TVORIVÉ PÍSANIE
Názov predmetu
Názov ŠVP
Názov ŠkVP
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Ročník
Rozsah výučby ŠVP
Rozsah výučby ŠkVP
Spolu týždenne
Spolu ročne
Tvorivé písanie
Nižšie sekundárne vzdelávanie
Škola pre život
ISCED 2
denná
Slovenský jazyk
Časový rozsah výučby
5.
6.
0
0
1
0
1
0
33
0
7.
0
0
0
0
8.
0
0
0
0
9.
0
0
0
0
Charakteristika predmetu tvorivé písanie
V súčasnej pedagogickej praxi zaujíma pojem tvorivosť popredné miesto a kladie sa naň veľký význam. Rozvoj tvorivosti totiž pomáha
komplexne rozvíjať osobnosť žiaka. Tvorivé vyučovanie pôsobí motivačne c celom výchovno-vzdelávacom procese. Rozvíja tvorivý potenciál
žiaka, podporuje fantáziu, rozvíja sebauvedomovanie, sebarealizáciu.
Tvorivé písanie tvorí integrálnu súčasť slovenského jazyka a literatúry. Tento predmet je prostriedkom tvorivého vyučovania prostredníctvom
motivačných činností s využitím a uplatnením obrazotvornosti, pozornosti, empatie a prosociálnosti žiakov. Je prostriedkom rozvoja
komunikačných zručností v dynamickom interaktívnom procese a v prirodzenom kontexte motivujúci k hre a originálnej manipulácii s jazykovým
materiálom, k odhaľovaniu bohatstva jazyka a produkcii textov.
Tvorivé písanie explicitnejšie i implicitnejšie ovplyvňuje všetky komunikačné rečové zručnosti a kompetencie a stimuluje aj využívanie
kreativizačných a motivačných stratégií.
Pre potreby školskej praxe vo vzťahu k predmetu slovenský jazyk a literatúra na základných školách sa preto pokúsime vymedziť tvorivé písanie
korelačne:
- prostredníctvom vzťahu k rozvoju písania,
- k pestovaniu literárnych kompetencií,
- k charakteru vyučovacej aktivity a učenia (sa), ako aj vzťahu tvorivého písania k tvorivosti a motivácii žiakov
- k rozvoju osobnosti učiaceho sa.
- Tvorivé písanie vo vzťahu k písaniu
Cvičenia tvorivého písania motivujú učiacich sa k hre so slovom, vedú ich k tvorivej manipulácii s jazykovým materiálom, stimulujú ich
“uvedomovať si” jazyk, kultivovať asociatívne myslenie, generovať nové, netriviálne slovné spojenia a aktivizovať slovnú zásobu.
Súčasne ich učia uvedomovať si význam slov, hľadať adekvátne lingvistické a štylistické riešenia vlastných komunikačných smerov tak na
úrovni lexikálnej, ako aj syntaktickej a štylistickej. Prehlbujú aj expresívnosť ich vyjadrovania.
Rôznymi štruktúrovanými postupmi, čiastočne kontrolovanými a otvorenými technikami im umožňujú produkovať kratšie texty “lyrického” či
naratívneho charakteru, vedú ich krok za krokom k pokusom o vlastnú “tvorbu”.
Tvorivé písanie teda pomáha učiacemu sa vyjadriť to, čo chce, a tak, aby mu čitateľ správne rozumel. Kultivuje nielen jeho autorský štýl, ale učí
ho aj lepšie rozumieť textom iných.
- Tvorivé písanie vo vzťahu k pestovaniu literárnych kompetencií
Techniky tvorivého písania pripravujú čitateľa na vnímanie umeleckého textu tým, že využívajú jeho intuitívne estetické cítenie a predstavivosť.
Vedú ho k vnímaniu jazyka umeleckého diela z pohľadu tvorcu, z pohľadu vlastnej produkcie textového materiálu a pomáhajú zvýšiť jeho citlivosť
na obraznú povahu literárneho textu. Učia ho byť aktívnym účastníkom pri dekódovaní textu prostredníctvom jeho pretvárania, resp. dotvárania,
“vpisovania sa” doň, a tým mu otvárajú cestu k chápaniu textu “zvnútra”. Na základe komparácie ho učia vnímať vlastný výtvor z rôznych uhlov
pohľadu.
Prostredníctvom usmerňovaného procesu tvorby a konfrontácie s literárnym textom techniky tvorivého písania pomáhajú učiacim sa pochopiť
základy umeleckých postupov a prostriedkov, funkciu estetického ozvláštnenia, obsahovosť formy, pripravujú učiacich sa na vnímanie estetických
hodnôt a v neposlednom rade kultivujú aj ich záujem o čítanie.
- Tvorivé písanie vo vzťahu k charakteru vyučovacej aktivity a učenia (sa)
Pri aplikácii tvorivého písania v edukačnom procese východiskovým princípom metodicko-organizačných štruktúr a foriem vyučovacej aktivity je
zameranie na procesuálnu stránku tvorby. Dôležitým teda nie je len výsledok činnosti, jej finálny produkt, ale aj proces, ktorý k nemu vedie.
Hodnotenie predmetu tvorivé písanie
Tvorivé písanie bude predmetom, ktorý sa nebude klasifikovať a to v zmysle Metodických pokynov č. 22/ 2011. Žiaci budú priebežne
motivovaní slovným povzbudením pozitívneho charakteru, istým hodnotením bude aj prezentácia prác v priestoroch školy a v školskom časopise.
Ciele predmetu tvorivé písanie
a) spoločenské
 integrovať jazyk a literatúru
 pestovať obrazotvornosť
 kultivovať čitateľa









učiť myslieť
učiť počúvať samých seba, svoje zmysly
podporovať vnútornú motiváciu a zaangažovanosť na vlastnom učení sa
byť prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja
odstraňovať bariéry a rigiditu
byť dielňou a herňou
demokratizovať vzťah učiteľ–žiak
pôsobiť ako antimanipulatívum
dopĺňať, odľahčovať a dynamizovať jestvujúci systém
b) inštitucionálne
.
V edukačnom procese pôjde o novinku, ktorá sa vzťahuje na konkrétneho jedinca a jeho najbližšie okolie. Definícia tvorivosti hovorí o
intencionalite, t. j. o zámernej činnosti smerujúcej k tvorivej aktivite z vôle konajúcej povyšujúcej tvorivosť na štýl života, ktorý je opakom
konzervatívneho uznávania zabehaných právd, je liekom proti pasivite, rezignácii.
Podľa viacerých autorov za základ tvorivého myslenia sa treba považovať divergentné myslenie, ktorého podstatou je rozmanitosť v hľadaní a
posudzovaní riešení, objavovanie nových spôsobov riešenia úloh, pohotová produkcia alternatív.
Pre divergenciu v myslení a všeobecne pre tvorivosť je príznačná originalita (schopnosť nachádzať a formulovať novú myšlienku, nápad),
fluencia (schopnosť pohotovo vytvárať čo najviac produktov a riešení), flexibilita (schopnosť pohotovo meniť uhol pohľadu na problém, schopnosť
prekonávať návyky) a elaborácia (schopnosť domyslieť úlohu do podrobnosti, schopnosť rozpracovať myšlienku alebo nápad). Tvorivosť je
podmienená aj ďalšími faktormi, ako je senzibilita (schopnosť rozoznať problémy a intenzívne ich vnímať), redefinícia (schopnosť prepracovávať
to, čo už bolo vytvorené), intuícia (poznanie vnuknutím, vycítením bez náležitého rozumového zdôvodnenia), obrazotvornosť a fantázia.
K osobnostným rysom, podmieňujúcim tvorivosť patri tolerancia voči dvojznačnosti (schopnosť vnímať viac variantov, nespokojnosť s
jednoznačným výkladom), ochota riskovať, preferencia zmätku, oddialenie uspokojenia, vytrvalosť a odvaha.
Tvorivé písanie spĺňa základné atribúty tvorivého vyučovania. Na rozdiel od tradičných metodických postupov, ktoré kladu doraz predovšetkým
na algoritmické, analyticko-syntetické, induktivno-deduktívne myšlienkové operácie, tvorivé písanie aktivizuje u žiaka aj intuitívnosť, predstavivosť
a hľadanie originálnych
riešení. V procese tvorivého písania učiaci sa vychádza z introspekcie, zo skúmania vlastných skúsenosti, generuje nové asociácie a autentické
výpovede, ktoré napomáhajú jeho seba aktualizácii a kultivovaniu jeho divergentného myslenia.
S tvorivým vyučovaním úzko súvisí aj otázka vnútornej motivácie učiacich sa.
c) špecifické (vzdelávacie a výchovné)






získavať istotu a sebadôveru v písomnej produkcii
eliminovať obavy z písania
odhaľovať nevšedné vo všednom
pestovať obrazotvornosť
kultivovať čitateľa
učiť myslieť



učiť počúvať samých seba, svoje zmysly
podporovať vnútornú motiváciu a zaangažovanosť na vlastnom učení sa
byť prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja
Výchovné a vzdelávacie stratégie /kľúčové kompetencie/
v oblasti identifikácie a riešenia problémov:
 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov
 tvorivo pristupovať k riešeniu daných úloh
 korigovať nesprávne riešenia problému
 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a komunikačných zručností
v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií:
 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
 rozvíjať kvalitu spôsobilosti
 rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť
 klásť dôraz nielen na umelecký text, ale aj vecný text
 zamerať sa na čítanie s porozumením (napr. zážitkové čítanie, informatívne čítanie
 rozvíjať komunikačné spôsobilosti
 motivovať k hre a originálnej manipulácii s jazykovým materiálom, k odhaľovaniu bohatstva jazyka a k produkcii kratších textov poetického
či naratívneho charakteru
 nástroj formovania literárnej kompetencie, ktoré menia čitateľa z recipienta na spolutvorcu textu s využitím umeleckého cítenia a
imaginácie
 pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať
 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení
 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach
Stratégia vyučovania tvorivého písania v 5. ročníku
Názov tematického celku
Verše naopak
Nie je oko ako oko
Život na papieri
Nožnicami proti prúdu
Metódy
Motivačné a expozičné metódy, rozhovor,
rozprávanie, vysvetľovanie, hra so slovami,
tvorba projektu, aplikovanie poznatkov do
praxe
Motivačné a expozičné metódy, hra, rozhovor,
rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia
a počúvanie nahrávok, projektové vyučovanie,
riešenie problémov, aktívne počúvanie
fixačné metódy
Motivačné a expozičné metódy, rozhovor,
rozprávanie, vysvetľovanie, demonštrácia
a pozorovanie prírodnín,
projektové metódy, riešenie problémov, fixačné
metódy
Motivačné a expozičné metódy, rozhovor,
rozprávanie, vysvetľovanie, projektové metódy,
riešenie problémov, počúvanie nahrávok,
fixačné metódy, metódy aktívneho počúvania,
dialogické metódy
Učebné zdroje tvorivého písania v 5. ročníku
Tematický
Odborná literatúra
celok
Didaktická
technika
Verše
naopak
Tabuľa, CD
prehrávač
Nie je oko
ako oko
Príručka tvorivého písania pre učiteľov
SJL, umelecké texty, tabuľky
skloňovania, Škvareninová: Paronymický
slovník,
Príručka tvorivého písania pre učiteľov
SJL, umelecké texty, Frazeologický
slovník
Diaprojektor,
tabuľa, fixky, CD
prehrávač
Formy práce
Frontálna a individuálna práca, práca s textami, farebnými
papiermi, logické radenie prvkov, tvorba textov
Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou
a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu, tvorba
textov
skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva,
práca na projekte
Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou,
dotazníkom a textom, riešenie a tvorba jednoduchého
projektu,
skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva,
práca na projekte
Frontálna a individuálna práca žiakov, práca s knihou
a textom, riešenie a tvorba jednoduchého projektu,
skupinová práca žiakov, opakovanie a utvrdzovanie učiva
Materiálne
vyučovacie
prostriedky
rozličné slovníky,
hárky papiera,
prírodniny
Obrazový materiál,
farebný papier,
Iné zdroje
Školská knižnica, miestna knižnica,
odborná tlač, nahrávka piesne, pracovný
list, CD s ľudovými piesňami, beletria
podľa potreby
Knižnica odborná tlač, obrazový materiál,
beletria, CD, denná tlač, beletria podľa
potreby
Život
papieri
Nožnicami
proti prúdu
na Príručka tvorivého písania pre učiteľov
SJL, umelecké texty,
Príručka tvorivého písania pre učiteľov
SJL, umelecké texty, učebnica literárnej
výchovy
PC, tabuľa, fixky,
CD prehrávač
Obrazový materiál,
zbierky prírodnín,
Internet odborná tlač, nahrávky piesní, CD
s nahrávkou populárnych piesní,
Video, CD
prehrávač,
Prírodniny,
obrazový materiál,
fotografie
Knižnica, internet, fotografie, periodiká,
beletria podľa potreby
Obsah vzdelávania tvorivého písania v 5. ročníku
Tematický celok, učivo
Vzdelávacie výstupy
I. VERŠE NAOPAK (8
hodín)
Úvodná
hodina
–
oboznámenie sa s novým
predmetom
Farebné slová
- Motivovať žiakov, vytvoriť pozitívnu Tvoril
nezvyčajné
atmosféru
spojenia, napísal báseň
- Aplikovať vedomosti o umelec. o ročnom období.
prostriedkoch, pracovať s fantáziou,
rozvíjať originalitu myslenia
Verše naopak
Pred pikolou, za pikolou
Na stope slovám
Keby som bol kameňom
Hrdina našich čias
Európa v škole
Kritéria hodnotenia
Metódy
a prostriedky
hodnotenia
Prierezové témy
a ďalšie ciele
Medzi
predmetové
vzťahy a
pomôcky
Slovná OŽZ – opatrnosť pri S prírodopiso
motivácia
pobyte v prírode
m.
pozitívneho
charakteru.
- Hrať sa so slovami, meniť ich Vytvoril
krátku - Najlepšie práce
podobu a význam, tvoriť nonsens.
nonsensovú báseň.
vystavené
na
nástenke v triede.
Tvoriť
a používať
slová Vytvoril
báseň, Prečítanie
s predponami a príponami, pracovať minipoviedku.
a analýza,
so slovníkmi.
odstránenie chýb.
- Používať gramatické kategórie - Vytvoril vlastnú verziu Slovné
podstatných mien, prepojiť literatúru piesne.
hodnotenie.
s gramatikou, čítať s porozumením.
Skúmať
asociácie,
rozvíjať
myšlienkové postupy kategorizácie
- Utvoril kolektívnu báseň. Pochvala
najlepších
prác
a projektov.
OSR – rozvíjal S literatúrou
sebareflexiu,
sebadôveru
So
slovenským
REV – regionálni jazykom
autori
So
slovenským
jazykom
ENV – spolupráca
pri
ochrane
životného
S literatúrou
prostredia
TPZ – spolupráca
v skupine,
prezentácia
samého seba
Identifikovať
žánre
ľudovej - Skomponoval oslavnú Slovné MKV
– S hudobnou
slovesnosti, porozumieť funkcii ľud. báseň, zbojnícku pieseň, hodnotenie.
spolunažívanie
výchovou.
Slovesnosti,
zaklínadlo a iné žánre.
rôznych
skupín
Spájať tradičné a moderné.
obyvateľov
- Naučil sa pojem rovnosti
S občianskou
- Poznať európsku multikulturálnu ľudí, vytvoril báseň, príbeh. Hodnotenie MKV – spoznávať
spoločnosť viacerých národov.
projektov.
svoju a iné kultúry
II.
NIE JE OKO AKO
FIG – hospodárne
OKO (7 hodín)
živobitie
Čo dnes dokáže vodník?
Napísal
modernú
- Aplikovať vedomosti o znakoch rozprávku.
Pochvala
rozprávky, rozprávacieho slohového
najlepších prác.
MKV – rozmanitosť
postupu,
nachádzať
inšpiráciu
kultúr v európskom
v literatúre.
spoločenstve
Nie je oko ako oko
- Pracovať so slovníkom, upevniť
poznatky
o viacvýznamových - Pracoval so slovami a ich Slovné TPZ – prezentácia
slovách.
významami. Vytvoril bájku, hodnotenie.
názorov a postojov
Rande
Popolušky - Interpretovať obsah a postavy rozprávku.
s Terminátorom
literárnych
diel,
vystihnúť - Vyberal z kombinácií
REV
–
ľudová
charakteristiku postavy.
názvov, spracoval nový
slovesnosť
v
Obrazy hovoria
príbeh.
regióne
Vedieť
rozprávať
príbeh,
verbalizovať
vizuálne
stimuly, - Skomponoval príbeh Hodnotenie TPZ – prezentácia
tvorenie pointy.
inšpirovaný fotografiami.
projektov
práce celej skupiny
Čo hovoria tváre
Prečo
mám
slovenčinu?
Literárny Kežmarok
Tvoriť príbehy na základe fikcie
- Motivovať pre prácu, ktorá - Vytvoril krátky prozaický Slovné
nezaujme, porovnávať tváre a hľadať text s vlastnými obrázkami hodnotenie.
typické črty, dopĺňa text ilustráciami.
a ilustráciami.
rád - Oboznámiť s propozíciami súťaže, - Použil obrazotvornosť,
motivovať pre vlastenecké cítenie.
napísal oslavnú báseň,
- Oboznámiť s propozíciami súťaže.
krátky príbeh.
- Vytvoril krátke prozaické
a poetické
útvary
na
aktuálnu tému.
III. ŽIVOT NA PAPIERI (6
hodín)
To je moja vec
- Reprodukovať informácie, rozlíšiť Utvoril
jednoduchý
základné typy opisov, správať sa umelecký opis, príbeh,
Pochvala
najlepších prác.
Slovné
hodnotenie.
náukou.
S literatúrou
S literatúrou
S literatúrou
S občianskou
náukou.
S občianskou
náukou.
REV – tradičná
ľudová kultúra
OŽZ
–
rozvoj
vlasteneckého
cítenia – láska k
vlasti
So
slovenským
jazykom
So
slovenským
jazykom
empaticky.
báseň alebo list.
Znovu prežívaj
Slovné
- Popisovať spomienky uchované - Napísal súvislý text.
hodnotenie.
v pamäti, tvoriť rozprávanie s prvkami
Atmosféra počutého
opisu.
- Správne identifikoval
- Pozorovať, zmyslovo vnímať počuté
zvuky,
tvoril
a slovne zaznamenať zvuky, vytvárať obrazné
pomenovania
Medza-nemedza
(šesť obrazné pomenovania inšpirované a spájal
do
súvislého
mysliacich klobúkov)
počutým.
celku.
Slovné
- Riešil problém, tvoril hodnotenie.
- Vnímať problémy, hľadať riešenia, argumenty,
viedol
rešpektovať iné názory, tvoriť fakty.
jednoduchú diskusiu
Smetný kôš
- Zábavným spôsobom poznať útvary Produkoval
názory,
výkladového slohového postupu. spolupracoval
v rámci
Odlišovať city a argumenty.
skupiny, zhrnul záverečné
poznanie.
Poslepiačky
(písanie - Verbalizácia nevizuálnych vnemov,
a kresba poslepiačky)
scopnosť obrazného pomenovania - Vytvoril krátky text
hmatového vnímania.
rôznych žánrov.
IV. NOŽNICAMI PROTI
PRÚDU (12 hodín)
Ako sa vtáci spriatelili
- Tvoriť pojmové mapy k slovu - Vytvoril záver príbehu Slovné
priateľstvo, zoraďovať časti príbehu a spolupracoval v skupine. hodnotenie.
podľa
kontextu,
správať
sa
prosociálne.
V galaxii Hlásky
- Vytvoril opis planéty,
- Zopakovať pravopis, hľadať nové pracoval s internetom.
riešenia problémov, komunikovať
v skupine, prezentovať svoju tvorbu
Ešte žijú pranostiky?
ústne i písomne.
Vytvoril
kalendár
moderných pranostík.
Pochvala
Jedna babka povedala
Priblížiť
ľudovú
slovesnosť - Diskutoval o problémoch, najlepších prác.
a vytvoriť si k nej vzťah.
kombinoval
názory
- Aktívne počúvať, čerpať podnety na a vytvoril krátku báseň.
písanie
v každodennom
živote,
S občianskou
náukou.
MDV
– S prírodopiso
zaobchádzanie
m
s rôznymi druhmi
médií
S občianskou
náukou.
ENV – životné
prostredie regiónu
OSR – pestovanie S občianskou
medziľudských
náukou.
vzťahov
ENV – globálne S fyzikou
problémy,
znečisťovanie
ovzdušia
S literatúrou
ENV – kultúrny
vplyv na hodnoty
S občianskou
OSR
– náukou.
uplatňovanie
svojich práv
rozvíjať predstavivosť.
Potápač na púšti
Reklamátor
Do boja so zlou náladou
Traja muži v člne a text
Dialóg a ja
Literárne Topoľčany
Nožnicami proti prúdu
- Pracovať s rozličnými druhmi
slovníkov, vysvetliť pojmy, hľadať
alternatívnu slovnú zásobu.
Vnímať
reklamu
s väčším
odstupom, sledovať postupy pri
tvorbe reklamy, hľadať inšpirácie.
- Vyjadriť vlastné asociácie slovom
i obrazom, vyjadriť pocity.
Vypracoval
slovník
vlastných výrazov.
MDV
–
práca
s informáciami,
S
selektovanie
informatikou
OSR – utváranie
vlastnej integrity
S výtvarnou
výchovou
- Rozvíjať príbeh a zároveň empatiu.
OSR
– S výtvarnou
zodpovednosť za výchovou
svoje činy
- Nachádzať námety, tvoriť dialóg, - Tvorba dialógu a jeho Slovné
S občianskou
rozvíjať prispôsobivosť.
spracovanie do logického hodnotenie.
náukou
- Preštudovať propozície súťaže.
celku.
Tvoril
a následne Slovné
hlasoval za najlepší text do hodnotenie
súťaže.
a výber
najlepších prác.
- Priblížiť zábavnou formou vznik Pokúsil
sa
tvoriť Pozitívna OSR – potreba S výtvarnou
dadaistickej básne, spolupracovať dadaistickú
báseň motivácia
do pomáhať
iným, výchovou
v skupine, pretransformovať text do a ilustráciu.
tvorenia
spolupracovať
výtvarnej podoby.
vlastných textov.
Záverečné
hodnotenie
práce počas šk. roka
Výber
najlepších
prác
záverečnej podoby bulletinu.
- Produkoval vlastný text Výstava
reklamy.
najkrajších
reklamných
- Zostavil lyrický text textov
s vlastným
nakresleným
obrázkom.
Pochvala
najlepších prác.
- Zosnoval krátky príbeh - Výstava prác
a ilustráciu.
v triede.
So
slovenským
jazykom
do Hlasoval
za Pochvalné
najkvalitnejšie a najlepšie uznanie všetkým
práce.
členom triedy za
celoročnú prácu.
Download

TVORIVÉ PÍSANIE