Program pravidelného
investovania RYTMUS („Program“)
ZMLUVA O PRIJÍMANÍ, POSTUPOVANÍ A VYKONÁVANÍ POKYNOV TÝKAJÚCICH SA
INVESTÍCIÍ DO PROGRAMU PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA RYTMUS
ŽIADOSŤ O PREVOD PROGRAMU PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA RYTMUS POD ZMLUVU
Pioneer Asset Management, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 256 84 558, zapísaná
v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, člen bankovej skupiny UniCredit, zastúpená
Mgr. Romanom Pospíšilom, predsedom predstavenstva a Ing. Petrom Šimčákom, členom predstavenstva (ďalej len ,,Spoločnosť“) a
Doplňte číslo zmluvy podľa zaslanej SMS s textom Pioneer Rytmus
1)
na číslo +421 948 749 400 (číslo zmluvy = Variabilný symbol)
1. Klient
Titul, meno, priezvisko / názov spoločnosti 2)
Rodné číslo (príp. dátum narodenia,
ak nie je r. č. pridelené) / IČO / Iné evidenčné číslo
EVA ADAMOVÁ
645321/1234
Žena
Muž
Miesto narodenia (mesto, štát)
BRATISLAVA
Trvalý pobyt / sídlo spoločnosti
Ulica
Štátna príslušnosť SR
Mesto
iná
PSČ
Štát
Mesto
PSČ
Štát
KRÍŽNA 50 , BRATISLAVA, 821 08 SR
Korešpondenčná adresa
Ulica
(vyplňte, pokiaľ je odlišná od trvalého pobytu/sídla spoločnosti)
Daňový domicil / daňový rezident štátu
(štát, kde má Klient (daňovník) neobmedzenú daňovú povinnosť)* SR
iný, uveďte aký
E-mail (povinný údaj)3) [email protected]
Telefón 0901 234 567
Povinný údaj
Platný občiansky preukaz, podľa ktorého boli overené identifikačné údaje Klienta:
UK 123 456
OR PZ BRATISLAVA
17.12.2013
17.12.2023
Číslo
Vystavený kým
Vystavený dňa
Platnosť do * štát, kde má daňovník daňovú povinnosť na príjmy plynúce zo zdrojov na území tohto štátu, ako aj na príjmy plynúce zo zdrojov
v zahraničí
"Oprávnený zástupca" sa vyberie v prípade neplnoletej alebo právnickej osoby
V prípade, že za Klienta koná oprávnený zástupca, je nutné priložiť riadne vyplnený formulár
Oprávnený zástupca
„Oprávnený zástupca“.
2. Program
Spoločnosť a Klient (ďalej spoločne len „Zmluvné strany“) uzatvárajú v súlade s príslušnými právnymi predpismi zmluvu o prijímaní,
postupovaní a vykonávaní pokynov týkajúcich sa cenných papierov kolektívneho investovania, na základe ktorej môže Klient
pravidelne investovať do cenných papierov kolektívneho investovania vydávaných podielovými fondmi tvoriacimi nižšie uvedené
portfólio, a to po nižšie uvedenú dobu a v nižšie uvedenej frekvencii a podmienok (ďalej len „Zmluva“ alebo aj „Program“). Práva
a povinnosti Zmluvných strán sú upravené touto Zmluvou a príslušnými ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok
spoločnosti Pioneer Asset Management, a.s., pre poskytovanie investičných služieb týkajúcich sa zaknihovaných cenných papierov
kolektívneho investovania na území Slovenskej republiky (ďalej len „Podmienky“) a Dodatkom k Podmienkam (ďalej len „Dodatok
k Podmienkam“), ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy Spoločnosť poskytuje výhradne investičné služby podľa č. 1.1. bod 1. a 2.
Podmienok vo vzťahu k cenným papierom kolektívneho investovania vydávaných fondmi Pioneer Funds, Pioneer P.F a Pioneer S.F.,
resp. ich podfondmi, (a to v súlade s Prospektom a Manažérskymi pravidlami Fondov a Podmienkami pre Slovenskú republiku
v znení ich neskorších doplnkov) (ďalej len „Fond“ alebo spoločne „Fondy“) uvedenými v Cenníku pre Program pravidelného
investovania RYTMUS (ďalej len „Cenník“). Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Spoločnosť má právo na poplatok za služby
poskytnuté podľa tejto Zmluvy vo výške uvedenej v Cenníku. Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že vo
vzťahu k tejto Zmluve neplatí čl. 4 a čl. 5 Podmienok a ostatné ustanovenia Podmienok sa použijú primerane predmetu tejto Zmluvy.
Klient berie na vedomie, že ani Spoločnosť, ani sprostredkovateľ nie sú oprávnení prijímať peňažné prostriedky v hotovosti ani
prevodom na iný účet ako stanovuje Cenník a Podmienky.
Pre vylúčenie všetkých pochybností sa ďalej dojednáva, že vzťahy medzi Spoločnosťou a Klientom sa riadia a posudzujú podľa
zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník, ak nemá prednosť úprava podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
3. Klientsky názov Programu (nepovinné)
PRE VERONIKU
Ľubovolný názov účtu vybraný klientom
4. Výber Programu
S týmto formulárom je možné založiť len jeden Program.
Druh portfólia
P1/P2/P3/P4/P5/P6*
Výška pravidelnej
investície
Frekvencia pravidelnej
investície vyjadrená
počtom investícií v roku
Dohodnutá doba
pravidelného investovania
vyjadrená počtom rokov
Cieľová čiastka**
P6
50
12
20
12 000
*Druh portfólia: P1 – konzervatívne, P2 – balancované, P3 – dynamické, P4 – extra konzervatívne, P5 – balancované plus
Minimálna výška pravidelnej investície je 30 EUR
a P6 – superdynamické.
**Príklad výpočtu Cieľovej čiastky: 50 EUR (výška pravidelnej investície) x 12 (frekvencia pravidelného investovania vyjadrená
počtom investícií v roku) x 15 (dohodnutá doba pravidelného investovania vyjadrená počtom rokov) = 9 000 EUR.
16_SK_2014_08_01_Rytmus_SMS
Pri zľave z poplatku je potrebné uviesť označenie.
Napr.: * zľava z poplatku 50 %
5. Zvoľte spôsob zaplatenia nákupného poplatku
Vopred „EXPRES“ – celý nákupný poplatok zaplatím v prvej platbe (výpočet: Cieľová čiastka x sadzba poplatku Vopred
„EXPRES“ pre príslušné portfólio uvedená v Cenníku x [1 – Zľava podľa Cenníka])
351 EUR
sadzba 2,925 % výška
Vopred „ŠTANDARD“ – nákupný poplatok zaplatím z prvých pravidelne investovaných čiastok tak, že 50% investovanej
čiastky bude použitých na úhradu nákupného poplatku a zvyšných 50% investovanej čiastky bude použitých pre pokyn
k vydaniu podielových listov v rámci Programu. (výpočet: Cieľová čiastka x sadzba poplatku Vopred „ŠTANDARD“ pre
príslušné portfólio uvedená v Cenníku)
sadzba
% výška
EUR
Priebežne – nákupný poplatok budem platiť priebežne z každej pravidelne investovanej čiastky. (výpočet: Výška pravidelnej
investície x sadzba poplatku Priebežne pre príslušné portfólio uvedená v Cenníku)
sadzba
% výška
EUR
6. Prehlásenie Klienta
Klient prehlasuje, že dostal a oboznámil sa s Podmienkami, Dodatkom k Podmienkam, Informáciami pre zákazníkov a Cenníkom,
ďalej prehlasuje, že týmto dokumentom porozumel a súhlasí s ich znením bez výhrad. Všetky vyššie uvedené dokumenty
sú vždy k dispozícii v sídle Spoločnosti, v sídle jej organizačnej zložky pre Slovensko a na internetových stránkach Spoločnosti
www.pioneerinvestments.sk. Klient ďalej prehlasuje, že sa pred každou investíciou uskutočnenou na základe tejto Zmluvy oboznámi
s oznámením kľúčových informácií ku všetkým Fondom, ktoré má podľa Zmluvy nadobudnúť, a to predovšetkým prostredníctvom
internetových stránok Spoločnosti www.pioneerinvestments.sk. Klient čestne prehlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou
podľa § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. Ďalej Klient čestne prehlasuje, že nie je štátnym príslušníkom USA ani inou americkou
osobou v zmysle práva USA, a že podiely vlastnené podľa Zmluvy a Podmienok nemá v úmysle previesť na žiadnu osobu, ktorá
je štátnym príslušníkom USA. Klient prehlasuje, že je daňovým alebo pobytovým rezidentom v Slovenskej republike alebo riadne
doložil Spoločnosti iný daňový domicil. Klient čestne prehlasuje, že je, prípadne bude, majiteľom peňažných prostriedkov, za ktoré
budú vydané podiely na základe Zmluvy, a že bude konečným majiteľom podielov, ktorých vydanie nastane na základe Zmluvy*.
Spoločnosť má právo požiadať Klienta o informácie o druhu a účele platieb, ktoré Klient uskutoční podľa Zmluvy. Klient prehlasuje,
že informácie podľa predchádzajúcej vety poskytne Spoločnosti bez zbytočného odkladu. Klient čestne prehlasuje, že všetky údaje
uvedené v tomto dokumente sú správne a úplné a zaväzuje sa, že všetky zmeny vyššie uvedených údajov bezodkladne písomne
oznámi Spoločnosti, a že Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov.
Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že pre účely informovania Klienta podľa príslušných právnych predpisov Spoločnosť
použije najaktuálnejší Klientom oznámený e-mail uvedený na formulári Spoločnosti. Klient súhlasí so spracovaním všetkých vyššie
uvedených údajov pre evidenčné a daňové účely. Klient splnomocňuje Spoločnosť ku všetkým úkonom nutným pre prijímanie
a postupovanie pokynov týkajúcich sa produktov Pioneer Investments podľa Zmluvy a platných Podmienok.
Klient svojím podpisom prejavuje výslovný súhlas s uvedenými prehláseniami, vrátane tých uvedených v čl. 6. a čl. 8. Podmienok
a so spôsobmi zmeny Podmienok uvedenými v č. 13. Podmienok a výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil so svojimi právami
a povinnosťami plynúcimi zo Zmluvy a že Zmluvu uzatvára za uvedených podmienok na základe svojej vážnej a slobodnej vôle.
Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží Klient, zástupca Spoločnosti a Spoločnosť.
* Ak uvedené nemôžete prehlásiť, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa“
V BRATISLAVE
dňa 1.8.2014
V Prahe dňa 01. 08. 2014
Podpis klienta
Podpis Klienta4)
Pioneer Asset Management, a.s.
Potvrdzujem prijatie tohto formulára a prehlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením
v občianskom preukaze overil/a v prítomnosti Klienta/oprávneného zástupcu.
Ďalej prehlasujem, že som upozornil/a Klienta na dôležité skutočnosti súvisiace s predmetom Zmluvy, Podmienok a získal/a informácie
o odborných znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti investícií v rozsahu, ktorý mi umožnil vyhodnotiť, či poskytnutie investičných
služieb na základe Zmluvy zodpovedá odborným znalostiam a skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík, hlavne som
Klienta upozornil/a na to, aké cenné papiere kolektívneho investovania sú pre jeho osobu primerané a neprimerané. V prípade, že som
vyhodnotil/a, že poskytnutie investičných služieb na základe Zmluvy nezodpovedá odborným znalostiam alebo skúsenostiam Klienta,
upozornil/a som Klienta na takéto zistenie. V prípade, že Klient odmietol informácie poskytnúť alebo ich neposkytol v požadovanom
rozsahu, poučil/a som Klienta o tom, že takýto prístup mi neumožňuje vyhodnotiť, či poskytnutie investičných služieb podľa Zmluvy
zodpovedá jeho odborným znalostiam alebo skúsenostiam potrebným pre pochopenie súvisiacich rizík.
Priezvisko a meno príjemcu zmluvy PEKNÝ JOZEF
Spoločnosť XYZ
Osobné číslo / Číslo pobočky 543 210
Kód spoločnosti 0000
[email protected]
E-mail
1.8.2014
Dátum
Telefón
0909 000 000
Podpis finančného sprostredkovateľa
Podpis príjemcu
Pečiatka
Číslo zmluvy Vám bude obratom doručené po zaslaní SMS správy s textom Pioneer Rytmus na číslo +421 948 749 400. Vygenerované číslo
je jedinečné a môže sa použiť iba na jednu zmluvu. Vami zaslaná SMS správa je spoplatnená podľa cenníka Vášho operátora. Doručená
správa je bezplatná.
2)
V prípade, že je Klientom právnická osoba, je nutné vyplniť zvláštny formulár „Identifikácia konečného/skutočného majiteľa“.
3)
Poskytnutie e-mailovej adresy je podmienkou poskytovania informácií spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup podľa článku 6.5 Podmienok.
4)
V prípade, že za klienta koná oprávnený zástupca (rodič, iný zákonný zástupca, štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, osoba na základe
plnej moci a pod.), podpisuje za Klienta formulár na tomto mieste. Podpis Klienta alebo oprávneného zástupcu musí byť overený v sídle
Spoločnosti alebo oprávnenou osobou za podmienok stanovených Spoločnosťou.
1)
Pioneer Asset Management, a.s. zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika,
tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: [email protected], internet: www.pioneerinvestments.cz.
Manažérska spoločnosť fondov Pioneer Funds a Pioneer P.F. je spoločnosť Pioneer Asset Management S.A., so sídlom 8-10 Rue Jean Monnet, L22180 Luxembourg. Všetky spoločnosti sú členmi bankovej skupiny
UniCredit. Pioneer Investments je obchodné označenie spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jej dcérskych spoločností.
CENNÍK PRE PROGRAM PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA RYTMUS
Platný od 01. 08. 2014
Spôsob úhrady nákupného poplatku
Portfólio / cieľová čiastka
Vopred „EXPRES“ (po odpočítaní Zľavy)
Do 6 999,99 €
7 000 – 9 999,99 €
10 000 € a viac
Portfólio 1 – Konzervatívne
2,025 %
1,800 %
1,575 %
Portfólio 2 – Balancované
2,700 %
2,475 %
2,250 %
Portfólio 3 – Dynamické
3,375 %
3,150 %
2,925 %
Portfólio 4 – Extra konzervatívne
0,540 %
0,450 %
0,360 %
Portfólio 5 – Balancované plus
1,800 %
1,620 %
1,440 %
Portfólio 6 – Superdynamické
3,375 %
3,150 %
2,925 %
Zľava zo sadzby nákupného poplatku v prípade úhrady nákupného poplatku Vopred „EXPRES“
(ďalej len „Zľava“).
Spôsob úhrady nákupného poplatku
Portfólio / cieľová čiastka
10 %
Vopred „ŠTANDARD“
Do 6 999,99 €
Od 7 000 – 9 999,99 €
10 000 € a viac
Portfólio 1 – Konzervatívne
2,25 %
2,00 %
1,75 %
Portfólio 2 – Balancované
3,00 %
2,75 %
2,50 %
Portfólio 3 – Dynamické
3,75 %
3,50 %
3,25 %
Portfólio 4 – Extra konzervatívne
0,60 %
0,50 %
0,40 %
Portfólio 5 – Balancované plus
2,00 %
1,80 %
1,60 %
Portfólio 6 – Superdynamické
3,75 %
3,50 %
3,25 %
Spôsob úhrady nákupného poplatku
Priebežne
Portfólio 1 – Konzervatívne
3,25 %
Portfólio 2 – Balancované
4,00 %
Portfólio 3 – Dynamické
4,75 %
Portfólio 4 – Extra konzervatívne
1,30 %
Portfólio 5 – Balancované plus
2,70 %
Portfólio 6 – Superdynamické
4,75 %
Číslo účtu
Pre prevod na EUR účet sa jedná o bankový účet spoločnosti
Pioneer Asset Management S.A. vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky.
Číslo účtu: 6626183002/1111,
IBAN: SK2811110000006626183002
Špecifikácia platby
V prípade prevodu na EUR účet uveďte do položky Variabilný
symbol Identifikačné číslo uvedené v pravom hornom rohu
na úvodnej strane Vášho formulára. V prípade zahraničnej
platby uveďte Identifikačné číslo uvedené v pravom hornom
rohu na úvodnej strane formulára do kolonky Správa pre
príjemcu.
Pioneer Asset Management, a.s. zapísaná 31.7.1998 v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 5483, IČ 25684558, so sídlom Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika,
tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: [email protected], internet: www.pioneerinvestments.cz.
Manažérska spoločnosť fondov Pioneer Funds a Pioneer P.F. je spoločnosť Pioneer Asset Management S.A., so sídlom 8-10 Rue Jean Monnet, L22180 Luxembourg. Všetky spoločnosti sú členmi bankovej skupiny
UniCredit. Pioneer Investments je obchodné označenie spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jej dcérskych spoločností.
Zloženie portfólií Programu pravidelného investovania RYTMUS od 1. 2. 2012
Názov portfólia
P1 – Konzervatívne
P2 – Balancované
P3 – Dynamické
Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term
33.3 %
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
33.3 %
33.4 %
Pioneer Funds – Global Select
33.4 %
33.3 %
30.0 %
33.3 %
30.0 %
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
Pioneer Funds – Core European Equity
20.0 %
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
20.0 %
Názov portfólia
P4 – Extra konzervatívne
P5 – Balancované plus
Pioneer Funds – Euro Short Term
34.0 %
Pioneer Funds – Euro Corporate Short Term
34.0 %
Pioneer Funds – Euro Bond
25.0 %
30.0 %
7.0 %
25.0 %
Pioneer Funds – Global Select
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
10.0 %
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
20.0 %
P6 – Superdynamické
34.0 %
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
33.0 %
Pioneer Funds – Global Ecology
18.0 %
Pioneer Funds – Commodity Alpha
15.0 %
Pioneer S.F. – Eur Commodities
Spôsob stanovenia nákupného poplatku pre Program
pravidelného investovania RYTMUS:
a)Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený
Vopred „EXPRES“:
Nákupný poplatok = cieľová čiastka x (sadzba poplatku x
(1 – Zľava))
Cieľová čiastka = súčet všetkých plánovaných investícií
(= výška pravidelnej investície x počet platieb v roku x
dohodnutá doba v rokoch)
Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená
v Cenníku vyššie
b)Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený
Vopred „ŠTANDARD“
Nákupný poplatok = cieľová čiastka x sadzba poplatku
Cieľová čiastka = súčet všetkých plánovaných investícií
(= výška pravidelnej investície x počet platieb v roku x
dohodnutá doba v rokoch)
Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená
v Cenníku vyššie
c)Stanovenie nákupného poplatku – poplatok hradený
Priebežne:
Nákupný poplatok = výška pravidelnej investície x sadzba
poplatku
Výška pravidelnej investície = čiastka pravidelnej investície,
ktorá bola pripísaná na príslušný bankový účet
Sadzba poplatku = percentuálna výška poplatku uvedená
v Cenníku vyššie
Minimálne investície
Minimálna výška pravidelnej investície do Programu
pravidelného investovania RYTMUS je 30 EUR (alebo
menový ekvivalent v inej voľne zameniteľnej mene).
Minimálna výška jednorazovej investície do Programu
pravidelného investovania RYTMUS je 1 000 EUR (alebo
menový ekvivalent v inej voľne zameniteľnej mene).
Minimálna výška pravidelného spätného odkupu
Minimálna výška pravidelného spätného odkupu z Programu
pravidelného investovania RYTMUS je 100 EUR.
15.0 %
Minimálny zostatok
Minimálny zostatok Programu pravidelného investovania
RYTMUS je 100 EUR.
V prípade, že má byť poplatok Spoločnosti hradený
Priebežne, je poplatok hradený z pravidelných investícií,
pričom pravidelne investovaná čiastka bude znížená pred
postúpením pokynu k vydaniu Spoločnosťou o poplatok
Spoločnosti podľa Cenníku stanovený zo súčtu hodnoty
(skutočnej) investovanej čiastky a aktuálnej hodnoty
produktov Pioneer Investments vlastnených Klientom
podľa Zmluvy ku dňu, ku ktorému bude prijatý pokyn
k vydaniu.
V prípade, že bude pri Programe pravidelného investovania
investíciami prekročená celková investovaná čiastka uvedená
v Zmluve, resp. v poslednom dodatku k Zmluve, Klient ďalej
hradí nákupný poplatok, resp. prirážku ku kúpnej cene,
úhradou Priebežne stanovenou podľa Cenníka účinného ku
dňu uzatvorenia Zmluvy podľa čl. 3.1 Podmienok.
Ak spôsob úhrady poplatku nebude zvolený alebo budú
zvolené zároveň dva alebo tri spôsoby úhrady poplatku,
platí, že k úhrade celého poplatku Spoločnosti dôjde Vopred
„ŠTANDARD“.
Pre vylúčenie všetkých pochybností sa konštatuje, že
tento Cenník v žiadnom prípade nestanoví nárok Klienta
na vrátenie už zaplateného poplatku za poskytovanie
investičných služieb podľa Zmluvy a Podmienok, Klient by
mal túto skutočnosť zohľadniť pri rozhodovaní o spôsobe
úhrady poplatku v prípadoch, kedy je to relevantné.
Spoločnosť je oprávnená Cenník meniť s tým, že aktuálne
znenie Cenníku je k dispozícii v sídle Spoločnosti
a na www.pioneerinvestments.sk. Klient vyslovuje súhlas
so zmenou Cenníka postúpením prvého pokynu týkajúceho
sa produktu Pioneer Investments podľa Podmienok
po nadobudnutí platnosti nového Cenníku Klientom
Spoločnosti.
Download

Program pravidelného investovania RYTMUS („Program“)