SK
CZ
Návod
1
6
6
6
7
Rozmrazovanie
Varenie
Dĺžka varenia
5
Používanie halogénovej rúry
Predhrievanie
4
Zmontovanie halogénovej rúry
5
4
Pred použitím
Obsluha
4
Vaša halogénová rúra
Bezpečnostné výstrahy a upozornenia 2 – 3
Obsah
11
11
10
10
10
10
10
7–9
Výmena poistky a napájacieho kábla 11
Technické informácie
Technické informácie
Kontaktná linka pre zákazníkov
Záruka
Celkové čistenie a starostlivosť
Samočistenie – „Umývanie"
Čistenie a starostlivosť
Odporúčané recepty
Aby ste tento výrobok mohli čo najlepšie
využiť a bezpečne ho používať, prečítajte
si dôkladne tento návod a uschovajte ho
na ďalšie použitie.
Vďaka úžasnej funkcii samočistenia
bude starostlivosť o halogénovú rúru veľmi
ľahká. Prináša pohodlie a úsporu energie
a vy sa budete čudovať, ako ste doteraz
vedeli variť bez svojej halogénovej rúry.
Halogénová rúra od spoločnosti JML predstavuje revolúciu vo varení.
Používa halogénový svetelný zdroj, ktorý generuje infračervené vlny, ktorými
jedlo rýchlo zohrieva, pričom sa zachovávajú všetky prirodzené chute jedla
pečeného v tradičnej rúre. Nevzniká žiadne rozmočené jedlo ako niekedy
v mikrovlnnej rúre – len chutné jedlo, na ktoré sa vám budú zbiehať slinky.
Halogénová rúra sa jednoducho obsluhuje, má zabudovaný časovač a
reguláciu zmeny teploty.
Ďakujeme vám, že ste si zakúpili halogénovú rúru od spoločnosti JML.
SK
Bezpečnostné výstrahy a odporúčania
NENECHÁVAJTE elektrický kábel visieť cez okraj povrchov.
NEKLAĎTE halogénovú rúru na plynový alebo elektrický sporák, do ich blízkosti, ani do horúcej pece.
NENECHÁVAJTE výrobok počas prevádzky bez dozoru.
NEPOUŽÍVAJTE iným než určeným spôsobom.
NEPONÁRAJTE sklenené veko, elektrický kábel ani elektrickú zástrčku do vody ani do inej tekutiny.
NEPOHYBUJTE halogénovou rúrou pri jej používaní.
NEPOZERAJTE priamo do svetelného zdroja.
NEPOUŽÍVAJTE halogénovú rúru s inými spotrebičmi zapojenými do rovnakej zásuvky – vzniká riziko
vyhodenia poistky.
VAROVANIE! - Pri používaní halogénovej rúry na pracovnom povrchu udržiavajte okolité plochy čisté a
bez neporiadku. Zabezpečte dostatočný priestor okolo halogénovej rúry na cirkuláciu vzduchu.
VAROVANIE! - NEDOTÝKAJTE sa horúcich povrchov. Povrchy zostávajú horúce aj po vypnutí
halogénovej rúry.
VAROVANIE! - Spotrebič položte na bezpečný, stabilný, teplu odolný pracovný povrch a nie na okraj
pracovnej plochy
Jedlo do halogénovej rúry vkladajte len pred nastavením časovača alebo po predhriatí.
Udržujte halogénovú rúru mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Pred použitím skontrolujte, či je halogénová rúra čistá a suchá.
Na odobratie skleneného veka zo sklenenej misy vždy používajte rukoväť.
Vždy používajte priložené kliešte.
Pred použitím skontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nejavia známky poškodenia. Ak áno,
nepoužívajte ich.
Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
Pri vyberaní horúceho jedla alebo pri zaobchádzaní s halogénovou rúrou vždy používajte ochranné,
izolované chňapky alebo rukavice – RÚRA SA VEĽMI ZAHRIEVA.
VAROVANIE! - po ukončení varenia a pred tým, ako sa veko zdvihne z hrnca, je potrebné ho odpojiť
od napájania, pretože neúmyselným uzavretím rukoväte by mohlo dôjsť k opätovnej aktivácii výhrevného
prvku.
NEKLAĎTE veko na horľavý povrch ani do blízkosti horľavých materiálov.
Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli zaškolení
alebo nedostali pokyny týkajúce sa použitia spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti
by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú s týmto spotrebičom.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú s týmto spotrebičom.
Ak sa poškodí elektrický kábel, výmenu musí realizovať výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s
podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
Toto zariadenie nie je určené na to, aby sa obsluhovalo pomocou externého časovača alebo
samostatného systému diaľkového ovládania.
Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí, ako sú napr:
- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách,
- na chalupách,
- pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
v zariadeniach typu penziónov a podobne.
Len na vnútorné použitie.
2
3
1
MIMORIADNA opatrnosť je nevyhnutná pri manipulácii alebo likvidácii horúcich olejov alebo iných
kvapalín.
NEPOUŽÍVAJTE halogénovú rúru v blízkosti miesta, kde sa používajú aerosóly.
NEPOKÚŠAJTE sa opraviť halogénovú rúru. V prípade potreby sa obráťte na kontaktnú linku pre
zákazníkov.
NEDOTÝKAJTE sa halogénovej žiarovky.
NEKLAĎTE na halogénovú rúru papier, kartón, plasty ani iné horľavé materiály.
NEPRIKRÝVAJTE halogénovú rúru, keď je v prevádzke.
NEPOUŽÍVAJTE žiadne iné príslušenstvo, ako to, ktoré bolo dodané s halogénovou rúrou.
NEVKLADAJTE do halogénovej rúry jedlo nadmernej veľkosti, sklenené veko sa musí úplne uzavrieť.
NEDEMONTUJTE ani žiadnym spôsobom neupravujte halogénovú rúru.
NEDOVOĽTE, aby sa napájací kábel dotýkal horúcich povrchov.
Bezpečnostné výstrahy a odporúčania
Sklenená misa
Spodný varný rošt
Horný varný rošt
Sklenené veko
4. Sklenené veko položte na sklenenú misu.
Veko by malo dosadnúť na vnútorný
okraj misy.
3. Spodný a horný varný rošt umiestnite do
sklenenej misy.
2. Sklenenú misku položte na plastový
podstavec.
1. Plastový podstavec položte na stabilný
povrch odolný voči teplu a neumiestňujte
ho v blízkosti okraja pracovnej plochy.
Zostavenie halogénovej rúry
Pred použitím musia byť všetky časti
dôkladne suché.
Po odpojení elektrického kábla zo zásuvky
môžete povrch skleneného veka dôkladne
očistiť vlhkou handrou alebo špongiou.
Dôležité: NEPONÁRAJTE
sklenené veko do vody ani ho
neumývajte v umývačke na riad.
Dôkladne umyte sklenenú misu, plastový
podstavec, varné rošty a kliešte v horúcej
vode so saponátom a nechajte dôkladne
vyschnúť.
Pred použitím
Vaša halogénová rúra
4
2
5
• máte pripravené chňapky na vyberanie
uvareného jedla.
• sa elektrický kábel nedotýka niečoho
horúceho.
Halogénový zdroj sa vypne po dosiahnutí
požadovaného stupňa ohrevu, následne sa
halogénové svetlo samo zapína a vypína
tak, aby sa udržiavala nastavená teplota.
Keď sa časovač vypne, halogénová rúra sa
vypne tiež.
Nastavenie času varenia
Vyberte požadovaný čas varenia otočením
ovládača v smere hodinových ručičiek
(od 0 do 60 minút). Po nastavení času sa
halogénová žiarovka rozsvieti a rozsvieti sa
aj zelená kontrolka ohrevu.
Aby halogénová rúra správne fungovala,
rukoväť MUSÍ byť vo vodorovnej polohe.
Dôležitá poznámka: Rukoväť funguje ako
bezpečnostný spínač; rúra sa vypne hneď
ako sa rukoväť zdvihne.
Umiestnite jedlo do sklenenej misy, použite
varné rošty podľa potreby.
Nastavenie teploty
Otáčaním ovládača teploty nastavte
príslušnú teplotu – otáčajte v smere
hodinových ručičiek (od 20 °C do
250 °C). Halogénová rúra sa nezapne, kým
nenastavíte čas varenia.
Prevádzka
Ovládací panel
Rukoväť
Bezpečnostný
spínač
• ste do sklenenej misy uložili príslušný
varný rošt.
• je halogénová rúra pripojená k uzemnenej
zásuvke (bude svietiť červený indikátor).
Aké kuchynské pomôcky môžete používať v halogénovej rúre?
Akékoľvek panvice, misky, taniere, alobal, ktoré sa dajú používať v bežnej rúre.
• ste urobili miesto na odloženie skleneného
veka po odkrytí halogénovej rúry.
• je halogénová rúra uložená na stabilnom
povrchu odolnom voči teplu.
• je halogénová rúra umiestnená na
stabilnom povrchu odolnom voči teplu a
nie v blízkosti okraja pracovnej plochy.
Najprv skontrolujte, či:
Používanie halogénovej rúry
Pred podávaním vždy skontrolujte, či je
jedlo teplé.
Na vyberanie varných roštov používajte
priložené kliešte.
Ak krátko po ukončení varenia jedlo
nevyberiete z rúry, môže sa v nej
nahromadiť vlhkosť. Nahromadeniu
pary/vlhkosti môžete zabrániť tak, že po
uvarení jedlo okamžite vyberiete.
Aby ste zabezpečili, že jedlo bude dôkladne
uvarené, použite teplomer na varenie alebo
prepichnite jedlo vidličkou alebo ihlicou
a skontrolujte, či z mäsa alebo hydiny
nevyteká neuvarená šťava, v prípade
zeleniny skontrolujte, či je už mäkká.
Používanie klieští
Čas varenia závisí od veľkosti a hmotnosti jedla, ktoré sa má variť. Napríklad pri väčšine mäsa
existuje odporúčaný čas varenia, tieto časy používajte len orientačne, pretože halogénová
rúra varí rýchlejšie než štandardné rúry, takže na uvarenie jedla budete možno potrebovať
kratší čas. Podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke „Časy varenia" na str. 6.
Varenie
Dôležitá poznámka: Pred varením skontrolujte, či je jedlo dobre rozmrazené.
Halogénová rúra má nastavenie na rozmrazovanie, čo znamená nastavenie nízkej teploty na
rozmrazovanie potravín.
Rozmrazovanie
Pri otváraní skleneného veka vždy použite rukoväť – tým sa aktivuje bezpečnostný spínač a
halogénová rúra sa vypne. Halogénová rúra bude veľmi horúca, dôrazne odporúčame, aby
ste pri otváraní skleneného veka používali chňapky.
Varovanie: NEDOTÝKAJTE sa povrchu halogénovej rúry – pri použití sa mimoriadne
zahrieva a ešte nejaký čas zostane horúci.
Dôležitá poznámka: Časovač SA NESMIE otáčať späť (proti smeru hodinových ručičiek),
mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Dávajte pozor na správne nastavenie potrebného času.
Ak je nastavený čas dlhší ako potrebujete, vypnite halogénovú rúru a počkajte kým časovač
sám neodpočíta čas, ktorý potrebujete.
Upozornenie: Dávajte pozor, halogénová rúra bude horúca.
Ak je potrebné predhrievanie, nastavte požadovanú teplotu a časovač nastavte na 10 minút.
Po dosiahnutí nastavenej teploty sa halogénová žiarovka vypne, teraz môžete jedlo uložiť do
sklenenej misy a nastaviť správny čas varenia.
Predhrievanie
Používanie halogénovej rúry
6
7
5
75 min
180 ºC
200 ºC
190 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
Pečené hovädzie (1 kg)
Filet z tresky (150 g)
Kuracie prsia (350 g)
Papriky (rozpolené)
Cibuľa (celá, malá)
Zemiaky (pečené, malé, rozpolené)
Paštrnák (prúžky – 2 cm priemer)
Zemiak (pečený, stredná veľkosť)
Cibuľa (štvrťky)
Yorkshirský puding (polotovar)
Hranolčeky do rúry (mrazené)
100 g strúhaného vyzretého syra Cheddar
4 polievkové lyžice zmesi na plnku
1 stredný pór
1 paradajka
1. Predhrejte halogénovú rúru na 200 °C.
4 x 150 g pevné filety z bielej tresky bez
kože
5. Pečte v halogénovej rúre 10 – 15 minút
alebo do mäkka, t. j. kým sa mäso
neprepečie.
4. Posypte zmesou na plnku a syrom.
3. Paradajku nakrájajte na tenké plátky. Pór
očistite a nasekajte. Nakrájané paradajky
položte na rybu tak, aby sa prekrývali, a
posypte pórom.
2. Umyte a osušte rybacie filety a položte
ich na plech vyložený papierom na
pečenie.
Postup:
Prísady (4 porcie):
Pečená treska so strúhankou
Pred podávaním vždy skontrolujte, či je jedlo teplé.
Teploty a časy v nasledujúcich receptoch sú len orientačné, časy sa môžu líšiť v závislosti od
hmotnosti a individuálnej chuti jedla.
Odporúčané nápady na recepty
18 min
12 min
60 min
75 min
36 min
36 min
60 min
34 min
20 min
24 min
70 min
200 ºC
Pečené kurča (1,6 kg)
Čas
Teplota
Jedlo
Časy varenia v halogénovej rúre
Časy varenia
2. Pór vložte do hrnca s vriacou vodou.
Priveďte do varu a zlejte.
125 g póru nakrájaného na tenko
20 g práškového cukru
Poleva: 1 vajce strednej veľkosti, vyšľahané
70 g práškového cukru
50 g hrozienok
1 štipka čerstvo pomletého muškátového
orecha
5 ml čajová lyžička mletej škorice
1 štipka mletého klinčeka
Plnka: 500 g jabĺk, ošúpaných, zbavených
jadierok a nakrájaných
6. Ihneď podávajte so zmrzlinou alebo
šľahačkou.
5. Pečte 25 – 35 minút v halogénovej rúre.
4. Horná vrstva: Na vrch poukladajte pásiky
cesta tak, aby sa vytvorila mriežka. Potrite
trochou vajíčka a vrch posypte cukrom.
3. Plnka: Zmiešajte všetky prísady do plnky
a vysypte do formy na koláč vyloženej
cestom.
2. Cesto na pečivo: vypracujte cesto podľa
pokynov, použite 3/4 na vyloženie 23
cm koláčovej formy. Zvyšok vyvaľkaného
cesta narežte na 1 cm široké pásiky.
1. Predhrejte halogénovú rúru na 200 °C.
Cesto: 450 g zmesi na pečivové cesto
Postup:
Prísady (6 porcií):
6. Vložte do vhodnej nádoby (vzhľadom na
rúru) a posypte strúhaným syrom. Pečte
20 – 30 minút dozlata.
5. V miske zmiešajte jogurt, smotanový syr,
paradajky a korenie. Zmiešajte makaróny
a zeleninu.
4. Zmiešajte cibuľu a papriku. Zohrejte olej
vo veľkej panvici a smažte 3 – 4 minúty
domäkka, nie dohneda.
Jablkový koláč
65 g syra Cheddar, strúhaného
Soľ a čerstvo namleté čierne korenie
odtečených
400 g plechovka krájaných paradajok,
150 g odtučneného smotanového syra
150 ml téglik bieleho jogurtu
15 ml polievková lyžica olivového oleja
1 paprika, nasekaná na jemno
2 červené cibule, jemne nakrájané
3. Varte makaróny vo veľkom hrnci s vriacou
osolenou vodou 10 – 12 minút a zlejte.
1. Predhrejte halogénovú rúru na 180 °C.
Prísady (4 porcie):
150 g makarónov
Postup:
Zapekané makaróny
Odporúčané nápady na recepty pokračovanie
8
6
9
2. Vymiešajte maslo a cukor na ľahkú penu.
3. Miešajte vajcia a po troške pridávajte k
maslu, medzitým dobre vymiešajte.
4 vajíčka strednej veľkosti
2 – 3 x 15 ml polievkové lyžice sherry
30 g glazovaných čerešní, rozpolených
255 g miešaného sušeného ovocia,
nasekaného na kúsky
55 g pražených nasekaných mandlí
1 x 15 ml polievková lyžica sódy bikarbóny
(sódy)
1/2 x 5 ml čajová lyžička čerstvo pomletej
škorice
1/2 x 5 ml čajová lyžička strúhaného
muškátového orecha
1 x 5 ml čajová lyžička miešaného korenia
2 x 15 ml polievkové lyžice melasy
55 g mletých mandlí
250 g hladkej múky
170 g ríbezlí
170 g hrozienok
170 g väčších hrozienok (sultániek)
7. Nechajte vychladnúť vo forme 15 minút,
až potom vyberte na rošt, aby koláč
vychladol.
6. Vyklopte zmes do hlbokej, 25 cm
plechovej formy na koláč (najlepšie v
tvare kruhu) a pečte v halogénovej rúre 45
minút – 1 hodinu. Keď je koláč dopečený,
ihlica, ktorú strčíte doprostred koláča,
musí zostať čistá.
5. Premiešajte múku a suché prísady,
pridajte ovocie a zamiešajte do maslovej
zmesi. Primiešajte sherry a pridajte
jablkovú šťavu tak, aby bola zmes vlhká.
4. Vmiešajte melasu.
1. Predhrejte halogénovú rúru na 140 °C.
170 g hnedého cukru
100 ml jablkovej šťavy
Postup:
170 g čerstvého masla
Zákaznícka linka JML: +421 2 4910 1801
Tento výrobok podlieha bezpodmienečnej dvojročnej záruke na všetky chyby spracovania
a materiálu. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva. Ak máte akékoľvek problémy
alebo otázky týkajúce sa tohto výrobku, obráťte sa na spoločnosť JML.
Záruka
Varovanie: Horúce sklenené veko neklaďte na horľavé predmety ani do ich blízkosti. Mohlo
by dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
Vonkajší povrch skleneného veka stačí utrieť čistou a vlhkou utierkou.
NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani škrabky na čistenie kovov alebo
plastových povrchov.
Všetky časti OKREM skleneného veka a plastového podstavca sa môžu umývať v umývačke
riadu.
Pred čistením skontrolujte, či je halogénová rúra vypnutá a odpojená od zdroja napätia a
vychladnutá.
Celkové čistenie a starostlivosť
6. Pred opláchnutím a osušením budete možno na odstránenie pripálených nánosov
potrebovať kefku.
5. Nechajte halogénovú rúru vychladnúť.
Varné rošty môžete pri umývaní nechať v sklenenej mise, aby prípadné nánosy zmäkli.
Kombinácia tepla, vírivého pohybu spôsobeného ventilátorom a pôsobenia saponátu
zabezpečí rýchle a účinné vyčistenie sklenenej misy.
4. Nastavte časovač na 10 – 15 minút podľa znečistenia misy.
3. Do sklenenej misy nalejte cca 1,5 cm studenej vody a trošku saponátu. Zatvorte sklenené
veko a nastavte ovládač teploty na „Wash" (umývanie).
2. Nechajte halogénovú rúru vychladnúť.
1. Vyberte zo sklenenej misy jedlo a tuk nechajte odtiecť.
Halogénová rúra má špeciálnu funkciu samočistenia „Wash" na ovládači teploty, ktorá sa
používa na vyčistenie sklenenej misy:
Samočistenie – „Umývanie"
Upozornenie: NEPOKÚŠAJTE sa umývať sklenenú misu ani veko, kým sa neochladia na
izbovú teplotu. Ak na horúce sklo nalejete studenú vodu, mohlo by prasknúť.
Klasický anglický ovocný koláč
Prísady (10 porcií):
Čistenie a starostlivosť
Odporúčané nápady na recepty pokračovanie
10
16 cm
10 litrov
1300 W
220 – 240 V~50 Hz AC
Vnútorná hĺbka sklenenej misy
Objem sklenenej misy
Spotreba elektrickej energie
Napájanie
Hnedá – fáza
Zelená/žltá – uzemnenie
Pripojte
modrý vodič
na
„N“ – Neutrál
N
E
L
Pripojte zelený/žltý vodič na
„E“ alebo – Uzemnenie
Pripojte hnedý
vodič na
„L“ – Napätie
Zákaznícka služba/dovozca:
JML CE, Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, Slovakia
[email protected]
Všetky práva vyhradené.
Tento výrobok podlieha predpisom
o elektrickom a elektronickom odpade (WEEE). Nesmie sa likvidovať s bežným
komunálnym odpadom, ale musí sa odniesť do miestneho zberného strediska
na recykláciu. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na miestny orgán
alebo príslušnú organizáciu zodpovednú za likvidáciu odpadu.
Likvidácia a životné prostredie
Ak dôjde k poškodeniu kábla, výmenu musí
zabezpečiť kvalifikovaný elektrikár.
Vodič, ktorý je označený hnedou farbou, je
potrebné pripojiť k svorke označenej písmenom L.
Vodič, ktorý je označený modrou farbou, je
potrebné pripojiť k svorke označenej písmenom N.
Vodič, ktorý je označený zelenou/žltou farbou, musí byť pripojený k svorke, ktorá je označená
písmenom E alebo symbolom uzemnenia
.
Vzhľadom na to, že farebné odlíšenie vodičov v prívodnom kábli nemusí zodpovedať
farebnému rozlíšeniu vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne:
Modrá – nula
Ak budete musieť vymeniť prívodný kábel, vodiče sú farebne rozlíšené nasledovne:
Toto zariadenie je vybavené poistkou BS 1363 13 A. Ak musíte poistku vymeniť, používajte
len poistky ASTA alebo BSI schválené podľa BS 1362 s nominálnym prúdom 13 A.
Poistka a výmena zástrčky (len UK a Írsko)
33 cm
Vonkajší priemer sklenenej misy
Technické údaje
Technické údaje
Kód výrobku: V0811
11
9
Use only
BS1363A
approved
plug
12
10
1
6
6
6
7
Nastavení rozmrazování
Pečení
Doba pečení
5
Používání halogenové trouby
5
4
Smontování halogenové trouby
Předehřátí
4
Před použitím
Provoz
4
Vaše halogenová trouba
Bezpečnostní upozornění a pokyny 2 - 3
Obsah
Výměna pojistek a síťové zástrčky
Technické informace
Technické informace
Zákaznická linka
Záruka
Generální čištění a péče
Samočištění - "Mytí"
Čištění a péče
Doporučené tipy na recepty
Abyste tento výrobek využili co nejlépe
a používali jej bezpečně, přečtěte
si prosím důkladně tento návod
a uschovejte si jej pro pozdější nahlédnutí.
Díky její úžasné samočisticí funkci
bude dohlížení na vaši halogenovou troubu
snadné. Je praktická a energeticky úsporná,
budete se divit, jak jste se bez halogenové
trouby mohli obejít.
11
11
11
10
10
10
10
10
7-9
Halogenová trouba od JML způsobí revoluci ve vašem vaření.
Využívá halogenový světelný zdroj, který vydává infračervené vlny, aby jídlo
rychle ohřála, zatímco uchovává veškerou přirozenou chuť jídla pečeného
v tradiční troubě. Nedochází zde k žádnému rozmáčení, s jakým se občas
setkáte u mikrovlnné trouby - jen vynikající jídlo, po kterém se sbíhají sliny.
Halogenová trouba se snadno provozuje, má vestavěný časovač a variabilní
kontrolku teploty.
Děkujeme vám za zakoupení halogenové trouby JML
CZ
Bezpečnostní upozornění a pokyny
NEPONECHÁVEJTE napájecí kabel viset přes okraj ploch.
NEUMÍSŤUJTE halogenovou troubu na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti a ani
do rozpálené trouby.
NEPONECHÁVEJTE výrobek během používání bez dozoru.
NEPOUŽÍVEJTE jiným způsobem, než určeným.
NENAMÁČEJTE skleněné víko, napájecí kabel ani elektrickou zástrčku do vody ani jiné tekutiny.
NEPŘESOUVEJTE halogenovou troubu, pokud se používá.
NEDÍVEJTE se přímo do žárovky.
NEPROVOZUJTE halogenovou troubu spolu s ostatními velkými spotřebiči zapojenými ve stejné
elektrické zásuvce - vzniká riziko vyhození pojistek.
UPOZORNĚNÍ! - Během provozu halogenové trouby na pracovní desce uchovávejte okolní oblasti čisté
a bez nepotřebných věcí. Zajistěte odpovídající prostor pro cirkulaci vzduchu kolem halogenové trouby.
UPOZORNĚNÍ! - NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů. Povrchy zůstávají horké i poté, co je
halogenová trouba vypnuta.
UPOZORNĚNÍ! - Používejte pouze na bezpečné, stabilní, žáruvzdorné pracovní ploše a neumísťujte k
okraji pracovní plochy.
Jídlo do halogenové trouby vkládejte pouze před nastavením časovače nebo po předehřátí.
Uchovávejte halogenovou troubu mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Před použitím se přesvědčte, že je halogenová trouba čistá a suchá.
K sundavání skleněného víka ze skleněné mísy vždy používejte úchytku.
Vždy používejte přiložené kleště.
Před použitím zkontrolujte přívodní kabel a elektrickou zástrčku, jestli nenesou známky poškození, a
nepoužívejte troubu, pokud jsou poškozené.
Odpojte ze zásuvky elektrické sítě, pokud se nepoužívá.
Vždy noste ochranné izolované rukavice pro práci s troubou, když budete vyndavat jídlo nebo
manipulovat s halogenovou troubou - TROUBA BÝVÁ VELMI HORKÁ.
UPOZORNĚNÍ! - víko by mělo být odjištěno, když se pečení dokončí a než je zvednuto z hrnce, neboť
nechtěné uzavření úchytky znovu aktivuje topné těleso.
NEPONECHÁVEJTE víko na hořlavém povrchu ani v blízkosti hořlavých materiálů.
Tento přístroj není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi ani nedostatečně zkušenými či informovanými, pokud nejsou pod dohledem a
nejsou jim udíleny pokyny ohledně používání přístroje ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát..
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo
podobně kvalifikovanými osobami, aby se zamezilo nebezpečí.
Není navržena tak, aby byla provozována za pomoci externího časovače nebo samostatného dálkově
ovládaného systému.
Přístroj je určen pro použití v domácnosti a při podobných příležitostech, jako jsou:
- kuchyňské zóny pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- farmářské domy;
- užití ze strany klientů v hotelích, motelech a ostatním prostředí rezidenčního typu;
- noclehárny se snídaní.
Pouze pro vnitřní použití.
2
3
1
EXTRÉMNÍ opatrnost musí být vynaložena při manipulaci s horkými oleji a ostatními tekutinami nebo
jejich likvidaci.
NEPROVOZUJTE halogenovou troubu poblíž míst, kde se používají aerosolové výrobky.
NEPOKOUŠEJTE se halogenovou troubu opravit. Pokud je to třeba, kontaktujte zákaznickou linku.
NEDOTÝKEJTE se halogenové žárovky.
NEVKLÁDEJTE do halogenové trouby papír, karton, plastové ani jiné hořlavé materiály.
NEZAKRÝVEJTE halogenovou troubu při používání.
NEPOUŽÍVEJTE žádné doplňky než ty, které byly dodány s halogenovou troubou.
NEUMÍSŤUJTE do halogenové trouby příliš velké jídlo; skleněné víko musí být zcela uzavřené.
NEROZMONTOVÁVEJTE halogenovou troubu žádným způsobem.
ZAMEZTE tomu, aby se přívodní kabel dotýkal jakýchkoli horkých povrchů.
Bezpečnostní upozornění a pokyny
Skleněná mísa
Nízký pečicí rošt
Vysoký pečicí rošt
Skleněné víko
4. Na skleněnou mísu umístěte skleněné
víko. Víko by mělo spočívat na vnitřním
okraji mísy.
3. Umístěte do skleněné mísy nízký a vysoký
pečicí rošt.
2. Umístěte skleněnou mísu na plastový
podstavec.
1. Umístěte plastový podstavec na stabilní
žáruvzdorný povrch a neumísťuje jej k
okraji pracovní plochy.
Smontujte halogenovou troubu.
Před použitím musí být všechny části zcela
suché.
Po vytažení ze zásuvky elektrické sítě může
být povrch skleněného víka opatrně očištěn
za pomoci vlhkého hadříku nebo houbičky.
Důležité: NENAMÁČEJTE
skleněné víko do vody ani nemyjte
v myčce na nádobí.
Skleněnou mísu, plastovou základnu, pečicí
rošty a kleště důkladně umyjte v horké
mýdlové vodě a nechte úplně uschnout.
Před použitím
Vaše halogenová trouba
4
2
5
• Máte připravené kuchyňské rukavice k
vyndání upečeného jídla.
• Napájecí kabel se nedotýká ničeho
horkého.
Halogenové světlo se vypne poté, co bylo
dosaženo požadovaného nastaveného
tepla, halogenové světlo se pak bude samo
zapínat a vypínat, aby se nastavená teplota
udržela. Jakmile časovač dosáhne pozice
vypnuto, halogenová trouba se sama vypne.
Nastavení doby pečení
Zvolte požadovanou dobu pečení otočením
ovladače ve směru chodu hodinových
ručiček (od 0 do 60 minut). Poté, co byl čas
nastaven, halogenové světlo se zapne a
rozsvítí se zelené světlo vyhřívání.
Úchytka MUSÍ být rovně dolů ve své úložné
poloze, aby mohla být halogenová trouba
provozována.
Důležitá poznámka: Úchytka funguje jako
bezpečnostní vypínač; jakmile je zvednuta,
halogenová trouba se vypne.
Umístěte jídlo do skleněné mísy za použití
pečicího roštu, který je potřeba.
Nastavení teploty
Zvolte požadované nastavení teploty
otočením teplotního ovladače ve směru
chodu hodinových ručiček (od 20 ºC do 250
ºC). Halogenová trouba se nezapne, dokud
nebude nastaven čas pečení.
Provoz
Ovládací panel
Úchytka
Bezpečnostní
vypínač
Jaké pomůcky na pečení mohou být využity ve vaší halogenové troubě?
Pouze bezpečné pekáčky, mísy, talíře, alobal a jiné, které mohou být používány v běžné
troubě.
• Umístili jste požadovaný pečicí rošt dovnitř
skleněné mísy.
• Máte připravené prázdné místo, kam
umístíte skleněné víko poté, co bude
sejmuto z halogenové trouby.
• Halogenová trouba stojí na stabilním
žáruvzdorném povrchu.
• Halogenová trouba je připojena do
uzemněné zásuvky elektrické sítě (červené
napájecí světlo bude podsvíceno).
• Halogenová trouba je na stabilním
žáruvzdorném povrchu a není poblíž okraje
pracovní plochy.
Nejdříve zkontrolujte, zda:
Používání halogenové trouby
Používání halogenové trouby
Před podáváním vždy zkontrolujte, zda
je jídlo uvnitř propečené.
Používejte kleště dodávané pro účely
zvedání pečicích roštů.
Uvnitř halogenové trouby se může srážet
vlhkost, pokud upečené jídlo není vyjmuto
brzy po vypršení času pečení. Srážení par/
vlhkosti lze zabránit vyjmutím jídla, jakmile
je upečeno.
Abyste zajistili, že je jídlo upečeno,
použijte kuchyňský teploměr nebo do
jídla zapíchněte vidličku nebo jehlici a
zkontrolujte přítomnost neupečené šťávy
v mase, drůbeži atd. Při pečení zeleniny
kontrolujte měkkost.
Používání kleští
Doba pečení závisí zejména na velikosti a váze jídla, které má být pečeno. Například u většiny
masa existuje doporučená doba pečení, tyto časy by měly být používány jen jako vodítko,
neboť halogenová trouba peče rychleji, než běžné trouby, proto je možné, že vám na
upečení jídla postačí méně času. Jako přesnější vodítko vám poslouží tabulka "Časy pečení"
na straně 6.
Pečení
Důležitá poznámka: Vždy zajistěte, že je před pečením jídlo dostatečně rozmrazené.
Halogenová trouba má nastavení rozmrazování, což je nízká teplota, která by měla být
používána k rozmrazování jídel.
Nastavení rozmrazování
Při sundavání skleněného víka vždy používejte úchytku, neboť to zajistí vypnutí halogenové
trouby bezpečnostním spínačem. Halogenová trouba bude velmi horká; velmi se doporučuje
používání rukavic pro práci s troubou při sundavání skleněného víka.
Varování: NEDOTÝKEJTE se povrchu halogenové trouby - může být extrémně horká,
pokud je používána, a zůstane horká ještě určitou dobu poté.
Důležitá poznámka: Časový ovladač NESMÍ být otáčen zpět (proti směru chodu
hodinových ručiček), tím by se časovač mohl poškodit. Buďte opatrní při nastavování
správného požadovaného času. Pokud je čas delší než požadovaný, vypněte halogenovou
troubu a počkejte, až se časovač sám dotočí na čas, který požadujete.
Varování: Buďte opatrní, halogenová trouba je horká.
Pokud se vyžaduje předehřátí, nastavte požadovanou teplotu a nastavte časový ovladač
na 10 minut. Jakmile je teplota dosažena, halogenové světlo se vypne, jídlo může být nyní
umístěno do skleněné mísy a může být nastaven čas správného pečení.
Předehřátí
6
7
5
20 minut
200 ºC
190 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
200 ºC
Filet z tresky (150 g)
Kuřecí prsa (350 g)
Papriky (půlené)
Cibule (celá, malá)
Brambory (pečené, malé, rozpůlené)
Pastinák (proužky – 2 cm v
průměru)
Brambory (pečené, střední velikost)
Cibule (čtvrtina)
Yorkshirský pudink (hotový)
Hranolky do trouby (zmrazené)
18 minut
12 minut
60 minut
75 minut
36 minut
36 minut
60 minut
34 minut
75 minut
100 g strouhaného zralého sýru čedar
4 polévkové lžíce nádivky
1 středně velký pórek
1 velké masité rajče
4 × 150 g pevných filetů z bílé tresky bez
kůže
Ingredience (4 porce):
Pečená treska s nádivkovou
drobenkou
5. Pečte v halogenové troubě po dobu
10–15 minut, nebo dokud vše nezměkne
a důkladně se nepropeče.
4. Posypte nádivkou a posypte sýrem.
3. Rajče nakrájejte na tenké plátky. Pórek
ořežte a nasekejte. Nakrájené rajče
narovnejte na rybu tak, aby ji zakrývalo, a
pak na to navršte pórek.
20 g krupicového cukru
Vršek: 1 rozšlehané středně velké vejce
6. Okamžitě podávejte se zmrzlinou nebo
smetanou.
5. Pečte v halogenové troubě po dobu
25–35 minut.
4. Navrch: Navrch pokládejte proužky těsta,
abyste vytvořili mřížku Potřete trochou
vajíčka a poprašte cukrem.
70 g krupicového cukru
50 g rozinek
3. Pro náplň: Smíchejte dohromady všechny
ingredience na náplň a umístěte ji do
formy vyložené těstem.
1 špetka čerstvě nastrouhaného
muškátového oříšku
5 ml čajová lžička mleté skořice
2. Omyjte a osušte rybí filety a umístěte
je na pečicí plech s nataženým pečicím
papírem.
1 špetka mletého hřebíčku
1. Předehřejte halogenovou troubu na 200
°C.
Náplň: 500 g jablek Bramley, oloupaných,
zbavených jadřinců a nasekaných
2. Základ těsta: těsto připravte podle
pokynů na balíčku, použijte ho 3/4
do formy na koláč o průměru 23 cm.
Zbývající rozválené těsto nakrájejte na
proužky široké 1 cm.
1. Předehřejte halogenovou troubu na 200
°C.
Základ: 450 g směsi na těsto na křehké pečivo
Postup:
Ingredience (6 porcí):
6. Umístěte do vhodné misky (vhodné do
trouby) a posypejte strouhaným sýrem.
Pečte po dobu 20–30 minut, dokud
nezezlátne.
5. V míse smíchejte jogurt, tavený sýr,
rajčata a koření. Vmíchejte makarony a
zeleninu.
4. Smíchejte cibuli a papriku. Zahřejte olej
na velké pánvi a smažte po dobu 3–4
minut, dokud nezměkne, ale nenechte
zhnědnout.
3. Uvařte makarony ve velkém hrnci s
osolenou vroucí vodou po dobu 10–12
minut a slijte.
Otevřený jablečný koláč
65 g strouhaného sýru čedar
Sůl a čerstvě namletý černý pepř
400 g sekaných rajčat z plechovky, slít nálev
150 g lehkého taveného sýra
150 ml bílého jogurtu
15 ml polévkové lžíce olivového oleje
1 jemně nasekaná paprika
2 jemně nakrájené červené cibule
150 g makaronů
2. Vložte pórek do nízkého hrnce s vroucí
vodou. Přiveďte znovu do varu a slijte.
1. Předehřejte halogenovou troubu na 180
°C.
Ingredience (4 porce):
125 g pórku nakrájeného na tenké plátky
Postup:
Zapékané makarony
Doporučené tipy na recepty pokračování
Postup:
Před podáváním vždy zkontrolujte, zda je jídlo uvnitř propečené.
Následující předepsané teploty a doby pečení slouží pouze jako vodítko, časy se mohou lišit
podle váhy jídla a individuální chuti.
Doporučené tipy na recepty
24 minut
180 ºC
Pečené hovězí (1 kg)
70 minut
200 ºC
Pečené kuře (1,6 kg)
Čas
Teplota
Jídlo
Doby pečení v halogenové troubě
Doby pečení
8
6
9
2–3 polévkové lžíce sherry
30 g půlených mražených třešní
255 g nasekané směsi sušeného ovoce
55 g pražených nasekaných mandlí
1 polévková lžíce sody bicarbony
½ čajové lžičky čerstvě namleté skořice
½ čajové lžičky strouhaného muškátového
oříšku
1 čajová lžička směsi koření
2 polévková lžíce tmavé melasy
7. Nechte chladnout ve formě po dobu 15
minut a pak vytáhněte na drátěný rošt k
dochladnutí.
6. Umístěte směs do hluboké připravené
formy na koláč (průměr 25 cm, ideálně
forma tvarovaná do prstence – na
bábovku) a pečte v halogenové troubě
po dobu 45 minut až 1 hodiny. Až bude
upečený, jehlice zapíchnutá doprostřed
koláče bude čistá.
5. Prosejte mouku a suché ingredience
dohromady, přidejte ovoce a vmíchejte
do máslové směsi. Vmíchejte sherry a
přidejte tak akorát jablečné šťávy na
zvlhčení.
250 g hladké mouky
55 g mletých mandlí
4. Vmíchejte melasu.
3. Rozšlehejte vejce a přidávejte postupně
máslo po malých dávkách – každou vždy
dobře zašlehejte.
170 g sušeného rybízu
170 g rozinek
170 g sultánek
100 ml jablečného džusu
4 středně velká vejce
2. Našlehejte společně máslo a cukr do
lehkého a nadýchaného krému.
1. Předehřejte halogenovou troubu na 140
°C.
170 g másla
170 g světle hnědého cukru
Postup:
Ingredience (10 porcí):
Klasický anglický ovocný koláč
Doporučené tipy na recepty pokračování
Zákaznická linka JML: + 421 2 4910 1801
Na tento výrobek se vztahuje nepodmíněná záruka po dobu dvou let na veškeré vady
zpracování a materiálů. Touto zárukou nejsou dotčena vaše zákonná práva. Pokud máte
jakékoli problémy nebo dotazy ohledně tohoto výrobku, prosím kontaktujte JML.
Záruka
Varování: Pokud je skleněné víko horké, nepokládejte ho na žádné vznětlivé ani hořlavé věci
ani do jejich blízkosti. Mohlo by to způsobit požár nebo výbuch.
Vnější povrch skleněného víka může být otírán pouze vlhkým hadříkem.
Na kovové nebo plastové povrchy NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani
drátěné houbičky.
Všechny části S VÝJIMKOU skleněného víka a plastového podstavce lze mýt v myčce na
nádobí.
Před čištěním zajistěte, že halogenová trouba je vypnutá, vytažená ze zásuvky a chladná.
Generální čištění a péče
6. K odstranění odolných usazenin může být před opláchnutím a vysušením potřeba kartáč
na nádobí.
5. Nechte halogenovou troubu vychladnout.
Pečicí rošty mohou být ponechány během čistění ve skleněné míse k odmočení jakýchkoli
připečených zbytků.
Spolupůsobení tepla, krouživého pohybu způsobeného větrákem a tekutého čisticího
prostředku skleněnou mísu vyčistí rychle a efektivně.
4. Nastavte časovač na 10–15 minut v závislosti na tom, jak špinavá skleněná mísa je.
10
3. Přidejte cca 1,5 cm studené vody do skleněné mísy spolu s pár kapkami tekutého čisticího
prostředku. Nasaďte skleněné víko zpět a nastavte teplotní ovladač na "Mytí".
2. Nechte halogenovou troubu vychladnout.
1. Odstraňte všechno jídlo a vysušte ze skleněné mísy jakýkoli tuk.
Halogenová trouba má na ovladači teploty speciální samočisticí nastavení označené jako
"Wash (Mytí)". To by mělo být využito pro mytí skleněné mísy:
Samočištění - "Mytí"
Varování: NEPOKOUŠEJTE se skleněnou mísu nebo víko mýt, dokud nevychladnou na
pokojovou teplotu. Pokud je voda nalita na sklo, které je stále horké, sklo může
prasknout nebo se rozbít.
Čištění a péče
16 cm
10 litrů
1300 W
220–240 V ~ 50 Hz AC
Vnitřní hloubka skleněné mísy
Objem skleněné mísy
Spotřeba elektrické energie
Příkon
Hnědá – fázový
Zelená a žlutá – uzemnění
Modrý vodič
připojte na
„N“ – nulák
N
E
L
Žlutozelený vodič připojte
na „E“ – uzemnění
Hnědý vodič
připojte na
„L“ – fáze
Kód výrobku: V0811
Zákaznická služba / dovozce:
JML CE, Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, Slovakia
[email protected]
Všechna práva vyhrazena.
Na tento výrobek se vztahuje nařízení
o elektrickém a elektronickém zařízení (tzv. WEEE). Neměl by být vyhozen do
běžného komunálního odpadu, ale doručen do vašeho místního sběrného místa
pro recyklaci. Pro další informace prosím kontaktujte místní samosprávu nebo
instituci pověřenou likvidací odpadu.
Likvidace a životní prostředí
Pokud je napájecí přívod poškozen, musí být
vyměněn kvalifikovaným elektrikářem.
Drát, který je označen hnědě, musí být připojen ke
svorce, která je označena písmenem L.
Drát, který je označen modře, musí být připojen ke
svorce, která je označena písmenem N.
Drát, který je označen zeleně a žlutě, musí být
připojen ke svorce v zástrčce, která je označena
písmenem E nebo symbolem uzemnění
.
Vzhledem k tomu, že dráty v napájecím kabelu nemusí odpovídat barevným značkám
označujícím terminály ve vaší zástrčce, postupujte takto:
Modrá – nulový
Pokud budete potřebovat vyměnit zástrčku; dráty v přívodním kabelu mají následující barvy:
Tento přístroj je opatřen zástrčkou BS 1363 13 A. Pokud musíte vyměnit pojistku, použijte
pouze takové, které jsou schváleny ASTA nebo BSI na BS 1362 a s nominálním proudem 13
ampérů.
Výměna pojistek a síťové zástrčky (pouze UK a Irsko)
33 cm
Vnější průměr skleněné mísy
Technické informace
Technické informace
11
9
Use only
BS1363A
approved
plug
12
10
Download

Návod na použití