Program kontinuálneho vzdelávania
Názov programu
Práca s interaktívnou tabuľou a využitie
existujúceho digitálneho obsahu
_________________________
podpis konateľa
Práca s interaktívnou tabuľou a využitie existujúceho digitálneho obsahu
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu
Cieľom školskej reformy je premeniť tradičnú školu na školu modernú. Takáto premena si
vyžaduje nielen zmenu obsahu a metód vyučovania ale aj využívanie moderných technológií
pri vyučovaní. Využívanie moderných vyučovacích pomôcok nemá byť samoúčelné. Tieto
majú za cieľ zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov, jeho názornosť a interaktívnosť a zároveň
zvyšovať kompetencie žiakov v práci s IKT.
Dôležité je, aby na túto zmenu bol pripravený učiteľ, ktorý musí získať dostatočné technické
zručnosti pri využívaní týchto technológií ale aj ďalších odborných znalostí. Využívanie
moderných technológií vo výučbe vyžaduje od učiteľa rozvíjanie jeho ďalších profesijných
kompetencií:
-
Plánovacie a organizačné: efektívne plánovať a projektovať výučbu s podporou IKT,
vytvárať a udržiavať určitý poriadok a systém vo výučbe a organizácii samotnej hodiny
-
Odborno-predmetové: dôkladná znalosť obsahu učiva predmetov, ktoré učiteľ vyučuje,
znalosť možností ako jednotlivý obsah podporiť interaktívnou výučbou, oboznámenie sa
s digitálnym portálovým obsahom a jeho možnosťami využitia vo vzdelávaní
-
Psychodidaktické: vytvárať priaznivé podmienky na učenie; motivovať žiakov
k poznávaniu prostredníctvom interaktívnych výučbových materiálov, podporovať
poznávanie žiakov prostredníctvom moderných technológií
-
Komunikačné: spôsobilosť efektívne komunikovať so žiakmi aj pri práci s IKT, rozvíjať
ich komunikačné schopnosti pri práci s interaktívnymi výučbovými materiálmi
-
Diagnostické: využitie interaktívnych
diagnostikovania a hodnotenia žiakov
-
Sebareflexívne (reflexia vlastnej práce): hodnotiť vlastnú pedagogickú prácu
s modernými IKT s cieľom zlepšiť svoju budúcu činnosť.
-
Digitálne efektívne využívať IKT vo vyučovacom procese, vedieť využiť ich možnosti aj
v súvislosti s dostupným digitálnym obsahom.
výučbových
materiálov
ako
formu
Ponúkaný vzdelávací program zabezpečí udržanie profesijných kompetencií pedagogických
zamestnancov v oblasti využívania inovatívnych metód vyučovacieho procesu s podporou
interaktívnej tabule a digitálneho obsahu. Prispeje tak k modernizácii procesu vzdelávania
v školách.
Druh kontinuálneho vzdelávania
Aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania
Kombinovaná forma – prezenčné a dištančné
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je udržať profesijne kompetencie potrebné na
štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti využívania inovatívnych metód a
najmodernejších technológií (interaktívna tabuľa) vo vyučovacom procese.
2
Špecifické ciele:
- Vedieť ovládať interaktívnu tabuľu a potrebné prídavné zariadenia (notebook,
dataprojektor).
- Poznať psychohygienické zásady práce s interaktívnou tabuľou.
- Vedieť ovládať špeciálny softvér prislúchajúci k interaktívnym tabuliam.
- Získať základné vedomosti o spôsobe použitia tohto softvéru pri tvorbe materiálov na
výučbu.
- Vedieť posúdiť vhodnosť/nevhodnosť použitia interaktívnej tabule vo vyučovaní a v
súčinnosti s využitím moderných vyučovacích metód.
- Osvojiť si zručnosť tvoriť interaktívne cvičenia s využitím interaktívnej tabule.
- Oboznámiť a naučiť sa pracovať s existujúcim digitálnym obsahom, portálovými
riešeniami digitálneho obsahu (napr. Moderný učiteľ, Učme radi, Investland...).
Obsah vzdelávacieho programu
Obsahom vzdelávacieho programu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a
pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov v oblasti využívania
moderných technológií. Na základe teoretických poznatkov a praktických skúseností rozvíjať
kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využívania nových učebných
pomôcok, prístupného digitálneho obsahu vo vzdelávaní a tvorba vlastných didaktických
prostriedkov pre možnosť využívania s interaktívnou tabuľou.
1. Inovácie vyučovacieho procesu.
2. Práca s interaktívnou tabuľou a prídavnými zariadeniami, osvojenie si technických
zručností a psychohygienických zásad.
3. Práca s podporným softvérom k interaktívnym tabuliam.
4. Tvorba výučbových materiálov k interaktívnej tabuli.
5. Oboznámenie sa s existujúcim digitálnym obsahom a jeho využitím vo výučbe.
Názov tematického celku
Inovácie vyučovacieho procesu
Počet hodín
prezenčnej formy
2
Práca s interaktívnou tabuľou
3
Práca s podporným softvérom
3
Tvorba výučbových materiálov
k interaktívnej tabuli
4
Digitálny obsah
4
16 hodín
Počet hodín
dištančnej formy
5
(tvorba výučbových
materiálov
k interaktívnej tabuli)
4 (využitie
dostupného
digitálneho obsahu
pri tvorbe
výučbových
materiálov)
9 hodín
(Podrobný obsah vzdelávacieho programu a úlohy dištančnej formy v prílohe č.1.)
3
Rozsah vzdelávacieho programu
Obsah vzdelávacieho programu je zostavený na 25 hodín. Prezenčná forma z celkového
rozsahu predstavuje 16 hod., dištančná forma 9 hod.
Cieľová skupina
Podľa §12 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. Kategória pedagogický zamestnanec – učiteľ.
Podľa §13 zákona č. 317/2009 Z. z. Podkategórie:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné
stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
- učiteľ základnej umeleckej školy,
- učiteľ jazykovej školy,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie
Spôsob prihlasovania:
Na kontinuálne vzdelávanie alebo vykonanie skúšky na overenie profesijných kompetencií
získaných výkonom pedagogických činností podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. bude
zaradený pedagogický zamestnanec – učiteľ v kariérnom stupni podľa §27 ods. 2 písm. b), c)
a d) zákona na základe písomného prihlásenia prostredníctvom školy alebo samostatne
pedagogický zamestnanec.
Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:
Správnosť údajov a zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie
a podkategórie potvrdzuje riaditeľ školy. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom
pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej
kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na
kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré
pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie
Požiadavky na absolventa vzdelávania:
- Osobná účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy kontinuálneho
vzdelávania
- Vypracovanie všetkých úloh dištančnej časti kontinuálneho vzdelávania
- Záverečná prezentácia pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
V prípade, že pedagogický zamestnanec si zvolí formu overenia profesijných kompetencií
nadobudnutých výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 ods. 6
zákona č. 317/2009 Z. z. a bude chcieť vzdelávanie ukončiť, stanovujú sa mu tieto
požiadavky na ukončenie vzdelávania:
a) vypracuje všetky úlohy dištančnej časti kontinuálneho vzdelávania a odovzdá ich
garantovi vzdelávania,
b) prezentuje záverečnú projektovú úlohu s využitím interaktívnej tabule pred
trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu a jej ďalších dvoch členov vymenúva
konateľ spoločnosti.
4
Personálne zabezpečenie
Garant vzdelávacieho programu:
Učiteľ kontinuálneho vzdelávania s 1. atestáciou a minimálne 15 ročnou praxou v oblasti
vzdelávania alebo učitelia s ukončeným 3. stupňom vysokoškolského vzdelania.
PaedDr. Martina Chalachánová, EDEA Partners, a.s., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Lektori vzdelávacieho programu:
Učitelia s 1. atestáciou a minimálne 10 ročnou praxou v oblasti vzdelávania, učitelia
kontinuálneho vzdelávania s minimálne 10 ročnou praxou v oblasti vzdelávania,
a vysokoškolskí učitelia.
Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie
Náklady spojené so vzdelávaním budú financované z účastníckych poplatkov, ktoré uhradí
pedagogický zamestnanec alebo škola z vlastných finančných prostriedkov alebo iných
zdrojov.
Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál so zoznamom odporúčanej
literatúry. Vzdelávanie (prezenčná časť) sa bude realizovať v prenajatých priestoroch alebo
v priestoroch objednávateľa, ktoré budú vybavené potrebnou technikou. Pri vzdelávaní budú
aktívne využívaná didaktická a digitálna technika.
Návrh počtu kreditov
7 kreditov
25 hodín aktualizačného vzdelávania = 5 kreditov + 2 kredity za záverečnú prezentáciu.
5
Príloha č.1
Práca s interaktívnou tabuľou a využitie existujúceho digitálneho obsahu - podrobný
obsah a úlohy pre dištančné vzdelávanie
Obsah
Počet
hodín
Inovácie
vyučovacieho
procesu
2
Práca
s interaktívnou
tabuľou
3
Práca
s podporným
softvérom
3
Tvorba
výučbových
materiálov
k interaktívnej
tabuli
Digitálny obsah
4
4
Podrobný obsah
Digitálny svet a jeho prejavy v procese
vzdelávania.
Výhody využitia digitálnych (IK)
technológií vo vzdelávaní.
Vhodné a nevhodné použitie interaktívnej
tabule.
Oboznámenie sa s ovládaním interaktívnej
tabule a možnosťami, ktoré poskytuje.
Zapájanie interaktívnej tabule
a prídavných zariadení.
Podpora ďalších prídavných zariadení
(klikery, vizualizér, tablet).
Psychohygiena pri práci s interaktívnou
tabuľou.
Oboznámenie sa so softvérom
k interaktívnej tabuli.
Spoznávanie vlastností softvéru a jeho
možností.
Obrazová a multimediálna podpora
vzdelávania ako súčasť ovládacieho
softvéru – obrázky, videá, animácie.
Práca s pripraveným interaktívnym
obsahom.
Výučbové lekcie na internete.
Znaky dobrého výučbového materiálu pre
interaktívne tabule.
Príprava vzdelávacích lekcií pomocou
softvéru k interaktícvej tabuli.
Využitie prezentácií ako výučbových
interaktívnych cvičení.
Zásady tvorby prezentácií ako
výučbových materiálov.
Oboznámenie sa s digitálnym obsahom na
internete – webové stránky a portálové
riešenia digitálneho obsahu (Moderný
učiteľ, Učme radi, Investland,
Infovekáčik...).
Použitie digitálneho obsahu pri tvorbe
výučbových materiálov, výhody jeho
použitia.
6
Úlohy pre
dištančné
vzdelávanie
Tvorba výučbového
materiálu
k interaktívnej
tabuli.
Využitie dostupného
digitálneho obsahu
pri tvorbe
výučbového
materiálu
k interaktívnej
tabuli.
Počet
hodín
5
4
Download

Program kontinuálneho vzdelávania Práca s