CZ
ZDRAVÉ NOHY PO CELÝ ŽIVOT
Elektronický stimulátor
Vědecky ověřená EMS
Uklidňuje u
Jediné, co můžete
ztratit, jsou vaše
bolesti
n a p ě tí
nav
en
idla
Zm
a
est
bol
od
ch
y
a no h
n a vu ňuje ú
r
í
Zm
uje
írň
á
Návod k použití
Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj Circulation Maxx. Věříme, že budete
spokojeni a že vám přinese řadu výhod.
Poznámka: Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a dobře
ji uschovejte, abyste do ní mohli v případě potřeby nahlédnout. Řekněte o tomto
přístroji své rodině a známým, aby se mohli seznámit s výhodami, které přináší.
Pokud vaše příznaky přetrvávají, doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc nebo se
poradit s lékařem.
Obsah
Příručka pro rychlé spuštění................................................................................................. 03
Popis součástí..................................................................................................................... 04
Nejčastější dotazy................................................................................................................ 05
Provoz ................................................................................................................................ 06
Jak používat dálkový ovladač.......................................................................................... 06
Uskladnění/Údržba.............................................................................................................. 09
Ochrana životního prostředí............................................................................................ 09
Technické parametry............................................................................................................10
Odstraňování potíží s elektrodami....................................................................................... 11
Popis režimů........................................................................................................................ 12
Příklad použití elektrod........................................................................................................ 13
Odstraňování potíží a údržba................................................................................................15
Doprovodné dokumenty......................................................................................................16
Záruční list........................................................................................................................... 20
2
Příručka pro rychlé spuštění
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE – DŮLEŽITÉ – NEPŘEHLÉDNĚTE:
Tento přístroj by neměly používat ženy v prvním trimestru těhotenství, osoby používající
kardiostimulátor nebo jiné implantované lékařské zařízení ani osoby s hlubokou žilní
trombózou.
TOTO ZAŘÍZENÍ NEVIBRUJE! POUŽÍVÁ ELEKTRICKÉ IMPULZY, NIKOLI VIBRACE.
Podrobné informace o použití přístroje Circulation Maxx najdete dále v této příručce.
Chcete-li začít přístroj Circulation Maxx ihned používat, postupujte
podle těchto 6 kroků:
1. Vyjměte přístroj Circulation Maxx a veškeré příslušenství z obalu.
2. Vložte do dálkového ovladače baterie (přístroj lze používat
i bez dálkového ovladače – rozhodnutí je na vás).
3. Připojte napájecí adaptér ke vhodné zásuvce a připojte
malý napájecí konektor do zařízení.
4. Zapněte napájení.
5. Vyzujte si boty a sundejte si ponožky nebo punčochy. UMÍSTĚTE BOSÁ CHODIDLA NA
VYHRAZENÉ PODLOŽKY PRO NOHY. PRAVÉ CHODIDLO NA PODLOŽKU PRO PRAVOU NOHU A LEVÉ CHODIDLO NA PODLOŽKU PRO LEVOU NOHU. ABY PŘÍSTROJ FUNGOVAL, JE TŘEBA NA NĚJ UMÍSTIT OBĚ CHODIDLA.
6. Posaďte se do pohodlného křesla. Umístěte bosá chodidla na podložky pro pravou a levou nohu. Zvyšte intenzitu pro chodidla stisknutím tlačítka „SOLE^“ nebo ji snižte stisknutím tlačítka „SOLE V“. Intenzitu lze regulovat v rozmezí 0–99, pomalu zvyšujte intenzitu, dokud nezačnete cítit stimulaci mikroproudem.
POZNÁMKA: CÍLEM NENÍ VYUŽÍVAT MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ (99) – NAJDĚTE SI
TAKOVÉ NASTAVENÍ, KTERÉ JE PRO VÁS POHODLNÉ.
Více informací o produktech BioEnergiser najdete na webu:
www.bioenergiser.com
3
Popis součástí
1
2
5
3
4
6
The UK’s Premier Circulation Device
Electrical Stimulator
E.M.S Scientifically proven
Instruction manual
You have nothing to
lose but your aches
and pains
Response to
Circulation Max ™
was consistently
positive
Dr. Paul Clayton
Recommended
by Doctors and
available in
pharmacy
Registered as a medical
device and compliant with
European Medical Devices
Directive 93/42 EEC
7
1
2
3
4
5
8
Masážní váleček chodidel
LCD obrazovka
Silikonová podložka s elektrodami
Držadlo
Kabel elektrody
9
6
7
8
9
4
Elektroda
Dálkový ovladač
Napájecí adaptér
Uživatelská příručka
Nejčastější dotazy
Otázka:
Odpověď:
Otázka:
Odpověď:
Otázka:
Odpověď:
Otázka:
Odpověď: Otázka:
Odpověď:
Proč necítím žádné vibrace?
TENTO PŘÍSTROJ NEVIBRUJE
Proč na svých chodidlech nic necítím?
Nastavená intenzita pro chodidla (SOLE) je zřejmé příliš nízká. Zvyšte intenzitu, dokud nezačnete cítit stimulaci ve svých chodidlech (využít lze hodnoty od 0 až do 99)
Včera jsem použil/a nastavení SOLE s hodnotou 45, ale dnes nic necítím.
Reakce vašeho těla na terapii se budou den ode dne měnit. Někdy bude nutné zvýšit intenzitu SOLE, aby terapie přinesla očekávaný výsledek
Proč mě po použití přístroje bolí nohy?
Buďto jste použili příliš vysokou intenzitu SOLE (při dalším použití přístroje
ji proto snižte), nebo jste přístroj v posledních několika dnech používali příliš často. Dopřejte svým nohám klid a nechejte je před dalším použitím přístroje odpočinout
Při používání přístroje vůbec nic necítím, ani když je intenzita SOLE nastavena na maximum
Je možné, že jste dehydrovaní. Přístroj využívá EMS, která odesílá elektrické mikroimpulzy do vašich chodidel.
Nejlepších výsledků proto dosáhnete, pokud budete mít dostatečný přísun tekutin.
Případně můžete použít gel Revive Foot (lze objednat přes web nebo telefonicky).
Tento gel má speciální složení přispívající ke zvýšení ozdravných účinků.
5
Provoz
1. Umístěte současně obě BOSÁ chodidla
na podložky (levou nohu vlevo a pravou nohu
vpravo).
2. Stiskněte vypínač přibližně na 3 sekundy
a zapněte jednotku. LCD obrazovka se
rozsvítí modře.
3. Následně můžete stiskem tlačítek
„MODE△“ a „MODE▽“ vybrat některý z
režimů. K dispozici je celkem 25 režimů.
4. Intenzitu
zvýšíte
stiskem
tlačítek
„SOLE△“, „BODY▽“ a snížíte stiskem
tlačítek „SOLE▽“, „BODY▽“.
5. Režimy lze přepínat kdykoli, avšak jakmile
daný režim resetujete, intenzita se nastaví
zpět na hodnotu „0“. Uživatel by měl intenzitu
resetovat, aby předešel šoku z nového
režimu.
6. Chcete-li masáž ukončit, lze jednotku
kdykoli během používání vypnout stiskem
vypínače po dobu přibližně 3 sekund.
24
MIN
01
01
SOLE
BODY
MODE
01
SOLE
MODE
BODY
SOLE
ON/OFF
BODY
MODE
POZNÁMKA: CÍLEM NENÍ VYUŽÍVAT MAXIMÁLNÍ INTENZITU (99), ALE NAJÍT
TAKOVÉ NASTAVENÍ, KTERÉ JE VÁM PŘÍJEMNÉ.
Tipy: Zvyšujte intenzitu postupně od nižších hodnot po vyšší. Většina uživatelů cítí
intenzitu 40 a vyšší, přístroj však nabízí až 99.
ON/OFF: stiskem a podržením tlačítka po dobu přibližně 3 sekund jednotku zapnete nebo
vypnete
Sole △:zvýšení výstupní intenzity pro chodidla
Mode△: výběr jednoho z 25 přednastavených masážních režimů ~nahoru
Body △:zvýšení výstupní intenzity pro elektrody
Sole ▽:snížení výstupní intenzity pro chodidla
Mode▽: výběr jednoho z 25 přednastavených masážních režimů ~dolů
Body ▽:snížení výstupní intenzity pro elektrody
Jak používat dálkový ovladač
1. Otevřete kryt přihrádky pro baterie v zadní části dálkového ovladače.
2. Vložte do přihrádky pro baterie dvě velikosti AAA baterie a zkontrolujte správnou polaritu.
3. Zavřete kryt přihrádky pro baterie.
6
Provoz
Poznámky:
1. Upozornění: Standardně je schváleno pouze originální příslušenství, připojitelné
součásti a spotřební materiál.
2. Tento přístroj může být ovlivněn vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem
a mikrovlnným zářením, přístroj proto při používání umístěte alespoň do vzdálenosti
500 mm od těchto zdrojů rušení.
Osoby, kterých se týká některý z následujících bodů, se musí před použitím
tohoto přístroje poradit s lékařem:
1) akutní onemocnění
2) zhoubný nádor
3) infekční onemocnění
4) těhotenství
5) srdeční dysfunkce
6) vysoká horečka
7) abnormální hodnoty krevního tlaku
8) kožní problémy nebo porucha citlivosti kůže
9) probíhající léčba spojená s nepohodlím. Může dojít k nehodě nebo
poškození zdraví.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v blízkosti srdce, nad krkem, na hlavě, kolem
úst ani na poškozené pokožce.
• Může dojít k nehodě nebo poškození zdraví.
- Použití elektrod v blízkosti hrudníku může zvýšit riziko srdeční fibrilace.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj společně s jiným terapeutickým zařízením
nebo v kombinaci s mastmi či spreji.
• Může způsobit nepohodlí nebo poškození zdraví.
• Provoz v těsné blízkosti (např. 1 m) od krátkovlnného nebo mikrovlnného
terapeutického VYBAVENÍ může vést k nestabilnímu výkonu STIMULÁTORU.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj pro jiné účely, než jsou uvedeny v této příručce.
• Neuposlechnutí těchto pokynů může vést k nehodě, problémům nebo
selhání přístroje.
• NEPŘIPOJUJTE kabel elektrody nikam jinam než do konektoru kabelu
elektrody umístěného na hlavní jednotce.
• Neuposlechnutí těchto pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem
nebo nehodě.
• NEROZEBÍREJTE ani neupravujte tuto jednotku.
• Neuposlechnutí těchto pokynů může vést ke vzniku požáru, problémům
nebo nehodě.
7
Provoz
UPOZORNĚNÍ
• Pokud přístroj nefunguje správně nebo pociťujete nepohodlí, okamžitě
přestaňte přístroj používat.
• Pokud pociťujete jakékoli problémy se svým tělem nebo pokožkou,
poraďte se s lékařem a řiďte se jeho pokyny.
• Jestliže chcete během léčebné procedury přesunout elektrodu na jiné
místo, vypněte napájení přístroje.
• Jinak hrozí riziko silného elektrického šoku.
• NEPOKOUŠEJTE SE v průběhu léčebné procedury připojovat elektrody
k jiné osobě.
• Hrozí riziko silného elektrického šoku.
• NEZAHAJUJTE léčebnou proceduru, pokud máte na těle připevněno
elektronické zařízení.
• Může dojít k ovlivnění nastavení a časování tohoto zařízení.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na kojencích nebo osobách, které se
nemohou vyjadřovat.
• Může dojít k nehodě nebo poškození zdraví. NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj,
pokud je vám méně než 18 let.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v místech s vysokou vlhkostí (např. koupelny)
ani při koupání či sprchování.
• Hrozí riziko silného elektrického šoku.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během spánku.
• Může dojít k problému s hlavní jednotkou nebo k posunutí elektrody na jiné
místo a k poškození zdraví.
• NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj při řízení.
• Náhlá silná stimulace by mohla vést k dopravní nehodě nebo jiným
problémům.
• NENECHÁVEJTE po léčebné proceduře elektrodu připevněnou ke kůži.
• Dlouhotrvající připevnění elektrody může způsobit podráždění nebo infekci
kůže.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se během léčebné procedury elektroda
nedotýkala žádného kovového objektu, jako je např. spona opasku nebo
řetízek.
• Hrozí riziko silného elektrického šoku.
• NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti tohoto přístroje mobilní telefony ani jiná
elektronická zařízení.
• Elektrody Long Life připevňujte výhradně na kůži nebo na speciální držáky
elektrod Long Life, abyste předešli poškození přilnavého povrchu elektrod.
8
Provoz
Vysvětlení obrázků, čísel, symbolů, varování a zkratek na vybavení
Použita součást typu BF
Pozor: přečtěte si doprovodné dokumenty
0473
Značka CE: shoda se základními požadavky směrnice
93/42/EHS pro lékařská zařízení
LIKVIDACE: NEVYHAZUJTE elektronické zařízení do netříděného odpadu
LOT
SN AST12
2011
Company
Address
Kód šarže
Sériové číslo
Datum výroby
Výrobce
Uskladnění/Údržba
1. Přístroj otřete vlhkým hadříkem nebo neutrálním čisticím přípravkem, nepoužívejte
k čištění přístroje těkavé látky jako benzen, ředidlo nebo benzín.
2. Udržujte mimo působení magnetického pole a mimo dosah dětí.
3. Chraňte přístroj před vlhkostí, vysokými teplotami, přímým slunečním zářením nebo stříkající vodou.
4. Jestliže jsou podložky elektrod znečištěné nebo je porušena jejich přilnavá vrstva, otřete je vlhkým hadříkem nebo je vyměňte za nové. Nečistěte podložky elektrod chemickými prostředky.
5. NEPROVÁDĚJTE montáž, opravu ani přestavbu zařízení, jinak výrobce nebude moci
ručit za jeho opravu ani za poprodejní služby.
6. Jestliže přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z dálkového ovladače.
Ochrana životního prostředí
Při likvidaci použitého zařízení odpad roztřiďte, např. elektrody, kartonový obal apod.
9
Technické parametry
Společnost: Bioenergiser Ltd, PO Box 4359, Kidderminster, DY10 4WU, Velká Británie
Výrobce:
pro společnost Bioenergiser Ltd vyrábí Shenzhen OSTO Technology Company
Limited, NO.43, Longfeng road, Xinsheng community, Longgang street,
Longgang district, Shenzhen city, Guangdong province, China
Model: AST-300C
Toto vybavení je typu BF Třídy Ⅱ podle Doložky 5.
Napájení: 5 V DC, 1 000 mA
Napájení adaptérem: WT0502400
Napětí: 100–240 V
Vstup: 0,1 A
Výstupní křivka: Čtvercová vlna
Frekvence opakování impulzu: 10–100 Hz
Maximální amplituda výstupního napětí: 72 V
Frekvence: 50–60 Hz
Výstup: 5 V, 1 000 mA
Trvání impulzu: 115 µS
Impedance: 1 kΩ
Provozní podmínky:
0–40℃
45–75 % RH
860 hPa až 1 060 hPa
Přepravní a skladovací podmínky:
0–40℃
45–75 % RH
860 hPa až 1 060 hPa
Upozornění pro gelové podložky elektrod
•
•
•
•
vysokým teplotám
ani přímému slunečnímu záření.
hadříkem nebo je vyměňte za nové. Nečistěte gelové elektrody chemickými prostředky.
10
Odstraňování potíží s elektrodami
Projevy
Příčina
Příčina
Žádná stimulace
Nejsou správně připojeny
všechny kabely.
Elektrody nejsou vyjmuty z
ochranného obalu.
Připojte správně všechny
kabely.
Sejměte z elektrod ochranný
obal.
Slabá stimulace
Elektrody nejsou pevně
přiloženy ke kůži.
Elektrody se překrývají.
Elektrody jsou znečištěné.
Elektrody jsou poškozené.
Přiložte elektrody pevně ke
kůži.
Sejměte elektrody z těla a
přiložte je znovu.
Očistěte elektrody.
Nastavte intenzitu na vyšší
hodnotu.
Přiložte elektrody na jiné
místo.
Kůže je zarudlá a bolestivá
Léčebná procedura zřejmě
trvá příliš dlouho.
Elektrody mohou být příliš
suché.
Elektrody mohou být
slepené dohromady.
Elektrody mohou být
znečištěné.
Elektrody mohou být
poškozené.
Délka trvání jedné léčebné
procedury by neměla
přesáhnout 10–15 minut.
Očistěte elektrody
navlhčeným hadříkem
a použijte je znovu.
Přiložte elektrody pevně
na kůži.
Očistěte elektrody.
Vyměňte elektrody.
Během léčebné procedury
dojde k přerušení napájení
Došlo k oddělení elektrod od
kůže.
Byl odpojen přívodní kabel.
Nejsou vloženy baterie.
Čas trvání léčebné
procedury vypršel.
Vypněte napájení a přiložte
elektrody znovu.
Vypněte napájení a připojte
elektrody znovu.
Vyměňte baterie za nové.
Napájení se vypne po 15
minutách léčebné procedury.
11
Popis režimů
Režim
Forma masáže
1
Reflexní body
Tlaková masáž
2
Reflexní body
3
Reflexní body
Hnětací masáž
4
Reflexní body
Poklepová masáž
5
Masáž třesením
6
Masáž stiskem
7
Masírování
8
Tlaková masáž
Masírování
9
Tlaková masáž
Masáž stiskem
10
Reflexní body
Masáž stiskem
11
Reflexní body
Masáž hranou ruky
12
Hnětací masáž
13
Úderová masáž
14
Masáž třesením
Masáž stlačováním
15
Baňková masáž
16
Tvarování postavy
17
Masáž hranou ruky
18
Masírování
Poklepová masáž
19
Tlaková masáž
20
Válečkování
Masáž tlučením
21
Masáž stiskem
22
Údery
23
Reflexní body
Masírování
24
Shiatsu
25
Válečkování
Hnětací masáž
12
Příklad použití elektrod
CÍLOVÁ OBLAST: Ramena, záda
SYMPTOM: Bolest ramen, zad,
svalů apod.
CÍLOVÁ OBLAST: Záda, boky, pas
SYMPTOM: Nepohodlí a bolesti
13
Příklad použití elektrod
CÍLOVÁ OBLAST: Paže
SYMPTOM: Bolest paží a svalů
CÍLOVÁ OBLAST: Nohy
SYMPTOM: Bolest svalů, bolesti
14
Odstraňování potíží a údržba
Problém
Příčina
Řešení
Přístroj se nezapne
Napájecí adaptér není správně
připojen k přístroji.
Zkontrolujte přívod elektřiny.
Zkontrolujte, že je adaptér správně
připojen.
Napájení se vypne
příliš brzy.
Gelové podložky elektrod nejsou
ke kůži správně připevněny.
Připevněte gelové podložky
elektrody správně.
Napájení se vypne
při používání masážního
přístroje.
Jestliže používáte k napájení přístroje
baterie, jsou slabé nebo vybité.
Vyměňte baterie za stejné
alkalické 1,5V baterie typu AA.
Léčebná procedura o délce 25
minut skončila a napájení bylo
automaticky vypnuto.
Restartujte léčebnou proceduru
nebo vypněte masážní přístroj.
Pokud používáte masáž těla, gelové
podložky elektrod mohou být
poškozené.
Vyměňte gelové podložky elektrod.
Gelovou podložku lze
na kůži připevnit jen
velmi obtížně.
- Průhledná ochranná vrstva není
odstraněna.
- Snažíte se připevnit gelovou
podložku bezprostředně po jejím
omytí.
- Přilnavá vrstva gelové podložky je
poškozená.
- Gelová podložka je znečištěná a
ztratila přilnavost.
- Sejměte ochrannou fólii z přilnavé
vrstvy gelové podložky.
- Gelovou podložku dostatečně
osušte.
- Vyměňte gelovou podložku.
- Vyměňte gelovou podložku nebo
očistěte přilnavou vrstvu pomocí
malého množství vody.
Přilnavá vrstva gelové
podložky je lepkavá.
- Při použití gelové podložky jste se
zpotili.
- Gelovou podložku jste umývali
příliš dlouho a/nebo příliš často.
- Gelová podložka byla vystavena
vysoké teplotě, vysoké vlhkosti nebo
přímému slunečnímu záření.
Nechejte gelovou podložku
přes noc v mrazničce.
Stimulaci téměř není
cítit.
- Vaše chodidla jsou příliš suchá
nebo nejsou navlhčená.
- Vaše chodidla nejsou správně
umístěna na podložce pro nohy.
- Gelové podložky nejsou správně
připevněny ke kůži.
- Gelové podložky se navzájem
překrývají.
- Kabel elektrody není správně
připojen.
- Nastavená intenzita je příliš nízká.
- Zvlhčete svá chodidla (např.
pomocí vody). Zajistěte, aby byla
dobře navlhčena.
- Umístěte obě chodidla na podložku
pro nohy.
- Připevněte gelové podložky pevně
ke kůži.
- Připevněte podložky Long Life tak,
aby se nepřekrývaly.
- Připojte správně kabel elektrody.
- Zvyšte intenzitu pomocí přepínače.
Kůže je zarudlá
nebo podrážděná.
- Přilnavá vrstva gelových podložek
je znečištěná nebo suchá.
- Přilnavá vrstva gelových podložek
je poškozená.
- Zlehka očistěte přilnavou vrstvu
gelových podložek pomocí prstů
po dobu cca 3 sekund pod pomalu
tekoucí vodou.
- Vyměňte gelové podložky.
15
Doprovodné dokumenty
Pokyny k použití
1. Zařízení AST-300C vyžaduje speciální opatření s ohledem na EMC a musí být
nainstalováno a servisováno v souladu s informacemi o EMC obsaženými v DOPROVODNÉ DOKUMENTACI.
2. Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení mohou ovlivňovat přístroj AST-300C. Technický popis
3. Upozornění: Použití jiného než schváleného příslušenství, měničů a kabelů, s výjimkou
měničů a kabelů prodávaných výrobcem zařízení AST-300C jako náhradní díly pro vnitřní součásti, mohou vést ke zvýšeným EMISÍM nebo snížené ODOLNOSTI zařízení
AST-300C.
4. Varování: Zařízení AST-300C nesmí být použito v těsné blízkosti dalšího zařízení ani
s ním nesmí být spojeno.
5.
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise
Zařízení AST-300C je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.
Zákazník nebo uživatel zařízení AST-300C by se měl ujistit, zda se zařízení v takovém
prostředí používá.
Zkouška emisí
Kompatibilita Elektromagnetické prostředí – pokyny
RF emise
CISPR 11
Skupina 1
Zařízení AST-300C používá radiofrekvenční energii
pouze pro své vnitřní funkce. Jeho RF emise
jsou proto velmi nízké a je nepravděpodobné,
že by mohly způsobovat jakékoli rušení blízkých
elektronických zařízení.
RF emise
CISPR 11
Třída B
Emise harmonického
proudu
IEC 61000-3-2
Třída A
Přístroj AST-300C je vhodný pro použití ve všech
zařízeních, včetně domácností a zařízení přímo
napojených na veřejnou síť nízkého napětí, která
napájí budovy užívané k bydlení.
Kolísání napětí/
kmitající emise
IEC 61000-3
Kompatibilní
Po použití produktu
• Očistěte přístroj měkkým, lehce navlhčeným hadříkem, očistěte také podložku pro nohy.
• Gelové podložky elektrod uschovejte v ochranném plastovém obalu.
16
Doprovodné dokumenty
6.
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zařízení AST-300C je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.
Zákazník nebo uživatel zařízení AST-300C by se měl ujistit, zda se zařízení v takovém prostředí používá.
Zkouška
odolnosti
IEC 60601
zkušební úroveň
Úroveň
kompatibility
Elektromagnetické
prostředí – pokyny
Elektrostatický
výboj (ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV kontakt
±8 kV vzduch
±6 kV kontakt
±8 kV vzduch
Podlaha by měla být dřevěná,
betonová nebo z keramické
dlažby.
Jsou-li podlahy pokryty
syntetickým materiálem,
relativní vlhkost by měla
dosahovat alespoň 30 %.
Rychlé elektrické
přechodné jevy/
skupiny impulzů
IEC 61000-4-4
±2 kV pro napájecí
kabely
±2 kV pro napájecí
kabely
Kvalita zdroje napájení by
měla být na úrovni typického
komerčního nebo nemocničního
prostředí.
Rázový impulz
IEC 61000-4-5
±1 kV kabel(y) a
nulák
±1 kV kabel(y)
a nulák
Kvalita zdroje napájení by měla být na
úrovni typického komerčního nebo
nemocničního prostředí.
Poklesy napětí,
krátká
přerušení a
kolísání napětí
na přívodních
zdrojích napětí
IEC 61000-4-11
± 2 kV kabel(y) a zem
<5 % Ut
(>95% pokles v Ut)
po dobu 0,5 cyklu
40 % Ut
(60% pokles v Ut)
po dobu 5 cyklů
70 % Ut
(30% pokles v Ut)
po dobu 25 cyklů
<5 % Ut
(>95% pokles v Ut)
po dobu 5 s
± 2 kV kabel(y) a zem
<5 % Ut
(>95% pokles v Ut)
po dobu 0,5 cyklu
40 % Ut
(60% pokles v Ut)
po dobu 5 cyklů
70 % Ut
(30% pokles v Ut)
po dobu 25 cyklů
<5 % Ut
(>95% pokles v Ut)
po dobu 5 s
Kvalita zdroje napájení by
měla být na úrovni typického
komerčního nebo nemocničního
prostředí.
Jestliže dojde k poklesům
nebo výpadkům napájení,
proud zařízení AST-300C může
poklesnout pod běžnou úroveň a
může být nutné napájet zařízení
ze zdroje nepřetržitého napájení
nebo z baterie.
Síťový kmitočet
(50/60 Hz)
magnetické pole
IEC 61000-4-8
3 A/m
3 A/m
Jestliže dojde ke zkreslení obrazu,
umístěte zesilovač obrazu AST-300C
dále od zdrojů vysokofrekvenčního
magnetického pole nebo instalujte
magnetické stínění.
Vysokofrekvenční magnetické pole by
mělo být měřeno v místě zamýšlené
instalace, aby bylo zajištěno, že bude
dostatečně nízké.
POZNÁMKA: Ut je střídavé napětí před použitím zkušební úrovně
17
Doprovodné dokumenty
7.
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zařízení AST-300C je určeno pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.
Zákazník nebo uživatel zařízení AST-300C by se měl ujistit, zda se zařízení v takovém
prostředí používá.
Zkouška
odolnosti
Vysokofrekvenční
signál šířený
vedením
IEC 61000-4-6
IEC 60601
zkušební
úroveň
3 Vrms
150 kHz až
80 MHz
Úroveň
kompatibility
3 Vrms
Elektromagnetické prostředí –
pokyny
Přenosná a mobilní VF komunikační zařízení se
nesmí používat blíže k jakékoliv části zařízení
AST-300C, včetně kabelů, než je doporučená
vzdálenost odstupu vypočtená z rovnice
platné pro frekvenci vysílače. Doporučená
vzdálenost odstupu
d=1,2 √P
Vyzařované
vysokofrekvenční
elektromagnetické
pole
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz až
2,5 GHz
d=1,2 √P
80 MHz až 800 MHz
d=2,3 √P
80 MHz až 2,5 GHz
kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon
vysílače ve wattech (W) udaný výrobcem
vysílače, a d je doporučená vzdálenost
odstupu v metrech (m).
3 Vrms
Síly pole pevných VF vysílačů určené
elektromagnetickou studií lokality .a musí
být nižší než úroveň shody v každém z
frekvenčních pásem .b
Rušení se může vyskytnout v blízkosti zařízení
označených symbolem:
POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz se použije vyšší rozsah frekvence.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny se nemusejí vztahovat na všechny situace. Na šíření elektromagnetických
vln má vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a osobami.
a. Intenzitu pole pevných vysílačů, například základnových stanic (mobilních/bezdrátových)
telefonů a pozemních mobilních radiostanic, amatérských vysílaček, rozhlasového vysílání na AM
a FM frekvencích a televizního vysílání, teoreticky nelze předem přesně stanovit. Pro posouzení
elektromagnetického prostředí s pevnými VF vysílači je třeba zvážit provedení elektromagnetického
průzkumu lokality. Pokud naměřená síla pole v lokalitě, kde se zařízení AST-300C používá, přesahuje
příslušnou úroveň shody VF, je třeba přístroj AST-300C pozorovat a ověřit, že funguje normálně.
Vykazuje-li přístroj během provozu odchylky, mohou být nezbytná další opatření, jako je změna
orientace nebo přemístění přístroje AST-300C.
b. V rámci frekvenčního pásma 150 kHz až 80 MHz by se intenzita pole měla pohybovat pod 3 V/m.
18
Doprovodné dokumenty
Doporučené vzdálenosti odstupu mezi přenosnými a vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními a přístrojem AST-300C
Přístroj AST-300C je určen pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí, kde
je vyzařované VF rušení omezeno. Zákazník nebo uživatel přístroje AST-300C může přispět
k prevenci elektromagnetického rušení udržováním minimální požadované vzdálenosti mezi
přenosným a mobilním VF komunikačním zařízením (vysílači) a přístrojem AST-300C, jak je
doporučeno níže, v souladu s maximálním výkonem komunikačního zařízení.
Vzdálenost odstupu v závislosti na frekvenci vysílače
m
150 kHz až 80 MHz
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,5 GHz
d=1,2 √P
d=1,2 √P
d=2,3 √P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
U vysílačů s maximální hodnotou jmenovitého výkonu neuvedenou výše může být
doporučená vzdálenost odstupu d v metrech (m) zjištěna pomocí rovnice platné pro
frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W)
udaný výrobcem vysílače.
POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost odstupu pro vyšší frekvenční
pásmo.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny se nemusejí vztahovat na všechny situace. Na šíření
elektromagnetických vln má vliv míra jejich pohlcování budovami, předměty a osobami.
19
Záruční list
Na produkt se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje poskytovaná na veškeré
vady bez jakýchkoli poplatků za příslušenství nebo údržbu za předpokladu, že zařízení je
používáno správně podle pokynů uvedených v uživatelské příručce.
V případě dotazů či reklamací nám napište na [email protected] Víc informací
na www.jmldirect.cz
Distribuuje:
John Mills Limited
Unit 1 Eastside, Port of Tyne
South Shields NE33 5SP
[email protected]
Web: www.jmldirect.com, www.JMLdirect.cz
Registrovaná adresa: JML House, NW5 3EG
Datum vydání manuálu: 01.06.2012
Datum poslední revize manuálu: 17.3.2014
20
Download

Návod k použití