2.
Kontakty MO SRZ Štúrovo
Ing. Martin Farský - ichtyológ
Rady pre Nitrianský kraj
0905 351 647
Bc. Gustáv Grman - vedúci RS
0908 785 718
Kancelária MO SRZ Štúrovo
036 752 2480
Výročná členská schôdza sa bude konať
dňa 1.marca 2014 v Mestskom kultúrnom
stredisku
so začiatkom o 9:00 hod.
Výročnej členskej schôdze sa podľa
Stanov SRZ § 5 a Organizačného poriadku § 5, ods. 1, ako aj Volebného poriadku
ods. I, body 2 a 3 môžu zúčastniť len tí
členovia, ktorí budú mať so sebou
členský preukaz s nalepenou členskou
známkou na rok 2014, pri prezentácii
budú členské preukazy kontrolované!
3.
Výbor MO SRZ Štúrovo ďakuje za podporu
nasledujúcim sponzorom
A Horgász szövetség vezetősége köszöni a
támogatását az alábbi személyeknek
Tomáš Zvoncsár - Bruty
Tomáš Pohori - Kamenný Most
Július Meidlík - Nána
Eugen Farský - Štúrovo
Juraj Hugyec - Kamenica n/Hronom
József Gáspár - Bíňa Kolónia
Štefan Pintér - Štúrovo
Alexander Laki - Štúrovo
Tomás Sárai - Kamenný Most
Tibor Hegedűs - Štúrovo
Ján Elzer - Kamenica n/Hronom
Ing. Szalai Alexander - Kamenný Most
Az évzáró gyűlés 2014. március 1.-én a párkányi
kultúrházban lesz megtartva 9 órai kezdettel.
Az évzáró gyűlésen az SRZ Alapszabályzat §5 és
Szervezeti Szabályzat §5. bek. 1, valamint a
Választási szabályzat bek. I, 2. és 3. pontja szerint
csak azok a tagok lehetnek jelen, akiknek érvényes
tagsági kártyájuk van beragasztott bélyeggel a 2014es évre, a gyűlés alatt ellenőrizni fogják a tagsági
igazolványok érvényességét!
4.
Smernice pre platenie členských príspevkov,
povolení a ostatných náležitostí v roku 2014.
Plnoplatiaci dospelí členovia, ženy
-členský príspevok 2014
-povolenka miestna na vody MO SRZ
Spolu: 20,-€
46,-€
66,-€
Zľavnené povolenky (dôchodcovia):
-členský príspevok 2014
-povolenka zľavnená miestna
Spolu: 20,-€
40,-€
60,-€
Mládež nezárobková a študenti:
-členský príspevok 2014
-povolenka miestna na vody MO SRZ
Spolu : 14,-€
40,-€
54,-€
Deti do 15 rokov:
a)-povolenka miestna na vody MO SRZ
-zápisné
b)-povolenka na všetky vody Rady + vody MO
-zápisné
Mimoriadna snemová známka
14,-€
2,-€
20,-€
2,-€
1,-€
Celozväzové povolenie
Sezónna povolenka na Dunaj
73,-€
40,-€
Hosťovacie povolenia:
Tečúce vody MO (Hron, Ipeľ, Obidský kanál)
-denná povolenka
-týždenná povolenka
7,-€
30,-€
Stojaté vody MO (Berek I, II, III, IV)
-denná povolenka
-týždenná povolenka
-povolenka denná pre nečlena SRZ (vody MO)
-povolenka ročná pre nečlena SRZ (vody MO)
10,-€
40,-€
17,-€
170,-€
Vody Rady SRZ (Dunaj)
-denná povolenka
-týždenná povolenka
10,-€
30,-€
Ostatné platby:
-za neodovzdaný Prehľad o úlovkoch 2013
-náhrada za neodpracovanú brigádu 2013
5.
7,-€
15,-€
Každý rybár je povinný si zakúpiť okrem povolenia na rybolov aj
ročný/ trojročný/ rybársky lístok na mestskom (miestnom) úrade.
Bez rybárskeho lístka je povolenie neplatné!
Otváracia doba kancelárie MO SRZ Štúrovo
JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN, JÚL, AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
Pondelok: 8.00 – 12.00
Utorok:
8.00 – 12.00
Streda:
12.00 – 16.00
Štvrtok:
8.00 – 12.00
Piatok:
8.00 – 12.00
iba v pondelok 8.00 – 12.00
Pondelok: 8.00 – 12.00
Utorok:
8.00 – 12.00
Streda:
12.00 – 16.00
Štvrtok:
8.00 – 12.00
Piatok:
8.00 – 12.00
Zásady používania rekreačného zariadenia
,,Vagón“ na Berek 2
- poplatok za jeden deň nezávisle na počte osôb je 5 EUR
- žiadateľ najprv zaplatí za pobyt celú sumu, až potom je zapísaný do poradovníka
- ak žiadateľ nenastúpi na pobyt, poplatok prepadá v prospech MO SRZ
- užívateľ rekreačného zariadenia preberá a odovzdáva zariadenie v čistom
a nepoškodenom stave podľa inventárnej knihy, vždy v sobotu o 10.00 hod.
v spolupráci so správcom alebo hospodárom Berek 2
- počet postelí je sedem
6.
Brigádnická činnosť pre rok 2014
MO SRZ Štúrovo
Výročná členská schôdza sa rozhodla, že každý člen MO je povinný odpracovať behom roka jednu brigádu (6 hodín)
Tí členovia, ktorí brigádu z rôznych dôvodov neodpracujú, sú povinní uhradiť finančnú čiastku v sume 15,-€ v kancelárii MO pri vydaní povolenia na
rybolov. Kto uvedenú čiastku neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rok
2014.
Brigády nie sú povinní sa zúčastniť - invalidi a dôchodcovia, pre týchto členov je brigáda dobrovoľná.
Brigáda je povinná aj pre mládež do 18 rokov a pre ženy.
UPOZORNENIE!
Za dôchodcov sú považovaní členovia, ktorí dosiahli dôchodkový vek
v zmysle doterajšieho zákona o odchode do riadneho dôchodku, to je 62
rokov.
Zraz účastníkov brigády je o 8:00 hod.na vyznačených revíroch.
Za nepriaznivého počasia sa brigáda nekoná
V mimoriadnych prípadoch - ohrozenie revírov, havárie a iné, budú členovia
pozývaní písomne.
Výbor MO žiada všetkých účastníkov, aby si po dohovore s pomocnými
hospodármi priniesli so sebou vhodné pracovné náradie.
TERMÍN BRIGÁD - JAR 2014
29. marec a 14. jún 2014 - stretnutie brigádnikov o 8:00 na jednotlivých
ramenách
TERMÍN BRIGÁD - JESEŇ 2014
27. september 2014 - Berek I, II, III, IV
27. september 2014 - Dunaj č.1 - kotvisko rybárskych člnov
Upozornenie!
Výbor MO zvýšil úhradu za neodpracovanú brigádu
od roku 2013 na 15,-€!
7.
8.
MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
pre držiteľov povolení na lov rýb v rybárskych revíroch
MO – SRZ ŠTÚROVO
a) Držitelia miestneho, ako aj zväzového rybárskeho povolenia môžu loviť ryby na všetkých revíroch MO-SRZ
uvedených na zozname rybárskych revírov v tomto domácom poriadku. Toto ustanovenie platí aj na povolenia
vydané Radou SRZ v Žiline.
b) Na odstavených ramenách sústavy BEREK sa zakazuje lov všetkých druhov rýb od 15. marca do 15. mája.
c) Na revíre Hron č.1, Ipeľ č.1 a Obidský kanál je lov rýb povolený celoročne a platí čas individuálnej ochrany
rýb.
d) Pri love rýb musia mať loviaci pri sebe okrem rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov a členský preukaz
s fotkou, vydaný základnou organizáciou SRZ.
e) V prípade, že MO-SRZ požiada o výnimku na skorší lov kapra: na revíry MO-SRZ, t.j. najskoršie od 15. mája ,
povolenie lovu bude oznámené vhodnou informáciou pre všetkých členov našej organizácie.
f) Okrem iného je zakázané loviť ryby: na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase neresu, ďalej loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách s tabuľou vyznačenej vzdialenosti od telesa hrádze, alebo
hate.
g) Loviaci pred začatím lovu zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením
dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
h) Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch najviac:
1. Dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov.
2. Štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne
kombináciu týchto druhov rýb.
3. Alebo taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.
i) Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa písmena h) odsek 3 presiahne 7 kg, loviaci
si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
j) Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa
jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
k) Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť.
Každú ulovenú rybu, uvedenú podľa písmena h) odsek 1) a 2) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu po skončení, alebo prerušení lovu. Ak loviaci nemal, alebo si
neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb vyčiarknutím príslušných kolónok.
Správanie sa pri love
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva
a rovnako i po jeho ukončení.
Povinná výbava loviaceho
Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov
a podberák.
Nástrahové rybky
Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. V kaprových vodách sa zakazuje loviť na rybku prinesenú z iného revíru. Lov nástrahových
rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
Na ustanovenia súvisiace s výkonom rybárskeho práva, ktoré nie sú uvedené v tomto rybárskom poriadku
platí zákon č. 139/2002 Z.z a k nemu vydaná vyhláška 185/2006 platná od apríla 2006 (zákon a vyhláška).
LOV RÝB V HRANIČNÝCH VODÁCH
Loviaci na hraničných vodách je povinný sa riadiť ustanoveniami zákona a vyhlášky vo všetkých prípadoch okrem
tu spomenutých výnimiek.
2-0480-1-1 Dunaj č. 1
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne.
Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla pri dodržaní druhového hájenia.
2-0770-1-1 Ipeľ č. 1
Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce.
1) Lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla pri dodržaní druhového hájenia
2) Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100 m nad
a pod rybím prechodom.
3) Zákaz lovu z člna.
9,
Helyi horgászrend
A párkányi horgászszövetség területi
engedélyével rendelkező tagok részére
a) Helyi és szövetségi engedéllyel rendelkezők horgászhatnak a horgászterületi listán szereplő összes helyi vizek-
en, amelyek a házirendben vannak feltüntetve. Továbbá a rendelet vonatkozik a Szlovák Horgászszövetség zsolnai
tanácsa által kiadott engedélyekre is.
b) A Berek vízrendszer holtágain az általános tilalmi idő március 15-től május 15-ig tart. (Tilos a horgászat!)
c) A Garam és az Ipoly folyó 1-es szakaszán a fajlagos tilalmi idő betartása esetén egész évben engedélyezett a
horgászat.
d) Horgászat alatt a horgász köteles magánál tartani a horgászjegyét, horgászengedélyét és a helyi szövetség által
kiadott fényképes tagsági igazolványát.
e) Abban az esetben, ha a helyi horgászszövetség kérvényezi a ponty kivételezett korábbi horgászatát (a szövetség
helyi vizein) azaz legkésőbb május15-től, az összes egyesületi tag informálva lesz a horgászat korábbi engedélyezéséről.
f) Többek közt tilos a horgászat az olyan helyeken, ahol a halak rendkívüli körülmények között és az ívás ideje
alatt összezsúfolódnak. Továbbá tilos a horgászat vízgazdasági építmények környékén a táblával kijelölt távolságon belül.
g) Horgászat kezdete előtt a horgász olvashatóan és a kitörlés lehetőségét kizárva beírja a fogásnaplójába a dátumot és a horgászterület számát ahol horgászik.
h) A horgász napi megtartható horgászzsákmánya (akár több horgászterületen való horgászat esetén) a következő:
1. két darab ponty, süllő, csuka, harcsa, compó vagy ezen halfajok kombinációja
2. 4 darab pisztrángféle, pénzes pér, paduc, márna vagy ezen halfajok kombinációja
3. vagy pedig az olyan mennyiség az összes halfajból aminek az összsúlya nem haladja meg a 7 kg-t.
i) A „h“ pont harmadik bekezdése alapján, ha az utolsó kifogott és megtartani kívánt hal súlya meghaladja a 7-kgot, a súlyától függetlenül ezt az utolsónak kifogott halat megtarthatja.
j) Ha a horgász elsőre nagyobb halat fog, mint 7 kg és megtartja, a napi kifogható mennyiség erre az egy példányra
korlátozódik, bármilyen fajú is legyen.
k) A horgásznaplóba a horgász beírja a kifogott és megtartott halat, feltünteti a hal faját, súlyát és hosszát. Minden
egyes halat a „h“pont alapján azonnal beírja a horgásznaplóba. A többi halfajtát a horgászat megszakítása vagy
befejezése esetén írja be a horgásznaplóba.
Ha a horgász nem fogott és nem tartott meg semmilyen zsákmányt a horgászat befejeztével köteles kihúzni az erre
vonatkozó rubrikákat.
Viselkedés horgászat közben. Horgászati magatartás.
Horgászat közben a horgász felelős a környezetét tisztán és rendben tartani, úgy a horgászat ideje alatt, mint annak
befejeztével.
A horgász kötelező felszerelése.
Kötelező alapfelszerelése:
1. mérce
2. horog kioldó
3. merítő-szák.
Csalihalak
Csalihalaknak csak olyan fajok használhatóak, amelyek egész évben nem élveznek védelmet és elérik a legkissebb
kifogható méretet. Pontyos horgászvizekben tilos a más horgászterületről hozott csalihallal való horgászat. Csalihalfogás kishálóval egy horgászbottal való horgászatnak minősül.
10.
Zoznam a opis rybárskych revírov
1) Odstavené ramená sústavy BEREK:
a) 2-1510-1-1-Berek 1. (malé rameno)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Nána, 4 ha. Lov rýb
je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra. Denné
povolenia vydávame.
b) 2-1511-1-1-Berek 2. (veľké rameno)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron, rozloha 6 ha. Lov rýb je
povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31. decembra. Denné
povolenia vydávame.
c) 2-1512-1-1-Berek 3. (Kamenný Most)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kamenný Most s
rozlohou 6 ha. Lov rýb je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna
do 31. decembra. Denné povolenia vydávame.
d) 2-1513-1-1-Berek 4. (Kamenín)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kamenín s rozlohou
6 ha. Lov rýb je povolený od 1. januára do 14. marca a od 1. júna do 31.
decembra. Denné povolenia vydávame.
2) 2-0740-1-1 Hron č.1
Čiastkové povodie Hrona od ústia pri Štúrove po dolný chotár obce Čata,
Bardoňovský potok (Kvetnianka) od ústia pri obci Bíňa po pramene. Vodná
plocha 293 ha. Revír je začlenený do zväzového povolenia.
3) 2-3770-1-1 Ipeľ č.1
Čiastkové povodie Ipľa od ústia po dolný chotár obce Pástovce a vodná plocha
v obci Chľaba. Lov rýb je povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby
ochrany. Revír je začlenený do zväzového povolenia. Revír je hraničná voda.
4) 2-1471-1-1 Obidský kanál
Odvodňovací kanál pod obcou Obid od čerpacej stanice pri hrádzi Dunaja
po pramene pri obci Búč. Revír je začlenený do zväzového povolenia.
5) 2-09610-1-1 Kamenický kanál
Povodie Kamenického kanála od čerpacej stanice pri hrádzi Hrona po pramene pri ramene Berek 3, Štúrovský kanál od ústia do Kamenického kanálu
po prameň pri TK Vadaš od stavidla na hrádzi Hrona po ústie do Štúrovského kanálu. Revír je začlenený do zväzového povolenia.
6) 2-2040-1-2 Paríž č.1
Čiastkové povodie potoka Paríž od ústia od obce Kamenný Most po cestný
most Gbelce – Svodín. Chovný revír, zákaz rybolovu.
7) 2-2100-1-1 Perec č.1
Čiastkové povodie potoka Perec od ústia pri obci Kamenín po železničný
most v Zalabe. Revír je začlenený do zväzového povolenia.
Na všetkých uvedených revíroch platí zvýšená minimálna lovná miera
lieňa sliznatého (Tinca tinca) - 30 cm.
Odstavené ramená sústavy BEREK sú vyňaté zo zväzového povolenia. Platia povolenia vydané MO-SRZ Štúrovo, prípadne Radou SRZ.
Deti do 15 rokov veku, ktorí sú držiteľmi povolenia na rybolov, môžu loviť
ryby len pod dozorom plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na rybolov.
11.
PRETEKY V ROKU 2014
Propozície pretekov
Miesto pretekov..................................................................Berek 4, Kamenín
Losovanie sektorov, čísiel................ .....................................7.00 – 7.15 hod
Začiatok pretekov.............................................................................. 9.00hod
Koniec pretekov...............................................................................13.00hod
Štartovné lístky je možné zakúpiť v kancelárii MO SRZ, 2 týždne pred pretekmi.
Preteky o pohár starostu obce
Loví sa jednou udicou na plavák alebo na ťažko
Štartovné
Dátum konania
II. ročník Vidra pohár
Štartovné
Dátum konania
Detské preteky
Štartovné
Dátum konania
Feeder preteky
10,-€
1.máj 2014/štvrtok
10,-€
11.máj 2014/nedela
1,- €
19.jún 2014/ štvrtok
Termín pretekov je určený na september, presný dátum určíme včas podľa
vodného stavu Dunaja, maximálny počet pretekárov je 60.
Štartovné
15,-€
V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre každého pretekára.
Propozície:
7:00- 8:00 - prezentácia
8:00- 8:15 - žrebovanie
8:15- 9:50 - príprava
9:50-10:00 - kŕmenie
10:00-15:00 - preteky
15:00-16:00 - váženie,vyhodnotenie
12.
Sumár úlovkov v roku 2012
Skutočné zarybnenie v roku 2013
13.
Celkové vyhodnotenie zarybňovania v množstvách - ks,kg
Celkovo juvenilné štádiá - 295 300 ks
Celkovo dvojročné a staršie násady - 23 800 kg
Celkové vyhodnotenie zarybňovania vo finančnom vyjadrení
Miestne rybárske revíry - zarybnenie z Vlasných finančných prostriedkov
MO SRZ Štúrovo - 28 831 €
Miestne rybárske revíry - zarybnenie z prostriedkov Rady SRZ - 13 736 €
Miestne rybárske revíry SPOLU - 42 567 €
Dunaj č.1 - dotácia z Enviromentálneho fondu MŽP SR - 28 750 €
Dunaj č.1 - prostriedky Rady SRZ - 25 655 €
Dunaj č.1 - SPOLU - 54 405 €
Všetky revíry spolu - 96 972 €
14.
DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK ŠTÚROVO
Mladý rybár Štúrovo „Pytliaci“ je záujmový krúžok určený pre deti a mládež, ktorá
aktívne prejavuje záujem o športový rybolov. Venujeme sa rôznym témam z oblasti
rybárstva, ekológie, ichtiológie a z sčasti aj rybárskym zákonom ohľadom na ich vek
a potrebu znalosti. Zúčastňujeme sa rôznych pretekov, podujatí, táborov a spoločných
vychádzok za účelom osvojenia si rôznych rybárskych techník a brigád, ktoré prispôsobujeme k fyzickým možnostiam mladých rybárov. Samozrejme nie len sa nezúčastňujeme, ale aj organizujeme takéto projekty a dávame možnosť aj deťom zo sociálne
slabšieho prostredia. Takto sa stáva tento koníček dostupný pre všetkých bez rozdielu.
Krúžok dáva veľkú príležitosť a možnosť vychovať dôstojnú a hlavne rozhľadenú rybársku obec.
Tento rok sa niesol v znamení desiateho výročia založenia rybárskeho krúžku. Za
tento čas sme odchovali množstvo skvelých mladých ľudí. Za existencie krúžku sme
dosiahli aj pekné úspechy. Jeden z takých je bezpochyby víťazstvo na detskej rybárskej
olympiáde v Reggio Emília v Taliansku. Urobili sme veľmi dobré meno za hranicami nášmu malému Slovensku. Ďalší taký úspech našich mladých rybárov bolo druhé
miesto na olympiáde rybárskych krúžkov v Seredi a tretie miesto na našej Štúrovskej
olympiáde. Tento rok, teda v roku 2013 sme ako každý rok strávili spoločný víkend
lovom rýb na Berek č.3 po zahájení rybárskej sezóny. No to zďaleka nebolo všetko. Na
prelome júna a júla sme sa na pozvanie nášho družobného krúžku zúčastnili rybárskeho
tábora, kde sme si zasúťažili v rybolove. Naši mladí rybári obsadili druhé a tretie miesto. V polovici júla sme mali už náš tradičný tábor. Tento rok to bolo už po piaty raz.
Bol na súkromnom rybníku v Kamennom Moste. Boli sme ubytovaný v chatkách komfortne vybavenými. Bola tam okrem iného kúpeľňa, kuchynka a aj internet a televízia.
Lovili sme priamo z móla s pred chatiek. Jedným slovom paráda. Na tomto prekrásnom
mieste sme aj dôstojne oslávili naše výročie založenia detského rybárskeho krúžku. Medzi úspechy patri bezpochyby aj to, že chodíme z našimi krúžkarmi na pozvanie na rôzne akcie, kde robíme zábavnou formou prezentáciu moderného športového
rybolovu a jeho dopady na životné prostredie. Sme pravidelnou súčasťou MDD, kde si
vždy spravíme svoj rybársky kútik. Veľmi milou udalosťou je aj Štúrovská zlatá rybka.
Je určená pre materské školy, kde hlavnú úlohu dostáva fantázia našich najmenších.
Detičky pod vedením skúsených pedagógov kreslia svoje zážitky z rybárčenia. Každé
dieťa je samozrejme na slávnostnom vyhodnotení odmenené malou pozornosťou. Je
toho omnoho viac čo ponúkame a všetko to tu ani nedokážem vymenovať.
Našou prioritou je, aby sme deťom predstavili tento koníček čo najpútavejšie.
Hľadáme tie najvhodnejšie spôsoby, ktoré vzbudia taký záujem čo ich udrží pri tomto
športe čo najdlhšie. Dostanú od nás základy, ktoré im určite pomôžu v rozvíjaní svojho
a vlastne nášho spoločného koníčka „Športového rybolovu„ .
Môžeme tak robiť aj vďaka našim partnerom: Mesto Štúrovo, Obec Nána, MO SRZ
Štúrovo, Vyšší územný celok Nitra, Lastia Slovensko, Mišel Zadravec, Carpodrom Kamenný Most, Ryby rybky rybičky, Mivardi.sk, Quick Taxi Štúrovo, Kotva Štúrovo,
BSV Pack Štúrovo, Rybárske potreby Varga Želiezovce, Francúzska pekáreň Štúrovo,
Lekáreň Astra, Štúrovo, Garantbaits.sk, Pedro rybárske potreby Štúrovo.
ĎAKUJEME !!!
Vedúci krúžku Mladý rybár Štúrovo „Pytliaci“ Števo Perutek
Download

Rybársky spravodaj 2014 - pdf