Rozhodca: Marian Červicenka, Michal Ryša
KING - KONG
Etapa:
Časový limit pre splnenie úlohy:
Celkový čas ( min,sec)
5 min
Celkový počet sekúnd
Podpis rozhodcov:
Počet bodov = 500 – počet sekúnd
Posádka RLP č.:
/ RZP č.:
Výpočet bodov
500 – počet sekúnd
Rozhodca:
GPS
Časový limit
Vlastné GPS
Marian Červienka
Posádka RLP č.:
Podpis rozhodcou:
5 min
GPS poskytnuté
Etapa: D1 - 2
Len súradnice GPS
/ RZP č.:
Správny postup
Správne určenie a
pomenovanie súradníc
vlastnými prostriedkami
Správne určenie súradníc GPS vlastnými
prostriedkami a následne správne
odčítanie a pomenovanie súradníc
400 + 50
Poskytnuté GPS a
následné správne
odčítanie a
pomenovanie súradníc
Správne určenie, odčítanie a pomenovanie
GPS súradníc na poskytnutom GPS
zariadení
400 + 30
Správne odčítať a pomenovať poskytnuté
GPS súradnice na GPS zariadení.
Správne odčítanie a
pomenovanie GPS
súradníc
400
Celkový počet bodov
Rozhodca:
AFTERDROP D 1 - 3
Časový limit pre splnenie úlohy:
Postup posádky
1.
prvotné vyšetrenie + anamnéza
10 min
1
4.
druhotné vyšetrenie
Pulz 53/min
(monitor,
centrálne)
10
Posádka RLPč.:
Hypotermia
topenie
200
20
3
4
anamnéza HZS (
obeh - kapilárny návrat +
netopil sa,
palpácia pulzu
vytiahnutý bol
tesne pri príchode
centrálne (a.carotis)
psádky ZZS)
5
6
cas vo vode 40
min
20 (10+10)
30
20
dýchanie auskultačne,
SpO2,
glykémia
- 6,1 mmol/l
teplota telesného
jadra 30 ͦͦC
meranie
epitympanálne,
oesophageálne
zbežné vyšetrenie
od hlavy k pätám
(neobnažovať)
EKG monitoring
nízka voltáž
30 (10+10+10)
150
50
20
diagnóza + dif.dg.
ošetrenie a terapia
intravenózny
prístup,
O2 maskou
kontrolné vyšetrenie
príprava transportu, smerovanie
pacienta požiadavka na výbavu
IHNEĎ zatepluj,
zateplenie minimálne
Vazopresory,
šetrný postup, trojvrstvové( každá vrstva
Amiodaron pri KF
..)
min.pohybov
100
Kontrola TK,
kontrolné
pulz, SpO2 vyšetrenie teploty nemerateľné, po
telesného jadra
terapii mierne
28 ͦC ( AFTERDROP)
zlepšeie TK
80/40, P: 56/min,
200
7.
10
10
25 +25
5.
2
dýchanie (plytké
vedomie (GCS12) tachypnoe 25 30 /min)
TK 50 syst. torr
3.
Etapa: D 1 - 3
Podpis rozhodcov:
10
2.
MUDr. Raffaj Dušan
MUDr. Ján Kořínek
monitoring EKG +
vit. funkcie
kontinuálne
20
50
0 + 100 + 150 = max 250
100
40
Nevyzlečenie pacienta
KF - defibrilácia,
masáž srdca, OTI,
relax., sedácia,
ETCO2
50
Počet
získaných
bodov
Správny postup
90
Dôsledné prvotné vyšetrenie so zistením vedomia - GCS 12,
dýchania - plytké tachypnoe, obehu - kapil. návrat nezistite ľný,
palpácia pulzu centrálne. Okolnosti od HZS - pacient akurát
vytiahnutý z vody po 40 min, netopil sa pod ľa svedkov hlavu
mal nad vodou.
270
Druhotné vyšetrenie TK 50/ systola, P 53/min, na periférii
nehmatný, dýchanie- plytké tachypnoe, auskultačne čisté
bez vedľ. fenoménov, SpO2 nemerateľná, glykémia 6,1
mmol/l, TTJ 30,0 °C, v prípade merania teploty na čele a v
podpazušnej jame sa za meranie teploty nedávajú body,
zbežné vyšetrenie od hlavy k pätám na vylú čenie úrazu a
vonk. krvácania (neobnažovať pacienta), EKG monitoring nízka voltáž
220
Dg. dif. Dg - Hypotermia- ťažká, topenie
590
Intravenózny vstup, O2 - maskou, zateplenie minimálne 3
vrstvy, vazopresory, chemické ohrieva če, defibrilácia max 3
výboje. Terapiu sa sústredí na okamžité zateplenie, (za vleklé
30 b), 3- vrstvové, chemické ohrieva če, v rámci KPR kvalitná masáž hrudníka
350
Kontrolné vyšetrenie ako podstatná sú časť managementu
hypotermie, vždy dochádza k následnému poklesu teploty
počas záchrany, ktorý treba minimalizova ť, v daných zlých
poveternostných podmienkach je lepšie nevyzlieka ť pacienta
370
monitoring VF, smerovanie ECMO centrum, mimotelový
obeh najbližšie je KC BB, dopredu dohodnú ť prevoz s
potvrdením KC BB, prevoz letecky, pýtať sa aktívne na
ďalšie požiadavky na vybavenie po čas prevozu
100
cieľ ECMO
management príjmu pacienta
ECMO centrum musí potvrdiť
centrum,
príjem pacienta
mimotelový obeh
200
chemické
ohrievače
Maximálny
počet
bodov
/RZPč.:
50
transport letecky
požiadavka na
LUKAS/
AUTOPULSE
50
50
Spolu:
1 890
Rozhodca:
D2 - 1 BAČA
Časový limit pre splnenie úlohy:
Postup posádky
1.
15 min
MUDr. Kapusta
MUDr. Flaška
Posádka RLP
1
2
3
4
Zistenie informácií od baču, ochr.
pomôcky - rukavice
ochranné
prostriedky
rukavice
informácie od
baču - diabetik,
knižka na
cukrovku,
zistenie požitia
množstva
alkoholu
pozrú hodnoty
glykémie v knižke
diabetika, zistia
tabletky (PAD), fľaša s
alkoholom
Vybavenie :
glukomer
ventilátor, O2,
odsávačka,
EKG monitor defibrilátor
30
20+20+20
20 + 20 +20
50
prvotné vyšetrenie
vedomie GCS 13 14
dýchanie
(suficientné)
obeh + kap. návrat pod
2s
10
10
20
5
6
CIELENÁ ANAMNÉZA - trvanie
príznakov, úraz HLAVY! (teraz,
nedávno), iné návykové látky ako
alkohol (napr.prírodné Lysohlávka,
durman, maryška...)
30 b (10 + 10 +10)
Maximálny
počet
bodov
230
40
základné neurologické
2.
druhotné vyšetrenie
TK - 150/90 torr,
P - 88/min reg,
SpO2 - 96 %,
TT 36,4°C
dýchanie
auskultačne
glykémia 4,3 mmol/l
vyšetrenie od
vyšetrenie ( minim.
hlavy k pätám
zrenice, veľkosť,
vrátane známok
reakcia na osvit, šija,
úrazu (hlava,
citlivosť a hybnosť
brucho, končatiny)
140
končatín)
40
3.
4.
5.
7.
diagnóza + dif.dg.
Terapia
kontrolné vyšetrenie, smerovanie
pacienta
celkový dojem, profesionalita
/
RZP č.:
Podpis rozhodcov:
10
10
ebrieta simplex
100
50
i.v. prístup
podanie glukózy
i.v. a p. o (alebo
sladký nápoj,
jedlo)
podanie 40 % glukózy
neriedenej do periférnej
žily.
20
100 + 20
50
kontrolné
vyšetrenie (TK 120/60, P - 76/min
SpO2 - 97%)
kontrola
glykémie - 10,6
mmol/l
transport na najbližšie
interné oddelenie
ponechanie doma
30
50
100
0
profesionalita
postupu
hodnotenie
figuranta 1
(valach)
hodnotenie figuranta 2
(bača)
20
20
20
Správny postup
Príchod posádky na miesto, pozorné počúvanie baču,
preštudovanie knižky diabetika - všimnú si vysoké hodnoty
glykémie (18-22mmol/l), tabletky (perorálne antidiabetiká),
alkohol, prítomná výbava. Bača vie len to, že valach má
"vyokú cukornatosť" (videl tú "knižku na cukrovku"),
nevie čo berie, vie ale že si nepichá nič, vie že valach rád
"tvrdô". Pacient vypil cca 2 dcl pálenky 52 %( značkovej z
obchodu) čo u neho znamená bežný priemer.
Dôsledné prvotné vyšetrenie so zistením vedomia - GCS 14
dýchanie - suficientné. Obeh (palpácia pulzu), kapilárový
návrat menej ako 2 sekundy.
Dôsledné druhotné vyšetrenie TK- 150/90 torr, P 88 / min
regg, dýchanie auskultačne - čisté vezikulárne, obojstranne
počuteľné bez vedľajších fenoménov, SpO2 96%, glykémia
4,6 mmol/l, TT 36,4 °C, vyšetrenie od hlavy k pätám aj na
známky úrazu, základné neurologické vyšetrenie - zrenice
(izokorické), šija (bez opozície), citlivosť, hybnosť
končatín súmerná, bez lateralizácie.
30
50
Hypoglykémia
(relatívna) pri DM
na PAD/OAD
Počet
získaných
bodov
150
Definovanie relatívnej hypoglykémie u pacienta s Diabetes
mellitus na PAD + ebrietas simplex. "Len" hypoglykémia
(bez zistenia DM na PAD) je za minimum bodov (10 b).
Správna terapia podanie i.v. glukzy pri podaní 40 % glukózy
i.v. bez riedenia je len 50 bodov.
140
180
60
Spolu:
940
Správne kontrolné vyšetrenie, kontrola glykémie, ktorá je po
terapii 10,6 mmol/l, správne smerovanie pacienta aj napriek
jeho počiatočnému zdráhaniu sa, je ochotný aj podpísať
reverz no po vysvetlení neodmieta transport.
Hodnotenie celkového správania sa posádky na mieste,
hodnotenie figuranta 1 aj 2 s dôrazom na vysvetlenie
potreby transportu do nemocnice.
Rozhodca:
FERA RATUJ D 2 - 2
Časový limit pre splnenie úlohy:
1.
15 min
Krajňáková, Žiak
Vystúpenie ferratou
Správne určenie diagnózy
KPR
Vystúpenie ferratou 300 bodov
Správne určenie na základe
fotografií, diagnóza je úraz
bleskom
KPR na figuríne pričom počet bodov
sa určuje : percentá x 2 = počet bodov
300
100
súčet percent krát 2
Etapa: D2 - 2
Posádka
Podpis rozhodcov:
Počet získaných bodov
RLP
/
RZP
č.:
Správny postup
Dvaja členovia posádky resuscitujú 5 min figurínu s
rozpínacím vakom. Následne sa súčet % násobí
číslom č. 2. Je potrebné správne určiť dg. z fotografií.
Plus body za výstup ferratou. Výstup ferratou nie je
povinný - netlačiť ich do toho.
SHIT happens D3 – 1
Rozhodca:
Časový limit pre splnenie úlohy:
10 min
1.
1
2
Zistenie informácií od
volajúcich,
prehľadanie pacienta
ochranné
prostriedky
rukavice (majú
všetci)
30
informácie od
lyžiarov, presný
popis ako ho
našli, detaily
50
dýchanie
(suficientné)
10
vedomie GCS 10
20
2.
druhotné vyšetrenie
TK - 90/50 torr,P 125/min reg,
dýchanie
auskultačne
30
3.
diagnóza + dif.dg.
4.
Terapia
5.
kontrolné vyšetrenie,
smerovanie pacienta
7.
celkový dojem,
profesionalita
Etapa: D3 – 1
Posádka
Podpis rozhodcov:
Postup posádky
prvotné vyšetrenie
MUDr. František Farkaš
MUDr. Gabriel Mančík
Predávkovanie
drogou hašiš
100
i.v. prístup 2 x
podanie
kryštaloidov
30 + 20
SpO2 - 94 %,
TT 36,4°C,
glykémia 7,0
mmol/l
30
3
4
nájdenie podozrivých
potrieb aj vo vačku aj v
ruksaku
Identifikovanie
hašiša ( fotka )
20 + 20
obeh + kap. návrat pod
2s
20
stopy po vpichoch,
zápach z úst
20
Kraniotrauma, lyžiarsky
alkoholová ebrieta
úraz
50
10
5
100
50
vyšetrenie od hlavy
k pätám na
vylúčenie úrazu
(hlava, brucho,
panva, končatiny)
neurologické
50
30
základné
vyšetrenie
predávkovnie
neznámou drogou
10
Naloženie krčného
fixačného goliera
zateplenie
vákuový
matrac
30
20
30 + 20
30
Transport na
najbližšie
OAIM/KAIM
Monitoring VF
50
profesionalita
postupu
20
50
hodnotenie
figuranta
20
50
oznam polícii - nález
drogy
30
Max. počet bodov
220
podanie Naloxonu
+ O2 maskou
kontrolné
vyšetrenie (TK 95/50, P - 120/min
SpO2 - 96% po
podaní O2)
6
zaistenie drogy
zrenice
(mydriáza
bilat, oslab.
FR.) +
spojivky
červené
/
RZP
č.:
Správny postup
Príchod posádky na miesto, pozorné počúvanie
lyžiarov, zistenie presnej polohy v akej bol
nájdený, prheľadanie pacienta, nájdenie potrieb,
identigfikovanie hašiša( v prípade, že chcú rozbaliť
alobal)
Dôsledné prvotné vyšetrenie so zistením vedomia GCS 10 , Na bolesť necielené pohyby všetkých
končatín, dýchanie - suficientné, obeh, kap.návrat
180
Dôsledné druhotné vyšetrenie TK- 90/50, P 125 /
min regg, dýchanie plytšie sufficientné, SpO2 94%,
glykémia 7,0 mmol/l, TT 36,4 °C, vyšetrenie od
hlavy k pätám. Z úst alkoholový zápach. Stopy po
vpichoch neprítomné. Známky vonkajšieho
poranenia nerpítomné, končatiny bez patol.
hybnosti, brucho mäkké priehmatné.
170
Definovanie predávkovania hašišom + alkoholovej
ebriety, ako dif. dg. predávkovanie neznámou
drogou, úraz hlavy.
180
2 x i.v. vstup podanie kryštaloidov, O2
maskou,podanie Naloxonu - vypustiť,
zateplenie, fixácia krku, vákuový matrac
150
Správne kontrolné vyšetrenie, transport na
najbližšie OAIM/KAIM, monitoring VF
20
110
40
Spolu:
Počet
získaných
bodov
RLP
1 060
Hodnotenie celkového správania sa posádky na
mieste, hodnotenie figuranta, oznámenie polícii,
zaistenie drogy.
MUDr. Kysel
SELFIE D 3 – 3
Časový limit pre splnenie úlohy:
Postup posádky
1.
zistenie okolností, ochranné
pomôcky
MUDr. Neubert
12 min
4.
5.
Druhotné vyšetrenie, terapia
Kontrolné vyšetrenie, dg,
smerovanie, navigácia VZZS vodičom
Posádka RLP č.
Podpis rozhodcov:
1
2
zisťovanie
nájdenie mŕtveho
okolností udalosti,
pacienta
bezpečnosť
3
4
5
ochranné pomôcky
(rukavice, prilba)
nájdenie batohov
v kabínke
SELFIE v
mobile(foťáku)
100
100
Pac. č. 1 prvotné vyšetrenie
Prvotné vyšetrenie
Etapa: D 3 – 3
Rozhodca:
50
50 + 50
Pac č. 2 prvotné vyšetrenie
vedomie (GCS 12), dýchanie
(suficientné), obeh + kap.návrat
(bradykardia, kap. návrat pod 2 s)
dilaceračné poranenie nezlučiteľné so životom,
konštatovanie exitus letalis
40
30
TK 90/50, P 52
min/regg,
dýchanie
auskultačne, DF
20/ min SpO2 95%,
TT 36,8 °C
glykémia 8,0
mmol/l
druhotné vyšetrenie
fixácia, bandáž
EKG 4 zvod.
Sínus.
bradykardia
krčná chrbtica,
PHK, PDK,
panva(bedrový
fixátor), vákuový
matrac (
backboard),
termokomfort
vyšetrenie od hlavy k
pätám (hlava ,krk, hrudník,
brucho, panva, končatiny)
Maximálny
počet
bodov
6
Správny postup
450
Zistenie okolností udalosti, nájdenie druhého pacienta, idnície batohy, mobil.
70
Prvotné vyšetrenie, u druhého pacienta konštatovanie exitus
letalis
580
Podrobné druhotné vyšetrenie, zistenie poranení, správna
terapia, UPV, pozor na podanie Succinylcholínjodidu. Fixácia
vakuový matrac + krčný límec + panvový fixátor, ako sa
dá zabezpečiť Fowlerova poloha ? FarmakoTh: Propofol
1-2 mg/kg, alebo Thiopental 2-4 mg/kg, Norcuron 4-8 mg
i.v., alebo iné nedepolarizujúce myorelaxans, Sufenta 5-10
mikrogr, pre RZP Tramal 1-1,5 mg/kg. SCHJ nie je
odporúčaný pri úrazoch chrbtice. Snažiť sa udržať sTK
nad 90 mmHg a SpO2 nad 92%, diuretiká pri príznakoch
edému mozgu.
100
Terapia, monitoring
i.v. vstup,
kryštaloidy,
analgetiká, O2
Anestetiká, opiáty,
relaxácia
UPV ( OTI,
supraglotické
pomôcky),
ETCO2, sedácia
monitoring VF
50
10
60
200
100
50
50
Dg., dif. Dg
Dg.
smerovanie
transport
navigácia
management
TK 105/60, P 62
min/regg, SpO2
98%
Polytrauma,
kraniotrauma
Kraniotrauma, poranenie
miechy, fr. humeru PHK,
fr. femoru PDK, fr. panvy
Traumacentrum s
neurochirurgiou
VZZS
Y + vietor
50
50
100
30
30
30 + 30
60 (6x10)
kontrolné
vyšetrenie
Počet
získaných
bodov
/ RZP č.
Spolu:
volanie polície,
obhliadka tela cez
KOS, ohlásenie
centra
30
350
1 450
Správne diagnózy správna navigácia vrtulníka, management.
Rozhodca:
MEDVEĎKU DAJ LABKU N1
Časový limit pre splnenie úlohy:
Postup posádky
1.
2.
3.
5.
6.
7.
12 min
prvotné vyšetrenie
druhotné vyšetrenie
postup ošetrenia + terapia
diagnóza + dif. dg.
kontrolné vyšetrenie + príprava na
transport + smerovanie pacienta
vytvorenie cesty, hodnotenie
figurantov
Posádka RLPč.:
Podpis rozhodcov:
1
2
3
zaistenie bezpečnosti + zistenie
ochranné pomôcky majú
odobratie
udalosti, zistenie, že sa jedná o
zistenie okolností,
zbrane, zaistenie
všetci členovia
pytliaka, odobratie, zaistenie
jedná sa o pytliaka
zbrane
posádky (rukavice)
zbrane, volanie polície, prehľadanie
pacienta
50
50 + 50
20
OA, AA, LA, SA
4.
Etapa: N 1
4
5
volanie polície diskrétne
prehľadanie
pacienta
50 + 20
50
vedomie (GCS 15)
dýchanie
suficientné
obeh palpačne a.
radialis ( tachykardia)
Kapilárový návrat
viac ako 2
sekundy
vyšetrenie
strelnej rany nájdu vstrel aj
výstrel
20
20
20
20
50
dýchanie - auskultačne
fyziologické v celom
rozsahu
glykémia 6,1
mmol/l, TT 36,7
°C
základné
neurologické
vyšetrenie
vyšetrenie od
hlavy k pätám
(hlava,krk,
hrudník, brucho,
panva)
30
20
druhotné
TK - 80/40 torr, P
vyšetrenie v
135/min, regg,
protišokovej polohe
SpO2 84 %
Max. počet
bodov
6
100
30
20
20
OA
AA
LA
SA
10
10
10
10
i.v.prístup 2 x
hrubá kanyla,
tekutiny
(kryštaloidy) aspoň
1000 ml
protišoková
poloha,
permisívna
hypotenzia
dezinfekcia rany
tlakový obväz
obojstranne
podanie O2
analgetiká
frakcionovane
i.v., správna
dávka
Škrtidlo čas
naloženia,
špeciálny obväz
(napr. Celox)
100
20 + 30
20
40
40
50 (25 + 25)
10+ 10 +10
strelné poranenie
DK - priestrel
traumatickohemoragický šok
50 + 50
100
kontrolné vyš.TK
90/50, P 120/min
SpO2 - 92% pri
správnej terapii
inak bez zmien
príprava na
transport môže
byť aj v stabiliz.
Polohe
príprava na transport
(monitoring VF vedomie, TK, pulz,
SpO2, ekg, kontrola
obväzov)
smerovanie
pacienta najbližšia
chirurgia s OP
sálom OAIM,
KAIM
30
50
30
20
vytvorenie cesty
cez KOS
hodnotenie
figuranta
20
20
Správny postup
290
Zistenie okolností udalosti, zitenie , že sa jedná o pytliaka,
diskrétne volanie polície, odobratie, zaistenie zbrane,
prehľadanie pacienta, ochranné pomôcky u všetkých členov
posádky (pracujú s krvou)..
130
Prvotné vyšetrenie (vedomie, dýchanie, obeh - palpačne tep
na periférii, kapilárny návrat). Pri palpácii nález zrýchleného,
nitkovitého pulzu a kapilárový návrat viac ako 2 sekundy.
Nájdu ranu - vstrel aj výstrel. Zistenie priestrelu ako
mechanizmu úrazu.
220
Dôsledné druhotné vyšetrenie pacienta v protiškokovej polohe
alebo v leže s elevovanou postrelenou DK.
40
Anamnéza zistenie, že pacient nie je horár, je pytliak.
330
Zaistenie iv.v vstupu 2 x hrubá kanyla, podanie aspoň 1000 ml
tekutín, v prípade, že hovoria exaktne o permisívnej hypotenzii uznáva sa, protišoková poloha ev. elevácia postihnutej DK,
O2 maskou, analgetiká, dezinfekcia, tlakový obvaz, poloha DK
vo zvýšenej polohe.
200
Určenie diagnózy špecifikácia priestrelu
130
Kontrolné vyšetrenie pacienta TK 90/50 torr, P - 120/min regg,
SpO2 - 92 %, po správnej terapii inak bez zmien, príprava
pacienta na transport - O2, monitoring i.v terpia, protišoková
poloha ev. stabilizovaná, správne smerovanie pacienta
40
Spolu:
Počet
získaných
bodov
/RZPč. :
1 380
Vyšetrenie kamaráta základné vitálne funkcie - TK, P, SpO2,
zrenice. Vzhľadom na nejasné okolnosti - privolanie polície cez
KOS.
COMMON BABY LIGHT MY FIRE
Rozhodca:
Etapa: N2
Časový limit pre splnenie úlohy:
Podpis rozhodcov:
PosádkaRLPč.
7 min
Vyhľadanie vysielača
1.
Nájdenie jedného vysielača v limite 200 bodov,
nájdenie dvoch vysielačov 400 bodov nenájdenie ani
jedného vysielača v limite 20 bodov ( za účasť)
/RZP č.:
Počet získaných bodov
Vyhľadanie dvoch vysielačov pomocou lavínového
vyhľadávača v asistencii lavínového psa. Max.
počet bodov 400
Download

súťažné úlohy.pdf