Pioneer S.F. – Emerging
Markets Bond 2019
Rozvíjajúce sa trhy už nie sú
pre špekulantov, ale pre investorov
Rozvíjajúce sa trhy si získavajú stále väčšiu dôveru investorov a rešpekt ratingových agentúr. Lepšie
hospodárenie vlád a dobre fungujúca monetárna politika centrálnych bánk týchto krajín z nich strhávajú nálepku
špekulatívnych investícií a zlepšili ich postavenie na finančných trhoch. Priaznivé ratingové hodnotenie
a výhľad, v kombinácii so zaujímavým výnosom, robí z rozvíjajúcich sa trhov atraktívnu investičnú príležitosť.
Fond zaujme investorov, ktorí...
Prečo investovať do dlhopisov Emerging Markets
→
→
→
→
→
Potenciál zhodnotenia dlhopisov rozvíjajúcich
sa trhov je vysoký. Očakáva sa, že niektoré
z dnešných rozvíjajúcich sa krajín sa do roku
2030 stanú najväčšími ekonomikami sveta.
Navyše majú zdravé verejné financie a efektívnu
monetárnu politiku.
rozmýšľajú o investícii s horizontom 5 rokov
požadujú každoročné vyplácanie dividend
požadujú vyšší výnos ako ponúkajú štátne dlhopisy
preferujú menovo zaistenú investíciu do meny EUR
ocenia rozloženie rizika do cca 40–50 dlhopisov
rôznych emitentov
Investičný prístup fondu
Očakávaná výkonnosť a výplata dividend
Portfólio je krátko po vzniku fondu úplne zainvestované
do titulov, ktoré spĺňajú kritériá fondu, hlavne výplatu
pravidelného výnosu a splatnosť približne 5 rokov. Cieľom
fondu je držať tieto dlhopisy až do splatnosti, avšak investičný
tím na dennej báze monitoruje možné riziká a v prípade
zmeny výhľadu na niektorý titul aj aktívne zaisťuje, prípadne
nahrádza určitú pozíciu v portfóliu. Výhodou tohto prístupu je
relatívne presný odhad budúceho výnosu pre klienta.
→ budúci hrubý kupónový výnos v portfóliu je momentálne
odhadovaný približne 5% p.a.*
→ výplata bude prebiehať 1x ročne
→ zámerom fondu je vyplatiť všetky prijaté kupóny
a kapitálové zisky plynúce z držaných dlhopisov
* Predpokladaný výnos vychádza z aktuálnej situácie na trhu dlhopisov, do ktorých
bude fond investovať (firemné dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov). Výnos z tejto investície
môže byť vyšší alebo nižší ako je výnos očakávaný (závisí na vývoji konkrétnych
trhov až do doby splatnosti všetkých dlhopisov v portfóliu). Spoločnosť Pioneer Asset
Management, S.A. môže preskúmať úroveň vyplácaných kupónov v závislosti na
trhových podmienkach.
Technické údaje o fonde*
Investičný tím
Upisovacie obdobie v SR: 9. 6. – 18. 7. 2014
Posledná objednávka bude prijatá: 18. 7. 2014 do 12.45 hodín
Dátum vzniku: 21. 7. 2014
Dátum ukončenia (splatnosť): 22. 7. 2019
Počiatočná cena PL: 50 EUR
Výpočet ceny PL: 2× mesačne, vždy k 15. a poslednému pracovnému
dňu v mesiaci
Mena: EUR
Frekvencia spätného odkupu: 2× mesačne ku dňu výpočtu ceny PL
Dividenda: kupóny z dlhopisov v portfóliu sú vyplácané 1× ročne
prostredníctvom dividendy fondu
Minimálna investícia: 3 500 EUR (prípadne menový ekvivalent)
Pravidelné investície: do tohto fondu nie sú možné
Manažérsky poplatok: max. 1 % (platné pre triedu A)**
Aktuálny vstupný poplatok: max. 2,5 % (platné pre triedu A)
Poplatok za predčasný spätný odkup: na akýkoľvek spätný odkup
pred ukončením fondu bude uplatnený výstupný poplatok 1,5%,
o tento poplatok budú navýšené výnosy fondu
*
**
Upisovacie obdobie a ostatné termíny môžu byť zmenené.
Fond bude účtovať aj výkonnostnú odmenu v prípade nadvýnosu
nad definovaný index (5 yrs EUR Swap + 250 bps) vo výške 15%.
O Pioneer Investments
Pioneer Investments v SR
Krížna 50 (budova UniCredit Bank)
821 08 Bratislava 2
www.pioneerinvestments.sk
bezplatná linka 0800 300 111
[email protected]
YERLAN SYZDYKOV je hlavným portfólio
manažérom na High Yield a Emerging
Markets. Rozvíjajúcimi sa trhmi sa zaoberá
počas celej svojej kariéry. Skôr ako sa v roku
2004 stal portfólio manažérom, bol
zodpovedný za analýzu rozvíjajúcich sa trhov
pre všetky špeciálne zamerané fondy
rozvíjajúcich sa trhov. Yerlan prišiel do Pioneer
Investments v roku 2000 z parížskej
spoločnosti Bancroft, kde zastával pozíciu investičného analytika. Svoju
kariéru začal ako akciový analytik Renaissance Capital v Moskve.
PAUL NASH je členom tímu pre dlhopisy
rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy s vysokým
výnosom (High yield). Podieľa sa na riadení
niekoľkých dlhopisových portfólií, pričom
sa zameriava hlavne na dlhopisové fondy
s fixným dátumom splatnosti a inštitucionálnymi mandátmi. Do skupiny Pioneer
Investments prišiel v roku 2008 zo spoločnosti Invesco Perpetual, kde zastával pozíciu
riaditeľa investičnej komunikácie. Paul v roku 1995 vyštudoval Staffordshire University a v roku 1998 získal certifikát z Finančného plánovania na
Chartered Insurance Institute. V odbore investícií pôsobí už 17 rokov.
Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia
podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer
Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom
Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje
pre ňu viac ako 2 050 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov. K zaisteniu
inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie skupina využíva tri špecializované centrá
v Dubline, Londýne a Bostone. Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote
viac než 178,4 miliárd EUR (k 31. 3. 2014). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku
2001, a to individuálnym aj inštitucionálnym klientom.
Pioneer Funds, Pioneer S.F. a Pioneer P.F. sú subjekty kolektívneho investovania („fonds commun de placement“) s niekoľkými
samostatnými podfondmi založenými podľa práva Luxemburského veľkovojvodstva. Nie všetky rodiny fondov a podfondov sú k dispozícii
vo všetkých jurisdikciách. Poraďte sa so svojím finančným sprostredkovateľom. Pioneer Investments je obchodným označením skupiny
spoločnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. Predmetné oznámenie nepredstavuje osobné investičné poradenstvo ani
investičné odporúčanie, ktoré by zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho odborných vedomostí a skúseností
v oblasti investícií či dokonca jeho finančnej situácie, investičného cieľa alebo vzťahu k riziku. Investície do podielových listov zahŕňajú
riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé
výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí
s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať očakávanému výnosu. Výnosy z cenných papierov alebo
iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Objemy investícií a rozloženie portfólia do
sektorov a krajín sa môžu meniť. Investovanie so sebou nesie množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty
investovanej čiastky sú uvedené na www.pioneerinvestments.sk/poucenie_o_rizikach.pdf. Zverejňované ekonomické údaje
o výkonnosti fondov reflektujú vplyv skutočných provízií, odmien a ďalších poplatkov hradených fondom. Štruktúra poplatkov súvisiacich
s konkrétnou investíciou vyplýva z prospektu. Skôr než sa rozhodnete investovať, zoznámte sa s príslušným prospektom zahraničných
fondov, ktorý možno získať zdarma na vyžiadanie prostredníctvom bezplatnej linky 0800 300 111, na internetových stránkach
www.pioneerinvestments.sk alebo u vášho finančného sprostredkovateľa či osobného bankára. Takisto sa zoznámte s legislatívnymi
podmienkami investície, devízovými obmedzeniami, daňovými následkami a s manažérskymi pravidlami či s Podmienkami pre SR.
Všetky tieto dokumenty možno tiež získať zadarmo na vyššie uvedených kontaktoch. Názvy zahraničných fondov uvedené v slovenskom
jazyku spravidla predstavujú ich marketingové označenie pre Slovenskú republiku.
Download

leták EMB 2019 SK_v02.indd