NAŠA
LÚČNICA
n ROČNÍK: 1
n ČÍSLO: 1
n DÁTUM: 1. 8. 2013 n e-mail: [email protected]
Pár slov o nás pre Vás
Vážení občania, touto cestou
by sme Vám chceli priblížiť
vznik a činnosť nášho
občianskeho združenia NAŠA LÚČNICA. Prvotnou myšlienkou pre vznik
OZ bola akcia „Mladý máj
2012“, ktorú sme zorganizovali ešte ako mládež
- skupina mladých ľudí,
ktorí mali záujem o rozvoj spoločenského života
a
zachovania
tradícií
v našej obci.
Z dobrovoľných príspevkov
sme
sa
snažili
o čiastočnú rekonštrukciu
areálu Studničky, ktorá
slúži na relax a odpočinok.
Maľovanie lavičiek a zábradlia, výsadba kvetov,
čistenie jazierka, osádzanie smerových tabúľ
v obci a v neposlednom
rade osadenie informačnej
tabule, to všetko prispelo
k zveľadeniu miesta, ktoré
nám môžu mnohé obce len
závidieť.
Na konci minulého
leta sa nám v spolupráci
s TJ Družstevník Lúčnica
nad
Žitavou
podarilo
zorganizovať
športovohudobný festival s názvom
VajMar (Vajka - Martinová).
Úspešnosť týchto akcií nás
motivovala k založeniu
OZ. Právnu subjektivitu
sme nadobudli v symbolickom dátume 12.12. 2012.
Medzi naše základné
ciele patrí rozvíjanie pozitívneho vzťahu mládeže
k prírode, kultúre, športu
a k našej obci. Už pri organizovaní predchádzajúcich
podujatí sme spolupracovali s ostatnými občianskymi
združeniami, čo prispelo
k
pozitívnemu
prehlbovaniu
medziľudských
vzťahov.
Noviny, ktoré práve
n Vychádza polročne
n Nepredajné
ČLENOVIA VÝBORU NAŠA LÚČNICA:
Predseda: Bc. Matej Macák
Podpredseda - tajomník: Monika Golhová
Pokladník: Simona Somorová
Ďalší členovia výboru: Andrej Mikla, Bc. Marek Somor,
Mgr. Lukáš Valent, Matej Valent
VŠETCI ČLENOVIA ORGANIZÁCIE:
Martin Černák, Mgr. Peter Drgoňa, Jana Golhová,
Monika Golhová, Tomáš Grežo, Matej Hentek, Juraj Horník, Barbora
Huňadyová, Dominika Lenghartová, Bc. Matej Macák, Andrej Mikla,
Ing. Milan Orolín, Pavel Patkoló, Michal Sádovský, Zbignev Sobieszczanský, Bc. Marek Somor, Andrea Somorová, Simona Somorová, Mgr. Lukáš Valent, Matej Valent, Michal Valent, Michal Vrana,
Martina Zrubcová, Veronika Zrubcová.
čítate, sme sa rozhodli
vydávať už pred vznikom
OZ, pretože sme si kládli za cieľ realizovať
vydavateľskú
činnosť
a
zvýšiť
občiansku
informovanosť, čo by sa
mohlo podariť aj prostredníctvom našich novín, ktoré
sú riadne zaregistrované
na Ministerstve kultúry SR
a majú pridelené ISSN číslo.
Vydávanie novín je výlučne
aktivitou našej organizácie.
Prostriedky na tlač sme zís-
kali od sponzorov, ktorých
náš zámer zaujal a týmto
im ešte raz ďakujeme. Pri
tejto aktivite by sme chceli
spolupracovať aj s inými
spoluobčanmi, s každým,
kto má záujem a dobré nápady. Cieľom týchto novín
bolo oboznámiť Vás s dianím za prvý polrok kalendárneho roka. Už teraz
sa tešíme na ďalšie číslo,
v ktorom Vám prinesieme
dianie z druhého polroka.
NAŠA LÚČNICA
Studnička - posvätné miesto slúžiace na relax a odpočinok
Sadenie
kvetov,
kosenie, čistenie jazierka ako
aj celková úprava areálu,
to sú činnosti, ktoré sme
realizovali na brigádach
na Studničke od minulého
roka, v súčasnej dobe
a chceli by sme aj naďalej.
Veríme, že časom sa
nám podarí zrealizovať aj
kompletnú rekonštrukciu
lavičiek, ktorá bude zahŕňať
zbrúsenie starých náterov,
maľovanie konštrukcií a výmenu dosiek. Možno sa nám
aj prostredníctvom tohto
článku podarí osloviť ľudí,
ktorých táto myšlienka zaujala a chceli by sa na tejto
obnove podieľať.
Myslíme si, že toto
miesto má veľký potenciál a aj práve preto sme
sa rozhodli oň starať
a uchovať úsilie našich predkov aj pre generácie, ktoré
tu budú žiť po nás.
(NL)
Studnička v chotári Lúčnica n./Žit.
FOTO: MONIKA GOLHOVÁ
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
2
OBECNÝ ÚRAD
Lúčnica nad Žitavou - krátka história našej obce
Obec vznikla v roku
1960 zlúčením obce
Martinová a Vajka nad
Žitavou.
Vajka nad Žitavou
Obec je písomne doložená
od roku 1113 ako Wochoi,
neskôr Wajka (1247), Voyk
(1287), Vajka (1920), Vajka nad Žitavou (1945),
maďarsky Vajk.
Obec patrila zoborskému
kláštoru a hradu Posádka.
V roku 1286 pripadla korune, do 17. storočia patrila panstvu Jelenec. V 18.
storočí boli tu zemepánmi
rodiny
Boronkayovcov,
Borosovcov, Vašovcov.
V roku 1386 a 1424
sa spomína tunajšie mýto.
V 16. storočí zničili časť
obce Turci. V roku 1715
mala
11
domácností,
v roku 1787 mala 43 domov
a 375 obyvateľov, v roku
Narodili sa
1812 mala 317 obyvateľov,
v roku 1828 mala 57 domov
a 396 obyvateľov.
Martinová
Obec je písomne doložená
od roku 1437 ako Martonfalva, neskôr Martinová
(1945), Maďarsky Martonfalu, Zsitvamártonfalva.
Martinová sa spomína
v roku 1437, keď královský
majetok mali v zálohu
Ludanickovci.
V 16. storočí patrila
Solymosiovcom,
Ghycsyovcom a iným. V 18.
- 19. storočí Botkovcom,
Kéresovcom, Nagyovcom
a iným.
V roku 1554 ju vypálili
Turci. V roku 1750 mala 32
rodín, v roku 1787 mala 47
domov a 265 obyvateľov,
v roku 1828 mala 57 domov
a 399 obyvateľov.
Obyvatelia z oboch
SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
1.1. 2013 - 30.6. 2013
Opustili nás
Šimon Kolompár
Daša Peceková
Viktória Solčianska
Povedali si áno
Stela Šiňanská
a Miroslav Raček
Erika Knoteková
a Peter Galaba
Pavol Baťalík
Ľudovít Drapák
Anna Henteková
Peter Klimant
Peter Korec
Cecília Machatová
Helena Podhorcová
Jarolím Zrubec
Jozef Zrubec
Informácie nám poskytla pani
ALENA RAPKOVÁ
Obecný úrad Lúčnica n/Žitavou
Obecný úrad v Lúčnici nad Žitavou.
FOTO: MIROSLAV GOLHA
častí obce sa zaoberali
poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku.
WWW.LUCNICA.NET
STAROSTA OBCE
V priebehu dejín obec
veľakrát postihli pohromy, po ktorých osídlenie
spustlo, ale obyvateľstvo sa
z otrasov minulosti vždy
vedelo
hrdo
postaviť
na nohy. Povzbuďme sa
navzájom k ďalšej spoločnej
aktivite, občianskej hrdos-
ti
a
spolupatričnosti,
aby sme mali dostatok
snahy, síl a prostriedkov
na zveľaďovanie obce.
Húževnatosť a sebavedomie našich starých otcov
nech je pre nás príkladom, aby história, ktorá
sa bude písať v ďalších
desaťročiach bola tak isto
bohatá. LADISLAV CAGÁŇ
Zasadnutia OZ
na rok 2013
16.10. 2013
11.12. 2013
OBECNÝ ÚRAD - úradné hodiny:
Pondelok
7:30 - 15:30
Utorok
7:30 - 15:30
Streda
7:30 - 17:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
7:30 - 14:00
Obed
12:00 - 12:30
POŠTA - otváracie hodiny:
Pondelok
7:30 - 11:30
Utorok
7:30 - 11:30
Streda
7:30 - 11:30
Štvrtok
7:30 - 11:30
Piatok
7:30 - 11:30
Sobota
zatvorené
Nedeľa
zatvorené
12:00 - 14:30
12:00 - 14:30
12:00 - 17:00
12:00 - 14:30
12:00 - 14:30
COOP JEDNOTA - otváracie hodiny:
Pondelok
6:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Utorok
6:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Streda
6:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Štvrtok
6:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Piatok
6:00 - 11:30
12:00 - 17:00
Sobota
6:00 - 12:00
Nedeľa
zatvorené
KNIŽNICA - otváracie hodiny:
Pondelok 15:00 - 17:00
Streda
10:00 - 12:00
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
3
Tradičné oslavy stavania mája s názvom Mladý máj
V predvečer 1. mája
v našej obci zorganizovalo
občianske združenie NAŠA
LÚČNICA
spoločenské
podujatie s názvom Mladý
máj. Išlo o spoločné
stavanie mája za účasti
obyvateľov obce.
Tomuto
aktu
predchádzali prípravy, ktoré
zabezpečovali
nielen
členovia našej organizácie,
no k úspešnosti tejto akcie prispelo aj poľovnícke
združenie,
ktoré
nám
pomohlo zohnať strom
a poskytlo nám mäso
na guláš. Pomohla nám
aj ďalšia organizácia vinohradníci, ktorí nám
požičali kotlinu a víno
na občerstvenie účastníkov.
Všetci zúčastnení dokázali
vytvoriť výbornú atmosféru. Stretlo sa tu veľa
ľudí všetkých vekových
kategórií. Zdobenia mája
sa mohol zúčastniť každý,
kto mal záujem. Tohtoročný
máj mal úctyhodných 18
metrov. V mene našej orga-
nizácie ďakujem všetkým,
ktorí nám s prípravou tejto
vydarenej akcie akokoľvek
pomohli. Do neskorých
nočných hodín sa spolu
zabávali všetky generácie. Verím, že pri takýchto
pekných akciách sa budeme
stretávať čo najčastejšie.
MONIKA GOLHOVÁ
Pri stavaní mája bolo potrebných veľa pevných rúk.
FOTO: MG
Mladí zdvíhajú máj.
FOTO: MATEJ VALENT
Prvý ročník Veľkonočnej kvapky krvi - POĎAKOVANIE!
Vedenie TJ Družstevník
Lúčnica
nad
Žitavou
v spolupráci s Obecným úradom Lúčnica nad
Žitavou a LÚČNICA spol.
s r.o., Lúčnica nad Žitavou
ďakujú všetkým darcom
krvi, ktorí sa zúčastnili
bezplatného odberu organizovaného dňa 19. 4. 2013
pod názvom Veľkonočná
kvapka krvi. Dúfame, že
z tejto úspešnej akcii sa
stane pekná tradícia.
MIROSLAV GOLHA
Krv darovali nasledovní darcovia:
Dušan Blaško, Miroslava Blašková, Peter Černák,
Emília Fábryová, Matej Golha, Pavel Golha,
Tomáš Grežo, Juraj Húdik, Ján Jamrich, Gabriela
Kačáková, Emília Kéryová, Lukáš Maďar, Tomáš
Mališka, Ivan Michna, Pavol Nagy, František
Sališ, Zbignev Sobieszczánsky, Dušan Somor,
Ján Somor, Lukáš Valent, Michal Valent, Matej
Valent, Vladislav Valent st., Renáta Vojteková, Michal
Vrabec, Martin Záhorský.
Ešte raz veľká vďaka.
Viac fotografií z Veľkonočnej kvapky
krvi nájdete na: www.tjlucnica.sk
Ján Somor - držiteľ zlatej
Jánskeho plakety pri svojom
59. odbere.
FOTO: MIROSLAV GOLHA
Združenie vinohradníkov sa plánuje prezentovať na výstavách
Združenie
vinohradníkov
v Lúčnici nad
Žitavou
je
dobrovoľnou
záujmovou
organizáciou
vinohradníkov
a spracovateľov, ktorých
cieľom je napomáhať rozvoju vinárstva a vinohradníctva ako súčasti nášho
prírodného,
kultúrneho
a historického dedičstva.
Na rok 2013 sme si pri-
pravili
plán
činností,
ktorým sa chceme počas
roka venovať. V mesiaci
január sa naši členovia
zúčastnili podujatia „Obecná zabíjačka“, kde sme sa
prezentovali 10 vzorkami
vín našich vinohradníkov.
V marci sme sa zúčastnili
brigády na vinohradoch
pri úprave cesty a okolia.
O mesiac neskôr sme organizovali 15. ročník degustácie a hodnotenia vín,
ktorého sa zúčastnilo 48
vystavovateľov. Spomedzi
všetkých 89 vzoriek bolo
60 bieleho a 29 červeného
vína. Šampiónom výstavy
sa stalo víno Rizling
vlašský,
ročník
2012
od pána Jána Belenčíka,
ktorý dostal 90,33 b. Dňa
18. 5. sme sa po prvýkrát
prezentovali
vybranými
vzorkami
bielych,
červených a ružových vín
na Nitrianskom vínnom
festivale, kde sme mali svoj
stánok a o naše vína bol
záujem, čomu nasvedčuje
aj 130 predaných žetónov.
O
týždeň
neskôr,
na Deň sv. Urbana sme pre
verejnosť otvorili 5 pivníc,
kde mohli záujemcovia
ochutnať naše vína.
V
októbri
plánujeme
zorganizovať
slávnosť
Vinobrania
a výstavu ovocia a zeleniny.
BOHUMIL BELENČÍK
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
4
ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ
Kráľovská hra vyžaduje úplnú sústredenosť šachistu
Tretí ročník šachového
turnaja mal doposiaľ
najnapínavejšie finále.
V našej obci sa medzi
vianočnými
sviatkami
uskutočnil tretí ročník
Vianočného
šachového
turnaja, ktorý usporiadal
konateľ LÚČNICA spol.
s r.o. Ing. Juraj Machata v
spolupráci s Obecným úradom v Lúčnici nad Žitavou
o pohár starostu obce.
Pán Ing. Machata sa už
tradične nepodieľal len
na organizácii turnaja, ale
každoročne sa zúčastňuje aj
ako hráč.
Tentokrát sa zúčastnilo
23 súťažiacich, spomedzi
ktorých už po tretíkrát obsadil prvé miesto Ján Strachan.
Na
druhom
mieste
skončil Martin Chlpík
a tretiu priečku si vybojoval
Štefan Švoňavec.
(MG)
Usporiadateľ Ing. Juraj Machata pri hre s Marcelom Meskom.
FOTO: MONIKA GOLHOVÁ
Stolnotenisoví nadšenci v našej obci ukázali, že hrať vedia
Šiesty ročník stolnotenisového turnaja
dopadol úspešne.
Finále bolo napínavé
až do samého konca.
Starý rok 2012 sme ukončili
šiestym ročníkom stolnotenisového turnaja, ktorý usporiadala TJ Družstevník
Lúčnica nad Žitavou v spolupráci s Obecným úradom
v Lúčnici nad Žitavou o pohár starostu obce.
O prvenstvo v troch
kategóriách - muži do 40
VÝSLEDKY
Víťazi turnaja.
FOTO: (MG)
rokov, muži nad 40 rokov a ženy sa pokúšalo 28
účastníkov. Počas turnaja
odohrali 89 zápasov.
Všetci hráči a diváci si
týmto športovým podujatím spríjemnili obdobie
vianočných sviatkov. Organizátori sa už teraz tešia na
nasledujúci ročník.
Kategória do 40 rokov:
1. miesto – Mário Kajaba
2. miesto – Miroslav Valent
3. miesto – Pavel Patkoló ml.
Kategória nad 40 rokov:
1. miesto – Kamil Uhrin
2. miesto – Ivan Kajaba
3. miesto – Attila Szolnoki
Ženy:
1. miesto – Martina Zrubcová
2. miesto – Jana Golhová
3. miesto – Lýdia Eliášová
MONIKA GOLHOVÁ
Správa o činnosti za rok 2012
Jednota dôchodcov zo správy o činnosti
za rok 2012.





NL00R

Organizácia pracuje pod
vedením 9 členov výboru
v zložení: M. Balážová, M.
Cagáňová, L. Hudecová,
H. Fridrichová, H. Lörincová, M. Šimoneková, J.
Hodružský, A. Peceková
a predsedníčka M. Chrenková.
4 7. 1. 2012 - návšteva
SND v BA a predstavenia
„Lakomec“ od Moliéra
4 Fašiangové posedenie na Martinovej a Vajke.
4 13. 3. 2012 - výročná
členská schôdza za rok
2011
4 29. 3. 2012 - brigáda na
cintoríne, kde sme dosádzali 40 ks okrasných tují.
4 Oslava Dňa matiek
4 Zájazd na pútnické
miesto - Staré Hory
4 16. 8. 2012 - kúpanie
na termálnom kúpalisku vo
Veľkom Mederi
4 Rekreačno-rehabilitačné pobyty v kúpeľoch
Nimnica
4 Letná opekačka spolu
s poslancami OZ
4 Október, mesiac úcty
k starším
4 Návšteva SND Bratislava a predstavenia „Aj kone
sa
strieľajú“,
zároveň
návšteva vianočných trhov.
MÁRIA CHRENKOVÁ
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
5
ŠPORT
Otvorili si dvere do II.B triedy Nitra - Zlaté Moravce
Horný rad z ľava: M. Vojtek, P. Patkoló, P. Černák, B. Belenčík, P. Bíňovský,
P. Drgoňa, T. Mališka, M. Golha, L.
Šabík, M. Somor, M. Mališka, J. Zrubec,
M. Golha. Dolný rad z ľava: M. Valent, V. Demény, T. Hrvola, P. Černák, M. Zrubec,
M. Záhorský.
FOTO: MONIKA GOLHOVÁ
Konečná tabuľka III. B. triedy
Nitra - Zl. Moravce v sezóne 2012/2013
TJ Družstevník Lúčnica nad Žitavou a TJ Štitáre
postupujú do II.B. triedy pre ročník 2013/2014.
Pohranice vylúčili zo súťaže.
Hokejbalovy´ klub Cosmos z ulice na stupne víťazov
Hokejbal sa v našej obci hráva už dlhé roky. Optimálne
podmienky pre jeho rozvoj však vznikli až v roku
2010, kedy bol založený
hokejbalový klub Cosmos.
Počas nespočetných tréningov a v priateľských
zápasoch proti hokejbalovým tímom z obcí Michal nad Žitavou, Žitavce,
Veľká Maňa a Veľký Kýr,
sa začal formovať jeho
dravý tímový duch. Vznikla
komunita fanúšikov a ako sa
neskôr ukázalo, aj ďalších
hráčov tohto náročného, no
o to krajšieho športu. Hokejbal dal mnohým z nás nové
priateľstvá a krásne zážitky.
Na svoju oficiálnu turnajovú premiéru si HbK
Cosmos musel počkať
až do augusta 2012. Vtedy
si v turnaji o pohár starostu
obce Melek pri príležitosti
680. výročia prvej písomnej zmienky o obci zmeral
sily s ostrieľanými tímami
Vrábeľskej
hokejbalovej
Hokejbalový turnaj o pohár starostu
obce Melek, 2012. FOTO: HBK PATRIOTI
ligy a podarilo sa mu obsadiť
potešujúce tretie miesto.
Onedlho na to si v turnaji
o pohár primátora Vrábeľ
opäť vybojoval krásne
medaily za tretie miesto
a keďže s jedlom rastie
chuť, kolotoč turnajových
účastí sa naplno roztočil.
Od tejto doby sa HbK
Cosmos zúčastnil viacerých športových podujatí,
v ktorých sa postavil proti
silným súperom z rôznych
končín Slovenska, ale aj
zo zahraničia (Maďarsko).
Na jeho súpiske sa vystriedalo celkovo 26 hráčov.
Súťaží sa zúčastňujú nielen
začínajúci hráči z okolitých
obcí, ale aj kanonieri
z iných ligových klubov,
ktorí ich svojím hosťovaním
obohacujú o skúsenosti.
„Takéto miešanie určite
nie je na škodu, hoci najmä
v prvých momentoch na
úkor zohranosti“, prezradil
nám Martin Hrotek, hráč
prvej farskej hokejbalovej
ligy za klub Team Coyotes.
„Vždy sa teším, keď ma
chlapci z Cosmosu zavolajú. Je tam výborný kolektív a páči sa mi, ako mužstvo
napreduje“, dodáva. Podľa
slov Lukáša Černáka, jedného z kmeňových hráčov,
ktorý je s tímom od jeho
najrannejšieho
začiatku:
„V súčasnosti si niektorí
naši hráči obliekajú dresy
rôznych tímov VHBL. Ambíciou do budúcnosti je pre
nás účasť v ligovej súťaži
v dresoch vlastného tímu“.
V auguste to bude teda
rok bohatých skúseností,
s ktorými nastúpi HbK
Cosmos na ďalší ročník turnaja o pohár obce Melek.
Tento turnaj je už tradične
organizovaný od roku 2009
obcou v spolupráci s hokejbalovým tímom Melek
Sharks. Uskutočňuje sa na
miestnom hokejbalovom
ihrisku vedľa obecného
úradu a príjemná športová
atmosféra je dopĺňaná
vôňou chutného guláša
a občerstvením. Uvidíme,
či sa nášmu tímu podarí
ustáť v boji so silnými rivalmi. Veľa šťastia!
MILAN OROLÍN
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
6
ŠKÔLKA / PRE DETI
Fašiangový karneval pre našich najmenších v MŠ
Radosť, smiech
a zábava. Aj takto sa
dá opísať deň určený
našim najmenším,
ktorý pre nich pripravili zamestnankyne
materskej školy.
Fašiangy
sú
obdobím
zábavy, radosti, karnevalov. Práve preto sa aj deti
z Materskej školy LIENKA stretli dňa 4. 2. 2013
v priestoroch jedálne MŠ,
aby oslávili spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi
a kamarátmi príchod jari.
„Dospelákom“ sa predviedlo 15 rôznych detských
masiek od víly cez piráta,
modelku, mušketiera až po
bobra, lienku a mnohých
iných.
Najskôr sa predstavili,
zarecitovali
fašiangové
básničky,
zatancovali,
zaspievali,
porozprávali
vtipy o zvieratkách a na-
Deti mali oblečené karnevalové
masky každého druhu. FOTO: (MZ)
pokon zavolali do tanca aj
svojich rodičov. Fašiangy
- čas radovánok ani ten-
to rok neobišiel našich
najmenších.
MARTINA ZRUBCOVÁ
Budúci školáci sa lúčili so škôlkou aj mladšími kamarátmi
Tak, ako všetci školáci
čakajú na koniec školského
roka, aj naši škôlkari sa už
prázdnin nevedeli dočkať.
Aj z tohto dôvodu sa
v posledný týždeň školského
roka konala v MŠ „Rozlúčka
so
školským
rokom“.
Štyroch
predškolákov
vyprevadili všetci pätnásti kamaráti spoločnými pesničkami, bás-
ničkami
a
darčekmi
v
podobe
knižiek
a batôžkov plných sladkostí
a pomôcok na „cestu do
školy“. Od pani riaditeľky
dostali taktiež zaslúžené
Osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania. Bolo im trochu ľúto,
že sa už nebudú takto všetci
spolu stretávať, ale do
škôlky v septembri prídu
nové deti a naši predškoláci
zažijú ďalšie dobrodružstvá
so svojimi novými kamarátmi v školských laviciach.
MARTINA ZRUBCOVÁ
Červený má kabátik, na
ňom čierne bodky, letí,
letí chrobáčik poobzerať
kvietky. Lienka je to,
všetci vieme, nikdy si ju
nespletieme.
Obrázky, tajničky, hlavolamy a hádanky pre deti
Prinášame vám pravidelnú rubriku pre deti.
V každom čísle nájdete rôzne obrázky,
tajničky alebo hlavolamy.
ABECEDA, ADAM, ANETA, BÁBKA, BIZÓN, BLANA, BLATO, CAP, DEDINA, DEDO, DELO, DOBRO, DOM, DOMINO, DRÔT, KARNEVAL, KLIMATIZÁCIA, KOSOŠTVOREC,
KOZA, LIETADLO, MAK, MAMA, MATURITA, MOTOR, ROBOT, RUCH, RYBA, TELO, TERAZ, VEVERIČKA, VRÁBLE,
ZVIERA
Autor obrázka: PETRA NÁDAŽDYOVÁ
TAJNIČKA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pripravila: MARTINA ZRUBCOVÁ
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
7
NL00R
VAJMAR
Na VajMar-e 2012 sa zabávali všetky vekové kategórie
V poslednú augustovú sobotu roka 2012 sa v našej
obci konal prvý ročník
športovo-hudobného festivalu VajMar, ktorý zorganizovala mládež z Lúčnice
nad Žitavou. Športová
časť sa začala už o siedmej turnajom v plážovom
volejbale, na ktorom sa
zúčastnilo 15 družstiev
a odohralo sa 19 zápasov.
Súťažné družstvá boli rozdelené do dvoch skupín do 30 rokov a nad 30 rokov.
Medzi najmladšou hráčkou
a najstarším hráčom bol
viac ako 45 ročný rozdiel.
Počas turnaja mali
návštevníci
možnosť
vyskúšať
si
športovú
lukostreľbu, zahrať si bedminton alebo malý futbal.
Deti sa mohli zahrať v detskom kútiku a všetkých zaujalo vystúpenie s koňom,
ktoré nám predviedla Len-
Nitrianska skupina Alone.
FOTO: MATEJ VALENT
VÝSLEDKY
Miroslav Hoppan ml. - najlepší hráč nad 30 rokov a Soňa
Drgoňová - najlepšia hráčka do 30 rokov. FOTO: VLADISLAV VALENT ML.
ka Machatová. Po turnaji sa
všetci presunuli do miestneho parku, kde bolo vyhlasovanie výsledkov turnaja
a vystúpenie hudobných
skupín.
Ceny boli odov-zdané
súťažným družstvám, ale
boli ocenení aj jednotlivci,
a to Soňa Drgoňová ako
najlepšia hráčka do 30 rokov a Miroslav Hoppan
ml. ako najlepší hráč nad
30 rokov. Po odovzdaní
cien sa začal koncert. Ako
prvá vystúpila punková
skupina Z ničoho nič
z Vrábeľ, po nej už prišla
na rad vrábeľská poprocková skupina ENS a ako
posledná vystúpila rocková
skupina Alone z Nitry.
Dúfame, že táto vydarená akcia bude mať
pokračovanie aj v ďalších
rokoch. MONIKA GOLHOVÁ
Umiestnenie do 30 r.:
1. miesto - Soňa
Drgoňová, Marek Somor, Juraj Bíňovský.
2. miesto - Matej Valent,
Barbora Huňadyová,
Lukáš Valent, Peter
Drgoňa. 3. miesto Tomáš Mališka, Zuzana Mališková, Milan Vojtek, Branislav
Blaho.
Umiestnenie nad 30 r.:
1. miesto - Dušan
Blaško, Mário Oslanec, Lucia Oslancová,
Vladimír Gašparík. 2.
miesto - Miroslav Valent, Vladislav Valent
st., Vladislav Valent
ml., Lenka Valentová.
3. miesto - Miroslav
Hoppan ml., Miroslav
Hoppan st., Zuzana
Hoppanová.
Lenka Machatová vystupuje
so svojím koňom.
FOTO: MATEJ VALENT
NAŠA LÚČNICA, Rok 2013 / Číslo 1
8
KULTÚRA / INZERCIA
Okno do minulosti
ˇ
OZ NAŠA LÚCNICA
Vás pozýva na výstavu,
ktorá sa uskutocní
ˇ v rámci 900. výrocia
ˇ
prvej písomnej zmienky o našej obci.
27. 7. 2013
Miesto: Materská škola v Lúcnici
ˇ
nad Žitavou
ˇ
Cas: výstava bude prístupná od 11:00 h.
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM OCHOTNE ZAPOŽIČALI EXPONÁTY NA VÝSTAVU
ho guláša
líkové
t
o
k
í
a re n
ov
v
vou
Žita
že
a
nad
ť
a
c
ú
že: 3 Lúčni 13
js
súťa
5
20
e
. 8.
ram
, č. 2
Prog VAJKA ok je 10
rsk
E
a)
é
R
lá
T
S
ih š o 13:30
t
misi
I
r
B
p
v
a
á ko
ky ťaže
0
m
žete závier
born
:0
ú
ô
8
d
s
1
o
m
k
a
o
u
iť sa Termín Začiato súťaže vykoná
e
ihlás
2.
3.
1. Pr
niec
teni
4. Ko yhodno
(v
18:30
é:
eo
tovn
k
teni
Štar na kotlí ahŕňa:
dno
o
:
h
€
že
éz
5. Vy
súťa 5l - 5 artovn
e
i
- št iere,
ozíc
a je
,
Prop o guláš stvá
10ks
tan
b
éh
ruž čí: l žice - ný chlie
n
d
e
r
é
a
e
n
a
p
v
j
n
l ly
z
á
o
le
e
r
v
č
b
k
,
t
a
k
s
s
3
z
lí
k
ž
1
i
t
e
o
mno ximáln stvo s
l k
, l
lne
viny
druž
u ma
nimá
suro livo
1. Mi riť môž . Každé
é
n
a
t
3
las
l p
2. Va
l v
G
oč
n
4.
r
ík
u
š
á
l
3
1
0
2
p
cu
13
0
2
.
8
.
7
Sobota 1
Tešíme sa
na Vašu účasť
Na dobrú náladu
bude hrať živá hudba
Aj tu môže byť
v budúcom čísle
Vaša reklama
Ak máte záujem o plošný inzerát uverejnený
v našich novinách, pre bližšie info nás
kontaktujete na: [email protected]
POĎAKOVANIE
Aj touto cestou sa chceme poďakovať poslancom OZ
a vedeniu obce, že aj napriek tomu, že sme nové občianske
združenie pôsobiace v obci, nám bol z rozpočtu poskytnutý
finančný príspevok, vďaka ktorému môžeme zorganizovať
akcie ako “Mladý máj“ alebo športovo-hudobný festival
“VajMar“. NAŠA LÚČNICA
NL001
NAŠA LÚČNICA
© Copyright NAŠA LÚČNICA. Autorské práva
sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
▪ Akékoľvek šírenie, rozmnožovanie textu, fotografií, grafov, vrátane údajov v elektronickej podobe
je možné len s písomným súhlasom vydavateľa.
NAŠA LÚČNICA sú regionálne noviny s jazykom
slovenským.
▪ Adresa redakcie: Vajka nad Žitavou 468,
951 88 Lúčnica nad Žitavou
▪ e-mail: [email protected]
▪ Stránka: www.nasalucnica.szm.sk
▪ Šéfredaktor, grafická úprava: Monika Golhová
▪ Redaktori: Martina Zrubcová, Milan Orolín,
Matej Macák, Matej Valent, Lukáš Valent
▪ Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
▪ Za obsah reklamy a inzercie redakcia
nezodpovedá.
▪ Za obsah článkov si zodpovedá autor,
názory redakcie sa nemusia zhodovať
s názorom autora.
▪ Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie
a apretáciu príspevkov.
▪ Rozširuje: kolportér NAŠA LÚČNICA
▪ Tlač: BEPA - reklamná agentúra
Fraňa Mojtu 1, 949 04 Nitra
▪ Evidenčné číslo: EV 4819/13
▪ ISSN: 1339-3499
▪ Vydáva: NAŠA LÚČNICA, Vajka nad Žitavou 421,
951 88 Lúčnica nad Žitavou
Organizácia je registrovaná na MV SR zo dňa
12. 12. 2012. Číslo spisu: VVS/1-900/90- 40569
▪ IČO: 42212651, DIČ: 2023687479
NL00R
Dátum:
Download

Číslo 1/2013 - Občianske združenie NAŠA LÚČNICA, vydavateľ