UCITS IV
Zmluva o zvereneckej správe
vrátane dodatkov špecifických pre podfondy
a
Prospekt
22. júl 2014
EVOLUTION VALUE FUNDS
Strešný fond
OGAW
Subjekt pre kolektívne investovanie do cenných papierov
podľa lichtenštajnského práva v
právnej forme správy majetku
(následne „OGAW")
(Umbrella-Konstruktion (Strešná štruktúra fondov), ktorá
zahrňuje viaceré podfondy)
Správcovská spoločnosť
Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern, www.caiac.li
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Organizácia OGAW v prehľade
Správcovská spoločnosť:
CAIAC Fund ManagementAG
Haus Atzig,Industriestrasse2,FL-9487 Bendern
Správna rada:
Dr. Roland Müller
Dr. Dietmar Loretz
Gerhard Lehner
Obchodné vedenie:
Thomas Jahn
Raimond Schuster
Správa majetku
International Capital Management AG
Industriestrasse 56,FL-9491 Ruggell
Depozitár:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG
Austrasse 51,FL-9490 Vaduz
Audítor:
ReviTrust Revision AG
Bahnhofstrasse 15,FL-9494 Schaan
Platobné miesto v Rakúsku:
Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Graben 21, A-1010 Wien
Daňový zástupca v Rakúsku:
BDO Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs-und Steuerberatungsgesellschaft
Kohlmarkt 8-10,A-1010 Viedeň
Platobné miesto na Slovensku:
Tatra banka a.s.,
Hodžovo nám.3/ P.O.Box 42
SR 85005 Bratislava
Platobné miesto v Česku:
Raiffeisenbank a.s.,
Hvězdova 1716/2b
14078 Praha 4
OGAW v prehľade
Názov OGAW:
EVOLUTION VALUE FUNDS
Právna štruktúra:
OGAW
je právna forma správy majetku („Kolektívna správa majetku“)
podľa zákona zo dňa 28.júna 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne
investovanie do cenných papierov (UCITSG)
Strešná štruktúra fondov:
Strešná štruktúra fondov (Umbrella-Konstruktion) s 2 podfondmi
Zakladajúca krajina:
Lichtenštajnsko
Dátum založenia OGAW:
3. september 2013
Hospodársky rok:
Hospodársky rok OGAW začína dňa 1.apríla a končí dňa 31.marca v
nasledujúcom roku.
Účtovná mena OGAW:
EUR
Príslušný dozorný úrad
Dohľad nad finančným trhom Lichtenštajnsko (FMA); www.fma-li.li
2 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Upozornenia pre investorov/obmedzenie predaja
Nadobudnutie podielov OGAW sa uskutoční na základe prospektu, zmluvy o zvereneckej správe a Key Investor
Information Documets („KIID“) – ako aj poslednej výročnej správy a, pokiaľ už zverejnené, po ňom nasledujúcej
polročnej výročnej správy. Platnosť majú iba tie informácie, ktoré sú obsiahnuté v prospekte a predovšetkým v
zmluve o zvereneckej správe vrátane dodatku A. Nadobudnutím podielov platia tieto ako schválené investorom.
Tento prospekt nepredstavuje ponuku a ani výzvu na upísanie podielov OGAW prostredníctvom osoby v právnom
poriadku, v ktorom je takáto ponuka alebo takáto výzva nezákonná alebo v ktorej osoba, ktorá takúto ponuku alebo
výzvu vysloví, nie je na to kvalifikovaná alebo sa to stane voči osobe, voči ktorej je takéto podanie ponuky alebo
výzvy nezákonné. Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto prospekte a zmluve o zvereneckej správe alebo
verejnosti dostupných dokumentoch, platia ako neautorizované a nie sú spoľahlivé. Potenciálni investori by sa mali
informovať o možných daňových dôsledkoch, právnych predpokladoch a možných devízových obmedzeniach alebo
kontrolných predpisoch, ktoré platia v krajinách ich štátnej príslušnosti, ich bydliska alebo miesta pobytu a ktoré by
mohli mať význam pre upísanie, držanie, výmenu, spätné odkúpenie alebo predaj podielov. Ďalšie daňové úvahy sú
vysvetlené v čísle 11 „Daňové predpisy“. V dodatku B „Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny“ sú
obsiahnuté informácie ohľadne odbytu v rôznych krajinách. Podiely OGAW nie sú povolené na odbyt vo všetkých
krajinách sveta. Pri emisii, pri výmene a spätnom odkúpení podielov v zahraničí sa budú uplatňovať tam platné
ustanovenia.
Predovšetkým v Spojených štátoch Amerických (USA) neboli podiely registrované podľa United Securities Act z roku
1933 a z toho dôvodu ich nie je možné ponúkať ani predávať ani v USA, ani americkým občanom. Za amerických
občanov sa považujú napr. tie fyzické osoby, ktoré
a)
sa narodili v USA alebo jednom z ich teritórií, resp. výsostnom území,
b
štátni príslušníci, ktorým bolo udelené občianstvo (resp. Green Card Holder),
c)
sa narodili v zahraničí ako dieťa štátneho príslušníka USA,
d)
bez toho, aby boli štátnymi príslušníkmi USA, sa zdržiavajú prevažne v USA,
e)
sú zosobášení so štátnym príslušníkom USA alebo
f)
sú povinní v USA odvádzať daň.
Za občanov USA sa okrem toho považujú:
a)
Investičné spoločnosti a kapitálové spoločnosti, ktoré boli založené pod zákonmi jedného z 50 spolkových
štátov USA alebo District of Columbia,
b)
Investičná spoločnosť alebo súkromná spoločnosť, ktorá bola založená pod „Act of Congress“,
c)
penzijný fond, ktorý bol založený ako US-Trust,
d)
investičná spoločnosť, ktorá je povinná v USA odvádzať daň alebo
e)
investičné spoločnosti, ktoré sa podľa Regulation S of US Securities Act z roku 1933 a/alebo podľa US
Commodity Exchange Act za také pokladajú.
Podiely OGAW nesmú byť vo všeobecnosti ponúknuté v jurisdikciách a osobám, v ktorých alebo voči ktorým to nie je
prípustné.
3 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Obsah
Organizácia OGAW v prehľade
2
OGAW v prehľade
2
Upozornenia pre investorov/obmedzenie predaja
3
Časť I
Prospekt.
7
1
Predajná dokumentácia
7
2
Zmluva o zvereneckej správe
7
3
Všeobecné informácie oOGAW
7
4
Všeobecné informácie o podfondoch
8
5
Organizácia
8
6
Všeobecné investičné zásady a obmedzenia
10
7
Investičné predpisy
11
8
Upozornenia na riziká
16
9
Účasti naOGAW
19
10
Využitie výnosov
24
11
Daňové predpisy
24
12
Náklady a poplatky
25
Poplatok závislý na úspešnosti investície (Performance Fee)
28
Náklady spojené so založením
28
13
Informácie pre investorov
28
14
Trvanie,zrušenie,fúzia aštrukturálne opatreniaOGAW
28
15
Aplikovateľné právo,sídlo súdu a rozhodujúci jazyk
29
16
Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
29
Časť II
Zmluva o zvereneckej správe fondu EVOLUTIONVALUE FUNDS
30
Preambula
30
II.
Všeobecné ustanovenia
30
Čl.1
OGAW (Subjekt pre kolektívne investovanie do cenných papierov)
30
Čl. 2
Správcovská spoločnosť
30
Čl. 3
Prenesenie úloh
30
Čl. 4
Depozitár
30
Čl. 5
Audítori
31
Čl. 6
Výpočet čistej hodnoty majetku pripadajúcej na podiel
31
Čl. 7
Emisia podielov
32
Čl. 8
Spätné odkúpenie podielov
33
Čl. 9
Výmena podielov
33
Čl. 10
Late Trading a Market Timing
34
Čl. 11
Zamedzenie prania peňazí a financovania terorizmu
34
Čl. 12
Pozastavenie výpočtu čistej hodnoty majetku a emisie, spätného odkúpenia a výmeny podielov
35
Čl. 13
Obmedzenia pri predaji
35
II.
Štrukturálne opatrenia
35
4 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 14
Zlúčenie
35
Čl. 15
Informácie pre investorov, odsúhlasenie a práva investorov
36
Čl. 16
Náklady na zlúčenie
37
III.
Zrušenie OGAW, jeho podfondov a tried podielov
37
Čl. 17
Všeobecne
37
Čl. 18
Rozhodnutie o zrušení
37
Čl. 19
Dôvody na zrušenie
37
Čl. 20
Náklady na zrušenie
37
Čl. 21
Zrušenie a konkurz správcovskej spoločnosti alebo depozitára
38
Čl. 22
Výpoveď zmluvy s depozitárom
38
IV.
Podfondy
38
Čl. 23
Podfondy
38
Čl. 24
Doba trvania jednotlivých podfondov
38
Čl. 25
Štrukturálne opatrenia pri podfondoch
38
Čl. 26
Triedy podielov
38
V.
Všeobecné investičné zásady a obmedzenia
38
Čl. 27
Investičná politika
38
Čl. 28
Všeobecné investičné zásady a obmedzenia
39
Čl. 29
Povolené investície
39
Čl. 30
Nepovolené investície
40
Čl. 31
Použitie derivátov, techniky a nástrojov
40
Čl. 32
Investičné hranice
40
VI.
Náklady a poplatky
43
Čl. 33
Bežné poplatky
43
Čl. 34
Náklady na ťarchu investorov
45
Čl. 35
Poplatok závislý na úspešnosti investície (Performance Fee)
45
Čl. 36
Náklady na založenie
45
Čl. 37
Použitie výnosov
45
Čl. 38
Príspevky
45
Čl. 39
Informácie pre investorov
46
Čl. 40
Správy
46
Čl. 41
Hospodársky rok
46
Čl. 42
Zmeny v zmluve o zvereneckej správe
46
Čl. 43
Premlčanie
46
Čl. 44
Aplikovateľné právo, príslušnosť súdu a rozhodujúci jazyk
46
Čl. 45
Všeobecne
47
Čl. 46
Nadobudnutie platnosti
47
DodatokA1:Podfond v prehľade
48
DodatokA2:Podfond v prehľade
52
DodatokB1:Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
56
Doplňujúce informácie pre rakúskych investorov
56
Publikačný orgán
56
5 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Ďalšie informácie
56
DodatokB2:Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
57
Doplňujúce informácie pre rakúskych investorov
57
Publikačný orgán
57
Ďalšie informácie
57
DodatokB3:Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
58
Doplňujúce informácie pre slovenských investorov
58
Publikačný orgán
58
Ďalšie informácie
58
DodatokB4:Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
59
Doplňujúce informácie pre slovenských investorov
59
Publikačný orgán
59
Ďalšie informácie
59
DodatokB5:Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
60
Doplňujúce informácie pre českých investorov
60
Publikačný orgán
60
Ďalšie informácie
60
DodatokB6:Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
61
Doplňujúce informácie pre českých investorov
61
Publikačný orgán
61
Ďalšie informácie
61
6 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Časť I Prospekt
Emisia a spätné odkúpenie podielov príslušného podfondusa uskutoční na základe toho času platnej zmluvy ozvereneckej správe a
dodatku A „Podfond vprehľade“. Táto zmluva ozvereneckej správe bude doplnená zakaždým o poslednú výročnú správu. Ak je
úradný termín poslednej výročnej správy starší ako osem mesiacov, je potrebné nadobúdateľovi ponúknuť aj polročnú výročnú
správu. Včas pred nadobudnutím podielov budú investorovibezplatne dané k dispozícií „Podstatné investičné informácie“ (Key
Investor Information Document, KIID).
Nie je dovolené podávať informácie alebo vyhlásenia, ktoré sa odchyľujú od prospektu, zmluvy ozvereneckej správe, dodatku A
„Podfond vprehľade“ alebo Podstatných investičných informácií. Správcovská spoločnosť neručí, ak apokiaľ budú podané informácie
alebo vyhlásenia, ktoré sa odchyľujú od aktuálneho prospektu, zmluvy o zvereneckej správe alebo „Podstatných investičných
informácií“.
Prospekt a zmluva o zvereneckej správe vrátane dodatku A „Podfond v prehľade“ so znázornené v predloženom dokumente.
Podstatným zakladajúcim dokumentom fondu je zmluva ozvereneckej správe vrátane dodatku A „Podfond v prehľade“: Materiálnej
právnej kontrole Dozoru nad finančným trhom Lichtenštajnsko podlieha iba zmluva o zvereneckej správe vrátane zvláštnych
ustanovení k investičnej politike v dodatku A „Podfond v prehľade“.
1
Predajná dokumentácia
Prospekt, Podstatné investičné informácie (KIID), zmluva o zvereneckej správe adodatok A „Podfond vprehľade“ ako aj najnovšia
výročná apolročná výročná správa, pokiaľ sa ich zverejnenie už uskutočnilo, sú bezplatne dostupné na trvalom nosiči údajov
vsprávcovskej spoločnosti, u depozitára, vplatobných miestach a uvšetkých oprávnených na odbyt vtuzemsku azahraničí ako aj na
webovej stránke LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Na želanie investora mu budú menované dokumenty dané bezplatne k dispozícií taktiež v papierovej forme. Ďalšie informácie
k OGAW, resp. k jeho podfondom sú dostupné na internete pod www.caiac.li a počas úradných hodín v spoločnosti CAIAC Fund
Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern.
2
Zmluva o zvereneckej správe
Zmluva o zvereneckej správe zahrňuje všeobecnú časť ako aj dodatok A „Podfond v prehľade“. Zmluva o zvereneckej správe a
dodatok A „Podfond v prehľade“ sú vytlačené kompletne. Zmluva o zvereneckej správe a dodatok A „Podfond v prehľade“ môže
správcovská spoločnosť kedykoľvek celkom alebo čiastočne zmeniť alebo doplniť. Na zmenu zmluvy o zvereneckej správe a
dodatku A „Podfond v prehľade“ je potrebné predchádzajúce povolenie prostredníctvom FMA (Dozor nad finančným trhom).
Každá zmena zmluvy o zvereneckej správe a dodatku A „Podfond v prehľade“ bude zverejnená vpublikačnom orgáne OGAW aje
potom pre všetkých investorov právne záväzná. Publikačným orgánom OGAW je internetová stránka LAFV Liechtensteinischer
Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) www.lafv.li.
3
Všeobecné informácie o OGAW
Investičný fond EVOLUTION VALUE FUNDS (následne: OGAW) bol založený dňa 3. septembra 2013 ako subjekt pre kolektívne
investovanie do cenných papierov (OGAW) podľa práva Kniežatstva Lichtenštajnsko.
Zmluva o zvereneckej správe a dodatok A „Fond v prehľade“ boli dňa 14. októbra 2013 schválené FMA (Dozor nad finančným
trhom)a OGAW bol dňa 11. septembra 2013 zapísaný do lichtenštajnského obchodného registra (FL-0002.463.029-6).
Zmluva o zvereneckej správe a dodatok A „Podfond v prehľade“ vstúpili prvýkrát do platnosti dňa 3. septembra 2013.
OGAW je právne nesamostatným subjektom pre kolektívne investovanie do cenných papierov verejného typu a podlieha zákonu zo
dňa 28. júna 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne investovanie do cenných papierov (následne: UCITSG).
OGAW má právnu formu kolektívnej správy majetku. Kolektívna správa majetku je vstúpenie do obsahovo identickej správy majetku
s neurčeným počtom investorov za účelom majetkovej investície a spravovania na účet investorov, pričom sa jednotliví investori na
tejto správe majetku podieľajú podľa ich podielu a osobne ručia iba do výšky investičnej sumy.
OGAW je strešná štruktúra fondov (Umbrella-Konstruktion), ktorá môže obsahovať viaceré podfondy. Rôzne podfondy sú rozdelené
podľa majetku aprávneho ručenia.
Spravovanie OGAW pozostáva predovšetkým z toho, ako podľa zásady rozptýlenia rizika investovať peniaze získané od obyvateľstva
na spoločný účet do cenných papierov a/alebo do iných likvidných finančných investícií podľa čl. 51 UCITSG. OGAW alebo každý
7 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
jeho podfond v prospech svojich investorov tvoria zvláštny majetok. V prípade zrušenia a konkurzu správcovskej spoločnosti nepatrí
zvláštny majetokd o konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti.
Do akých kapitálových investícií môže správcovská spoločnosť investovať peniaze aaké ustanovenia musí pri tom dodržiavať,
vyplýva zUCITSG, zmluvy o zvereneckej správe a dodatku A „Podfond v prehľade“, ktoré upravujú právny vzťah medzi majiteľmi
podielov (následne: investor), správcovskou spoločnosťou a depozitárom. Pokiaľ v UCITSG nebude stanovené inak, riadia sa právne
vzťahy medzi investormi a správcovskou spoločnosťou podľa zmluvy ozvereneckej správe a, pokiaľ tam nie sú určené žiadne
pravidlá, podľa ustanovení osobného aspoločenského práva (PGR) ospráve majetku.Zmluva ozvereneckej správe zahrňuje
všeobecnú časť (zmluva o zvereneckej správe) ako aj dodatok A „Podfond v prehľade“. Zmluva o zvereneckej správe a dodatok A
„Podfond v prehľade“ a každá z jeho zmien vyžaduje na svoju účinnosť povolenie dozoru nad finančným trhom Lichtenštajnsko
(FMA).
4
Všeobecné informácie o podfondoch
Investori sa na príslušnom čiastočnom majetku OGAW podieľajú podľa miery nimi nadobudnutých podielov.
Podiely nie sú zaručené listinou, ale sú vedené iba účtovne, t. zn., že nebudú vydané žiadne certifikáty. Zhromaždenie investorov
nie je plánované. Upísaním alebo nadobudnutím podielov uznáva investor zmluvu o zvereneckej správe a dodatok A „Podfond v
prehľade“. Investori, dediči alebo iné oprávnené osoby nemôžu požadovať rozdelenie alebo zrušenie OGAW. Detaily kjednotlivým
podfondom sú pre príslušný podfond opísané v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Správcovská spoločnosť sa môže kedykoľvek uzniesť, že založí ďalšie podfondy aprospekt azmluvu ozvereneckej správe vrátane
dodatku A „Podfond v prehľade“ príslušne prispôsobí.
Podiely podfondu predstavujú zásadne rovnaké práva, iba ak by sa správcovská spoločnosť podľa článku 26 zmluvy ozvereneckej
správe rozhodla v rámci podfondu vydať rôzne triedy podielov.
Vo vzťahu investorov platí každý podfond ako samostatný majetok. Práva a povinnosti investorov jedného podfondu sú oddelené od
práv a povinností investorov iných podfondov.
Majetkové hodnoty v jednotlivých podfondoch ručia voči tretím osobám iba za záväzky, ktoré prijmú príslušné podfondy.
Tento prospekt a zmluva o zvereneckej správe vrátane dodatku A „Podfond v prehľade“ platí pre všetky podfondy strešného fondu
EVOLUTION VALUE FUNDS. V súčasnej dobe predkladá OGAW na upísanie nasledovné podfondy:
●
EVOLUTION Dynamic Fund
●
EVOLUTION Classic Fund
4.1
Doba trvania jednotlivých podfondov
Trvanie podfondu pre príslušný podfond vyplýva z dodatku A „Podfond v prehľade“.
4.2
Triedy podielov
Správcovská spoločnosť sa môže uzniesť, že v rámci podfondu vytvorí viaceré triedy podielu.
Podľa čl. 26 zmluvy o zvereneckej správe OGAW je v budúcnosti možné vytvoriť triedy podielu, ktoré sa ohľadne využitia výnosu,
emisného príplatku, referenčnej meny a nasadenia obchodov na zabezpečenie meny, odmeny pre správu, minimálnej investičnej
sumy, resp. kombinácie týchto znakov budú odlišovať od existujúcich tried podielov. Práva investorov, ktorí získali podiely z
existujúcich tried podielov, týmto zostávajú nedotknuté.
Triedy podielov, ktoré sú založené v súvislosti s každým podfondom, ako aj poplatky aodmeny, ktoré vzniknú v súvislosti s podielmi
podfondov sú vymenované v dodatku A „Podfond v prehľade“. Ďalšie informácie ohľadne tried podielov sa dozviete pod číslom 9.2.
4.3
Doterajší vývoj hodnoty podfondov
Doterajší vývoj hodnoty jednotlivých podfondov, resp. tried podielov je uvedený na webovej stránke LAFV Liechtensteinischer
Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li alebo v KIID. Doterajší vývoj hodnoty jedného
podielu nie je zárukou na bežné a budúce výnosy (Performance). Hodnota podielu môže kedykoľvek stúpať alebo klesať.
5
Organizácia
5.1
Sídlo štátu/Príslušný dozorný úrad
Lichtenštajnsko / Dozor nad finančným trhom Lichtenštajnsko (FMA); www.fma-li.li
8 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
5.2
Právne vzťahy
Právne vzťahy medzi investormi a správcovskou spoločnosťou sa riadia podľa zákona zo dňa 28. júna 2011 o určitých subjektoch
pre kolektívne investovanie do cenných papierov (UCITSG) a nariadenia zo dňa 5. júla 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne
investovanie do cenných papierov (UCITSV) a, pokiaľ tam nie sú prijaté žiadne pravidlá, podľa ustanovení osobného a
spoločenského práva (PGR) o správe majetku.
5.3
Správcovská spoločnosť
Spoločnosť CAIAC Fund Management AG (následne: správcovská spoločnosť), Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern,
obchodný register číslo FL-0002.227.513-0
Spoločnosť CAIAC Fund Management AG bola založená 15. mája 2007 vo forme akciovej spoločnosti so sídlom a hlavnou správou v
Benderne, kniežatstvo Lichtenštajnsko, na neurčitú dobu. Dňa 10. mája 2007 udelila vláda správcovskej spoločnosti povolenie na
zahájenie obchodnej činnosti.
Akciový kapitál správcovskej spoločnosti predstavuje 1 000 000,-CHF (slovom: jeden milión švajčiarskych frankov) a je splatený na
100%.
Podľa kapitoly III zákona zo dňa 28. júna 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne investovanie je správcovská spoločnosť
schválená lichtenštajnským dozorným úradom a je zapísaná do spoločného zoznamu lichtenštajnských správcovských spoločností.
Spoločenský účel správcovskej spoločnosti spočíva v spravovaní a odbyte subjektov pre kolektívne investovanie podľa
lichtenštajnského práva.
Správcovská spoločnosť spravuje OGAW na účet a vo výlučnom záujme investorov podľa zásady rozptýlenia rizika a podľa
ustanovení zmluvy o zvereneckej správe a dodatku A „Podfond v prehľade“.
Správcovská spoločnosť je vybavená ďalekosiahlejšími právami, aby vo svojom mene a na účet investorov realizovala všetky
administratívne a správne úkony. Je predovšetkým oprávnená, kúpiť, predať, upísať a meniť cenné papiere, ako aj vykonávať
všetky práva, ktoré nepriamo alebo priamo súvisia s majetkom OGAW.
Okrem toho pozostávajú úlohy správcovskej spoločnosti v realizácií žiadostí, resp. žiadostí na upísanie, spätné odkúpenie, výmenu a
na prevod podielov ako aj vedenie podielového registra.
Prehľad všetkých OGAW spravovaných správcovskou spoločnosťou sa nachádza na webovej stránke LAFV Liechtensteinischer
Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
5.3.1
Prezident
Členovia
5.3.2
Konateľ
Člen
5.4
Správna rada
Dr. Roland Müller
Dr. Dietmar Loretz
Gerhard Lehner
Obchodné vedenie
Thomas Jahn
Raimond Schuster
Asset Manager
Ako Asset Manager pre nižšie uvedený/é podfond/y koná spoločnosť International Capital Management AG, Industriestrasse 56, FL9491 Ruggell.
●
EVOLUTION Dynamic Fund
●
EVOLUTION Classic Fund
Spoločnosť International Capital Management AG sa sústreďuje na spravovanie investícií a majetku pre inštitucionálnych a
súkromných zákazníkov a efektívne na ňu dohliada FMA (Dozor nad finančným trhom).
Úlohou Asset Managera je predovšetkým samostatná realizácia investičnej politiky a vedenie denných obchodov príslušného
podfondu ako aj s tým spojené služby pod dozorom, kontrolou a zodpovednosťou správcovskej spoločnosti. Plnenie týchto úloh sa
uskutočňuje so zohľadnením zásad investičnej politiky a investičných obmedzení príslušného podfondu, tak ako sú opísané v
dodatku A „Podfond v prehľade“, ako aj zákonných investičných obmedzeniach.
9 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Asset Manager má právo dať si na vlastné náklady a zodpovednosť tretej osoby, poradiť predovšetkým od rôznych investičných
poradcov.
Presnú realizáciu zákazky upravuje zmluva o správe majetku uzatvorená medzi správcovskou spoločnosťou a spoločnosťou
International Capital Management AG.
5.5
Depozitár
Depozitár pre podfondy je banka Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490 Vaduz.
Banka Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG bola založená v roku 1998 ako dcérsky podnik banky Walser Privatbank AG, banky
Raiffeisen Kleinwalsertal Beteiligungs- GmbH a spoločnosti F.L. Beteiligungsmanagement GmbH (číslo obchodného registra FL0001.548.573-9). Ku koncu roka 2012 predstavuje vlastný kapitál 41 mil. CHF.
Depozitár uschováva majetok na účet OGAW. So súhlasom správcovskej spoločnosti ho môže celkom alebo čiastočne zveriť iným
bankám, finančným inštitúciám a uznaným clearingovým bankám, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky.
Funkcia depozitára sa riadi podľa zákona zo dňa 28. júna 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne investovanie do cenných
papierov (UCITSG), zmluvy o depozitárskej úschove, zmluvy ozvereneckej správe (čl. 4 Depozitár). Koná nezávisle od správcovskej
spoločnosti a výlučne v záujme investorov.
5.6
Audítori OGAW a správcovskej spoločnosti
OGAW: ReviTrust Revision AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan
Správcovská spoločnosť: Deloitte (Lichtenštajnsko) AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan
OGAW a správcovská spoločnosť sú povinní dať ich obchodnú činnosť ročne skontrolovať niektorému, od nich nezávislému a
Dozorom nad finančným trhom (FMA) uznanému audítorovi.
6
Všeobecné investičné zásady a obmedzenia
Príslušný majetok podfondu bude investovaný so zohľadnením zásady rozptýlenia rizika v zmysle pravidiel UCITSG a podľa článku
28 zmluvy o zvereneckej správe ako aj podľa investično-politických zásad opísaných v dodatku A „Podfond v prehľade“ a v rámci
investičných obmedzení.
6.1
Cieľ investičnej politiky
Cieľ investičnej politiky jednotlivých podfondov je opísaný v dodatku A „Podfond v prehľade“.
6.2
Investičná politika podfondov
Investičná politika špecifická pre podfondy bude pre príslušný podfond opísaná v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Všeobecné investičné zásady a investičné obmedzenia znázornené v článku 27 a 28 zmluvy o zvereneckej správe platia pre všetky
podfondy, pokiaľ pre príslušný fond nie sú v dodatku „Podfond v prehľade“ obsiahnuté žiadne odchýlky alebo doplnky.
6.3
Účtovná a referenčná mena podfondu
Účtovná mena podfondu ako aj referenčná mena na triedu podielu je menovaná v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Pri účtovnej mene sa jedná o tú menu, v ktorej sa bude viesť účtovníctvo podfondu. Pri referenčnej mene sa jedná o tú menu, v
ktorej bude vypočítaný výnos (Performance) a čistá inventárna hodnota tried podielov. Investície sa uskutočnia v menách, ktoré sa
optimálne hodia pre vývoj hodnoty príslušného fondu.
6.4
Profil typického investora
Profil typického investora príslušného podfondu je opísaný v dodatku A „Podfond v prehľade“.
7
Investičné predpisy
7.1
Povolené investície
Každý majetok podfondu môže na účet svojich investorov investovať majetkové predmety výlučne do jedného alebo viacerých
nasledovných majetkových predmetov:
10 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
7.1.1
7.1.2
Cenné papiere a nástroje peňažného trhu:
a)
ktoré budú kótované alebo obchodované na regulovanom trhu v zmysle čl. 4 ods. 1 č. 14 smernice 2004/39/ES;
b)
budú obchodované na inom regulovanom trhu niektorého členského štátu EHP, ktorý je uznaný, pre verejnosť
otvorený a ktorého spôsob činnosti je riadny;
c)
sú úradne kótované na inej burze s cennými papiermi tretieho štátu alebo sú obchodované na inom trhu európskej,
americkej, ázijskej, africkej alebo oceánskej krajiny, ktorý je uznaný, pre verejnosť otvorený a ktorého spôsob
činnosti je riadny.
Cenné papiere z nových emisií, pokiaľ:
a)
emisné podmienky obsahujú povinnosť, že o povolenie na úradné kótovanie, resp. na obchod bolo požiadané na
burze s cennými papiermi, resp. na tam spomenutom regulovanom trhu, spomenutými pod číslom 7.1.1 a) až c)
b)
toto povolenie bude získané najneskôr pred uplynutím jedného roka po emisií.
7.1.3
Podiely z OGAW alebo z iných s OGAW porovnateľných subjektov pre kolektívne investovanie, pokiaľ subjekty pre
kolektívne investovanie podľa ich prospektu alebo ich konštitučných dokumentov smú investovať nanajvýš 10% ich
majetku do podielov iného OGAW alebo porovnateľného subjektu pre kolektívne investovanie;
7.1.4
Termínované vklady alebo vypovedateľné vklady v úverových inštitúciách s dobou platnosti nanajvýš dvanásť mesiacov,
ktoré majú svoje sídlo v niektorom členskom štáte EHP alebo treťom štáte, ktorých dozorné právo je rovnocenné s
právom EHP;
7.1.5
Deriváty, ktorých základnou hodnotou sú investičné predmety v zmysle čl. 51 UCITSG alebo finančné indexy, úrokové
sadzby, výmenné kurzy alebo meny. V prípade obchodov s derivátmi OTC musia byť protistrany kontrolovanými
inštitúciami jednej z kategórií schválených Dozorom nad finančným trhom (FMA) a deriváty OTC musia podliehať
spoľahlivému a preveriteľnému oceneniu na dennej báze a na podnet OGAW môžu byť v primeranej časovej hodnote
kedykoľvek predané, likvidované alebo vyrovnané protiobchodom;
7.1.6
Nástroje peňažného trhu, ktoré nebudú obchodované na regulovanom trhu, pokiaľ emisia alebo emitent týchto nástrojov
podlieha predpisom o ochrane vkladov a investorov, za predpokladu, že:
a)
ich vydáva alebo garantuje centrálne štátne, regionálne alebo miestne združenie alebo centrálna banka členského
štátu EHP, Európska centrálna banka, Spoločenstva alebo Európska investičná banka, tretí štát, alebo pokiaľ je tento
spolkovým štátom, členským štátom federácie, alebo medzinárodným zariadením verejno-právneho charakteru, ku
ktorému patrí minimálne jeden členský štát EHP;
b)
ich vydáva podnik, ktorého cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch uvedených pod písmenom a;
c)
ich vydáva alebo garantuje inštitút, ktorý podľa kritérií stanovených v práve EHP podlieha dozoru, alebo inštitút,
ktorého dozorné právo je rovnocenné s právom EHP a toto právo aj dodržuje; alebo
d)
ich vydávajú emitenti, ktorí patria do kategórie, ktorú povolil Dozor nad finančným trhom (FMA), pokiaľ na
investovanie do týchto nástrojov platia predpisy na ochranu investorov, ktoré sú rovnocenné s predpismi, ktoré sú
uvedené pod písmenom a až c, a pokiaľ je emitentom buď podnik s vlastným kapitálom minimálne 10 miliónov EUR,
ktorý vyhotovuje a zverejňuje svoju ročnú účtovnú závierku podľa predpisov smernice 78/660/EHS v Lichtenštajnsku
realizovanú prostredníctvom osobného a spoločenského práva (PGR), alebo ide o nositeľa práva, ktorý patrí do skupiny podnikov,
ktorý je príslušný na financovanie skupiny podnikov s minimálne jednou spoločnosťou kótovanou na burze, alebo ide o nositeľa
práva, ktorý má podloženie/krytie záväzkov financovať cennými papiermi použitím úverovej línie poskytnutej bankou;
7.1.7
Správcovská spoločnosť môže okrem toho držať likvidné prostriedky.
7.2
Nepovolené investície
Správcovská spoločnosť nesmie:
7.2.1
investovať viac ako 10% majetku za podfond do iných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, ako sú menované
pod číslom 7.1
7.2.2
nadobúdať vzácne kovy alebo certifikáty o vzácnych kovoch;
7.2.3
uskutočňovať nekryté predaje.
11 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
7.3
Investičné hranice
A.
Na každý majetok podfondu jednotlivo je potrebné dodržať nasledovné investičné hranice:
7.3.1
Majetok podfondu môže investovať nanajvýš 5% svojho majetku do cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu
toho istého emitenta a nanajvýš 20% svojho majetku do vkladov toho istého emitenta.
7.3.2
Riziko výpadku z obchodov podfondu s derivátmi OTG s úverovou inštitúciou ako protistranou, ktorá má svoje sídlo v
jednom z členských štátov EHP alebo treťom štáte, ktorého dozorné právo je rovnocenné s dozorným právom EHP,
nesmie prekročiť 10% majetku podfondu; pri iných protistranách predstavuje maximálne riziko výpadku 5% majetku.
7.3.3
Pokiaľ celková hodnota cenných papierov a nástrojov peňažného trhu emitentov, u ktorých podfond investuje zakaždým
viac ako 5% svojho majetku, neprekročí 40% jeho majetku, je hranica emitentov, ktorá je menovaná pod číslom 7.3.1
zvýšená z 5% na 10%. Ohraničenie na 40% nebude uplatnené pre vklady alebo na obchody s derivátmi OTC
skontrolovanými finančnými inštitúciami. Pri použití zvýšenia nebudú zohľadnené cenné papiere a nástroje peňažného
trhu podľa čísla 7.3.5 a dlžobné úpisy podľa čísla 7.3.6.
7.3.4
Bez ohľadu na horné hranice podľa čísla 7.3.1 a 7.3.2 nesmie podfond kombinovať nasledovné, ak by to viedlo k investícií
vo výške viac ako 20% jeho majetku v jednom a tom istom zariadení:
a)
b)
c)
cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané týmto zariadením;
vklady v tomto zariadení;
deriváty OTC nadobudnuté týmto zariadením.
7.3.5
Pokiaľ cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydáva alebo garantuje členský štát EHP alebo jeho regionálne
združenie, tretí štát, alebo medzinárodné zariadenie verejno-právneho charakteru, ku ktorému patrí aspoň jeden členský
štát EHP, bude horná hranica menovaná pod číslom 7.3.1 zvýšená z 5% na nanajvýš 35%.
7.3.6
Pokiaľ budú dlžobné úpisy vydané úverovou inštitúciou so sídlom v jednom z členských štátov EHP, ktorá na základe
zákonných predpisov na ochranu majiteľov týchto dlžobných úpisov podlieha zvláštnemu verejného dozoru a má
investovať predovšetkým výnosy z emisie týchto dlžobných úpisov do majetkových hodnôt, ktoré počas celej doby
platnosti dlžobných úpisov dostatočne pokrývajú z toho vyplývajúce záväzky a ktoré sú prednostne určené na splatenie
kapitálu a úrokov vzniknutých na splatenie pri výpadku emitenta, je na takéto dlžobné úpisy horná hranica menovaná pod
číslom 7.3.1 vo výške 5% zvýšená na nanajvýš 25%. V tomto prípade nesmie celková hodnota investícií prekročiť 80%
majetku podfondu.
7.3.7
Hranice menované pod číslom 7.3.1 až 7.3.6 sa nesmú kumulovať. Maximálna hranica emitentov predstavuje 35%
majetku za majetok podfondu.
7.3.8
Na vypočítanie „investičných hraníc“ pod číslom 7.3 sa považujú spoločnosti z tej istej podnikateľskej skupiny za jediného
emitenta. Na investície do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu tej istej podnikateľskej skupiny je hranica
emitentov zvýšená na spolu 20% majetku podfondu.
7.3.9
Podfond môže investovať nanajvýš 20% svojho majetku do podielov tej istej OGAW alebo toho istého s OGAW
porovnateľného subjektu pre kolektívne investovanie. Vo vzťahu k hornej hranici čl. 54 UCITSG nie je potrebné tieto
investície zohľadniť.
7.3.10 Investície do podielov do subjektu pre kolektívne investovanie porovnateľného s OGAW nesmú prekročiť spolu 30%
majetku fondu.
7.3.11
Podfond môže investovať nanajvýš 20% svojho majetku do akcií a/alebo právnych dôvodov dlhu do jedného a toho
istého emitenta, keď je podľa investičnej politiky príslušného podfondu cieľom podfondu napodobniť určitý, Dozorom nad
finančným trhom (FMA) uznaný akciový index alebo index právneho dôvodu dlhu. Predpokladom na to je, že
●
●
●
zloženie indexu je dostatočne diverzifikované;
index predstavuje adekvátny podklad na odber pre trh, na ktorý sa vzťahuje;
index bude zverejnený primeraným spôsobom.
Táto hranica predstavuje 35%, pokiaľ je to opodstatnené na základe mimoriadnych trhových podmienok, a síce
predovšetkým na regulovaných trhoch, na ktorých silne dominujú určité cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu.
Investícia až do tejto hornej hranice je možná iba u jedného jediného emitenta.
Ak budú hranice menované pod číslom 7.1 a7.3 neúmyselne alebo v dôsledku realizácie práv na odber prekročené, tak sa
má správcovská spoločnosť pri svojich predajoch, ako prednostný cieľ, snažiť o normalizáciu tejto situácie so
zohľadnením záujmov investorov. V priebehu prvých šiestich mesiacov po ich schválení sa môžu podfondy odchyľovať od
12 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
predpisov tejto kapitoly „Ustanovenia k investičnej politike“. Nariadenie o rozptýlení rizika je potrebné aj naďalej
dodržiavať.
7.3.12
Podiely, ktoré má vydať alebo boli vydané jedným alebo viacerými podfondmi môžu podfondy upisovať, nadobúdať
a/alebo držať, pokiaľ:
● cieľový podfond z jeho strany neinvestuje do podfondu, ktorý investuje do tohto cieľového fondu;a
● podiel majetku, ktorého nadobudnutie majú v úmysle cieľové fondy, zodpovedajúc ich prospektu alebo ich stanovám,
smú spolu investovať do podielov iných cieľových podfondov toho istého subjektu pre kolektívne investovanie
porovnateľného s OGAW, neprekročí 10%;
a
● prípadne hlasovacie právo viazané na príslušné cenné papiere je tak dlho prerušené, ako budú držané príslušnými
podfondmi, bez ohľadu na primerané vyhodnotenie v uzávierkach a periodických správach; a
● pri kalkulácií čistého majetku podfondu za účelom verifikácie minimálnej miery čistého majetku podľa UCITSG, uloženej
UCITSG, bude v každom prípade zohľadnená hodnota týchto cenných papierov, pokiaľ budú tieto cenné papiere držané
príslušným podfondom; a
● neexistuje viacnásobný výpočet poplatkov na vydanie podielov alebo spätné odkúpenie na jednej strane na úrovni
podfondu, ktorý investoval do cieľového podfondu, na druhej strane na úrovni cieľového podfondu.
7.3.13
Ak investície pod číslom 7.3.9 predstavujú podstatnú časť majetku podfondu, musia byť v dodatku so špecifikáciami
podfondy informácie o maximálnej výške a vo výročnej správe o maximálnom podiele správnych poplatkov, ktoré musí
znášať podfond sám a subjekty pre kolektívne investovanie podľa čísla 7.3.9, ktorých podiely boli nadobudnuté.
7.3.14
Ak budú podiely spravované bezprostredne alebo priamo správcovskou spoločnosťou OGAW alebo spoločnosťou, s ktorou
je správcovská spoločnosť OGAW spojená spoločnou správou, kontrolou alebo kvalifikovanou účasťou, nesmie ani
správcovská spoločnosť ani iná spoločnosť účtovať za vydanie podielov alebo spätné odkúpenie na alebo z majetku
podfondu poplatky.
7.3.15
Správcovská spoločnosť nenadobudne pre žiadny ňou spravovaný OGAW, resp. podfond akcie s hlasovacím právom toho
istého emitenta, s ktorými môže vykonávať značný vplyv na obchodné vedenie emitenta. Značný vplyv sa predpokladá od
10% hlasovacieho práva emitenta. Ak v inom členskom štáte EHP platí na nadobudnutie akcií s hlasovacím právom toho
istého emitenta nižšia hranica, je táto hranica pre správcovskú spoločnosť rozhodujúca, keď nadobudne pre OGAW, resp.
podfond akcie emitenta so sídlom v tomto členskom štáte EHP.
7.3.16
Na každý podfond je možné nadobudnúť finančné nástroje toho istého emitenta v objeme nanajvýš:
7.3.17
a)
10% základného kapitálu emitenta, pokiaľ sa to týka akcií bez hlasovacieho práva;
b)
10% celkovej nominálnej sumy dlžobných úpisov, ktoré sú v obehu alebo nástrojov peňažného trhu emitenta, pokiaľ
sa to týka dlžobných úpisov alebo nástrojov peňažného trhu. Túto hranicu nie je potrebné dodržať, keď v čase
nadobudnutia nie je možné zistiť celkovú nominálnu hodnotu.
c)
25% podielov toho istého organizmu, pokiaľ sa to týka podielov iných OGAW alebo iných subjektov pre kolektívne
investovanie porovnateľné s OGAW. Túto stanovenú hranicu nie je potrebné dodržať, keď v čase nadobudnutia nie
je možné zistiť čistú sumu.
Čísla 7.3.15 a 7.3.16 nie je potrebné uplatniť:
a)
na cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré budú vydané alebo garantované štátnym emitentom;
b)
na akcie, ktoré vlastní podfond na kapitále spoločnosti tretieho štátu, ktorá svoj majetok investuje hlavne do
cenných papierov emitentov, ktorí majú svoje sídlo v tomto treťom štáte, keď takáto účasť pre podfond na základe
právnych predpisov tohto tretieho štátu predstavuje jedinú možnosť, uskutočňovať investície do cenných papierov
emitentov tejto krajiny. Pri tom je potrebné zohľadniť predpoklady UCITSG;
c)
na akcie na kapitáli dcérskych spoločností držaných správcovskými spoločnosťami, ktoré v štáte usídlenia výlučne pre
správcovskú spoločnosť na žiadosť investorov organizujú odkúpenie akcií.
Dodatočne k uvedeným obmedzeniam podľa čísla 7.3.1 – 7.3.17 je potrebné zohľadniť prípadné ďalšie obmedzenia v
dodatku A „Podfond v prehľade“.
13 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
B.
Od investičných hraníc je možné sa odchýliť v nasledujúcich prípadoch:
7.3.18
Pri realizácií svojich práv na odber z cenných papierov alebo nástrojov, ktoré sa počítajú k jeho majetku, nemusí majetok
podfondu dodržať investičné hranice.
7.3.19
Pri prekročení menovaných hraníc sa musí majetok podfondu pri svojich predajoch ako o prvoradý cieľ usilovať o
normalizáciu tejto situácie so zohľadnením záujmov investorov.
7.3.20
V priebehu prvých šiestich mesiacov po jeho schválení nemusí majetok podfondu dodržať investičné hranice. Nariadenie o
rozptýlení rizika je potrebné aj naďalej dodržiavať.
7.4
Ohraničenie prijatia úverov ako aj zákaz poskytnutia úveru a garancie
7.4.1
Majetok podfondu sa nesmie založiť alebo inak zaťažiť, prenechať na zabezpečenie alebo odstúpiť na zabezpečenie, iba
ak by sa jednalo o prijatie úveru v zmysle nasledujúceho čísla 7.4.2 alebo o peňažnú záruku v rámci uskutočňovania
obchodov s finančnými nástrojmi.
7.4.2
Prijatie úveru prostredníctvom podfondu je ohraničené na prechodné úvery, pri ktorých prijatie úveru neprekračuje 10%
majetku pod fondu; hranica neplatí pre nadobudnutie cudzích mien prostredníctvom „Back-to-back-pôžičky“.
7.4.3
Podfond nesmie pôžičky ani poskytnúť a ani ručiť tretím osobám ako ručiteľ. Dohovory uskutočnené v rozpore s týmito
zákazmi nezaväzujú ani podfond ani investorov.
7.4.4
Číslo 7.4.3 neodporuje nadobudnutiu ešte nie plné splatených finančných nástrojov.
7.5
Použitie derivátov, techník a nástrojov
Celkové riziko spojené s derivátmi nesmie prekročiť celkovú čistú hodnotu príslušného majetku podfondu. Ako časť svojej
investičnej stratégie môže správcovská spoločnosť v rámci hraníc stanovených v čl. 54 UCITSG uskutočňovať investície do
derivátov, pokiaľ celkové riziko základných hodnôt neprekročí investičné hranice čl. 54 UCITSG. Pri výpočte tohto rizika bude
zohľadnená trhová hodnota, základné hodnoty, riziko výpadku, budúca fluktuácia trhu a likvidačná lehota pozícií.
Pokiaľ si ochrana investorov a verejný záujem neodporujú, nie je potrebné zohľadniť investície OGAW do derivátov zakladajúcich sa
na indexoch vo vzťahu k horným hraniciam čl. 54 UCITSG.
Na efektívnejšie spravovanie portfólií s dodržaním ustanovení UCITSG môže OGAW, resp. podfond s povolením Dozoru nad
finančným trhom (FMA) použiť techniky a nástroje, ktoré majú za predmet cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
7.5.1
Postup rizikového manažmentu
Na výpočet rizík z investičných nástrojov používa správcovská spoločnosť základný model, predovšetkým vo vzťahu k derivatívnym
finančným nástrojom, a používa pri tom všeobecne uznané výpočtové metódy. Musí zabezpečiť, aby riziko z derivatívnych
finančných nástrojov v žiadnom okamihu neprekročilo celkovú hodnotu portfólia a aby predovšetkým nevstúpili do žiadnych pozícií,
ktoré pre majetok predstavujú nelimitované riziko. Pri stanovení celkového rizika je potrebné zohľadniť ako riziko výpadku, tak aj
pákový účinok dosiahnutý derivatívnymi finančnými nástrojmi. Kombinácie z derivatívnych finančných nástrojov a cenných papierov
musia tieto predpisy tak isto spĺňať v každom čase.
Pre príslušný podfond môže správcovská spoločnosť použiť predovšetkým nasledujúce derivatívne finančné nástroje, techniky a
nástroje:
7.5.2
Derivatívne finančné nástroje
Pre podfondy môže správcovská spoločnosť uskutočňovať derivatívne obchody za účelom zabezpečenia, efektívneho riadenia
portfólia, dosiahnutia dodatočných výnosov a ako časť investičnej stratégie. Tým sa môže riziko straty podfondov prinajmenšom
dočasne zvýšiť.
Riziko spojené s derivatívnymi finančnými nástrojmi nesmie prekročiť 100% príslušného čistého majetku podfondu. Celkové riziko
príslušného čistého majetku podfondu pri tom nesmie prekročiť 200%. Pri prijatí úveru prípustného podľa UCITSG (číslo 7.4.2),
nesmie celkové riziko prekročiť 210% príslušného čistého majetku podfondu.
Ako postup rizikového manažmentu uplatní správcovská spoločnosť záväzkovú metódu(Commitment).
Správcovská spoločnosť môže nasadiť výlučne nasledovné základné formy derivátov alebo kombinácií z týchto derivátov alebo
kombinácie a iných majetkových predmetov, ktoré je možné nadobudnúť pre podfondy, s týmito derivátmi do príslušných
podfondov:
14 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
7.5.2.1
Termínované kontrakty na cenné papiere, nástroje peňažného trhu, finančné indexy v zmysle článku 9 odseku 1 smernice
2007/16/ES, úrokové sadzby, výmenné kurzy alebo meny;
7.5.2.2
Opcie alebo opčné listy na cenné papiere, nástroje peňažného trhu, finančné indexy v zmysle článku 9 odseku 1 smernice
2007/16/ES, úrokové sadzby, výmenné kurzy alebo meny a na termínované kontrakty podľa čísla 7.5.2.1, ak
● je realizácia možná buď počas celej doby platnosti alebo ku koncu doby platnosti a
● opčná hodnota je zlomok alebo mnohonásobok rozdielu medzi základnou cenou a trhovou cenou základnej hodnoty a
stane sa nulovou, keď má rozdiel iné znamienko;
7.5.2.3 Úrokové swapy, menové swapy alebo úrokovo-menové swapy;
7.5.2.4 Opcie na swapy podľa čísla 7.5.2.3, pokiaľ vykazujú vlastnosti opísané pod číslom 7.5.2.2 (swaptions);
7.5.2.5
Credit Default Swaps, pokiaľ slúžia výlučne a pochopiteľne na zabezpečenie úverového rizika majetkových predmetov
OGAW, resp. jeho podfondov, ktoré sa dajú presne priradiť.
Predchádzajúce finančné nástroje môžu byť samostatným majetkovým predmetom, ale aj súčasť majetkových predmetov.
Termínované kontrakty
Na účet podfondov môže správcovská spoločnosť v rámci investičných zásad uzatvárať termínované kontrakty na cenné papiere a
nástroje peňažného trhu získateľné pre podfondy ako aj uzatvárať na finančné indexy v zmysle článku 9 odseku 1 smernice
2007/16/ES, úrokové sadzby, výmenné kurzy alebo meny. Termínované kontrakty sú pre obidvoch zmluvných partnerov
bezpodmienečne záväzné dohody, k určitému času, dátumom splatnosti, alebo v rámci určitého časového obdobia kúpiť, resp.
predať určité množstvo určitej základnej hodnoty za vopred stanovenú cenu.
Opčné obchody
Na účet podfondov môže správcovská spoločnosť v rámci investičných zásad kúpiť a predať kúpne opcie a predajné opcie na cenné
papiere a nástroje peňažného trhu ako aj na finančné indexy v zmysle článku 9 odseku 1 smernice 2007/16/ES, úrokové sadzby,
výmenné kurzy alebo meny ako aj obchodovať s opčnými listami.
Opčné listy obsahujú, že tretej osobe sa za úhradu (opčná prémia) vyhradzuje právo počas určitej doby alebo na konci určitého
časového obdobia za vopred dohodnutú cenu (základná cena) požadovať dodávku alebo odber majetkových predmetov alebo
zaplatenie rozdielovej čiastky alebo aj nadobudnúť príslušné opčné práva.
Opcie alebo opčné listy musia byť realizovateľné počas celej doby platnosti alebo ku koncu doby platnosti. Okrem toho musí opčná
hodnota v čase realizácie predstavovať zlomok alebo násobok rozdielu medzi základnou cenou a trhovou cenou základnej hodnoty
a bude nulová, keď rozdiel má iné znamienko.
Swapy
Na účet podfondov môže správcovská spoločnosť v rámci investičných zásad uzatvárať úrokové swapy, menové swapy a úrokovomenové swapy. Swapy sú výmenné zmluvy, pri ktorých sa budú vymieňať toky platieb alebo riziká medzi zmluvnými partnermi,
ktoré sú podkladom obchodu.
Swaptions
Swaptions sú opcie na swapy. Na účet podfondu je možné nadobúdať iba také swaptions, ktoré sa skladajú z hore opísaných opcií a
swapov. Swaptions je právo, ale nie povinnosť, vstúpiť v určitom okamihu alebo v rámci určitej lehoty do swapu, presne
špecifikovaného ohľadne podmienok. Inak platia zásady znázornené v súvislosti s opčnými obchodmi.
Credit Default Swaps
Credit Default Swaps sú úverové deriváty, ktoré umožňujú preniesť potenciálny objem neschopnosti platby úveru na druhých.
Naproti prevzatiu rizika neschopnosti platby úveru zaplatí predávajúci rizika svojmu zmluvnému partnerovi prémiu. Správcovská
spoločnosť smie pre podfond nadobúdať iba jednoduché, štandardizované Credit Default Swaps, ktoré budú nasadené na
zabezpečenie jednotlivých úverových rizík v podfonde. Inak platia príslušne vysvetlenia k swapom.
Finančné nástroje zaručené cennými papiermi
Správcovská spoločnosť môže hore opísané finančné nástroje nadobudnúť aj vtedy, keď sú tieto zaručené cennými papiermi. Pri
tom môžu byť obchody, ktoré majú za predmet finančné nástroje, obsiahnuté aj iba čiastočne v cenných papieroch (napr. opčná
obligácia). Na takéto finančné nástroje zaručené listinou tu príslušne platia vyjadrenia k šanciam a rizikám, ale s tým, že riziko straty
finančných nástrojov zaručených listinou je obmedzené na hodnotu cenného papiera.
Derivatívne obchody OTC
Správcovská spoločnosť môže uskutočňovať tak derivatívne obchody, ktoré sú na burze povolené na obchodovanie alebo sú
včlenené do iného organizovaného trhu, ako aj takzvané Over-the-counter-(OTC)-obchody.
15 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Derivatívne obchody, ktoré nie sú povolené na obchodovanie na burze alebo včlenené do iného organizovaného trhu, môže
správcovská spoločnosť uskutočňovať iba s vhodnými úverovými inštitúciami alebo inštitúciami pre finančné služby na základe
štandardizovaných rámcových zmlúv. Pri derivátoch obchodovaných mimo burzy bude riziko kontrahenta ohľadne zmluvného
partnera obmedzené na 5% hodnoty majetku podfondu. Ak je partnerom úverový inštitút so sídlom v Európskej únií, Európskom
hospodárskom priestore alebo treťom štáte s porovnateľnou úrovňou dozoru, tak môže riziko kontrahenta predstavovať až do 10%
hodnoty majetku podfondu. Derivatívne obchody obchodované mimo burzy, ktoré budú uzatvorené s ústredným clearingovým
miestom burzy alebo iného organizovaného trhu ako zmluvným partnerom, nebudú započítané do hranice kontrahenta, keď
deriváty podliehajú dennému oceneniu za trhové kurzy s denným vyrovnaním marže.
Nároky majetku podfondu voči sprostredkovateľovi je ale potrebné započítať do hranice, aj keď je derivát obchodovaný na burze
alebo na inom organizovanom trhu.
7.5.3
Zapožičanie cenných papierov (Securities Lending)
Správcovská spoločnosť neuskutočňuje žiadne zapožičanie cenných papierov.
7.5.4
Penzijné obchody
Správcovská spoločnosť neuskutočňuje žiadne penzijné obchody.
7.5.5
Prijatie úveru
Prijatie úveru cez podfond je obmedzené na dočasné úvery, pri ktorých prijatie úveru neprekročí 10% majetku podfondu; hranica
neplatí pre nadobudnutie cudzích mien cez „Back-to-back-pôžičku“.
7.5.6
Investície do podielov na inej OGAW alebo na iných subjektoch pre kolektívne investovanie porovnateľné s
OGAW
Podľa svojej špeciálnej investičnej politiky môže OGAW investovať svoj majetok do iných OGAW alebo do iných subjektov pre
kolektívne investovanie porovnateľné s OGAW. Podľa toho OGAW nevykazuje štruktúru strešného fondu.
Ak investície podľa tohto čísla tvoria podstatnú časť majetku OGAW, tak je možné sa maximálnu výšku správnych poplatkov
dozvedieť v dodatku A „Fond v prehľade“ a z výročnej správy.
Investorov upozorňujeme na to, že na stupni nepriamych investícií vzniknú dodatočné nepriame náklady a poplatky a budú
zúčtované aj odmeny a honoráre, ktorými ale budú priamo zaťažené jednotlivé nepriame investície.
Ak sú podiely nepriamo alebo priamo spravované správcovskou spoločnosťou OGAW alebo spoločnosťou, s ktorou je správcovská
spoločnosť OGAW spojená spoločnou správou, kontrolou alebo kvalifikovanou účasťou, nesmie ani správcovská spoločnosť OGAW
ani druhá spoločnosť za vydanie podielov alebo spätné odkúpenie účtovať subjektu OGAW alebo od subjektu OGAW poplatky.
8
Upozornenia na riziká
8.1
Riziká špecifické pre podfond
Vývoj hodnoty investícií závisí od investičnej politiky ako aj od vývoja trhu jednotlivých investícií príslušného
podfondu a nie je možné ho vopred stanoviť. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť nato, že hodnota podielov voči
emisnej cene môže kedykoľvek stúpať alebo klesať. Nie je možné zaručiť, že investor dostane svoj investovaný
kapitál naspäť.
Riziká špecifické pre podfond jednotlivých pofondov sa nachádzajú v dodatku A „Podfond v prehľade“.
8.2
Všeobecné riziká
Dodatočne k rizikám špecifickým pre podfond môžu investície jednotlivých podfondov podliehať všeobecným rizikám.
Všetky investície do podfondov sú spojené s rizikami. Riziká môžu okrem iného zahrňovať akciové riziká a riziká trhu verejných
pôžičiek, riziká výmenného kurzu, zmeny úrokov, úveru a volatility ako aj obsahovať politické riziká, resp. byť s nimi spojené. Každé
z týchto rizík sa môže vyskytnúť spolu s inými rizikami. Niektoré z týchto rizík sú v tomto odseku krátko vysvetlené, je ale potrebné
prihliadať na to, že to nie je konečný zoznam všetkých možných rizík.
Potenciálni investori by mali mať jasno o rizikách, ktoré sú spojené s investíciou do podielov a až potom uskutočniť investičné
rozhodnutie, keď si od svojich právnych, daňových a finančných poradcov, audítorov alebo iných expertov dali obšírne poradiť o
vhodnosti investície do podielov podfondu OGAW so zohľadnením ich osobnej finančnej a daňovej situácie a ostatných okolností,
informáciách obsiahnutých v predloženom prospekte a zmluve o zvereneckej správe a investičnej politike príslušného podfondu.
16 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Derivatívne finančné nástroje
OGAW, resp. podfondy môžu použiť derivatívne finančné nástroje. Tieto môžu byť využité nie iba na zabezpečenie, ale môžu
predstavovať aj časť investičnej stratégie. Nasadenie derivatívnych finančných nástrojov za účelom zabezpečenia môže primeranými
nižšími šancami a rizikami zmeniť všeobecný rizikový profil. Nasadenie derivatívnych finančných nástrojov na investičné účely môže
dodatočnými šancami a rizikami mať vplyv na všeobecný rizikový profil.
Derivatívne finančné nástroje nie sú samostatné investičné nástroje, ale jedná sa o práva, ktorých ocenenie je odvodené
predovšetkým z ceny a cenových výkyvov a očakávaní podkladového základného nástroja. Investície do derivátov podliehajú
všeobecnému trhovému riziku, riziku manažmentu, úverovému riziku a riziku likvidity.
Podmienené špeciálnym vybavením derivatívnych finančných nástrojov môžu ale byť spomenuté riziká iného druhu a čiastočne
dopadnúť vyššie ako riziká pri investícii do základných nástrojov.
Z toho dôvodu vyžaduje nasadenie derivátov nie iba pochopenie základného nástroja, ale aj fundované poznatky derivátov samých.
Derivatívne finančné nástroje skrývajú aj riziko, že OGAW, resp. príslušnému podfondu vznikne strata, pretože iná strata, ktorá sa
podieľa na derivatívnom finančnom nástroji (spravidla „Protistrana“) nesplní svoje záväzky.
Úverové riziko pre deriváty, s ktorými sa obchoduje na burze, je vo všeobecnosti nižšie ako riziko pri derivátoch, s ktorými sa
obchoduje mimo burzy, nakoľko clearingové miesto, ktoré vystupuje ako emitent alebo protistrana každého derivátu
obchodovaného na burze, preberie záruku na realizáciu. Na zníženie celkového rizika výpadku bude táto záruka podporená denným
platobným systémom, v ktorom budú vypočítané majetkové hodnoty potrebné na krytie, ktorý prevádzkuje clearingové miesto. Na
deriváty obchodované mimo burzy neexistuje žiadna porovnateľná záruka clearingového miesta, a pri hodnotení potenciálneho
úverového rizika pri deriváte obchodovanom mimo burzy musí OGAW zohľadniť bonitu každej protistrany.
Okrem toho existujú riziká likvidity, nakoľko určité nástroje je môže byť ťažko kúpiť alebo predať. Ak sú derivatívne transakcie
mimoriadne veľké, alebo keď príslušný trh nie je schopný platby (ako to môže byť pri derivátoch obchodovaných mimo
burzy),podľa okolností nemusí byť možné transakcie kedykoľvek úplne zrealizovať alebo pozícia môže byť likvidovaná iba so
zvýšenými nákladmi.
Ďalšie riziká v súvislosti s nasadením derivátov spočívajú v nesprávnom stanovení kurzu alebo ocenení derivátov. Okrem toho
existuje možnosť, že deriváty nebudú úplne korelovať s podkladovými majetkovými hodnotami, úrokovými sadzbami a indexmi.
Mnohé deriváty sú komplexné a často subjektívne ocenené. Neprimerané ocenenia môžu viesť k zvýšeným požiadavkám na platbu v
hotovosti od protistrany alebo k strate hodnoty pre príslušný podfond. Deriváty nie sú vždy v priamom alebo paralelnom vzťahu k
hodnote majetkových hodnôt, úrokových sadzieb alebo indexom, z ktorých sú odvodené. Z toho dôvodu nasadenie derivátov cez
príslušný podfond nepredstavuje vždy účinný prostriedok na dosiahnutie investičného cieľa príslušného podfondu, ale môže dokonca
niekedy vyvolať aj protichodné dôsledky.
Collateral Management
Ak OGAW, resp. podfond realizuje transakcie mimo burzy (Obchody OTC), tak tým môže byť vystavený rizikám v súvislosti
s úverovou schopnosťou protistrany OTC: pri uzatvorení termínovaných kontraktov, opciách a swapových transakciách alebo použití
iných derivatívnych techník podlieha OGAW, resp. podfond riziku, že protistrana OTC nesplní svoje záväzky z určitej alebo viacerých
zmlúv (resp. nemôže splniť).Riziko kontrahenta je možné znížiť deponovaním záruky. Pokiaľ bude OGAW, resp. podfondu dlžná
záruka podľa platných dohovorov, tak bude táto uschovaná depozitárom alebo pre depozitára v prospech príslušného podfondu.
Konkurzné prípady a prípady insolventnosti, resp. ostané prípady neschopnosti platiť úver depozitárom alebo v rámci jemu
podriadených úschovní/sieti korešpondenčných bánk môžu viesť k tomu, že práva OGAW v spojení so zárukou môžu byť presunuté
alebo iným spôsobom obmedzené. V prípade, že OGAW, resp. podfond je podľa platných dohovorov protistrane OTC dlžný záruku,
je potrebné preniesť takú záruku na protistranu OTC, tak ako je dojednané medzi OGAW a protistranou OTC. Konkurzné prípady a
prípady insolventnosti, resp. ostatné prípady neschopnosti platiť úver u protistrany OTC, u depozitára alebo v rámci jemu
podriadených úschovní/sieti korešpondenčných bánk môžu viesť k tomu, že práva alebo uznanie OGAW vo vzťahu na záruku sa
oneskoria, obmedzia alebo budú dokonca vylúčené, čím by bol OGAW donútený, splniť svoje záväzky v rámci transakcie OTC bez
ohľadu na záruky, ktoré boli vopred stanovené na krytie takéhoto záväzku.
Riziko emitenta (riziko bonity)
Zhoršenie schopnosti platby alebo dokonca konkurz emitenta môžu znamenať prinajmenšom čiastočnú alebo totálnu stratu
majetku.
Riziko protistrany
Riziko spočíva v tom, že splnenie obchodov, ktoré budú uzatvorené na účet majetku, sú ohrozené ťažkosťami s likviditou alebo
konkurzom príslušnej protistrany.
Riziko hodnoty peňazí
17 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Inflácia môže znížiť hodnotu investícií majetku. Kúpna sila investovaného kapitálu klesá, keď je miera inflácie vyššia ako výnos,
ktorý investície prinášajú.
Riziko konjunktúry
Jedná sa pri tom o nebezpečenstvo kurzových strát, ktoré vzniknú tým, že vývoj konjunktúry nebol pri investičnom rozhodnutí vôbec
alebo nie príslušne zohľadnený a investície do cenných papierov sa tým pádom uskutočnia v nesprávnom okamihu alebo cenné
papiere sú držané v nepriaznivej fáze konjunktúry.
Riziko krajín a transferu
O riziku krajiny sa hovorí, keď zahraničný dlžník napriek platobnej schopnosti z dôvodu chýbajúcej schopnosti alebo ochoty na
transfer v krajine svojho sídla nemôže v stanovenej lehote alebo vôbec poskytnúť výkony (napr. na základe devízových obmedzení,
rizík transferu, moratórií alebo embárg). Tak môžu byť, napr. vynechané platby, na ktoré má podfond nárok, alebo môžu byť
uskutočnené v mene, ktorá na základe devízových obmedzení už nie je konvertibilná.
Riziko realizácie
Predovšetkým pri investíciách do nekótovaných cenných papierov existuje riziko, že realizácia cez transferový systém na základe
oneskorenej platby alebo dodávky alebo nie podľa dohody nebude realizovaná podľa očakávania.
Riziko likvidity
Pre OGAW, resp. pre podfond je možné nadobúdať aj majetkové predmety, ktoré nie sú povolené na burze alebo nie sú včlenené
do iného organizovaného trhu. Nadobudnutie takýchto majetkových predmetov je spojené s nebezpečenstvom, že predovšetkým
pri ďalšom predaji majetkových predmetov tretím osobám môže viesť k problémom.
Pri tituloch menších spoločností (vedľajšie hodnoty) existuje riziko, že v určitých fázach nebude trh schopný platby. To môže mať za
následok, že tituly nebudú obchodované v želanom čase a/alebo nie v želanom množstve a/alebo nie v očakávanej cene.
Možné investičné spektrum
So zohľadnením investičných zásad a hraníc, stanovených prostredníctvom UCITSG a zmluvy o zvereneckej správe, ktoré pre
OGAW, resp. podfond vyhradzujú veľmi široký rámec, môže byť skutočná investičná politika orientovaná aj na to, ako nadobúdať
prevažne majetkové predmety napr. iba z malej časti odvetví, trhov alebo regiónov/krajín. Táto koncentrácia na malú časť
špeciálnych investičných sektorov môže byť spojená s mimoriadnymi šancami, ale môžu byť konfrontovaní aj príslušnými rizikami
(napr. obmedzenosť trhu, výška rozsahu kolísania v rámci určitých konjunktúrnych cyklov). O obsahu investičnej politiky informuje
výročná správa dodatočne za uplynulý hospodársky rok.
Riziko koncentrácie
Ďalšie riziká môžu vzniknúť tým, že sa uskutoční koncentrácia investícií do určitých majetkových predmetov alebo trhov. Vtom
prípade je podfond mimoriadne silne závislý od vývoja týchto majetkových predmetov alebo trhov.
Trhové riziko (kurzové riziko)
Toto je všeobecné riziko, ktoré je spojené so všetkými investíciami, ktoré spočívajú vtom, že sa hodnota určitej investície
pravdepodobne voči záujmom OGAW, resp. podfondu zmení.
Psychologické trhové riziko
Nálady, názory a chýry môžu spôsobiť značný pokles kurzu, hoci sa výnosová situácia a vyhliadky do budúcnosti podnikov, do
ktorých sa investuje, nemuseli trvalo zmeniť. Psychologické trhové riziko sa prejavuje predovšetkým na akciách.
Settlement riziko
Jedná sa pri tom o riziko straty podfondu, lebo uzatvorený obchod nebude splnený podľa očakávaní, nakoľko protistrana nezaplatí
alebo nedodá, alebo sa môžu v rámci realizácie obchodu vyskytnúť straty na základe omylov v operačnej oblasti.
Právne a daňové riziko
Nákup, držanie alebo predaj investícií podfondu môže podliehať daňovo-zákonným predpisom (napr. daň vyberaná zrážkou pri
zdroji) mimo domovskej krajiny OGAW, resp. podfondu. Ďalej sa môže právne a daňové zaobchádzanie s podfondom zmeniť
nepredvídateľným a neovplyvniteľným spôsobom. Zmena chybne zistených daňových základov OGAW, resp. podfondu za
predchádzajúce obchodné roky (napr. na základe externých daňových kontrol) môže mať v tomto prípade pre investora za následok
daňovo zásadne nevýhodnú opravu, že investor musí znášať daňové zaťaženie z opravy za predchádzajúce obchodné roky, hoci
podľa okolností nebol v tom čase investovaný v OGAW resp. podfonde. Naopak môže pre investora nastať ten prípad, že mu
18 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
daňovo zásadne výhodná oprava za aktuálny a predchádzajúci obchodný rok, v ktorom sa podieľal na OGAW, resp. podfonde,
vrátením alebo predajom podielov pred realizáciou príslušnej opravy už nebude na prospech. Okrem toho môže oprava daňových
údajov viesť k tomu, že výnosy podliehajúce dani, resp. daňové výhody budú skutočne zdanené v inom ako vlastne príslušnom
zdaňovacom období a že sa to prejaví negatívne pre jednotlivého investora.
Riziko podnikateľa
Investície do akcií predstavujú priamu účasť na hospodárskom úspechu, resp. neúspechu podniku. V extrémnom prípade – pri
konkurze – môže toto znamenať celkovú stratu hodnoty príslušnej investície.
Menové riziko
Ak podfond drží majetkové hodnoty, ktoré znejú na cudziu(e) menu(y ), tak je (pokiaľ pozície cudzích mien nie sú zabezpečené)
vystavené priamemu menovému riziku. Klesajúce devízové kurzy vedú k zníženiu hodnoty investícií v cudzej mene. V opačnom
prípade ponúka devízový trh aj šance na zisky. Okrem priamych existujú aj nepriame menové riziká. Medzinárodne činné podniky sú
viac alebo menej silno závislé od vývoja výmenného kurzu, čo sa môže nepriamo prejaviť aj na vývoji kurzu investícií.
Zmena investičnej politiky
Zmenou investičnej politiky v rámci zákonne a zmluvne prípustného investičného spektra sa môže riziko spojené s podfondom
obsahovo zmeniť. Správcovská spoločnosť môže investičnú politiku podfondu v rámci platnej zmluvy o zvereneckej správe zmenou
prospektu a zmluvy o zvereneckej správe vrátane dodatku A kedykoľvek a podstatne zmeniť.
Zmena zmluvy o zvereneckej správe
Správcovská spoločnosť si v zmluve o zvereneckej správe vyhradzuje právo zmeniť podmienky zvereneckej správy. Ďalej má podľa
zmluvy o zvereneckej správe možnosť, podfond celkom zrušiť, alebo ho zlúčiť siným podfondom. Z toho dôvodu existuje pre
investora riziko, že nebude môcť realizovať ním plánovanú doby držania.
Riziko pozastavenia spätného odkúpenia
Podľa intervalu ocenenia podfondu môžu investori od správcovskej spoločnosti zásadne žiadať spätné odkúpenie svojich podielov.
Pri vyskytnutí mimoriadnych okolností ale správcovská spoločnosť môže spätné odkúpenie dočasne pozastaviť a odkúpiť podiely až
neskôr za potom platnú cenu (viď k tomu podrobne „Pozastavenie výpočtu čistej hodnoty majetku a emisie, spätného odkúpenia a
výmeny podielov“). Táto cena môže byť nižšia ako tá pred pozastavením spätného odkúpenia.
Kľúčové osobné riziko
Podfondy, ktorých investičný výsledok v určitom časovom období dopadne veľmi pozitívne, môžu za tento úspech vďačiť aj
vhodnosti konajúcich osôb a tým aj správnym rozhodnutiam ich manažmentu. Personálne zloženie manažmentu fondu sa ale môže
zmeniť. Noví nositelia rozhodnutí potom môžu konať pravdepodobne menej úspešne.
Riziko zmeny úrokov
Pokiaľ podfond investuje do zúročiteľných cenných papierov, je vystavený riziku zmeny úrokov. Ak úroveň tržného úroku stúpne,
môže kurzová hodnota zúročiteľných cenných papierov, ktoré patria k majetku, značne klesnúť. Toto platí vo zvýšenej miere, pokiaľ
majetok drží aj zúročiteľné cenné papiere s dlhšou zostávajúcou dobou platnosti a nižším nominálnym zúročením.
9
Účasť na OGAW
9.1
Obmedzenia na predaj
Podiely OGAW nie sú povolené na odbyt vo všetkých krajinách sveta.
Pri emisii, výmene a spätnom odkúpení podielov v zahraničí budú uplatňované tam platné ustanovenia.
Podiely neboli predovšetkým v Spojených štátoch Amerických (USA) registrované podľa United Securities Act z roku 1933 a z toho
dôvodu ich nie je možné i ponúkať ani predávať ani v USA, ani americkým občanom. Za amerických občanov sa považujú napr. tie
fyzické osoby, ktoré
a)
sa narodili v USA alebo jednom z ich teritórií, resp. výsostnom území,
b
štátni príslušníci, ktorým bolo udelené občianstvo (resp. Green Card Holder),
c)
sa narodili v zahraničí ako dieťa štátneho príslušníka USA,
19 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
d)
bez toho, aby boli štátnymi príslušníkmi USA, sa ale prevažne v USA zdržiavajú,
e)
sú zosobášení so štátnym príslušníkom USA alebo
f)
sú povinní v USA odvádzať daň.
Za občanov USA sa okrem toho považujú:
a)
Investičné spoločnosti a kapitálové spoločnosti, ktoré boli založené pod zákonmi jedného z 50 spolkových štátov USA
alebo District of Columbia,
b)
Investičná spoločnosť alebo súkromná spoločnosť, ktorá bola založená pod „Act of Congress“,
c)
penzijný fond, ktorý bol založený ako US-Trust,
d)
investičná spoločnosť, ktorá je povinná v USA odvádzať daň alebo
e)
investičné spoločnosti, ktoré sa podľa Regulation S US Securities Act-u z roku 1933 a/alebo podľa US Commodity
Exchange Act za takéto považujú. Vo všeobecnosti nie je možné podiely OGAW ponúkať v jurisdikciách a osobám, v
ktorých alebo voči ktorým to nie je prípustné.
9.2
Všeobecné informácie k podielom
Podiely sú vedené iba účtovne, t. zn., že nebudú vydané žiadne certifikáty.
Správcovská spoločnosť je oprávnená, v rámci podfondov vytvoriť podiely rozličných tried ako aj existujúce triedy zrušiť alebo
zjednotiť.
Ohľadne správneho poplatku a referenčnej meny vrátane nasadenia obchodov na zaistenie menového kurzu sa rozličné triedy
podielov líšia menovite.
Toho času existujú štyri triedy podielov.
Triedy podielov, ktoré sú ponúknuté v súvislosti od jedného podfondu, ako aj poplatky a odmeny, ktoré vzniknú v súvislosti s
podielmi podfondov sú vymenované v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Dodatočne budú vyrovnané určité iné poplatky, odmeny a náklady z majetkových hodnôt podfondov. Viď k tomu číslo 11 a12
(Daňové predpisy ako náklady a poplatky).
9.3
Výpočet čistej hodnoty majetku pripadajúcej na podiel
Nahromadením sa dní sviatočného voľna medzi 22. decembrom a 7. januárom každý rok môže prísť k skresleniu pri oceňovacích
cenách cieľových investícií fondu. Toto je podmienené chýbajúcou platobnou schopnosťou (nízky objem obchodu) a rozdielnymi
otváracími hodinami medzinárodných obchodných búrz. Vopred nie je možné odhadnúť, či pôjde o dostačujúcu kvalitu ceny a tým
bude môcť byť férovo zrealizovaný obchod s podielmi fondu. Ďalšiu komplikáciu predstavuje zrozumiteľná a pochopiteľná
komunikácia pri konečnom termíne prevzatia pre obchod s podielmi s vkladateľmi, pretože zodpovedajúca NAV (Net Asset Value,
čistá hodnota majetku na podiel) môže byť vypočítaná až po niekoľkých dňoch a vydanie a spätné odkúpenie podielov tým môže
byť spracované iba s časovým oneskorením.
Správcovská spoločnosť má teda možnosť u fondov s denným alebo týždenným NAV- intervalom ocenenia medzi 22. decembrom a
7. januárom každého roka riadiť vydanie a spätné odkúpenie podielov ako aj vypočítať čistú hodnotu majetku odlišne od bežných
platných oceňovacích dní. Pritom môže správcovská spoločnosť rozhodnúť o presunutí alebo vynechaní jednotlivých oceňovacích
dní. Dodatočne môže správcovská spoločnosť rozhodnúť, že obchod s podielmi je prípustný za cenu NAV k 31. decembru (cena
ročnej uzávierky).
Správcovská spoločnosť informuje investorov v publikačnom orgáne fondu alebo priamou informáciou najneskôr do 30. novembra
každého roka o modalitách obchodu s podielmi a NAV- oceňovaní počas nasledujúcich pracovných dní a počas aktuálnej zmeny
roka.
Čistá hodnota majetku (NAV) jedného podielu na jednej triede podielu podfondu je vyjadrená v účtovnej mene podfondu alebo,
pokiaľ sa odchyľuje, v referenčnej mene príslušnej triedy podielu a vyplýva z príslušnej kvóty majetku tohto podfondu, ktorá
prináleží príslušnej triede podielu, zníženú o prípadné dlžobné záväzky toho istého fondu, ktoré sú pridelené príslušnej triede
podielu, vydelené počtom podielov príslušnej triedy podielu, ktoré sú v obehu. Pri emisii a pri spätnom odkúpení podielov sa bude
zaokrúhľovať na štyri desatinné miesta nasledovne:
20 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
●
●
●
na 0,0001 EURO
na 0,0001 CZK
na 0,0001 PLN
Každý čistý majetok podfondu bude ocenený podľa nasledovných zásad:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Cenné papiere, ktoré nie sú na burze úradne kótované, budú ocenené posledným disponibilným kurzom. Ak bude cenný
papier úradne kótovaný na viacerých burzách, je rozhodujúci posledný disponibilný kurz tej burzy, ktorá je hlavným trhom
pre tento cenný papier.
Cenné papiere, ktoré nie sú na burze úradne kótované, ktoré sa ale obchodujú na trhu otvorenom pre verejnosť, budú
ocenené posledným disponibilným kurzom.
Cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu by mohli byť ocenené za predpokladov podľa metódy odpisovania, opísanej
v zmluve o zvereneckej správe.
Investície, ktorých kurz nie trhový a tie majetkové hodnoty, ktoré nespadajú pod číslo 1, číslo 2 a číslo 3, budú stanovené
cenou, ktorá by bola pri svedomitom predaji v čase ocenenia pravdepodobne docielená a ktorá bude stanovená podľa
dobrej viery obchodným vedením správcovskej spoločnosti alebo pod jej vedením alebo dozorom prostredníctvom
poverených osôb.
Deriváty OTC budú ocenené ocenením na dennej báze, ktorú musí stanoviť správcovská spoločnosť a ktorá bude ňou
preveriteľná, tak ako ju správcovská spoločnosť stanoví podľa dobrej viery a podľa všeobecne uznaných audítormi
preveriteľných oceňovacích modelov na základe pravdepodobne dosiahnuteľnej predajnej hodnoty.
OGAW, resp. iné subjekty pre kolektívne investovanie (OGAW) budú ocenené k naposledy stanovenej a dostupnej cene
na spätné odkúpenie. Pokiaľ je spätné odkúpenie podielov prerušené alebo pre spätné odkúpenie nebudú stanovené
ceny, budú tieto podiely práve tak ako všetky ostatné majetkové hodnoty ocenené príslušným trhovým kurzom, tak ako
ho stanoví správcovská spoločnosť podľa dobrej viery a podľa všeobecne uznaných a audítormi preveriteľných
oceňovacích modelov.
Pokiaľ nie je pre príslušné majetkové predmety k dispozícií obchodovateľný kurz, budú tieto majetkové predmety, tak isto
ako aj ostatné zákonne prípustné majetkové hodnoty ocenené príslušnou trhovou hodnotou, tak ako ho správcovská
spoločnosť stanoví podľa dobrej viery a podľa všeobecne uznaných audítormi preveriteľných oceňovacích modelov na
základe pravdepodobne dosiahnuteľnej predajnej hodnoty.
Likvidné prostriedky budú ocenené ich nominálnou hodnotou vrátane nabehnutých úrokov.
Trhová hodnota cenných papierov a iných investícií, ktoré znejú na inú menu ako je príslušná mena podfondu, bude
prepočítaná posledným stredným devízovým kurzom na príslušnú menu podfondu.
Správcovská spoločnosť je oprávnená, na majetok podfondu dočasne uplatniť iné primerané oceňovacie princípy, pokiaľ sa zdajú
hore uvedené kritéria na ocenenie na základe mimoriadnych udalostí nemožné alebo neúčelové. Pri masívnych žiadostiach na
spätné odkúpenie, môže správcovská spoločnosť oceniť podiely príslušného čiastočného majetku na základe kurzov, za ktoré budú
pravdepodobne uskutočnené potrebné predaje cenných papierov. V tomto prípade bude na zároveň podané žiadosti na upísanie a
na spätné odkúpenie uplatnená tá istá výpočtová metóda.
9.4
Emisia podielov
Podiely OGAW budú vydané na každý deň ocenenia (deň emisie). Vyúčtovanie čistej sumy na upísanie sa uskutoční za čistú hodnotu
majetku (NAV) za podiel. Čistá suma na upísanie vyplýva zo sumy na upísanie po dopočítaní emisnej komisie a prípadných daní a
odvodov.
Podiely nie sú zaručené listinou ako cenné papiere.
Žiadosti na upísanie musia byť doručené správcovskej spoločnosti úplne a najneskôr na uzávierku príjmu. Pokiaľ bude žiadosť na
upísanie doručená po uzávierke príjmu, bude zaznamenaná na nasledujúci deň ocenenia (deň emisie). Na žiadosti umiestnené v
odbytových miestach vtuzemsku azahraničí môžu na zabezpečenie včasného postúpenia správcovskej spoločnosti v Lichtenštajnsku
na podanie žiadostí platiť skoršie záverečné termíny. Tieto je možné zistiť na príslušných odbytových miestach.
Informácie ku dňu emisie, k intervalu ocenenia, k uzávierke príjmu ako aj k výške prípadnej maximálnej emisnej prirážky je možné
zistiť z dodatku A „ Podfond v prehľade“.
Celkovo je možné žiadosť na upísanie zohľadniť iba vtedy, keď je k tomuto stanovený formulár žiadosti úplne vyplnený a dodatočne
potrebné dokumenty a podklady, uvedené v žiadosti na upísanie, sú kompletne priložené. Okrem toho musí byť uvedená suma na
upísanie už pripísaná na upisovacom účte fondu v deň ocenenia (T). Predtým ako správcovská spoločnosť zohľadní žiadosť na
upísanie je kedykoľvek oprávnená požadovať dodatočné informácie a/alebo podklady.
Na základe zákonne potrebnej kontroly povinnej starostlivosti, môže žiadosť na upísanie na svoje uvoľnenie vyžadovať viac
pracovných dní. Prípadné nároky na ručenie zo strany investora na základe dočasného kolísania kurzu počas časového obdobia
potrebnej kontroly povinnej starostlivosti sú vylúčené.
21 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Ak upísanie kvôli chýbajúcim podkladom a/alebo informáciám nebude zohľadnené, je možné tieto vpriebehu dvoch týždňov
dodatočne doručiť. Už doručené peniaze zodmietnutých žiadostí na upísanie budú s odpočítaním prípadných nákladov na prevod
transferované späť k ich pôvodu.
Ak bude zaplatená nižšia suma ako je uvedená na subskripčnej deklarácií, bude efektívna výška na upísanie znížená na doručenú
peňažnú sumu. Ak bude zaplatená vyššia suma ako je uvedená na subskripčnej deklarácií, bude rozdiel s odpočítaním prípadných
nákladov na prevod transferovaný naspäť k ich pôvodu.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, aby emisia podielov bola vyúčtovaná na základe čistej hodnoty majetku pripadajúcej na podiel,
ktorá je investorovi v čase podania žiadosti neznáma (forward pricing), a čistá suma na upísanie s valutou (deň ocenenia (T) plus
max. 5 dní) bude pripísaná podfondu.
Všetky dane a odvody, ktoré vznikli emisiou podielov budú tak isto vyúčtované investorovi. Ak budú podiely nadobudnuté cez
banky, ktoré neboli poverené odbytom podielov, nie je možné vylúčiť, že takéto banky budú za transakcie účtovať ďalšie náklady.
Pokiaľ sa platba uskutoční v inej ako referenčnej mene, bude protihodnota z konverzie platobnej meny na referenčnú menu s
odpočítaním prípadných poplatkov, použitá na nadobudnutie podielov.
Minimálny vklad/investícia (vrátane emisnej prirážky), ktorý musí byť investovaný investorom v určitej triede podielov, je k dispozícii
k nahliadnutiu v prílohe A „Podfond v prehľade“.
Okrem toho sa správcovská spoločnosť môže uzniesť na úplnom alebo dočasnom vynechaní emisie podielov, pokiaľ by nové
investície mohli ovplyvniť dosiahnutie investičného cieľa.
Vecné vklady nie sú prípustné.
Správcovská spoločnosť a/alebo odbytové miesta môžu žiadosť na upísanie kedykoľvek odmietnuť alebo emisiu podielov dočasne
obmedziť, vynechať alebo definitívne zastaviť, ak sa to zdá potrebné v záujme investorov, vo verejnom záujme, na ochranu
správcovskej spoločnosti, resp. OGAW alebo investorov. Vtom prípade správcovská spoločnosť bezodkladne vráti platby doručené
na ešte nerealizované žiadosti na upísanie bez úrokov, prípadne sa to uskutoční s pomocou platobných miest.
Emisia podielov bude predovšetkým vtedy dočasne prerušená, keď bude prerušený výpočet čistej hodnoty majetku na podiel. Pri
prerušení emisie podielov budú investori obratom informovaní o dôvode a čase prerušenia oznámením v publikačnom orgáne ako v
médiách menovaných v prospekte a zmluve o zvereneckej správe alebo prostredníctvom trvalých dátových nosičov (list, fax, email
alebo podobné).
Emisia podielov vo fonde môže byť v prípadoch uplatnenia čísla 9.7 byť prerušená.
9.5
Spätné odkúpenie podielov
Podiely na podfonde budú spätne odkúpené na každý deň ocenenia (deň spätného odkúpenia), a síce za čistú hodnotu majetku na
podiel príslušnej triedy podielu príslušného podfondu, zistenú v deň ocenenia, s odpočítaním prípadných zrážok zo spätného
odkúpenia a prípadných daní a odvodov.
Žiadosti na spätné odkúpenie musia byť správcovskej spoločnosti doručené úplné a najneskôr k uzávierke príjmu. Pokiaľ bude
žiadosť na spätné odkúpenie doručená po uzávierke príjmu, tak bude zaznamenaná na nasledujúci deň ocenenia (deň spätného
odkúpenia). Na žiadosti umiestnené v odbytových miestach v tuzemsku a zahraničí môžu na zabezpečenie včasného postúpenia
správcovskej spoločnosti v Lichtenštajnsku na podanie žiadostí platiť skoršie záverečné termíny. Tieto je možné zistiť na príslušných
odbytových miestach.
Informácie ku dňu spätného odkúpenia, k intervalu ocenenia, k uzávierke príjmu, k plánu spätného odkúpenia ako aj k výške
prípadnej maximálnej emisnej prirážky je možné zistiť z dodatku A „Podfond v prehľade“. Čistý výnos bude z podfondu vyplatený s
valutou (deň ocenenia (T) plus max. 5 dni).
Nakoľko je potrebné postarať sa o primeraný podiel likvidných prostriedkov v majetku príslušného podfondu, uskutoční sa
vyplatenie podielov v priebehu piatich bankových obchodný dní podľa smerodajného dňa na spätné odkúpenie. Toto neplatí pre
prípad, že sa podľa zákonných predpisov ako napríklad devízové a transferové obmedzenia alebo na základe iných okolností, ktoré
sú mimo kontroly depozitára, ukáže prevod sumy zo spätného odkúpenia ako nemožný.
Pokiaľ sa na žiadosť investora má platba uskutočniť v inej mene ako je mena, v ktorej sú príslušné podiely investované, vypočíta sa
suma, ktorú je potrebné vyplatiť, z výnosu premeny z referenčnej meny na platobnú menu, s odpočítaním prípadných poplatkov a
odvodov.
Zaplatením ceny pri spätnom odkúpení zaniká príslušný podiel.
22 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Správcovské miesto a/alebo depozitár môžu voči vyplateniu ceny pri spätnom odkúpení jednostranne odkúpiť podiely späť, pokiaľ
sa to zdá potrebné v záujme alebo na ochranu investorov, správcovskej spoločnosti alebo jedného alebo viacerých podfondov,
predovšetkým ak
a)
existuje podozrenie, že príslušný investor nadobudnutím podielov prevádzkuje „Market Timing“, „Late-Trading“ alebo iné
trhové techniky, ktoré môžu uškodiť všetkým investorom,
b)
investor nesplní podmienky na nadobudnutie podielov alebo
c)
sa podiely predávajú v štáte, v ktorom nie je príslušný podfond povolený na predaj alebo je nadobudnutý osobou, pre
ktorú nie je nadobudnutie podielov povolené.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, že spätné odkúpenie podielov na základe čistej hodnoty majetku na podiel, ktorá je investorovi v
čase podania žiadosti neznámy, bude odpočítaná (forward pricing).
Pri podozrení alebo neúplných žiadostiach na spätné odkúpenie môže správcovská spoločnosť až do dodatočného doručenia ďalších
podkladov spätné odkúpenie zadržať.
Spätné odkúpenie podielov vo fonde môže byť v prípadoch uplatnenia čl. 27 pozastavené.
Ak hodnota depozitu majiteľa podielov investovaná počas minimálne 18 mesiacov spadá pod 500.00 EUR, môže správcovská
spoločnosť rozhodnúť o nútenom spätnom odkúpení podielov tohto majiteľa podielov. Za rozhodný deň pre minimálnu hodnotu
depozitu bol stanovený 31.12. každého konkrétneho roka.
9.6
Výmena podielov
Za podmienok uvedených v zmluve o zvereneckej správe a dodatku A „Podfond v prehľade“ môžu investori kedykoľvek meniť z
jedného podfondu do iného podfondu.
Pokiaľ sú v ponuke rozličné triedy podielov, môže sa uskutočniť aj výmena podielov jednej triedy podielov do podielov v inej triede
podielov, tak v rámci jedného a toho istého podfondu ako aj z jedného podfondu do iného podfondu. V prípade, že sa uskutoční
výmena v rámci jedného a toho istého podfondu, nebude účtovaný poplatok za výmenu. Pokiaľ výmena podielov pre určité
podfondy alebo triedy podielov nie je možná, je toto pre príslušný fond, resp. triedu podielov spomenuté v dodatku A „Podfond v
prehľade“.
Príležitostne môžu pri výmene podfondu alebo výmene triedy podielu v jednotlivých krajinách vzniknúť odvody, dane a kolkové
poplatky. V prípade, že sa výmena uskutoční v rámci jedného a toho istého podfondu, nebude sa účtovať žiadny poplatok za
výmenu.
Pre podfond, resp. pre triedu podielu môže správcovská spoločnosť žiadosť na výmenu kedykoľvek zamietnuť, keď sa to zdá byť v
záujme podfondu správcovskej spoločnosti alebo v záujme investorov nevyhnutné, predovšetkým ak:
a)
existuje podozrenie, že príslušný investor nadobudnutím podielov prevádzkuje Market Timing, Late-Trading alebo iné
trhové techniky, ktoré môžu uškodiť všetkým investorom,
b)
investor nesplní podmienky na nadobudnutie podielov alebo
c)
sa podiely predávajú v štáte, v ktorom nie je príslušný podfond povolený na predaj alebo je nadobudnutý osobou, pre
ktorú nie je nadobudnutie podielov povolené.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, že spätné odkúpenie podielov na základe čistej hodnoty majetku na podiel, ktorá je investorovi v
čase podania žiadosti neznámy, bude odpočítaná (forward pricing).
Výmena podielov vo fonde môže byť v prípadoch uplatnenia čl. 27 prerušená.
9.7
Pozastavenie výpočtov čistej hodnoty majetku a emisie, spätného odkúpenia a výmeny podielov
Správcovská spoločnosť môže výpočet čistej hodnotu majetku a/alebo emisiu, spätné odkúpenie a výmenu podielov podfondu
dočasne prerušiť, pokiaľ je to v záujme investorov opodstatnené, predovšetkým:
a)
ak je trh, ktorý tvorí podklad na ocenenie podstatnej časti majetku podfondu, zatvorený alebo je obchod na takomto trhu
obmedzený alebo prerušený;
b)
pri politických, hospodárskych alebo iných núdzových prípadoch; alebo
sa kvôli obmedzeniam pri prevode majetkových hodnôt stanú obchody OGAW nerealizovateľné.
Pozastavenie výpočtu čistej hodnoty majetku podfondu neovplyvní výpočet čistej hodnoty majetku ostatných podfondov, keď sa
žiadne z hore uvedených podmienok nevzťahujú/nehodia na iné podfondy.
23 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Okrem toho sa správcovská spoločnosť môže uzniesť na úplnom alebo dočasnom pozastavení emisie podielov, pokiaľ by mohli nové
investície mohli ovplyvniť dosiahnutie investičného cieľa.
Emisia podielov bude predovšetkým vtedy dočasne prerušená, keď bude prerušený výpočet čistej hodnoty majetku na podiel. Pri
prerušení emisie podielov budú investori obratom informovaní o dôvode a čase prerušenia oznámením v publikačnom orgáne ako v
médiách menovaných v prospekte a zmluve o zvereneckej správe alebo prostredníctvom trvalých dátových nosičov (list, fax, email
alebo podobné).
Okrem toho je správcovská spoločnosť s dodržaním záujmov investorov oprávnená, značné spätné odkúpenia uskutočniť až vtedy,
t. zn. dočasne prerušiť spätné odkúpenie, po tom ako bude možné predať príslušné majetkové hodnoty príslušného podfondu bez
oneskorenia s dodržaním záujmov investorov.
Pokým je spätné odkúpenie podielov prerušené, nebudú vydané žiadne nové podiely tohto podfondu. Výmena podielov, ktorých
spätné odkúpenie je prechodne obmedzené, nie je možné. Dočasné prerušenies pätného odkúpenia podielov jedného podfondu
nevedie k dočasnému prerušeniu spätného odkúpenia iných podfondov, ktorých sa netýkajú príslušné udalosti.
Správcovská spoločnosť dbá na to, aby príslušný majetok podfondu mal k dispozícií dostatočné likvidné prostriedky, aby sa spätné
odkúpenie, resp. výmena podielov na žiadosť investorov mohlo za normálnych okolností bezodkladne uskutočniť.
Správcovská spoločnosť oznámi prerušeniespätného odkúpenia avyplatenia podielov bezodkladne Dozoru nad finančným trhom
(FMA) avhodným spôsobom investorom. Žiadosti na upísanie, spätné odkúpenie, resp. výmenu budú vyúčtované po obnovení
výpočtu čistej inventárnej hodnoty. Svoju žiadosť na upísanie, spätné odkúpenie, resp. výmenu môže investor až do obnovy
obchodu s podielmi odvolať.
10
Použitie výnosov
Zisk podfondu sa skladá z čistého výnosu a realizovaných kurzových ziskov.
Správcovská spoločnosť môže zisk nahospodárený v podfonde, resp. jednej triede podielov vyplatiť investorom tohto podfondu,
resp. triedy podielov alebo tento zisk znovu investovať (tezaurovať) do príslušného podfondu, resp. príslušnej triedy podielov.
Tezaurujúce:
Nahospodárený zisk tých podfondov, resp. triedy podielov, ktoré vykazujú použitie zisku typu „THES“ podľa dodatku A „ Podfond v
prehľade“, budú priebežne znovu investované, t. zn. tezaurované. Realizované kapitálové zisky z predaja vecí a práv budú
správcovskou spoločnosťou zadržané na opätovnú investíciu.
Vyplácajúce:
Nahospodárený zisk tých podfondov, resp. triedy podielov, ktoré vykazujú použitie zisku typu „AUS“ podľa dodatku A „Podfond v
prehľade“, budú ročne vyplácané. Ak bude realizované vyplatenie dividendy, uskutoční sa to v priebehu 4 mesiacov po ukončení
hospodárskeho roka.
Až do 10% čistých výnosov fondu je možné preniesť na nový účet. Dividendy budú vyplatené na podiely vydané v deň vyplatenia
dividend. Na vyhlásené dividendy nebudú počnúc od okamihu ich splatnosti zaplatené žiadne úroky.
Realizované kapitálové zisky z predaja vecí a práv budú správcovskou spoločnosťou zadržané na opätovnú investíciu.
11
Daňové predpisy
11.1
Majetok fondu
Všetky lichtenštajnské OGAW v právnej forme (zmluvného) investičného fondu, resp. kolektívnej správy majetku sú v
Lichtenštajnsku neobmedzene povinné odvádzať daň a podliehajú dani zo zisku. Výnosy zo spravovaného majetku predstavujú zisk
oslobodený od dane.
Emisné odvody a odvody zobratu1
Založenie (emisia) podielov v takomto OGAW nepodlieha emisnej dani a dani z obratu. Spoplatnený prevod majetku na podieloch
investorov podlieha dani z obratu, pokiaľ jedna strana alebo sprostredkovateľ je tuzemským obchodníkom s cennými papiermi.
1 Podľa Zmluvy o colnej únií medzi Švajčiarskom aLichtenštajnskom bude aj vLichtenštajnsku uplatňovanýšvajčiarskyzákon okolkovej dani. Vzmysle
švajčiarskeho zákonodarstva okolkovej dani sa teda kniežatstvo Lichtenštajnsko pokladá za tuzemsko.
24 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Spätné odkúpenie podielov investorov je vyňaté z dani z obratu. Zmluvné investičné fondy alebo kolektívna správa majetku sa
považuje za investora oslobodeného od dani z obratu.
Dane zrážané pri zdroji
OGAW v právnej forme zmluvného investičného fondu alebo kolektívnej správy majetku v kniežatstve Lichtenštajnsko nepodlieha
žiadnej povinnosti platiť dane pri zdroji, predovšetkým žiadnej povinnosti na kupónovú alebo očakávanú daň z kapitálového výnosu.
Zahraničné výnosy a kapitálové zisky, ktorú budú dosiahnuté OGAW v právnej forme zmluvného investičného fondu alebo
kolektívnej správy majetku, resp. prípadných podfondov fondu, môžu podliehať príslušnej dani zrážanej pri zdroji investičnej krajiny.
Prípadné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia zostávajú vyhradené.
11.2
Fyzické osoby s daňovým sídlom vLichtenštajnsku
Súkromný investor usídlený v kniežatstve Lichtenštajnsko musí svoje podiely deklarovať ako majetok a tieto podliehajú majetkovej
dani. Prípadné vyplatenie výnosov, resp. tezaurované výnosy OGAW v právnej forme zmluvného investičného fondu alebo
kolektívnej správy majetku, resp. prípadných podfondov fondu sú oslobodené od dane z príjmu. Kapitálové zisky dosiahnuté pri
predaji podielov sú oslobodené od dane z príjmu. Kapitálové straty nie je možné stiahnuť zo zisku podliehajúceho dani.
11.3
Osoby s daňovým sídlom mimo Lichtenštajnska
Pre investorov so sídlom mimo kniežatstva Lichtenštajnsko sa zdanenie a ostatné daňové účinky pri držaní resp. kúpe alebo predaji
podielov investora riadia podľa daňovo-zákonných predpisov príslušného sídla ako predovšetkým vo vzťahu na úrokové zdanenie EU
podľa sídla platobného miesta.
11.4
Zdanenie úroku EU
Ohľadne subjektu OGAW, resp. prípadných podfondov môže byť lichtenštajnské platobné miesto povinné, ohľadne určitých
úrokových platieb OGAW, resp. prípadných podfondov účtovať zrazenie dane, a síce ako pri vyplatení dividend tak aj pri predaji
resp. vrátení investičného podielu, ktoré budú poskytnuté fyzickým osobám s daňovým domicilom v členskom štáte EU (Zdanenie
úroku EÚ). Lichtenštajnské platobné miesto môže prípadne namiesto zrazenia dane na výslovnú žiadosť osoby oprávnenej na
užívanie zamýšľať postup podávania hlásenia.
Disclaimer
Realizácia dane vychádza z toho času známej právnej situácie a praxe. Zmeny v zákonodarstve, rozsudkoch, resp. vo výnosoch a
praxi daňových úradov zostávajú výslovne vyhradené.
Ohľadne príslušných daňových dôsledkov budú investori vyzvaní, aby konzultovali svojho vlastného profesionálneho poradcu. Ani
správcovská spoločnosť, depozitár ani ich poverené osoby nemôžu prevziať zodpovednosť za individuálne daňové dôsledky u
investora z kúpy alebo predaja, resp. držania investičných podielov.
12
Náklady a poplatky
12.1
Náklady a poplatky na ťarchu investorov
12.1.1
Emisný príplatok
Na pokrytie nákladov, ktoré spôsobí umiestnenie podielov, môže správcovská spoločnosť na čistú hodnotu majetku novo
emitovaných podielov v prospech správcovskej spoločnosti, depozitára a/alebo odbytových miest v tuzemsku a zahraničí podľa
dodatku A „Podfond v prehľade“ účtovať emisný príplatok.
12.1.2
Zrážka za spätné odkúpenie
Na pokrytie nákladov, ktoré spôsobí spätné odkúpenie podielov, môže správcovská spoločnosť na čistú hodnotu majetku spätne
odkúpených podielov v prospech správcovskej spoločnosti, depozitára a/alebo odbytových miest v tuzemsku a zahraničí podľa
dodatku A „Podfond v prehľade“ účtovať zrážku za spätné odkúpenie.
12.1.3
Konverzný poplatok
Na výmenu z jedného podfondu do iného, resp. z jednej triedy podielov do inej triedy podielov na žiadosť investora účtuje
správcovská spoločnosť na čistú hodnotu majetku pôvodného podfondu, resp. pôvodnej triedy podielov poplatok podľa dodatku A
„Podfond v prehľade“.
25 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
__________________________
Na výmenu z jednej triedy podielov do inej triedy podielov sa nebude účtovať žiadny poplatok za výmenu.
12.2
Náklady a poplatky na ťarchu podfondu OGAW
A.
Poplatky závislé od majetku
Odmena pre správu:
Pre správu, rizikový manažment a administratívu príslušného podfondu účtuje správcovská spoločnosť ročnú odmenu podľa dodatku
A „Podfond v prehľade“. Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondu, ohraničená na každý rozhodujúci
deň ocenenia a pro rata temporis zakaždým účtovaná na konci štvrťroka. Výška odmeny pre správu na podfond/triedu podielu je
uvedený vo výročnej správe.
Odmena depozitára (Custodian Fee):
Za splnenie svojich úloh zo zmluvy s depozitárom správy dostane depozitár odmenu, ktorá je vykázaná podľa dodatku A „Podfond v
prehľade“. Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondov, ohraničená na každý rozhodujúci deň
ocenenia apro rata temporis účtovaná na konci štvrťroka. Výška odmeny depozitára na podfond/triedu podielu je uvedený vo
výročnej správe.
Odmena za správu majetku (Management Fee):
Pokiaľ bol zmluvne zaviazaný Asset Manager, môže tento podľa dodatku A „Podfond v prehľade“ dostať z príslušného majetku
podfondu odmenu. Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondu, ohraničená na každý rozhodujúci deň
ocenenia a pro rata temporis účtovaná na konci štvrťroka. Okrem toho môže Asset Manager z príslušného čistého majetku
podfondu resp. menovej triedy dostať odmenu orientovanú na vývoj hodnoty („Performance-Fee“). Výška Management Fee na
podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej správe.
Odmena pre investičných poradcov (Advisory Fee):
Pokiaľ bol zmluvne zaviazaný investičný poradca, môže tento dostať odmenu, ktorej maximálna výška, výpočet a vyplatenie za
príslušný podfond je uvedený v príslušnom dodatku A „Pod v prehľade“. Okrem toho môže investičný poradca z príslušného čistého
majetku podfondu resp. menovej triedy dostať odmenu orientovanú na vývoj hodnoty („Performance-Fee“). Výška Advisory Fee na
podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej správe.
Odmena pre odbytové miesto (Distributor Fee):
Pokiaľ bolo zmluvne zaviazané odbytové miesto, môže toto dostať z príslušného majetku podfondu odmenu, ktorej maximálna
výška, výpočet a vyplatenie za príslušný podfond sú uvedené v príslušnom dodatku A „Podfond v prehľade“.
Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondu, ohraničená na každý rozhodujúci deň ocenenia a pro rata
temporis účtovaná na konci štvrťroka. Výška odmeny pre odbytové miesto na podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej
správe.
Spracovanie a spravovanie podielových registrov
Na spracovanie a spravovanie podielového registra správcovskou spoločnosťou bude účtovaný úmerný poplatok na základe
priemerného čistého majetku podfondu a dodatočne stály poplatok na podielový účet (viď riadne výdavky poplatky nezávislé od
majetku). Tieto budú ohraničené na rozhodujúci deň ocenenia a účtované pro rata temporis zakaždým na konci štvrťroka. Výška
poplatku za spracovanie na podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej správe.
Poplatky nezávislé od majetku:
Riadne výdavky
Správcovská spoločnosť a depozitár majú okrem toho nárok na náhradu nasledujúcich výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone ich
funkcie:
●
Náklady za prípravu, tlač a zaslanie správy o hospodárení a polročných výročných správ ako aj ďalších zákonom
predpísaných publikácií;
●
Náklady za zverejnenie pre investorov v publikačných orgánoch a prípadne v dodatočných novinách stanovených
správcovskou spoločnosťou alebo oznámenia podfondu vrátane publikácií o kurze adresované elektronickým médiám;
26 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
●
Stále paušálne poplatky na podielový účet
●
Poplatky a náklady za povolenia a dozor nad podfondom v Lichtenštajnsku a v zahraničí;
●
Všetky dane, ktoré budú účtované na majetok podfondu ako aj jeho výnosy a výdavky na ťarchu tohto podfondu;
●
Poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prípadným kótovaním podfondu a odbytom v tuzemsku a zahraničí (napr. náklady za
poradenstvo, právne náklady, náklady za preklady);
●
Poplatky, náklady a honoráre v súvislosti so zisťovaním a zverejnením daňových faktorov pre krajiny EÚ/EHP a/alebo
krajiny, kde existujú povolenia na odbyt a/alebo sú predložené súkromné umiestnenia podľa efektívnych výdavkov za
trhové odhady.
●
Poplatky pre platobné miesta, zástupcov a iných reprezentantov s porovnateľnými funkciami v tuzemsku a v zahraničí;
●
Primeraný podiel na nákladoch pre tlačivá a reklamu, ktoré vzniknú priamo v súvislosti s ponukou a predajom podielov;
●
Honoráre pre audítorov a daňových poradcov, pokiaľ sa tieto výdavky uskutočňujú v záujme investorov; a
Určité náklady a poplatky je možné fondu odpustiť, predovšetkým v počiatočnej fáze fondu, resp. môžu byť zaplatené externe. Toto
s cieľom, zmierniť zaťaženie fondu nákladmi vo vzťahu k čistému majetku vo fáze výstavby. To môže viesť k tomu, že vykázaný
celkový nákladový koeficient TER (Total Expense Ratio) nebude vypočítaný na tom istom podklade ako budúce celkové nákladové
koeficienty (TER). Príslušné sprístupnenie a vysvetlenia ako aj platná výška výdavkov na podfond / triedu podielu budú uvedené v
polročnej a výročnej správe.
O využití a zrieknutí sa tejto možnosti budú majitelia podielov informovaní prostredníctvom oznámenia majiteľom podielov.
Náklady za transakcie
Dodatočne znášajú podfondy všetky vedľajšie náklady za nákup a predaj investícií (kurtáže, komisie, odvody zodpovedajúce trhom),
ktoré vznikli zo spravovania majetku, ako aj všetky dane, ktoré budú účtované na majetok príslušného podfondu ako aj jeho výnosy
a výdavky (napr. daň vyberaná zrážkou pri zdroji na zahraničné výnosy). Okrem toho znášajú podfondy prípadné externé náklady,
napr. poplatky tretích osôb, ktoré vzniknú pri nákupe a predaji investícií. Tieto náklady budú zúčtované priamo s obstarávacou,
resp. predajnou hodnotou príslušných investícií. Dodatočne budú príslušné triedy podielov zaťažené prípadnými nákladmi na
zabezpečenie meny.
Protislužby, ktoré sú zahrnuté v stálych paušálnych poplatkoch, nie je možné dodatočne účtovať ako mimoriadne výdavky. Prípadné
odškodnenie pre poverené tretie osoby je vkaždom prípade zahrnuté v poplatkoch podľa čl. 33 zmluvy o zvereneckej správe.
Náklady za transakcie budú v správe o hospodárení a polročnej výročnej správe vykázané zvlášť.
Prípadné náklady na zabezpečenie meny triedy podielov
Prípadné náklady na zabezpečenie meny triedy podielov budú priradené príslušnej triede podielu.
Likvidačné poplatky
V prípade zrušenia OGAW, resp. podfondu môže správcovská spoločnosť účtovať vo svoj prospech likvidačný poplatok vo výške
max. 10 000,- CHF.
Mimoriadne dispozičné náklady
Správcovská spoločnosť môže príslušnému majetku podfondu dodatočne účtovať mimoriadne dispozičné náklady.
Mimoriadne dispozičné náklady sa skladajú z výdavkov, ktoré slúžia výlučne na zachovávanie záujmov, vzniknú v priebehu
pravidelnej obchodnej činnosti a pri založení OGAW, resp. príslušného podfondu a nebolo ich možné predvídať. Mimoriadne
dispozičné náklady sú predovšetkým náklady na vymáhanie práva v záujme OGAW, resp. príslušného podfondu alebo investorov.
Okrem toho pod tým treba rozumieť všetky náklady, ktoré budú prípadne potrebné na mimoriadne dispozície podľa UCITSG a
UCITSV (napr. zmenu dokumentov fondu).
Bežné poplatky (Total Expense Ratio - celkový nákladový koeficient)
Celkové bežné poplatky pred prípadným vývojom hodnoty (Performance Fee) a pred prípadnými mimoriadnymi dispozičnými
poplatkami nemá pre žiadny z podfondov, resp. žiadnu triedu podielu prekročiť 5% p.a..
27 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Celkové náklady, ktoré príslušný podfond, resp. príslušná trieda podielov musí znášať na ročnej báze (Total Expense Ratio, TERRatio - celkový nákladový koeficient), budú vykázané v príslušnej výročnej správe.
Poplatky závislé na úspešnosti investície (Performance Fee)
Správcovská spoločnosť môže dodatočne účtovať Performance Fee. Pokiaľ bude účtovaný Performance Fee, je tento podrobne
znázornený v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Náklady na založenie
Náklady na založenie OGAW a prvá emisia podielov budú odpísané počas piatich rokov na ťarchu majetku podfondov, ktoré
existovali pri založení. Rozdelenie nákladov na založenie sa uskutoční pro rata na majetky príslušných podfondov. Náklady, ktoré
vzniknú v súvislosti s vydaním ďalších podfondov, budú odpísané počas piatich rokov na ťarchu majetku príslušného podfondu, ku
ktorému sa pripočítavajú.
13
Informácie pre investorov
Publikačným orgánom OGAW je webová stránka LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných
fondov) (www.lafv.li).
Všetky oznámenie pre investorov, aj o zmene zmluvy o zvereneckej správe a dodatku A „Podfond v prehľade“ budú zverejnené na
webovej stránke LAFV Liechstensteiner Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) (www.lafv.li) ako
publikačnom orgáne OGAW ako aj ostatných médiách a dátových nosičoch menovaných v prospekte.
Čistá hodnota majetku ako aj cena podielov OGAW, resp. každého podfondu, resp. triedy podielu pri emisií a spätnom odkúpení
budú oznámené na každý deň ocenenia na webovej stránke LAFV Liechstensteiner Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz
investičných fondov) (www.lafv.li) ako publikačnom orgáne OGAW ako aj ostatných médiách a trvalých dátových nosičoch
menovaných v prospekte (list, fax, email alebo podobné).
Výročná správa a polročná výročná správa kontrolovaná audítorom, ktorú nemusí byť kontrolovaná, bude investorom daná k
dispozícií bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a u depozitára.
14
Trvanie, zrušenie, zlúčenie a štrukturálne opatrenia OGAW
14.1
Trvanie
Strešná štruktúra fondov OGAW (Umbrella-OGAW) a jeho podfondy sú zriadené na dobu neurčitú.
14.2
Zrušenie
Zrušenie OGAW alebo jedného z jeho podfondov sa povinne uskutoční v zákonom predpísaných prípadoch. Dodatočne je
správcovská spoločnosť kedykoľvek oprávnená, zrušiť OGAW alebo jednotlivé podfondy.
Investori, dedičia a ostatné oprávnené osoby nemôžu žiadať rozdelenie alebo zrušenie OGAW alebo jedného jediného podfondu,
resp. jednej jedinej triedy podielov.
Uznesenie o zrušení jedného podfondu, resp. jednej triedy podielov bude zverejnený na webovej stránke Liechtensteinischen
Anlagefondsverband LAFV (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) (www.lafv.li) ako publikačnom orgáne OGAW ako aj v
ostatných v prospekte menovaných médiách a trvalých dátových nosičoch ( list, fax, email alebo podobné). Odo dňa uznesenia o
zrušení už nebudú vydané, vymenené alebo spätne odkúpené žiadne podiely.
Pri zrušení OGAW alebo jedného jeho podfondov smie správcovská spoločnosť aktíva OGAW alebo jedného podfondu v najlepšom
záujme investorov okamžite likvidovať. Správcovská spoločnosť je oprávnená poveriť depozitára, aby rozdelil investorom čistý
likvidačný zisk po odpočítaní nákladov za likvidáciu. Rozdelenie čistého majetku je možné realizovať až po odsúhlasení dozorným
úradom. Inak sa likvidácia OGAW uskutoční podľa ustanovení lichtenštajnského osobného a spoločenského práva (PGR).
Keď správcovská spoločnosť zruší triedu podielov bez toho, aby zrušila OGAW, resp. podfond, budú všetky podiely tejto triedy
spätne odkúpené za ich potom platnú čistú hodnotu majetku. Toto spätné odkúpenie bude správcovskou spoločnosťou zverejnené a
cena spätného odkúpenia bude depozitárom vyplatená v prospech bývalých investorov.
14.3
Zlúčenie
V zmysle čl. 38 UCITSG sa môže správcovská spoločnosť kedykoľvek a podľa vlastného uváženia s povolením príslušného
dozorného úradu uzniesť na zlúčení OGAW s jedným alebo viacerými OGAW a síce nezávisle od toho, akú právnu formu má OGAW
28 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
a či má druhý OGAW svoje sídlo v Lichtenštajnsku alebo nie. Podfond a triedy podielov OGAW môžu tak isto medzi sebou ale aj s
jedným alebo viacerými OGAW alebo ich podfondmi a triedami podielov splynúť.
Tak isto je možné, OGAW, resp. jeho podfondy a triedy podielov rozčleniť.
Okrem toho sú prípustné aj iné štrukturálne opatrenia v zmysle čl. 49 UCITSG.
Presnejšie to upravuje zmluva o zvereneckej správe.
14.4
Štrukturálne opatrenia
V zmysle čl. 38 UCITSG sa môže OGAW, resp. podfond kedykoľvek a podľa vlastného uváženia s povolením príslušného dozorného
úradu uzniesť na fúzií s jedným alebo viacerými inými OGAW a síce nezávisle od toho, akú právnu má druhý OGAW ači má druhý
OGAW svoje sídlo v Lichtenštajnsku alebo nie. Podfond a triedy podielov OGAW môžu tak isto medzi sebou ale aj s jedným alebo
viacerými OGAW alebo ich podfondmi a triedami podielov splynúť.
Tak isto je možné, OGAW, resp. jeho podfondy a triedy podielov rozčleniť.
Okrem toho sú prípustné aj iné štrukturálne opatrenia v zmysle čl. 49 UCITSG.
Pokiaľ následne neboli prijaté žiadne iné opatrenia, platia zákonné ustanovenia čl. 36 násl. UCITSG ako aj príslušné prikazujúce
uznesenia.
15
Aplikovateľné právo, sídlo súdu a rozhodujúci jazyk
OGAW podlieha lichtenštajnskému právu. Výlučným sídlom súdu pre všetky spory medzi investormi, správcovskou spoločnosťou
a depozitárom je Vaduz.
Správcovská spoločnosť a/alebo depozitár sa ale s ohľadom na nároky investorov z týchto krajín môžu podriadiť sídlu súdu tých
krajín, v ktorom sa podiely ponúkajú a predávajú. Inak znejúce zákonne povinné sídla súdu zostávajú vyhradené.
Za právne záväzný jazyk pre prospekt, zmluvu o zvereneckej správe ako aj pre dodatok A „Podfond v prehľade“ platí nemecký
jazyk.
Predložený prospekt vstúpi do platnosti dňa 14. októbra 2013.
16
Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
Podľa práva platného v kniežatstve Lichtenštajnsko budú konštitučné dokumenty schválené Dozorom nad finančným trhom (FMA).
Toto povolenie sa vzťahuje iba na údaje, ktoré sa týkajú presadenia uznesení UCITSG. Z toho dôvodu netvorí dodatok B „Špecifické
informácie pre jednotlivé odbytové krajiny“, ktoré sa zakladajú na zahraničnom práve, predmet kontroly prostredníctvom Dozoru
nad finančným trhom (FMA) a je z povolenia vylúčené.
29 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Časť II Zmluva o zvereneckej správe fondu EVOLUTION VALUE FUNDS
Preambula
Zmluva o zvereneckej správe ako aj dodatok A „Podfond v prehľade“ tvoria jeden podstatný celok.
Pokiaľ v tejto zmluve o zvereneckej správe nie je upravená jedna skutková podstata, riadia sa právne vzťahy medzi investormi a
správcovskou spoločnosťou podľa zákona zo dňa 28. júna 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne investovanie do cenných
papierov (UCITSG) a nariadenia zo dňa 5. júla 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne investovanie do cenných papierov
(UCITSV), a, pokiaľ tam nie sú prijaté žiadne opatrenia, podľa ustanovení osobného a spoločenského práva (PGR) o správe
majetku.
I.
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
OGAW (Subjekt pre kolektívne investovanie do cenných papierov)
Fond EVOLUTION VALUE FUNDS (následne: OGAW) založený dňa 3. septembra 2013 ako subjekt pre kolektívne investovanie do
cenných papierov otvoreného typu podľa práva kniežatstva Lichtenštajnsko na neurčitú dobu.
OGAW podlieha zákonu zo dňa 28. júna 2011 o určitých subjektoch pre kolektívne investovanie do cenných papierov (UCITSG).
OGAW má právnu formu kolektívnej správy majetku. Kolektívna správa majetku je vstúpenie do obsahovo identickej správy majetku
s neurčitým počtom investorov za účelom investície do majetku a spravovania na účet investorov, pričom sa jednotliví investori na
tejto správe majetku podieľajú podľa ich podielu a ručia iba do výšky investičnej sumy.
OGAW je strešná štruktúra fondov (Umbrella-Konstruktion), ktorá môže obsahovať viaceré podfondy. Rozličné podfondy sú
majetkovo-právne a záručno-právne oddelené.
Podľa ich investičnej politiky môžu podfondy investovať do cenných papierov a iných majetkových hodnôt. Investičná politika
každého jedného podfondu bude stanovená v rámci investičných cieľov. Čistý majetok každého jedného podfondu resp. každej
jednej triedy podielu a čisté hodnoty majetku podielov týchto podfondov resp. tried podielov budú vyjadrené v príslušnej
referenčnej mene.
Príslušné práva a povinnosti majiteľov podielov (ďalej označení ako „investori“) a správcovskej spoločnosti a depozitára sú upravené
predloženou zmluvou z zvereneckej správe.
Nadobudnutím podielov („podiely“) jedného alebo viacerých podfondov uznáva každý investor zmluvu o zvereneckej správe, ktorá
stanovuje zmluvné vzťahy medzi investormi, správcovskou spoločnosťou a depozitárom ako aj riadne realizované zmeny tohto
dokumentu.
Čl. 2
Správcovská spoločnosť
OGAW je zodpovedajúc predloženej zmluve o zvereneckej správe, spravovaný spoločnosťou CAIAC Fund Management AG, ktorá
bola vo svojej právnej forme zriadená ako akciová spoločnosť so sídlom Vaduz, Lichtenštajnsko. Správcovská spoločnosť je
schválená Dozorom nad finančným trhom Lichtenštajnsko (FMA) podľa UCITSG a zapísaná v zozname pre schválené správcovské
spoločnosti v Lichtenštajnsku, oficiálne publikovanom Dozorom nad finančným trhom (FMA).
Správcovská spoločnosť spravuje OGAW na účet a vo výlučnom záujme investorov podľa zásady rozptýlenia rizika a podľa
ustanovení zmluvy o zvereneckej správe ako aj dodatku A „Podfond v prehľade“.
Správcovská spoločnosť je oprávnená vo vlastnom mene disponovať predmetmi, ktoré patria ku OGAW podľa pravidiel zákonných
ustanovení zmluvy o zvereneckej správe a vykonávať všetky práva z nej.
Čl. 3
Prenesenie úloh
Za dodržania podmienok UCITSG a UCITSV môže správcovská spoločnosť za účelom efektívnejšieho obchodného vedenia preniesť
časť svojej úlohy na tretie osoby. Presná realizácia zákazky bude zakaždým upravená v zmluve uzatvorenej medzi správcovskou
spoločnosťou a poverenou osobou.
Čl. 4
Depozitár
Správcovská spoločnosť za depozitára podľa zákona o bankách vymenovala pre každý majetok podfondu banku alebo obchodníka
s cennými papiermi so sídlom alebo pobočkou v kniežatstve Lichtenštajnsko. Majetkové predmety jednotlivých majetkov podfondov
môžu byť uschované u rôznych depozitárov. Funkcia depozitára sa riadi podľa UCITSG, zmluvy o depozitárskej úschove a tejto
zmluvy o zvereneckej správe.
30 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 5
Audítori
Kontrolu výročných správ OGAW je potrebné previesť na audítora, ktorý má svoje sídlo v kniežatstve Lichtenštajnsko.
Čl. 6
Výpočet čistej hodnoty majetku pripadajúcej na podiel
Nahromadením sa dní sviatočného voľna medzi 22. decembrom a 7. januárom každý rok môže prísť k skresleniu pri oceňovacích
cenách cieľových investícií fondu. Toto je podmienené chýbajúcou platobnou schopnosťou (nízky objem obchodu) a rozdielnymi
otváracími hodinami medzinárodných obchodných búrz. Vopred nie je možné odhadnúť, či pôjde o dostačujúcu kvalitu ceny a tým
bude môcť byť férovo zrealizovaný obchod s podielmi fondu. Ďalšiu komplikáciu predstavuje zrozumiteľná a pochopiteľná
komunikácia pri konečnom termíne prevzatia pre obchod s podielmi s vkladateľmi, pretože zodpovedajúca NAV (Net Asset Value,
čistá hodnota majetku na podiel) môže byť vypočítaná až po niekoľkých dňoch a vydanie a spätné odkúpenie podielov tým môže
byť spracované iba s časovým oneskorením.
Správcovská spoločnosť má teda možnosť u fondov s denným alebo týždenným NAV- intervalom ocenenia medzi 22. decembrom a
7. januárom každého roka riadiť vydanie a spätné odkúpenie podielov ako aj vypočítať čistú hodnotu majetku odlišne od bežných
platných oceňovacích dní. Pritom môže správcovská spoločnosť rozhodnúť o presunutí alebo vynechaní jednotlivých oceňovacích
dní. Dodatočne môže správcovská spoločnosť rozhodnúť, že obchod s podielmi je prípustný za cenu NAV k 31. decembru (cena
ročnej uzávierky).
Správcovská spoločnosť informuje investorov v publikačnom orgáne fondu alebo priamou informáciou najneskôr do 30. novembra
každého roka o modalitách obchodu s podielmi a NAV-oceňovaní počas nasledujúcich pracovných dní a počas aktuálnej zmeny roka.
Čistá hodnota majetku (NAV) jedného podielu na jednej triede podielu podfondu je vyjadrená v účtovnej mene podfondu alebo,
pokiaľ sa odchyľuje, v referenčnej mene príslušnej triedy podielu a vyplýva z kvóty majetku tohto podfondu, ktorá pripadá
príslušnej triede podielu, znížená o prípadné dlžné záväzky toho istého podfondu, ktoré sú pridelené príslušnej triede podielu,
vydelené počtom podielov príslušnej triedy podielov, ktoré sú v obehu. Pri emisií a pri spätnom odkúpení podielov bude zaokrúhlený
na štyri desatinné miesta nasledovne:
●
●
●
na 0,0001 EUR
na 0,0001 CZK
na 0,0001 PLN
Príslušný čistý majetok podfondu bude ocenený podľa nasledovných zásad:
1)
Cenné papiere, ktoré sú na burze úradné kótované, budú ocenené posledným disponibilným kurzom. Ak bude cenný
papier úradne kótovaný na viacerých burzách, je rozhodujúci posledný disponibilný kurz tej burzy, ktorá je hlavným trhom
pre tento cenný papier.
2)
Cenné papiere, ktoré nie sú úradne kótované na burze, ktoré ale sú obchodované na trhu, otvorenom pre verejnosť, budú
ocenené posledným disponibilným kurzom.
3)
Cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu so zostávajúcou dobou platnosti menej ako 397 dní je možné lineárne
odpísať alebo pripísať rozdielom medzi obstarávacou cenou (nadobúdacia cena) a cenou spätného odkúpenia (cena pri
konečnej splatnosti). Ocenenie aktuálnou trhovou cenou je možné vynechať, ak je cena spätného odkúpenia známa a
stanovená. Prípadné zmeny bonity budú dodatočne zohľadnené;
4)
Investície, ktorých kurz nie je trhový a tie majetkové hodnoty, ktoré nespadajú pod číslo 1, číslo 2 a číslo 3 hore, budú
stanovené tou cenou, ktorá by bola pravdepodobne dosiahnutá pri svedomitom predaji v čase ocenenia a ktorá bude
podľa najlepšieho vedomia stanovená obchodným vedením správcovskej spoločnosti alebo pod vedením alebo dozorom
poverených osôb.
5)
Deriváty OTC budú ocenené ocenením na dennej báze, ktorú musí stanoviť správcovská spoločnosť a ktorá bude ňou
preveriteľná, tak ako ju správcovská spoločnosť stanoví podľa dobrej viery a podľa všeobecne uznaných, audítormi
preveriteľných oceňovacích modelov na základe pravdepodobne dosiahnuteľnej predajnej hodnoty.
6)
OGAW resp. subjekty pre kolektívne investovanie (OGAW) budú ocenené naposledy stanovenou a dostupnou cenou
spätného odkúpenia. Pokiaľ je pre podiely spätné odkúpenie prerušené alebo pri zatvorených subjektoch pre kolektívne
investovanie (OGA) neexistuje nárok na spätné odkúpenie alebo neboli stanovené ceny za spätné odkúpenie, budú tieto
podiely ocenené presne ako všetky ostatné majetkové hodnoty príslušnou trhovou cenou, tak ako ju stanoví správcovská
spoločnosť podľa najlepšieho vedomia a podľa všeobecne uznaných a audítormi preveriteľných oceňovacích modelov.
7)
Pokiaľ nie je pre príslušné majetkové predmety k dispozícií obchodovateľný kurz, budú tieto majetkové predmety, tak isto
aj ostatné zákonom prípustné majetkové hodnoty ocenené príslušnou trhovou cenou, tak ako ju stanoví správcovská
spoločnosť podľa najlepšieho vedomia na základe pravdepodobne dosiahnuteľnej predajnej hodnoty a podľa všeobecne
uznaných a audítormi preveriteľných oceňovacích modelov.
31 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
8)
Likvidné prostriedky budú ocenené nominálnou hodnotou s pripočítaním vzniknutých úrokov.
9)
Trhová hodnota cenných papierov a iných investícií, ktoré znejú na inú menu ako príslušná mena podfondu, bude
prepočítaná posledným stredným devízovým kurzom na príslušnú menu podfondu.
Ocenenie sa uskutoční správcovskou spoločnosťou.
Správcovská spoločnosť je oprávnená na majetok podfondu dočasne uplatniť iné adekvátne princípy oceňovania, pokiaľ sa zdajú
hore uvedené kritéria na ocenenie na základe mimoriadnych udalostí nemožné alebo neúčelné. Pri masívnych žiadostiach na spätné
odkúpenie môže správcovská spoločnosť oceniť podiely príslušného majetku podfondu na základe kurzu, za ktorý budú
pravdepodobne uskutočnené potrebné predaje cenných papierov. V tomto prípade bude pre súčasné podané žiadosti o emisiu a
žiadosti na spätné odkúpenie uplatnená tá istá oceňovacia metóda.
Čl. 7
Emisia podielov
OGAW budú vydané na každý oceňovací deň (deň emisie). Vyúčtovanie čistej sumy na upísanie sa uskutoční za čistú hodnotu
majetku (NAV) na podiel. Čistá suma na upísanie vyplýva zo sumy na upísanie s odpočítaním emisnej komisie a prípadných daní a
odvodov.
Podiely nie sú zaručené listinou ako cenné papiere.
Žiadostí na upísanie musia byť správcovskej spoločnosti doručené úplné a najneskôr k uzávierke príjmu. Pokiaľ bude žiadosť na
upísanie doručená po uzávierke príjmu, tak bude zaznamenaná pre nasledujúci deň ocenenia (deň emisie). Pre žiadosti, ktoré sú
umiestnené v odbytových miestach v tuzemsku a zahraničí môžu na zabezpečenie včasného postúpenia správcovskej spoločnosti v
Lichtenštajnsku platiť skoršie uzávierky na odovzdanie žiadostí. Tieto je možné zistiť v príslušnom odbytovom mieste.
Informácie ku dňu emisie, k uzávierke príjmu ako aj k výške prípadnej maximálnej emisnej prirážky je možné zistiť z dodatku A
„Podfond v prehľade“.
Všeobecne je možné žiadosť na upísanie zohľadniť iba vtedy, keď je na to stanovený formulár žiadosti úplne vyplnený a dodatočne
potrebné dokumenty a podklady, ktoré sú uvedené v žiadosti sú kompletne priložené. Okrem toho musí byť suma na upísanie už
pripísaná na upisovacom účte fondu v deň ocenenia (T). Predtým ako správcovská spoločnosť zohľadní žiadosť na upísanie je
kedykoľvek oprávnená, požadovať dodatočné informácie a/alebo podklady.
Na základe zákonne potrebnej kontroly povinnej starostlivosti, môže žiadosť na upísanie na svoje uvoľnenie vyžadovať viac
pracovných dní. Prípadné nároky na ručenie zo strany investora na základe dočasného kolísania kurzu počas časového obdobia
potrebnej kontroly povinnej starostlivosti sú vylúčené.
Ak nebude upísanie kvôli chýbajúcim podkladom a/alebo informáciám zohľadnené, je možné tieto v priebehu 2 týždňov dodatočne
doručiť. Už doručené peniaze z odmietnutých žiadostí na upísanie budú s odpočítaním prípadných nákladov na prevod transferované
späť k ich pôvodu.
Ak bude zaplatená nižšia suma ako je uvedená na žiadosti o upísanie, bude efektívna výška na upísanie znížená na doručenú
peňažnú sumu. Ak bude zaplatená vyššia suma ako je uvedená na žiadosti o upísanie, bude rozdiel s odpočítaním prípadných
nákladov na prevod transferovaný naspäť k ich pôvodu.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, aby emisia podielov bola vyúčtovaná na základe čistej hodnoty majetku pripadajúcej na podiel,
ktorá je investorovi v čase podania žiadosti neznáma (forward pricing), a čistá suma na upísanie s valutou (deň ocenenia (T) plus
max. 5 dní) bude pripísaná podfondu.
Všetky dane a odvody, ktoré vznikli emisiou podielov budú tak isto vyúčtované investorovi. Ak budú podiely nadobudnuté cez
banky, ktoré neboli poverené odbytom podielov, nie je možné vylúčiť, že takéto banky budú účtovať ďalšie náklady za transakcie.
Pokiaľ sa platba uskutoční v inej ako referenčnej mene, bude protihodnota z konverzie platobnej meny na referenčnú menu, s
odpočítaním prípadných poplatkov, použitá na nadobudnutie podielov.
Minimálny vklad/investícia (vrátane emisnej prirážky), ktorý musí byť investovaný investorom v určitej triede podielov, je k dispozícii
k nahliadnutiu v prílohe A „Podfond v prehľade“.
Vecné vklady nie sú prípustné.
Správcovská spoločnosť a/alebo odbytové miesta môžu žiadosť na upísanie kedykoľvek odmietnuť alebo emisiu podielov dočasne
obmedziť, vynechať alebo definitívne zastaviť, ak sa to zdá potrebné v záujme investorov, vo verejnom záujme, na ochranu
správcovskej spoločnosti resp. OGAW alebo investorov. V tom prípade správcovská spoločnosť bezodkladne vráti doručené platby
na ešte nerealizované žiadosti na upísanie bez úrokov, prípadne sa to uskutoční s pomocou platobných miest.
Emisia podielov na fonde môže byť v prípadoch uplatnenia čl. 12 prerušená.
32 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 8
Spätné odkúpenie podielov
Podiely budú odkúpené v deň ocenenia (deň spätného odkúpenia), a síce za čistú hodnotu majetku na podiel príslušnej triedy
podielu príslušného podfondu, zistenej v deň ocenenia, s odpočítaním prípadných zrážok zo spätného odkúpenia a prípadných daní
a odvodov.
Žiadosti na spätné odkúpenie musia byť správcovskej spoločnosti doručené úplné a najneskôr k uzávierke príjmu. Pokiaľ bude
žiadosť na spätné odkúpenie doručená po uzávierke príjmu, tak bude zaznamenaná na nasledujúci deň ocenenia (deň spätného
odkúpenia). Pre žiadosti umiestnené v odbytových miestach v tuzemsku a zahraničí môžu na zabezpečenie včasného postúpenia
správcovskej spoločnosti v Lichtenštajnsku na podanie žiadostí platiť skoršie záverečné termíny. Tieto je možné zistiť na príslušných
odbytových miestach.
Informácie ku dňu spätného odkúpenia, k intervalu ocenenia, k uzávierke príjmu, k plánu spätného odkúpenia ako aj k výške
prípadnej maximálnej emisnej prirážky je možné zistiť z dodatku A „Podfond v prehľade“. Čistý výnos bude z podfondu vyplatený s
valutou (deň ocenenia (T) plus max. 5 dni).
Nakoľko je potrebné postarať sa o primeraný podiel likvidných prostriedkov v majetku príslušného podfondu, uskutoční sa
vyplatenie podielov v priebehu piatich bankových obchodných dní podľa rozhodujúceho dňa na spätné odkúpenie. Toto neplatí pre
prípad, že sa podľa zákonných predpisov ako napríklad devízové a transferové obmedzenia alebo na základe iných okolností, ktoré
sú mimo kontroly depozitára, ukáže prevod sumy zo spätného odkúpenia ako nemožný.
Pokiaľ sa má platba na žiadosť investora uskutočniť v inej mene ako je mena, v ktorej sú príslušné podiely investované, vypočíta sa
suma, ktoré je potrebné vyplatiť, z výnosu premeny z účtovnej meny na platobnú menu, s odpočítaním prípadných poplatkov a
odvodov.
Zaplatením výkupnej ceny zaniká príslušný podiel.
Správcovská spoločnosť môže podiely proti vôli investora voči zaplateniu ceny za spätné odkúpenie stiahnuť, pokiaľ sa to zdá
potrebné v záujme alebo na ochranu investorov, správcovskej spoločnosti alebo jedného alebo viacerých podfondov, predovšetkým
ak
1)
existuje podozrenie, že príslušný investor nadobudnutím podielov prevádzkuje „Market Timing“, „Late-Trading“ alebo iné
trhové techniky, ktoré môžu uškodiť všetkým investorom,
2)
investor nesplní podmienky na nadobudnutie podielov alebo
3)
sa podiely predávajú v štáte, v ktorom nie je príslušný podfond povolený na odbyt alebo je nadobudnutý osobou, pre
ktorú nie je nadobudnutie podielov povolené.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, že spätné odkúpenie podielov na základe čistej hodnoty majetku na podiel, ktorá je investorovi v
čase podania žiadosti neznáma, bude odpočítaná (forward pricing).
Pri podozrení alebo neúplných žiadostiach na spätné odkúpenie môže správcovská spoločnosť až do dodatočného doručenia ďalších
podkladov spätné odkúpenie zadržať.
Spätné odkúpenie podielov na fonde môže byť v prípadoch uplatnenia čl. 12 pozastavené.
Ak hodnota depozitu majiteľa podielov investovaná počas minimálne 18 mesiacov spadá pod 500.00 EUR, môže správcovská
spoločnosť rozhodnúť o nútenom spätnom odkúpení podielov tohto majiteľa podielov. Za rozhodný deň pre minimálnu hodnotu
depozitu bol stanovený 31.12. každého konkrétneho roka.
Čl. 9
Výmena podielov
Výmena všetkých podielov alebo jednej časti tých istých podielov jedného podfondu sa uskutoční na základe rozhodujúcej hodnoty
podielu príslušných podfondov tejto zmluvy o zvereneckej správe/zmluvy o fonde so zohľadnením poplatku za výmenu v prospech
príjemcu a do výšky, ktorá je uvedená v dodatku príslušného podfondu, najmenej ale do výšky rozdielu emisnej prirážky podfondu
podielov, ktoré je potrebné vymeniť, za emisnú prirážku podfondu, v ktorom sa výmena uskutoční. Pokiaľ nebude účtovaný
poplatok za výmenu, bude toto pre príslušný podfond spomenuté v príslušnom dodatku k zmluve o zvereneckej správe / zmluve o
fonde.
Výmena podielov do iného podfondu resp. do inej triedy podielov je možná iba pokiaľ investor spĺňa podmienky pre priame
nadobudnutie podielov príslušného podfondu resp. príslušnej triedy podielov.
Pokiaľ sú v ponuke rozličné triedy podielov, môže sa uskutočniť aj výmena podielov jednej triedy podielov do podielov v inej triede
podielov, tak v rámci jedného a toho istého podfondu ako aj z jedného podfondu do iného podfondu. V prípade, že sa uskutoční
výmena v rámci jedného a toho istého podfondu, nebude účtovaný poplatok za výmenu. Pokiaľ výmena podielov pre určité
33 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
podfondy alebo triedy podielov nie je možná, je toto pre príslušný fond resp. triedu podielov spomenuté v príslušnom dodatku A
„Podfond v prehľade“, špecifickom pre podfond.
Počet podielov, na ktoré by chcel investor vymeniť svoje zásoby, bude vypočítaný podľa nasledovného vzorca:
A=
B=
C=
D=
E=
Počet podielov nového podfondu resp. prípadnej triedy podielov, na ktorý(é) sa má meniť
Počet podielov podfondu resp. prípadných tried podielov, z ktorých má byť výmena uskutočnená
Čistá hodnota majetku alebo cena za spätné odkúpenie podielov predložených na výmenu
Devízový výmenný kurz medzi príslušnými podfondmi resp. prípadnými triedami podielov. Ak budú obidva podfondy
resp. triedy podielov ocenené v rovnakej účtovnej mene, je tento koeficient 1.
Čistá hodnota majetku podielov podfondu resp. prípadných tried podielu, na ktorý(é) sa má výmena uskutočniť, s
pripočítaním daní, poplatkov a ostatných odvodov
Pri výmene podfondu resp. tried podielov môžu prípadne v jednotlivých krajinách vzniknúť odvody, dane, kolkové poplatky a
poplatky za výmenu pre devízy.
Správcovská spoločnosť môže pre podfond resp. triedu podielov kedykoľvek odmietnuť žiadosť na výmenu, ak sa to zdá byť
vhodné v záujme správcovskej spoločnosti resp. podfondu alebo v záujme investorov, predovšetkým ak:
1)
existuje podozrenie, že príslušný investor nadobudnutím podielov prevádzkuje Market Timing, Late-Trading alebo iné
trhové techniky, ktoré môžu uškodiť všetkým investorom,
2)
investor nesplní podmienky na nadobudnutie podielov alebo
3)
sa podiely predávajú v štáte, v ktorom nie je príslušný podfond povolený na predaj alebo je nadobudnutý osobou, pre
ktorú nie je nadobudnutie podielov povolené.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, že výmena podielov na základe čistej hodnoty majetku na podiel, ktorá je investorovi v čase
podania žiadosti neznáma, bude odpočítaná (forward pricing).
Výmena podielov na fonde môže byť v prípadoch uplatnenia čl. 12 prerušená.
Čl. 10
Late Trading a Market Timing
Ak by existovalo podozrenie, že žiadateľ prevádzkuje Late Trading alebo Market Timing, odoprie správcovská spoločnosť a/alebo
depozitár prijatie žiadosti na upísanie, výmenu alebo spätné odkúpenie tak dlho, kým žiadateľ neodstráni všetky pochybnosti vo
vzťahu k jeho žiadosti.
Late Trading
Pod Late Trading je treba rozumieť prijatie žiadosti na upísanie, výmenu alebo spätné odkúpenie, ktorá bola prijatá po uzávierke
prijatia žiadostí (out-off time) v príslušný deň, a jeho realizácia za tú cenu, ktorá sa zakladá na čistej hodnote majetku platnej v
tento deň. Prostredníctvom Late Trading môže investor profitovať zo znalosti udalostí alebo informácií, ktoré boli zverejnené po
uzávierke príjmu žiadostí, ktoré sa ale ešte neodrazia na cene, za ktorú bude žiadosť investora vyúčtovaná. V dôsledku toho je
investor vo výhode voči investorom, ktorí dodržali oficiálnu uzávierku príjmu. Výhoda tohto investora je ešte významnejšia, keď
môže kombinovať Late Trading s Market Timing.
Market Timing
Pod Market Timing je treba rozumieť arbitrážne konanie, s ktorým investor krátkodobo systematicky upisuje a predáva späť alebo
vymieňa podiely toho istého podfondu resp. tej istej triedy podielov, tým že využíva časové rozdiely a/alebo omyly alebo slabosti
systému na výpočet čistej hodnoty majetku podfondu resp. triedy fondu.
Čl. 11
Zamedzenie prania peňazí a financovania terorizmu
Správcovská spoločnosť zabezpečí, že sa vnútrozemské odbytové miesta voči správcovskej spoločnosti zaviažu, že budú dodržiavať
predpisy ohľadne zákona o dodržania starostlivosti platné v kniežatstve Lichtenštajnsko a príslušné nariadenie o dodržaní
starostlivosti ako aj smernice Dozoru nad finančným trhom (FMA) v zakaždým platnom znení.
34 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Pokiaľ tuzemské odbytové miesta samotné prijmú od investorov peniaze, sú vo svojom postavení ako osoby povinné na
starostlivosť zaviazané, podľa pravidiel zákona o povinnej starostlivosti a nariadenia o povinnej starostlivosti identifikovať
upisovateľa, zistiť hospodársky oprávnenú osobu, zostaviť profil obchodného vzťahu a dodržiavať všetky pre odbytové miesta
platné miestne predpisy na zamedzenie prania peňazí.
Okrem toho musia odbytové miesta a jej predajné miesta dodržiavať aj všetky predpisy na zamedzenie prania peňazí a financovania
terorizmu, ktoré sú platné v príslušnej odbytovej krajine.
Čl. 12
Pozastavenie výpočtu čistej hodnoty majetku a emisie, spätného odkúpenia a výmeny podielov
Správcovská spoločnosť môže výpočet čistej inventárnej hodnoty a/alebo emisie, spätné odkúpenie a výmenu podielov podfondu
dočasne pozastaviť, pokiaľ je to v záujme investorov opodstatnené, predovšetkým:
1)
ak je trh, ktorý tvorí podklad na ocenenie podstatnej časti majetku podfondu, zatvorený alebo je obchod na takomto trhu
obmedzený alebo prerušený;
2)
v politických, hospodárskych alebo iných núdzových prípadoch; alebo
3)
sa kvôli obmedzeniam pri prevode majetkových hodnôt stanú obchody OGAW nerealizovateľné.
Prerušenie výpočtu čistej hodnoty majetku podfondu neovplyvní výpočet čistej hodnoty majetku ostatných podfondov, keď sa
žiadne z hore uvedených podmienok nevzťahujú/nehodia na iné podfondy.
Správcovská spoločnosť sa môže okrem toho uzniesť na úplnom alebo dočasnom prerušení emisie podielov, pokiaľ by nové
investície mohli ovplyvniť dosiahnutie investičného cieľa.
Emisia podielov bude predovšetkým vtedy dočasne prerušená, keď bude prerušený výpočet čistej hodnoty majetku na podiel. Pri
prerušení emisie podielov budú investori obratom informovaní o dôvode a čase prerušenia oznámením v publikačnom orgáne ako v
médiách menovaných v prospekte a zmluve o zvereneckej správe alebo prostredníctvom trvalých dátových nosičov (list, fax, email
alebo podobné).
Okrem toho je správcovská spoločnosť s dodržaním záujmov investorov oprávnená, uskutočniť značné spätné odkúpenie až vtedy,
t. zn. dočasne prerušiť spätné odkúpenie, po tom ako bude možné predať príslušné majetkové hodnoty príslušného podfondu bez
oneskorenia s dodržaním záujmov investorov.
Pokým je spätné odkúpenie podielov prerušené, nebudú vydané žiadne nové podiely tohto podfondu. Výmena podielov, ktorých
spätné odkúpenie je prechodne obmedzené, nie je možné. Dočasné prerušenie spätného odkúpenia podielov jedného podfondu
nevedie k dočasnému prerušeniu spätného odkúpenia iných podfondov, ktorých sa netýkajú príslušné udalosti.
Správcovská spoločnosť dbá na to, aby príslušný majetok podfondu mal k dispozícií dostatočné likvidné prostriedky, aby sa spätné
odkúpenie resp. výmena podielov na žiadosť investorov mohlo za normálnych okolností bezodkladne uskutočniť.
Správcovská spoločnosť oznámi prerušenie spätného odkúpenia a vyplatenia podielov bezodkladne Dozoru nad finančným trhom
(FMA) a vhodným spôsobom investorom. Žiadosti na upísanie, spätné odkúpenie resp. výmenu budú vyúčtované po obnovení
výpočtu čistej hodnoty majetku. Svoju žiadosť na upísanie, spätné odkúpenie resp. výmenu môže investor až do obnovy obchodu s
podielmi odvolať.
Čl. 13
Obmedzenia pri predaji
Podiely OGAW nie sú povolené na odbyt vo všetkých krajinách sveta. Pri emisii, spätnom odkúpení a pri výmene podielov v
zahraničí budú uplatnené tam platné ustanovenia. Detaily je možné získať z prospektu.
II.
Štrukturálne opatrenia
Čl. 14
Zlúčenie
V zmysle čl. 38 UCITSG sa môže správcovská spoločnosť kedykoľvek a podľa vlastného uváženia s povolením príslušného
dozorného úradu uzniesť na zlúčení OGAW s jedným alebo viacerými OGAW a síce nezávisle od toho, akú právnu formu má OGAW
a či má druhý OGAW svoje sídlo v Lichtenštajnsku alebo nie. Podfond a triedy podielov OGAW môžu tak isto medzi sebou ale aj
35 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
s jedným alebo viacerými OGAW alebo ich podfondmi a triedami podielov splynúť.
Tak isto je možné, OGAW resp. jeho podfondy a triedy podielov rozčleniť.
Na konci hospodárskeho roka (rozhodujúci deň na prevod) je možné všetky majetkové predmety OGAW resp. podfondu preniesť na
iné existujúce alebo fúziou novo založené OGAW resp. podfondy. OGAW resp. podfond sa môže zlúčiť aj s jedným OGAW resp.
podfondom, ktorý bol založený v inom štáte EÚ alebo EHP a tak isto zodpovedá nariadeniam smernice 2009/65/ES. So súhlasom
Dozoru nad finančným trhom Lichtenštajnsko (FMA) je možné stanoviť iný rozhodujúci deň na prevod. Na konci hospodárskeho
roka alebo na iný rozhodujúci deň na prevod je možné previesť všetky majetkové predmety iného OGAW alebo zahraničného OGAW
konformného so smernicami na jeden OGAW. Nakoniec existuje aj možnosť, že iba majetkové hodnoty jedného zahraničného
OGAW konformného so smernicami budú bez jeho záväzkov prenesené na OGAW.
Miesta vedúce depozit investorov sprostredkujú týmto najneskôr 35 pracovných dní pred plánovaným rozhodujúcim dňom prevodu v
papierovej forme alebo elektronickej forme informácie ohľadne dôvodov fúzie, možných dôsledkov pre investorov, ich práva v
súvislosti s fúziou ako aj k rozhodujúcim aspektom postupu. Investori dostanú aj podstatné investičné informácie pre zvláštny
majetok resp. OGAW, ktorý zostane v platnosti alebo bude fúziou novo vytvorený.
Investori majú do piatich pracovných dní pred plánovaným rozhodujúcim dňom prevodu buď možnosť vrátiť svoje podiely bez
príplatku za vrátenie alebo vymeniť svoje podiely za podiely iného OGAW, ktorý je tak isto spravovaný správcovskou spoločnosťou a
disponuje podobnou investičnou politikou ako OGAW, ktorý má fúzovať.
V rozhodujúci deň prevodu budú vypočítané hodnoty preberajúceho a prevádzajúceho zvláštneho majetku alebo OGAW, bude
stanovený pomer výmeny a celkový postup bude kontrolovaný audítorom. Pomer výmeny bude zistený z pomeru čistých hodnôt
majetkov prevzatého a prijímaného zvláštneho majetku v čase prevzatia. Investor dostane počet podielov na novom zvláštnom
majetku, ktorý zodpovedá hodnote jeho podielov na prevádzajúcom zvláštnom majetku. Existuje aj možnosť, že investorom
prevádzajúceho zvláštneho majetku bude vyplatených až 10 percent hodnoty ich podielov v hotovosti. Ak sa fúzia uskutoční počas
bežného hospodárskeho roka prevádzajúceho zvláštneho majetku, musí jeho spravujúca správcovská spoločnosť o rozhodujúcom
dni prevodu zostaviť správu, ktorá bude zodpovedať požiadavkám výročnej správy.
Správcovská spoločnosť oznámi v publikačnom orgáne OGAW, webovej stránke LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband
(Lichtenštajnský zväz investičných fondov) www.lafv.li, keď OGAW prijal iný OGAW a keď sa fúzia stala účinnou. Ak by OGAW
fúziou zanikol, prevezme tá správcovská spoločnosť oznámenie, ktorá prijímajúci alebo novo založený OGAW spravuje.
Prevod všetkých majetkových predmetov tohto OGAW na iný tuzemský OGAW alebo iný zahraničný OGAW sa uskutoční iba s
povolením Dozoru nad finančným trhom Lichtenštajnsko (FMA).
Čl. 15
Informácie pre investorov, odsúhlasenie a práva investorov
O plánovanej fúzií budú investori primerane a precízne informovaní. Informácia pre investorov musí investorom umožniť fundovaný
úsudok o dôsledkoch zámeru s ich investíciou a realizáciu ich práv podľa čl. 44 a 45 UCITSG.
Vo vzťahu na štrukturálne opatrenia nemajú investori právo na spolurozhodovanie.
V prípade štrukturálneho opatrenia môžu investori bez ďalších nákladov, ako tých, ktoré budú zadržané OGAW resp. podfondom na
krytie nákladov na zrušenie žiadať
1)
opätovný predaj ich podielov;
2)
spätné odkúpenie ich podielov; alebo
3)
výmenu ich podielov na také ako v inom OGAW s podobnou investičnou politikou
Právo na výmenu existuje iba vtedy, pokiaľ OGAW resp. príslušný podfond s podobnou investičnou politikou je podfondom toho
istého OGAW alebo je spravovaný tou istou správcovskou spoločnosťou alebo spoločnosťou, ktorá je úzko spojená so správcovskou
spoločnosťou. Investori prípadne dostanú vyplatenie zostatkov.
Toto právo vznikne sprostredkovaním informácie pre investorov a zaniká päť bankových pracovných dní pred okamihom pre výpočet
pomeru výmeny.
36 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 16
Náklady na zlúčenie
Právne, poradenské a správne náklady, ktoré sú spojené s prípravou a realizáciou fúzie, nebudú účtované ani OGAW resp.
podfondu, ktorý sa na fúzií podieľa ani investorom.
Podľa zmyslu toto platí pre štrukturálne opatrenia podľa čl. 49 písm. a až d UCITSG.
Za štrukturálne opatrenia v zmysle čl. 49 písm. e až i UCITSG je možné príslušnému majetku podfondu účtovať právne, poradenské
alebo správne náklady, ktoré sú spojené s prípravou a realizáciou týchto štrukturálnych opatrení. V tomto prípade je v informáciách
pre investorov potrebné uviesť predpokladané náklady ako celkovo ako aj približne na podiel.
Ak existuje podfond ako Master-OGAW, stane sa fúzia účinnou iba vtedy, keď dá príslušný podfond svojim investorom a príslušným
úradom členskej krajiny pôvodu svojho Feeder-OGAW v priebehu 60 dní pred navrhovaným dátumom vstúpenia do platnosti k
dispozícií zákonom predpokladané informácie. V tomto prípade poskytne príslušný podfond Feeder-OGAW okrem toho možnosť, pre
vstúpením do platnosti fúzie spätne odkúpiť respektíve vyplatiť všetky podiely, iba ak by sa stalo, že príslušný úrad členského štátu
pôvodu Feeder-OGAW neschváli investíciu do podielov do Master-OGAW, vzniknutého z fúzie.
III.
Zrušenie OGAW, jeho podfondov a tried podielov
Čl. 17
Všeobecne
Ustanovenia na zrušenie OGAW platia tak isto pre jeho podfondy a triedy podielov.
O uznesení správcovskej spoločnosti budú investori informovaní rovnakou cestou, ako je opísané v predchádzajúcom odseku
„Štrukturálne opatrenia“.
Čl. 18
Rozhodnutie o zrušení
Zrušenie OGAW alebo jedného jeho podfondov sa uskutoční povinne v zákonom predpokladaných prípadoch. Dodatočne je
správcovská spoločnosť kedykoľvek oprávnená zrušiť OGAW alebo jednotlivé podfondy resp. jednu jedinú triedu podielov.
Investori, dedičia a ostatné oprávnené osoby nemôžu žiadať rozdelenie alebo zrušenie OGAW alebo jedného jediného podfondu
resp. jednej triedy podielu.
Uznesenie o zrušení podfondu resp. triedy podielu bude zverejnené na webovej stránke Liechtensteinischen Anlagefondsverband
LAFV (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) (www.lafv.li) ako publikačnom orgáne OGAW ako aj ostatných médiách a trvalých
dátových nosičoch menovaných v prospekte (list, fax, email alebo podobné). Odo dňa uznesenia o zrušení už nebudú vydané,
vymenené alebo spätne odkúpené žiadne podiely.
Pri zrušení OGAW alebo jedného z jeho podfondov smie správcovská spoločnosť aktíva OGAW alebo jedného podfondu v najlepšom
záujme investorov okamžite likvidovať. Správcovská spoločnosť je oprávnená poveriť depozitára, aby rozdelil investorom čistý
likvidačný zisk po odpočítaní nákladov za likvidáciu. Rozdelenie čistého majetku je možné realizovať až po odsúhlasení dozorným
úradom. Inak sa uskutoční likvidácia OGAW resp. podfondu podľa ustanovení lichtenštajnského osobného a spoločenského práva
(PGR).
Keď správcovská spoločnosť zruší triedu podielov bez toho, aby zrušila OGAW resp. podfond, budú všetky podiely tejto triedy
spätne odkúpené za ich potom platnú čistú hodnotu majetku. Toto spätné odkúpenie bude správcovskou spoločnosťou zverejnené a
cena spätného odkúpenia bude depozitárom vyplatená v prospech bývalých investorov.
Čl. 19
Dôvody na zrušenie
Pokiaľ čistý majetok OGAW nedosiahne hodnotu, ktorá je potrebná pre hospodársky efektívne spravovanie, ako v prípade
podstatnej zmeny v politickom, hospodárskom alebo peňažno-politickom prostredí alebo v rámci racionalizácie, môže sa správcovská
spoločnosť uzniesť, všetky podiely OGAW, jedného podfondu alebo jednej triedy podielov spätne odkúpiť alebo anulovať za čistú
inventárnu hodnotu v deň ocenenia, v ktorý sa stane príslušné uznesenie účinným (zo zohľadnením skutočných realizačných kurzov
a realizačných nákladov investorov).
Čl. 20
Náklady na zrušenie
Náklady na zrušenie idú na ťarchu čistého majetku fondu OGAW alebo podfondu.
37 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 21
Zrušenie a konkurz správcovskej spoločnosti alebo depozitára
Majetok spravovaný za účelom spoločnej kapitálovej investície na účet investorov nespadne v prípade zrušenia a konkurzu
správcovskej spoločnosti do jej konkurznej podstaty a nebude zrušené spolu s vlastným majetkom. OGAW alebo podfond tvorí v
prospech svojich investorov zvláštny majetok. Každý zvláštny majetok je potrebné so súhlasom Dozoru nad finančným trhom (FMA)
previesť na inú správcovskú spoločnosť alebo cestou vyčleneného uspokojenia zrušiť v prospech investorov OGAW alebo podfondu.
V prípade konkurzu depozitára je potrebné spravovaný majetok OGAW alebo podfondu so súhlasom Dozoru nad finančným trhom
(FMA) previesť na iného depozitára alebo cestou vyčleneného uspokojenia zrušiť v prospech investorov OGAW alebo podfondu.
Čl. 22
Výpoveď zmluvy s depozitárom
V prípade výpovede zmluvy s depozitárom je potrebné čistý majetok fondu OGAW alebo jedného podfondu so súhlasom Dozoru nad
finančným trhom (FMA) previesť na iného depozitára alebo cestou vyčleneného uspokojenia zrušiť v prospech investorov OGAW
alebo podfondu.
IV.
Podfondy
Čl. 23
Podfondy
OGAW sa skladá z jedného alebo viacerých pod fondov. Správcovská spoločnosť sa môže kedykoľvek uzniesť, zriadiť ďalšie
podfondy. Prospekt ako aj zmluvu o zvereneckej správe vrátane dodatku A „Podfond v prehľade“, špecifického pre podfond, je
potrebné príslušne prispôsobiť.
Investori sa na príslušnom majetku podfondu OGAW podieľajú podľa miery nimi nadobudnutých podielov.
Každý podfond platí vo vzťahu investorov medzi sebou ako samostatný majetok. Práva a povinnosti investorov jedného podfondu sú
oddelené od práv investorov iných podfondov.
Voči tretím osobám ručia majetkové hodnoty jednotlivých podfondov iba za záväzky, ktoré uzatvoria príslušné podfondy.
Čl. 24
Doba trvania jednotlivých podfondov
Podfondy môžu byť zriadené na určitý alebo neurčitý čas. Trvanie podfondu vyplýva pre príslušný fond z dodatku A „Podfond v
prehľade“.
Čl. 25
Štrukturálne opatrenia pri podfondoch
Správcovská spoločnosť môže pre každý podfond realizovať všetky štrukturálne opatrenia, ktoré sú plánované v čl. 14 násl. tejto
zmluvy o zvereneckej správe.
Čl. 26
Triedy podielov
Správcovská spoločnosť môže pre jeden podfond vytvoriť viaceré triedy podielov.
Môžu byť vytvorené triedy podielov, ktoré sa ohľadne použitia výnosov, emisnej prirážky, referenčnej meny a nasadenia obchodov
na zabezpečenie meny, spoplatnenia správy, minimálnej investičnej sumy resp. kombinácie týchto znakov odlišujú od existujúcich
tried podielov. Práva investorov, ktorí nadobudli podiely z existujúcich tried podielov, zostávajú týmto nedotknuté.
Triedy podielov, ktoré sú zriadené v súvislosti s každým podfondom, ako aj poplatky a odmeny, ktoré vzniknú v súvislosti s podielmi
podfondov, sú menované v dodatku A „Podfond v prehľade“.
V.
Všeobecné investičné zásady a obmedzenia
Čl. 27 Investičná politika
Investičná politika špecifická pre podfondy bude pre príslušný fond opísaná v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Nasledujúce všeobecné investičné zásady a obmedzenia platia pre všetky podfondy, pokiaľ v dodatku A „Podfond v prehľade“ nie sú
obsiahnuté žiadne odchýlky alebo doplnky pre príslušný podfond.
38 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 28
Všeobecné investičné zásady a obmedzenia
Príslušný majetok podfondu bude investovaný so zohľadnením zásady na rozptýlenie rizika v zmysle pravidiel UCITSG a podľa
následne opísaných investično-politických zásad a v rámci investičných obmedzení.
Čl. 29
Povolené investície
Každý majetok podfondu môže majetkové predmety investovať na účet svojich investorov výlučne do jedného alebo viacerých z
nasledovných majetkových predmetov:
1)
2)
Cenné papiere a nástroje peňažného trhu:
a)
ktoré sú kótované alebo obchodované na regulovanom trhu v zmysle čl. 4 ods. 1 č. 14 smernice 2004/39/ES;
b)
ktoré sú obchodované na inom regulovanom trhu členského štátu EHP, ktorý je uznaný a otvorený pre verejnosť a
ktorého spôsob fungovania je riadny;
c)
ktoré sú úradne kótované na burze cenných papierov tretieho štátu alebo na inom trhu na celom svete, ktorý je
uznaný, pre verejnosť otvorený a ktorého spôsob fungovania je riadny.
Cenné papiere z nových emisií, pokiaľ:
a)
emisné podmienky obsahujú záväzok, že o ich povolenie na úradné kótovanie resp. na obchodovanie bolo požiadané
na burzách pre cenné papiere spomenutých pod č. 1 a) až c) resp. na tam regulovanom trhu a;
b)
toto povolenie bude nadobudnuté najneskôr pred uplynutím jedného roka od emisie;
3)
Podiely z OGAW a iných s OGAW porovnateľných subjektov pre kolektívne investovanie, pokiaľ subjekty pre kolektívne
investovanie podľa svojho prospektu smú investovať najviac 10 % ich majetku do podielov iného OGAW alebo
porovnateľných subjektov pre kolektívne investovanie;
4)
Termínované vklady alebo vypovedateľné vklady s dobou platnosti nanajvýš dvanásť mesiacov v úverových inštitútoch,
ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte EHP alebo treťom štáte, ktorého dozorné právo je rovnocenné s právom EHP;
5)
Deriváty, ktorých základná hodnota sú investičné predmety v zmysle tohto článku alebo finančné indexy, úrokové sadzby,
výmenné kurzy alebo meny. V prípade obchodov s derivátmi OTC musia byť protistrany kontrolované inštitúty kategórie
schválenej Dozorom nad finančným trhom (FMA) a deriváty OTC musia podliehať spoľahlivému a preveriteľnému
hodnoteniu na dennej báze a na iniciatívu OGAW ich možno za primeranú časovú hodnotu kedykoľvek predať, likvidovať
alebo vyrovnať protiobchodom;
6)
Nástroje peňažného trhu, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, pokiaľ emisia alebo emitent týchto nástrojov
podlieha predpisom o ochrane vkladov a investorov, za predpokladu, že:
7)
a)
ich vydáva alebo garantuje centrálne štátne, regionálne alebo miestne združenie alebo centrálna banka členského
štátu EHP, Európska centrálna banka, Spoločenstvo alebo Európska investičná banka, tretí štát, alebo pokiaľ je tento
štát spolkovým štátom, členským štátom federácie, alebo medzinárodným zariadením verejno-právneho charakteru,
ku ktorému patrí aspoň jeden členský štát EHP, alebo;
b)
ich vydávajú podniky, ktorých cenné papiere sú obchodované na regulovaných trhoch, označených pod písm. a;
c)
ich vydáva alebo garantuje inštitút, ktorý podľa kritérií stanovených v práve EHP podlieha dozoru, alebo ich vydáva a
garantuje inštitút, ktorého ustanovenia sú rovnocenné s právom EHP a toto právo dodržuje, alebo
d)
ich vydáva emitent, ktorý patrí do kategórie, ktorú povolil Dozor nad finančným trhom (FMA), pokiaľ pre investície
do týchto nástrojov platia predpisy na ochranu investorov rovnocenné ustanoveniam a až c a pokiaľ u emitenta ide
buď o podnik s vlastným kapitálom vo výške minimálne 10 miliónov EUR, ktorý vyhotovuje a zverejňuje svoju ročnú
účtovnú závierku podľa predpisov smernice 78/660/EHS, v Lichtenštajnsku realizovanú prostredníctvom osobného a
spoločenského práva (PGR) alebo ide o nositeľa práva, ktorý je v rámci skupiny podnikov, ktorý je príslušný na
financovanie tejto skupiny podnikateľov s minimálne jednou spoločnosťou kótovanou na burze, alebo ide o nositeľa
práva, ktorý má financovať podloženie záväzkov cennými papiermi využitím úverovej línie poskytnutej bankou.
Okrem toho môže správcovská spoločnosť držať likvidné prostriedky.
39 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Čl. 30
Nepovolené investície
Správcovská spoločnosť nesmie:
1)
investovať viac ako 10 % majetku podfondu do iných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu ako sú menované v
čl. 29;
2)
nadobúdať drahé kovy alebo certifikáty o drahých kovoch;
3)
uskutočňovať nekryté predaje.
Čl. 31
Použitie derivátov, techník a nástrojov
Celkové riziko spojené s derivátmi nesmie prekročiť celkovú čistú hodnotu príslušného majetku podfondu. Ako časť svojej
investičnej stratégie môže správcovská spoločnosť v rámci hraníc stanovených v čl. 53 UCITS uskutočniť investície do derivátov. Pri
výpočte rizika bude zohľadnená trhová hodnota základných hodnôt, riziko výpadku, budúce fluktuácie trhu a likvidačná lehota
pozícií. Ako časť svojej investičnej politiky a v rámci hraníc čl. 53 UCITSG môže fond uskutočniť investície do derivátov, pokiaľ
celkové riziko základných hodnôt neprekročí investičné hranice čl. 54 UCITSG.
Pokiaľ si ochrana investorov a verejný záujem neodporujú, nie je potrebné zohľadniť investície OGAW resp. podfondov do
derivátoch založených na indexe vo vzťahu na horné hranice čl. 54 UCITSG.
Ak je derivát vložený do cenného papiera alebo nástroja peňažného trhu, je to potrebné zohľadniť z hľadiska dodržania predpisov
čl. 54 UCITSG.
S povolením Dozoru nad finančným trhom (FMA) môže správcovská spoločnosť na efektívnejšie spravovanie portfólia s dodržaním
ustanovení UCITSG nasadiť techniky a nástroje, ktoré majú za predmet cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
Prijatie úverov, pôžička cenných papierov a penzijné obchody sú prípustné v rámci hraníc plánovaných v UCITSG a príslušného
nariadenia.
Čl. 32 Investičné hranice
A.
Na každý majetok podfondu jednotlivo je potrebné dodržať nasledovné investičné hranice:
1)
majetok podfondu môže investovať najviac 5 % svojho majetku do cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu
toho istého emitenta a najviac 20 % svojho majetku do vkladov toho istého emitenta.
2)
Riziko výpadku z obchodov podfondu s derivátmi OTC s úverovým inštitútom ako protistranou, ktorá má svoje sídlo v
členskom štáte EHP alebo treťom štáte, ktorého dozorné právo je rovnocenné s právom EHP, nesmie prekročiť
10 % majetku podfondu; pri iných protistranách predstavuje maximálne riziko výpadku 5 % majetku.
3)
Pokiaľ celková hodnota cenných papierov a nástrojov peňažného trhu emitentov, pri ktorých podfond investuje viac ako 5
% svojho majetku, neprekročí 40 % jeho majetku, je hranica vystavovateľa menovaná v č. 1 zdvihnutá z 5 % na 10 %.
Ohraničenie na 40 % nebude uplatnené pre vklady alebo obchody s derivátmi OTC s kontrolovanými finančnými
inštitútmi. Pri použití zvýšenia nebudú zohľadnené cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa č. 5 a dlžobné úpisy
podľa č. 6.
4)
Bez ohľadu na jednotlivé horné hranice podľa č. 1 a 2 nesmie podfond kombinovať nasledovné, ak by to viedlo k investícií
viac ako 20 % jeho majetku v jednom a tom istom zariadení:
a)
b)
c)
cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané týmto zariadením;
vklady v tomto zariadení;
deriváty OTC nadobudnuté týmto zariadením.
5)
Pokiaľ budú cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo garantované členským štátom EHP alebo jeho
územných celkov, tretím štátom alebo medzinárodným zariadením verejno-právneho charakteru, ku ktorému patrí
najmenej jeden členský štát EHP, je horná hranica menovaná v č. 1 zdvihnutá z 5 % na nanajvýš 35 %.
6)
Pokiaľ budú dlžobné úpisy vydané úverovým inštitútom so sídlom v členskom štáte EHP, ktorý na základe zákonných
predpisov na ochranu majiteľov týchto dlžobných úpisov podlieha zvláštnemu verejnému dozoru a predovšetkým výnosy z
emisie tohto dlžobného úpisu musí investovať do majetkových hodnôt, ktoré počas celkovej platnosti dlžobných úpisov
dostatočne pokrývajú z toho plynúce záväzky a sú pri výpadku emitenta prednostne určené na splatnú platbu kapitálu a
úrokov, je pre takéto dlžobné úpisy horná hranica menovaná v č. 1 zdvihnutá z 5 % na nanajvýš 25 %.
40 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
V tomto prípade nesmie celková hodnota investícií prekročiť 80 % majetku podfondu.
7)
a) Hranice menované pod č. 1 až 6 sa nesmú kumulovať. Maximálna hranica vystavovateľa predstavuje 35 % majetku na
majetok podfondu
b) V prípade udelenia výnimky Dozorom nad finančným trhom (FMA) môže táto hranica predstavovať aj viac ako 35%.
Táto musí byť v prospekte ako aj v reklame zreteľne spomenutá.
Správcovská spoločnosť je oprávnená podľa zásady rozptýlenia rizika investovať až do 100% majetku podfondu do
cenných papierov a nástrojov peňažného trhu toho istého emitenta, pokiaľ tieto vydá alebo garantuje štát, verejnoprávne združenie z OECD alebo medzinárodné organizácie verejno-právneho charakteru. Tieto cenné papiere alebo
nástroje peňažného trhu musia byť rozdelené do minimálne šiestich rôznych emisií, pričom cenné papiere alebo nástroje
peňažného trhu z jednej a tej istej emisie nesmie prekročiť 30% celkovej sumy majetku podfondu. Hore menované
cenné papiere a nástroje peňažného trhu zostávajú pri uplatnení hranice vo výške 40% podľa čísla 3 nezohľadnené.
Tieto investície pri tom obsahujú predovšetkým podnikateľské a štátne obligácie.
8)
Spoločnosti tej istej podnikateľskej skupiny sa pre výpočet investičných hraníc plánovaných v tomto článku považujú za
jedného emitenta. Pre investície do cenných papierov a nástrojov peňažného trhu tej istej podnikateľskej skupiny je
hranica vystavovateľa zdvihnutá na spolu 20 % majetku podfondu.
9)
Podfond môže investovať nanajvýš 20% svojho majetku do podielov toho istého OGAW alebo toho istého s OGAW
porovnateľného subjektu pre kolektívne investovanie. Tieto investície nie je potrebné vo vzťahu na horné hranice čl. 54
UCITSG zohľadniť.
10)
Investície do podielov do subjektu pre kolektívne investovanie porovnateľného s OGAW nesmú spolu prekročiť 30%
majetku fondu.
11)
Podfond môže nanajvýš 20% svojho majetku investovať do akcií a/alebo titulov dlhu jedného a toho istého emitenta, ak
je podľa investičnej politiky príslušného podfondu cieľom podfondu napodobniť určitý akciový index alebo index z titulu
dlhu, uznaný Dozorom nad finančným trhom (FMA). Predpokladom na to je, že
●
●
●
zloženie indexu je dostatočne diverzifikované;
index predstavuje adekvátny základ na odber pre trh, na ktorý sa vzťahuje;
index bude zverejnený primeraným spôsobom.
Táto hranica predstavuje 35%, pokiaľ je to na základe mimoriadnych trhových podmienok opodstatnené, a síce
predovšetkým na regulovaných trhoch, na ktorých silno dominujú určité cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu.
Investícia až do tejto hornej hranice je možná iba u jedného jediného emitenta.
Ak budú hranice menované v čl. 30 a 32 tejto zmluvy neúmyselne alebo v dôsledku vykonávania práv na dober
prekročené, tak má OGAW resp. podfond pri svojich predajoch za prednostný cieľ, usilovať sa na normalizáciu tejto
situácie so zohľadnením záujmov investorov. Podfondy sa môžu v priebehu prvých šiestich mesiacov po ich schválení
odchyľovať od predpisov tejto kapitoly „Ustanovenia k investičnej politike“. Nariadenie na rozptýlenie rizika je potrebné
aj naďalej uposlúchnuť.
12)
Podfondy môžu podiely, ktoré majú vydať alebo boli vydané jedným alebo viacerými podfondmi toho istého OGAW,
upisovať, nadobúdať a/alebo držať, pokiaľ:
● cieľový podfond zo svojej strany neinvestuje do podondu, ktorý investuje do tohto cieľového fondu; a
● podiel majetku, ktorého nadobudnutie plánuje cieľový podfond, zodpovedajúc ich prospektu alebo stanovám môže
celkovo investovať do podielov iných cieľových fondov toho istého s OGAW pre kolektívne investovanie
porovnateľným subjektom, neprekročí 10 %; a
● bude hlasovacie právo, ktoré sa prípadne viaže na predmetné cenné papiere tak dlho prerušené, ako budú držané
predmetnými podfondmi, bez ohľadu na primerané vyhodnotenie v uzávierkach a periodických správach; a
●
pri kalkulácií čistého majetku podfondu za účelom verifikácie minimálnej miery čistého majetku podľa UCITSG,
stanovenou UCITS, bude v každom prípade zohľadnená hodnota týchto cenných papierov, pokiaľ budú tieto cenné
papiere držané podfondom; a
● neexistuje viacnásobný výpočet poplatkov za emisiu alebo spätné odkúpenie podielov na jednej strane na úrovni
podfondu, ktorý investoval do cieľového podfondu, na druhej strane na úrovni cieľového fondu.
41 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
13)
Ak investície podľa č. 9 predstavujú podstatný diel majetku podfondu, musí dodatok špecifický pre podfond informovať
o maximálnej výške a výročná správa o maximálnom podiele správnych poplatkov, ktoré musí znášať podfond sám a
subjekty pre kolektívne investovanie podľa č. 9, ktorých podiely boli nadobudnuté.
14)
Ak budú podiely nepriamo alebo priamo spravované správcovskou spoločnosťou alebo spoločnosťou, s ktorou je
správcovská spoločnosť spojená spoločnou správou, kontrolou alebo kvalifikovanou účasťou, nesmie ani správcovská
spoločnosť ani druhá spoločnosť účtovať poplatky na emisiu alebo spätné odkúpenie podielov na majetok podfondu
alebo z majetku podfondu.
15)
Správcovská spoločnosť nenadobúda pre žiadny ňou spravovaný OGAW resp. podfond akcie s hlasovacím právom toho
istého emitenta, s ktorým môže vykonávať značný vplyv na obchodné vedenie emitenta. Značný vplyv sa predpokladá
od 10% hlasovacích práv emitenta. Ak pre nadobudnutie akcií s hlasovacím právom toho istého emitenta v inom štáte
EHP platí nižšia hranica, tak je pre správcovskú spoločnosť rozhodujúca táto hranica, ak nadobudne pre OGAW akcie
emitenta so sídlom v tomto členskom štáte EHP.
16)
Na každý majetok podfondu je možné nadobúdať finančné nástroje toho istého emitenta v objeme nanajvýš:
17)
a)
10% základného kapitálu emitenta, pokiaľ sa to týka akcií bez hlasovacieho práva;
b)
10% celkovej nominálnej hodnoty dlžobných úpisov, ktoré sú v obehu alebo nástroje peňažného trhu emitenta,
pokiaľ sa to týka dlžobných úpisov alebo nástrojov peňažného trhu. Túto hranicu nie je potrebné dodržať, ak nie
je možné zistiť celkovú nominálnu hodnotu v čase nadobudnutia.
c)
25% podielov toho istého organizmu, pokiaľ sa to týka podielov iných OGAW alebo iných subjektov pre kolektívne
investovanie porovnateľných s OGAW. Túto určitú hranicu nie je potrebné dodržať, ak nie je možné zistiť
nominálnu hodnotu v čase nadobudnutia.
Čísla 15 a 16 sa nebudú uplatňovať:
a)
na cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré sú vydané alebo garantované štátnym emitentom;
b)
na akcie, ktoré vlastní podfond na kapitále spoločnosti tretieho štátu, ktorá svoj majetok investuje hlavne do
cenných papierov emitentov, ktorí majú svoje sídlo v treťom štáte, ak takáto účasť pre podfond na základe
právnych predpisov tohto tretieho štátu predstavuje jedinú možnosť, uskutočňovať investície do cenných papierov
emitentov tejto krajiny. Pri tom je potrebné zohľadniť predpoklady UCITSG;
c)
na akcie na kapitále jej dcérskych spoločností, držaných správcovskými spoločnosťami, ktoré v štáte usídlenia
výlučne pre správcovskú spoločnosť organizujú spätný nákup akcií na želanie investorov.
Dodatočne k uvedeným obmedzeniam podľa čl. 32, písmeno A, číslo 1 – 17 je potrebné zohľadniť prípadné ďalšie obmedzenia v
dodatku A „Podfond v prehľade“.
B.
V nasledujúcich prípadoch nie je povolené odchýliť sa od investičných hraníc:
1)
Pri realizácií práv na odber z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa počítajú k jeho majetku,
nemusí majetok podfondu dodržať investičné hranice.
2)
Pri prekročení menovaných hraníc sa musí majetok podfondu pri svojich predajoch ako prednostný cieľ usilovať o
normalizáciu tejto situácie so zohľadnením záujmov investorov.
3)
Počas prvých šiestich mesiacov od svojho schválenia nemusí majetok podfondu dodržať investičné hranice. Nariadenie
o rozptýlení rizika je potrebné aj naďalej dodržiavať.
C.
Zvláštne techniky a nástroje, ktoré majú za predmet cenné papiere a nástroje peňažného trhu
Ako je stanovené v čl. 29 č. 5 tejto zmluvy, môže správcovská spoločnosť za zákonom stanovených podmienok a v rámci
zákonom stanovených hraníc použiť ako centrálny prvok na dosiahnutie investičnej politiky pre každý podfond techniky a
finančné nástroje, ktorých základnými hodnotami sú cenné papiere, nástroje peňažného trhu a iné finančné nástroje.
Správcovská spoločnosť musí použiť postup rizikového manažmentu, ktorý jej dovoľuje kedykoľvek kontrolovať a merať riziko
spojené s investičnými pozíciami ako aj jej podiel na celkovom rizikovom profile investičného portfólia; okrem toho musí použiť
postup, ktorý povoľuje precízne a nezávislé ocenenie hodnoty derivátov OTC. Správcovská spoločnosť musí Dozoru nad
finančným trhom (FMA) minimálne jeden krát ročne podať správy s informáciami, ktoré sprostredkovávajú obraz derivátu,
použitého pre každý spravovaný podfond, podkladových rizík, investičných hraníc a metód, ktorý zodpovedá skutočným
pomerom, ktoré budú uplatňované na odhadnutie rizík spojených s derivatívnymi obchodmi.
Okrem toho má správcovská spoločnosť povolené, s dodržaním podmienok a hraníc stanovených Dozorom nad finančným trhom
42 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
(FMA), použiť techniky a nástroje, ktoré majú za predmet cenné papiere a nástroje peňažného trhu, pokiaľ sa použitie týchto
techník a nástrojov uskutoční ohľadne efektívnejšieho spravovania portfólia. Ak sa tieto transakcie vzťahujú na použitie
derivátov, tak musia byť podmienky a hranice v súlade s ustanoveniami UCITSG.
Pri týchto transakciách sa podfondy v žiadnom prípade nesmú odchýliť od ich investičných cieľov.
Správcovská spoločnosť zabezpečí, že celkové riziko spojené s derivátmi neprekročí celkovú čistú hodnotu OGAW resp.
podfondu. Pri hodnotení rizík bude zohľadnená trhová hodnota základných hodnôt, riziko výpadku, budúci predvídateľný vývoj
trhu a likvidačná lehota pozícií.
Ako časť svojej investičnej stratégie môže správcovská spoločnosť podľa čl. 29 č. 5 uskutočňovať investície do derivátov, pokiaľ
celkové riziko základných hodnôt neprekročí investičné hranice v článku 32 „Investičné hranice“. Investície podfondu do
derivátov zakladajúcich sa na indexoch nie je potrebné zohľadniť pri investičných hraniciach článku 32 – „Investičné hranice“.
Ak je derivát vložený do cenného papiera alebo do nástroja peňažného trhu, musí byť z hľadiska dodržania predpisov článku 32
„Investičné hranice“ spolu zohľadnený.
VI.
Náklady a poplatky
Čl. 33
Bežné poplatky
A.
Poplatky závislé od majetku
Odmena pre správu:
Za spravovanie, rizikový manažment a administratívu príslušných podfondov účtuje správcovská spoločnosť ročnú odmenu podľa
dodatku A „Podfond v prehľade“. Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondov, ohraničená na
každý rozhodujúci deň ocenenia a pro rata temporis účtovaná zakaždým na konci štvrťroka. Výška odmeny pre správu na
podfond/triedu podielu bude uvedená vo výročnej správe.
Odmena depozitára (Custodian Fee):
Za splnenie svojich úloh zo zmluvy o depozitárskej úschove dostane depozitár odmenu vykázanú podľa dodatku A „Podfond v
prehľade“. Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondov, ohraničená na každý rozhodujúci deň
ocenenia a pro rata temporis účtovaná zakaždým na konci štvrťroka. Výška odmeny depozitára na podfond/triedu podielu bude
uvedená vo výročnej správe.
Odmena za správu majetku (Management Fee):
Pokiaľ bol zmluvne zaviazaný Asset Manager, môže tento z príslušného majetku podfondu dostať odmenu podľa dodatku A
„Podfond v prehľade“. Táto bude vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondov, ohraničená na každý
rozhodujúci deň ocenenia a pro rata temporis účtovaná zakaždým na konci štvrťroka. Okrem toho môže Asset Manager z
príslušného čistého majetku podfondu resp. menovej triedy dostať odmenu orientovanú na vývoj hodnoty („Performance-Fee“).
Výška Management Fee na podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej správe.
Odmena za investičné poradenstvo (Advisory Fee):
Pokiaľ bol poverený investičný poradca, môže tento dostať odmenu, ktorého maximálna výška, výpočet a vyplatenie na príslušný
podfond je uvedená v príslušnom dodatku A „Podfond v prehľade“. Okrem toho môže investičný poradca z príslušného čistého
majetku podfondu resp. menovej triedy dostať odmenu orientovanú na vývoj hodnoty („Performance-Fee“). Výška Advisory Fee
na podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej správe.
Odmena pre odbytové miesto (Distributor Fee):
Pokiaľ bolo zmluvne zaviazané odbytové miesto, môže toto dostať odmenu z príslušného majetku podfondu, ktorého maximálna
výška, výpočet a vyplatenie na príslušný podfond je vykázaná v príslušnom dodatku A „Podfond v prehľade“. Táto bude
vypočítaná na základe priemerného čistého majetku podfondov, ohraničená na každý rozhodujúci deň ocenenia a pro rata
temporis účtovaná zakaždým na konci štvrťroka. Výška odmeny pre odbytové miesto na podfond/triedu podielu je uvedená vo
výročnej správe.
43 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Spracovanie a spravovanie registra podielov
Za spracovanie a spravovanie registra podielov správcovskou spoločnosťou bude účtovaný pomerný poplatok na základe
priemerného čistého majetku podfondu a dodatočne stály poplatok na podielový účet (viď bežné výdavky poplatky nezávislé od
majetku). Tento bude ohraničený na každý rozhodujúce deň ocenenia a účtovaný zakaždým na konci štvrťroka pro rata
temporis. Výška poplatku za spracovanie na podfond/triedu podielu je uvedená vo výročnej správe.
Poplatky nezávislé od majetku:
Bežné výdavky
Okrem toho má správcovská spoločnosť a depozitár ešte nárok na náhradu nasledovných výdavkov, ktoré im vznikli pri realizácií
svojej funkcie:
● náklady za prípravu, tlač a zaslanie obchodných a polročných výročných správ ako aj ďalšie zákonom predpísané
publikácie;
● náklady za zverejnenie oznámení podfondu vrátane publikácií kurzu v publikačných orgánoch a príp. dodatočných
novín alebo elektronických médiách, určených správcovskou spoločnosťou, adresovaných investorom;
● stále paušálne poplatky na podielový účet
● poplatky a náklady za povolenia a dozor nad podfondom v Lichtenštajnsku a v zahraničí;
● všetky dane, ktorú budú účtované na majetok podfondu ako aj jeho výnosy a výdavky na ťarchu tohto podfondu;
● poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s prípadnou kotáciou podfondu a s odbytom v tuzemsku a zahraničí (napr.
poradenské, právne, prekladateľské náklady);
● poplatky, náklady a honoráre v súvislosti so zistením a zverejnením daňových faktorov pre krajiny EÚ/EHP a/alebo
všetky krajiny, kde existujú povolenia na odbyt a/alebo sú predložené súkromné umiestnenia, podľa pravidla
efektívnych výdavkov za trhové ceny.
● poplatky pre platobné miesta, zástupcov a iných reprezentantov s porovnateľnou funkciou v tuzemsku a zahraničí;
● primeraný podiel na nákladoch za tlačivá a reklamu, ktoré vzniknú priamo v súvislosti s ponukou a predajom podielov;
● honoráre audítora a daňových poradcov, pokiaľ budú tieto výdavky uskutočnené v záujme investorov; a
Určité náklady a poplatky je možné fondu odpustiť, predovšetkým na počiatočnej fáze fondu, resp. môžu byť zaplatené externe.
Toto s cieľom zmierniť vysoké zaťaženie fondu nákladmi v pomere k čistému majetku vo fáze výstavby. To môže viesť k tomu,
že vykázaný celkový nákladový koeficient TER (Total Expense Ratio) nebude vypočítaný na tom istom základe ako budúce
celkové nákladové koeficienty (TER). Príslušné sprístupnenie a vysvetlenia ako aj platná výška výdavkov na podfond / triedu
podielu budú uvedené v polročnej a výročnej správe
O využití a zrieknutí sa tejto možnosti budú majitelia podielov informovaní prostredníctvom oznámenia majiteľom podielov.
Náklady za transakcie
Podfondy dodatočne znášajú aj všetky vedľajšie náklady vzniknuté so spravovania majetku na nákup a predaj investícií (kurtáže,
komisie, odvody, zodpovedajúce trhom), ako aj všetky dane, ktoré budú účtované na majetok príslušného fondu ako aj jeho
výnosy (napr. dane zrazené pri zdroji na zahraničné výnosy). Okrem toho znášajú podfondy prípadné externé náklady, napr.
poplatky tretích osôb, ktoré vzniknú pri kúpe a predaji investícií. Tieto náklady budú zúčtované priamo s obstarávacou resp.
predajnou hodnotou príslušných investícií. Príslušným triedam podielov budú dodatočne účtované prípadné náklady na
zabezpečenie meny.
Protislužby, ktoré sú obsiahnuté v stálom paušálnom poplatku, nie je možné dodatočne účtovať ako jednorazový výdavok.
Prípadné odškodnenie pre poverené tretie osoby je v každom prípade obsiahnuté v poplatkoch podľa čl. 33 zmluvy o zvereneckej
správe.
Prípadné náklady na zabezpečenie meny tried podielov
Prípadné náklady na zabezpečenie meny tried podielov budú priradené príslušnej triede podielov.
Poplatky za likvidáciu
44 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
V prípade zrušenie OGAW resp. podfondu môže správcovská spoločnosť vo svoj prospech účtovať poplatok za likvidáciu vo výške
max. 10 000,- CHF.
Mimoriadne dispozičné náklady
Príslušnému majetku podfondu môže správcovská spoločnosť dodatočne účtovať náklady za mimoriadne dispozície.
Mimoriadne dispozičné náklady sa skladajú z výdavkov, ktorý slúžia výlučne na zachovanie záujmov, vzniknú v priebehu
pravidelnej obchodnej činnosti a pri založení OGAW resp. príslušného podfondu neboli predvídateľné. Mimoriadne dispozičné
náklady sú predovšetkým náklady na vymáhanie práva v záujme OGAW resp. príslušného podfondu alebo investorov. Okrem
toho sa pod tým rozumejú všetky náklady, ktoré budú prípadne potrebné na mimoriadne dispozície podľa UCITSG a UCITSV
(napr. zmeny dokumentov fondu).
Maximálna hranica bežných poplatkov (Total Expense-Ratio - celkový nákladový koeficient, TER-Ratio)
Celkové bežné poplatky pred prípadným Performance Fee a pred prípadnými mimoriadnymi dispozičnými poplatkami nemajú pre
žiadny z podfondov resp. žiadnu triedu podielu prekročiť 5% p.a.
Celkové náklady, ktoré musí na ročnej báze znášať príslušný podfond resp. príslušná trieda podielov (Total Expense Ratio -celkový
nákladový koeficient, TER-Ratio), budú vykázané v príslušnej výročnej správe.
Čl. 34
Náklady na ťarchu investorov
Poplatky za emisiu, spätné odkúpenie a výmenu ako aj prípadne s tým súvisiace dane a odvody musí znášať investor.
Čl. 35
Poplatky závislé od úspešnosti investície (Performance Fee)
Správcovská spoločnosť môže dodatočne účtovať Performance Fee. Pokiaľ bude účtovaný Performance Fee, je tento podrobne
znázornený v dodatku A „Podfond v prehľade“.
Čl. 36 Náklady na založenie
Náklady na založenie OGAW a prvá emisia podielov budú odpísané počas piatich rokov na ťarchu majetku podfondov, ktoré
existovali pri založení. Rozdelenie nákladov na založenie sa uskutoční pro rata na príslušný majetok podfondu: Náklady, ktoré
vzniknú v súvislosti so založením ďalších podfondov, budú odpísané počas piatich rokov na ťarchu príslušného majetku podfondu,
ku ktorému ich je potrebné pripočítať.
Čl. 37
Použitie výnosov
Zisk podfondu sa skladá z čistého výnosu a realizovaného kurzového zisku.
Správcovská spoločnosť môže zisk nahospodárený v podfonde resp. jednej triede podielov vyplatiť investorom tohto podfondu resp.
triedy fondov alebo tento zisk znovu investovať (tezaurovať) do príslušného podfondu resp. príslušnej triedy podielov.
Tezaurujúce:
Nahospodárený zisk tých podfondov resp. tried podielov, ktoré vykazujú použitie zisku typu „tezaurujúce“ podľa dodatku A „Podfond
v prehľade“, budú priebežne znovu investované, t. zn. tezaurované. Realizované kapitálové zisky z predaja vecí a práv budú
správcovskou spoločnosťou zadržané na opätovnú investíciu.
Vyplácajúce:
Nahospodárený zisk tých podfondov resp. triedy podielov, ktoré vykazujú použitie zisku typu „vyplácajúce“ podľa dodatku A
„Podfond v prehľade“, budú ročne vyplácané. Ak bude realizované vyplatenie dividendy, uskutoční sa to v priebehu 4 mesiacov po
ukončení hospodárskeho roka.
Až do 10% čistých výnosov podfondu resp. triedy podielov fondu je možné preniesť na nový účet. Dividendy budú vyplatené na
podiely vydané na deň vyplatenia dividend. Na vyhlásené dividendy nebudú počnúc od okamihu ich splatnosti zaplatené žiadne
úroky.
Realizované kapitálové zisky z predaja vecí a práv budú správcovskou spoločnosťou zadržané na opätovnú investíciu.
Čl. 38
Príspevky
Správcovská spoločnosť si vyhradzuje, za akvizíciu investorov a/alebo poskytnutie služieb poskytnúť tretím osobám príspevok.
Vymeriavací základ na takéto príspevky tvoria spravidla komisie, poplatky atď. účtované investorom a/alebo majetkové
hodnoty/majetkové zložky umiestnené v správcovskej spoločnosti. Výška zodpovedá percentuálnemu podielu príslušného
45 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
vymeriavacieho základu. Na požiadanie správcovská spoločnosť kedykoľvek zverejní podrobnosti o dohovoroch dohodnutých s
tretími osobami. Ďalšieho nároku na informácie voči správcovskej spoločnosti sa týmto investor výslovne zrieka, predovšetkým sa
správcovskej spoločnosti nebude týkať žiadna povinnosť na vyúčtovanie ohľadne efektívne zaplatených príspevkov.
Investor berie na vedomie a akceptuje, že správcovskej spoločnosti je možné od tretích osôb (vrátane skupinových spoločností) v
súvislosti s prínosom investorov, nadobudnutím/odbytom kolektívnych kapitálových investícií, certifikátov, poznámok atď. (ďalej
nazývané «produkty»; pod tieto spadajú aj také, ktoré sú spravované skupinovou spoločnosťou a/alebo vydané) poskytnúť
príspevky spravidla vo forme kompenzácií za odbyt. Výška takýchto príspevkov je podľa produktu a podľa predajcu produktu
rôzna. Kompenzácie za odbyt sa vymeriavajú spravidla podľa výšky objemu produktu alebo skupiny produktov, ktoré drží
správcovská spoločnosť. Ich výška obvykle zodpovedá percentuálnemu podielu správnych poplatkov účtovaných príslušného
produktu, ktoré sa uhrádzajú periodicky počas doby držania. Dodatočne je možné poskytnúť provízie za odbyt cenných papierov
aj vo forme zrážok na emisnú cenu (percentuálna zľava) alebo vo forme jednorazových platieb, ktorých výška zodpovedá
percentuálnemu podielu emisnej ceny. S výhradou inej úpravy môže investor od správcovskej spoločnosti kedykoľvek pred alebo
po poskytnutí služby žiadať (kúpa produktu) ďalšie podrobnosti o dohovoroch, dojednaných s treťou osobou ohľadne týchto
príspevkov. Nárok na informácie na ďalšie podrobnosti ohľadne už uskutočnených transakcií je ale ohraničený na 12 mesiacov,
ktoré predchádzajú dotazu. Investor sa výslovne zrieka ďalšieho nároku na informácie. Ak investor pre podaním služby
nepožiada o ďalšie podrobnosti, alebo prevezme službu po získaní ďalších podrobností, zrieka sa prípadného nároku na vydanie v
zmysle § 1009 Všeobecný občiansky zákonník (ABGB).
Čl. 39
Informácie pre investorov
Publikačným orgánom OGAW je webová stránka LAFV Liechstensteiner Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných
fondov) (www.lafv.li).
Všetky oznámenia pre investorov, aj o zmene zmluvy o zvereneckej správe a dodatku A „Podfond v prehľade“ budú zverejnené na
webovej stránke LAFV Liechstensteiner Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) (www.lafv.li) ako
publikačnom orgáne OGAW ako aj ostatných médiách a dátových nosičoch menovaných v prospekte.
Čistá hodnota majetku ako aj emisná cena a cena pri spätnom odkúpení podielov OGAW resp. každého podfondu resp. triedy
podielu budú oznámené na každý deň ocenenia na webovej stránke LAFV Liechstensteiner Anlagefondsverband (Lichtenštajnský
zväz investičných fondov) (www.lafv.li) ako publikačnom orgáne OGAW ako aj ostatných médiách a trvalých dátových nosičoch
menovaných v prospekte (list, fax, email alebo podobné).
Výročná správa a polročná výročná správa kontrolovaná audítorom, ktorú nemusí byť kontrolovaná, bude investorom bezplatne
daná k dispozícií v sídle správcovskej spoločnosti a u depozitára.
Čl. 40 Správy
Za každý OGAW vyhotoví správcovská spoločnosť kontrolovanú výročnú správu ako aj polročnú výročnú správu zodpovedajúc
zákonným ustanoveniam v kniežatstve Lichtenštajnsko.
Najneskôr štyri mesiace po uplynutí jedného hospodárskeho roka zverejní správcovská spoločnosť skontrolovanú výročnú správu
zodpovedajúc ustanoveniam kniežatstva Lichtenštajnsko.
Dva mesiace po skončení prvých šiestich mesiacov hospodárskeho roka zverejní správcovská spoločnosť neskontrolovanú
polročnú výročnú správu.
Dodatočne je možne vyhotoviť skontrolované a neskontrolované priebežné správy.
Čl. 41
Hospodársky rok
Hospodársky rok OGAW začína dňa 1. apríla a končí 31. marca nasledujúceho roka. Prvý hospodársky rok je predĺženým
hospodárskym rokom.
Čl. 42
Zmeny v zmluve o zvereneckej správe
Túto zmluvu o zvereneckej správe môže správcovská spoločnosť kedykoľvek celkom alebo čiastočne zmeniť alebo doplniť.
Na zmeny v zmluve o zvereneckej správe je potrebné predchádzajúce povolenie Dozoru nad finančným trhom (FMA).
Čl. 43
Premlčanie
Nároky investorov voči správcovskej spoločnosti, likvidátorovi, správcovi alebo depozitárovi sú premlčané uplynutím piatich rokov
po nástupe škody, najneskôr ale jeden rok po splatení podielu alebo po vedomosti o škode.
Čl. 44
Aplikovateľné právo, príslušnosť súdu a rozhodujúci jazyk
OGAW podlieha lichtenštajnskému právu. Výlučným sídlom súdu na všetky spory medzi investormi, správcovskou spoločnosťou a
46 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
depozitárom je Vaduz.
Správcovská spoločnosť a/alebo depozitár ale s ohľadom na nároky investorov z týchto krajín môže seba a OGAW podriadiť sídlu
súdu tých krajín, v ktorých sa podiely ponúkajú a predávajú. Inak znejúce zákonne povinné sídla súdu zostávajú vyhradené.
Ako právne záväzný jazyk pre túto zmluvu o zvereneckej správe platí nemecký jazyk.
Čl. 45 Všeobecne
Okrem toho odkazujeme na ustanovenia UCITSG, ustanovenia osobného a spoločenského práva (PGR) o kolektívnej správe majetku
ako aj na všeobecné ustanovenia PGR v zakaždým platnom znení.
Čl. 46
Nadobudnutie platnosti
Táto zmluva o zvereneckej správe vstúpi do platnosti dňa 22.07.2014
Bendern, 22.07.2014
Správcovská spoločnosť
Depozitár
CAIAC Fund Management AG. Bendern
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Vaduz
47 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok A1:
Podfond v prehľade
Zmluva o zvereneckej správe a tento dodatok A „Podfond v prehľade“ tvoria podstatnú jednotku a z toho dôvodu sa dopĺňajú.
EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund
A.
Podfond v prehľade
Kmeňové údaje a informácie podfondu a jeho tried podielov
2
Trieda EUR
Triedy podielov
Cenné papiere- číslo
ISIN-číslo
Vhodné ako UCITS–cieľový fond
Triedy podielov podfondu
Trieda CZK
Trieda PLN
21094610
21094611
21702474
Trieda
inštitucionálna
22459634
LI0210946104
LI0210946112
LI0217024749
LI0224596341
Nie
Nie
Nie
Nie
Trvanie podfondu
Kótovanie
Neobmedzené
Nie
Účtovná mena pofondu
EURO
Referenčná mena tried podielov
Minimálna investícia pre sporiaci plán
Minimálna investície prvé upísanie bez
bežiaceho sporiaceho plánu
Minimálna investícia pre prvé upísanie s
bežiacim sporiacim plánom
Minimálne spätné odkúpenie za mesiac
pri pláne výberu 3
Následné upísanie so sporiacim plánom /
bez sporiaceho plánu
Minimálny majetok
PLN
EUR
EUR 50,EUR 2 500,-
CZK1000,CZK 65 000,-
PLN 250,PLN 10 000,-
Nie
EUR 1‘000‘000.-
EUR 500.-
CZK 10‘000.-
PLN 2‘500
-
EUR 100.-
CZK 2‘000.-
PLN 500.-
-
EUR 500.-
CZK 10‘000.-
PLN 2‘500
-
EUR 500.-
CZK 10‘000.-
PLN 2‘500
-
EUR 10,Otvorené
CZK100,Otvorené
PLN 100,Otvorené
EUR 100.-
Platba (prvý deň valuty)
Otvorené
Otvorené
Otvorené
Otvorené
4
Denne
Deň emisie a spätného odkúpenia
5
Deň emisie a spätného odkúpenia valuty
(T+max. 5) (účet fondu)
Rozdelenie podľa nominálnych hodnôt
Zaručenie listinou
Konečný termín prevzatia
podielmi (T)
Ukončenie účtovného roku
Otvorené
Každý lichtenštajnský bankový pracovný deň
Interval ocenenia
Obchod s
Koniec prvého hospodárskeho roka
Použitie zisku
5
CZK
Cena prvej emisie
Deň prvého upísania
Deň ocenenia (T)
2
3
4
EUR
Každý deň ocenenia
Päť bankových obchodných dní po výpočte čistej inventárnej hodnoty/NAV
štyri desatinné miesta
Účtovne / žiadny výdaj certifikátov
Deň oceňovania najneskôr 16.00h (MEZ)
Zakaždým ku 31. marcu
31. marca 2015
Tezaurujúce
Menové riziká na stanovené menové triedy je možné celkom alebo čiastočne zabezpečiť.
Od depozitnej hodnoty vo výške 25‘000 EUR / 700‘000 CZK / 100‘000 PLN
Pokiaľ deň ocenenia pripadne na voľný deň banky v Lichtenštajnsku, bude deň ocenenia preložený na nasledujúci deň pre bankové obchody v
Lichtenštajnsku.
Tento deň ocenenia je rozhodujúci pre správu o hospodárení fondu.
48 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Náklady na ťarchu investorov
Triedy podielov podfondu
Triedy podielov
Trieda EUR
Max. emisná prirážka
Max. prirážka za spätné odkúpenie
Poplatok pri výmene z jednej triedy
podielov na inú triedu podielov
Náklady na ťarchu majetku podfondu
Triedy podielov
Trieda CZK
Trieda PLN
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Žiadny
Žiadny
Žiadny
Žiadny
6789
Trieda EUR
Rizikový manažment
a
odmena pre administratívu
(bez registra podielov)
Trieda CZK
Odmena odbytu
Odmena
investičným
poradcom
Performance-Fee
High Watermark
Spravovanie a spracovanie
podielového registra
Max.
poplatok
pre
depozitára
Trieda PLN
Trieda inštitucionálna
0,20 % p.a.
s pripoč. max. 40 000,- CHF p.a.
s pripoč. podľa meny triedy podielov max. 2 500,- CHF p.a.
Investičné rozhodnutia
B.
Trieda inštitucionálna
0,90 % p.a.
1,60 % p.a.
Žiadna
Žiadna
Žiadna
20 % p.a.
Áno
10% p.a.
Áno
0,25 % p.a.
s pripoč. EUR 40,- p.a. na podielový účet
0,175 % p.a.
Asset Manager
Investičné rozhodnutia boli delegované spoločnosti International Capital Management AG.
C.
Investičný poradca
Správcovská spoločnosť nepoverila žiadneho investičného poradcu.
D.
Investičné zásady podfondu
Nižšie uvedené ustanovenia upravujú investičné zásady špecifické pre podfond fondu EVOLUTION VALUE FUNDS –
EVOLUTION Dynamic Fund.
a)
Investičný cieľ a investičná politika
Cieľom investičnej politiky fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund je docielenie vysokej rendity
s akceptovaním tomu primeraného rizika, pričom sa bude investovať iba do investícií s atraktívnym pomerom šance a
rizika.
Minimálne 51% majetku fondu musí pozostávať z fondov. Až do 49% majetku fondu je možné investovať do cenných
papierov rôznych odvetví, krajín a sektorov ako aj do nástrojov peňažného trhu alebo bankových aktív. Zmena
investičných priorít, napr. do akcií alebo titulov dlhu ako pôžičiek, je možná kedykoľvek. Deriváty je možné nasadiť na
investičné a zabezpečovacie účely. Majetkové hodnoty nadobudnuté pre fond znejú na celosvetové meny. Pôžičky
držané vo fonde boli vydané podnikmi, vládami alebo inými miestami. Investičné rozhodnutia budú uskutočnené na
základe aktuálnych odhadov kapitálových trhov.
____________________________
6
7
8
9
Efektívne účtované komisie resp. poplatky budú vykázané v polročnej a výročnej správe.
S pripočítaním daní a ostatných nákladov: náklady na transakcie ako výdavky, ktoré vznikli správcovskej spoločnosti a depozitárovi pri
vykonávaní ich funkcií. Detaily nájdete v prospekte pod číslom 11 (Daňové predpisy) a 12.2 (Náklady a poplatky na ťarchu podfondu).
V prípade zrušenia OGAW môže správcovská spoločnosť účtovať likvidačný poplatok vo výške max. 10 000,- CHF vo svoj prospech.
Viď. čl. 33 Bežné poplatky, B. Poplatky nezávislé od majetku
49 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Tým dostane fond možnosť, podľa situácie na trhu a odhadu správcu majetku investovať do podielov fondu alebo do
cenných papierov.
Podľa odhadu situácie na trhu a na ochranu investorov pred väčšími kurzovými stratami, je možné dočasne držať aj do
100% majetku fondu v likvidných prostriedkoch, pevných peniazoch alebo nástrojoch peňažného trhu.
Celkové riziko spojené s derivatívnymi finančnými nástrojmi nesmie prekročiť celkovú čistú hodnotu portfólia fondu.
Celkové riziko pritom nesmie prekročiť 200% čistého majetku fondu.
b)
Účtovná / referenčná mena podfondu
Účtovná mena podfondu ako aj referenčná mena na triedu podielu budú / bude spomenuté v písm. A tohto dodatku
„Podfond v prehľade“.
Pri účtovnej mene sa jedná o tú menu, v ktorej bude vedené účtovníctvo podfondu. Pri referenčnej mene sa jedná o tú
menu, v ktorej bude vypočítaný výnos (Performance) a čistá inventárna hodnota tried podielov. Investície sa
uskutočnia v tých menách, ktoré sa na vývoj hodnoty príslušných podfondov optimálne hodia.
c)
Profil typického investora
Fond EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund sa hodí pre investorov s dlhodobým investičným
horizontom, ktorí by sa na dlhodobých šanciach na rast globálnych prahových krajín chceli podieľať s produktom, pri
ktorom sa dbá na ohraničenie rizika.
E.
Ocenenie
Ocenenie sa uskutoční cez správcovskú spoločnosť.
F.
Riziká a rizikové profily podfondu
a)
Riziká špecifické pre podfond
Vývoj hodnoty podielov závisí od investičnej politiky ako aj od vývoja trhu jednotlivých investícií fondu a
nie je možné ho vopred stanoviť. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že hodnota podielov
môže voči emisnej cene kedykoľvek stúpať alebo klesať. Nie je možné zaručiť, že investor dostane svoj
investovaný kapitál naspäť.
Na základe prevažnej investície majetku fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund do cenných
podielových papierov a práv na hodnote investičných cenných papierov existuje pri tomto type investície trhové riziko a
riziko emitenta, ktoré môže mať negatívny účinok na čistý majetok. Okrem toho sa môžu objaviť iné riziká ako
napríklad menové riziko a riziko zmeny úrokov. Nasadením derivatívnych finančných nástrojov, ktoré neslúžia na
zabezpečenie, môže prísť k zvýšeným rizikám.
Metóda rizikového manažmentu:
Na základe plánovaného nasadenia derivátov bude pri meraní rizika uplatnená záväzková metóda (Commitment).
Maximálny pákový efekt:
Riziko spojené s derivatívnymi finančnými nástrojmi nesmie prekročiť 100 % čistého majetku. Celkové riziko pri tom
nesmie prekročiť 200 % čistého majetku fondu. Pri prijatí úveru povolenom od UCITSG nesmie celkové riziko prekročiť
celkovo 210 % čistého majetku fondu.
Očakávaný pákový efekt:
Kvôli plánovanému nasadeniu sa očakáva obmedzený pákový efekt (tzv. Leverage) derivatívnych finančných nástrojov.
Porovnateľné portfólio:
Pri meraní rizika fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund nie je plánované porovnateľné
portfólio.
b)
Všeobecné riziká
Dodatočne k rizikám špecifických pre podfondy môžu investície príslušných podfondov podliehať všeobecným rizikám.
Exemplárny a nie záverečný výpočet sa nachádza pod číslom 8.2 prospektu.
50 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
G.
Náklady, ktoré budú uhradené z podfondu
Prehľad nákladov, ktoré budú uhradené z podfondu sú zrejmé z tabuľky „Kmeňové údaje a informácie podfondu a jeho
tried podielov“ a z písm. A tohto dodatku „Podfond v prehľade“.
H.
Príklad na výpočet pre Performance-Fee
Ako poplatok orientovaný na výnos (performance) bude fondu účtovaný rozdiel medzi čistou hodnotou majetku na
podiel pred vypočítaním poplatku orientovaného na výnos (performance) a naposledy dosiahnutým High Watermark
fondu, vynásobený počtov podielov na začiatku aktuálnej periódy ocenenia.
Performance Fee vznikne iba vtedy, ak je čistá hodnota majetku na podiel na deň ocenenia pred zaťažením prípadným
poplatkom orientovaným na výnos (performance) vyššia ako doterajší High Watermark.
Táto Performance Fee bude dodatočne vyplatená štvrťročne.
Namiesto doterajšej hodnoty High Watermark potom pre ďalšiu periódu ocenenia po odpočítaní poplatku
orientovaného na výnos (performance) vstúpi do platnosti nová, vyššia hodnota. Inak zostane High Watermark
nezmenený. Raz dosiahnutý High Watermark zostane aj po uplynutí hospodárskeho roka fondu zachovaný.
Na zviditeľnenie bude následne znázornený príklad na výpočet s 20% Performance Fee:
Čistá inventárna hodnota
Perióda
High Watermark
napodiel
Výnos
(Performance)v
%
100,08
100,0000
0,08%
101,30
100,0640
1,24%
100,50
101,0528
103,80
(NAV)na podiel
predPerformance
Fee
Čistá hodnota
NAV1
Performance
od
poslednejHig
h Watermark
v
%
0,08%
Performance
Fee na podiel
Čistá inventárna
(NAV)na
podiel
poPerformance
Fee
hodnota
0,0160
100,0640
1,24%
0,2472
101,0528
-0,55%
-0,55%
0,0000
100,5000
101,0528
3,28%
2,72%
0,5494
103,2506
105,60
103,2506
2,28%
2,28%
0,4699
105,1301
102,70
105,1301
-2,31%
-2,31%
0,0000
102,7000
Čistá inventárna hodnota
NAV2
Čistá inventárna hodnota
NAV3
Čistá inventárna hodnota
NAV4
Čistá inventárna hodnota
NAV5
Čistá inventárna hodnota
NAV6
Bendern, 22.07.2014
Správcovská spoločnosť
Depozitár
CAIAC Fund Management AG. Bendern
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Vaduz
Dodatok A2: Podfond v prehľade
Zmluva o zvereneckej správe a tento dodatok A „Podfond v prehľade“ tvoria podstatnú jednotku a z toho dôvodu sa dopĺňajú.
EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund
A.
Podfond v prehľade
51 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Kmeňové údaje a informácie podfondu a jeho tried podielov
10
Triedy podielov
Cenné papiere- číslo
ISIN-číslo
Vhodné ako UCITS–cieľový fond
Trvanie podfondu
Kótovanie
Účtovná mena podfondu
Referenčná mena tried podielov
Minimálna investícia pre sporiaci
plán
Minimálna investícia
pre prvé
upísanie bez bežiaceho sporiaceho
plánu
Minimálna investícia
pre prvé
upísanie s bežiacim sporiacim
plánom
Minimálne spätné odkúpenie za
mesiac pri pláne výberu 11
Následné upísanie so sporiacim
plánom / bez sporiaceho plánu
Minimálny majetok
Cena prvej emisie
Deň prvého upísania
Platba (prvý deň valuty)
Trieda EUR
21094614
LI0210946146
Nie
EUR
EUR 50,-
Triedy podielov podfondu
Trieda CZK
Trieda PLN
21094616
21703001
LI0210946161
LI0217030019
Nie
Nie
Neobmedzené
Nie
EURO
CZK
PLN
CZK1 000,PLN 250,-
Trieda
inštitucionálna
22459638
LI0224596382
nie
EUR
Nie
EUR 2 500,-
CZK65 000,-
PLN 10 000,-
EUR 1‘000‘000.-
EUR 500.-
CZK 10‘000.-
PLN 2‘500
-
EUR 100.-
CZK 2‘000.-
PLN 500.-
-
EUR 500.-
CZK 10‘000.-
PLN 2‘500
-
EUR 500.EUR 10,Otvorené
Otvorené
12
Deň ocenenia (T)
Interval ocenenia
Deň emisie a spätného odkúpenia13
Deň emisie a spätného odkúpenia
valuty (T+max. 5) (účet fondu)
Rozdelenie
podľa
nominálnych
hodnôt
Zaručenie listinou
Konečný termín prevzatia Obchod s
podielmi (T)
Upisovacia suma na upisovacom
účte (T+0)
Ukončenie účtovného roku
Koniec prvého hospodárskeho roka
Použitie zisku
CZK 10‘000.CZK100,Otvorené
Otvorené
Každý lichtenštajnský bankový
PLN 2‘500
PLN 100,Otvorené
Otvorené
pracovný deň
EUR 100.Otvorené
Otvorené
Denne
Každý deň ocenenia
Päť bankových obchodných dní po výpočte čistej inventárnej hodnoty/NAV
štyri desatinné miesta
Účtovne / žiadny výdaj certifikátov
Deň oceňovania najneskôr 16.00h (MEZ)
Suma upísania musí byť v deň ocenenia pripísaná na upisovací účet
Zakaždým ku 31. marcu
31. marca 2015
Tezaurujúce
Náklady na ťarchu investorov
Triedy podielov podfondu
Triedy podielov
Trieda EUR
Trieda CZK
Trieda PLN
Trieda
inštitucionálna
Max. emisná prirážka
5%
5%
5%
5%
Max. prirážka za spätné odkúpenie
5%
5%
5%
5%
Poplatok pri výmene z jednej triedy
podielov na inú triedu podielov
Žiadny
Žiadny
Žiadny
Žiadny
Náklady na ťarchu majetku podfondu14
15 16 17
52 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Triedy podielov
Trieda EUR
Rizikový manažment
a
odmena pre administratívu
(bez registra podielov)
Trieda CZK
Investičné rozhodnutia
Odmena odbytu
Odmena
investičným
poradcom
Performance-Fee
High Watermark
Spravovanie a spracovanie
podielového registra
Max.
poplatok
pre
depozitára
B.
Trieda PLN
Trieda inštitucionálna
0,20 % p.a.
s pripoč. max. 40 000,- CHF p.a.
s pripoč. podľa meny triedy podielov max. 2 500,- CHF p.a.
0,90 % p.a.
1,60 % p.a.
Žiadna
Žiadna
Žiadna
20 % p.a.
Áno
10% p.a.
Áno
0,25 % p.a.
s pripoč. EUR 40,- p.a. na podielový účet
0,175 % p.a.
Asset Manager
Investičné rozhodnutia boli delegované spoločnosti International Capital Management.
C.
Investičný poradca
Správcovská spoločnosť nepoverila žiadneho investičného poradcu.
D.
Investičné zásady podfondu
Nižšie uvedené ustanovenia upravujú investičné zásady špecifické pre podfond fondu EVOLUTION VALUE FUNDS –
EVOLUTION Classic Fund.
a)
Investičný cieľ a investičná politika
Cieľom investičnej politiky fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund je docielenie vysokej rendity s
akceptovaním tomu primeraného rizika, pričom sa bude investovať iba do investícií s atraktívnym pomerom šance a
rizika.
Minimálne 51% majetku fondu musí pozostávať z fondov. Až do 49% majetku fondu je možné investovať do cenných
papierov rôznych odvetví, krajín a sektorov ako aj do nástrojov peňažného trhu alebo bankových aktív. Zmena
investičných priorít , napr. do akcií alebo titulov dlhu ako pôžičiek, je možná kedykoľvek. Deriváty je možné nasadiť na
investičné a zabezpečovacie účely. Majetkové hodnoty nadobudnuté pre fond znejú na celosvetové meny. Pôžičky
držané vo fonde boli vydané podnikmi, vládami alebo inými miestami. Investičné rozhodnutia budú uskutočnené na
základe aktuálnych odhadov kapitálových trhov.
____________________________
14
15
16
17
Efektívne účtované komisie resp. poplatky budú vykázané v polročnej a výročnej správe.
S pripočítaním daní a ostatných nákladov: náklady na transakcie ako výdavky, ktoré vznikli správcovskej spoločnosti a depozitárovi pri
vykonávaní ich funkcií. Detaily nájdete v prospekte pod číslom 11 (Daňové predpisy) a 12.2 (Náklady a poplatky na ťarchu podfondu).
V prípade zrušenie OGAW môže správcovská spoločnosť účtovať likvidačný poplatok vo výške max. 10 000,- CHF vo svoj prospech.
Viď. čl. 33 Bežné poplatky, B. Poplatky nezávislé od majetku
Tým dostane fond možnosť, podľa situácie na trhu a odhadu správcu majetku investovať do podielov fondu alebo do
cenných papierov.
Podľa odhadu situácie na trhu a na ochranu investorov pre väčšími kurzovými stratami, je možné dočasne držať aj do
100% majetku fondu v likvidných prostriedkoch, pevných peniazoch alebo nástrojoch peňažného trhu.
Celkové riziko spojené s derivatívnymi finančnými nástrojmi nesmie prekročiť celkovú čistú hodnotu portfólia fondu.
Celkové riziko pritom nesmie prekročiť 200% čistého majetku fondu.
b)
Účtovná / referenčná mena podfondu
Účtovná mena podfondu ako aj referenčná mena na triedu podielu budú / bude spomenuté v písm. A tohto dodatku
„Podfond v prehľade“.
53 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Pri účtovnej mene sa jedná o tú menu, v ktorej bude vedené účtovníctvo podfondu. Pri referenčnej mene sa jedná o tú
menu, v ktorej bude vypočítaný výnos (Performance) a čistá inventárna hodnota tried podielov. Investície sa
uskutočnia v tých menách, ktoré sa pre vývoj hodnoty príslušných podfondov optimálne hodia.
c)
Profil typického investora
Fond EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund sa hodí pre investorov s dlhodobým investičným
horizontom, ktorí by sa chceli podieľať na rovnomernom a na zisk orientovanom vývoji produktu, pri ktorom sa dbá na
ohraničenie rizika.
E.
Ocenenie
Ocenenie sa uskutoční cez správcovskú spoločnosť.
F.
Riziká a rizikové profily podfondu
a)
Riziká špecifické pre podfond
Vývoj hodnoty podielov závisí od investičnej politiky ako aj od vývoja trhu jednotlivých investícií fondu a
nie je možné ho vopred stanoviť. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že hodnota podielov
môže voči emisnej cene kedykoľvek stúpať alebo klesať. Nie je možné zaručiť, že investor dostane svoj
investovaný kapitál naspäť.
Na základe prevažnej investície majetku fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund do cenných
podielových papierov a práv na hodnote investičných cenných papierov existuje pri tomto type investície trhové riziko a
riziko emitenta, ktoré môže mať negatívny účinok na čistý majetok. Okrem toho sa môžu objaviť iné riziká ako
napríklad menové riziko a riziko zmeny úrokov. Nasadením derivatívnych finančných nástrojov, ktoré neslúžia na
zabezpečenie, môže prísť k zvýšeným rizikám.
Metóda rizikového manažmentu:
Na základe plánovaného nasadenia derivátov bude pri meraní rizika uplatnená záväzková metóda (Commitment).
Maximálna pákový efekt:
Riziko spojené s derivatívnymi finančnými nástrojmi nesmie prekročiť 100 % čistého majetku. Celkové riziko pri tom
nesmie prekročiť 200 % čistého majetku fondu. Pri prijatí úveru povolenom od UCITSG nesmie celkové riziko prekročiť
celkovo 210 % čistého majetku fondu.
Očakávaný pákový efekt:
Kvôli plánovanému nasadeniu sa očakáva obmedzený pákový efekt (tzv. Leverage) derivatívnych finančných nástrojov.
Porovnateľné portfólio:
Pri meraní rizika fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund nie je plánované porovnateľné portfólio.
b)
Všeobecné riziká
Dodatočne k rizikám špecifických pre podfondy môžu investície príslušných podfondov podliehať všeobecným rizikám.
Exemplárny a nie záverečný výpočet sa nachádza pod číslom 8.2 prospektu.
G.
Náklady, ktoré budú uhradené z podfondu
Prehľad nákladov, ktoré budú uhradené z podfondu sú zrejmé z tabuľky „Kmeňové údaje a informácie podfondu a jeho
tried podielov“ a z písm. A tohto dodatku „Podfond v prehľade“.
H.
Príklad na výpočet pre Performance-Fee
Ako poplatok orientovaný na výnos (performance) bude fondu účtovaný rozdiel medzi čistou hodnotou majetku na
podiel pred vypočítaním poplatku orientovaného na výnos (performance) a naposledy dosiahnutým High Watermark
fondu, vynásobený počtov podielov na začiatku aktuálnej periódy ocenenia.
Performance Fee vznikne iba vtedy, ak je čistá hodnota majetkuna podiel na deň ocenenia pred zaťažením prípadným
poplatkom orientovaným na výnos (performance) vyššia ako doterajší High Watermark.
Táto Performance Fee bude dodatočne vyplatená štvrťročne.
54 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Namiesto doterajšej hodnoty High Watermark potom pre ďalšiu periódu ocenenia po odpočítaní poplatku
orientovaného na výnos (performance) vstúpi do platnosti nová, vyššia hodnota. Inak zostane High Watermark
nezmenený. Raz dosiahnutý High Watermark zostane aj po uplynutí hospodárskeho roka fondu zachovaný.
Na zviditeľnenie bude následne znázornený príklad na výpočet s 20% Performance Fee:
Perióda
Čistá inventárna
NAVna
podielpredPerf
ormance Fee
hodnota
High Watermark
na podiel
Performancev
%
Performance od
poslednejHigh
Watermark v
%
Performance
Fee na podiel
Čistá inventárna hodnota
NAVna podiel
poPerformance Fee
Čistá inventárna hodnota
NAV1
100,08
100,0000
0,08%
0,08%
0,0160
100,0640
101,30
100,0640
1,24%
1,24%
0,2472
101,0528
100,50
101,0528
-0,55%
-0,55%
0,0000
100,5000
103,80
101,0528
3,28%
2,72%
0,5494
103,2506
105,60
103,2506
2,28%
2,28%
0,4699
105,1301
102,70
105,1301
-2,31%
-2,31%
0,0000
102,7000
Čistá inventárna hodnota
NAV2
Čistá inventárna hodnota
NAV3
Čistá inventárna hodnota
NAV4
Čistá inventárna hodnota
NAV5
Čistá inventárna hodnota
NAV6
Bendern, 22.07.2014
Správcovská spoločnosť
Depozitár
CAIAC Fund Management AG. Bendern
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Vaduz
55 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok B1: Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
Odbyt v Republike Rakúsko
EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund
Doplňujúce informácie pre rakúskych investorov
Nasledujúce informácie sa orientujú na potenciálnych nadobúdateľov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic
Fund v Republike Rakúsko, tým, že s ohľadom na odbyt v Rakúsku prospekt spresňujú a doplňujú:
Platobné a informačné miesto, ako aj zástupca v Rakúsku:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
Telefón 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139
Vyššie uvedená úverová inštitúcia je úverovou inštitúciou podľa § 141 Zákona o investičných fondoch
(InvFG 2011) a potvrdila, že spĺňa predpoklady podľa § 41 Ods. 1 InvFG 2011.
Podiely je možné nadobudnúť alebo vrátiť cez platobné miesto. Tam je možné aj informovať sa o emisných cenách a cenách za
spätné odkúpenie.
Miesto, na ktorom môžu majitelia podielov („Investori“) získať predpísané informácie v zmysle § 136 InvFG
(Zákon o investičných fondoch)2011
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
Telefón 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139
Prospekt ako doklad o zvereneckej správe, ako aj podstatné informácie pre investorov (KID) ako aj príslušné správy o
hospodárení a polročné výročné správy je možné bezplatne získať na hore uvedenom mieste.
Publikačný orgán
Príslušná čistá hodnota majetku, emisná cena a cena za spätné odkúpenie ako aj všetky ostatné oznámenia fondu EVOLUTION
VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund sú k dispozícií na webovej stránke LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband
(Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Tuzemský daňový zástupca v zmysle § 186 ods. 2 r. 2 InvFG (Zákon o investičných fondoch)2011
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (Audítorská spoločnosť a spoločnosť pre daňové
poradenstvo), Kohlmarkt 8 – 10, A-1010 Viedeň
Telefón 0043 1 537 37, fax 0043 1 537 37-53
Ďalšie informácie
Výnos (Performance) fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund je od jeho aktivácie zrejmý z príslušných
správ o hospodárení príslušných hospodárskych rokov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund a je možné
na ne nahliadnuť u tuzemského zástupcu.
Nemecké znenie prospektu ako aj ostatné podklady a zverejnenia sú rozhodujúce iba pre odbyt v rámci Republiky Rakúsko.
Upísania sa budú prijímať iba na základe platného prospektu v spojení s (i) naposledy zverejnenou
skontrolovanou výročnou správou subjektu pre kolektívne investovanie do cenných papierov alebo (ii) naposledy
zverejnenou polročnou výročnou správou, pokiaľ bola táto zverejnená po výročnej správe.
Potenciálni kupujúci podielov sa vyzývajú, aby sa sami informovali o pre nich relevantných devízových ustanoveniach ako aj o
právnych a daňovo-právnych ustanoveniach, ktoré sa ich týkajú.
56 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok B2: Špecifické informácie pre jednotlivé odbytové krajiny
Odbyt v Republike Rakúsko
EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund
Doplňujúce informácie pre rakúskych investorov
Nasledujúce informácie sa orientujú na potenciálnych nadobúdateľov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic
Fund v Republike Rakúsko, tým, že s ohľadom na odbyt v Rakúsku prospekt spresňujú a doplňujú:
Platobné a informačné miesto, ako aj zástupca v Rakúsku:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
Telefón 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139
Vyššie uvedená úverová inštitúcia je úverovou inštitúciou podľa § 141 Zákona o investičných fondoch
(InvFG 2011) a potvrdila, že spĺňa predpoklady podľa § 41 Ods. 1 InvFG 2011.
Podiely je možné nadobudnúť alebo vrátiť cez platobné miesto. Tam je možné aj informovať sa o emisných cenách a cenách za
spätné odkúpenie.
Miesto, na ktorom môžu majitelia podielov („Investori“) získať predpísané informácie v zmysle § 136 InvFG
(Zákon o investičných fondoch)2011
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
Telefón 0043 (0) 50100 12139, Fax 0043 (0) 50100 9 12139
Prospekt ako doklad o zvereneckej správe, ako aj podstatné informácie pre investorov (KID) ako aj príslušné správy o
hospodárení a polročné výročné správy je možné bezplatne získať na hore uvedenom mieste.
Publikačný orgán
Príslušná čistá hodnota majetku, emisná cena a cena za spätné odkúpenie ako aj všetky ostatné oznámenia fondu EVOLUTION
VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund sú k dispozícií na webovej stránke LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband
(Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Tuzemský daňový zástupca v zmysle § 186 ods. 2 r. 2 InvFG (Zákon o investičných fondoch) 2011
BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (Audítorská spoločnosť a spoločnosť pre daňové
poradenstvo), Kohlmarkt 8 – 10, A-1010 Viedeň
Telefón 0043 1 537 37, fax 0043 1 537 37-53
Ďalšie informácie
Výnos (Performance) fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund je od jeho aktivácie zrejmý z príslušných
správ o hospodárení príslušných hospodárskych rokov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund a je možné
na ne nahliadnuť u tuzemského zástupcu.
Nemecké znenie prospektu ako aj ostatné podklady a zverejnenia sú rozhodujúce iba pre odbyt v rámci Republiky Rakúsko.
Upísania sa budú prijímať iba na základe platného prospektu v spojení s (i) naposledy zverejnenou
skontrolovanou výročnou správou subjektu pre kolektívne investovanie do cenných papierov alebo (ii) naposledy
zverejnenou polročnou výročnou správou, pokiaľ bola táto zverejnená po výročnej správe.
Potenciálni kupujúci podielov sa vyzývajú, aby sa sami informovali o pre nich relevantných devízových ustanoveniach ako aj o
právnych a daňovo-právnych ustanoveniach, ktoré sa ich týkajú.
57 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok B3: Špecifické informácie pre jednotlivé distribučné oblasti
Predaj v Slovenskej republike
EVOLUTION VALUE FUNDS– EVOLUTION Dynamic Fund
Doplňujúce
investorov
informácie
pre
slovenských
Nasledujúce informácie sú určené pre potenciálnych investorov do EVOLUTION VALUE FUND – EVOLUTION
Dynamic Fund na Slovensku. Tieto informácie dopĺňajú prospekt a poskytujú ďalšie podrobnosti v súvislosti s
predajom na Slovensku:
Úverová inštitúcia (depozitár)
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490
Vaduz Telefón 00423 237 07 07, Fax 00423 237 07 77
Podiely je možné nakúpiť alebo vrátiť cez platobné miesto. Tam je možné aj informovať sa o emisných cenách
a cenách za spätné odkúpenie.
Miesto, na ktorom môžu majitelia podielov („investori“) získať potrebné informácie
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3 / P.O.Box 42, SR 85005
Bratislava Telefón 00421-2-5919 1882, Fax 00421-2-5919 1115
Prospekt ako doklad o zvereneckej správe, ako aj podstatné informácie pre investorov (KID) ako aj príslušné
správy o hospodárení a polročné výročné správy je možné bezplatne získať na hore uvedenom mieste.
Publikačný orgán
Príslušná čistá hodnota majetku, emisná cena a cena za spätné odkúpenie ako aj všetky ostatné oznámenia
fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund sú k dispozícií na webovej stránke LAFV
Liechtensteinischer Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Iné informácie
Výkonnosť (Performance) fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund je od jeho aktivácie
zrejmý z príslušných správ o hospodárení príslušných hospodárskych rokov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS
– EVOLUTION Dynamic Fund a je možné na ne nahliadnuť u tuzemského zástupcu.
Nemecké znenie prospektu ako aj ostatné podklady a zverejnenia sú rozhodujúce pre odbyt v rámci Slovenskej
republiky.
Upísania sa budú prijímať iba na základe platného prospektu v spojení s (i) naposledy zverejnenou
skontrolovanou výročnou správou subjektu pre kolektívne investovanie do cenných papierov alebo (ii)
naposledy zverejnenou polročnou výročnou správou, pokiaľ bola táto zverejnená po výročnej správe.
Potenciálni kupujúci podielov sa vyzývajú, aby sa sami informovali o pre nich relevantných devízových
ustanoveniach ako aj o právnych a daňovo-právnych ustanoveniach, ktoré sa ich týkajú.
58 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok B4: Špecifické informácie pre jednotlivé distribučné oblasti
Predaj v Slovenskej republike
EVOLUTION VALUE FUNDS– EVOLUTION Classic Fund
Doplňujúce informácie pre slovenských
investorov
Nasledujúce informácie sú určené pre potenciálnych investorov do EVOLUTION VALUE FUND – EVOLUTION
Classic Fund na Slovensku. Tieto informácie dopĺňajú prospekt a poskytujú ďalšie podrobnosti v súvislosti s
predajom na Slovensku:
Úverová inštitúcia (depozitár)
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490
Vaduz Telefón 00423 237 07 07, Fax 00423 237 07 77
Podiely je možné nakúpiť alebo vrátiť cez platobné miesto. Tam je možné aj informovať sa o emisných cenách
a cenách za spätné odkúpenie.
Miesto, na ktorom môžu majitelia podielov („investori“) získať potrebné informácie
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3 / P.O.Box 42, SR 85005
Bratislava Telefón 00421-2-5919 1882, Fax 00421-2-5919 1115
Prospekt ako doklad o zvereneckej správe, ako aj podstatné informácie pre investorov (KID) ako aj príslušné
správy o hospodárení a polročné výročné správy je možné bezplatne získať na hore uvedenom mieste.
Publikačný orgán
Príslušná čistá hodnota majetku, emisná cena a cena za spätné odkúpenie ako aj všetky ostatné oznámenia
fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund sú k dispozícií na webovej stránke LAFV
Liechtensteinischer Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Iné informácie
Výkonnosť (Performance) fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund je od jeho aktivácie
zrejmý z príslušných správ o hospodárení príslušných hospodárskych rokov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS
– EVOLUTION Classic Fund a je možné na ne nahliadnuť u tuzemského zástupcu.
Nemecké znenie prospektu ako aj ostatné podklady a zverejnenia sú rozhodujúce pre odbyt v rámci Slovenskej
republiky.
Upísania sa budú prijímať iba na základe platného prospektu v spojení s (i) naposledy zverejnenou
skontrolovanou výročnou správou subjektu pre kolektívne investovanie do cenných papierov alebo (ii)
naposledy zverejnenou polročnou výročnou správou, pokiaľ bola táto zverejnená po výročnej správe.
Potenciálni kupujúci podielov sa vyzývajú, aby sa sami informovali o pre nich relevantných devízových
ustanoveniach ako aj o právnych a daňovo-právnych ustanoveniach, ktoré sa ich týkajú.
59 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok B5: Špecifické informácie pre jednotlivé distribučné oblasti
Predaj v Českej republike
EVOLUTION VALUE FUNDS– EVOLUTION Dynamic Fund
Doplňujúce informácie pre českých investorov
Nasledujúce informácie sú určené pre potenciálnych investorov do EVOLUTION VALUE FUND – EVOLUTION
Dynamic Fund v Českej republike. Tieto informácie dopĺňajú prospekt a poskytujú ďalšie podrobnosti v súvislosti s
predajom v Českej republike:
Úverová inštitúcia (depozitár)
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490
Vaduz Telefón 00423 237 07 07, Fax 00423 237 07 77
Podiely je možné nakúpiť alebo vrátiť cez platobné miesto. Tam je možné aj informovať sa o emisných cenách
a cenách za spätné odkúpenie.
Miesto, na ktorom môžu majitelia podielov („investori“) získať potrebné informácie
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Telefón 00420 234 405 167, Fax 00420 234 402 011
Prospekt ako doklad o zvereneckej správe, ako aj podstatné informácie pre investorov (KID) ako aj príslušné
správy o hospodárení a polročné výročné správy je možné bezplatne získať na hore uvedenom mieste.
Publikačný orgán
Príslušná čistá hodnota majetku, emisná cena a cena za spätné odkúpenie ako aj všetky ostatné oznámenia
fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund sú k dispozícií na webovej stránke LAFV
Liechtensteinischer Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Iné informácie
Výkonnosť (Performance) fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Dynamic Fund je od jeho aktivácie
zrejmý z príslušných správ o hospodárení príslušných hospodárskych rokov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS
– EVOLUTION Dynamic Fund a je možné na ne nahliadnuť u tuzemského zástupcu.
Nemecké znenie prospektu ako aj ostatné podklady a zverejnenia sú rozhodujúce pre odbyt v rámci Českej
republiky.
Upísania sa budú prijímať iba na základe platného prospektu v spojení s (i) naposledy zverejnenou
skontrolovanou výročnou správou subjektu pre kolektívne investovanie do cenných papierov alebo (ii)
naposledy zverejnenou polročnou výročnou správou, pokiaľ bola táto zverejnená po výročnej správe.
Potenciálni kupujúci podielov sa vyzývajú, aby sa sami informovali o pre nich relevantných devízových
ustanoveniach ako aj o právnych a daňovo-právnych ustanoveniach, ktoré sa ich týkajú.
60 /61
EVOLUTION VALUE FUNDS
Zmluva o zvereneckej správe & prospekt
Dodatok B6: Špecifické informácie pre jednotlivé distribučné oblasti
Predaj v Českej republike
EVOLUTION VALUE FUNDS– EVOLUTION Classic Fund
Doplňujúce informácie pre českých investorov
Nasledujúce informácie sú určené pre potenciálnych investorov do EVOLUTION VALUE FUND – EVOLUTION
Classic Fund v Českej republike. Tieto informácie dopĺňajú prospekt a poskytujú ďalšie podrobnosti v súvislosti s
predajom v Českej republike:
Úverová inštitúcia (depozitár)
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490
Vaduz Telefón 00423 237 07 07, Fax 00423 237 07 77
Podiely je možné nakúpiť alebo vrátiť cez platobné miesto. Tam je možné aj informovať sa o emisných cenách
a cenách za spätné odkúpenie.
Miesto, na ktorom môžu majitelia podielov („investori“) získať potrebné informácie
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Telefón 00420 234 405 167, Fax 00420 234 402 011
Prospekt ako doklad o zvereneckej správe, ako aj podstatné informácie pre investorov (KID) ako aj príslušné
správy o hospodárení a polročné výročné správy je možné bezplatne získať na hore uvedenom mieste.
Publikačný orgán
Príslušná čistá hodnota majetku, emisná cena a cena za spätné odkúpenie ako aj všetky ostatné oznámenia
fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund sú k dispozícií na webovej stránke LAFV
Liechtensteinischer Anlagefondsverband (Lichtenštajnský zväz investičných fondov) pod www.lafv.li.
Iné informácie
Výkonnosť (Performance) fondu EVOLUTION VALUE FUNDS – EVOLUTION Classic Fund je od jeho aktivácie
zrejmý z príslušných správ o hospodárení príslušných hospodárskych rokov fondu EVOLUTION VALUE FUNDS
– EVOLUTION Classic Fund a je možné na ne nahliadnuť u tuzemského zástupcu.
Nemecké znenie prospektu ako aj ostatné podklady a zverejnenia sú rozhodujúce pre odbyt v rámci Českej
republiky.
Upísania sa budú prijímať iba na základe platného prospektu v spojení s (i) naposledy zverejnenou
skontrolovanou výročnou správou subjektu pre kolektívne investovanie do cenných papierov alebo (ii)
naposledy zverejnenou polročnou výročnou správou, pokiaľ bola táto zverejnená po výročnej správe.
Potenciálni kupujúci podielov sa vyzývajú, aby sa sami informovali o pre nich relevantných devízových
ustanoveniach ako aj o právnych a daňovo-právnych ustanoveniach, ktoré sa ich týkajú.
61 /61
Download

EVOLUTION Value Funds