky, montáž.
Na dotaz pani Jarinskej informovala starostka prítomných, že cenová ponuka bola na
sumu 531,80 bez DPH, bez dopravy, fotokópiu faktúry predložila poslancom OZ
k nahliadnutiu.
- starostka oslovila p. Mintúcha aby sa podujal na vyčistení pomníka padlým – pán
Mintúch odmietol toto vyčistenie zrealizovať. Je potrebné dohodnúť ďalší postup na
odstránenie nápisu z pomníka.
Kontrolu plnenia uznesení zobralo OZ na vedomie.
Bod č. 6.
Development Mobilier s. r. o. – verejné osvetlenie
Starostka obce poďakovala poslancom za nimi zaslané vyjadrenie sa k verejnému osvetleniu.
Vysvetlila prítomným, že spoločnosť Development požiadala o stretnutie s poslancami OZ
našej obce so záujmom o predloženie a vysvetlenie vykonaného auditu verejného osvetlenia
v obci. Audit si spoločnosť vypracovala na vlastný podnet, obci náklady súvisiace
s vypracovaním auditu touto spoločnosťou nevznikli.
Aj keď poslanci OZ žiadajú o realizáciu verejnej schôdze, ktorej predmetom by malo byť
práve verejné osvetlenie – resp. otázky, či ho chce alebo nechce obyvateľstvo obce riešiť,
apelovala starostka na skutočnosť, že nie je na škodu veci, ak získame prehľad o ponukách na
trhu s verejným osvetlením. Na podnet poslancov, že je potrebné zistiť prečo je veľká
spotreba a či nie je na verejné svetlenie napojený čierny odberateľ nevedela starostka
odpovedať, nakoľko nie je kompetentná sa k tomu vyjadriť, o čiernych odberateľoch
informácie nemá a pokiaľ disponujú poslanci s týmito informáciami, je potrebné ich predložiť
aby sa mohli riešiť. Za odborníkov na túto tému považuje aj zástupcov spoločností, ktoré
ponúkajú verejné osvetlenie a odovzdala slovo p. Moravčíkovi, ktorý prítomných informoval
o ich zisteniach a ponuke.
Informácie o možnostiach rekonštrukcie verejného osvetlenia zobralo OZ na vedomie.
Bod č. 7
Rozpočtové opatrenie č. 4
Starostka informovala prítomných, že poslanci OZ obdržali návrh rozpočtového opatrenia č.
4/2012, ktoré zahŕňa položky:
dopravné značenie , opravu sociálnych zariadení v kultúrnom dome, a opravu rozhlasu
a verejného osvetlenia v prípade že poslanci OZ schvália príspevok do TTSK na podporu
Centrálneho krízového fondu bude doplnený do rozpočtového opatrenia aj tento príspevok.
Fotokópie faktúr predložila poslancom OZ k nahliadnutiu.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 4
schválené.
Bod č. 8
Odpredaj pozemkov
Napriek podnetu p. Jarinskej, že nie je potrebné znovu prejednávať odpredaj pre pp. Papaya,
Ferecha, Vyskoča a Pavliša informovala starostka prítomných, že na zasadnutí OZ dňa 7.
augusta 2012 OZ schválilo Z Á M E R prevodu majetku obce podľa par. 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Z. z o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tento z á m e r musí byť 15 dní zverejnený na
úradnej tabuli obce a následne OZ môže schvaľovať P R E V O D majetku obce podľa par.
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Až
po schválení prevodu nasleduje uzavretie kúpnej zmluvy. Tento postup je uvedený
v stanovisku od advokátskej kancelárie Mgr. Jedličkovej z Piešťan.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
- OZ schvaľuje
p r e v o d majetku obce podľa par. 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prevod majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa – predaj majetku obce funkčne prislúchajúceho
k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľov: p. Evy Papayovej, p. Ing.
Stanislava Ferecha, p. Jozefa Vyskoča a p. Mariána Pavliša v zmysle zámeru
zverejneného na úradnej tabuli obce a webovej stránky obce.
Ďalej starostka predložila žiadosť pani Novotnej o odkúpenie neoprávnene ohradeného
pozemku a ďalšieho pozemku, ktorý má slúžiť ako vchod na jej pozemok..
Zistením a upozornením pani Jarinskou prišlo ku skutočnosti, že v Zápisnici č. 7 zo dňa
11.11.2009 schválilo OZ predaj pozemku – susediaceho s pozemkom pani Novotnej za cenu
15 €/m. Podľa starostky vzniklo nedorozumenie, keď terajšie OZ schválilo odpredaj
pozemkov – neoprávnene oplotených p. Novotnou za cenu 10 €/m. Starostka posunula tento
problém na riešenie advokátke Mgr. Jedličkovej, ako ďalej postupovať. Vyzvala OZ aby sa
k danej veci vyjadrili.
OZ zrušilo uznesenie č. 7 v bode – predaj pozemku p. Novotnej zo dňa 11.11.2009.
OZ schvaľuje odpredaj pozemku v sume 10 €/m2, ktorý má pani Novotná oplotený, k tomuto
bodu sa ešte OZ musí vrátiť, keď bude pozemok zameraný a určená presná výmera.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0,
Bod. č. 9
Návrh rozpočtu na rok 2013
Starostka obce informovala prítomných, že návrh rozpočtu zatiaľ nebol poslancom OZ
zaslaný, nakoľko bol v procese tvorby referentkou obce. Poslancom OZ predložila návrh,
v ktorom sú definované výdavky obce, ktoré sú nevyhnutne potrebné na chod obce. Požiadala
poslancov, aby predložili návrhy na investičné akcie na rok 2013.
Následne starostka obce informovala prítomných, že príjmy do rozpočtu obce postačujú len
z časti na investičné akcie, príjem za jadrové zariadenie je niečo naviac, čo by malo byť
viditeľné, že sa použije pre obec a nie pre bežný chod obce.
V návrhu rozpočtu, ktorý starostka predložila poslancom sú zahrnuté výdavky – orientačne
vyčíslené na rekonštrukciu domu smútku vo výške 1000 € - opadáva vonkajšia omietka,
poškodený chodník pri DS bol opravený občanmi obce.
Orientačná suma vo výške 3000 € na realizáciu kanála vedľa rodinného domu p. Kováčovej
Janky, popri jej dome a záhrade je otvorený kanál, ktorý bol vybudovaný, aby v prípade
silnejších dažďov odvádzal vodu do potoka. Keďže kanál už roky nikto neudržiaval, kocky
ktorými je vyložený sú zosunuté a voda z kanála nemôže odtekať, kanál zapácha. Suma 3000
€ je vyčíslená orientačne, starostka chce vypracovať na odstránenie tejto situácie cenové
ponuky. Kanál je treba prehĺbiť, osadiť betónové rúry tak, aby stav kanála bol vyhovujúci a
neznepríjemňoval život občanom a bol aj v súlade s predpismi OÚ ŽP.
Prebytok bežného rozpočtu je zanedbateľný a v prípade nejakej havarijnej situácie je
nedostačujúci.
Investície, nad ktorými sa je treba zamyslieť:
- havarijný stav je aj v MŠ, ktorú je potrebné vymaľovať
- je potrebné dorobiť cestu a parkoviská pri obecných bytovkách,
- v zlom stave je aj most smerom ku kostolu - zábradlie je nevyhovujúce
- požiadavky na zriadenie verejného osvetlenia pri rozostavaných RD,
- je potrebné vykonať čistenie povrchovej kanalizácie,
- je potrebné zvážiť osadenie a umiestnenie termostatických ventilov na radiátory – KD,
škôlka
- údržba interiéru KD – linoleum, stoličky, svietidlá
- na podnet p. Jarinskej výrub stromov na cintoríne a výsadba nových stromov
- plot okolo cintorína sa začína rozpadať.
Výdavkov na investície je mnoho, otázne je či ich bude mať obec v budúcnosti z čoho
realizovať.
Starostka predložila poslancom OZ prehľad ročných sadzieb daní z pozemkov a dane zo
stavieb okolitých obcí. Sadzby daní z pozemkov majú obce D. Lopašov, Chtelnica, Rakovice,
Kátlovce, Dolné Dubové, Dubovany, Šterusy upravené od r. 2009-2010, naša obec má sadzby
na minime. I keď je zvyšovanie daní nepopulárne, iná alternatíva nie je, treba pozerať aj do
budúcnosti tvoriť nejaké rezervy.
Návrh rozpočtu a informácie o nevyhnutnosti niektorých opatrení ohľadom rozpočtu zobralo
OZ na vedomie.
Bod. č. 10
Návrh programového rozpočtu na r. 2013-2015.
Starostka obce informovala prítomných, že je povinnosťou obce v zmysle zákona č. 523/2004
Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení jej dodatkov predkladať OZ na
schválenie Programový rozpočet obce na minimálne tri roky. Bežný rozpočet sa schvaľuje na
aktuálny rok a dopĺňa sa rozpočtovými opatreniami. Rozpočet na ďalšie dva roky je
orientačný a OZ tento rozpočet berie na vedomie.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, poslanci OZ schválili, že pošlú
pripomienky k rozpočtu do 20.10.2012, dňa 24.10.2012 o 17,00 hod. sa stretnú len ohľadom
prerokovania návrhu rozpočtu.
Bod. č. 11
Enviromentálny fond – dotácie na rok 2013
Starostka obce informovala prítomných, že špecifikácia činností podpory formou dotácií na
rok 2013 je orientovaná na oblasti
a) Ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy
b) Ochranu a využívanie vôd
c) Rozvoj odpadového hospodárstva, kde v činnosti C2 – Separácia a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov, má priestor aj naša obec uchádzať sa o dotáciu
napr. na účel výstavbu kompostoviska.
Zároveň informovala prítomných, že o realizácii kompostoviska sa už hovorilo aj na
predchádzajúcich OZ, kde bolo cieľom realizovať výstavbu obecného kompostoviska
ktoré malo byť situované na p.č. 711/1 – oproti smetisku
Otázne zostáva, či obec využije ponuku od p. Gregúňa, ktorý oslovil obec so zámerom
vypracovania projektu za odmenu 500 €.
OZ zobralo informáciu o enviromentálnom fonde na vedomie.
Bod. č. 12
Komunitný plán sociálnych služieb obce
Starostka obce informovala prítomných, že obec oslovil Ing. Jozef Vida, Šahy s cieľom
vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb obce, ktorého povinnosť mať
vypracovaný prikladá obci Zákon o sociálnych službách č. 448/2008. Tento zákon ukladá a
vymedzuje úlohy obciam, v zmysle § 80 povinnosť vypracovať Komunitný plán sociálnych
služieb obce. Cieľom je dohodnúť stretnutie s p. Vidom, a riešiť danú problematiku šitú na
mieru pre našu obec - pri vypracovaní komunitného plánu riešiť aktuálny problém,
vypracovaním VZN o sociálnych službách, či už zaoberať sa realizáciou stacionárneho centra
sociálnych služieb, opatrovateľskou službou a pod.
Pán Vida ponúkol vypracovanie plánu za cenu 100 €.
Ing. Jarinská navrhla, že ešte zistí možnosti vypracovania komunitného plánu sociálnych
služieb na internete.
OZ zobralo tieto informácie na vedomie.
Bod. č. 13
Starostka obce informovala prítomných, že predseda TT SK Ing. Tibor Mikuš predložil
obciam žiadosť o podporu centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy
trnavského kraja v roku 2012. Vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili ohľadom príspevku – či
obec prispeje do tvorby fondu členským príspevkom vo výške 0,50 € na obyvateľa, čo
predstavuje pre našu obec sumu 269 €.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, OZ schválilo členský príspevok
0,50 € / obyvateľa do centrálneho krízového fondu TTSK.
Bod č. 14
Rôzne
Starostka obce informovala prítomných, že na posedení s dôchodcami dňa 28. októbra 2012
vystúpi skupina Heligonkárov z Rabčíc a spevácka skupina Orchidea a Dolného Lopašova.
Občerstvenie pre dôchodcov bude zabezpečené – chlebíčky, zákusky, alko, nealko.
OZ zobralo informáciu o posedení s dôchodcami na vedomie.
Ďalej starostka požiadala poslancov, že nakoľko sa blíži sviatok všetkých svätých bolo by
potrebné dať odstrániť nápisy z pomníka padlým .
Hlasovanie: ZA: 4 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1, poslanci OZ schválili odstránenie
nápisov firmou Branderský z Piešťan.
Diskusia:
Ing. Jarinská predložila požiadavku od občanov na vypilovanie stromov na cintoríne.
Povolenie na výrub stromov sa bude riešiť cez OÚ, nakoľko parcela na ktorej je umiestnený
cintorín je majetkom obce.
Ďalej by bolo dobré upozorniť Arcibiskupský úrad v Trnave na havarijný stav budovy fary.
Pani Bukovčáková upozornila, že na ihrisku nie sú zabezpečené toalety, aj naďalej sa po obci
potulujú neželaní návštevníci, ktorí chodia hlavne k osamelým dôchodcom, treba
upozorňovať, aby si ľudia dávali pozor, prípadne nahlasovali pohyb neznámych ľudí po obci.
Pán Papay navrhol, aby aspoň ku koncu roka boli vydané noviny, kde by bolo zhrnuté čo sa
v obci v priebehu roka udialo.
Informácia o vyplatení príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 100 € pre deti Vančo
a Paríšek.
Po vyčerpaní programu prečítala zapisovateľka návrh na uznesenie.
Hlasovanie: ZA: 5 poslancov, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0, poslanci OZ schválili uznesenie
č. 6
Starostka poďakovala poslancom OZ a všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.
Zapísal: Mária Sersenová
Overovatelia: Ing. Renata Jarinská, Ing. Stanislav Ferech
Lenka Mikušová
starostka obce
Download

Zápisnica OZ 02 10 2012