KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné
podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie
prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.
CSOB AIRBAG JUMPER EUR 3
Podfond fondu Optimum Fund
BE6269229223 (kód ISIN pre kapitalizačné podiely)
spravuje KBC ASSET MANAGEMENT NV
CIELE A INVESTIČNÁ POLITIKA
Fond Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 si kladie za cieľ ponúknuť v deň
splatnosti alebo pri predčasnom uzavretí fondu (pozri nižšie) možnú návratnosť
investovaním do rôznych aktív, ako sú dlhopisy a hotovosť, a uzatváraním dohôd o
zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu dohodnutého obdobia (swapy*).
Hodnota počiatočného upísania je 10 eur. Úvodné upisovacie obdobie prebieha od
04. 08. 2014 do 22.09. 2014 (o 6:00hod SEČ).
Návratnosť fondu závisí od vývoja indexu Hang Seng China Enterprises.
Fond bude predčasne uzavretý, keď hodnota indexu neklesne v predbežný dátum
pozorovania (v októbri 2015) pod nižšiu ako počiatočnú hodnotu. Okrem hodnoty
počiatočného upísania vám bude vyplatený výnos s pevnou sadzbou vo výške 7%.
Ak nedôjde k predčasnému uzavretiu fondu, v deň splatnosti (30/06/2020) platí
nasledovné:

ak hodnota indexu neklesne pod jeho počiatočnú hodnotu, okrem hodnoty
počiatočného upísania sa vyplatí aj 70 % z nárastu indexu. Maximálny výnos je
80 % (priemerný ročný výnos je 10.75 % pred uhradením poplatkov a daní);
 ak hodnota indexu neklesne pod 85 %, ale klesne pod 100 % jeho počiatočnej
hodnoty, tento pokles indexu sa neodpočíta. V takom prípade dostanete
počiatočnú upisovaciu hodnotu;
 ak hodnota indexu klesne pod 85 % jeho počiatočnej hodnoty, odpočíta sa
tento pokles voči 85 % jeho počiatočnej hodnoty v plnej výške od počiatočnej
upisovacej hodnoty podielu.
Index Hang Seng China Enterprises pozostáva z výberu akcií spoločností
kótovaných na hongkongskej burze.
Matematické príklady popísanej kalkulácie návratnosti na strane 2 tohto dokumentu.
Výnosnosť indexu sa vypočítava na základe priemernej hodnoty za konkrétne
obdobie. Kalkulácia priemernej hodnoty môže pozitívne alebo negatívne ovplyvniť
návratnosť investície a zabraňuje tomu, aby mali vysoké výkyvy kurzov, ku ktorým
dochádza v určitých dňoch, významný vplyv na návratnosť• investície (viac
informácií nájdete v prospekte v časti 2, ktorá sa venuje tomuto podfondu).
S cieľom dosiahnuť návratnosť investuje fond:

na jednej strane do dlhopisov účelovo vytvorených spoločností (SPV)*, iných
dlhopisov a dlhových nástrojov, depozít alebo hotovosti. Dlhopisy SPV sú
kótované dlhopisy emitované „účelovo vytvorenými spoločnosťami“, ktoré
spravuje spoločnosť KBC Asset Management alebo niektorá z jej dcérskych
spoločností. V prospekte je určené minimálne úverové hodnotenie*, ktoré
musia spĺňať dlhopisy a iné dlhové nástroje;
 na druhej strane do dohôd o zámene série platieb uskutočňovaných v priebehu
dohodnutého obdobia (swapy*) s jednou alebo viacerými primárnymi
protistranami.
Domáca mena fondu je euro.
Pokyny súvisiace s podielmi vo fonde sú realizované dvakrát do mesiaca (viac
informácií v časti 4, ktorá sa venuje tomuto podfondu).
Poznámka pre belgických investorov: Skupina KBC sa pridala k moratóriu
komercializácie obzvlášť zložitých štruktúrovaných produktov vydaných úradom
FSMA. Tento produkt je vzhľadom na toto moratórium klasifikovaný ako obzvlášť
zložitý, a preto nebude v Belgicku uvedený na trh.
Podrobné informácie o spôsobe, akým fond funguje, a jeho zložení nájdete v
prospekte v časti 2, ktorá sa venuje tomuto podfondu.
Scenáre výnosnosti
Nasledujúce príklady objasňujú vyššie uvedené ciele a investičnú politiku.
Scenár
Predbežný
vývoj indexu
(*)
Vývoj indexu ku
dňu splatnosti
(**)
V tom prípade je výsledok
(pred uhradením poplatkov)
v deň predčasnej
splatnosti...
V tom prípade je
výsledok (pred
uhradením poplatkov) v
deň splatnosti...
Negatívny
-10%
-35%
/
-35% + 15% = -20%
(***)
Neutrálny 1
-6%
-13%
/
0%
Neutrálny 2
-10%
+4%
/
70% x 4% = 2.80%
Pozitívny 1
1%
/
7%
/
Pozitívny 2
-8%
130%
/
70% x 130% = 91%
ALE ohraničuje sa na
80%
V prípade pôvodne vloženého kapitálu v
hodnote 10 eur vám bude v deň splatnosti
vyplatených...
10 + (-20% x 10) = 8 EUR
(-3.81% priemerný ročný výnos pred
uhradením poplatkov a daní)
10 + (0% x 10) = 10 EUR
(priemerný ročný výnos je 0% pred
uhradením poplatkov a daní)
10 + (2.80% x 10) = 10.28 EUR
(0.48% priemerný ročný výnos pred
uhradením poplatkov a daní)
10 + (7% x 10) = 10.70 EUR
(6.41% priemerný ročný výnos pred
uhradením poplatkov a daní)
10 + (80% x 10) = 18 EUR
(10.75% priemerný ročný výnos pred
uhradením poplatkov a daní)
(*) Podľa vzorca (predbežná pozorovaná hodnota – počiatočná hodnota) / počiatočná hodnota.
(**) Podľa vzorca (konečná hodnota – počiatočná hodnota) / počiatočná hodnota.
(***) Ak hodnota indexu klesne pod 85 % jeho počiatočnej hodnoty, odpočíta sa tento pokles voči 85 % jeho počiatočnej hodnoty v plnej výške od
počiatočnej upisovacej hodnoty podielu.
Hodnota investícií vypočítaná podľa vzorca uvedeného v príkladoch sa môže pozitívne alebo negatívne líšiť od hodnoty základných aktív.
Tieto scenáre nenaznačujú očakávaný výnos, ani nerozhodujú o tom, ktorý zo scenárov je najpravdepodobnejší.
Pri vystúpení investora z fondu pred dňom splatnosti sa hodnota investícií vypočíta na základe trhovej hodnoty základných aktív a nie podľa vzorca
uvedeného v príkladoch.
To znamená, že hodnota investície môže stúpnuť alebo klesnúť, a že investorovi môže byť vyplatená nižšia suma, ako investoval, aj v prípade
predčasného vystúpenia z fondu.
PROFIL RIZÍK A VÝNOSNOSTI
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Potenciálne nižší výnos
1
2
Prečo má fond ukazovateľ rizika a výnosu 4?
Potenciálne vyšší výnos
3
4
5
6
7
Ukazovateľ je vypočítaný na základe údajov z minulosti. Údaje z
minulosti nie sú vždy spoľahlivým indikátorom budúcich rizík a výnosu.
Ukazovateľ rizika a výnosu sa pravidelne vyhodnocuje, a preto sa môže
zvýšiť alebo znížiť.
Najnižší ukazovateľ neznamená, že s investíciou do fondu nie sú
spojené žiadne riziká. Poukazuje však na to, že v porovnaní s vyššími
ukazovateľmi tento produkt bežne ponúka nižší, ale viac
predpovedateľný výnos. Ukazovateľ udáva potenciálny výnos, ako aj
riziká spojené s investovaním do fondu. Čím je ukazovateľ vyšší, tým
vyšší, ale aj nepredvídateľnejší je potenciálny výnos. Straty sú tiež
možné.
Ukazovateľ je vypočítaný pre investora v eurách.
4 indikuje, že tento fond patrí k menej rizikovým fondom v rámci skupiny
štruktúrovaných fondov s pevne stanoveným dňom splatnosti a bez
kapitálovej ochrany. Riziko môžu ovplyvňovať prvky, ako je absencia
kapitálovej ochrany, zmeny na trhu, zostávajúca doba splatnosti a úroková
sadzba.
S investíciou do tohto fondu sa navyše spája:
- stredné riziko koncentrácie. Ide o sústredenie investícií do akcií spoločností
kótovaných na hongkongskej burze.
- stredné inflačné riziko. Tento fond neposkytuje žiadnu ochranu proti
stúpajúcej inflácii.
Fond neponúka žiadnu kapitálovú ochranu.
POPLATKY
Tieto poplatky sa používajú okrem iného za účelom pokrytia nákladov za prevádzkovanie fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Znižujú
potenciálny rast investície. Ďalšie informácie o poplatkoch môžete nájsť v časti 3, ktorá sa venuje tomuto podfondu.
Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete
Vstupný poplatok
Výstupný poplatok
3.5% (počas úvodného
upisovacieho obdobia:
2.5%)
1% + 5% ak vystúpite do
mesiaca od vstupu
Toto je maximum, ktoré sa môže zraziť z vašich peňazí pred tým, ako sa investujú alebo
pred tým, ako sa vám vyplatí zisk z investície. V niektorých prípadoch zaplatíte menej.
Podrobnosti o výške skutočných vstupných a výstupných poplatkov môžete získať od
svojho finančného poradcu alebo distribútora.
Ak by ste chceli vymeniť svoje podiely v tomto podfonde* za podiely iného podfondu, ktorý
má vyššie vstupné a/alebo výstupné poplatky, je možné, že budete musieť uhradiť
dodatočný poplatok (viac informácií nájdete v časti 3 prospektu, ktorá sa venuje tomuto
podfondu).
Výmena podfondu
Poplatky zrazené z fondu v priebehu roka
Priebežný poplatok
1.13%
Výška priebežného poplatku je len odhadnutá, keďže bol podfond založený v mesiaci 09
2014. Táto suma nezahŕňa náklady na transakcie okrem prípadov, kedy fond platí vstupné
a výstupné poplatky za investovanie do podielov iných fondov, a môže sa z roka na rok
meniť.
Poplatky zrazené z fondu za určitých konkrétnych podmienok
Poplatok za výnosnosť
Žiaden
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Depozitárom fondu Optimum Fund je KBC Bank NV.
Kópia prospektu a najnovšej výročnej/polročnej správy je k dispozícii
bezplatne vo francúzštine in a angličtine vo všetkých kanceláriách
poskytovateľov finančných služieb
- KBC Bank NV
alebo KBC Asset Management NV (Havenlaan 2, 1080 Brusel), ako aj na
stránke www.kbcam.be/kiid/.
Posledná hodnota čistých aktív* sa nachádza na adrese www.beama.be
a/alebo v novinách ”De Tijd” / “L'Echo”. Všetky ďalšie informácie je možné
nájsť na adrese: www.kbcam.be/kiid.
Tento fond podlieha belgickému daňovému zákonu. To môže mať vplyv na
vašu osobnú daňovú situáciu.
Spoločnosť KBC Asset Management NV môže niesť hmotnú
zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsiahnutého v tomto
dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s
príslušnými časťami prospektu o fonde Optimum Fund.
Tento dokument s kľúčovými informáciami pre investora popisuje CSOB
Airbag Jumper EUR 3, podfond investičnej spoločnosti s variabilným
kapitálom* podľa belgického práva Optimum Fund. Táto investičná
spoločnosť s variabilným kapitálom spĺňa požiadavky smernice PKIPCP
IV.
Prospekt a pravidelné správy sa pripravujú pre každú investičnú
spoločnosť s variabilným kapitálom.
Každý podfond fondu Optimum Fund sa považuje za osobitný celok. Vaše
práva investora sú obmedzené na aktíva podfondu. Záväzky konkrétneho
podfondu sú kryté len aktívami v danom podfonde.
Máte právo vymeniť svoju investíciu v podieloch tohto podfondu za podiely
iného podfondu. Viac informácií o tejto téme nájdete v prospekte, ktorý sa
venuje tomuto podfondu, časť 4.
Tento fond je schválený v Belgicku a regulovaný úradom Financial
Services and Markets Authority (FSMA).
Spoločnosť KBC Asset Management NV je schválená v Belgicku
a regulovaná úradom Financial Services and Markets Authority (FSMA).
Tieto kľúčové informácie pre investorov sú správne k 04/08/2014.
*Pozri vysvetľujúci zoznam slov pre kľúčové informácie pre investorov v prílohe
alebo na stránke www.kbcam.be/kiid/.
Download

CSOB AIRBAG JUMPER EUR 3