Základná škola s materskou školou Bzovík 136,
962 41 Bzovík
ŠKOLSKÝ PORIADOK
/ pre žiakov školy /
september 2011
2
Milý žiak, žiačka !
Každá spoločnosť sa spravuje podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Aby
si bol oboznámený, ako sa máš správať v triede, v školskom klube detí (ďalej ŠKD),
v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na
verejnosti, predkladáme ti školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole
i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil
zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu
i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť roky povinnej
školskej dochádzky.
Vychádzajúc zo zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní máš
právo na:
rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
bezplatné vzdelanie
vzdelanie v štátnom jazyku
individuálny prístup
bezplatné zapožičiavanie učebníc na povinné vyučovacie predmety
máš právo na úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru,
národnostnej a etnickej príslušnosti
úctu k svojej osobe
informácie týkajúce sa tvojej osoby a tvojich výsledkov práce
výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických metód, foriem práce
a vytvorením nevyhnutných podmienok – žiaci so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami
poskytovanie poradenstva a služieb.
Vychádzajúc z toho istého zákona, tvoj zákonný zástupca má právo:
vybrať pre teba školu alebo školské zariadenie
oboznámiť sa so školským výchovno-vzdelávacím programom
a školským poriadkom
byť informovaný o tvojich výchovno-vzdelávacích výsledkoch
na poskytnutie poradenských služieb pri tvojej výchove
a vzdelávaní
po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy zúčastňovať sa
výchovy a vzdelávania
vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy
prostredníctvom Rady školy
požiadať a byť prítomný na tvojom komisionálnom preskúšaní po
predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy, ak má pochybnosti
o správnosti tvojej klasifikácie.
3
Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly :
Úvod
I.
Príchod žiakov do školy
II.
Správanie žiakov počas vyučovania
III.
Správanie žiakov cez prestávku
IV.
Odchod žiakov zo školy
V.
Dochádzka žiakov do školy
VI.
Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie
VII. Povinnosti týždenníkov
VIII. Povinnosti žiakov v ŠJ
IX.
Dochádzka žiakov do ŠKD
X.
Povinnosti žiakov mimo školy
XI.
Práva žiaka
XII. Ďalšie ustanovenia
XIII. Výchovné opatrenia
XIV. Režim dňa
4
I.
Príchod žiakov do školy
1. Do školy prichádzaj 15 minút pred začiatkom vyučovania, 5 minút pred začiatkom
vyučovania musíš už byť v triede. Na popoludňajšie vyučovanie prichádzaj 10 minút pred
začiatkom vyučovacej hodiny.
2. Meškanie z dôvodu akéhokoľvek nákupu (pomôcky, desiata...) sa neospravedlňuje.
3. Pred vchodom do budovy si očisti obuv, odlož si vrchný odev do šatne a preobuj sa do
zdravotne nezávadných prezuviek (povolené sú papuče, „šľapky“, sandále). Prezuvky
nesmú zanechávať na podlahe čierne stopy.
4. Do školy nos hygienické vrecúško ( uterák, mydlo, hygienické vreckovky ) a používaj ho.
5. Pri príchode na popoludňajšie vyučovanie a záujmové činnosti čakaj slušne na
vyučujúceho na dohodnutom mieste.
6. Do školy nesmieš prísť na bicykli, mopede, skatboarde a kolieskových korčuliach.
Výnimku povoľuje riaditeľka školy.
7. Jazdiť na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch v areáli školy a po príchodových
betónových chodníkoch je neprípustné.
8. Do školy prichádzaj po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách. Preliezať
plot je zakázané!
9. Počas celého vyučovania i cez prestávky nesmieš bez dovolenia učiteľa odísť z areálu
školy.
! Úmyselné nerešpektovanie prezúvania je považované za hrubé porušenie
školského poriadku.
II.
Správanie žiaka počas vyučovania
1. Prichádzaj do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov
a zovňajšku. Na cvičenie na TEV, TSV používaj oblečenie slúžiace len na tento účel (
cvičebný úbor+obuv ), v ktorom je nevhodné byť na vyučovaní a obedovať v školskej
jedálni.
2. K riaditeľke školy, učiteľom a zamestnancom školy sa správaj zdvorilo, pri stretnutí ich
pozdrav a aj v styku so spolužiakmi dodržiavaj pravidlá slušného správania. Nesprávaj sa
drzo voči dospelým zamestnancom školy a nepoužívaj vulgarizmy.
3. Vyučujúceho učiteľa pri príchode aj pri odchode pozdrav tým, že sa slušne a potichu
postavíš. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, pozdrav tým istým
spôsobom. Sadneš si na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravíš aj pri odchode
osoby z triedy. Na hodinách TEV, TSV, VYV, THD, TEH, PVC a pri písomných prácach
nevstávaš.
4. Na vyučovacích hodinách sedíš na mieste, ktoré ti určil triedny učiteľ, prípadne vyučujúci
učiteľ. Bez povolenia vyučujúceho nesmieš opustiť svoje miesto ani učebňu.
5. Počas vyučovania aktívne spolupracuj s učiteľom, nevyrušuj a nerozptyľuj pozornosť
spolužiakov a nesprávaj sa drzo.
6. Ak chceš odpovedať alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlás sa zdvihnutím ruky
a nevykrikuj.
7. Skúšanému žiakovi nenašepkávaj, neodpisuj školské ani domáce úlohy.
8. Si povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne
podľa pokynov učiteľa. Vo výnimočných prípadoch ( napr. zdravotné dôvody a iné )
môžeš dostať dve sady učebníc.
5
9. Počas vyučovania, vrátane prestávok, nesmieš používať mobilný telefón (musí byť
vypnutý a odložený v taške) a všetky elektronické zariadenia (MP3, MP4, hry...). Mobilný
telefón môžeš použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom a za prítomnosti
vyučujúceho, tr. učiteľa, riaditeľa školy alebo jeho zástupcu. Ak budeš používať mobilný
telefón a elektronické zariadenia napriek zákazu, učiteľ má právo ti ich vziať, ty si
povinný v takomto prípade ich odovzdať a vráti ich len tvojmu zákonnému zástupcovi.
10. Je zakázané robiť akýkoľvek audiovizuálny záznam učiteľa, alebo spolužiakov bez ich
predchádzajúceho súhlasu.
11. Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov,
prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie (hračky, loptičky, ostré predmety, ...). Tiež nenos
do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a oblečenie. Predmety nepotrebné na
vyučovanie ti môže učiteľ odobrať a vráti ich len rodičom.
12. Ak si sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlň sa príslušnému
vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôžeš zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine
TEV, TSV si povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od
ošetrujúceho lekára. Vo výnimočných prípadoch (nevoľnosť, bolesť, iné zdravotné
problémy) ťa môže písomne ospravedlniť aj rodič. Ospravedlnenie posúdi vyučujúci TEV,
TSV, ktorý ho nemusí brať do úvahy.
13. Pred hodinou TEV, TSV sa v šatni prezleč do cvičebného úboru, nastúp pred kabinet
TEV, TSV. Odovzdaj vyučujúcemu do úschovy cenné predmety ( hodinky, šperky, kľúče,
prípadne okuliare, peniaze atď.)
14. Manipulovať s oknami môžeš len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn.
Z bezpečnostných dôvodov sa nevykláňaj z okien a nevyhadzuj von papiere.
15. Buď úprimný, keď sa ťa dospelí opýtajú na čokoľvek, čo si skutočne alebo domnelo
urobil.
16. Nezabudni, že žiacku knižku musíš mať každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine.
Rodičia by ti ju mali skontrolovať a podpísať každý týždeň.
! Opakované porušovanie bodov v kapitole II. je považované za hrubé
porušenie školského poriadku.
III. Správanie žiakov cez prestávku
1. Malé prestávky využívaj na prípravu na nasledujúcu vyučovaciu hodinu, na oddych,
konzumáciu jedla, na osobnú hygienu. Zdržiavaj sa vo svojej triede. Behať, naháňať sa,
biť sa je zakázané.
2. Počas veľkej prestávky relaxuj. V priaznivom počasí ju môžeš tráviť na školskom dvore,
v nepriaznivom na dolnej chodbe (hlavná budova), na hornej i dolnej chodbe (pavilón
I.st.) alebo v triede, nie na malých chodbách na poschodí hlavnej budovy.
3. Päť minút pred ukončením veľkej prestávky na pokyn dozorkonajúceho učiteľa sa presuň
do vlastnej triedy a priprav sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov. Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových
mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu
zamestnancom školy.
5. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky
"Hovorme spolu, nebime sa.“
Akékoľvek formy šikanovania ( ponižovanie, nadávanie, posmievanie, fyzické alebo
duševné ubližovanie a pod. ) sú zakázané.
6
6. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.
Ak nezasiahneš, budú voči tebe vyvodené dôsledky.
7. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať. Neumlčuj
a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo
postihnutie a nevyjadruj sa vulgárne.
8. Nenič, neznečisťuj školský majetok ( steny, dvere, WC, knihy, nábytok a pod. ). Škody
budú musieť nahradiť tvoji rodičia a pri úmyselnom poškodení alebo znečistení budú voči
tebe vyvodené dôsledky.
9. Je zakázané nosiť do školy a požívať energetické nápoje, nakoľko to škodí tvojmu
organizmu.
10. Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok
v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli
porušiť. Prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do
areálu školy sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
11. Ak zistíš, že niektorý spolužiak alebo spolužiačka má veci uvedené v bode č. 9 v škole,
prípadne porušuje bod č. 9 v areáli školy, je tvojou povinnosťou okamžite to oznámiť
ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru. Nezabudni, že tým možno zabrániš väčším
škodám na zdraví spolužiakov.
12. Je zakázané manipulovať s elektrickými zariadeniami, hasiacimi prístrojmi
a ďalšími zariadeniami, ktoré priamo nesúvisia s vyučovacím procesom, ale sú
v škole nevyhnutné.
13. Do riaditeľne, zborovne a kancelárie choď len v nevyhnutných prípadoch. Všetky
potrebné písomnosti si vybavuj prostredníctvom triedneho učiteľa.
14. Do odborných učební, dielní a telocvične vchádzaš len v sprievode učiteľa. Pred hodinou
si skontroluj, či máš na daný predmet všetky učebné pomôcky a žiacku knižku.
15. Ak si týždenník alebo určený žiak, počas prestávky utri tabuľu a choď po učebné
pomôcky. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa nevstupuj.
! Porušenie bodov 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. a 12. sa považuje za hrubé
porušenie školského poriadku.
IV. Odchod žiakov zo školy
1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny daj svoje miesto do poriadku, odstráň nečistoty,
vylož stoličku na stôl.
2. Na pokyn učiteľa opusti triedu, pod vedením vyučujúceho zídi do šatne, preobuj sa, obleč
sa a disciplinovane opusti budovu. Prezuvky si odlož do vrecúška, skrinky, prípadne si
ich zober domov. Prezúvky nesmú zostať v šatni voľne položené.
3. Ak máte poslednú hodinu v odbornej učebni, telocvični alebo dielni, daj svoju kmeňovú
triedu pred odchodom do poriadku a vezmi si všetky veci. Po skončení vyučovania
v odborných učebniach a školskej dielni ich daj tiež do poriadku. Za poriadok v triede
zodpovedajú tí žiaci, ktorí v nej mali poslednú hodinu.
4. Zo školy odchádzaj ihneď domov, dodržiavaj dopravné predpisy a disciplínu.
5. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke čo najskôr. Nájdené
veci odnes do riaditeľne.
7
V.
Dochádzka žiakov do školy
1. Na vyučovanie dochádzaj pravidelne a načas.
2. Vyučovanie môžeš vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak nemôžeš prísť
do školy pre vopred známu príčinu, požiadaj na základe písomného ospravedlnenia od
rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje
príslušný učiteľ, z jedného až troch vyučujúcich dní triedny učiteľ, z viac ako troch dní
riaditeľka školy na základe vopred predloženej písomnej žiadosti rodičov. Ak vymeškáš
vyučovanie pre vopred známu príčinu a nepožiadaš o uvoľnenie, triedny učiteľ nemusí
hodiny ospravedlniť.
3. Akúkoľvek neprítomnosť na vyučovaní musia tvoji rodičia do 24 hodín oznámiť
triednemu učiteľovi akýmkoľvek spôsobom ( telefonicky – nie cez SMS, písomne,
odkazom, ... ). Ak tak neurobia, vymeškané hodiny budú neospravedlnené.
4. Pri zistení častej neprítomnosti žiaka bez vážneho dôvodu môže triedny učiteľ vyžadovať
na každú neprítomnosť ospravedlnenie od lekára. Ospravedlnenie od rodičov v takomto
prípade nie je platné a hodiny budú neospravedlnené.
5. Žiaka, ktorý za mesiac vymešká 15 a viac neospravedlnených hodín, je škola povinná
nahlásiť na sociálny úrad. Pri vymeškaní 60 a viac neospravedlnených hodín počas
školského roka je škola povinná nahlásiť zanedbávanie povinnej školskej dochádzky na
príslušný obecný úrad, ktorý bude situáciu ďalej riešiť ako priestupok. Pri vymeškaní 100
a viac neospravedlnených hodín počas školského roka je škola povinná žiaka nahlásiť
policajného oddeleniu a rodičia môžu byť stíhaní pre zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky detí.
6. Ak potrebuješ ísť na lekárske ošetrenie, navštív lekára ráno a po ošetrení príď na
vyučovanie. Počas vyučovania ťa uvoľní triedny učiteľ alebo príslušný vyučujúci len na
písomnú žiadosť rodičov.
7. Ak vymeškáš viac ako 30% z vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch, môže ti byť
navrhnuté komisionálne preskúšanie.
8. Si povinný navštevovať záujmové útvary, ak sa do nich prihlásiš. Za bezdôvodnú a
neospravedlnenú neúčasť v záujmovom útvare ti budú uložené výchovné opatrenia.
9. Počas roka môžeš priniesť ospravedlnenku „z rodinných dôvodov“ najviac na päť dní.
! Neospravedlnené vymeškávanie vyučovania sa považuje za hrubé
porušenie školského poriadku a budú ti uložené výchovné opatrenia:
do 9 hod./polrok šk. roka
- pokarhanie RŠ
10 - 25 hod./polrok šk. roka - znížená známka 2. stupňa
26 – 60 hod./polrok šk. roka - znížená známka 3. stupňa
61 a viac/polrok šk. roka
- znížená známka 4. stupňa.
VI. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské
zariadenie
1. Učebnice a zošity maj zabalené a podpísané.
2. Ak prejdeš počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháš
a odovzdáš ich tej škole, kde skončíš školský rok.
3. Svoje miesto udržuj v čistote a poriadku. Šetri učebnice, učebné pomôcky, školské
zariadenie a ostatný školský majetok. Ak neúmyselne poškodíš školský majetok ohlás to
8
triednemu učiteľovi, príp. riaditeľke školy a tvoji rodičia sú povinní škodu v plnom
rozsahu uhradiť. Ďalej voči tebe už nebudú vyvodzované žiadne dôsledky. Ak sa vinník
nezistí, škodu uhradí kolektívne príslušná skupina žiakov. Šetri elektrickou energiou
a vodou.
4. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodíš akýkoľvek školský majetok, rodičia sú
povinní škodu uhradiť a voči tebe budú vyvodené príslušné opatrenia v správaní.
5. Ak úmyselne alebo neúmyselne poškodíš inventár školy, si povinný ihneď to oznámiť
triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy. Spôsob odstránenia poškodenia dohodneš ty,
alebo tvoji rodičia s riaditeľkou školy.
6. Zistenie poškodeného školského majetku je tiež povinný každý nahlásiť.
VII. Povinnosti týždenníkov
1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v Triednej knihe. Týždenníci pred
vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Pred vyučovaním i počas prestávok utrú
tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie. Na každej hodine hlásia
vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
2. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede. Postarajú sa o poriadok v triede,
vyvetrajú triedu a pripravia pomôcky.
3. Po skončení vyučovania v triede utrú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu,
zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.
VIII. Povinnosti žiaka v školskej jedálni
1. Pred vstupom do jedálne si v šatni ulož tašku a vrchný odev. Slušne sa zaraď do radu,
nikoho nepredbiehaj, ani ty by si nebol rád, keby predbiehali teba.
2. Nezabúdaj, že obed začína polievkou. Počas stolovania i celého pobytu v ŠJ sa správaj
kultúrne – nebehaj, nevykrikuj.
3. Po skončení obeda zanechaj svoje miesto v poriadku, odovzdaj riad pri okienku a opusti
ŠJ.
IX. Dochádzka žiakov do školského klubu detí ( ŠKD )
1. Ak si prihlásený do ŠKD prichádzaš do oddelenia po skončení vyučovania.
2. Žiakov 1.-4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú
vyučovaciu hodinu v triede. Žiakov, ktorí nie sú do ŠKD prihlásení, odvádza učiteľka do
šatne.
3. Z ŠKD si uvoľnený len na základe písomného ospravedlnenia rodiča alebo pre chorobu.
4. Po príchode do budovy sa vyzleč a prezuj v šatni .
5. Tvoj odchod z ŠKD je vyznačený v zápisnom lístku ( v TK ). Zmeny odchodu musí rodič
písomne oznámiť.
6. Z ŠKD nemôžeš svojvoľne odísť.
7. Ranná služba v ŠKD je od 06.30 hod. do 7.30 hod., kedy v sprievode vychovávateľky
prejdeš do triedy.
8. Tvoje správanie v ŠKD sa riadi zásadami uvedenými v tomto školskom poriadku v odseku
II.
9
X.
Povinnosti žiakov mimo školy
1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa správaj spôsobom, ktorý bude robiť česť
našej škole. Úctivo a zdvorilo sa správaj k svojim rodičom, priateľom, učiteľom
a ostatným zamestnancom školy. Pri stretnutí ich slušne pozdrav.
2. Správaj sa priateľsky ku svojim spolužiakom a pomáhaj im v práci, slušne sa vyjadruj.
3. Buď pozorný a ochotný k starším, chorým ľuďom a k ženám. Uvoľni im miesto
v dopravných prostriedkoch.
4. Chráň svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbaj o bezpečnosť na ulici a dodržuj
dopravné predpisy.
5. Vo večerných hodinách sa nezdržiavaj bez dozoru na verejných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatiach.
6. Ako žiak základnej školy by si mal navštevovať iba podujatia vhodné pre mládež.
7. Požívanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je takisto
zakázané.
8. V škole sa musíš správať slušne a dbať na pokyny pedagogických a ostatných
zamestnancov školy. Musíš sa slušne správať aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných
dní a prázdnin tak, aby si neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy
správania.
! Porušenie bodu 7. na akciách organizovaných školou sa považuje za
hrubé porušenie školského poriadku.
XI. Práva žiaka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Máš právo na kvalitnú a profesionálnu výchovu a vzdelávanie.
Máš právo na také postupy pri výchove a vzdelávaní, ktoré rešpektujú tvoju osobnosť,
talent, fyzické a rozumové schopnosti.
Máš právo na dôstojné zaobchádzanie zo strany pedagogických zamestnancov,
spolužiakov a ostatných zamestnancov školy.
Máš právo vyjadriť svoj názor, návrh alebo nesúhlas. Musíš pri tom rešpektovať zásady
slušnej komunikácie.
Máš právo využívať školské zariadenie, učebne a pomôcky.
Máš právo zapájať sa do mimovyučovacích aktivít školy.
Máš právo na život a slobodu, nikto nemá právo ti ubližovať. Pozor! Platí to aj opačne. ty
nemáš právo ubližovať iným.
Máš právo slobodne myslieť, veriť alebo neveriť v Boha.
Každý človek je členom spoločnosti, preto máš právo, aby ťa spoločnosť, v ktorej žiješ,
chránila.
Máš právo slobodne si vybrať, čím chceš byť.
Máš právo mať to, čo pre život potrebuješ.
Máš právo na odpočinok a zotavenie.
Ak máš pochybnosti o uplatňovaní tvojich práv, obráť sa na triedneho učiteľa alebo
riaditeľku školy s požiadavkou na riešenie.
10
XII. Ďalšie ustanovenia
1.
Svoje správanie voči spolužiakom a zamestnancom školy si povinný regulovať tak, aby
bolo v súlade so zásadami priateľstva, ľudskosti a vzájomnej úcty. Nijakým spôsobom
nemôžeš propagovať ani praktizovať myšlienky fašizmu, rasizmu, nacionalizmu,
násilia a nadradenosti.
Nedodržiavanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie školského
poriadku !
2.
Úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti so zakázanými činnosťami ( behanie, naháňanie, bitky,
zdržiavanie sa v nepovolených priestoroch, nesprávne používanie školských pomôcok,
manipulácia s elektr. zariadeniami, hasiacimi prístrojmi ), nebudú považované za
školské úrazy.
XIII. Výchovné opatrenia
1.
2.
3.
4.
Pochvaly a iné ocenenia ti môžu byť udelené za vzorné plnenie školských povinností, za
mimoriadne prejavy iniciatívy a aktivity, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú
úspešnú prácu pre triedu alebo školu, za reprezentáciu školy v súťažiach. Škola ti môže
udeliť:
- pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky
- pochvalu od triedneho učiteľa
- pochvalu od riaditeľky školy
- diplom
- vecnú odmenu
- knižnú odmenu
Za opakované porušovanie pravidiel tohto školského poriadku ti môže byť udelené:
- pokarhanie triednym učiteľom
- pokarhanie riaditeľkou školy
- znížená známka 2., 3., alebo 4. stupňa.
Za hrubé porušenie školského poriadku dostaneš zníženú známku zo správania 2.,
3. alebo 4. stupňa podľa závažnosti priestupku.
Opatrenia na posilnenie disciplíny ( pokarhania, znížená známka zo správania ) ti môžu
byť udelené po objektívnom prešetrení tvojho priestupku a v závislosti od jeho
závažnosti.
XIV. Režim dňa
1. V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľkou školy.
2. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.
Vyučovací čas je rozvrhnutý takto :
1. hodina
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
7.45 hod. – 8.30 hod.
8.40 hod. – 9.25 hod.
9.40 hod. – 10.25 hod.
10.35 hod. – 11.20 hod.
11.30 hod. – 12.15 hod.
11
6. hodina
7. hodina
12.25 hod. – 13.10 hod.
13.40 hod. – 14.25 hod.
Činnosť v ŠKD :
06.30 hod. – 07.30 hod.
11.20 hod.– 16.00 hod.
Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre
všetkých žiakov školy.
Rešpektovanie školského poriadku ti prinesie úctu,
vážnosť a uznanie u učiteľov i spolužiakov a zaslúženú
odmenu.
Tento školský poriadok nadobúda platnosť 3.9.2011.
..................................................
Mgr. Anna Kollárová
riaditeľka školy
Download

Školský poriadok