SLOVAK
8åtYDWHĐVNêPDQXiO
+LJK'HILQLWLRQVDWHOLWQêSULMtPDþ
*6+'L
OBSAH
OBSAH
UPOZORNENIE
1DWUKXVDREMDYXMHPQRKR86%]DULDGHQtNWRUpQLHV~YåG\SOQHNRPSDWLELOQp
VSODWQêPLãWDQGDUGPL1LHNWRUp86%IODVKGLVN\NĐ~þHQN\
PDM~SUtOLãQt]NXUêFKORVĢþtWDQLDD]iSLVXDQLHV~WDNYKRGQpSUHIXQNFLX
QDKUiYDQLDSUHKUiYDQLD$NWDNpWR]DULDGHQLDNSULMtPDþXSULSRMtWH
P{åHVDSULMtPDþ]DþDĢVSUiYDĢQHãWDQGDUGQHQDSU]DPU]Q~Ģ
9WRPWRSUtSDGHMHQXWQp86%]DULDGHQLHY\PHQLĢ]DLQ~]QDþNXDOHER
PRGHONejedná sa o vadu prístroja.
3UHSOQRKRGQRWQpY\XåLWLHIXQNFLHQDKUiYDQLD395SRXåLWHH[WHUQê
86%SHYQpGLVN\2GSRU~þDPHQDSUGLVN6$0681**6*%
,QãWDOiFLDE\PDODE\Ģ]YHUHQiRGERUQtNRP3ULQHGRNRQDORPQDVWDYHQLX
P{åHGRFKiG]DĢNYêSDGNRPVLJQiOXDREUD]VDUR]SDGQHQDNRFN\
9SUtSDGHRWi]RNQiVP{åHWHNRQWDNWRYDĢQDDGUHVHVHUYLV#WLSDHX
1. BEZPEýNOSTNÉ INŠTRUKCIE
1.1. PRÍSLUŠENSTVO
2. POPIS HARDWARU
2.1. PREDNÝ PANEL
2.2. ZADNÝ PANEL
2.3. DIAďKOVÝ OVLÁDAý
3. SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
3.1. PRIPOJENIE PRIJÍMAýA
3.2. INŠTALÁCIA
4. PRIPOJENIE PRIJÍMAýA
5. ŠTRUKTÚRA MENU
6. OPERAýNÉ MENU
6.1. EDITÁCIA KANÁLOV
6.2. NA STAVENIE
6.3. IRDETO K A RTA
6.4. MULTIMÉDIÁ
6.5. HRY
6.6. SPRIEVODCA EPG
7. AKO NAHRÁVAġ A PěEHRÁVAġ
7.1. RÝCHLE NAHRÁVANIE
7.2. ýASOVÉ NAHRÁVANIE
7.3. TIME SHIFT
7.4. PREHRÁVANIE
7.5. NASTAVENIE PVR
8. ŠPECIÁLNE FUNKCIE
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
10. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
3
4
5
5
6
7
9
9
10
11
12
13
14
15
24
24
29
29
31
31
31
33
33
35
36
37
38
BEZPEýNOSTNÉ INSTRUKCIE
1. BEZPEýNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Prístroj bol vyrobený tak, aby zodpovedal medzinárodným bezpeþnostným štandardom.
Nasledujúce informácie þítajte pozorne.
1.1. PRÍSLUŠENSTVO
Skontrolujte, þi balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo.
NAPÁJANIE: AC 95~240V 50/60Hz.
UMIESTNENIE: 1HSRXåtYDMWH SUtVWURM YR YRQNDMãRP SURVWUHGt 1HXPLHVWĖXMWH ho EOt]NR L]ERYêFK UDVWOtQ
QHY\VWDYXMWHKRGDåćXDOHERSULDPHPXVOQHþQpPXåLDUHQLX
PREġ$ä(1,(NepreĢDåXMWH VLHĢRYp ]iVXYN\ SUHGOåRYDFLH NiEOH DOHER DGDSWpU\. Mohlo E\ G{MVĢ N ~UD
]XHOHNWULFNêPSU~GRP
8åLYDWHOVNêPDQXiO
High Definition satelitní pĜLMtPDþ
GS 7056HDi
TEKUTINY: 1HY\VWDYXMWH SUtVWURM NYDSNDM~FHM DOHER VWULHNDM~FHM YRGH DQL ho GR YRG\ DOHER LQHM WHNXWLQ\
QHSRQiUDMWH1HVWDYDMWHQDĖYi]\DOHERLQpQiGRE\VYRGRX
ýISTENIE: 3UHGþLVWHQtP SULMtPDþD ho RGSRMWH RG ]GURMD QDSlWLD 3RYUFK SUtVWURMDþLVWLWH YOKNRX XWLHUNRX
1HSRXåtYDMWHUR]S~ãĢDGOi
VENTILÁCIA: 1HEORNXMWH YHWUDFLH RWYRU\ SUtVWURMD =DLVWLWH DE\ PDO SUtVWURM GRVWDWRþQê SUtVWXS Y]GXFKX
N YHQWLOiFLL 1LNG\ QHVWDYDMWH SULMtPDþ QD PlNNê QiE\WRN DOHER NREHUHF 1HVNODGXMWH SUtVWURM QD PLHVWH
NGH MH Y\VWDYHQê SULDPHPX VOQHþQpPX åLDUHQLX DOHER EOt]NR WRSHQLD 1LNG\ QD SULMtPDþ QHXNODGDMWH LQp
HOHNWURQLFNpSUtVWURMH3ULMtPDþE\PDOVWiĢPLQLPiOQHPPRGVWHQ\.
8åtYDWHĐVNêPDQXil
'LDĐNRYêRYOiGDþ
%DWpULe
+'0,NiEHO
3ULMtPDþREDORYêPDWHULiODQLEDWpULHQHVP~E\ĢYKDG]RYDQpGRNRPXQiOQHKRRGSDGX
/LNYLGXMWHLFKHNRORJLFNêPWULHGHQtPSRGĐDPLHVWQ\FKSUHGSLVRY.
DOPLNKY: 1HSRXåtYDMWH GRSOQN\ NWRUp QLH V~ GRSRUXþHQp YêUREFRP 0{åX VS{VRELĢ ~UD] HOHNWULFNêP
SU~GRPDOHERSRãNRGHQLHSUtVWURMD
Ò'5ä%$1HSRN~ãDMWH VD SUtVWURM QLNG\ VDPL RSUDYRYDĢ. $NêNRĐYHN ]iVDK GR SUtVWURMD ]UXãt MHKR ]iUX
NX3UtVWURMP{åHE\ĢRSUDYRYDQêLEDNYDOLILNRYDQêPRGERUQtNRP
BÚRKY: 3RNLDĐ MH SUtVWURM XPLHVWQHQê QD PLHVWH NGH VDþDVWR Y\VN\WXM~ E~UN\ PDOR E\ E\Ģ Y ]iVXYNH
QDPRQWRYDQp RFKUDQQp ]DULDGHQLH 3UtVWURMH SULSRMHQp N SULMtPDþu DNR V~ WHOHYt]RU\ DOHER +L)L PXVt
WDNWLHåVSĎĖDĢYãHWN\RFKUDQ\SURWLSUHSlWLX
Pre ~SOQp Y\SQXWLH SUtVWURMD D MHKR RGSRMHQLH RG ]GURMD QDSlWLD Y\WLDKQLWH VLHĢRY~ ]iVWUþNX
SUtVWURMD]RVLHĢRYHM]iVXYN\.
6LHĢRYi]iVWUþNDE\PDOD]RVWDĢ ĐDKNRSUtVWXSQi
3
4
323,6+$5'WARU
2. POPIS HARDWARU
2.1. PREDNÝ PANEL
2.2. ZADNÝ PANEL
1
2
1) CH: Tlaþidlo pre prepínanie kanálov
2) VOL: TlaþLGORSUH]QLåRYDQLHD]Y\ãRYDQLH~URYQHKODVLWRVWL]YXNX
6
5
4
3
8
9
7
1) LNB IN: Tento konektor VO~åL k SULSRMHQLX koaxiálneho NiEOD od /1% na SDUDEROH Rozsah NPLWRþWX
MHa0+]3UHStQDFLHQDSlWLH9D9MHWDNWLHåYHGHQpFH]WHQWRNRQHNWRr
3) MENU: 7RWRWODþLGORVO~åLQD]REUD]HQLHPHQX
2) IF OUT: 8PRåĖXMH SULSRMHQLHćDOãLHKR SULMtPDþD =DSRMWH ho do SRUWX /1% ,1 na GUXKRP SULMtPDþi
SRPRFRX5)NiEOD
4) OK: 7ODþLGORQDYVWXSGRSRGPHQXDOHERSRWYUGHQLHYRĐE\
3) TV SCART: =DSRMWHNWHOHYt]RUXSRPRFRX6&$RTNiEOD
5) ON/OFF: tlaþLGORSUH]DStQDQLHDY\StQDQLHGRSRKRWRYRVWQpKRUHåLPXSUtVWURMD
4) HDMI: =DSRMWHGR+' 79SRPRFRX+'0,NiEOD
6) INFRAýERVENÝ SNÍMAý:6O~åLNSUtMPXVLJQiOX]GLDĐkového ovládaþD1LþtPKRQHEORNXMWH
5) USB HOST PORT: 3RXåtYDVDNSULSRMHQLX86%]DULDGHQLDNSULMtPDþX
7) DISPLEJ 7 SEGMENTOVÝ: =REUD]XMH DNWXiOQHþíslo NDQiOX Keć MH SUtVWURM v SRKRWRYRVWQRP UHåL
PH]REUD]XMHþDV
6) RCA: =DSRMWHNH[WHUQpPX]DULDGHQLXSUHREUD]L]YXN
8) SLOT PRE 9/2ä(1,( KARTY: $E\ ste PRKOL sledovaĢ kódované kanály PXVtWH do tohto VORWX YOR
åLĢ SUtVOXãQ~ NDUWX NWRU~ ]DN~SLWH X GLVWULE~WRUD .DåGi karta XPRåĖXMH sledovaĢ LED XUþitý RNUXK
kanálov Karta REVDKXMH LQIRUPiFLH o WRP ako RGEORNRYDĢ kanál DE\ ste ho PRKOL sledovaĢýip na
NDUWHPXVtSULYNODGDQtVPHURYDĢGROHDGRYQ~WUD
7) S/PDIF DIGITAL OUTPUT: Tento konektor VO~åL k ]DSRMHQLX externého +L)L V\VWpPX FH] 63',)
YVWXS
8) POWER SWITCH: 7êPWRVStQDþRPSULSiMDWHRGSiMDWHSUtVWURMQD]GURMQDSlWLD
9) POWER INPUT: 9VWXSSUHVLHĢRYêNiEHO5R]VDK $&QDSlWLDMHa9
5
6
2.3. DIAďKOVÝ OVLADAý
1) POWER: 6O~åL k SUHStQDQLX SULMtPDþa do pohotovostného UHåLPX a MHKR RSlWRYQpPX zaSQXWLX
2) MUTE:=DStQDY\StQD]YXN
3) SLEEP: 1DVWDYXMHþasovaþ (þas, po NWRURP
XSO\QXWtVDSUtVWURMY\SQH
4) V.FORMAT: Mení HD IRUPiW YLGHR YêVWXSX
LSS$8T2
17)
1
3
19) FAV:=REUD]XMH]R]QDPREĐ~EHQêFKNDQiORv
4
20) INFO:=REUD]XMHNUiWNHLQIRUPiFLHRSURJUDPHSRNLDĐV~GRVWXSQp
21)
8
9
10
6)
: Prepína PHG]L UHåLPRP VOHGRYDQLD teOHYt]LHSRþ~YDQLDUiGLD
11
13
8)
18
10) MENU: 2WYiUD hlavné PHQX Pre VNU\WLH
PHQXVWODþte toto tlaþLGOR]QRYX
19
13) CH / CH : Prepína na QDVOHGXM~FL /
SUHGFKiG]DM~FLNDQiO
26) STOP :=DVWDYHQLHSUHKUiYDQLDDOHERQDKUiYDQLD
28) PAUZA : 3DX]D]DVWDYtREUD]DOHERVSXVWtIXQNFLX TLPH6KLIW
29) Pretáþanie späĢ ( ) a pretáþanie vpred ( ):3UHWiþDQLH]i]QDPX
31
33
34
14) ź / Ÿ: 8PRåĖXM~ posúvaĢ NXU]RURP na
REUD]RYNHKRUHDGROH
15) OK: TlaþLGOR pre SRWYUG]RYDQLH ]DGiYDQLD
QDVWDYHQLD 3UL sledovaní WHOHYt]LH zobrazí zo]QDPWHOHYt]Q\FKNDQiORv
24) äLTÉ / AUDIO TLAýIDLO: Dodatoþné IXQNFLH RWYiUDQLH VRXQGWUDFNX a RWYiUDQLH okna
VUHåLPRP]YXNX
27) RECORD :=DSQHQDKUiYDQLH
14
:3UHStQDQDSUHGFKiG]DM~FLNDQiO
12) EXIT: =DWYiUD akékoĐvek PHQX alebo LQIRU
PDþné okno a spúšĢa späĢ VOHGRYDQLH proJUDPX
23) MODRÉ / TITULKY TLAýIDLO: DodatoþQpIXQNFLHRWYiUDQLH]R]QDPXMD]\NRYWLWXONRv
25) PLAY Ź:3UHKUiYDQLHQRUPiOQRXUêFKORVĢRX
9) LAST: VUiWL sa o MHGQX úroveĖ späĢ SUL
SUHKOLDGDQt PHQX alebo obrazovky a XNODGi
]PHQy
11) VOL+ / VOL-:1DVWDYXMHKODVLWRVĢ
:3UHYiG]DYêEHUĐXERYRĐQpKR]R]QDPXY0HQX
22) ýERVENÉ / ZELENÉ TLAýIDLO: ýervené tlaþLGOR MH XUþené pre þtWDQLH VSUiY Irdeto SULD
P\ SUtVWXS z REUD]RYN\ Farebné tlaþLGOi VO~åLD pre SUiFX s WHOHWH[WRP )XQNFLH RGSRYHGDM~FH MHG
QRWOLYêPIDUHEQêPWODþLGOiPV~SRStVDQpYPHQX
5)
: SpúšĢa teletext DNWXiOQHKR NDQiOX (poNLDĐMHWHOHWH[WQDGDQRPNDQiOHSRGSRURYDQê
7) 0~9: : ýíselné tlaþLGOi na RYOiGDQLX VO~åL
SUH]DGiYDQLHQXPHULFNêFKKRGQ{W
/ :3RVRXYDMtRVWUiQNXGRSĜHGX]SČW1DSĜíklad pĜLOLVWRYiQtVH]QDPHP
18) GUIDE:=REUD]XMHWHOHYt]QHKRVSULHYRGFX3UHMHKRVNU\WLHVWODþte toto tlaþLGOR]QRYX
30) Posun späĢ ( ) a posun vpred ( ): 3RVXQSUHELHKDDNWODþLGORGUåtWH
31)
:6H]QDPQDKUiYRN
32)
:6SRPDOHQpSUHKUiYDQLH
33) ZOOM:3RV~YDMWH]Ylþšenú þasĢREUD]X=YlþãHQLHP{åHWHY\EUDĢ[DOHER[
34) SAT: Toto tlaþLGORVO~åLNYêEHUXVDWHOLWX
35)
: 2SDNRYDQLHVOHGRYDQLHGHILQRYDQHMREODVWLVRSDNRYDQtP
30
36) Zachytenie: =DFK\WtREUD]
38
=iORåNDOznaþtPLHVWRSULSUHKUiYDQt
38) Presun na ćDOãLX]iORåNX3UHVXQLHVDYQDKUiYNHQDćDOãLX]iORåNXDNMHNGLVSR]tFLL
16) Ż / Ź: 3RVXQXM~ NXU]RU po obrazovke a
XPRåĖXM~SUHYiG]DĢU{]QHQDVWDYHQLD
7
8
SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
3.2. INŠTALÁCIA
-D]\NRYpQDVWDYHQLH
Toto menu Vás prevedie prvou inštaláciou GoSAT GS 7056HDi. Prosím vyberte jazyk.
3. SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
3.1. PRIPOJENIE PRIJÍMAýA
Pripojenie antény a TV/Video
Pripojte kábel k LNB pomocou F konektora. Pripojte SCART kábel, RCA alebo HDMI kábel podĐa obrázka. Najlepšiu kvalitu obrazu získate prepojením pomocou HDMI kábla.
HIFI
Typ ladenia
0RåQRY\EUDĢOHQYRĐEX)DVW6FDQ
USB
TV
Napájanie / Zapnutie
Pripojte sieĢový kábel do zásuvky. Zapnite hlavný vypínaþ na zadnej strane prístroja. Stlaþte tlaþidlo
STANDBY na prijímaþi, alebo diaĐkovom ovládaþi.
'LV(T&
$NSRXåtYDWH'LVHTFSUHStQDþPXVtE\ĢYWRPWR menu nastavený. V prípade zlého nastavenia, nebude
SULMtPDþIXQJRYDĢVSUiYQH
9ORåHQLHSUtVWXSRYHMNDUW\
'UåWH kartu tak, aby elektronický þip bol na vzdialenejšej strane a smeroval nadol. 9ORåWH kartu do
slotu.
9êEHUNUDMLQ\
9\EHUWHNUDMLQXNGHEXGHSULMtPDþSRXåtYDQê
9
35,32-(1,(35,-Ë0$ý$
ŠTRUKTÚRA0(18
5. ŠTRUKTÚRA MENU
4. PRIPOJENIE PRIJÍMAýA
PokiaĐ nedokonþíte všetky zapojenia, nepripájajte prístroj ku zdroju napätia.
Hlavné menu
Výber satelitu
+,),
Úprava staníc
Editácia zoznamu
Zoznam FAV
Ladenie
Nast. TP
Jazyk
Detský zámok
86%
Inštalácia
TV
Nastavenie
4.1. UMIESTNENIE PRIJÍMAýA
0RåQRVWL
Továrenské hodnoty
Informácie
Prijímaþ by mal byĢ umiestnený na dobre vetranom mieste. NeumiestĖujte prístroj do uzavretého nábytku, mohol by sa prehriaĢ. Nevystavujte prístroj priamemu slneþnému åLDUHQLX vlhku, hrubému zachádzaniu ani kontaktu s domácimi zvieratami. Na prijímaþ neukladajte åLDGQH iné elektronické prístroje.
Umiestnenie by malo byĢ v dosahu kábla.
Stav karty
ýasovaþ
A/V nastavenie
OSD nastavenie
2GRVODĢGR86%
3ULMDĢ]86%
6WDY6RIW&HOOVOXåE\
Stav Loaderu
4.2. ZAPOJENIE ANTÉNY
ýas
Irdeto CA Stav
Schránka
Detský zámok
Po nainštalovaní systému antény zapojte koaxiálny kábel LNB antény do zdierky LNB IN na zadnej þasti
prístroja. Všetky konektory káblov by mali v zdierkach pevne GUåDĢ, nepokúšajte sa ich nijako do zdierok
priskrutkovaĢ. Kábel by mal byĢ 75 ȍ impedancie koaxiálny na konci s konektorom typu F.
$NSULMtPDWHVLJQiO]YLDFHUêFKVDWHOLWRYMHQXWQpWLHWRVDWHOLW\QDVWDYLĢYPHQXSULMtPDþDYSRORåNH
Inštalácia.
Info o produkte
HDMI Informácie
Stav produktov
Upgrade software
Nahraté programy
Nastavenie PVR
ýasovaþ
4.3. ZAPOJENIE K EXTERNÝM PRÍSTROJOM
1) Zapojenie televízora
Po inštalácii systému paraboly zapojte koaxiálny kábel z LNB paraboly. Pre pripojenie prijímaþa k teleYt]RUXSRXåLWHQDVOHGXM~FHUR]KUDQLD
VLGHR6&$RT5&$åOWê+'0, $XGLR6&$RT5&$ (þHUYHQêELHO\63',F+'0,
2) Zapojenie externého Hi-Fi audio systému
K zapojeniu externého +L)Laudio systému je prijímaþ vybavený 2 5&$ konektormi na zadnej strane
prijímaþa, oznaþenými L a R, ktoré sa zapájajú do Đavého a pravého audia.
3) Zapojenie iných satelitných prijímaþov
Zapojte satelitný kábel antény do zdierky LNB IN v prijímaþi. 6iným konektorom, zapojte zdierku IF OUT
na prijímaþi do zdierky LNB IN iného prijímaþa.
MP3 Zoznam
MP3 Súbory
PVR
Multimédia
Zoznam MP3
Zoznam obr
Zoznam médií
Disk / Pamät
Hry
JPEG zoznam
Zoznam zachytených
Zoznam médií
Nastavenie titulkov
Sokoban
Správca súborov
Tetris
,QIRR~ORåLVNX
86%PyG2GREUDĢ
Sprievodca EPG
11
12
OPERAý1e0(18
6.1. EDITÁCIA KANÁLOV
6. OPERAýNÉ MENU
HLAVNÉ MENU
< Funkce hlavního menu >
1. ÚPRAVA KANÁLOV - Toto menu ponúka funkcie ako je vymazanie alebo zamknutie kanálov, zmena
ich názvu alebo pridanie /odobratie zo skupiny obĐúbených.
2. NASTAVENIE - Toto menu ponúka funkcie ako inštalácia, PRåQRVWL upgrade softwaru, návrat
k továrenským hodnotám a detailné informácie o STB.
3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto.
4. MULTIMÉDIA0{åHWHVLY\FKXWQDĢ poþúvanie hudby þi sledovanie filmov.
5. HRY - Obsahuje 2 hry.
6. SPRIEVODCA EPG - Programové informácie sú dostupné iba pokiaĐ sú poskytované vysielaþom.
< Tip >
9SUtSDGH]REUD]HQLDRNQDVRåLDGRVĢou o zadanie PIN kódu je prednastavený kód „0000“.
PokiaĐ vyvoláte funkciu, ktorá nie je dostupná, zobrazí sa na obrazovke ikona
Unavailable.
6.1.1. Editácia kanálov
V menu Úprava kanálov vyberte SRORåNXEditácia kanálov. Kanály P{åHWH vymazaĢ, uzamknúĢ, meniĢ
ich názov atć. Pre prepínanie medzi zoznamom televíznych/rádiových kanálov stlaþte tlaþidlo TV/Radio
.
* ýervené tlaþLGORV\PDåHNDQiO
* Zelené tlaþLGOR Zamkne / odomkne kanál po zadaní PIN kódu. Ako náhle je kanál uzamknutý ]DNDå
dým keć ho chcete sledovaĢ, zadajte PIN kód.
* äOWp tlaþLGOR Premenovanie kanálu. Zobrazí sa klávesnica pomocou ktorej zadajte nový názov kanálu.
* 0RGUpWODþLGOR6O~åLNSUHVXQXSURJUDPQDLQ~SR]tFLX3RVWODþHQtP{åHWHSUHVXQ~ĢNDQiOQD
SRåDGRYDQ~SR]tFLX2SlWRYQêPVWODþHQtPPRGUpKRWODþLGOD]PHQXSRWYUGtWH
$NSRXåtYDWH)DVW6FDQW~WRIXQNFLXQLHMHPRåQpSRXåtYDĢ3UHYODVWQê]R]QDPNDQiORYRGSRU~þDPH
SRXåLĢ]R]QDP)$9NDQiORYNGHPRåQRSURJUDP\YRĐQHSUHV~YDĢ
Tlaþidlo ,1)2 Zobrazí sa okno s funkciami Triedenie. TULHGHQLH P{åHWH kanály zoradiĢ podĐa
*
abecedy, alebo ako prednastavené.
* 3R]QiPND3UHXĐDKþHQLHHGLWiFLHP{åHWHR]QDþLĢYLFHSURJUDPRYV~þDVQHSRPRFRXWODþLGOD
6.1.2. ObĐúbené 1-8
V menu Úprava kanálov vyberte SRORåNXFAV 1-8. Do zoznamu obĐúbených kanálov P{åHWH kanály
pridávaĢ, alebo je odtiaĐ odoberaĢ Zoznam naĐavo zobrazuje všetky dostupné kanály. Zoznam napravo
zobrazuje kanály oznaþené ako obĐúbené. Pre prepínanie medzi zoznamom televíznych/rádiových kanálov stlaþte tlaþidlo TV/Radio .
13
14
[Pridanie kanálu do zoznamu obĐúbených]
- V Đavej lište menu vyberte pomocou šípok (Ÿ/ź) zoznam obĐúbených kanálov a potvrćte OK.
- Pomocou šípok (Ÿ/ź) vyberte zo strednej lišty kanál, ktorý chcete pridaĢ a stlaþte zelené tlaþidlo.
PrepínaĢVDPHG]LOLãWDPLP{åHWHSRPRFtãtSRNŻ/Ź).
6.2.1.1. Výber satelitu
V menu Inštalácia vyberte SRORåNXVýber satelitu. Prijímaþ je vybavený SUHGSURJUDPRYDQêPL informáciami transpondérov pre U{]QHsatelity. Pomocou šípok (Ÿ/ź) vyberte SRåDGRYDQê satelit a stlaþte OK.
Pre jeho deaktiváciu stlaþte tlaþidlo OK znovu.
< Tip >
- Pridanie jedného kanálu do niekoĐko zoznamov obĐúbených kanálov: Pomocou tlaþidlo FAV
te niekoĐko zoznamov obĐúbených kanálov a potvrćte OK.
6.2.1.2. Ladenie
V menu Inštalácia vyberte SRORåNXLadenie. Pomocou šípok (Ÿ/ź/Ż/Ź) nastavte SRåDGRYDQp parametre tak, aby bola sila a kvalita VLJQiOX najvyššia. Po nastavení všetkých parametrov stlaþte þervené
tlaþidlo.
vyber-
[Vymazanie kanálu zo zoznamu obĐúbených]
- Vyberte kanál a stlaþte þervené tlaþidlo.
< Varovanie >
9SUtSDGHåHV~KRGQRW\VLO\DNYDOLW\VLJQiOXVNRQWUROXMWH]DSRMHQLHDQWpQ\DLFKSDUDPHWUH
[Iné funkcie]
- Triedenie: Triedi kanály, zadané v zoznamu kanálov buć abecedne, alebo podĐa prednastaveného
poriadku.
- PresunúĢ: PresuĖte kanál na inú pozíciu v zozname.
- PremenovaĢ: Premenuje kanál pomocou zobrazenej klávesnice.
6.2. NASTAVENIE
9KODYQRPPHQXY\EHUWHSRORåNX1DVWDYHQLH7RWRPHQXREVDKXMHSRORåN\,QãWDOiFLD0RåQRVWL
7RYiUHQVNpQDVWDYHQLHDGHWDLOQpLQIRUPiFLHRV\VWpPH3RGĐDVWDYX]DSQXWLHIXQNFLH)DVW6FDQMHWXWLHå
0RGUpWODþLGOR7RWRWODþLGOR]PDåHYãHWN\XORåHQpNDQiO\DY\NRQiQRY~LQãWDOiFLX)DVW6FDQ
alebo
ýHUYHQpWODþLGOR7RWRWODþLGORVSXVWt6N\OLQNDNWXDOL]iFLXDXORåtYãHWN\QRYpSURJUDPQDNRQLHF]R]QDPX
Viac o týchto funkciách nájdete v kapitole 8
6.2.1. Inštalácia
0HQXInštalácia XPRåĖuje nastaviĢ parametre nevyhnutné pre príjem VLJQiOX a resetovanie dát kanálu,
atć.
15
Satelit:
Vyberte satelit, ktorý chcete nastaviĢ.
Frekvencia LNB:
=DGDMWHIUHNYHQFLX/1%
22 kHz:
Zapnite alebo vypnite 22kHz.
DiSEqC 1.0 / 1.1:
PokiaĐ SRXåtYDWH 'L6(T& / 1.1, vyberte þíslo portu. Inak vyberiete
Vypnuté.
Typ motora:
V\EHUWHPHG]L86$/69ypnuté.
Zoznam TP:
V\EHUWHWUDQVSRQGpUSRåDGRYDQpKRVDWHOLWX
VyhĐadávanie siete:
PokiaĐ zapnete túto funkciu, vyhĐadajú sa nové alebo neznáme transpondéry.
Typ vyhĐadávania:
Auto / Ruþné / Rozšírené.
Auto - VyhĐadá všetky transpondéry.
Ruþné - VyhĐadá urþitý transpondér.
Rozšírené - VyhĐadá urþitý kanál transpondéru.
5HåLPY\KĐadávania:
Vyberte druh kanálov, ktorý sa má vyhĐadávaĢ.
16
Proces vyhĐadávania kanálov trvá niekoĐko minút. VĐavo sa zobrazia nájdené televízne kanály, napravo
nájdené rádiové kanály. Keć þasová os dosiahne 100%, vyhĐadávanie je dokonþené. Tlaþidlom OK
vyhĐDGDQpNDQiO\XORåtWHDRSXVWtWHPHQX
6.2.2.1. Jazyk
V menu 0RåQRVWL vyberte Jazyk. TXP{åHWHY\EUDĢ jazyk menu, zvuku a titulkov.
< Tip >
P{åHWHNHG\NRĐvek ukonþiĢ stlaþením tlaþidla Exit.
6.2.1.3. Nastavenie TP (transpondéru)
V menu Inštalácia vyberte SRORåNXNastavenie TP. Pomocou šípok (Ÿ/ź) vyberte transpondér a potvrćte OK. Údaje vkladajte pomocou þíselných tlaþidiel.
* Zelené tlaþidlo: PridaĢ nový transpondér
* äOWpWODþidlo: VybraĢ satelit.
* ýervené tlaþidlo: VyhĐadaĢ kanály.
Jazyk Menu:
Vyberte jazyk pre menu.
Jazyk zvuku:
Vyberte jazyk zvuku prehrávaného programu. PokiaĐ je na výber niekoĐko jazykov, automaticky sa vyberie nastavený jazyk.
Druhý jazyk zvuku:
PokiaĐ jazyk, ktorý je nastavený na zvuku nie je v programe obsiahnutý,
spustí sa druhý jazyk zvuku.
Titulky:
Vyberte zapnúĢ / vypnúĢ titulky.
Jazyk titulkov:
Vyberte jazyk titulkov. THQWRMD]\NEXGHSRXåtYDQêDNRSUHGQDVWDYHQê
Druhý jazyk titulkov:
PokiaĐ jazyk, ktorý je nastavený ako jazyk titulkov nie je v programe obsiahnutý, spustí sa druhý jazyk titulkov.
6.2.2.2. Detský zámok
V menu 0RåQRVWL vyberte Detský zámok. TXP{åHWHQDVWDYLĢ vekový limit, zmeniĢ PIN kód a zamknúĢ
menu a kanály. To všetko pomocou tlaþidiel so šípkami (Ÿ/ź/Ż/Ź).
3,1NyGEXGHY\åDGRYDQê
- pri zamknutom menu alebo kanáli
- pri programe, ktorého odporuþenie nedosahuje nastaveného vekového limitu
0RåQRVWL
V tomto menu 0RåQRVWL P{åHWH nastaviĢ jazyk, þas, þasovaþ, detský zámok, A/V nastavenie, OSD
a prenos dát na USB.
17
18
Vekový limit:
Zadajte vek.
ZmeniĢ PIN kód:
Zadajte nový PIN kód.
Zamknutie kanálu:
Zamknete / odomknete NDåGp menu, alebo XPRåQtWH / ]DNiåHWH funkcie
zamykania. Pre zamknutie kanálu ho vyhĐadajte v zozname.
1DVWDYWHSRåDGRYDQpKRGQRW\GRYãHWNêFKSROtDXORåWHþerveným tlaþidlom. Tlaþidlom Menu sa vrátite
do SUHGFKiG]DM~FHKR menu. V SUtSDGH åH sa ]DGDQp Y\StQDQLH / ]DStQDQLH kryje s SUHGFKiG]DM~FLPL
zadaniami, nový þasovaþVDQHXORåt
6.2.2.3. ýas
V menu 0RåQRVWL vyberte ýas. Nastavte dátum a þas.
5HåLP
Auto - Dátum a þDVEXG~QDVWDYHQpLQIRUPiFLDPL]Y\VLHODQLD
Manual - Nastavte dátum a þas manuálne.
Dátum:
1DVWDYWH]REUD]RYDQLHGiWXPXLEDPDQXiOQ\UHåLP
GMT:
Nastavte þDVRYpSiVPR
ýas:
ýDVLEDPDQXiOQ\UHåLP
Letný þas:
V\SQHWH]DSQHWHOHWQêþas.
6.2.2.4. ýasovaþ
V menu 0RåQRVWL vyberte ýasovaþ. Tu P{åHWH nastaviĢ v akom þase sa má SULMtPDþ sám Y\SQ~Ģ alebo
QDRSDN ]DSQ~Ģ. Pre funkciu DXWRPDWLFNpKR ]DStQDQLD nechajte WHOHYt]RU ]DSQXWê alebo nastavte WDNWLHå
jeho þasovaþ.
* ýHUYHQpWODþidlo: PridaĢ þasovaþ.
* =HOHQpWODþidlo: VymazaĢ þasovaþ.
* äOWpWODþidlo: VymazaĢ všetky þasovaþe.
19
5HåLP
6SiQRN.Y\SQXWLXSULMtPDþa.
3UHEXGHQLH.]DSQXWLXSULMtPDþa.
Kanál:
V\EHUWHNDQiONWRUêVDPiVSXVWLĢSR]DSQXWt
Cyklus:
Vyberte Raz / Denne / 7êåGHQQH
Dátum:
TlaþLGORP2.Y\EHUWHGiWXP
ýas spustenia:
Zadajte þDVNHG\VDPiSUtVWURMY\SQ~ĢDOHER]DSQ~Ģ.
Trvanie:
1DVWDYWHGĎåNXQDKUiYDQLD
6.2.2.5. A/V nastavenie
V menu 0RåQRVWL vyberte A/V nastavenie. TXP{åHWHQDVWDYRYDĢ obraz a zvuk.
20
Video výstup:
Vyberte mód CVBS, alebo RGB.
HDMI výstup:
Vyberte mód RGB, YCbCr, alebo Auto.
Typ obrazovky:
Vyberte 4:3, 16:9.
3UHYRGY]KĐDGX
Vyberte Pillar Box (16:9), Letter Box (4:3), Pan & Scan alebo Auto.
HD Formát:
0iWHPRåQRVĢY\EUDĢUR]OtãHQLHSLSSLalebo Auto.
Dolby Digital:
=DSQLWHDOHERY\SQLWH]YXN'ROE\
HDMI zvukový výstup:
9\EHUWH3&0DOHER'ROE\'LJLWDO9DãD79PXVtE\ĢY\EDYHQi''
GHNRGpURP$NMHY\EUDQiYRĐED''P{åHE\ĢSULSUHKUiYDQt
PXOWLPpGLtXQLHNWRUêFKV~ERURYSUREOpPVR]YXNRP
HDCP:
=DSQHDOHERY\SQHRFKUDQX+'&3
Nastavenie obrazu:
7XP{åHWHQDVWDYLĢMDVNRQWUDVWDIDUEXREUD]X0{åHWHWDNpQDVWDYLĢ
SULHKĐDGQRVĢPHQX
6.2.2.7. OdoslaĢ do USB
V menu 0RåQRVWLY\EHUWHOdoslaĢ do USB. 7XP{åHWHSUHQiãDĢGiWD]SULMtPDþDQD86%]DULDGHQLH
6.2.2.6. OSD nastavenie
V menu 0RåQRVWLY\EHUWHOSD nastavenie. 7XP{åHWHSUHYiG]DĢQDVWDYHQLH26'
6.2.2.8. PrijaĢ z USB
V menu 0RåQRVWLY\EHUWHPrijaĢ z USB. 7XP{åHWHSUHQiãDĢGiWD]86%]DULDGHQtGRSULMtPDþa.
3ULHKĐDGQRVĢ26'
V\EHUWHSULHKĐDGQRVĢPHG]LDå
ýasový limit
LQIRUPDþQpKRRNQD
=DGDMWHþDV]REUD]HQLD LQIRUPDþQpKR RNQD PHG]L - VHN~QG alebo Stále.
Nízko-spotrebný
SRKRWRYRVWQêUHåLP
=DSQLWH / Y\SQLWH Qt]NRVSRWUHEQê SRKRWRYRVWQt UHåLP V tomto UHåLPH
QHPXVLDIXQJRYDĢQLHNWRUpIXQNFLHDNRQDSUtNODG6WDQGE\27ANDS
5HåLPWpP\
V\EHUWHW\SWpP\+'79DOHER6'7V.
7pPD
Vyberte IDUEX menu, na YêEHUMH SUHGQDVWDYHQêFK IDULHE WpPy, alebo
8åtYDWHĐRPGHILQRYDQiWpPD
Základný mód EPG:
0RåQRY\EUDĢDNRVDEXGH]REUD]RYDĢSURJUDPRYêVSULHYRGFD
Dynamická aktualizácia
zoznamu programov:
)XQNFLXMHPRåQp]DSQ~ĢDOHERY\SQ~Ģ9LDFYNDSLWROH
Fast Scan Mód:
9\EHUWHPyG$XWRDOHER9\S9LDFYNDSLWROH
6.2.3. TRYiUHQVNpKRGQRW\
menu Nastavenie Y\EHUWHTRYiUHQVNp hodnoty. 7u P{åHWH YUiWLĢ YãHWN\QDVWDYHQLD do S{YRGQêFK
V
KRGQ{WSUHGQDVWDYHQêFKYêUREFRP6WODþWH2.EXGHWHSRåLDGDQêR]DGDQLH3,1NyGXSUHGQDVWDYHQê
MHij3URFHVP{åHWUYDĢQLHNRĐNRVHN~QG
V QDVWDYHQt 26' Y\EHUWH7pPX menu. =REUD]t VDQDVOHGXM~FH RNQR Vyberte IDUEX menu
PHG]L SUHG QDVWDYHQêPLWpPDPLDOHERVLGHILQXMWHVYRMXYODVWQ~
21
22
6.2.4. Informácie
6.2.4.1. Info o produkte
7RWRPHQXQiPSRVN\WQHLQIRUPiFLHRSULMtPDþLYHU]LL6:DMHMSRVOHGQHMDNWXDOL]iFLL
6.3. IRDETO KARTA
V tomto menu sa ]REUD]XMH VWDYkartyVOXåE\ 6RIWFHOO/RDGHUX a 6FKUiQN\9ORåWH kartu GRVORWXEXGH
UR]R]QDQiDXWRPDWLFNy0{åHWHDNWXDOL]RYDĢVRIWZDUHYPHQX8SJUDGH6RIWZDUXIXQNFLD2T$
6WDYNDUW\]REUD]tLQIRUPiFLHR9DãHMNDUWH
6WDYVOXåE\VRIWFHOO]REUD]XMHLQIRUPicLHRGHNyGRYDQt
6WDY/RDGHU]REUD]XMHLQIRUPiFLHRSULMtPDþL]DYiG]DþDDYHU]LX,UGHWR
6FKUiQNDWXQiMGHWHVSUiYyNWRUp9iP]DVODOSUHYiG]NRYDWHĐSUtVWXSRYpNDUW\
5RGLþRYVNê]iPRNYtomto menu je PRåQp QDVWDYLĢ 3,1pre NDåGpKRþOHQD URGLQy0RåQR tak ĐDKNRSRGĐa
YHNXXåtYDWHĐa ILOWURYDĢ SURJUDPyNWRUpje PRåQp VOHGRYDĢ Y\VLHODWHĐ musí Y\VLHODĢ SUt]QDNs YHNRYêP
OLPLWRPPre YVWXSGRWRKWRmenu SRXåLWH 3,1NWRUêje QDVWDYHQê na VDãHMSUtVWXSRYHM karte QHMHGQi
VDR3,1SULMtPDþD
3R]QiPNDPo WURFKFK\EQêFK ]DGDQLDFK 3,1XG{MGH k ]DEORNRYDQLX kartyK RGEORNRYDQLX prosím NRQ
WDNWXMWHSUHYiG]NRYDWHĐa VDãHMSUtVWXSRYHMNDUW\
6.2.4.2. HDMI informácie
TXP{åHWH]LVWLĢSRGSRURYDQpUR]OtãHQLHREUD]XDIRUPiWREUD]XLEDSUL]DSRMHQt+'0,
6WDYSURGXNWRYWXVD]REUD]XM~LQIRUPiFLHRSURJUDPRFKNWRUpP{åHWHVOHGRYDĢ
8SJUDGHsoftware toto menu VO~åL pre ruþQ~DNWXDOL]áciu VRIWYpUX0HQXje SUtVWXSQpOHQak je QRYê
VRIWYpUNGLVSR]tFLL
6.4. MULTIMÉDIÁ (iba s pouåitím USB)
V\EHUWH Multimédiá ] KODYQpKR PHQX 3RåDGRYDQp menu P{åHWH Y\EUDĢ pomocou QDYLJDþQpKR WOD
þLGOD0{åHWH si Y\FKXWQDĢ poþ~YDQLH KXGE\þi VOHGRYDQLH ILOPRYK VSUiYHV~ERURY SRXåLWH menu 'LVN
3DPlĢ
23
24
6.4.1. MP3 zoznam
Vyberte MP3 Zoznam z menu Multimédiá. Vćaka tejto funkcii P{åHWH poþúvaĢ hudbu. Vyberte MP3 súbory zo zoznamu pomocou šípok (Ÿ/ź) a spustite hudbu stlaþením tlaþidla OK. TLHå si P{åHWH vytvoriĢ
svoj vlastný zoznam.
6.4.1.1. MP3 zoznam
* ýervené tlaþidlo: VymazaĢ MP3 súbory zo zoznamu.
* Zelené tlaþidlo: Náhodné prehrávanie.
6.4.2. Zoznam obrázkov
6.4.2.1. JPEG súbory
Vyberte JPEG súbory z menu Zoznam obrázkov. 0{åHWH sa pozrieĢ na JPEG obrázky XORåHQp na
H[WHUQRP~ORåLVNX86%3UH]REUD]HQLHQDFHOHMSORFKHSRXåLWHŸ / ź / Ż / Ź) a stlaþte OK.
* ýervené tlaþidlo: VymazaĢMHGQRWOLYp-3(*REUi]N\]R]R]QDPX
* Zelené tlaþidlo: Automatické prehliadanie JPEG obrázkov.
* ýervené tlaþLGOR=DORPHQLHREUi]NDYVPHUHKRGLQRYêFKUXþiþiek.
* Ż): ZobraziĢSUHGFKiG]DM~FX
* Ź): ZobraziĢ ćalšie.
6.4.1.2 MP3 súbory
< MP3 súbory >
* ýervené tlaþidlo: VymazaĢ MP3 súbory zo zoznamu.
* äOWpWODþidlo: PridaĢ oznaþené súbory do zoznamu.
* Modré tlaþidlo: PridaĢ všetky súbory do zoznamu.
< MP3 Seznam >
* ýervené tlaþidlo: VymazaĢ MP3 súbory zo zoznamu.
* Zelené tlaþidlo: VymazaĢ všetky MP3 súbory zo zoznamu.
6.4.2.2. Zoznam zachytených
Vyberte Zoznam zachytených z menu Zoznam obrázkov. ĆDOHM vyberte zachytený súbor pomocou
Ÿ/ź/Ż/Ź) a stlaþte tlaþidlo OK pre zobrazenie na celú plochu. Pre funkciu zachytenie SRXåLWH Cap.
ture tlaþidlo
* ýervené tlaþidlo: VymazaĢMHGQRWOLYpSRORåN\]R]R]QDPX
* Zelené tlaþidlo: Automatické prehliadanie JPEG obrázkov.
25
26
6.4.3. Seznam médií
6.4.3.1. Seznam médií
-HGQiVDRH[SHULPHQWiOQXIXQNFLXVREPHG]HQRXSRGSRURu.
9\EHUWHPHQX=R]QDP0pGLtYPHQX0XOWLPpGLi9WRPWRPHQXP{åHWHSUHKUiYDĢYLGHRV~ERU\
9\EHUWHV~ERUSRPRFRXãtSRNŸźDVSXVWLWHSUHKUiYDQLHSRPRFRXWODþLGOD2.3ULSUHKUiYDQt
P{åHWHåOWêPWODþLGORPPHQLĢ]YXNRYpVWRS\DNV~NGLVSR]tFLL$NPDWHSULSUHKUiYDQtSUREOpPVR
]YXNRPVNRQWUROXMWHNDSLWROX$NV~NGLVSR]íFLLWLWXON\P{åXE\Ģ]DSQXWpDOHERY\SQXWp
PRGUêPWODþLGORP3RXåLWHWODþLGOi&+&+SUH~SUDYXþDVRYDQLHWLWXONRYâtSNDPLYĐDYRYSUDYR
XSUDYWHYHĐNRVĢWLWXONRY
3RGSRURYDQpIRUPiW\030.9$9,
)RUPiWWLWXONRYVUWWLWXON\PXVLDPDĢURYQDNêQi]RYDNRSUHKUiYDQêV~ERU
※3R]QiPND9\ããLHVSRPtQDQpIRUPiW\QHPXVLDY]iYLVORVWLQDSURVWUHGt>QDSUNRGHNNRGpU
[email protected]åG\VSUiYQHIXQJRYDĢ
※3R]QiPND7LWXN\NWRUpV~V~þDVĢRXYLGHRV~ERUXQLHV~SRGSRURYDQp
6.4.3.2 Nastavenie titulkov
3UH]REUD]HQLHWLWXONRYPXVtE\ĢWLWXON\XORåHQpYURYQDNRmDGUHViULDNRYLGHRV~ERUDPXVLDE\Ģ
URYQDNRSRPHQRYDQp$NV~WLWXON\]OH]REUD]HQpSUREOpP VGLDNULWLNRXYPHQXQDVWDYHQLH
WLWOXONRYQDVWDYWHVSUiYQHMD]\N
,QIRUPiFLHR~ORåLVNX
9\EHUWH,QIRUPiFLHR~ORåLVNXDNFKFHWHVNRQWURORYDĢQDLQãtDORYDQpH[WHUQp~ORåLVNRDNRQDSUQi]RY
PRGHOXDNMHNGLVSR]tFLLRGGLHO\Y\XåLWêSULHVWRUDYRĐQpPLHVWR7XMHPRåQpWLHåIRUPiWRYDĢ+''
SUHSRXåLWLHQDQDKUiYDQLH$N+''QHEXGHQDIRUPiWoYDQêV\VWpPRPH[)$7DY\KRQHQDIRUPiWXMHWH
QHEXGH+''PRåQpSRXåLĢSUH395IXQNFLH)RUPiWRYDQLHVDY\NRQiYDþHUYHQêPWODþLGORP
6.4.4.3. USB Mód
V menu 0RåQRVWL vyberte 5HåLP86%. TRWRPHQX9iPSRP{åHNRQWURORYDĢ86%]DULDGHQt
%H]SHþQpRGVWUiQHQLH
USB zariadení
6.4.4. Disk / PamäĢ
6.4.4.1. Správca súborov
Táto IXQNFLD Vám SRP{åH VSUDYRYDĢ VDãHV~ERU\na H[WHUQp~ORåLVNR Vyberte menu Správca súborov
v menu Disk / PamäĢ.
27
* ýervené tlaþLGOR
2GVWUiQLĢV~ERUYDGUHViUL
* Zelené tlaþLGOR
6NRStUXMWHV~ERU]ĐDYDGRSUDYD
* äOWpWODþLGOR
6NRStUXMWHV~ERUVSUDYDGRĐava.
* Modré tlaþidlo
V ytvoriĢ adreVár.
Pred RGSRMHQtP 86%zariadenia vyberte toto menu tlaþLGORP 2. Potom
RGSRMtWH]DULDGHQLHEH]SHþQH
3UHQRVQê +'' 86%NĐ~þHQND alebo MP3 SUHKUiYDþ VDdá SRXåLĢ DNR ~ORåLVNR dát SUH SULMtPDþ. Staþt
SULSRMLĢ zariadenie N SULMtPDþu SRPRFRX 86%NiEOD Zariadenie bude DXWRPDWLFN\ QDVWDYHQp SUH SRX
åLWLH
3RSULSRMHQt86%]DULDGHQLDGRNRQHNWRUDQD]DGQRPSDQHOLSULMtPDþ]REUD]tQDREUD]RYNHLQIRUPiFLH
RSULSRMHQRP]DULDGHQt,QIRUPiFLHDIRUPiWRYDQLHGLVNXPRåQRY\NRQDĢDM]PHQX0XOWLPpGLi
28
Ak chcete odstrániĢ zariadenie 86%z Vášho prijímaþa, vyberte Bezpeþné vybratie USB zariadenia
z USB Mód menu. TRWRPHQX9iPSRP{åHRGVWUiQLĢ86%]DULDGHQLHEH]SHþne.
< Poznámka >
Ak sa nebudete riadiĢ vyššie uvedenými pokynmi, pri ćalšom SRXåLWt nemusí byĢ zariadenie rozpoznané.
Potom reštartujte prijímaþ.
6.5. HRY
V prijímaþi sú dve arkádové hry: THWULVD6RNREDQ
Vyberte program a stlaþte zelené tlaþidlo, vyberte UHåLPýasovaþa a Cyklus. Ako náhle sa þasovaþ
XORåtWODþLGORP2.DOHER6DYH MHSODWQê0{åHWHVLKRSUHKOLDGQXĢ v zozname þasovaþov.
* 9SUtSDGHåHVDþas þasovaþa kryje s þDVRPXåQDVWDYHQpKRþasovaþDQHXORåtVD
Pre zmenu þDVXSRXåLWHãtSN\Ÿ/ź). Pre zmenu kanálu šípky (Ż/Ź).
* ýervené tlaþidlo: Vráti sa do multi sprievodcu.
* Zelené tlaþidlo: ýas programu sa nastaví ako þas þasovaþa.
* äOWpWODþidlo: Zobrazí rozvrh predchádzajúceho dna.
* Modré tlaþidlo: Zobrazí rozvrh nasledujúceho dna.
6.6. SPRIEVODCA EPG
Pre prehliadanie informácií o programe stlaþte tlaþidlo Guide .
Programové informácie sú dostupné, iba pokiaĐ sú vysielané. Zobrazí sa detailný popis programov ako
je þas zaþiatku a konca, názov apod. Pre zmenu kanálu SRXåLWH šípky (Ÿ/ź). Pre zmenu þasu SRXåLWH
šípky (Ż/Ź).
Pre prepínanie medzi sprievodcom 79DUiGLRYêFKNDQiORYVWODþte tlaþidlo
TV/Radio.
* ýervené tlaþidlo: Zmení sa na jednoduchého sprievodcu aktuálnym kanálom.
* Zelené tlaþidlo: Rezervuje þas vybraného programu ako þas vypnutia alebo zapnutia.
29
30
$.21$+5ÈV$ġ $ Pě(+5ÈV$ġ
7. AKO NAHRÁVAġ A PěEHRÁVAġ
PR9e328ä,7,(
7.2.1. Rezervácia nahrávania v Sprievodcovi EPG
2WYRUWHSprievodca EPG VWODþHQtP WODþLGOD 0{åHWH Y\EUDĢ SURJUDP NWRUê FKFHWH QDKUDĢ VWODþHQtP
ãtSRNŸźŻŹ $NVWODþtWH]HOHQpWODþLGOR]REUD]tVDQDVOHGXM~FDREUD]RYND
Pre bezpeþQpSRXåLWLHQDIRUPiWXMWHKDUGGLVN
1) =DSRMWHKDUGGLVNGR86%NRQHNWRUD
2) V\EHUWH0XOWLPpGLiĺ'LVN3DPlĢ ĺ,QIRUPiFLHR~ORåLVNX
3) 3UHMGLWHQDSUDY~VWUDQXSRPRFRXŻŹDVWODþWHþHUYHQpWODþLGOR
4) 9ORåWHSLQSUHGQDVWDYHQêSLQMH 5) 9iãGLVNEXGHQDIRUPiWRYiQV\VWpPHPH[)$7
6) 9iãKDUGGLVNMHSULSUDYHQê QDQDKUiYDQLH
7.1. RÝCHLE NAHRÁV$1,(
6WODþWH WODþLGOR D ]REUD]HQê SURJUDP EXGH QDKUDQê $N FKFHWH ]DVWDYLĢ QDKUiYDQLH VWODþWH WODþLGOR
0{åHWHVNRQWURORYDĢPRåQRVWLQDKUiYDQLDYPHQX395QDVWDYHQLDYPHQX=i]QDPy
$N FKFHWH ]PHQLĢ QDKUiYDFLH PRåQRVWL Y SULHEHKX QDKUiYDQLD VWODþWH WODþLGOR HãWH UD] =REUD]t VD
QDVOHGXM~FDREUD]RYND
0LQLPiOQDGĎåND]i]QDPXMHV
0{åHWH QDYROLĢ UHåLP D F\NOXV $NRQiKOH MH VDãD UH]HUYiFLD XORåHQi SRWYUćWH VWODþHQtP WODþLGOD 2.
D]YROHQêSURJUDPEXGHQDKUDQêYRVDPL]YROHQ~GREX
7.2.2. Rezervácia nahrávania v menu ýasovaþa
1DKUiYDQLH QH]DþQH DN MH SRþLDWRþQêþDV QHSODWQê SURJUDP Xå ]DþDO V WRPWR SUtSDGH P{åHWH QD
VWDYLĢ QDKUiYDQLH Y PHQXýasovaþa V\EHUWH PHQXýasovaþ Y PHQXPVR ýDVRYDþ P{åHWH QiMVĢ WLHå
Y SRQXNH0RåQRVWL 7XMH ]R]QDP QDYROHQêFK XGDORVWt 3UHNOLNQLWH QD SUDY~ VWUDQX D XSUDYWH DOHER
SULGDMWHUH]HUYiFLXYQDVOHGXM~FHMREUD]RYNH
< Upozornenie >
3UHStQDQLHSURJUDPRYSRþDVQDKUiYDQLDMHREPHG]HQpOHQQDSURJUDP\Y\VLHODM~FHQDURYQDNHM
IUHNYHQFLL
7DNWLHåQHSODWtSUHYVWXSGR(GLWiFLDNDQiORYDOHER1DVWDYHQLHYSULHEHKXQDKUiYDQLD
7.2. ýASOVÉ NAHRÁV$1,(
([LVWXM~ 2 VS{VRE\ pre þDVRYp QDKUiYDQLH -HGQêP z QLFK MH PDQXiOQH QDKUiYDQLH SRPRFRX QDVWDYHQLD
GiWXPXþDVXDWUYDQLDSURJUDPXYPHQXýasovaþ
'UXKêP VS{VRERP MH QDKUiYDQLH z PHQXSprievodca EPG Pre WRWR QDKUiYDQLH PXVt byĢ DNWXiOQ\þDV
9iãKR SULMtPDþD URYQDNê DNR Yiã ORNiOQ\þDV DOHERþDV VDWHOLWQê 0XVtWH V\QFKURQL]RYDĢ SRåDGRYDQê
þDVQDKUiYDQLDVPLHVWQ\PþDVRP
31
32
7.3. TIME SHIFT
Ak chcete odísĢ od sledovaného programu, ale nechcete niþ zmeškaĢ, P{åHWH sledovaný program na
chvíĐu zastaviĢ pomocou funkcie Time Shift.
Jednoducho stlaþte tlaþidlo
Då sa k televízii vrátite, budete môcĢ sledovaĢ program od chvíle, kedy
ste stlaþili tlaþidlo.
* 3ULSUHKUiYDQtP{åHWH]PHQLĢ zvukovú stopu (ak je k dispozícii) stlaþením tlaþidla „
“
* Stlaþením tlaþidla „ ³OMHPRåQRY\YRODĢ informácie o nahrávke.
Poznámka: Spustenie titulkovDOHERSUHSQXWLH]YXNRYHMVWRS\P{åHWUYDĢ niekoĐko sekúnd
=iORåND
Poþas prehrávania si P{åHWH oznaþiĢ bod na indikátore priebehu nahrávania pomocou =iORåN\ a sledovaĢ tak program od zvoleného bodu.
3UHSRXåLWLHIXQNFLH=iORåND
1) Stlaþte tlaþidlo
pre zobrazenie priebehu.
druhýkrát.
2) Pre oznaþenie þerveným bodom stlaþte tlaþidlo
3) Stlaþte
alebo
pre návrat k oznaþenému bodu.
< $NRSRXåLĢ funkciu Time shift >
1) Stlaþte tlaþidlo , Time Shift sa spustí na sledovanom kanáli (obraz sa zastaví).
pre prehrávanie.
alebo tlaþidlo
2) Stlaþte tlaþidlo
3) Pre spomalené prehrávanie stlaþte tlaþidlo .
4) Pre vrátenie späĢ (Rewind) stlaþte . Pre prehranie vpred (Forward) stlaþte .
5) Pre návrat k sledovaní stlaþte .
6) $NMHQDVWDYHQêýDVRYDþNWRUpKRþDVNROLGXMHV7LPHVKLIW7LPHVKLIWEXGH]DVWDYHQê
7.4. PREHRÁVANIE
Ak chcete sledovaĢ nahraný program, postupujte nasledovne:
1) Otvorte menu PVR stlaþením tlaþidla .
2) Vojdite do DVR prieþinka a vyberte nahraný program.
3) Vyberte program, ktorý chcete sledovaĢ stlaþením tlaþidla OK. Ak chcete zastaviĢ prehrávanie, stlaþte .
* Práve nahrávaný program je zobrazený þervene.
* 3ULSUHKUiYDQtMHPRåQp]REUD]LĢ titulky (Ak sú k dispozícii) stlaþením tlaþidla „
33
2SDNRYDQLH
0{åHWHRSDNRYDQHVOHGRYDĢ vymedzený úsek, dĎåNDQDKUiYN\MHY\]QDþHQiYRUDQåRYRPSUXKX
pre nastavenie východiskového bodu opakovania.
1) Pri prehrávaní stlaþte tlaþidlo
a .
2) PresuĖte sa do inej sekcie pomocou tlaþidla
3) Stlaþte tlaþidlo
pre nastavenie ukonþenia bodu opakovania.
ešte raz.
4) Pre zrušenie opakovania stlaþte
“
34
ŠPECIÁLNE FUNKCIE
7.4.3. Pretáþanie vpred
PoþDVSUHKUiYDQLDMHPRåQpSUHWiþDQLHYSUHG
1) 3ULSUHKUiYDQtVWODþWHWODþLGOR 2) 3UH]UêFKOHQpSUHWiþDQLHVWODþWHWODþLGOR RSDNRYDQH
3) 3UHQiYUDWNQRUPiOQHMUêFKORVWLVWODþWH * 3UHSUHWiþDQLHYSUHGV~NGLVSR]tFLLUêFKORVWL
7.4.4. Pretáþanie späĢ
3UHUêFKOHSUHKUDQLHVSlĢSRþDVSUHKUiYDQLD
1) 3ULSUHKUiYDQtVWODþWHWODþLGOR 2) 3UH]UêFKOHQpSUHWiþDQLHVWODþWHWODþLGOR RSDNRYDQH
3) 3UHQiYUDWNQRUPiOQHMUêFKORVWLVWODþWH * 3UHSUHWiþDQLHVSlĢMHNGLVSR]tFLLUêFKORVWt
7.4.5. Pomalé prehrávanie
3UHVSRPDOHQLHSUHKUiYDQLD
1) 3ULSUHKUiYDQtVWODþWHWODþLGOR 2) 3UHQiYUDWNQRUPiOQHMUêFKORVWLVWODþWH
* 3UHSRPDOpSUHKUiYDQLHV~NGLVSR]tFLLUêFKORVWL
7.4.6. Pauza
$NFKFHWHSR]DVWDYLĢSUHKUiYDQLHVWODþWHWODþLGOR
7.4.7. Posun vpred
0{åHWHSUHVXQ~ĢYSUHGVWODþHQtPWODþLGOD
7.4.8. Posun späĢ
0{åHWHSUHVXQ~ĢVSlĢVWODþHQtPWODþLGOD
7.5. NASTAVENIE PVR
9PHQXMultimedia - PVR - Nastavenie PVRMHPRåQpY\NRQDĢQLHNRĐNRQDVWDYHQtNWRUpVDWêNDM~
QDKUiYDQLD
1DVWDYHQLH]i]QDPX]YROLĢþDVDOHER(3*
$NMHQDVWDYHQp(3*SRVWODþHQtWODþLGODVDDXWRPDWLFN\QDVWDYtGĎåND]i]QDPXSRGĐD(3*GiW
8. ŠPECIÁLNE FUNKCIE
8.1. Funkcia FastScan
7HQWRSULMtPDþMHY\EDYHQêQDMPRGHUQHMãtPLIXQNFLDPLSUHXĐDKþHQLHSRXåtYDQLD)XQNFLD)DVW6FDQ
]DLVWtSUDYLGHOQ~NRQWUROX]R]QDPXNDQiORYSRGĐDRSHUiWRUD6N\OLQN=R]QDPMHNRQWURORYDQêSUL
]DSQXWtDMY\SQXWtSUtVWURMDEH]]iVDKXXåtYDWHĐD$NMHWiWRIXQNFLDDNWtYQDNDSLWRODQHPRåQR
DNRNRĐYHNHGLWRYDĢ]R]QDPNDQiORY.DQiO\QDODGHQpPLPRIXQNFLX)DVW6FDQV~Y]R]QDPHXORåHQp
RGSR]tFLH.DQiO\P{åHWHDNWXDOL]RYDĢDMUXþQHYPHQX1DVWDYHQLHVWODþHQtPPRGUpKRWODþLGOD
9ãHWN\NDQiO\PLPR]R]QDP)DVW6FDQYãDNEXG~Y\PD]DQpDNMH)DVW6FDQY\SQXWêPLHVWRPRGUpKR
WODþLGODMHWXþHUYHQpWODþLGOR
8.2. Funkcia Skylink aktualizácia
)XQNFLDMHGRVWXSQiLEDDNMHY\SQXWiIXQNFLD)DVW6FDQ6N\OLQNDNWXDOL]iFLHVDVDVS~ãĢDþHUYHQêP
WODþLGORPYPHQX1DVWDYHQLDDNMH)DVW6FDQ]DSQXWêPLHVWRþHUYHQpKRWODþLGODMHWXPRGUpWODþLGOR
3RVSXVWHQtDNWXDOL]iFLHSULMtPDþQDODGtYãHWN\QRYpSURJUDPDXORåtLFKQDNRQLHF]R]QDPX$N]DþQH
RSHUDWRU6N\OLQNSRXåtYDĢQRYpIUHNYHQFLHWiWRIXQNFLDMHWDNWLHåQDODGt3URJUDP\V~XNODGDQpQD
NRQLHF]R]QDPX
8.3. Dynamic Channel Management - Automatická aktualizácia kanálov
3ULMtPDþVSROXSUDFXMHVY\VLHODWHĐRP6N\OLQNDSULDPoUHDJXMHQD]PHQ\Y\NRQDQpQDMHGQRWOLYêFK
IUHNYHQFLiFK
=PHQDQi]YXSULMtPDþDXWRPDWLFN\SUHPHQXMHNDQiO
3ULGDQLHSURJUDPXRYSULMtPDþWLHWRQRYpSURJUDP\QDODGtD]DUDGtMHQDNRQLHF]R]QDPX
8NRQþHQLHY\VLHODQLDSURJUDPSULMtPDþWDNêNDQiODXWRPDWLFN\RGVWUiQL]R]R]QDPX
=R]QDPSR]tFLtSURJUDPRYVD]PHQtY]KĐDGRPNSRþWXWDNWRRGVWUiQHQêFKSURJUDPRY
3R]QiPND3RNLDĐXåtYDWHĐQLHNWRUêSURJUDP]IUHNYHQFLRX6N\OLQNDOHER&6/,1.]PDåHNDQiOVD
RSlĢREMDYtQDNRQFL]R]QDPX
$NW~WRIXQNFLXY\SQHWHNDQiO\EXGHPRåQp]R]R]QDPXRGVWUiQLĢQDYåG\DOHSULMtPDþXå
QHEXGHUHDJRYDĢQDåLDGQH]PHQ\YRY\VLHODQtDYãHWN\~SUDY\EXGHSRWUHEQpY\NRQDĢUXþQH
1HRGSRU~þDPHW~WRIXQNFLXY\SQ~Ģ
8.4. Standby OTA - Stiahnutie nového S:]GUXåLFH
)XQNFLD MH DNWtYQD OHQ DN MH SULMtPDþ Y SRKRWRYRVWQRP UHåLPH 3ULMtPDþ MH QDVWDYHQê DE\ VD
NDåGê GHĖ YH 3 KRGLQ\ UiQR ]DSRO D SUHYHULO GRVWXSQRVĢ QRYpKR VRIWYpUX $N QLH MH DNWXDOL]i
FLD N GLVSR]tFLL SULMtPDþ VD RSlĢ GR 1 PLQ Y\SQH $N MH QRYê VZ N GLVSR]tFLL SULMtPDþ ]DþQH
VRIWYpU VĢDKRYDĢ GR SDPlWH DĎåND VĢDKRYDQLH MH ]iYLVOi QD GiWRYRP WRNX QDVWDYHQpP Y\VLH
ODWHĐRP D P{åH WUYDĢ Då FFD PLQ Po GREX VĢDKRYDQLD VD SĜLMtPDþ QHGi RYOiGDĢ $N MH
VĢDKRYDQLHGRNRQþHQpSULMtPDþVDViPY\SQH
'ĎåND]i]QDPX
$NMHYSUHGFKiG]DM~FHMYRĐEHY\EUDQêþDVSRWRPVDYWHMWRSRORåNHY\EHUiSUHGQDVWDYHQi
GRED]i]QDPX
Po ]DSQXWt SULMtPDþD XåtYDWHĐRP VD SRQ~NQH PRåQRVĢ DNWXDOL]iFLH VRIWYpUX NWRUi WUYi FFD PLQ~W\Po GREX DNWXDOL]iFLH VSUtVWURMRP QHPDQLSXOXMWH ANI PRÍSTROJ 1(9<3Ë1$-7(0RKOR E\
G{MVĢ NSRãNRGHQLX D VWUDWH ]iUXN\ $NMH DNWXDOL]iFLD RGPLHWQXWi VRIWYpU VD]SDPlWH Y\PDåH DFHOê
SURFHVVD]RSDNXMHQDEXG~FLGHĖ
7.5.3. opakovanie
3UHKUiYDQê]i]QDPSREHåtVWiOHGRNROD
3UtVWURMMHPRåQpDNWXDOL]RYDĢDMUXþQHSR]ULPHQX,UGHWRNDUWD
3R]QiPND)XQNFLDQLHMHDNWtYQDYUHåLPH~VSRUQpKRSRKRWRYRVWQpKRUHåLPXVWDQGE\
3ULGDĢþDVNQDKUiYNH
3ULGiQDNRQLHF]i]QDPXSUHGQDVWDYHQ~GREXSODWtOHQSUHþDVRYDþ
8.5. Priamy prístup k zaslanej správe.
$N 9iP SUHYiG]NRYDWHĐ VDãHM SUtVWXSRYHM NDUW\ SRãOH VSUiYX WiWR VD ]REUD]t SULDPR QD REUD]RYNH
DOHER VD QD REUD]RYNH ]REUD]t ORJR REiON\6WODþHQtPþHUYHQpKR WODþLGOD VD VSUiYD]REUD]t 2Sl
WRYQêPVWODþHQtPþHUYHQpKRWODþLGODVD]REUD]tćDOãLDVSUiYD
ýtWDQLHVSUiYRSXVWtWHVWODþHQtPWODþL GOD(;,T
3R]QiPND/RJRREiON\EXGH]REUD]HQpNêPQHEXGHVSUiYDSUHþtWDQi
3R]QiPND6SUiY\PRåQR]QRYX]REUD]LĢYPHQX,UGHWRNDUWD
35
36
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
RIEŠENIE PROBLÉMOV
10. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Napájanie
Riešenie
Prijímaþ
LED dióda na prednej strane
prijímaþa nesvieti, alebo
prijímaþ nie je napájaný
Zapojte správne sieĢový kábel do zásuvky.
Nejde obraz
Skontrolujte, þLSUtVWURMQLHMHYSRKRWRYRsWQRPUHåLPH
Skontrolujte, þi je výstupný video port pevne pripojený k televízoru.
Skontrolujte, þi je na televízory nastavený správny video výstup.
Nejde zvuk
Skontrolujte zapojenie audio káblov.
Skontrolujte úroveĖ hlasitosti televízora.
Stlaþte tlaþidlo
MUTE.
DiaĐkový ovládaþ nefunguje
=DPLHUWH ovládaþ SULDPR na infraþervený VQtPDþ na prednej straQHSULMtPDþa.
6NRQWUROXMWHDY\PHĖte batérie.
Zlá kvalita obrazu
Skontrolujte silu signálu v PHQXEditácia kanálov. PokiaĐ je nízka, skúste pretoþiĢ parabolu.
Reštartovanie,
keć je prístroj zapnutý
PríþLQRXP{åHE\Ģ skrat na LNB. Skontrolujte ho.
-
Typ zdroja
Vstupné napätie
Max. spotreba energie
3RKRWRYRVWQêUHåLP
SMPS
AC 95V~240V 50Hz / 60Hz
Max. 25W
Less than 1.0W
Tuner
-
Vstupná frekvencia
Vstupná úroveĖ signálu
9VWXSQiLPSHGDQcia
Typ konektora
DiSEqC
950 ~ 2150MHz
aG%P
75ȍ Unbalanced
„F“ Typ zdierka
1.0,1.1, 1.2, USALS (1.3) koPpatibilný
Systémové prostriedky
- )ODVKSDPlĢ
- SDRAM
8Mbyte
256Mbyte
Video dekodér
Varovné správy
Chýba signál
Zapojte správne anténu.
6NRQWUROXMWHVLOXVLJQiOXYPHQXEditácia kanálov.
1LHMHYORåHQiNDUWD
9ORåWHNDUWX]ODWêPþLSRPGROHDGRYQ~WUD
- TUDQVSRUW6WUHDP
- Profiles/levels
-
Dátový tok
)RUPiW\]REUD]HQLD
Video výstup
Rozlíšenie obrazu
MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC 11171-,13818-2
H.264(MPEG4 part 10) hlavný a vysoký profil
Level 4.1/MPEG-2 [email protected]
Max. 15Mbit/s
4:3, 16:9
CVBS, HDMI, RGB
1080p, 1080i, 720p, 576p, auto
Audio dekodér
- Audio dekódovanie
- ReåiP zvuku
37
MPEG-1 vrstvové I/II, MPEG-2 vrstvové II
MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/
Dolby Digital, DTS (voliteĐné)
Stereo analógový výstup
38
SCART
- TV
Video out (CVBS), Slow / Fast Blanking
Audio out (ďavý & Pravý)
RCA
- Video RCA
RCA/Cinch, Video výstup (CVBS)
Audio (Đavý / pravý)
S-VHS, S/PDIF, HDMI
- S/PDIF
- HDMI
Digitálny audio výstup
Digitálny audio a video výstup
Dátový port
- USB (host)
USB 1.1/2.0 kompatibilný
(5 Vdc Max.500mA)
Predný panel
- Tlaþidlá
- Displej
- SMART CARD
7 tlaþidiel (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-, MENU, OK)
FND
Zadný panel
-
SieĢový kábel
1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through)
1 SCART (TV)
RCA (CVBS, AUDIO L/R)
USB
HDMI
S/PDIF
Fyzické parametre
-
39
Rozmery
HmotnosĢ
Pracovná teplota
Skladovacia teplota
250(W) x 180(D) x 53(H) mm
2.0 kg
0°C ~ +45°C
-10°C ~ +70°C
Download

UżívateĐskę manuál