ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBYVATEĽSTVO
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A KRAJOCH SR
VYBRANÉ VÝSLEDKY
SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
2012
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Číslo: 900-0056/2012
Kód: 023712
Okruh: Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov
Dátum: jún 2012
Obyvateľstvo
v Slovenskej republike a krajoch SR
Vybrané výsledky
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
Sekcia sociálnych štatistík a demografie
Generálna riaditeľka sekcie: Ľudmila Ivančíková
Odbor štatistiky obyvateľstva
Kontaktná osoba: Marián Horecký, tel. 02/502 36 793
2012
Autori publikácie: Ivana Juhaščíková
Pavol Škápik
Zuzana Štukovská
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Informačný servis
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Fax: 02/55561 361
Tel: 02/50236 335
__________________________________________________________________________
Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých jej častí v pôvodnej alebo upravenej
podobe na komerčné účely, je možné len s písomným súhlasom Štatistického úradu SR. Údaje,
ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.
ISBN 978-80-8121-203-1
OBSAH
strana
Úvod
4
Metodické vysvetlivky
6
Komentár k vybraným výsledkom SODB 2011
10
Počet obyvateľov trvalo bývajúcich v SR a krajoch SR
16
Osídlenie
21
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia
25
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa veku
29
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa rodinného stavu
37
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa štátneho občianstva
41
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
46
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
52
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa vzdelania
57
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa materinského jazyka
62
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka
na verejnosti
66
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka
v domácnosti
70
Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa počítačových znalostí
74
ÚVOD
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 sa vykonalo na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka
20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa
zisťovali metódou samosčítania, to znamená, že do sčítacích formulárov ich
zapisovali sami obyvatelia. Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila,
že sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo súčasťou celosvetového
programu populačných a bytových cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom
koordinovala OSN.
Pre členské štáty Európskej únie bolo sčítanie obyvateľov, domov a bytov
povinné. Záväzným dokumentom na vykonanie sčítania v roku 2011 sa stalo
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008, podľa ktorého sa malo
sčítanie obyvateľov, domov a bytov uskutočniť po prvý raz v histórii v celej
Európskej únii v tom istom roku s využitím rovnakých, respektíve porovnateľných
definícií zisťovaných údajov. V Slovenskej republike bolo sčítanie 2011 výnimočné
tým, že obyvatelia si po prvý raz v histórii mohli vybrať, či vyplnia tlačené
sčítacie formuláre alebo využijú ich elektronickú formu a sčítajú sa cez internet.
Právnym rámcom pre sčítanie 2011 v Slovenskej republike sa stal zákon č. 263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 z 18. júna 2008. Podľa tohto
zákona za prípravu, priebeh a vykonanie sčítania zodpovedal Štatistický úrad
SR, ktorý túto akciu mimoriadneho významu riadil v súčinnosti s príslušnými
ústrednými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými
celkami.
Publikácia sumarizuje vybrané výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
v pomerne širokej štruktúre. Obsahuje údaje a štatistické informácie o obyvateľstve
v SR a v krajoch SR podľa miesta trvalého pobytu za uvedené tematické oblasti:
 vývoj počtu obyvateľov
 počet mestských a vidieckych obcí
 pohlavie
 vek
 rodinný stav
 štátna príslušnosť
 náboženské vyznanie
 národnosť
 vzdelanie
 materinský jazyk
 najčastejšie používaný jazyk na verejnosti
4


najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
počítačová znalosť
Údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 sú dostupné aj na internetových
stránkach Štatistického úradu SR www.statistics.sk a www.scitanie2011.sk.
5
METODICKÉ VYSVETLIVKY
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 bolo vyčerpávajúce štatistické
zisťovanie údajov uvedených v zozname, ktorý je prílohou k zákonu č. 263/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Údaje sa zisťovali ku
konkrétnemu dátumu, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc
z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Všetky udalosti, napr. narodenie
dieťaťa, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udiali do polnoci
20. mája 2011, zapisovali obyvatelia do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré
sa udiali po polnoci 20. mája 2011, budú predmetom zisťovania až v ďalšom
sčítaní.
Sčítanie sa organizovalo podľa medzinárodných odporúčaní po desiatich rokoch.
Povinnosť poskytnúť údaje na účely sčítania mali obyvatelia SR a cudzinci
zdržiavajúci sa na území SR v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem cudzincov
požívajúcich diplomatické výsady a imunitu.
CELKOVÝ POČET OBYVATEĽOV SR PODĽA TRVALÉHO POBYTU
Celkový počet obyvateľov je súčet osôb, ktoré boli predmetom sčítania
a k 21. máju 2011 mali na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Trvalý pobyt je miesto stáleho bydliska obyvateľa (t. j. obec, kde sa občan SR, resp.
cudzinec trvalo zdržiava). V SR sa pod trvalým pobytom obyvateľa rozumie miesto –
obec, kde sa občan SR alebo cudzinec zdržiava na základe úradnej registrácie,
čiže prihlásenia sa na trvalý pobyt (zákon č. 500/2004 Z. z. a zákon č. 48/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov).
POHLAVIE
Pohlavie je biologický znak každého obyvateľa v alternatíve muž/žena.
VEKOVÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA
Podľa ekonomickej aktivity rozlišujeme tri vekové skupiny:
 predproduktívny vek (obyvatelia 0–14-roční) je vek, v ktorom obyvateľstvo
ešte nie je ekonomicky aktívne,
 produktívny vek (obyvatelia 15–64-roční) je vek, v ktorom je väčšina
obyvateľstva ekonomicky aktívna,
 poproduktívny vek (obyvatelia vo veku 65+) je vek, v ktorom väčšina
obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna.
DÁTUM NARODENIA
Dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa.
6
RODINNÝ STAV
Rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa. Vypovedá o tom, či je
obyvateľ slobodný, v manželskom zväzku, rozvedený alebo ovdovený. Pri sčítaní
2011 si obyvateľ uvádzal rodinný stav podľa právneho stavu platného v SR.
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
Štátna príslušnosť je právny vzťah k štátu.
Obyvateľ s viacnásobným občianstvom, ktorý mal štátnu príslušnosť SR, vyznačil
možnosť „SR“ a v možnosti „iná“ zapísal podľa vlastného rozhodnutia názov iba jedného
ďalšieho štátu, ktorého je občanom.
Obyvateľ, ktorý mal štátnu príslušnosť inú ako SR, v možnosti „iná“ zapísal názov
štátu, s ktorým bol v právnom vzťahu. V prípade viacnásobného občianstva si obyvateľ
zapísal názov iba jedného štátu podľa vlastného rozhodnutia.
Pri deťoch mladších ako 15 rokov platilo odporúčanie, že mali štátnu príslušnosť
spravidla podľa svojich rodičov. V prípade rozdielnej štátnej príslušnosti rodičov
nadobudli štátnu príslušnosť na základe vzájomnej dohody rodičov.
NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší dokončený stupeň vzdelania. Študenti
stredných odborných učilíšť a stredných škôl si vyznačili základné vzdelanie, študenti
vysokých škôl príslušné stredoškolské vzdelanie.
Základné vzdelanie si vyznačil obyvateľ 16-ročný a starší, ktorý ukončil základnú školu
a nepokračoval ďalej v štúdiu. Vyznačil si ho aj študent stredného odborného učilišťa
a strednej školy. Základné vzdelanie si vyznačil tiež študent 8-ročného gymnázia,
prípadne 8-ročného odboru konzervatória, ak už absolvoval prvé štyri ročníky príslušného
gymnázia (konzervatória).
Učňovské vzdelanie (bez maturity) si vyznačil obyvateľ, ktorý ukončil vzdelávanie na
učňovskej škole učňovskou skúškou (výučným listom).
Stredné odborné vzdelanie (bez maturity) si vyznačil obyvateľ, ktorý ukončil
vzdelávanie na strednom odbornom učilišti alebo strednej odbornej škole bez vykonania
maturitnej skúšky (napr. absolventi 1-ročných a 2-ročných priemyselných škôl,
ekonomických/obchodných, zdravotníckych, poľnohospodárskych a lesníckych škôl).
Úplné stredné učňovské vzdelanie (s maturitou) si vyznačil obyvateľ, ktorý ukončil
vzdelávanie na strednom odbornom učilišti vykonaním maturitnej skúšky (napr. absolventi
5-ročného štúdia na odbornom učilišti alebo na učňovskej škole ukončeného maturitou,
absolventi 4-ročných učebných odborov s maturitou).
Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou) si vyznačil obyvateľ, ktorý ukončil
vzdelávanie na stredných odborných školách (napr. priemyselných, poľnohospodárskych,
lesníckych, ekonomických, sociálno-právnych, zdravotníckych, pedagogických,
knihovníckych, umelecko-priemyselných, konzervatóriách) vykonaním maturitnej skúšky.
Vyznačil si ho aj absolvent nadstavbového štúdia na strednej odbornej škole, ktoré bolo
ukončené vykonaním maturitnej skúšky.
7
Úplné stredné všeobecné vzdelanie si vyznačil absolvent gymnázia a strednej
všeobecnovzdelávacej školy, ktorý ukončil štúdium vykonaním maturitnej skúšky.
Vyznačili si ho aj absolventi 11-ročných a 12-ročných stredných škôl, reálok, lýceí, vyšších
dievčenských škôl a stredných škôl pre pracujúcich, t. j. so stredoškolským vzdelaním
ukončeným maturitou.
Vyššie odborné vzdelanie si vyznačili absolventi napr. podnikových inštitútov, kurzov
na vysokých školách, piateho, šiesteho, prípadne vyššieho ročníka konzervatória, ako aj
absolventi vyššieho odborného štúdia (pomaturitné štúdium), ktoré bolo ukončené
vykonaním absolventskej skúšky.
Vysokoškolské bakalárske vzdelanie si vyznačil absolvent prvého (bakalárskeho)
stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.).
Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie si vyznačil absolvent
druhého stupňa vysokých škôl, vrátane rigoróznych pokračovaní (Mgr., Ing., Ing. arch.,
JUDr., MUDr., MVDr., RNDr., RSDr., PhDr., PhMr., ThDr., akad. arch., akad. mal., akad.
soch., arch., PaedDr., PharmDr., ThLic. a pod.).
Vysokoškolské doktorandské vzdelanie si vyznačil absolvent bývalej vedeckej prípravy
alebo súčasného doktorandského študijného programu, absolvent tretieho stupňa
vysokoškolského štúdia, t. j. nositelia titulov CSc., DrSc., PhD., ArtD. (tituly uvádzané za
menom).
Bez školského vzdelania boli deti do 16 rokov (narodené po 20. 5.1995), ktoré ešte
navštevovali základnú školu, a obyvatelia 16-roční a starší bez ukončeného základného
vzdelania.
NÁRODNOSŤ
Národnosťou sa rozumie príslušnosť k národu alebo etnickej skupine.
Vyznačovala sa podľa vlastného rozhodnutia. Nebol určujúci materinský jazyk, ani
reč, ktorú obyvateľ používal alebo ovládal, ale vlastné rozhodnutie obyvateľa
o príslušnosti k určitému národu, národnostnej menšine alebo etnickej
skupine. Národnosť detí do 15 rokov sa vyznačila/zapísala podľa národnosti
rodičov. Ak mali rodičia rôznu národnosť, národnosť dieťaťa sa
vyznačila/zapísala podľa národnosti jedného z rodičov.
MATERINSKÝ JAZYK
Materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom prevažne hovorili rodičia v jeho
detstve. Ak s obyvateľom hovorili rodičia rôznymi jazykmi, vyznačil/zapísal sa ten
jazyk, ktorým s dieťaťom hovorila matka. Materinský jazyk nemusel byť zhodný
s národnosťou. Vyznačil/zapísal sa len jeden materinský jazyk podľa vlastného
rozhodnutia obyvateľa.
NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝ JAZYK
Najčastejšie používaný jazyk je jazyk, ktorý obyvateľ najčastejšie používa doma,
v zamestnaní alebo v škole bez ohľadu na to, či pracuje alebo študuje v SR alebo
v zahraničí. Je to jazyk, ktorý obyvateľ bežne používa v osobnom a spoločenskom živote.
8
Odpoveď vyjadrovala subjektívny názor obyvateľa a obyvateľ ju uvádzal podľa vlastného
rozhodnutia. Údaj o najčastejšie používanom jazyku nemusel byť zhodný s údajom
o materinskom jazyku alebo s údajom o národnosti.
Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti
Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti je jazyk, ktorý obyvateľ v čase sčítania
najčastejšie používal v zamestnaní alebo škole bez ohľadu na to, či pracoval
alebo študoval v SR alebo v zahraničí.
Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti je jazyk, ktorý obyvateľ v čase sčítania
najčastejšie používal v súkromí.
NÁBOŽENSKÉ VYZNANIE
Náboženským vyznaním sa rozumie účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi
(náboženskej spoločnosti) alebo vzťah k nej. Obyvateľ vyznačil odpoveď podľa
vlastného rozhodnutia. Náboženské vyznanie detí do 15 rokov sa vyznačilo/zapísalo
podľa rozhodnutia rodičov pri zohľadnení názoru dieťaťa. Obyvatelia bez
náboženského vyznania mali možnosť vyznačiť, že sú „bez vyznania“.
POČÍTAČOVÁ ZNALOSŤ
Počítačová znalosť je vyjadrením úrovne počítačovej gramotnosti a zručnosti
obyvateľa. Touto otázkou sa zisťovala úroveň počítačových znalostí obyvateľov.
Obyvateľ vyznačil odpoveď na základe vlastného posúdenia, či ovláda alebo neovláda
prácu s textom, prácu s tabuľkami, prácu s elektronickou poštou (e-mailom)
a prácu s internetom.
POUŽITÉ SKRATKY A SYMBOLY
Abs. absolútne číslo
Bodka (.) v tabuľke na mieste čísla znamená, že údaj nie je k dispozícii alebo je
nespoľahlivý
Ležatý krížik (x) v tabuľke znamená, že zápis nie je možný z logických dôvodov
Nula (0,0) v tabuľke znamená viac ako nulu, ale menej ako najmenšiu jednotku
vyjadriteľnú v tabuľke
ŠP (v mape) štátna príslušnosť
ES Európske spoločenstvá
Eurostat Štatistický úrad Európskych spoločenstiev
OSN Organizácia spojených národov
SODB Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
SR Slovenská republika
9
KOMENTÁR K VYBRANÝM VÝSLEDKOM SODB 2011
OBYVATEĽSTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A KRAJOCH SR
POČET OBYVATEĽOV
K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika
5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi
rokmi sa počet obyvateľov trvalo bývajúcich v SR zvýšil o 17 581. Zistený
0,33-percentný prírastok obyvateľov v medzicenzovom období 2001–2011 je
najnižší v histórii sčítaní na Slovensku.
V medzicenzovom období 2001–2011 zaznamenali prírastok obyvateľov štyri
z ôsmich krajov SR (Bratislavský, Trnavský, Prešovský a Košický kraj). V ďalších
štyroch krajoch (Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Banskobystrickom) počet
obyvateľov poklesol. Za desať rokov od sčítania v roku 2001 pribudlo najviac
obyvateľov v Košickom kraji (25 711). Najvýraznejšie sa počet obyvateľov znížil
v Nitrianskom kraji (o 23 555). Najľudnatejší z ôsmich krajov SR je Prešovský
kraj, na jeho území žije 814 527 obyvateľov. Najmenej obyvateľov má podľa
výsledkov SODB 2011 Trnavský kraj (554 741).
OSÍDLENIE
K rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 malo Slovensko 2 890 obcí, o sedem viac
ako v roku 2001. Z uvedeného počtu bolo 138 mestských obcí a 2 752 vidieckych
obcí. Viac obyvateľov malo trvalý pobyt v mestách (54,4 %) ako na vidieku
(45,6 %).
Hustota obyvateľov SR prepočítaná na 1 km2 zostala v medzicenzovom období
2001–2011 takmer bez zmeny. Kým v roku 2001 žilo na Slovensku na 1 km2 109,7
obyvateľa, v roku 2011 to bolo 110,1 obyvateľa.
Najviac obyvateľov na 1 km2 sa nachádzalo v Bratislavskom kraji (293,5),
najmenej obyvateľov na 1 km2 pripadalo v Banskobystrickom kraji (69,9). Hustota
zaľudnenia sa najvýraznejšie zvýšila v Košickom kraji (o 3,7). Hustota zaľudnenia
v porovnaní s výsledkom sčítania v roku 2001 najvýraznejšie poklesla
v Nitrianskom kraji (o 3,8).
OBYVATEĽSTVO PODĽA POHLAVIA
Z celkového počtu obyvateľov trvalo bývajúcich v Slovenskej republike bola viac
ako polovica žien (51,3 %). Podľa výsledkov SODB 2011 v SR pripadá na 1 000
mužov 1 054 žien. Najmenej žien na 1 000 mužov žilo v Prešovskom kraji
(1 028). Najviac žien na 1 000 mužov bolo v Bratislavskom kraji (1 111). Podľa
výsledkov SODB 2011 sa počet žien na 1 000 mužov s výnimkou Žilinského kraja
mierne znížil vo všetkých krajoch SR.
10
OBYVATEĽSTVO PODĽA VEKU
V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi došlo na Slovensku k ďalšiemu
poklesu podielu obyvateľov v predproduktívnom veku (0–14 rokov), znížil sa
z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011. Zvýšil sa podiel obyvateľov
v produktívnom veku (15–64 rokov) zo 68,9 % v roku 2001 na 72 % v roku 2011
a tiež podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na
12,7 % v roku 2011. Najvyšší podiel i počet obyvateľov v predproduktívnom
veku mal zo všetkých krajov SR Prešovský kraj (18,4 %, t. j. 149 899), ktorý bol
podľa tohto kritéria „najmladším“ slovenským krajom. „Najstarším“ zo všetkých krajov
SR bol Nitriansky kraj s najvyšším podielom a počtom obyvateľov
v poproduktívnom veku (13,9 %, t. j. 96 014). Za pozornosť stojí aj fakt, že v troch
z ôsmich krajov SR (v Trenčianskom, v Nitrianskom a v Bratislavskom) pripadalo
na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku (0–14 rokov) viac ako 100
obyvateľov v poproduktívnom veku (65+). Najvyšší index starnutia dosiahol
podľa výsledkov SODB 2011 Trenčiansky kraj (103,7).
V medzicenzovom období 2001–2011 sa na Slovensku najvýraznejšie zvýšil
počet obyvateľov vo vekových skupinách 80+ (o 51,6 %, t. j. o 52 698) a 55–59
rokov (o 51,3 %, t. j. o 131 101). V rámci krajov zaznamenal najvyšší nárast
obyvateľov vo veku 80+ Bratislavský kraj (o 67,6 %, t. j. o 8 266) a Prešovský kraj
(o 60,1 %, t. j. o 7 692). V Prešovskom kraji došlo od roku 2001 aj k najvyššiemu
nárastu obyvateľov vo veku 55–59 rokov (o 59,1 %, t. j. o 18 713). Druhý
najvyšší prírastok obyvateľov 55–59-ročných dosiahol podľa SODB 2011
v prepočte na počet obyvateľov kraja danej vekovej skupiny Košický kraj (o 56,3 %,
t. j. o 19 237).
OBYVATEĽSTVO PODĽA RODINNÉHO STAVU
Podiel slobodných obyvateľov na celkovom počte obyvateľov trvalo bývajúcich
v SR sa nezmenil. Podobne ako pri sčítaniach v rokoch 1991 a 2001, aj pri SODB
2011 predstavoval 42,3 %. Najviac slobodných obyvateľov v absolútnych číslach
a zároveň najvyšší podiel slobodných obyvateľov zo všetkých krajov Slovenska
dosiahol v medzicenzovom období 2001–2011 Prešovský kraj (44,9 %, t. j.
365 738). Bratislavský kraj zaznamenal v rámci SR najnižší podiel slobodných
obyvateľov (40,2 %, t. j. 241 994). V tom istom období sa podiel slobodných
najvýraznejšie zvýšil v Banskobystrickom kraji (o 1,1 bodu). V porovnaní
s výsledkami sčítania v roku 2001 podiel slobodných najviac poklesol
v Prešovskom kraji (o 1 bod).
Podľa výsledkov SODB 2011 na Slovensku poklesol podiel vydatých a ženatých
obyvateľov zo 44,9 % v roku 2001 na 41 % v roku 2011. Najviac ženatých
a vydatých žilo v Bratislavskom kraji (42,6 %, t. j. 256 550) a v Trenčianskom
kraji (42,6 %, t. j. 252 968).
Za desať rokov od sčítania v roku 2001 sa v SR zvýšil podiel rozvedených
obyvateľov zo 4,3 % v roku 2001 na 7,6 % v roku 2011. K rozhodujúcemu okamihu
sčítania 2011 bol podiel rozvedených obyvateľov najvyšší v rámci všetkých krajov
11
SR v Banskobystrickom kraji (9,9 %, t. j. 65 128). V medzicenzovom období
2001–2011 sa podiel rozvedených najvýraznejšie zvýšil v Košickom kraji
(o 4,7 bodu), kde aj v absolútnych číslach pribudlo najviac rozvedených
obyvateľov v rámci všetkých krajov SR (38 109).
Nezmenený od sčítania pred desiatimi rokmi zostal v SR podiel ovdovených
obyvateľov; tak v roku 2001, ako aj v roku 2011 predstavoval 7,2 %. Najvyšší
podiel i počet ovdovených obyvateľov mal Nitriansky kraj (8,2 %, t. j. 56 731).
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
Z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v SR malo k rozhodujúcemu okamihu
sčítania 92,2 % (t. j. 4 975 661 obyvateľov) štátnu príslušnosť SR. Viacnásobné
občianstvo deklarovalo 8 203 obyvateľov (0,2 %) z celkového počtu trvalo
bývajúcich obyvateľov so štátnou príslušnosťou SR. Štátnu príslušnosť SR a iné
štátne občianstvo si uviedlo najviac obyvateľov v Bratislavskom kraji (1 887),
v Trenčianskom kraji (1 260) a v Žilinskom kraji (1 082). Na území SR malo podľa
SODB 2011 trvalý pobyt 26 752 cudzincov, t. j. 0,5 % trvalo bývajúcich obyvateľov
v SR. Najvyšší počet obyvateľov s inou ako štátnou príslušnosťou SR žilo
v Bratislavskom kraji (5 088), v Nitrianskom kraji (4 081) a v Trnavskom kraji
(3 863). Najmenej cudzincov s trvalým pobytom v SR sa nachádzalo na území
Trenčianskeho kraja (1 931) a Prešovského kraja (2 738). Najpočetnejšími
skupinami cudzincov boli obyvatelia so štátnym občianstvom Českej republiky
(25,9 %), Maďarska (16,7 %), Poľskej republiky (8,9 %), Ukrajiny (6,6 %)
a Rumunska (5,1%).
OBYVATEĽSTVO PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA
Najpočetnejšou cirkvou je podľa výsledkov SODB 2011 Rímskokatolícka cirkev
v Slovenskej republike. Účasť na náboženskom živote tejto cirkvi, resp. vzťah k nej
deklarovalo 62 %, t. j. 3 347 277 obyvateľov trvalo bývajúcich v SR.
V medzicenzovom období 2001–2011 došlo k zníženiu podielu obyvateľov, ktorí si
uviedli rímskokatolícku cirkev a ďalšie najpočetnejšie cirkvi – Evanjelickú cirkev
augsburského vyznania na Slovensku (5,9 %, t. j. 316 250), Gréckokatolícku
cirkev v Slovenskej republike (3,8 %, t. j. 206 871) a Reformovanú kresťanskú
cirkev na Slovensku (1,8 %, t. j. 98 797). Podiel obyvateľov hlásiacich sa
k Pravoslávnej cirkvi na Slovensku zostal v porovnaní s výsledkami sčítania
v roku 2001 na celoslovenskej úrovni nezmenený (0,9 %). Za rovnaké obdobie sa
mierne zvýšil podiel obyvateľov bez vyznania z 13 % (697 308) v roku 2001 na
13,4 % (725 362) v roku 2011.
Účasť na náboženskom živote alebo vzťah k rímskokatolíckej cirkvi deklaroval
v rámci Slovenska najvyšší podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v Nitrianskom kraji
(70,5 %, t. j. 486 021). Evanjelická cirkev augsburského vyznania mala
najsilnejšie postavenie v Banskobystrickom kraji (10,6 %, t. j. 69 747),
gréckokatolícka cirkev v Prešovskom kraji (14,1 %, t. j. 114 799) a reformovaná
kresťanská cirkev v Košickom kraji (5,5 %, t. j. 43 748). K pravoslávnej cirkvi sa
12
prihlásilo najviac obyvateľov s trvalým pobytom v Prešovskom kraji (3,6 %, t. j.
29 531) a v Košickom kraji (1,7%, t. j. 13 217). Najviac obyvateľov bez vyznania
žilo v Bratislavskom kraji (26,8 %, t. j. 161 214). Podiely obyvateľov hlásiacich sa
k niektorej z ďalších registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností boli
v rámci SR a krajov pod 1 %.
OBYVATEĽSTVO PODĽA NÁRODNOSTI
Podľa výsledkov SODB 2011 sú v SR najpočetnejšími národnosťami slovenská,
maďarská a rómska národnosť. Kým podiel trvalo bývajúcich obyvateľov v SR
hlásiacich sa k slovenskej a maďarskej národnosti v medzicenzovom období
2001–2011 klesol, podiel obyvateľov s rómskou národnosťou sa mierne zvýšil. Pri
SODB 2011 sa prihlásilo k slovenskej národnosti 80,7 %, t. j. 4 352 775 trvalo
bývajúcich obyvateľov v SR (v roku 2001 85,8 %, t. j. 4 614 854), k maďarskej
národnosti 8,5 %, t. j. 458 467 trvalo bývajúcich obyvateľov v SR (v roku 2001
9,7 %, t. j. 520 528) a k rómskej národnosti 2 %, t. j. 105 738 trvalo bývajúcich
obyvateľov v SR (v roku 2001 1,7 %, t. j. 89 920).
V každom z ôsmich krajov žilo najviac obyvateľov so slovenskou národnosťou.
Najvyšší podiel i počet obyvateľov si slovenskú národnosť zapísal v Žilinskom kraji
(93,1 %, t. j. 641 602). Obyvatelia maďarskej národnosti boli v rámci Slovenska
najviac zastúpení v Nitrianskom kraji (24,6 %, t. j. 169 460). Najviac obyvateľov
s rómskou národnosťou žilo v Prešovskom kraji. Pri SODB 2011 si rómsku
národnosť uviedlo 5,3 %, t. j. 43 097 obyvateľov s trvalým pobytom v Prešovskom
kraji. V Prešovskom kraji bol zaznamenaný aj najvyšší podiel trvalo bývajúcich
obyvateľov s rusínskou národnosťou (3,5 %, t. j. 28 835). Najviac obyvateľov
českej národnosti žilo v rozhodujúcom okamihu sčítania 2011 v Bratislavskom
kraji (1,1 %, t. j. 6820). Podiel obyvateľov s inými ako uvedenými národnosťami
nedosiahol v rámci SR a krajov 1%. V absolútnych číslach v medzicenzovom období
2001–2011 pribudlo najviac obyvateľov s rómskou národnosťou (15 818),
s rusínskou národnosťou (9 281), s moravskou národnosťou (938) a s poľskou
národnosťou (482). Najvyšší úbytok v absolútnych číslach zaznamenala
slovenská národnosť (o 262 079), maďarská národnosť (o 62 061), česká
národnosť (o 14 253), ukrajinská národnosť (o 3 384) a nemecká národnosť
(o 715).
OBYVATEĽSTVO PODĽA VZDELANIA
Od sčítania v roku 2001 sa výrazne zvýšila vzdelanostná úroveň obyvateľov SR.
Kým v roku 2001 predstavoval podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (súčet
počtu obyvateľov s ukončeným bakalárskym, magisterským, inžinierskym,
doktorským a doktorandským vzdelaním) na celkovom počte obyvateľov SR
s trvalým pobytom 7,8 % (423 324), o desať rokov neskôr, v roku 2011, to bolo už
13,8 % (747 968). Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom
období 2001–2011 vo všetkých krajoch SR. Najviac vysokoškolsky vzdelaných
na počet obyvateľov trvalo bývajúcich v jednotlivých krajoch bolo v Bratislavskom
13
kraji (26,2 %, t. j. 157 678), nasledoval Košický kraj (13 %, t. j. 103 396) a Žilinský
kraj (13 %, t. j. 89 276).
OBYVATEĽSTVO PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA
Slovenský jazyk je podľa SODB 2011 materinským jazykom 78,6 %, t. j. 4 240 453
obyvateľov trvalo bývajúcich v SR. Maďarský jazyk si označilo za svoj materinský
jazyk 9,4 %, t. j. 508 714 trvalo bývajúcich obyvateľov v SR. Rómsky jazyk si
uviedlo ako svoj materinský jazyk 2,3 %, t. j. 122 518 obyvateľov trvalo bývajúcich
v SR a rusínsky jazyk 1%, t. j. 55 469 obyvateľov trvalo bývajúcich v SR. Ďalšie
materinské jazyky si zapísalo menej ako 1 % obyvateľov trvalo bývajúcich v SR.
V roku 2011 v porovnaní so sčítaním v roku 2001 došlo k najvýraznejším
poklesom podielov obyvateľov s materinským jazykom slovenským
(o 5,3 bodu, v absolútnych číslach o 271 764), s materinským jazykom
maďarským (o 1,3 bodu, v absolútnych číslach o 64 215) a s materinským
jazykom českým (o 0,2 bodu, v absolútnych číslach o 12 985). Naopak, podiel
obyvateľov s rómskym materinským jazykom sa v roku 2011 v porovnaní
s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi mierne zvýšil (o 0,5 bodu, v absolútnych
číslach o 23 070). Podiel obyvateľov s materinským jazykom rusínskym zostal
nezmenený; v absolútnych číslach sa dokonca v porovnaní s výsledkami sčítania
v roku 2001 mierne zvýšil (o 562).
Väčšina obyvateľov trvalo bývajúcich v každom z ôsmich krajov SR uviedla, že ich
materinským jazykom je slovenský jazyk. Slovenčinu ako materinský jazyk si pri
SODB 2011 vyznačil najvyšší podiel i počet obyvateľov trvalo bývajúcich
v Žilinskom kraji (92,8 %, t. j. 639 007). Z ďalších materinských jazykov si
v Nitrianskom kraji vyznačilo najviac obyvateľov zo všetkých krajov maďarský
jazyk (26,6 %, t. j. 183 535), v Prešovskom kraji rómsky jazyk (7 %, t. j. 57 228)
a rusínsky jazyk (5,9 %, t. j. 48 071).
OBYVATEĽSTVO
PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉHO JAZYKA NA VEREJNOSTI
K rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvatelia trvalo bývajúci v SR používali
najčastejšie na verejnosti slovenský jazyk (80,4 %, t. j. 4 337 695), maďarský
jazyk (7,3 %, t. j. 391 577), rómsky jazyk (0,7 %, t. j. 36 660) a rusínsky jazyk
(0,5 %, t. j. 24 524).
Slovenský jazyk bol najčastejšie používaným jazykom na verejnosti vo všetkých
krajoch SR. Najčastejšie ho používal najvyšší podiel obyvateľov v Bratislavskom
kraji (91,4 %, t. j. 550 380). Maďarský jazyk používalo najčastejšie na verejnosti
najviac obyvateľov v Nitrianskom kraji (21,6 %, t. j. 149 048). Rómsky jazyk si pri
SODB 2011 ako najčastejšie používaný jazyk na verejnosti uviedol najvyšší
podiel i počet obyvateľov trvalo bývajúcich v Košickom kraji (2,1 %, t. j. 16 391) Po
rusínsky sa najčastejšie dorozumieval na verejnosti najvyšší podiel i počet
obyvateľov trvalo bývajúcich v Prešovskom kraji (2,8 %, 23 145). Najviac
obyvateľov zo všetkých krajov SR, ktorí pri SODB 2011 uviedli, že na verejnosti
14
najčastejšie komunikujú v českom jazyku, žilo v Bratislavskom kraji (0,4 %, t. j.
2 706). V Bratislavskom kraji bolo aj najviac trvalo bývajúcich obyvateľov zo
všetkých krajov SR, ktorí na verejnosti najčastejšie používali nemecký jazyk (0,3 %,
t. j. 1 897). Podiely a počty obyvateľov, ktorí najčastejšie používali na verejnosti iné
ako vyššie uvedené jazyky, nie sú štatisticky významné.
OBYVATEĽSTVO
PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉHO JAZYKA V DOMÁCNOSTI
Aj v domácnostiach na Slovensku sa k rozhodujúcemu okamihu sčítania
najčastejšie používal slovenský jazyk (73,3 %, t. j. 3 954 149). Ďalšími
najčastejšie používanými jazykmi v domácnostiach na Slovensku boli: maďarský
jazyk (8,7 %, t. j. 472 212), rómsky jazyk (2,4 %, t. j. 128 242) a rusínsky jazyk
(0,9 %, t. j. 49 860).
Slovenský jazyk bol najčastejším komunikačným jazykom domácností vo všetkých
krajoch SR. Slovenský jazyk najčastejšie používal v súkromí najvyšší podiel
a počet obyvateľov v Žilinskom kraji (86,5 %, t. j. 595 646). Najviac obyvateľov
zo všetkých krajov hovorilo najčastejšie doma po maďarsky v Nitrianskom kraji
(25,3 %, t. j. 174 426). V Prešovskom kraji používalo najviac obyvateľov zo
všetkých krajov na komunikáciu v domácnosti rómsky jazyk (7,6 %, t. j. 62 163),
rusínsky jazyk (5,6 %, t. j. 45 378) a ukrajinský jazyk (0,2 %, t. j. 1 434).
V Bratislavskom kraji žilo najviac obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí
v porovnaní s obyvateľmi iných krajov najčastejšie hovorili v domácnosti po
česky (0,6 %, t. j. 3 438). Nemecký jazyk najčastejšie používal v domácnostiach
najvyšší podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v Košickom kraji (0,2 %, t. j. 1429)
a v Bratislavskom kraji (0,2 %, t. j. 1 247). Podiely a počty obyvateľov, ktorí
v súkromí najčastejšie používali iné ako vyššie uvedené jazyky, nie sú štatisticky
významné.
OBYVATEĽSTVO PODĽA POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ
Výsledky SODB 2011 potvrdili, že na Slovensku pokračuje informatizácia
spoločnosti. Prácu s internetom ovládalo 53,8 % obyvateľov trvalo bývajúcich
v SR. Zvládnutie práce s textom uviedlo pri SODB 2011 49,9 % obyvateľov trvalo
bývajúcich v SR. S elektronickou poštou vedelo pracovať 46,9 % obyvateľov
trvalo bývajúcich v SR. Najmenej ovládanou činnosťou súvisiacou s počítačovými
znalosťami bola na Slovensku práca s tabuľkami (38,8 %). Ovládanie všetkých
uvedených počítačových znalostí si pri SODB 2011 zapísalo najviac obyvateľov
v Bratislavskom kraji. Všetky uvedené zručnosti boli najnižšie zastúpené
u obyvateľov trvalo bývajúcich v Košickom kraji.
15
Vybrané výsledky SODB 2011
POČET OBYVATEĽOV TRVALO
BÝVAJÚCICH V SR A KRAJOCH SR
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 1 Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítaní vykonaných na území dnešnej SR
Dátum sčítania
1)
Počet obyvateľov1)
Hustota obyvateľov/km2
Prírastok/úbytok obyvateľov v %
31.12.1848
2 442 0002)
50
.
31.12.1869
2 481 811
51
.
31.12.1880
2 477 521
51
-0,2
31.12.1890
2 595 180
53
4,7
31.12.1900
2 782 925
57
7,2
31.12.1910
2 916 657
60
4,8
15.2.1921
2 993 859
61
2,6
1.12.1930
3 324 111
68
11,3
4.10.1946
3 327 803
68
0,0
1.3.1950
3 442 317
70
1,8
1.3.1961
4 174 046
85
15,9
1.12.1970
4 537 290
93
8,7
1.11.1980
4 991 168
102
10,0
3.3.1991
5 274 335
108
5,7
26.5.2001
5 379 455
110
2,0
21.5.2011
5 397 036
110
0,3
do roku 1950 (vrátane) obyvateľstvo prítomné, od roku 1961 obyvateľstvo trvalo bývajúce
2)
odhad
G 1 Počet obyvateľov podľa sčítaní vykonaných na území dnešnej SR, sčítanie 1848 – 2011
17
T 2 Vývoj počtu obyvateľov trvalo bývajúcich v SR, sčítanie 1970 – 2011 (podľa územnej štruktúry
2011)
Územie
Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu
2011
2001
1991
1980
1970
5 397 036
5 379 455
5 274 335
4 991 168
4 537 290
Bratislavský kraj
602 436
599 015
606 351
543 800
459 975
Trnavský kraj
554 741
551 003
541 992
526 906
485 316
Trenčiansky kraj
594 328
605 582
600 575
568 498
515 916
Nitriansky kraj
689 867
713 422
716 846
708 634
678 733
Žilinský kraj
688 851
692 332
668 771
629 927
570 624
Banskobystrický kraj
660 563
662 121
659 341
636 192
598 697
Prešovský kraj
814 527
789 968
739 264
678 386
605 772
Košický kraj
791 723
766 012
741 195
698 825
622 257
Slovenská republika
G 2 Vývoj počtu obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR, sčítanie 1970 – 2011
18
T 3 Prírastok/úbytok obyvateľstva trvalo bývajúceho v SR v medzicenzových obdobiach, sčítanie
1970 – 2011
Územie
Slovenská republika
Prírastok/úbytok trvalo bývajúceho obyvateľstva
2001 – 2011
1991 – 2001
1980 – 1991
1970 – 1980
abs.
abs.
abs.
abs.
v%
v%
v%
v%
17 581
0,3
105 120
2,0
283 167
5,7
453 878
10,0
Bratislavský kraj
3 421
0,6
-7 336
-1,2
62 551
11,5
83 825
18,2
Trnavský kraj
3 738
0,7
9 011
1,7
15 086
2,9
41 590
8,6
Trenčiansky kraj
-11 254
-1,9
5 007
0,8
32 077
5,6
52 582
10,2
Nitriansky kraj
-23 555
-3,3
-3 424
-0,5
8 212
1,2
29 901
4,4
Žilinský kraj
-3 481
-0,5
23 561
3,5
38 844
6,2
59 303
10,4
Banskobystrický kraj
-1 558
-0,2
2 780
0,4
23 149
3,6
37 495
6,3
Prešovský kraj
24 559
3,1
50 704
6,9
60 878
9,0
72 614
12,0
Košický kraj
25 711
3,4
24 817
3,3
42 370
6,1
76 568
12,3
19
M 1 Zmena počtu obyvateľstva trvalo bývajúceho v krajoch SR v medzicenzovom období 2001 – 2011
20
Vybrané výsledky SODB 2011
OSÍDLENIE
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 4 Počet a podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v SR podľa veľkostných skupín obcí, sčítanie
1991 – 2011
2011
Veľkostné
skupiny obcí
2001
1991
Počet
obcí
Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo
Obyv.
v%
Počet
obcí
Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo
Obyv.
v%
Počet
obcí
2 890
5 397 036
100,0
2 883
5 379 455
100,0
2 825
-199
383
47 573
0,9
367
45 808
0,9
200 - 499
761
261 805
4,9
805
276 280
500 - 999
772
546 389
10,1
786
1 000 - 1 999
562
787 516
14,6
2 000 - 4 999
279
804 580
5 000 - 9 999
61
10 000 - 19 999
Spolu
Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo
Obyv.
v%
100,0
342
5 274 335
43 729
5,1
822
284 966
5,4
556 289
10,3
780
554 632
10,5
547
767 561
14,3
522
737 614
14,0
14,9
253
743 307
13,8
237
695 873
13,2
409 387
7,6
53
368 623
6,9
50
346 229
6,6
33
470 099
8,7
32
460 574
8,6
32
456 958
8,7
20 000 - 49 999
29
853 306
15,8
29
850 194
15,8
29
836 960
15,9
50 000 - 99 999
8
564 720
10,5
9
646 054
12,0
9
640 017
12,1
100 000 a viac
Priemerný počet
obyvateľov v obci
2
651 661
12,1
2
664 765
12,4
2
677 357
12,8
1 867
1 866
0,8
1 867
T 5 Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva trvalo bývajúceho v SR, sčítanie 1991 – 2011
2011
Obce
Počet
obcí
2001
Počet
obcí
Obyv. %
1991
Počet
obcí
Obyv. v %
Obyv. v %
Mestské
138
54,4
136
56,2
136
56,8
Vidiecke
2 752
45,6
2 747
43,8
2 689
43,2
22
G 3 Podiel mestského a vidieckeho obyvateľstva trvalo bývajúceho v SR, sčítanie 1991 – 2011
T 6 Hustota obyvateľov trvalo bývajúcich v SR a v krajoch SR, sčítanie 1970 – 2011
Územie
Počet trvalo bývajúcich obyvateľov na 1 km2
2001
1991
1980
2011
1970
Slovenská republika
110,1
109,7
107,6
101,8
92,5
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
293,5
133,8
132,0
108,7
101,2
69,9
90,8
117,2
291,8
132,9
134,5
112,5
102,0
70,0
87,8
113,5
295,4
130,7
133,4
113,0
98,5
69,7
82,2
109,8
264,9
127,0
126,3
111,7
92,8
67,3
75,4
103,5
224,1
117,0
114,6
107,0
84,1
63,3
67,4
92,2
23
M 2 Hustota obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR, SODB 2011
M 2 Hustota obyvateľov trvalo bývajúcich v SR v krajoch SR, SODB 2011
24
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA POHLAVIA
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 7 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa pohlavia, sčítanie 1970 – 2011
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu
Rok sčítania
Pohlavie
muži
ženy
Podiel žien
v%
Index femininity
(počet žien
na 1 000 mužov)
2011
5 397 036
2 627 772
2 769 264
51,3
1 054
2001
5 379 455
2 612 515
2 766 940
51,4
1 059
1991
5 274 335
2 574 061
2 700 274
51,2
1 049
1980
4 991 168
2 453 065
2 538 103
50,9
1 035
1970
4 537 290
2 239 201
2 298 089
50,6
1 026
T 8 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa pohlavia, SODB 2001, 2011
Kraj
Pohlavie
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu
muži
Podiel žien
v%
ženy
Index
femininity
(počet žien na
1 000 mužov)
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
Bratislavský
602 436
599 015
285 360
283 383
317 076
315 632
52,6
52,7
1 111 1 114
Trnavský
554 741
551 003
270 980
268 473
283 761
282 530
51,2
51,3
1 047 1 052
Trenčiansky
594 328
605 582
291 362
296 123
302 966
309 459
51,0
51,1
1 040 1 045
Nitriansky
689 867
713 422
334 503
344 738
355 364
368 684
51,5
51,7
1 062 1 069
Žilinský
688 851
692 332
338 019
340 055
350 832
352 277
50,9
50,9
1 038 1 036
Banskobystrický
660 563
662 121
319 667
319 580
340 896
342 541
51,6
51,7
1 066 1 072
Prešovský
814 527
789 968
401 686
388 402
412 841
401 566
50,7
50,8
1 028 1 034
Košický
791 723
766 012
386 195
371 761
405 528
394 251
51,2
51,5
1 050 1 060
26
2011
2001
G 4 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR podľa pohlavia, SODB 2011
%
100%
90%
80%
70%
52,6
51,2
51,0
51,5
50,9
51,6
50,7
51,2
47,4
48,8
49,0
48,5
49,1
48,4
49,3
48,8
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
muži
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
27
ženy
M 3 Index femininity (počet žien na 1 000 mužov) v krajoch SR, SODB 2011
28
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA VEKU
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 9 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa vekových skupín, sčítanie 1970 – 2011
Trvalo
bývajúce
Rok sčítania
obyvateľstvo
spolu
2011
5 397 036
3)
Veková skupina
0-14
15-64
abs.
v%
826 516
15,3
abs.
65+
nezistená
Index
starnutia3)
v%
abs.
v%
abs.
v%
3 886 327
72,0
682 873
12,7
1 320
0,00
82,6
2001
5 379 455
1 015 493
18,9
3 705 515
68,9
610 923
11,4
47 524
0,9
60,2
1991
5 274 335
1 313 961
24,9
3 415 721
64,8
543 180
10,3
1 473
0,0
41,3
1980
4 991 168
1 302 072
26,1
3 162 504
63,4
519 388
10,4
7 204
0,1
39,9
1970
4 537 290
1 232 721
27,2
2 883 333
63,5
418 340
9,2
2 896
0,1
33,9
index starnutia = (65+/0-14)*100
G 5 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa vekových skupín, sčítanie 1970 – 2011
30
T 10 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa vekových skupín, SODB 2001, 2011
Kraj
Veková skupina
Trvalo bývajúce
obyv. spolu
0-14
15-64
2001
abs.
abs.
abs.
Bratislavský
602 436
599 015
82 052 13,6
89 222 14,9
436 953 72,5
418 874 69,9
82 989 13,8
71 702 12,0
442
0,1
19 217
Trnavský
554 741
551 003
76 508 13,8
97 559 17,7
406 072 73,2
388 142 70,4
72 065 13,0
62 092 11,3
96
0,0
3 210
0,6
Trenčiansky
594 328
605 582
79 113 13,3
108 862 18,0
433 067 72,9
422 172 69,7
82 067 13,8
71 733 11,8
81
0,0
2 815
0,5 103,7 65,9
Nitriansky
689 867
713 422
93 390 13,5
123 435 17,3
500 291 72,5
497 150 69,7
96 014 13,9
89 894 12,6
172
0,0
2 943
0,4 102,8 72,8
Žilinský
688 851
692 332
109 589 15,9
140 927 20,4
496 838 72,1
473 104 68,3
82 303 11,9
74 941 10,8
121
0,0
3 360
0,5
75,1 53,2
Banskobystrický
660 563
662 121
97 758 14,8
120 090 18,1
475 850 72,0
457 323 69,1
86 779 13,1
79 102 11,9
176
0,0
5 606
0,8
88,8 65,9
Prešovský
814 527
789 968
149 899 18,4
180 050 22,8
575 230 70,6
526 194 66,6
89 306 11,0
79 953 10,1
92
0,0
3 771
0,5
59,6 44,4
Košický
791 723
766 012
138 207 17,5
155 348 20,3
562 026 71,0
522 556 68,2
91 350 11,5
81 506 10,6
140
0,0
6 602
0,9
66,1 52,5
abs.
v%
abs.
2001
v%
index starnutia = (65+/0-14)*100
31
abs.
2011
nezistená
2001
v%
2011
65+
2011
3)
2011
Index
starnutia3)
v%
abs.
2001
v%
abs.
2011
2001
v % abs. v %
abs.
v %
2011 2001
3,2 101,1 80,4
94,2 63,6
G 6 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch podľa vekových skupín, SODB 2011
Košický
Prešovský
Banskobystrický
kraje
Žilinský
Nitriansky
Trenčiansky
Trnavský
Bratislavský
0%
10%
20%
30%
predproduktívny vek (0-14)
40%
50%
60%
produktívny vek (15-64)
Spracovall: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
32
70%
80%
90%
100%
poproduktívny vek (65+)
M 4 Index starnutia a podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR podľa vekových skupín , SODB 2011
33
T 11 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa 5-ročných vekových skupín, SODB 2001, 2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Veková skupina
Spolu
2011
abs.
Prírastok/úbytok
2001 – 2011
2001
v%
abs.
v%
v%
5 397 036
100,0
5 379 455
100,0
0-4
280 331
5,2
277 709
5,2
0,9
5-9
263 211
4,9
338 772
6,3
-22,3
10-14
282 974
5,2
399 012
7,4
-29,1
15-19
343 022
6,4
440 003
8,2
-22,0
20-24
401 709
7,4
466 328
8,7
-13,9
25-29
437 644
8,1
432 649
8,0
1,2
30-34
460 530
8,5
359 200
6,7
28,2
35-39
428 814
7,9
380 054
7,1
12,8
40-44
357 754
6,6
398 966
7,4
-10,3
45-49
373 920
6,9
410 780
7,6
-9,0
50-54
384 686
7,1
343 768
6,4
11,9
55-59
386 524
7,2
255 423
4,7
51,3
60-64
311 724
5,8
218 344
4,1
42,8
65-69
219 301
4,1
197 491
3,7
11,0
70-74
173 180
3,2
175 488
3,3
-1,3
75-79
135 663
2,5
135 913
2,5
-0,2
80+
154 729
2,9
102 031
1,9
51,6
1 320
0,0
47 524
0,9
-97,2
nezistená
34
0,3
veková skupina
G 7 Veková štruktúra obyvateľstva trvalo bývajúceho v SR, SODB 2001, 2011
nezistená
80+
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5-9
0-4
muži 2011
muži 2001
Spracoval: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
35
ženy 2011
ženy 2001
T 12 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa 5-ročných vekových skupín, SODB 2001, 2011
Kraj
Rok
sčítania
2011
Bratislavský
2001
2011
Trnavský
2001
2011
Trenčiansky
2001
2011
Nitriansky
2001
2011
Žilinský
2001
2011
Banskobystrický
2001
2011
Prešovský
2001
2011
Košický
2001
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo spolu
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
Veková skupina
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+
602 436 33 649 25 734 22 669 28 746 37 628 48 865 59 616 51 866 38 772 39 884 43 390 48 556 39 630 27 300 19 563 15 634 20 492
100,0
0,1
599 015 22 334 28 854 38 034 45 898 50 774 45 930 37 387 40 726 45 593 52 327 44 268 31 845 24 126 21 738 20 945 16 793 12 226
19 217
3,7
4,3
4,8
3,8
6,3
4,8
7,7
6,2
8,5
8,1
7,7
9,9
6,2
8,6
6,8
6,4
7,6
6,6
8,7
7,2
7,4
8,1
5,3
6,6
4,0
4,5
3,6
3,2
3,5
2,6
442
3,4
100,0
5,6
nezistená
2,8
2,0
554 741 25 902 24 177 26 429 33 325 40 182 44 772 49 023 46 331 38 425 39 172 40 229 41 374 33 239 24 270 18 412 13 766 15 617
100,0
0,0
551 003 25 637 32 690 39 232 44 249 48 586 46 182 38 135 39 176 41 324 43 240 36 218 27 851 23 181 20 104 17 962 13 782 10 244
3 210
4,7
4,4
5,9
4,8
7,1
6,0
8,0
7,2
8,8
8,1
8,4
8,8
6,9
8,4
7,1
6,9
7,5
7,1
7,8
7,3
6,6
7,5
5,1
6,0
4,2
4,4
3,6
3,3
3,3
2,5
96
2,8
100,0
4,7
3,2
2,5
1,9
594 328 26 532 24 596 27 985 36 829 44 708 47 816 50 219 46 391 40 095 42 783 44 275 44 336 35 615 26 400 20 997 16 462 18 208
100,0
0,0
605 582 27 659 36 624 44 579 49 170 53 083 48 075 40 632 43 508 45 628 46 817 38 862 30 346 26 051 23 601 20 553 15 512 12 067
2 815
100,0
8,0
8,5
7,9
6,6
7,8
7,2
6,7
7,5
7,2
7,7
7,3
6,5
7,4
3,8
4,9
5,9
3,5
3,0
4,2
4,2
3,2
2,4
3,8
3,3
2,4
0,0
7,2
8,3
4,4
3,8
5 606
6,0
8,0
6,1
5,5
3,0
5,0
7,3
7,4
6,9
662 121 32 914 39 796 47 380 52 934 56 158 52 047 43 890 47 705 49 943 51 138 42 955 32 570 27 983 24 879 22 283 17 939 14 001
100,0
6,2
7,3
7,0
2,8
0,5
5,1
7,1
6,9
3,6
176
4,8
6,8
6,7
4,0
1,7
4,9
8,2
7,9
4,5
0,0
8,8
8,4
5,1
2,7
3 360
8,4
8,2
6,5
3,6
2,6
2,8
7,8
7,8
7,9
4,5
3,4
2,8
47845 53 952 57 929 60 739 56 981 47 162 48 824 50 584 51 231 42 514 30 712 26 428 24 429 22 039 16 538 11 935
6,9
6,9
7,5
6,1
3,9
3,5
660 563 32 169 31 641 33 948 40 942 48 256 52 953 55 014 51 513 44 019 47 267 48 364 48 588 38 934 27 923 22 003 17 091 19 762
100,0
5,7
5,7
7,1
7,6
4,3
4,4
0,4
5,0
6,7
7,4
5,0
6,0
121
5,2
8,1
7,2
6,4
7,5
2,2
100,0
8,5
6,8
7,7
7,4
688 851 35 766 34 736 39 087 47 821 53 663 56 295 57 813 54 655 45 855 47 240 48 036 47 491 37 969 25 979 20 637 16 686 19 001
692 332 39 130
7,8
8,0
7,5
7,2
0,0
7,0
8,4
7,2
6,7
2 943
5,7
7,9
6,7
7,8
3,1
4,6
7,2
7,9
8,4
713 422 32 968 40 784 49 683 55 918 60 446 57 446 47 971 50 751 53 508 56 227 46 623 36 300 31 960 28 460 25 684 20 120 15 630
100,0
6,0
8,8
8,0
0,5
4,8
8,1
7,5
172
4,2
7,4
6,2
689 867 30 858 29 317 33 215 41 064 49 474 54 475 57 739 55 484 46 980 49 422 51 120 52 430 42 103 30 910 24 800 18 850 21 454
4,5
6,0
4,7
2,0
100,0
4,6
4,1
81
3,1
100,0
4,5
0,6
3,4
2,6
2,7
2,1
814 527 49 415 48 178 52 306 61 676 67 533 68 103 65 377 60 500 52 079 54 394 54 351 50 350 40 867 27 320 22 953 18 551 20 482
100,0
0,0
789 968 51 707 61 144 67 199 70 072 69 918 63 696 52 904 55 467 56 170 53 307 44 575 31 637 28 448 26 589 22 971 17 603 12 790
3 771
8,3
8,7
8,1
36
6,7
7,8
7,1
6,7
7,0
6,5
6,7
6,7
7,3
6,8
5,6
6,2
7,4
6,9
4,0
5,0
6,2
6,7
3,6
3,4
4,5
5,5
3,4
2,8
3,9
3,7
2,9
2,3
3,6
3,0
2,2
0,0
7,7
8,3
7,0
6,4
6 602
6,7
8,1
6,7
7,4
2,5
5,9
7,6
8,1
8,0
766 012 45 360 51 035 58 953 63 833 66 624 62 292 51 119 53 897 56 216 56 493 47 753 34 162 30 167 27 691 23 051 17 626 13 138
100,0
6,6
8,9
8,4
0,5
6,0
8,9
8,3
140
5,7
8,5
7,6
791 723 46 040 44 832 47 335 52 619 60 265 64 365 65 729 62 074 51 529 53 758 54 921 53 399 43 367 29 199 23 815 18 623 19 713
5,8
7,7
6,4
1,6
100,0
6,5
5,9
92
2,5
100,0
6,1
0,8
3,0
2,4
2,3
1,7
0,9
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA RODINNÉHO STAVU
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 13 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa rodinného stavu, sčítanie 1970 – 2011
Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo
spolu
Rok
sčítania
Rodinný stav
slobodný/
slobodná
abs.
ženatý/
vydatá
v%
abs.
rozvedený/
rozvedená
v%
abs.
vdovec/
vdova
v%
abs.
nezistený
v%
abs.
v%
2011
5 397 036
2 281 441
42,3
2 214 431
41,0
412 745 7,6
386 707 7,2
101 712
1,9
2001
5 379 455
2 273 779
42,3
2 414 523
44,9
233 552 4,3
388 392 7,2
69 209
1,3
1991
5 274 335
2 232 917
42,3
2 517 723
47,7
147 523 2,8
372 451 7,1
3 721
0,1
1980
4 991 168
2 173 743
43,6
2 399 735
48,1
88 395 1,8
327 415 6,6
1 880
0,0
1970
4 537 290
2 074 413
45,7
2 143 590
47,2
41 404 0,9
275 734 6,1
2 149
0,0
rok sčítania
G 8 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v SR podľa rodinného stavu, sčítanie 1991 – 2011
2011
42,3
2001
42,3
1991
42,3
0
10
20
slobodný/ slobodná
41,0
7,6
44,9
47,7
30
40
ženatý/ vydatá
50
60
70
rozvedený/ rozvedená
Spracoval: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
38
7,2
1,9
4,3 7,2
1,3
2,8 7,1
80
90
vdovec/ vdova
0,1
100
%
nezistený
T 14 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa rodinného stavu, SODB 2001, 2011
Kraj
Rodinný stav
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu
slobodný/slobodná
2011
ženatý/vydatá
2001
2011
rozvedený/rozvedená
2001
2011
vdovec/vdova
2011
2001
abs.
abs.
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
Bratislavský
602 436
599 015
241 994
40,2
240 574
40,2
256 550
42,6
264 887
44,2
50 313
8,4
39 829
6,6
41 359
6,9
41 060
6,9
12 220
2,0
12 665
2,1
Trnavský
554 741
551 003
226 384
40,8
226 170
41,0
235 549
42,5
255 439
46,4
41 027
7,4
23 757
4,3
40 630
7,3
40 616
7,4
11 151
2,0
5 021
0,9
Trenčiansky
594 328
605 582
245 437
41,3
251 897
41,6
252 968
42,6
278 720
46,0
42 983
7,2
26 231
4,3
42 211
7,1
41 578
6,9
10 729
1,8
7 156
1,2
Nitriansky
689 867
713 422
278 286
40,3
283 934
39,8
284 657
41,3
326 755
45,8
57 711
8,4
34 997
4,9
56 731
8,2
60 074
8,4
12 482
1,8
7 662
1,1
Žilinský
688 851
692 332
298 074
43,3
305 942
44,2
286 681
41,6
309 369
44,7
44 112
6,4
24 525
3,5
47 511
6,9
46 954
6,8
12 473
1,8
5 542
0,8
Banskobystrický
660 563
662 121
278 669
42,2
272 200
41,1
252 172
38,2
292 128
44,1
65 128
9,9
34 928
5,3
52 582
8,0
53 678
8,1
12 012
1,8
9 187
1,4
Prešovský
814 527
789 968
365 738
44,9
362 788
45,9
339 424
41,7
349 298
44,2
42 802
5,3
18 725
2,4
51 051
6,3
49 591
6,3
15 512
1,9
9 566
1,2
Košický
791 723
766 012
346 859
43,8
330 274
43,1
306 430
38,7
337 927
44,1
68 669
8,7
30 560
4,0
54 632
6,9
54 841
7,2
15 133
1,9
12 410
1,6
39
2001
v%
abs.
2011
nezistený
v%
abs.
2001
v%
abs.
2011
v%
abs.
2001
v%
abs.
v%
M 5 Podiel ženatých a vydatých obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR a ich štruktúra podľa rodinného stavu, SODB 2011
40
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 15 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa štátnej príslušnosti, SODB 2011
Štátna príslušnosť
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
abs.
Spolu
SR
spolu
z toho s viacnásobným občianstvom
iná
bez štátnej príslušnosti
nezistená
v%
5 397 036
100,0
4 975 661
8 203
26 752
1 523
393 100
92,2
0,2
0,5
0,0
7,3
T 16 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR s inou štátnou príslušnosťou ako SR, SODB 2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo s inou
štátnou príslušnosťou ako SR
Štátna príslušnosť
abs.
Spolu
v%
26 752
100,0
Česká republika
6 925
25,9
Maďarsko
4 468
16,7
Nemecká spolková republika
1 075
4,0
Poľská republika
2 375
8,9
533
2,0
1 351
5,1
Ruská federácia
779
2,9
Spojené kráľovstvo
605
2,3
Spojené štáty americké
529
2,0
Talianska republika
687
2,6
1 777
6,6
721
2,7
4 927
18,4
Rakúska republika
Rumunsko
Ukrajina
Vietnamská socialistická republika
iná
42
G 9 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa štátnej príslušnosti, SODB 2011
1 523
393 100
9 856
1 777
1 351
26 752
2 375
4 975 661
6 925
4 468
Slovenská republika
Česká republika
Ukrajina
bez štátnej príslušnosti
Maďarsko
iné
nezistená
Poľská republika
iná ako SR
Rumunsko
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
T 17 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa štátnej príslušnosti, SODB 2011
Kraj
Trvalo
bývajúce
obyv.
spolu
Štátna príslušnosť
SR
spolu
iná
z toho s viacnás. obč.
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
bez štátnej
príslušnosti
nezistená
abs.
abs.
v%
v%
Bratislavský
602 436
573 196
95,1
1 887
0,3 5 088
0,8
176
0,0
23 976
4,0
Trnavský
554 741
527 247
95,0
843
0,2 3 863
0,7
576
0,1
23 055
4,2
Trenčiansky
594 328
549 241
92,4
1 260
0,2 1 931
0,3
85
0,0
43 071
7,2
Nitriansky
689 867
640 742
92,9
566
0,1 4 081
0,6
104
0,0
44 940
6,5
Žilinský
688 851
641 259
93,1
1 082
0,2 2 786
0,4
183
0,0
44 623
6,5
Banskobystrický
660 563
590 909
89,5
735
0,1 2 766
0,4
148
0,0
66 740 10,1
Prešovský
814 527
742 825
91,2
1 054
0,1 2 738
0,3
102
0,0
68 862
8,5
Košický
791 723
710 242
89,7
776
0,1 3 499
0,4
149
0,0
77 833
9,8
43
T 18 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR s inou štátnou príslušnosťou ako SR, SODB 2011
Štátna príslušnosť
Kraj
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
abs.
v%
abs.
1 931
100,0
4 081 100,0
20,2
749
38,8
721
946
24,5
37
1,9
5,8
118
3,1
138
6,8
129
3,3
150
200
3,9
90
2,3
174
3,4
696
205
187
119
140
221
141
1 476
4,0
3,7
2,3
2,8
4,3
2,8
29,0
74
62
45
88
78
211
547
Trvalo bývajúce obyvateľstvo s inou
štátnou príslušnosťou ako SR spolu
abs.
v%
abs.
5 088
100,0
3 863 100,0
Česká republika
1 266
24,9
779
Maďarsko
319
6,3
Nemecká spolková republika
296
Poľská republika
344
Rakúska republika
Rumunsko
Ruská federácia
Spojené kráľovstvo
Spojené štáty americké
Talianska republika
Ukrajina
Vietnamská socialistická republika
iná
v%
Žilinský
Banskobystrický
abs.
v%
Prešovský
abs.
v%
Košický
abs.
v%
2 786
100,0
2 766
100,0
17,7
1 148
41,2
645
23,3
786
28,7
831
23,7
1 673
41,0
30
1,1
771
27,9
56
2,0
636
18,2
7,1
76
1,9
95
3,4
121
4,4
92
3,4
139
4,0
7,8
245
6,0
485
17,4
222
8,0
544
19,9
256
7,3
32
1,7
67
1,6
39
1,4
51
1,8
31
1,1
23
0,7
18,0
103
5,3
178
4,4
10
0,4
111
4,0
40
1,5
39
1,1
1,9
1,6
1,2
2,3
2,0
5,5
14,2
71
44
35
79
74
39
380
3,7
2,3
1,8
4,1
3,8
2,0
19,7
66
60
42
123
128
75
627
1,6
1,5
1,0
3,0
3,1
1,8
15,4
74
70
43
66
95
23
608
2,7
2,5
1,5
2,4
3,4
0,8
21,8
95
44
36
71
147
39
413
3,4
1,6
1,3
2,6
5,3
1,4
14,9
92
62
95
60
478
61
341
3,4
2,3
3,5
2,2
17,5
2,2
12,5
102
76
114
60
556
132
535
2,9
2,2
3,3
1,7
15,9
3,8
15,3
44
v%
2 738 100,0
abs.
v%
3 499 100,0
M 6 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR s inou štátnou príslušnosťou ako SR, SODB 2011
45
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 19 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa náboženského vyznania, sčítanie 1991 – 2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Náboženské vyznanie
2011
abs.
2001
v %
abs.
1991
v%
abs.
v%
Spolu
5 397 036
100,0
5 379 455
100,0
5 274 335
100,0
Rímskokatolícka cirkev
3 347 277
62,0
3 708 120
68,9
3 187 383
60,4
Gréckokatolícka cirkev
206 871
3,8
219 831
4,1
178 733
3,4
49 133
0,9
50 363
0,9
34 376
0,7
316 250
5,9
372 858
6,9
326 397
6,2
Reformovaná kresťanská cirkev
98 797
1,8
109 735
2,0
82 545
1,6
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
17 222
0,3
20 630
0,4
10 501
0,2
Evanjelická cirkev metodistická
10 328
0,2
7 347
0,1
4 359
0,1
Kresťanské zbory
7 720
0,1
6 519
0,1
700
0,0
Apoštolská cirkev
5 831
0,1
3 905
0,1
1 116
0,0
Bratská jednota baptistov
3 486
0,1
3 562
0,1
2 465
0,0
Cirkev adventistov siedmeho dňa
2 915
0,1
3 429
0,1
1 721
0,0
Cirkev bratská
3 396
0,1
3 217
0,1
1 861
0,0
Ústredný zväz židovských náboženských obcí4)
1 999
0,1
2 310
0,0
912
0,0
Starokatolícka cirkev
1 687
0,0
1 733
0,0
882
0,0
Cirkev československá husitská
1 782
0,0
1 696
0,0
625
0,0
Novoapoštolská cirkev
166
0,0
22
0,0
188
0,0
Bahájske spoločenstvo
1 065
0,0
972
0,0
58
0,0
91
0,0
23 340
0,5
6 214
0,1
6 094
0,1
bez vyznania
725 362
13,4
697 308
13,0
515 551
9,8
nezistené
571 437
10,6
160 598
3,0
917 835
17,4
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev a. v.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní5)
iné
4)
v roku 2001 Židovské náboženské obce
5)
v roku 2001 Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní
47
x
x
x
x
G 10 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v SR podľa náboženského vyznania, SODB 2001, 2011
2011
10,6
1,3
13,4
0,3
1,8
2,0
3,0
13,0 0,8
2001
0,4
6,9
0,9
4,1
68,9
5,9
0,9
3,8
Rímskokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Reformovaná kresťanská cirkev
bez vyznania
nezistené
62,0
v%
Gréckokatolícka cirkev
Evanjelická cirkev a. v.
Nábož. spoločnosť Jehovovi svedkovia
iné
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
48
T 20 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa náboženského vyznania, SODB 2001, 2011
Kraj
Náboženské vyznanie
Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
2011
abs.
v%
2001
abs.
v%
2011
abs.
v%
2001
abs.
v%
2011
abs.
v%
2001
abs.
v%
2011
abs.
v%
2001
abs.
v%
Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu
602 436 100,0
599 015 100,0
554 741 100,0
551 003 100,0
594 328 100,0
605 582 100,0
689 867 100,0
713 422 100,0
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
Evanjelická cirkev a. v.
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Ústredný zväz židovských náboženských obcí4)
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Novoapoštolská cirkev
Bahájske spoločenstvo
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní5)
iné
bez vyznania
nezistené
339 247
4 734
2 385
30 622
2 628
1 766
1 457
1 183
723
885
363
887
675
242
460
44
234
251
6 290
161 214
46 146
370 767
3 625
1 836
33 813
2 622
2 154
954
1 064
646
869
352
715
783
244
455
5
x
7
1 699
149 436
26 969
388 914
1 350
691
20 441
10 849
1 047
1 165
866
364
116
190
73
234
136
182
27
150
107
2 077
71 057
54 705
431 154
1 037
457
24 262
11 495
1 236
896
786
369
69
185
38
223
132
158
2
x
0
456
64 381
13 667
381 093
1 338
635
48 327
297
1 082
899
946
449
73
319
186
126
124
190
10
128
115
2 554
90 842
64 595
435 246
1 175
478
57 891
284
1 333
669
841
389
89
410
181
109
138
214
0
x
11
566
87 385
18 173
486 021
1 841
724
19 357
29 597
1 765
1 256
1 231
467
721
182
778
247
327
180
13
125
119
2 519
82 488
59 909
550 492
1 529
513
23 905
33 484
2 121
1 102
953
436
839
214
822
297
237
157
0
x
4
634
78 331
17 352
56,3
0,8
0,4
5,1
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
1,0
26,8
7,7
61,9
0,6
0,3
5,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
x
0,0
0,3
24,9
4,5
70,1
0,2
0,1
3,7
2,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
12,8
9,9
49
78,2
0,2
0,1
4,4
2,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
0,0
0,1
11,7
2,5
64,1
0,2
0,1
8,1
0,0
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
15,3
10,9
71,9
0,2
0,1
9,6
0,0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
0,0
0,1
14,4
3,0
70,5
0,3
0,1
2,8
4,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
12,0
8,7
77,2
0,2
0,1
3,4
4,7
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
x
0,0
0,1
11,0
2,4
T 20 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa náboženského vyznania, SODB 2001, 2011 (dokončenie)
Kraj
Náboženské vyznanie
Žilinský
2011
abs.
Banskobystrický
2011
2001
2001
v%
abs.
v%
abs.
v%
abs.
Prešovský
2011
v%
abs.
Košický
2001
v%
abs.
2011
v%
abs.
2001
v%
abs.
v%
Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu
688 851 100,0
692 332 100,0
660 563 100,0
662 121 100,0
814 527 100,0
789 968 100,0
791 723 100,0
766 012 100,0
Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Pravoslávna cirkev
483 008
2 016
785
70,1
0,3
0,1
522 580
1 732
550
75,5
0,3
0,1
361 774
5 562
1 165
54,8
0,8
0,2
413 267
5 543
1 084
62,4
0,8
0,2
500 619
114 799
29 531
61,5
14,1
3,6
529 099
121 188
31 458
67,0
15,3
4,0
406 601
75 231
13 217
51,4
9,5
1,7
455 515
84 002
13 987
59,5
11,0
1,8
Evanjelická cirkev a. v.
61 537
8,9
72 824
10,5
69 747
10,6
85 882
13,0
36 989
4,5
40 432
5,1
29 230
3,7
33 849
4,4
279
1 113
1 213
683
241
272
300
175
116
169
227
8
0,0
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
193
1 207
810
666
314
274
332
167
140
173
194
1
0,0
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 675
2 259
2 310
1 086
223
792
665
200
141
333
238
15
1,6
0,3
0,3
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
11 771
2 850
1 397
1 225
292
797
869
231
169
436
216
1
1,8
0,4
0,2
0,2
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
724
2 646
483
489
880
337
393
741
134
67
102
27
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
710
2 798
214
491
476
361
432
710
120
99
118
5
0,1
0,4
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
43 748
5 544
1 545
1 236
2 484
290
503
356
326
289
203
22
5,5
0,7
0,2
0,2
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49 176
6 931
1 305
493
983
264
635
353
469
274
184
8
6,4
0,9
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
98
93
2 527
75 483
58 508
0,0
0,0
0,4
11,0
8,5
x
0,0
0,1
10,4
2,5
124
139
2 474
109 945
90 696
0,0
0,0
0,4
16,6
13,7
x
0,0
0,1
16,7
3,7
75
44
2 124
44 983
78 340
0,0
0,0
0,3
5,5
9,6
x
x
0,0
0,1
5,6
2,1
131
104
2 775
89 350
118 538
0,0
0,0
0,4
11,3
15,0
Reformovaná kresťanská cirkev
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
Evanjelická cirkev metodistická
Kresťanské zbory
Apoštolská cirkev
Bratská jednota baptistov
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Cirkev bratská
Ústredný zväz židovských náboženských obcí4)
Starokatolícka cirkev
Cirkev československá husitská
Novoapoštolská cirkev
Bahájske spoločenstvo
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní5)
iné
bez vyznania
nezistené
4)
5)
x
22
737
72 175
17 241
v roku 2001 Židovské náboženské obce
v roku 2001 Cirkev Ježiša Krista Svätých posledných dní
50
x
3
672
110 905
24 511
7
620
44 324
16 306
x
4
830
90 371
26 379
x
0,0
0,1
11,8
3,4
M 7 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev
v Slovenskej republike, Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícku
cirkev v Slovenskej republike, SODB 2011
51
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA NÁRODNOSTI
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 21 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa národnosti, sčítanie 1991 – 2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Národnosť
2011
2001
1991
abs.
v%
abs.
v%
abs.
v%
Spolu
5 397 036
100,0
5 379 455
100,0
5 274 335
100,0
slovenská
4 352 775
80,7
4 614 854
85,8
4 519 328
85,7
maďarská
458 467
8,5
520 528
9,7
567 296
10,8
rómska
105 738
2,0
89 920
1,7
75 802
1,4
česká
30 367
0,6
44 620
0,8
52 884
1,0
rusínska
33 482
0,6
24 201
0,4
17 197
0,3
ukrajinská
7 430
0,1
10 814
0,2
13 281
0,3
nemecká
4 690
0,1
5 405
0,1
5 414
0,1
poľská
3 084
0,1
2 602
0,0
2 659
0,1
chorvátska
1 022
0,0
890
0,0
x
x
698
0,0
434
0,0
x
x
1 997
0,0
1 590
0,0
1 389
0,0
631
0,0
218
0,0
134
0,0
moravská
3 286
0,1
2 348
0,0
6 037
0,1
bulharská
1 051
0,0
1 179
0,0
1 400
0,0
ostatné
9 825
0,2
5 350
0,1
2 732
0,1
382 493
7,0
54 502
1,0
8 782
0,2
srbská
ruská
židovská
nezistená
53
G 11 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v SR podľa národnosti, SODB 2001, 2011
0,6
0,6
0,6
2,0
8,5
7,0
2011
0,8
1,7
1,0
2001
9,7
0,4 0,6
85,8
80,7
slovenská
maďarská
rómska
česká
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
54
rusínska
ostatné
nezistená
T 22 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa národnosti, SODB 2001, 2011
Kraj
Rok
sčítania
2011
Bratislavský
2001
2011
Trnavský
2001
2011
Trenčiansky
2001
2011
Nitriansky
2001
2011
Žilinský
2001
Banskobystrický
2011
2001
2011
Prešovský
2001
2011
Košický
2001
Trvalo bývajúce
obyv. spolu
slovenská maďarská
abs.
602 436 543 573
23 888
v%
100,0
90,2
4,0
abs.
599 015 546 685
27 434
v%
100,0
91,3
4,6
abs.
554 741 394 902
120 784
v%
100,0
71,2
21,8
abs.
551 003 407 246
130 740
v%
100,0
73,9
23,7
abs.
594 328 545 535
797
v%
100,0
91,8
0,1
abs.
605 582 589 344
1 058
v%
100,0
97,3
0,2
abs.
689 867 473 269
169 460
v%
100,0
68,6
24,6
abs.
713 422 499 761
196 609
v%
100,0
70,1
27,6
abs.
688 851 641 602
553
v%
100,0
93,1
0,1
abs.
692 332 674 766
660
v%
100,0
97,5
0,1
abs.
660 563 505 528
67 596
v%
100,0
76,5
10,2
abs.
662 121 553 865
77 795
v%
100,0
83,7
11,7
abs.
814 527 668 300
646
v%
100,0
82,0
0,1
abs.
789 968 716 441
817
v%
100,0
90,7
0,1
abs.
791 723 580 066
74 743
v%
100,0
73,3
9,4
abs.
766 012 626 746
85 415
v%
100,0
81,8
11,2
rómska
767
0,1
755
0,1
3 048
0,5
3 163
0,6
574
0,1
1 547
0,3
3 987
0,6
4 741
0,7
2 264
0,3
2 795
0,4
15 525
2,4
15 463
2,3
43 097
5,3
31 653
4,0
36 476
4,6
29 803
3,9
Národnosť
česká rusínska ukrajinská nemecká poľská chorvátska srbská ruská židovská moravská bulharská
6 820
880
627
1 165
495
721
270 541
228
966
440
1,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,2
0,1
9 591
526
542
1 342
398
653
159 432
88
745
533
1,6
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
3 259
104
233
227
195
57
87 173
75
387
86
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
4 778
72
196
173
145
53
43 113
13
167
102
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 106
116
222
538
230
34
47 160
27
540
59
0,7
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
6 319
87
214
750
228
24
32 125
5
370
53
1,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
3 262
103
275
215
340
57
61 171
80
248
151
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 526
85
275
200
295
42
32 152
30
186
151
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 195
182
229
378
562
34
70 156
36
377
65
0,6
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
6 123
129
223
452
466
31
38 113
11
297
64
0,9
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 941
186
493
432
298
49
51 211
51
292
60
0,4
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 560
148
553
435
252
32
39 172
13
201
73
0,7
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 610 28 835
3 714
556
630
36
34 307
52
217
75
0,3
3,5
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 774 21 150
6 781
510
549
23
32 238
20
171
76
0,5
2,7
0,9
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 174
3 076
1 637
1 179
334
34
78 278
82
259
115
0,4
0,4
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 949
2 004
2 030
1 543
269
32
59 245
38
211
127
0,6
0,3
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
ostatné nezistená
3 041
18 014
0,5
3,0
1 815
7 317
0,3
1,2
1 046
30 078
0,2
5,4
464
3 535
0,1
0,6
837
40 506
0,1
6,8
369
5 057
0,1
0,8
1 192
36 996
0,2
5,4
621
5 716
0,1
0,8
974
37 174
0,1
5,4
458
5 706
0,1
0,8
736
66 114
0,1
10,0
486
8 034
0,1
1,2
787
64 631
0,1
7,9
311
7 422
0,0
0,9
1 212
88 980
0,2
11,2
826
11 715
0,1
1,5
M 8 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR so slovenskou, maďarskou a rómskou
národnosťou, SODB 2011
56
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA VZDELANIA
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 23 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, sčítanie
1991 – 2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
2011
2001
1991
abs.
5 397 036
5 379 455
5 274 335
v%
100,0
100,0
100,0
abs.
808 490
1 132 995
1 512 818
v%
15,0
21,1
28,7
učňovské
(bez maturity)
abs.
721 999
1 060 854
1 004 657
v%
13,4
19,7
19,0
stredné odborné
(bez maturity)
abs.
522 039
203 290
110 060
v%
9,7
3,8
2,1
úplné stredné učňovské
(s maturitou)
abs.
191 208
251 992
v%
3,5
4,7
úplné stredné odborné
(s maturitou)
abs.
1 089 751
846 029
v%
20,2
15,7
abs.
235 014
253 408
168 973
v%
4,4
4,7
3,2
abs.
80 616
26 648
5 852
v%
1,5
0,5
0,1
abs.
122 782
17 917
v%
2,3
0,3
abs.
584 544
382 013
v%
10,8
7,1
abs.
40 642
23 394
v%
0,7
0,4
abs.
846 321
1 095 382
1 341 004
v%
abs.
15,7
20,4
25,4
153 630
85 533
35 161
v%
2,8
1,6
0,7
Spolu
základné
úplné stredné všeobecné
vyššie odborné
vysokoškolské bakalárske
vysokoškolské magisterské
inžinierske, doktorské
vysokoškolské doktorandské
bez školského vzdelania
vr. detí do 16 rokov8)
nezistené
6)
v roku 1991 vyhodnotené spolu úplné stredné učňovské a úplné stredné odborné vzdelanie
7)
v roku 1991 vyhodnotené spolu všetky stupne vysokoškolského vzdelania
8)
v roku 1991 vrátane detí do 15 rokov
58
788 8906)
15,0
306 9207)
5,8
G 12 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, sčítanie
1991 – 2011
59
T 24 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, SODB 2001, 2011
Kraj
Rok
sčítania
2011
Bratislavský
2001
2011
Trnavský
2001
2011
Trenčiansky
2001
2011
Nitriansky
2001
2011
Žilinský
2001
Banskobystrický
2011
2001
2011
Prešovský
2001
2011
Košický
2001
Trvalo bývajúce
obyvateľstvo
spolu
abs.
602 436
57 546
v%
100,0
9,6
9,2
7,9
3,3
20,7
5,8
2,2
2,8
21,0
2,4
13,7
1,5
abs.
599 015
90 901
65 997
48 841
23 448
108 181
41 641
5 233
3 129
88 966
9 981
97 003
15 694
základné
stredné
odborné
(bez maturity)
47 557
úplné stredné
učňovské
(s maturitou)
19 698
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
úplné stredné
úplné
vyššie vysokoškolské vysokoškolské vysokoškolské
odborné
stredné
magist., inž.,
odborné
bakalárske
doktorandské
(s maturitou)
všeobecné
doktorské
124 957
34 668
13 110
16 589
126 638
14 451
učňovské
(bez
maturity)
55 600
bez
školského
vzdelania
82 574
nezistené
9 048
v%
100,0
15,2
11,0
8,2
3,9
18,1
7,0
0,9
0,5
14,9
1,7
16,2
2,6
abs.
554 741
91 604
90 102
56 798
20 345
107 570
23 523
8 319
11 594
49 380
2 809
79 441
13 256
v%
100,0
16,5
16,2
10,2
3,7
19,4
4,2
1,5
2,1
8,9
0,5
14,3
2,4
abs.
551 003
125 986
140 008
6 001
24 753
79 586
25 479
2 466
1 779
30 135
1 340
105 248
8 222
v%
100,0
22,9
25,4
1,1
4,5
14,4
4,6
0,4
0,3
5,5
0,2
19,1
1,5
abs.
594 328
76 829
88 969
71 074
23 166
130 842
22 844
8 281
13 558
58 527
2 245
81 369
16 624
v%
100,0
12,9
15,0
12,0
3,9
22,0
3,8
1,4
2,3
9,8
0,4
13,7
2,8
abs.
605 582
114 341
137 761
25 166
35 332
99 005
23 505
2 688
2 214
38 756
1 090
116 595
9 129
v%
100,0
18,9
22,7
4,2
5,8
16,3
3,9
0,4
0,4
6,4
0,2
19,3
1,5
abs.
689 867
117 124
107 993
69 695
22 626
136 405
30 254
9 744
14 605
64 116
4 027
96 036
17 242
v%
100,0
17,0
15,7
10,1
3,3
19,8
4,4
1,4
2,1
9,3
0,6
13,9
2,5
abs.
713 422
176 957
166 183
11 272
26 390
106 439
35 346
3 026
2 013
42 117
2 058
132 746
8 875
v%
100,0
24,8
23,3
1,6
3,7
14,9
5,0
0,4
0,3
5,9
0,3
18,6
1,2
abs.
688 851
95 777
94 479
76 096
25 529
140 674
27 101
9 602
16 680
68 617
3 979
113 673
16 644
v%
100,0
13,9
13,7
11,0
3,7
20,4
3,9
1,4
2,4
10,0
0,6
16,5
2,4
abs.
692 332
138 505
161 916
12 849
36 723
105 973
28 302
3 523
2 022
43 803
1 960
151 420
5 336
v%
100,0
20,0
23,4
1,9
5,3
15,3
4,1
0,5
0,3
6,3
0,3
21,9
0,8
abs.
660 563
108 518
87 566
60 882
23 358
138 995
27 457
10 014
13 284
64 466
3 698
98 503
23 822
v%
100,0
16,4
13,3
9,2
3,5
21,0
4,2
1,5
2,0
9,8
0,6
14,9
3,6
abs.
662 121
153 645
138 619
8 714
33 370
106 472
27 757
3 011
2 429
42 127
1 870
130 692
13 415
v%
100,0
23,2
20,9
1,3
5,0
16,1
4,2
0,5
0,4
6,4
0,3
19,7
2,0
abs.
814 527
138 429
104 607
72 848
28 949
153 200
32 573
9 455
18 828
72 883
3 598
154 617
24 540
v%
100,0
17,0
12,8
8,9
3,6
18,8
4,0
1,2
2,3
8,9
0,4
19,0
3,0
abs.
789 968
172 284
134 332
41 482
40 807
115 092
31 701
3 156
2 099
44 149
1 744
193 191
9 931
v%
100,0
21,8
17,0
5,3
5,2
14,6
4,0
0,4
0,3
5,6
0,2
24,5
1,3
abs.
791 723
122 663
92 683
67 089
27 537
157 108
36 594
12 091
17 644
79 917
5 835
140 108
32 454
v%
100,0
15,5
11,7
8,5
3,5
19,8
4,6
1,5
2,2
10,1
0,7
17,7
4,1
abs.
766 012
160 376
116 038
48 965
31 169
125 281
39 677
3 545
2 232
51 960
3 351
168 487
14 931
v%
100,0
20,9
15,1
6,4
4,1
16,4
5,2
0,5
0,3
6,8
0,4
22,0
1,9
60
M 9 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, SODB 2011
61
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 25 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa materinského jazyka, SODB 2001, 2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Materinský jazyk
2011
abs.
2001
v %
abs.
v%
Spolu
5 397 036
100,0
5 379 455
100,0
slovenský
4 240 453
78,6
4 512 217
83,9
maďarský
508 714
9,4
572 929
10,7
rómsky
122 518
2,3
99 448
1,8
rusínsky
55 469
1,0
54 907
1,0
ukrajinský
5 689
0,1
7 879
0,2
35 216
0,7
48 201
0,9
nemecký
5 186
0,1
6 343
0,1
poľský
3 119
0,1
2 731
0,1
chorvátsky
1 234
0,0
988
0,0
jidiš
460
0,0
17
0,0
bulharský
132
0,0
1 004
0,0
13 585
0,3
6 735
0,1
405 261
7,5
66 056
1,2
český
ostatné
nezistený
G 13 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa materinského jazyka, SODB 2001, 2001
0,7
0,5
2,3
9,4
2011
7,5
1,0
1,8
2001
10,7
1,0 0,5
1,2
0,9
83,9
78,6
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
63
český
v%
ostatné
nezistený
T 26 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa materinského jazyka, SODB 2001, 2011
Kraj
Rok
sčítania
2011
Bratislavský
2001
2011
Trnavský
2001
2011
Trenčiansky
2001
2011
Nitriansky
2001
2011
Žilinský
2001
2011
Banskobystrický
2001
2011
Prešovský
2001
2011
Košický
2001
Trvalo bývajúce
Materinský jazyk
obyvateľstvo
slovenský maďarský rómsky rusínsky ukrajinský český nemecký poľský chorvátsky jidiš bulharský
spolu
abs.
602 436
540 599
25 520
339
1 033
514 8 169
1 354
480
872 93
56
v%
100,0
89,7
4,2
0,1
0,2
0,1
1,4
0,2
0,1
0,1 0,0
0,0
abs.
599 015
540 483
31 070
594
774
435 10 960
1 779
413
725
3
491
v%
100,0
90,2
5,2
0,1
0,1
0,1
1,8
0,3
0,1
0,1 0,0
0,1
abs.
554 741
387 003
125 972
3 483
158
212 3 738
263
185
63 78
13
v%
100,0
69,8
22,7
0,6
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
551 003
403 062
133 904
3 227
119
196 4 993
199
152
57
0
86
v%
100,0
73,2
24,3
0,6
0,0
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
594 328
542 578
1 119
251
177
196 4 958
448
237
45 49
7
v%
100,0
91,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,8
0,1
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
605 582
588 974
1 533
455
159
207 6 914
603
241
27
1
47
v%
100,0
97,3
0,3
0,1
0,0
0,0
1,1
0,1
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
689 867
455 674
183 535
5 007
178
251 3 578
249
315
60 46
13
v%
100,0
66,1
26,6
0,7
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
713 422
482 538
211 595
5 548
171
251 4 759
238
270
46
1
120
v%
100,0
67,6
29,7
0,8
0,0
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
688 851
639 007
759
2 117
284
224 4 877
364
577
46 38
6
v%
100,0
92,8
0,1
0,3
0,0
0,0
0,7
0,1
0,1
0,0 0,0
0,0
abs.
692 332
674 049
915
2 045
254
219 6 527
426
488
30
1
53
v%
100,0
97,4
0,1
0,3
0,0
0,0
0,9
0,1
0,1
0,0 0,0
0,0
abs.
660 563
499 268
79 830
7 671
280
463 3 442
391
287
54 40
11
v%
100,0
75,6
12,1
1,2
0,0
0,1
0,5
0,1
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
662 121
548 520
88 377
8 741
234
524 4 887
423
252
44
1
55
v%
100,0
82,8
13,3
1,3
0,0
0,1
0,7
0,1
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
814 527
631 193
977 57 228
48 071
2 388 2 924
697
695
35 49
10
v%
100,0
77,5
0,1
7,0
5,9
0,3
0,4
0,1
0,1
0,0 0,0
0,0
abs.
789 968
677 773
1 354 43 208
48 427
4 252 3 991
682
659
23
0
54
v%
100,0
85,8
0,2
5,5
6,1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,0 0,0
0,0
abs.
791 723
545 131
91 002 46 422
5 288
1 441 3 530
1 420
343
59 67
16
v%
100,0
68,9
11,5
5,9
0,7
0,2
0,4
0,2
0,0
0,0 0,0
0,0
abs.
766 012
596 818
104 181 35 630
4 769
1 795 5 170
1 993
256
36 10
98
v%
100,0
77,9
13,6
4,7
0,6
0,2
0,7
0,3
0,0
0,0 0,0
0,0
64
iný
4 234
0,7
2 177
0,4
1 292
0,2
538
0,1
1 174
0,2
476
0,1
1 548
0,2
706
0,1
1 295
0,2
582
0,1
1 058
0,2
640
0,1
1 225
0,2
559
0,1
1 759
0,2
1 057
0,1
nezistený
19 173
3,2
9 111
1,5
32 281
5,8
4 470
0,8
43 089
7,3
5 945
1,0
39 413
5,7
7 179
1,0
39 257
5,7
6 743
1,0
67 768
10,3
9 423
1,4
69 035
8,5
8 986
1,1
95 245
12,0
14 199
1,9
M 10 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR so slovenským, maďarským a rómskym
materinským jazykom, SODB 2011
65
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉHO
JAZYKA NA VEREJNOSTI
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 27 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti, SODB
2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Najčastejšie používaný jazyk na verejnosti
abs.
v%
Spolu
5 397 036
100,0
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
jidiš
bulharský
ostatné
nezistený
4 337 695
391 577
36 660
24 524
1 100
18 747
11 474
723
383
159
68
58 614
515 312
80,4
7,3
0,7
0,5
0,0
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,1
9,5
G 14 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti, SODB
2011
0,2
0,3
0,7
1,1
9,5
0,5
7,3
80,4
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
67
český
nemecký
v%
ostatné
nezistený
T 28 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa najčastejšie používaného jazyka na verejnosti, SODB 2011
Najčastejšie
používaný jazyk
na verejnosti
Kraj
Bratislavský
abs.
Trnavský
v%
abs.
Trenčiansky
v%
abs.
Nitriansky
v%
abs.
Žilinský
v%
v%
688 851
100,0
660 563
100,0
814 527
100,0
791 723
100,0
68,8
626 282
90,9
506 115
76,6
678 005
83,2
579 619
73,2
149 048
21,6
120
0,0
61 119
9,3
158
0,0
66 392
8,4
0,0
1 576
0,2
650
0,1
2 367
0,4
14 527
1,8
16 391
2,1
31
0,0
17
0,0
36
0,0
34
0,0
23 145
2,8
1 144
0,1
100,0
554 741
100,0
594 328
100,0
689 867
100,0
slovenský
550 380
91,4
391 930
70,7
531 033
89,4
474 331
maďarský
8 158
1,4
106 413
19,2
169
0,0
rómsky
111
0,0
940
0,2
98
rusínsky
99
0,0
18
0,0
abs.
Košický
abs.
602 436
ukrajinský
Prešovský
v%
Trvalo bývajúce
obyv. spolu
abs.
Banskobystrický
v%
abs.
v%
50
0,0
31
0,0
13
0,0
18
0,0
37
0,0
52
0,0
690
0,1
209
0,0
český
2 706
0,4
2 205
0,4
2 409
0,4
2 007
0,3
2 526
0,4
1 909
0,3
2 384
0,3
2 601
0,3
nemecký
1 897
0,3
1 285
0,2
1 316
0,2
1 385
0,2
1 190
0,2
1 285
0,2
1 532
0,2
1 584
0,2
67
0,0
36
0,0
40
0,0
63
0,0
152
0,0
41
0,0
229
0,0
95
0,0
221
0,0
27
0,0
22
0,0
17
0,0
36
0,0
21
0,0
19
0,0
20
0,0
jidiš
36
0,0
30
0,0
11
0,0
18
0,0
12
0,0
13
0,0
22
0,0
17
0,0
bulharský
18
0,0
10
0,0
4
0,0
2
0,0
5
0,0
9
0,0
11
0,0
9
0,0
8 415
1,4
5 438
1,0
6 012
1,0
7 700
1,1
6 636
1,0
6 604
1,0
8 622
1,1
9 187
1,2
30 278
5,0
46 378
8,4
53 170
8,9
53 685
7,8
51 169
7,4
80 994
12,3
85 183
10,5
114 455
14,5
poľský
chorvátsky
ostatné
nezistený
68
M 11 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR s najčastejšie používaným slovenským,
maďarským a rómskym jazykom na verejnosti, SODB 2011
69
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉHO
JAZYKA V DOMÁCNOSTI
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 29 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti, SODB
2011
Trvalo bývajúce obyvateľstvo
Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
abs.
5 397 036
Spolu
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
ukrajinský
český
nemecký
poľský
chorvátsky
jidiš
bulharský
ostatné
nezistený
v%
3 954 149
472 212
128 242
49 860
2 775
17 148
6 173
1 316
932
203
124
34 992
728 910
100,0
73,3
8,7
2,4
0,9
0,1
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
13,5
G 15 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti, SODB
2011
0,1
0,7
0,3
0,9
13,5
2,4
8,7
73,3
slovenský
maďarský
rómsky
rusínsky
Spracoval : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012
71
český
nemecký
v%
ostatné
nezistený
T 30 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v krajoch SR podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti, SODB 2011
Najčastejšie
používaný jazyk
v domácnosti
Kraj
Bratislavský
abs.
v%
Trnavský
abs.
Trenčiansky
v%
abs.
Nitriansky
v%
abs.
Žilinský
v%
v%
688 851
100,0
660 563
100,0
814 527
100,0
791 723
100,0
61,6
595 646
86,5
465 067
70,4
588 724
72,3
507 183
64,1
174 426
25,3
194
0,0
74 374
11,3
362
0,0
86 535
10,9
0,0
5 643
0,8
1 865
0,3
7 985
1,2
62 163
7,6
46 987
5,9
71
0,0
50
0,0
94
0,0
92
0,0
45 378
5,6
3 643
0,5
100,0
554 741
100,0
594 328
100,0
689 867
100,0
slovenský
508 792
84,5
359 007
64,7
505 002
85,0
424 728
maďarský
16 923
2,8
119 110
21,5
288
0,0
rómsky
250
0,0
3 059
0,6
290
rusínsky
482
0,1
50
0,0
abs.
Košický
abs.
602 436
ukrajinský
Prešovský
v%
Trvalo bývajúce
obyv. spolu
abs.
Banskobystrický
v%
abs.
v%
162
0,0
83
0,0
51
0,0
46
0,0
74
0,0
243
0,0
1 434
0,2
682
0,1
český
3 438
0,6
2 146
0,4
2 327
0,4
1 696
0,2
2 346
0,3
1 477
0,2
1 766
0,2
1 952
0,2
nemecký
1 247
0,2
502
0,1
530
0,1
491
0,1
490
0,1
554
0,1
930
0,1
1 429
0,2
poľský
191
0,0
79
0,0
78
0,0
117
0,0
271
0,0
87
0,0
339
0,0
154
0,0
chorvátsky
683
0,1
39
0,0
37
0,0
39
0,0
30
0,0
37
0,0
24
0,0
43
0,0
jidiš
53
0,0
34
0,0
18
0,0
16
0,0
14
0,0
15
0,0
22
0,0
31
0,0
bulharský
50
0,0
11
0,0
6
0,0
10
0,0
9
0,0
13
0,0
13
0,0
12
0,0
6 575
1,1
3 252
0,6
3 413
0,6
4 351
0,6
4 049
0,6
3 512
0,5
4 752
0,6
5 088
0,6
63 590
10,6
67 369
12,1
82 217
13,8
78 254
11,3
83 769
12,2
107 107
16,2
108 620
13,3
137 984
17,4
ostatné
nezistený
72
M 12 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR s najčastejšie používaným slovenským,
maďarským a rómskym jazykom v domácnosti, SODB 2011
73
Vybrané výsledky SODB 2011
TRVALO BÝVAJÚCE OBYVATEĽSTVO
PODĽA POČÍTAČOVÝCH ZNALOSTÍ
TABUĽKY, GRAFY, MAPY
T 31 Počítačové znalosti obyvateľov trvalo bývajúcich v SR, SODB 2011
Územie
Slovenská republika
Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo
spolu
Počítačová znalosť
práca
s textom
abs.
práca
s tabuľkami
v%
abs.
v%
práca
s elektronickou
poštou (e-mail)
abs.
v%
práca
s internetom
abs.
v%
5 397 036
2 691 016 49,9
2 096 203 38,8
2 533 621 46,9
2 905 374 53,8
Bratislavský kraj
602 436
383 526 63,7
309 126 51,3
368 885 61,2
397 938 66,1
Trnavský kraj
554 741
273 164 49,2
214 549 38,7
261 456 47,1
301 349 54,3
Trenčiansky kraj
594 328
301 356 50,7
232 763 39,2
282 045 47,5
323 722 54,5
Nitriansky kraj
689 867
333 423 48,3
259 844 37,7
315 300 45,7
366 296 53,1
Žilinský kraj
688 851
359 766 52,2
278 287 40,4
335 964 48,8
388 587 56,4
Banskobystrický kraj
660 563
304 609 46,1
236 012 35,7
283 526 42,9
327 385 49,6
Prešovský kraj
814 527
381 300 46,8
290 242 35,6
353 868 43,4
415 866 51,1
Košický kraj
791 723
353 872 44,7
275 380 34,8
332 577 42,0
384 231 48,5
75
M 13 Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch SR s počítačovými znalosťami, SODB 2011 M 13 Podiel
76
obyvateľov trvalo bývajúcich v krajoch
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Informačný servis
Miletičova 3
824 67 Bratislava 26
Fax: 02/555 61 361
Tel.: 02/502 36 335
www.statistics.sk
ISBN 978-80-8121-203-1
Download

Obyvateľstvo v SR a krajoch