Ročník 2, číslo 2/ júl 2014
Š
T
V
R
Ť
R
NEPREDAJNÉ
O
Č
N
Í
K
O
B
Y
V
A
T
E
Ľ
O
V
O
B
C
E
L
O
V
C
E
Vážení spoluobčania, Lovčania,
znovu sa Vám dostáva do rúk ďalšie vydanie našich obecných novín LOVČAN,
v tomto kalendárnom roku v poradí už druhé vydanie. Z reakcií od občanov môžem s
radosťou konštatovať, že naše obecné noviny ľudí zaujímajú, a tešia sa dobrej obľube,
nakoľko sa v nich objektívne snažíme zhrnúť za každý štvrťrok všetky podstatné udalosti
a aktivity, ktoré sa udiali v obci.
V ostatných troch mesiacoch od posledného vydania obecných novín sa udialo
mnoho dôležitých vecí. Aj keď nerád, ale opäť sa musím vrátiť k bývalému vedeniu
Obecného úradu, konkrétne k bývalej starostke obce. Obec Lovce v súčasnosti pripravuje
veľký projekt na získanie finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu. Pri podávaní prvotných podkladov bolo zistené, že naša obce má nezaplatenú pokutu práve na
Enviromentálnom fonde vo výške 2.500 €. Túto pokutu dostala obec ešte v apríli 2013, práve zavinením bývalej starostky,
ktorá nebola od roku 2010 schopná odstrániť nelegálnu skládku Funduše. Aby toho nebolo dosť, bez vedomia poslancov
Obecného zastupiteľstva uhradila bývalá starostka ďalšiu pokutu vo výške 1.000 €, čiže celková pokuta za nelegálnu skládku
Funduše bola 3.500 €. Poslanci Obecného zastupiteľstva odsúhlasili na zasadnutí dňa 4. júna 2014, že obec Lovce podá žalobu na súd na bývalú starostku a bude si nárokovať vrátenie sumy 3.500 €.
Okrem toho boli kontrolnou skupinou zistené vážne pochybenia pri správe pokladničnej agendy za obdobie rokov
2007 – 2013. V tejto veci je podaných už viacero trestných oznámení, napr. za to, že bývalá starostka obce zobrala z obecnej
pokladne namiesto sumy 600 korún slovenských sumu 600 euro a ešte sa pod to spokojne podpísala.
Aj napriek týmto skutočnostiam pokračuje naša obec v dobre rozbehnutom tempe. Obec aktívne a zadarmo využíva
služby štátu ohľadom verejnoprospešných prác. V súčasnosti si menšie obecné služby odrába päť občanov, ktorí sa podieľajú hlavne na udržiavaní čistoty a poriadku v obci. Taktiež ma veľmi teší, že projekt varenia obedov pre občanov v školskej
jedálni sa v obci uchytil. Denne sa varia obedy pre 12 občanov, ktoré sú samozrejme roznášané do domov. Každý nový záujemca na obedy sa môže kedykoľvek prihlásiť na Obecnom úrade, alebo v
školskej jedálni, pričom cena za jeden obed je 2,20 €, a obedy sa budú variť aj cez školské prázdniny.
V rámci úpravy obce boli označené zatiaľ dve autobusové zastávky názvom obce a boli v nich namontované smetné koše. Tiež boli v obci
osadené dve vstupné tabule. Dobrá správa je, že v obci bude po niekoľkých
rokoch znovu fungovať futbal. V súčasnosti je upravovaný celý areál štadiónu aj s
budovou, ktorý roky iba zbytočne chátral. Obec začne
oficiálnu futbalovú súťaž v
auguste, a pred začiatkom
súťaže prebehne viacero prípravných zápasov.
Záverom milí spoluobčania mi dovoľte, aby som Vám zaželal pokojné prežitie dovolenkového obdobia a školských prázdnin, pričom verím, že sa
spolu stretneme na obecných akciách, ktoré sú pripravené v tomto období. Ešte
chcem občanom pripomenúť, že okrem zverejňovania informácií na úradnej
tabuli obce sú všetky informácie umiestnené aj na obecnej webovej stránke –
www.lovce.eu.
Bc. František Richter, starosta obce
S t r a n a
2
Schválené finančné dotácie pre Obec Lovce
Obec Lovce sa od začiatku tohto roka aktívne zapája pod vedením starostu obce Bc. Františka Richtera do projektov, v
ktorých sa dajú získať finančné dotácie pre obec. V mesiaci máj 2014 bola obci schválená dotácia vo výške 15.000 € z
rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Táto finančná dotácia bude použitá na kompletnú rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice a úpravu okolia. V súčasnosti už prebiehajú na budove stavebné práce, sú namontované
nové žľaby, nové okná, nové dvere. V budove je po dlhých rokoch znovu napojená elektrina. Po skončení stavebných
prác budú v budove funkčné toalety, zavedený prívod vody, budova bude vystierkovaná a zateplená, bude uteplená strecha a tiež upravené celé okolie aj s parkom pri kultúrnom dome. Budova bude slúžiť ako sklad požiarnej techniky, sklad
civilnej ochrany, rozvodňa pre telekomunikácie, sklad pre menšie obecné služby. V budúcnosti bude aktívne využívaná
pri organizovaní akcií v obci / obecná zabíjačka, stavanie mája atď.../, pričom bude spĺňať základné hygienické potreby –
voda a toalety.
Ďalšiu finančnú dotáciu má obec Lovce schválenú z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 13.500
€. Táto dotácia bude spolu so sumou 5.000 € vyčlenenej v rozpočte obce z rezervného fondu určená na opravu kultúrneho
domu v našej obci. Stavebné práce na oprave kultúrneho domu začnú v júli 2014, pričom sa bude opravovať elektroinštalácia, kúrenie, toalety, balkóny, podlaha, atď...Po skončení stavebných prác bude môcť byť kultúrny dom aktívne využívaný na úrovni pre všetkých občanov obce, alebo na prenájom akcií.
Z Nitrianskeho samosprávneho kraja má naša obec schválených viacero
dotácií. Jedná sa o dotácie určené na podporu kultúry a športu v obci, konkrétne
na futbalový turnaj o pohár starostu obce dostala obec sumu 100 €, na nákup
zariadenia do obecnej posilňovne sumu 200 € a na akciu deň obce Lovce sumu
400 €.
Veríme, že schválených dotácií bude v tomto roku ešte viac. Obec Lovce pripravuje projekt na získanie finančných prostriedkov z Enviromentálneho
fondu, ďalej projekt na výstavbu bytoviek, projekt na výstavbu multifunkčného
ihriska, na úpravu verejných priestranstiev, na kamerový systém atď.
Bc. František Richter
3. a 4. zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2014.
V mesiaci jún 2014 sa uskutočnili dve zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva obce Lovce. Ani jedného
zasadnutia Obecného zastupiteľstva sa tradične bez ospravedlnenia nezúčastnili poslanci Milan Kováč a Štefan Horvát,
ktorí zabudli, že boli zvolení občanmi našej obce, a preto sú povinní zaujímať sa o obecné záležitosti.
Dňa 4. júna 2014 sa uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Lovce. Na programe bol jediný bod – prerokovanie pokuty od Obvodného úradu životného prostredia Nitra z apríla roku 2013 vo výške
2.500 € spôsobenej konaním bývalej starostky. Na tomto zasadnutí boli prijaté tieto uznesenia:
- poslanci Obecného zastupiteľstva schválili úhradu pokuty do Enviromentálneho fondu Bratislava vo výške
2.500 €, ktorú spôsobila svojim konaním bývalá starostka obce
- obecné zastupiteľstvo Lovce odporúča starostovi obce podať žalobu na Okresný súd Nitra na bývalú starostku
vo veci zodpovednosti za pokuty v celkovej výške 3.500 € spôsobených pri výkone funkcie starostu obce v oblasti ochrany životného prostredia.
Dňa 20.júna 2014 sa uskutočnilo v poradí štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lovce. Na tomto zasadnutí boli schválené nasledovné uznesenia:
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lovce na 2. polrok 2014
- Záverečný účet obce Lovce za rok 2013
- zmena rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č.1/2014
- VZN obce Lovce o zrušení Základnej školy Lovce a určení jej školského obvodu
- Bezpečnostný projekt obce Lovce
- odpredaj obecného nehnuteľného majetku na základe žiadostí občanov.
S t r a n a
3
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Posledných pár mesiacov sa ústrednou témou európskej spoločnosti stali v poradí ôsme voľby do Európskeho parlamentu, ktoré možno pokladať za doposiaľ najdôležitejšie. Kompetencie novozvoleného parlamentu boli
totiž posilnené Lisabonskou zmluvou a takisto mu po prvýkrát pripadla úloha zvoliť predsedu Európskej komisie, najsilnejšieho exekutívneho orgánu Európskej únie.
Eurovoľby sa uskutočnili v jednotlivých členských štátoch v dňoch od 22. do 25.mája 2014, pričom občania
si volili spolu 751 poslancov. Tohtoročné voľby nepriniesli žiaden prekvapivý výsledok, väčšinu v parlamente
opäť získali dve najvýznamnejšie frakcie – frakcia Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá získala 214 poslaneckých kresiel a sociálnodemokratická Skupina progresívnej ľavice a demokratov (S&D), ktorá získala 189
mandátov. Očakáva sa, že nové zloženie parlamentu si za predsedu Európskej komisie zvolí bývalého luxemburského premiéra Jean-Claude Junckera, ktorý je kandidátom najsilnejšej frakcie ľudovcov.
Na Slovensku sa voľby do Európskeho parlamentu konali
24.mája 2014, pričom o 13 miest v zákonodarnom zbore sa uchádzalo rekordných 29 politických strán a koalícií. Najvyššiu podporu získala strana Smer-SD, ktorú budú v Európskom parlamente zastupovať štyria poslanci – Maroš Šefčovič, Monika Flašíková
Beňová, Boris Zala a Vladimír Maňka. Dva mandáty získala strana KDH – Anna Záborská a Miroslav Mikolášik a takisto strana
SDKÚ-DS – Ivan Štefanec a Eduard Kukan. Po jednom kresle
v Európskom parlamente získali strany OĽaNO – Branislav Škripek, Most-híd – József Nagy, SaS – Richard Sulík, NOVA – Jana
Žitňanská a SMK – Pál Csáky. Slovensku sa aj v týchto eurovoľbách podarilo obhájiť nie príliš slávne prvenstvo, keďže volebná účasť bola u nás najnižšia zo všetkých štátov
Európskej únie. Volieb sa zúčastnilo len 13,5% oprávnených voličov, čomu zodpovedá aj účasť v našej obci,
ktorá dosiahla len 8,99%. Tradične nízka účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je pripisovaná nedostatočnej informovanosti a nezáujmu občanov ovplyvňovať veci verejné na európskej úrovni.
Bc. Eliška Tížňovská
Máj, máj, máj, zelený...
Tohtoročný Máj sa ako inak staval v apríli, no ten tohtoročný, ,,kritickú“
prvú noc vydržal. Lovčania si Máj ustrážil alebo ten postrážil ich. Minuloročné
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa sa nekonalo, a to napriek tomu, že
v polovici mesiaca bol Máj už zlomený. Obecný úrad sa, ale domnieval, že tento rok nešlo o zvyk spílenia Mája. Zlomenie mal na svedomí vietor, ktorý sa
prehnal nielen obcou, ale celým Slovenskom. Vlaňajšia hanba loveckých mládencov sa nekonala. Počas osláv jeho stavania prítomných rozveselila skupina
Cerianka a Slažianka. O prázdne žalúdky sa postaral guláš a víno. Susedia
obecného Mája mali o zábavu postarané do rána. Roman Martiška
Birmovka a prvé sväté prijímanie
Máj nebol len o svetských veciach, ale aj o tých duchovných. Najskôr vo farskom kostole v Hosťovciach prijali kresťanskú dospelosť Lovčania, ktorí sa na
birmovku pripravovali niekoľko mesiacov. Sviatosť birmovania vysluhoval nitriansky arcibiskup Viliam Judák, nášmu pánovi farárovi Tiborovi Šubovi po
mesiacoch prípravy, spadol kameň zo srdca. O týždeň neskôr na deň matiek sa
konalo v našom kostole prvé sväté prijímanie, Lovčania a Žikovania sa po prvý
krát plnohodnotne zúčastnili na svätej omši. Roman Martiška
S t r a n a
4
Život FSk Cerianka
Ako sme v minulom čísle uviedli tento rok si Cerianka pripomína tretie výročie svojho účinkovania, za toto obdobie reprezentovala nielen seba, ale aj našu obec
doma a v zahraničí (Morava, Maďarsko), kde okrem úspechu, získala aj potrebné sebavedomie. V minulom roku vydala svoje prvé CD, ktoré prinieslo radosť ľuďom,
ktorí počúvajú ľudové piesne v podaní FSk Cerianka.
Cerianka sa nám predstavila pri slávnosti stavania Mája. K tejto príležitosti si pozvala aj folklórny
súbor zo Sľažian Sľanžianku, s ktorým má Cerianka podľa pani Kunovej pekné a priateľské vzťahy.
,,Na deň matiek sa v našom kultúrnom dome ozývali krásne ľudové piesne v podaní súboru Požitavan zo Žitavian. Tento folklórny súbor reprezentoval okres Zlaté Moravce na krajskej prehliadke FS v Kovarciach, okres
Topoľčany.“ hovorí pani Horňačeková. ,,Radi chodíme do Žitavian, kde sa už niekoľkokrát konala Okresná
prehliadka seniorských spevokolov JDS, na ktorej FSk Cerianka v roku 2012 postúpila do krajského kola
v Komárne a získala aj Cenu starostu obce Žitavany.“ –
dodáva.
,,Mnohí ste nás mohli počuť spievať aj v rádiu
Regina 24. mája, kde sme sa zúčastnili na 22. ročníka
SFSFS vo Veľkých Bierovciach, okres Trenčín. Minulý
rok sa tento festival konal v Bodovke, Krivosude, ktorého
sa Cerianka tiež zúčastnila.“ informuje pani Kunová.
,,V tomto roku sa uskutočnil priamy prenos programu ,,Z maľovanej truhlice“, v ktorom sme účinkovali,
ako aj pozdravy jubilantom, ktoré moderovala pani Hanka Michalčíková. Takže možno mnohí Lovčania počuli aj
pozdrav od našich členov – Milanka ,,Paca“ Kováča
a Elenky Kunovej.“ dopĺňa pani Horňačeková.
V tomto období sa Cerianka pripravuje na vystúpenie v obci Beladice – 12. júla a na Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ktoré sa uskutočnia 27. júla, 8. augusta vystúpi Cerianka na Jarmoku
umeleckých remesiel v Starej Turej, 16. augusta vystúpi na Požitavských slávnostiach v Sľažanoch.
Podľa pani Emílie Horňačekovej, vedúcej FSk Cerianka, a pani Eleny Kunovej bude mať Cerianka
najnáročnejšie vystúpenie 11. septembra v Trenčíne, kde bude ako víťaz Krajskej prehliadky seniorských spevokolov JDS reprezentovať Nitriansky kraj na Celoslovenskej prehliadke seniorských spevokolov JDS.
Cerianke určite želáme, aby obhájila prvenstvá aj na Celoslovenskej prehliadke spevokolov v Trenčíne.
Roman Martiška
S t r a n a
5
Jednota dôchodcov Lovce.
Jednota dôchodcov v našej obci zorganizovala pre svojich členov a pre občanov Loviec v mesiaci apríl 2014
zájazd do divadla Andreja Bagara v Nitre. Na divadelnom programe bol muzikál Tisícročná včela s výborným hereckým
obsadením. Predstavenia sa zúčastnilo do 30 občanov, a tiež starosta obce. Myslím, že všetci zúčastnení si odniesli domov krásny kultúrny zážitok. V mene všetkých, ktorí sa z našej obce zúčastnili divadelného predstavenia chcem úprimne
poďakovať predsedníčke Jednoty dôchodcov v našej obci Helenke Hrúzikovej za výbornú organizáciu celej akcie.
Obecný úrad Lovce v spolupráci s predsedníčkou Jednoty dôchodcov v Lovciach zorganizoval v mesiaci jún
2014 ďalší zájazd na divadelné predstavenie. Jednalo sa o predstavenie TESTOSTERÓN v divadle Andrea Bagara v Nitre. Z našej obce sa predstavenia zúčastnilo 20 občanov spolu so starostom obce. Od začiatku do konca zájazdu vládla medzi zúčastnenými výborná nálada a myslím si, že všetci zúčastnení si z
tohto predstavenia okrem jedinečného kultúrneho zážitku odniesli domov
aj praktické rady do života.
Jednota dôchodcov v
našej obci v mesiaci máj 2014
zorganizovala brigádu na novom cintoríne v našej obci.
Počas brigády boli kompletne
vyčistené a vyupratované celé
vnútorné priestory domu smútku na novom cintoríne. V mene obecného úradu Lovce sa chcem srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa tejto brigády zúčastnili.
Bc. František Richter
Deň matiek v našej obci
Obecný úrad Lovce zorganizoval v kultúrnom dome každoročnú oslavu dňa matiek. Oslava sa konala druhú májovú nedeľu a aj napriek nepriaznivému počasiu bol kultúrny dom plný. V kultúrnom programe potešili mamičky
deti z materskej a základnej školy, folklórny súbor Požitavan a program zakončila FSk Cerianka.
Vladimír Kováč
Výchovný koncert pre Materskú a základnú školu
Obecný úrad Lovce zorganizoval dňa 16. mája 2014 výchovný koncert pre žiakov materskej a
základnej školy v Lovciach. Na koncerte v našom kultúrnom dome vystúpil Anton Budinský z Očovej, hudobník a zberateľ ľudových piesní. Vynikajúci hudobník predviedol v originálnom očovskom
kroji prítomným hru na netradičných hudobných nástrojoch – handrárskej píšťalke, pastierskom biči,
okarine, krumhorne, citare, ale aj na fujare, drumbli, gajdách či heligónke. Počas svojho jedinečného
vystúpenia zapojil do programu takmer všetkých prítomných, a žiaci si odniesli základné vedomosti o
v súčasnosti už málo používaných hudobných
nástrojoch.
Bc. František Richter
Strana 6
Futbalový život sa opäť rozbehne
Sú to už tri roky čo skončil v našej obci futbalový klub. Pred sezónou 2011/2012 nebol dostatok
hráčov a tak sa éra futbalu v Lovciach skončila. Teraz to však na futbalovom ihrisku znovu ožíva.
Klub je už prihlásený do súťaže, hrať v novej sezóne bude III. B triedu. Súpermi našich futbalistov budú Neverice, Paňa, Tajná, Babindol, N. Ves n/Ž. , Pohranice a Nevidzany „B". Novým predsedom klubu je Roman Belenčík, podpredsedom Richard Novácky. Obaja by mali plniť aj úlohu hráčov. Mužstvo už absolvovalo
prvý tréning, kostru tímu by mali tvoriť domáci hráči. Tento týždeň ich čaká prvý prípravný zápas, v nedeľu
o 17:00 nastúpia na domácom trávniku proti Hosťovciam.
História futbalového klubu
Začiatky futbalu v Lovciach siahajú a prejavujú
sa na prelome 50-tych a 60-tych rokov minulého storočia. Vtedy ešte išlo o neorganizovaný futbal, hrávalo sa
v rôznych priestoroch obce. Spočiatku vzniklo krátkodobé futbalové mužstvo pre priateľské zápasy
s okolitými obcami. Začiatkom jari 1964 sa dosahovali
dobré výsledky a začiatkom júla toho roku sa konala
zakladajúca schôdza TJ Lovce, kde bol za predsedu
zvolený Jozef Nipča. Od začiatku ročníka 1964/65 sa
výboru a ďalším obetavým členom podarilo vybudovať
ihrisko, zabezpečiť preukazy členov i registračné preukazy.
Nákup dresov, kopačiek a dopravu na vonkajšie zápasy zabezpečilo vedenie JRD na čele s Eduardom
Hrúzikom. Do súťažného ročníka 1964/65 nastúpil tím pod názvom TJ Družstevník Lovce. Prvé majstrovské
stretnutie odohrali Lovce na domácom trávniku proti TJ Ladice a uhrali remízu 1:1. Historicky prvým strelcom
bol Ján Koprda.
V ďalšom čísle sa opäť pozrieme do histórie nášho futbalu.
Vladimír Kováč
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
POVEDALI SI ÁNO
17.05.2014
Michaela Kukučková a Michal Šedivý
31.05.2014
Lucia Mášiková a Ján Kukučka
NARODILI SA
30.04.2014
Ela Burkiewicz
Redakcia Vám praje
príjemné prežitie leta
a dovoleniek
Štvrťročník obyvateľov obce Lovce, vydáva Obec Lovce, Obecný úrad č. 222, 951 92, IČO 308161 Nepredajné, distribúcia zdarma. Evidenčné číslo Ministerstva kultúry SR 4849/13, ISSN 1339-4142 Redaktori: Bc.
František Richter, Bc. Eliška Tížňovská, Roman Martiška, Vladimír Kováč. Grafická úprava: Vladimír Kováč.
Za obsahovú správnosť príspevku zodpovedá autor článku!
Download

Vážení spoluobčania, Lovčania, znovu sa Vám dostáva do