Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Žiadateľ:
Depaul Slovensko, n.o.
Oblasť podpory
Pilotný projekt nízkoprahových sociálnych služieb pre
ľudí bez domova.
BG MVO - oblasť sociálnych služieb
Tematické zameranie
Zvyšovanie kvality sociálnych služieb a rozvoj
Názov projektu
Dĺžka realizácie projektu v mesiacoch
celoslovenská pôsobnosť, projekt nocľahárne je
v Bratislave
24
Predpokladaný začiatok realizácie projektu
september 2012
Predpokladané ukončenie realizácie projektu
august 2014
Celkové výdavky na projekt (v EUR)
222 22
Celková výška požadovaného NFP (v EUR)
200 000
Spolufinancovanie (v EUR) – min. 10 %
22 222
Percentuálna výška požadovaného NFP v %
10 %
Kód 1. Výzvy
BG MVO 1
Geografické zameranie
Kód projektu
1
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
1. Údaje o žiadateľovi
Úplný právny názov
Právna forma
Úplná adresa
Korešpondenčná adresa
IČO
DIČ
Platca DPH
Webová stránka žiadateľa
Telefónna linka žiadateľa
Členovia štatutárneho orgánu žiadateľa
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
nezisková organizácia
Kapitulská 18, 814 14 Bratislava
Mokrohájska 6, 841 04 Bratislava
37924443
2022203073
Nie
www.depaulslovensko.org
254432128
Ing. Juraj Barát - štatutárny zástupca
Predseda správnej rady:
Augustín Slaninka
Členovia správnej rady:
Erika Cáková – sr. Judita, DKL
Ing. Pavla Drábeková
JUDr. Martin Maťašeje
Ing. Emília Pagáčová
Michael John Wyn Roberts
Kenneth Patrick Ryan
Ing. Miroslav Jurík
[email protected]
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Email kontaktnej osoby
Oblasti pôsobnosti organizácie. Stručná história organizácie. (max. 1 500 znakov)
Organizácia Depaul Slovensko poskytuje nízkoprahové služby sociálne vylúčeným skupinám
obyvateľstva a ľuďom na ulici. Vznikla v roku 2006 ako reakcia na krízu zo zimy 2005/2006, kedy
zomrelo v Bratislave na následky podchladenia 19 bezdomovcov. Analýzy ukázali, že väčšina
obetí bola pod vplyvom alkoholu, drogovo závislí, alebo psychicky chorí, teda bezdomovci, ktorí
nespĺňali podmienky na vstup do vtedy fungujúcich zariadení pref bezdomovcov. Keďže žiadna z
existujúcich neziskových organizácií nemala odhodlanie slúžiť tejto najmenej populárnej skupine,
vznikla organizácia Depaul Slovensko. Poskytujeme nízkoprahové služby, teda služby dostupné aj
pre ľudí pod vplyvom alkoholu, drog a sociálne neprispôsobivých. V nocľahárni sv. Vincenta de
Paul s kapacitou 150 klientov poskytujeme nocľah, jedno teplé jedlo denne, možnosť osprchovať
sa, vymeniť, alebo oprať si šaty a tiež aj sociálne poradenstvo.
Po čase sme si všimli, že niektorí naši klienti, opúšťali ráno nocľaháreň s horúčkou, alebo trpeli
rôznymi chorobami. Navyše, nemocnice často po ošetrení prepúšťali bezdomovcov do „domáceho
liečenia", ktorí skončili na ulici a ich stav sa ešte viac zhoršil. Preto sme v roku 2008 založili útulok
sv. Lujzy de Marillac určený pre chorých, starých alebo odkázaných klientov, ktorým poskytujeme
celodennú starostlivosť.
V roku 2011 sme rozšírili našu činnosť aj o ambulantné Denné centrum, kde poskytujeme ľuďom
bez domova základnú zdravotnú prvú pomoc, ošetrenie a sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia.
Počet stálych pracovníkov
rok 2009 19
Výnosy/Príjmy organizácie (v tis. EUR)
rok 2010 27
rok 2009
rok 2010
Náklady/Výdavky organizácie (v tis. EUR)
rok 2009
rok 2010
Spôsob vedenia účtovníctva
Údaje o členskej základni organizácie
jednoduché
počet registrovaných členov
počet aktívnych členov
počet finančných
podporovateľov
402
600
385
599
podvojné
2
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
Významné dokončené a realizované projekty a dosiahnuté výsledky v období 2008- 2011
V roku 2006 sme otvorili a odvtedy prevádzkujeme nízkoprahovú nocľaháreň sv. Vincenta de Paul.
Denne poskytujeme priemerne 130 nocľahov (v zimnom období až do 200).
Rok 2008: Otvorenie a prevádzka nízkoprahového útulku sv. Lujzy de Marillac s celodennou
starostlivosťou. Bola to reakcia na akútnu potrebu pomoci chorým, invalidným klientom, ľuďom v
ohrození života a inak odkázaným klientom. Útulok má kapacitu 30 postelí.
2008 Zavedenie pojmu "nízkoprahových služieb" do zákona o sociálnych službách
Rok 2010: Zriadenie ambulancie ošetrovne. Pri nocľahárni sv. Vincenta sme zriadili v unimobunke
ošetrovňu, v ktorej poskytujeme prvú pomoc - najmä ošetrenie a preväz rán pre klientov
využívajúcich nocľaháreň.
Rok 2010: Otvorenie útulku sv. Vincenta de Paul. Útulok slúži pre starších alebo chorých klientov s
menej vážnym zdravotným stavom, ako aj klientom, ktorí začali pracovať a potrebujú preklenúť
obdobie, kým budú mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie vlastného
bývania (ubytovňa, podnájom a pod.). Kapacita útulku je 25 lôžok.
Jún 2011. Vypracovanie strategického Modelu poskytovania sociálnej práce pre ľudí bez domova
v Bratislave. Model je výsledkom koordinovanej spolupráce s ostatnými organizáciami v meste
a predstavuje dlhodobé systémové riešenie problému bezdomovectva v Bratislave. Základom
modelu je vytvorenie siete špecializovaných zariadení, z ktorých každé sa sústreďuje na
poskytovanie profesionálnych služieb pre určitú rizikovú skupinu (alkoholici, týrané ženy, deti
z detských domovov, atď.). Dokument je v súčasnosti na schválenie vedením mesta a získali sme
prísľub od primátora, že koncept sociálnej práce predstavený v dokumente bude prijatý vo forme
VZN mesta Bratislava.
2011 práca v prípravnej komisii MV SR na vytvorení zákona o dobrovoľníctve
September 2011. Začiatok skúšobnej prevádzky pilotného projektu Denného centra sv. Alžbety,
ktoré poskytuje ambulantne základné ošetrenie pre ľudí na ulici, poradenstvo a sprostredkovanie
lekárskeho ošetrenia. Od 1.1.2012 je toto zariadenie zaradené medzi poskytovateľov sociálnych
služieb. Zariadenie prevádzkujeme v spolupráci s organizáciou Proti prúdu a Vysokou školou
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Od vzniku našej organizácie sme poskytli 246.461 nocľahov a teplých večerí, poskytli sme 25.463
celodenných pobytov v oboch útulkoch.
Celkovo sme tak od roku 2006 pomohli 3.252 individuálnym klientom.
2. Údaje o partneroch projektu
Por.
číslo
1.
2.
Úplný právny názov
2.1 Údaje o partnerovi 1
Úplný právny názov
Právna forma
Úplná adresa
Korešpondenčná adresa
IČO
DIČ
Platca DPH
Webová stránka partnera
vybrať
3
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
Telefónna linka partnera
Členovia štatutárneho orgánu partnera
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Email kontaktnej osoby
Zdôvodnenie nutnosti partnera v projekte (max. 1 500 znakov)
Oblasti pôsobnosti organizácie. Stručná história organizácie. (max. 1 500 znakov)
2.2 Údaje o partnerovi 2
Úplný právny názov
Právna forma
Úplná adresa
Korešpondenčná adresa
IČO
DIČ
Platca DPH
Webová stránka partnera
Telefónna linka partnera
Členovia štatutárneho orgánu partnera
vybrať
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Email kontaktnej osoby
Zdôvodnenie nutnosti partnera v projekte (max. 1 500 znakov)
Oblasti pôsobnosti organizácie. Stručná história organizácie. (max. 1 500 znakov)
3. Projekt
3.1 Názov projektu
3.2 Geografické vymedzenie realizácie projektu
Región:
Pilotný projekt nízkoprahových služieb pre ľudí bez
domova.
Bratislava, ale 50% našich klientov tvoria ľudia bez
domova z celého Slovenska.
Relevantnosť projektu
3.3 Cieľ projektu (max. 200 znakov)
Vytvorenie nízkoprahového modelu sociálnych služieb pre ľudí bez domova podporené čiastkovými pilotnými
projektmi zameranými na rozvoj pracovných návykov a na návrat klientov do samostatného bežného života.
3.4 Celkový opis realizácie projektu: opis východiskovej situácie, opis potrieb cieľových skupín, opis a
zdôvodnenie zvolenej stratégie projektu (max. 5 400 znakov)
Východisková situácia
Podľa odhadov žije v Bratislave asi 3.600 bezdomovcov, ktorým slúži niekoľko zariadení. Do väčšiny z nich je
však vstup podmienený splnením určitých podmienok (napr. musia byť triezvi, musia mať platné doklady,
atď.). Život na ulici je nesmierne stresujúci a ak sa k tomu pridá aj chlad, tak mnoho bezdomovcov hľadá
útechu v alkohole. Pre ľudí pod vplyvom alkoholu je však štandardná nocľaháreň nedostupná, podobne ako
pre klientov s psychickými a duševnými chorobami, klientov bez dokladov alebo s neprispôsobivým
správaním. Katastrofálna zima 2005/2006 a smrť 19 bezdomovcov ukázala, že mesto nevyhnutne potrebuje
nízkoprahové zariadenie, ktoré poskytnú pomoc práve takýmto ľuďom.
4
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
V roku 2006 nám mesto poskytlo budovu bývalej stolárskej dielne v ktorej prevádzkujeme nízkoprahovú
nocľaháreň. Za roky svojej existencie nocľaháreň zachránila životy mnohých ľudí a situácia zo zimy 2005/06
sa už nikdy nezopakovala. Naše skúsenosti potvrdzujú, že napĺňanie základných potrieb ľudí na ulici je životne
dôležité, ale je to iba nevyhnutný prvý krok na ceste k riešeniu problému bezdomovectva, po ktorých musí
nasledovať systematická práca s individuálnym klientom.
Do našich zariadení prichádza každý večer priemerne 130 klientov. Spolu so slušnými sú to aj klienti pod
vplyvom omamných látok, s chýbajúcimi hygienickými návykmi, starí, chorí, ale aj neprispôsobiví klienti. V
budove, ktorá je takmer v pôvodnom stave nedokážeme pre nich zabezpečiť oddelené priestory, čo znižuje
atraktivitu zariadenia pre ostatných. Mnohí klienti zostanú radšej na ulici a pomoc hľadajú až pri veľmi zlom
počasí (napr. v lete máme priemerne 130 klientov, v zime 175).
Rekonštrukcia nám umožní poskytovať nízkoprahové služby v súčasnej kapacite (kým sa nevytvorí sieť
podobných porjektov), zároveň však môžeme prijať novú koncepciu práce s klientom. Klientov budeme môcť
rozčleniť na jednotlivé skupiny a s každou skupinou potom samostatne pracovať . Ľudia, ktorí začínajú
pracovať a chcú sa vrátiť do samostatného života, chronickí alkoholici, mladiství a drogovo závislí, chorí, starí,
respektíve ženy na ulici - každá skupina vyžaduje iný prístup a iné riešenie. To bude v novej dispozícii možné
aplikovať.
Rekonštrukcia nevyhnutný základ
Súčasná budova o ploche 2077 m2, ktorú tvoria tri výrobné haly, nedokáže naplniť požiadavky nutné na
poskytovanie služieb pre tak rôznorodé skupiny klientov. V marci 2011 nám zastupiteľstvo mesta schválilo
dlhodobý prenájom budovy na ďalších 20 rokov za cenu 1€ na rok čo nám umožní nevyhnutnú rekonštrukciu.
Rekonštrukciou skvalitníme súčasne poskytované služby (nocľah, hygiena, strava), vytvoríme nové priestory
na prácu s rizikovými skupinami (zariadenia pre alkoholikov, izolačky, miestnosti pre chorých) a doplnkové
služby (lekár, ošetrovňa, izolačka, priestory na hygienickú očistu, pranie šatstva, denné centrum). Vzniknú tiež
prevádzky na služby, ktoré v súčasnosti zabezpečujeme externe (kuchyňa, práčovňa) ako aj chránená dielňa.
Novovzniknuté priestory budú delené na nízkoprahové služby a priestory s vyšším štandardom. Rôzne úrovne
štandardu budú silným motivačným nástrojom, pretože vyšší štandard bude poskytovaný iba klientom, ktorí
budú aktívne spolupracovať na riešení svojej situácie.
Riešenie problému bezdomovectva cez individuálnu prácu s klientmi
Život na ulici upevňuje v klientoch pocit prehry, beznádeje, vedie k pasivite a očakávaniu pomoci od druhých.
S dĺžkou pobytu na ulici klesá šanca na návrat do normálneho života. Silná konkurencia na trhu práce znižuje
šance na nájdenie zamestnania a strata pracovných návykov spôsobuje, že ak klient prácu nájde, obyčajne ju
rýchlo stratí. A začarovaný kruh sa prehlbuje.
Naším cieľom je klientov čo najviac mobilizovať a vtiahnuť do rôznych aktivít. V nocľahárni upratujú haly,
umývajú podlahu, čistia sprchy a WC, vydávajú stravu a zúčastňujú sa na úprave okolia. V útulku (s
celodennou starostlivosťou) organizujeme s pomocou sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov rôzne aktivity,
hry, vychádzky alebo školenia. Založili sme divadelný krúžok a organizujeme tvorivé dielne, navštevujeme
divadlá, organizujeme výstavy a prezentácie prác klientov. Tiež ich zapájame do upratovania a čistenia
zariadenia. Výsledky, ktoré s týmito aktivitami dosahujeme sú veľmi povzbudivé.
V práci s dlhodobo nezamestnanými klientmi sa veľmi osvedčila pracovná terapia, ktorá im pomáha udržať
resp. získať potrebné pracovné návyky. Predkladaný projekt vytvorí podmienky na zavedenie pracovnej
terapie v našich zariadeniach. Zabezpečí získanie odbornej spôsobilosti zamestnancov a otvorenie niekoľkých
pilotných projektov, ktoré umožnia klientom pracovať v bezpečnom a neohrozujúcom prostredí pod dohľadom
špeciálneho terapeuta (tvorivé dielne, záhrada, zabezpečenie prevádzky budov, atď.). Na základe
dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností plánujeme pracovnú terapiu rozšíriť aj na jednotlivé prevádzky
nocľahárne (práčovňa, príprava stravy, údržba budovy, chránená dielňa atď.). V ďalšej etape pripravujeme
vytvoriť sociálny podnik, ktorý by zamestnával našich klientov a umožnil im ďalší krok k návratu do
plnohodnotného života.
3.5 Príspevok projektu k miestnym, regionálnym a národným plánom (max. 1 000 znakov)
Práca s vylúčenými skupinami je súčasťou Národného programu reforiem SR 2011-2014, ku ktorému sa vláda
zaviazala v rámci európskych stratégií Európa 2020.
Vybudovanie Centra pomoci a rozšírenie služieb o vybrané rizikové skupiny vychádza zo strategického
dokumentu „Model sociálnej práce s ľuďmi bez domova v Bratislave“, ktorý sme inicializovali a vypracovali
spolu s ostatnými neziskovými organizáciami. Dokument je v procese schvaľovania ako Všeobecne záväzné
5
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
nariadenie hl. mesta SR Bratislava.
Depaul Slovensko ako prvé na Slovensku otvorilo nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova a zaviedlo
myšlienku nízkoprahovosti do sociálnych služieb, ktoré sa nakoniec odrazilo aj v Zákone o sociálnych
službách č. 448/2008.
Naše zariadenia slúžia ako školiace pracovisko pre Univerzitu Komenského, odbor sociálnej práce a pre
Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Spolu s ostatnými partnermi každý rok
organizujeme konferenciu o bezdomovectve, kde odovzdávame skúsenosti ďalším organizáciám.
3.6 Cieľové skupiny, pre ktoré sa projekt má realizovať (uviesť aj počet)
Cieľová skupina – názov
Význam projektu pre uvedené cieľové skupiny
bezdomovci,
ktorí
dlhodobo nízkoprahová nocľaháreň poskytuje týmto ľuďom naplnenie tých
prežívajú na ulici a ktorí už stratili najzákladnejších životných potrieb, rieši ich akútnu situáciu, poskytuje
motiváciu a záujem svoju situáciu základné zdravotné ošetrenie, aspoň jedno teplé jedlo denne, prístup k
meniť
hygiene, výmenu šatstva a sociálne poradenstvo.
ľudia na ulici, ktorí sú chronickými v rámci zrekonštruovanej nocľahárne sa vytvoria špeciálne priestory na
zneužívateľmi alkoholu, prípadne nízkoprahový útulok pre alkoholikov, kde bude týmto klientom
iných návykových látok
zabezpečené bezpečie, naplnenie najzákladnejších životných potrieb
nutných na prežitie. Systematickou prácou s touto skupinou ich
budeme postupne viesť k zmierneniu následkov užívania alkoholu,
prípadne pomôcť im až k úplnej slobode od závislosti.
ľudia na ulici, ktorých situácia je vytvorenie kontaktného bodu na poskytovanie základného zdravotného
navyše skomplikovaná chorobou
ošetrenia, (ordinácia lekára, ošetrovňa, izolačná miestnosť),
s následným možným premiestnením do útulku s celodennou
starostlivosťou
dlhodobo nezamestnaní klienti
Systematická práca s klientmi bude zameraná na vytvorenie
individuálnych plánov klientov a na zapojenie pracovnej terapie a
arteterapie na rozvíjanie pracovných návykov a zručností klientov,
ktoré im zvýšia šance uplatnenia na pracovnom trhu a umožnia návrat
do normálneho života.
ľudia na okraji spoločnosti, alebo v nízkoprahovej nocľahárni poskytujeme tejto ohrozenej skupine
jednotlivci, ktorí sa ocitli v akútnej nocľah, jedno teplé jedlo denne, naplnenie najzákladnejších potrieb
núdzi
nevyhnutných na zabezpečenie ich prežitia a sociálne poradenstvo
a pomoc, ktoré im pomôžu riešiť vzniknutú situáciu v čo najkratšom
čase.
zamestnanci Depaul Slovensko
zvýšenie kvalifikácie zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte
s klientmi, absolvovanie akreditovaných programov zameraných na
individuálnu a skupinovú prácu s klientmi
3.7 Výsledky projektu
Hlavné výsledky projektu
Ukazovateľ výsledku
Hodnota
Zmena v kvalite a v systéme
- zvýšenie kvality
poskytovaných sociálnych služieb
poskytovaných nízkoprahových
služieb - humánnejšie
prostredie
- hodnotenie kvality
poskytovaných služieb
samotnými klientmi
- audit sociálnych služieb
- zavedená systematická práca
práca s 3 ohrozenými skupinami
s ohrozenými skupinami
(alkoholici, chorí a dlhodobo
nezamestnaní)
poskytnuté nízkoprahové služby pre počet poskytnutých nocľahov
100 - 150 klientov za deň
ľudí bez domova
zvýšenie odbornosti personálu
počet zamestnancov ktorí
4
v oblasti špecializovanej
absolvovali akreditovaný
individuálnej pomoci
vzdelávací program
Program zameraný na Individuálny
- počet klientov zapojených do
30 za rok
rozvoj klientov
programu s využítím
individuálnych plánov klientov
6
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
pilotné projekty pracovnej terapie
arteterapia, tvorivé dielne
prostredníctvom spolupráce s
ostatnými organizáciami vytvorenie
siete pomoci pre ľudí bez domova
prestavba nízkoprahovej nocľahárne
a zriadenie priestorov pre rozšírenie
služieb pre ľudí bez domova
počet zriadených pracovísk na
pracovnú trepapiu a arteterapiu
-počet kleintov zapojených do
pracovnej terapie za rok
- počet klientov zapojených do
arteterapie a tvorivých dielní
- počet verejných vystúpení a
prezentácií prác klientov
3
20
30
4x verejné prezentácie (vernisáže,
výstavy alebo divadelné
predstavenie) za rok
- počet klientov zachytených a
privedených do zariadenia cez
streetworkerov
- počet klientov umiestených do
špecializovaných sociálnych
zariadení
- zriadené priestory pre
poskytovanie nízkoprahových
služieb
- zriadené priestory vyššieho
štandardu
- zriadené priestory na
doplnkové služby pre ľudí vez
domova
3.8 Aktivity na dosiahnutie výsledkov
Aktivita 1 (riadenie projektu)
max. 1800 znakov
V súčasnosti máme iba veľmi limitované podmienky na poskytovanie individuálnej sociálnej práce s klientom.
Štyria sociálni pracovníci dokážu poskytnúť služby iba časti z 3.170 individuálnych klientov, ktorí využívajú
našu nocľaháreň počas jedného roka.
Zýšením počtu sociálnych pracovníkov a rozšírením metód sociálnej práce používaných v nízkoprahovej
nocľahárni zvýšime dostupnosť pomoci pre našich klientov, zvýšime šance úspešného riešenia ich problému,
zvýšime kvalitu ich života a zvýšime počet klientov úspešne zaradených do bežného života alebo do
špecializovaného zariadenia .
Klientov rozdelíme do skupín podľa typu ohrozenia (ženy na ulici, dlhodobo nezamestnaní, alkoholici, atď.) a
zavedením systematickej práce s celou skupinou rozšírime poskytovanie služieb pre ľudí bez domova
zlepšíme dostupnosť pomoci pre väčší počet klientov.
S vybranými klientmi plánujeme systematicky pracovať za pomoci individuálnych osobných plánov.
Aktivita 2
max. 1800 znakov
Pre skvalitnenie poskytovaných služieb a dosiahnutie plánovaných cieľov potrebujeme zvýšiť počet sociálnych
pracovníkov a zvýšiť ich odbornosť,
Plánujeme prijať 2 nových pracovníkov ktorí by sa špecializovali na sociálnu prácu a oblasť pracovnej terapie.
Jedného pracovníka plánujeme vyslať na akreditovaný kurz arteterapie v rozsahu 250-300 hodín.
Pre ďalších troch pracovníkov plánujeme zabezpečiť odbornosť asistenta pracovnej terapie absolvovaním
akreditovaného kurzu v trvaní 150 hodín. Tieto kurzy budú zabezpečené v spolupráci s Radou pre
poradenstvo v sociálnej práci.
Pre zamestnancov plánujeme zabezpečiť pravidelné vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti prostredníctvom
externých aj interných kurzov (napr. Krízová intervencia, Kurz sebaobrany, Kurz prvej pomoci atď.). V
oblastiach, v ktorých máme vyškolený personál plánujeme poskytnúť školenia a tréningy aj pre iné organizácie
7
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
(napr. kurzy Krízová intervencia,).
Pre pracovníkov zabezpečíme pravidelnú supervíziu.
Aktivita 3
Rozvoj klientov prostredníctvom umeleckých aktivít.
Už od roku 2009 prevádzkujeme pri našej organizácii divadelný krúžok a výtvarné tvorivé dielne. Skúsenosti
ukazujú, že tieto aktivity sa významne podieľajú na aktivizácii a rozvoji klientov. Zvyšujú ich motiváciu a
záujem o život, odhaľujú skryté obdarovania, rozvíjajú tvorivosť a zručnosti, učia ich verejne vystupovať a
významne tak prispievajú k rastu ich sebavedomia. Pre mnohých sú dôkazom, že dokážu niečo vytvoriť a
niečo v živote dosiahnuť a tiež aj príležitosť zažiť pocit víťazstva a úspechu.
Na nácvikoch divadelného krúžku sa klienti učia pohybom tela vyjadrovať svoje pocity, zahrať určité scény
alebo obrazy, učia sa komunikovať a vystupovať pred publikom. Činnosť krúžku vyústila do vytvorenia úzkej
spolupráce s divadlom Malá scéna STU, s ktorým spolupracujeme na príprave nových hier. Tvorivé dielne
rozvíjajú manuálne zručnosti klientov, učia ich spoznávať rôzne materiály, spracovávať rôzne témy a vytvárať
umelecké diela a rôzne výrobky. Získavajú tak nové zručnosti a rozvíja sa ich jemná motorika. V tomto roku
plánujeme aktivity rozšíriť o umelecké čítanie, pri ktorých plánujeme čítať a diskutovať o rôznych literárnych
dielach. Stretnutia sú vedené za pomoci externého spolupracovníka.
Doteraz bola prevádzka týchto aktivít iba v rovine voľno-časových aktivít pre klientov. Ich činnosť bola veľmi
úzko viazaná na dostupnosť (resp. nedostupnosť) finančných prostriedkov, získavaných cez rôzne granty.
Jednoznačné pozitívne výsledky a úspechy pri aktivizácii klientov nám viedli k rozhodnutiu tieto aktivity
profesionalizovať a zaradiť medzi štandardné formy sociálnej práce s klientom.
Projekt zabezpečí pravidelné fungovanie divadelného krúžku a tvorivých dielní pod dohľadom vyškoleného
sociálneho pracovníka, verejné vystúpenia divadla a prezentáciu prác tvorivých dielní na verejných výstavách
a vernisážach.
Aktivita 4
max. 1800 znakov
Pracovná terapia
Keďže prevádzkujeme nízkoprahové zariadenie, väčšina našich klientov žije na ulici už dlhé roky. Za ten čas
väčšina z nich stratila pracovné návyky a disciplínu potrebnú na udržanie zamestnania. Pre úspešný návrat do
bežného života a do zamestnania preto potrebujú prechodné obdobie, kedy bude pracovať v bezpečnom
prostredí, kde "zamestnávateľ" bude prihliadať na ich minulosť a skúsenosti. V rámci pracovnej terapie
plánujeme vytvoriť takéto bezpečné prostredie.
V rámci pilotných projektov plánujeme zriadiť nasledovné pracoviská
1.
záhrada a oddychová zóna – pracovisko bude mať úžitkovú časť na pestovanie plodín pre kuchyňu a
okrasnú a oddychovú zónu. Pracovná terapia sa bude vvyužívať pri postupnom zakladaní záhrady a
oddychovej zóny a pri jej udržiavaní.
2.
kreatívne dielne – zriadenie pracoviska pre využívanie počas tvorivých dielní, výtvarných prác a
výrobe drobných úžitkových predmetov.
3.
Pomocné práce pri rekonštrukcii budovy - jednou z podmienok pre výber dodávateľa rekonštrukcie aj
aj jeho ochota poskytnúť našim klientom pracovné príležitosti, brigády, prípadne príležitostné pomocné práce.
S podobnou podmienkou sme už realizovali aj opravu strechy, ale s veľmi slabou odozvou zo strany klientov.
Preto tieto práce plánujeme realizovať pod odborným dohľadom našich pracovných terapeutov.
Po úspešnom ukončení pilotných projektov plánujeme intenzívnejšie využívať pracovnú terapiu v pomoci
ľuďom bez domova. Plánujeme zriadiť sociálny podnik a poskytovať služby (napr. kosenie trávy, odpratávanie
snehu, čistiace práce), spracovávať druhotné materiály, resp. zabezpečovať prevádzku nocľahárne (kuchyňa,
práčovňa). Myšlienky sociálneho podniku sú zatiaľ iba v počiatočnom štádiu a ich ďalší rozvoj bude závisieť na
výsledkoch z pilotných projektov.
Aktivita 5
max. 1800 znakov
Pôvodná budova s dvoma priestormi (severný a južný) rekonštrukciou získa dve poschodia. Rekonštrukcia je
rozdelená do etáp tak, aby sa mohla každá etapa realizovať a financovať samostatne a po dokončení aj
8
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
okamžite využívať. Realizovať sa budú vždy iba tie etapy, na ktoré budeme mať potrebné financie.
Etapy rekonštrukcie budovy:
- Príprava - architektonické plány a stavebné povolenie.
- Rekonštrukcia strechy – oprava strechy
- Rekonštrukcia hlavného telesa budovy - výmena okien, realizácia základov vnútorných priečok, inštalácia
rozvodov a sietí.
- Stavebné úpravy severného krídla – realizácia nízkopahových priestorov na prízemí, priestory vyššieho
štandardu na poschodí
- Hlavný vstup – realizácia prístavby vstupu a priestorov registrácie
- Inštalácia technologických zariadení – vykurovanie, voda, žumpa
- Stavebné úpravy južného krídla – ambulancie, izolačky, kuchyňa, jedáleň na prízemí, ubytovacie priestory
na poschodí
- Tepelná izolácia vonkajšieho plášťa a fasáda
- Vnútorné vybavenie - vybavenie jedálne, ambulancií a sociálnych zariadení, vybavenie kuchyne, práčovňa
- Rekonštrukcia administratívnej časti budovy
Celkové náklady predstavujú 640.000 Eur. Oprava strechy v sume 83.772 Eur bola zrealizovaná v decembri
2011 s pomocou nadácie ENEL Cuore. V súčasnosti je ukončená dokumentácia a vybavuje sa stavebné
povolenie. Ďalšie etapy plánujeme začať v jún – júl 2012, pričom máme k dispozícii 164.900 Eur. Na získanie
zostávajúcich financií oslovujeme nadácie a firmy a máme tiež vyhlásenú verejnú zbierku. V týchto aktivitách
nám pomáha aj materská organizácia Depaul International.
Rekonštrukcia bude prebiehať za plnej prevádzky tak, aby sme do začiatku zimy 2012 boli schopní
poskytovať služby nízkoprahovej nocľahárne opäť v plnej kapacite (175 lôžok).
3.9 Zhrnutie projektu ( max. 900 znakov)
Pilotným projektom plánujeme vytvoriť nový model poskytovania nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova,
ktorý by poskytoval kvalitné sociálne služby a priniesol skúsenosti, ktoré je možné aplikovať aj v ďalších
podobných projektoch.
Náplňou projektu je zabezpečenie personálneho a materiálno-technického vybavenia organizácie na
poskytovanie nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova a zavedenie aktivít zameraných na rozvoj
pracovných návykov a na návrat klientov do samostatného bežného života.
Organizačné zabezpečenie projektu
3.10 Počet pracovníkov zapojených do 9
implementácie projektu
3.11 Personálne zabezpečenie aktivít projektu
Funkcia v projekte
Mená osôb
Vedúci projektu nocľahárne
Katarína Kupcová
sociálny pracovník, arteterapeut
Karin Andrášiková
sociálny pracovník
Eva Majová, nový zamestnanec
pracovný terapeut
nový zamestnanec
zástupca projektu nocľahárne
Regina Hulmanová
vedennie divadla
Ján Korec
PR a propagácia projektu
Miroslav Jurik
rekonštrukcia nocľahárne
riaditeľ
3.12 Spolupráca s inými verejnými a odbornými organizáciami.
(V prípade významnej miery spolupráce s inými subjektmi doložte aj dokument vyjadrujúci ich súhlas
so spoluprácou – Príloha č. 14)
Subjekt
Oblasť spolupráce/ popis spolupráce (max. 600 znakov)
Rada pre poradenstvo v
odborná garancia a školenie socialnych pracovníkov pre získanie
sociálnej práci
potrebnej kvalifikácie, poradenstvo pri riešení vzniknutých problémov
Divadlo Malá scéna STU
spolupráca a umelecké vedenie pri aktivitách divadelného krúžku
dodávateľská firma na
poskytovanie pomocných prác a brigádnických prác pre klientov
prestavbu nocľahárne
nocľahárne. Táto požiadavka je jednou z podmienok výberu dodávateľa
na rekonštrukciu budovy.
OZ Proti prúdu,
spolupráca pri riešení problému bezdomovectva, vzdelávaní verejnosti
a pri vyhľadávaní a kontaktovaní klientov
OZ Vagus
organziácia zabezpečuje streetwork, spolupráca pri vyhľadávaní a
9
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
Komunita sv. Egídia
kontaktovaní klientov
spolupráca v oblasti poskytovania nízkoprahovej služby ľuďom bez
domova a individualnej pomoci klientom
3.13 Opatrenia pre zabezpečenie informovanosti a publicity (plán verejnej prezentácie výsledkov
aktivít – komunikačná stratégia projektu) (max. 1 800 znakov)
A/ Zámery a cieľové skupiny aktivít v rámci publicity
B/ Opatrenia a metódy realizácie
C/ Spôsob vyhodnotenia rozsahu a efektívnosti komunikačných aktivít
D/ Zodpovednosť za realizáciu opatrení pre publicitu
A/ Naším cieľom je informovať širokú verejnosť o problematike bezdomovectva a výchovne pôsobiť pri búraní
bariér a predsudkov voči tejto skupine obyvateľstva. Snažíme sa pritiahnuť pozornosť verejnosti a vzbudiť
záujem o pomoc ľuďom v núdzi. Aktivity divadla a tvorivých dielní sú výborným prostriedkom na búranie bariér
a predsudkov medzi verejnosťou a svetom ľudí na okraji.V tomto projekte bude navyše naša cieľová skupina
rozšírená o firmy resp. inštitúcie, apodnikateľov s ktorými budeme hľadať možnosti spolupráce pri realizácii
pilotných projektov (inštitúcie ktoré nám ponúknu pracovné príležitosti, budú odberateľom našich služieb,
firmy, ktorým múžeme pomôcť pri spracovaní materiálu, výrobe atď.).
B/ V komunikácií s verejnosťou využívame elektronické médiá (vlastný web a facebook), informačný občasník
(vychádza raz za 2 mesiace) a médiá (TV, rozhlas, printové médiá). Každoročne organizujeme aktivity ktoré
otvárajú verejenosti svet bezdomovcov (dni otvorených dverí), organizujeme kampane a verejné zbierky,
charitatívne koncerty, verejné výstavy a vernisáže prác našich klientov a predstavenia divadelných hier.
Navyše pri hľadaní partnerov do pilotných projektov budeme navyše využívať kontakty našich strategických
partnerov, podporovateľov a členov správnej rady.
C/ Úspešnosť a efektivita jednotlivých akcií sa pravidelne vyhodnocuje na pracovných stretnutiach tímu ako aj
na stretnutiach správnej rady. Jedným z meradiel efektivity a úspechu aktivít je záujem ľudí o pomoc ľuďom
bez domova alebo pomoc našej organizácii napr. počet dobrovoľníkov, počet darcov materiálu, finančných
darov ako aj informovanosť verejnosti o problematike bezdomovectva.
D/ Za oblasť publicity je zodpovedný fundraisor, ktorý podľa potreby vytvára pracovné tímy pre jednotlivé
kampane. Pri návrhu realizovaní kampaní spolupracujeme s profesionálnou dizajnérskou kanceláriou Calder
Design Community
3.14 Opis investičnej časti projektu (ak Žiadosť o NFP obsahuje investičné aktivity, opíšte ich bližšie
a uveďte stav vecnej a právnej pripravenosti týchto aktivít) (max. 1 500 znakov)
Budovu nocľahárne máme v prenájme od mesta na 20 rokov za cenu 1 €/rok. V marci 2012 sa doriešili
posledné otázky ohľadom napojenia na verejné siete, následne prebehla úprava dokumentácie a v súčasnosti
sa schvaľuje stavebné povolenie. Začiatok prestavby plánujeme na jún-júl 2012.
Celkové náklady na rekonštrukciu budovy predstavujú 640.000€. Rekonštrukcia je rozdelená do viac etáp,
pričom každá sa bude realizovať a financovať samostatne. Realizovať sa budú iba tie etapy, ktoré sú finančne
pokryté. Pri výbere dodávateľa zohľadňujeme aj jeho ochotu zamestnať našich klientov, prípadne im ponúknuť
počas rekonštrukcie brigády a pomocné práce.
Prvou fázou prestavby bola oprava strechy. Odstránil sa havarijný stav a vymenila azbestová krytina. Náklady
na opravu strechy a prípravu dokumentácie predstavovali 83.772 €. Táto etapa je ukončená a finančne
uhradená.
Ďalšiu etapu rekonštrukcie plánujeme začať v období jún – júl 2012. Cieľom je zrekonštruovať vstupnú časť
(príjem a registrácia klientov) sekcie pre poskytovanie nízkoprahových služieb. Na túto etapu máme už
zabezpečených 164.900 €.
Pri získavaní financií na prestavbu nám pomáha naša materská organizácia Depaul International a prostriedky
nám poslytla aj nadácia ENEL Cuore (rekonštrukcie strechy). V súčasnosti oslovujeme firmy, organizácie a
nadácie na Slovensku aj v zahraničí. Na financovanie prestavby máme tiež vyhlásenú verejnú zbierku.
Naším plánom je zabezpečiť prestavbu tak, aby sme pred začiatkom zimy 2012 boli schopní opäť poskytovať
služby nízkoprahovej nocľahárne v plnej kapacite (150-175 lôžok).
3.15 Opis opatrení personálneho a technického rozvoja žiadateľa (ak Žiadosť o NFP obsahuje aktivity
10
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
zamerané na inštitucionálny rozvoj, charakterizujte ich a uveďte ich dopad na organizáciu po ukončení
projektu) (max. 1 500 znakov)
V súčasnosti organizácia zamestnáva 26 pracovníkov, z čoho je 4 sociálnych pracovníkov.
Sociálni pracovníci sa v súčasnosti sústreďujú hlavne na poradenstvo, pomoc s vybavovaním nevyhnutných
dokladov, zabezpečením dávok sociálnej pomoci a riešením rodinnej, sociálnej, individuálnej resp. bytovej
situácie a vedú tiež tvorivé dielne. Pracovnú terapiu v širšom meradle v súčasnosti nevyužívame, aj keď sa
snažíme zapájať klientov do pravidelného upratovania a čistenia priestorov zariadení.
Vedenie divadelného krúžku a tvorivých dielní, zabezpečujeme externe prostredníctvom nášho bývalého
zamestnanca - sociálneho pedagóga, ktorý obe činnosti založil a od vzniku aj systematicky vedie. S touto
činnosťou mu pomáhajú dobrovoľníci a ostatní zamestnanci organizácie. Poskytovanie arteterapie v našej
organizácii plánujeme posilniť aj personálne a jedného súčasného zamestnanca plánujme vyslať na kurz
arteterapia. Po absolvovaní kurzu bude jeho úlohou koordinovať aktivity a odborne zastrešovať arteterapiu
v našej organizácii. Spoluprácu s naším externým spolupracovníkom pri vedení divadla a tvorivých dielní
plánujeme udržať čo najdlhšie.
V súčasnosti máme viacerých zamestnancov, ktorí absolvovali odbornú školu a majú dostatok skúseností a
predpokladov, aby mohli viesť klientov v procese pracovnej terapii. Pre troch z nich plánujeme zabezpečiť
kurzy a vyškoliť ich na odbornosť poskytovania pracovnej terapie (absolvovanie kurzu v celkovej dĺžke 150
hodín).
Plánujeme tiež posilniť kolektív o dvoch nových pracovníkov na prácu s klienotm - sociálny pracovník
a pracovný terapeut..
3.16 Spôsob a miera zapájania verejnosti a dobrovoľníkov do projektu, vrátane členov
a podporovateľov organizácie (max. 900 znakov)
V našej organizácii sa cieľavedomo snažíme zapájať verejnosť a využívať rôzne formy dobrovoľníctva. V roku
2011 sme mali 36 stálych dobrovoľníkov, 4 praktikantov, 2 dobrovoľníkov na 10 mesačných pobytoch cez EVS
(European Voluntary Service) a 26 firmených dobrovoľníkov.
Pravidelne sa zapájame do akcie Naše mesto a tiež prijímame individuálnu pomoc a dobrovoľnícke skupiny z
rôznych firiem v Bratislave (ENEL, Siemens, Dell, HP, IBM a iné).
S medzinárodnou školou QSI máme dlhodobú spoluprácu - študenti nám vypomáhajú pri našich akciách a
prebrali patronát nad niektorými projektmi (záhrada a šatník v útulku).
Celkovo bolo v roku 2011 zaregistrovaných 111 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 2.997 dobrovoľníckych hodín.
3.17 Širší spoločenský dopad: ekonomický prínos, zapojenie marginalizovaných skupín, príspevok
k rovnosti príležitostí (max. 900 znakov)
Projekt umožní zvýšenie kvality a odbornosti poskytovaných sociálnych služieb pre bezdomovcov. Dnes
dokážeme úspešne zachytiť klienta na ulici. Rozšírením personálnych, materiálnych a odborných kapacít
rozšírime poskytované služby špecializované na ohrozené skupiny (alkoholici, narkomani, dlhodobo
nezamestnaní atď.) a prostredníctvom individuálnej práce s klientom zvýšime jeg´ho šance na zaradenie do
života.
Projekty pracovnej terapie umožnia klientom získať zručnosti a návyky a zvýšia ich šance na zaradenie do
normálneho života. Úspešným zavedením a realizáciou pracovnej terapie sa vytvoria predpoklady a
podmienky na založenie sociálneho podniku.
Tak ako boli naše skúsenosti pri zavádzaní nízkoprahových služieb využité v legislatívnom procese a v
ďalších zariadeniach na Slovensku, budú aj skúsenosti z pilotných projektov kľúčové pri zavádzaní vhodných
foriem resocializácie do práce s bezdomovcami.
4. Časový rámec realizácie aktivít projektu
Aktivita
Mesiac realizácie projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
Aktivita 1
skupinová
terpia- práca
s ohrozeným
11
2
4
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
i skupinami
individálna
práca
s klienom individuálny
plán
Aktivita 2
Kurz
arteterapie
kurz
pracovnej
terapie
supervízia
Aktivita 3
Tvorivé
dielne
Divadlo
Depaul
222Vernisáž
e
výstava
prác
Aktivita 4
pilotný
projekt1
záhrada
pilotný
projekt2
pracovisko
tvorivé
dielne
pilotný
projekt3
pomoc
pri
rekonštrukci
a
Aktivita 5
Rekonštrukc
ia severného
krídla
hlavny vstup
a
južné
krídlo
Vnútorné
vybavenie
Administratí
vna časť
5. Rozpočet projektu
Názov skupiny výdavkov
Priame výdavky
(v EUR)
Nepriame
výdavky
Spolu (v EUR)
(b+c)
% podiel
výdavkov
12
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
(v EUR)
a)
01 – Dlhodobý nehmotný majetok
02 – Dlhodobý hmotný majetok
50 - Spotrebované nákupy
51 - Služby
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentáciu
518 - Ostatné služby
52 - Osobné náklady
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 - Zákonné sociálne náklady
54 - Ostatné náklady
Ostatné nepriame náklady
Celkové výdavky na projekt (v
EUR)
b)
c)
0
150000
2500
5600
1100
4500
53745
31357
22388
211845
na
celkových
výdavkoch
projektu
e)
d)
150000
2980
5600
67
1
2
5097
3303
1794
1100
4500
58843
34660
24182
0
2
26
4800
4800
2
10377
222222
100
480
6. Dlhodobý dopad výsledkov projektu a udržateľnosť navrhovaného riešenia.
Aktivity na udržanie výsledkov projektu po jeho ukončení, resp. pokračovanie pre
dosiahnutie celkového cieľa:
1. Udržateľnosť
riešenia
realizovaného
2. Inštitucionálna udržateľnosť
3. Finančná udržateľnosť
4. Udržateľnosť na úrovní politík
a stratégií
Problém bezdomovectava je dlhodobý problém a neexistujú žiadne
jednoduché riešenia, ktoré by ho dokázali eliminovať. Vedenie
hlavného mesta Bratislava rozpoznalo potrebu nízkoprahového
zariadenia pre ľudí bez domova a stotožnilo sa s výsledkami našej
práce. Výsledkom je dlhodobý prenájom budovy nízkoprahovej
nocľahárne na nasledujúcich 20 rokov. Predkladaný projekt otvára
cestu k využitiu metód sociálnej práce v individuálnej práci s klientom
v prostredí nízkoprahových zariadení. Nízkoprahová nocľaháreň je
neoddeliteľnou súčasťou Systému služieb pre ľudí bez domova v
Bratislave a na jej činnosť nadväzujú ostatné zariadenia. Skúsenosti
získané z tohto pilotného projektu budú využiteľné aj pre ostatné
zariadenia na Slovensku, ktoré sa venujú bezdomovcom. Získané
skúsenosti z pracovnej terapie sa využijú pri hľadaní efektívneho
spôsobu práce s bezdomovcami a budú východiskom pri plánovam
zriaďovaní sociálneho podniku.
Depaul Slovensko je samostatná organizácia s vlastným
financovaním, správnou radou a dozornou radou. V správnej rade
máme odborníkov z rôznych oblastí ziskového aj neziskového sektora
(sociálna práca, finančný manažment, riadenie organizácie, právo
atď).Každoročné účtovné uzávierky si nechávame potvrdiť auditorom
(fy Ernst&Young). V práci sa riadime hodnotami a využívame
skúsenosti a princípy skupiny Depaul International, ktorej je naša
organizácia súčasťou
Organizácia je financovaná z verejných aj súkromných zdrojov
a z príspevkov za poskytované služby. Pomer týchto zdrojov je 45%
príspevky verejná správa a samospráva, 35% dary, granty a
súkromné zdroje, 20% príspevky za služby. Interné pravidlá skupiny
Depaul International vyžadujú dlhodobé plánovanie činnosti
a rozpočtov organizácie a vytváranie finančnej rezervy v rámci
rozpočtu. Ako člen skupiny máme v prípade mimoriadnych udalostí
prístup k rezervám celej skupiny.
Financovanie služieb pre ľudí bez domova je zakotvené v
dokumentoch VÚC Bratislavského samosprávneho kraja
o zabezpečení sociálnych služieb "Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja na roky 2007 - 2013" a "Časový a finančný plán na
13
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
podporu poskytovania sociálnych služieb a na podporu zriadenia
zariadenia sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím bez prístrešia".
Na úrovni orgánov mesta Bratislava bol prijatý dokument "Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2010 - 2020", ktorý sa problematike bezdomovcov venuje na
úrovni monitorovania problému bezdomovectva a pri zabezpečení
krízovej intervencie pre ohrozené skupiny ľudí. prostredníctvom
dokumentu "Model systému služieb pre ľudí bez domova" sa sanžíme
presadiť prijatie VZN v ktorom by boli zakotvené pravidlá poskytovania
nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova.
(http://www.depaulslovensko.org/_uploads/slovakia/documents/modelsocialnej-prace.pdf)
7. Riziká
Interné riziká (pomenujte a stručne
charakterizujte)
1) Participácia klientov na prestavbe.
Podmienkou pre firmu zabezpečujúcu
rekonštrukciu je ponuka práce a brigád pre
klientov. Rizikom môže byť nezáujem zo
strany klientov, resp. ich nedostatočná
vytrvalosť
Prevencia a opatrenie na zníženie/odstránenie rizika
2) rekonštrukcia sa bude realizovať za
plnej prevádzky zariadenia. Môžu vzniknúť
nepredvídateľné problémy.
2) Zvýšená pozornosť bude venovaná plánovaniu a logistike,
rozdelenie procesu rekonštrukcie do samostatných blokov.
Hlavnú časť prestavby plánujeme zrealizovať v letných
mesiacoch,kedy je vyťaženosť nocľahárne nižšia a počas tohto
obdobia budeme mať v zálohe náhradné ubytovacie priestory
v stanoch
3) personálne zabezpečenie pracovnej
terapie a arteterapie
3) existujúcim pracovníkom plánujeme poskytnúť školenia na
prevádzku pracpvnej terapie a arteterapie.
Externé riziká (pomenujte a stručne
charakterizujte)
1.) nedostatok finančných prostriedkov na
realizáciu rekonštrukcie nocľahárne
Prevencia a opatrenie na zníženie/odstránenie rizika
2) plnenie termínov dodávateľmi
2) dobre postavená zmluva o rekonštrukcii a dôsledný stavebný
dohľad
3) legislatívna nestabilita a zabezpečenie
financovania sociálnych služieb
neziskových organizácií
3) s týmto faktorom zápasíme od vzniku organizácie. Jediné
riešenie je v dlhodobom lobbingu, tlaku verejnej mienky
a koordinovanom prístupe neziskových organizácií na prijatie
legislatívnych opatrení a systémových riešení prijatie
financovania neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb
1) Intenzívnejšia sociálna práca a individuálna motivácia
klientov
1) prestavba sa bude realizovať v etapách tak, aby po
dokončení každej etapy bol objekt plne užívateľný. Každá etapa
sa začne realizovať až po získaní dostatočných prostriedkov na
jej dokončenie.
8. Podpis a čestné vyhlásenie
Ja dolu podpísaný/á Juraj Barát , čestne vyhlasujem, že som oprávnený/á za žiadateľa podpísať túto Žiadosť
14
Príloha č. 2 k Zmluve o realizácii projektu s kódom: MS-2012-006
o NFP. Zároveň vyhlasujem, že:
• všetky informácie uvedené v tejto Žiadosti o NFP a v jej prílohách sú presné a pravdivé,
• všetky priložené kópie Žiadosti o NFP spolu s prílohami, ako aj jej elektronická verzia sú identické
s originálom Žiadosti o NFP a jej prílohami,
• na daný projekt nebol ku dňu jeho predloženia poskytnutý finančný príspevok z akýchkoľvek iných
národných a zahraničných programov alebo zdrojov EÚ,
• na daný projekt nie je požadovaný nenávratný finančný príspevok z akýchkoľvek iných národných
a zahraničných programov alebo zdrojov EÚ,
• v prípade schválenia Žiadosti o NFP má Nadácia Ekopolis právo zverejniť informácie týkajúce sa
mena a adresy tejto organizácie, názov projektu, výšku nenávratného príspevku, ako aj ďalšie
relevantné údaje.
Miesto:
V Bratislave
Dátum:
10.5.2012
Podpis štatutárneho orgánu:
9. Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Názov prílohy:
Rozpočet projektu
Komentár k rozpočtu projektu
Zhrnutie projektu v anglickom jazyku
Kópia výpisu z príslušného registra inštitúcií žiadateľa
Zriaďovacie dokumenty žiadateľa alebo im zodpovedajúce dokumenty
Príloha č. 6a: Prehlásenie o partnerstve (ak je projekt realizovaný
v partnerstve) a Príloha č. 6b: Prehlásenie o partnerstve v anglickom
jazyku (ak je projekt realizovaný v partnerstve so zahraničnou inštitúciou)
Kópia registračných dokumentov partnera s prekladom relevantných častí
do slovenského jazyka (ak je projekt realizovaný v partnerstve so
zahraničnou inštitúciou) a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že preklad
zodpovedá originálu
Účtovná závierka žiadateľa za rok 2010
Osvedčenie z daňového úradu o registrácii pre daň z pridanej hodnoty,
resp. čestné vyhlásenie žiadateľa, že organizácia nie je registrovaná na
daň z pridanej hodnoty
Áno/nie
Podklady k preukazovaniu spolufinancovania
Podklady pripravenosti k výdavkom investičného charakteru
Posúdenie finančnej kapacity žiadateľa
Výročná správa žiadateľa za posledné dva roky alebo jej ekvivalent
Predbežný súhlas inej verejnej alebo odbornej organizácie s realizáciou
aktivity projektu, pokiaľ je pre realizáciu aktivity nevyhnutný
15
Download

Príloha 2