Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
MATERSKEJ ŠKOLY ZA
ŠKOLSKÝ ROK 2012 / 2013
Predkladá zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ: Bc. Mária Melišová
Prerokované na zasadnutí v pedagogickej rade dňa: 30.08.2013
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA MATERSKEJ ŠKOLY
Školský rok 2012 / 2013
Východiska a predpoklady:
Správa je vypracovaná v zmysle :
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre
a obsahu správ výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkov a podmienkach
škôl a školských zariadení .
2. Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR č.10/2006-R k vyhláške
Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z. z.
3. Plánu práce Materskej školy, ktorý je súčasťou Základnej školy s materskou
školou Ondreja Štefku Varín, za školský rok 2012/2013.
4. Koncepcii materskej školy na roky 2011 - 2013
5. Analýzy výchovno – vzdelávacej činnosti z jednotlivých tried MŠ.
6. Školského vzdelávacieho programu materskej školy „Svet ako farebný kvet“,
vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu Dieťa a svet.
7. Informácii o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
Ondreja Štefku Varín.
1
1. Základné identifikačné údaje materskej školy
Názov materskej školy: Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku Varín
Adresa: Štefánikova 432, 013 03 Varín
Sídlo: Bernolákova 472, 013 03 Varín
Tel. č.: 041 / 5692 129
e-mail: [email protected]
Zriaďovateľ: Obec Varín, Obecný úrad, nám. sv. Floriána 1, 013 03, Varín
Starosta obce: Miroslav Williger
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Anna Bielková
Zástupkyňa RŠ pre MŠ :
Bc. Mária Melišová
Vedúca školského stravovania:
Mariana Bobáňová
Predseda rady školy:
Bc. Adriana Šťastná
Výchovný jazyk:
slovenský
2. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánov školy
2.1 Údaje o Rade školy pri Základnej škole s materskou školou O. Štefku Varín
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku Varín, bola
ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 23.9.2010 na obdobie 4 rokov.
Predseda RŠ:
Podpredseda RŠ:
Členovia RŠ:
Bc. Adriana Šťastná - zvolený zástupca rodičov
Mgr. Mária Halečková - volená za pedag. zamestnancov zo ZŠ
Júlia Gáborová - volená za pedag. zamestnancov z MŠ
Mária Staňová - volená za nepedag. zamestancov z MŠ
Miroslav Williger – delegovaný za zriaďovateľa
MVDr. Dobromír Skutecký - volený za rodičov
Ingrid Štefániková - zvolený zástupca rodičov
Bc. Adriana Šťastná - volená za rodičov
Ing. Peter Málik - delegovaný za zriaďovateľa
Mgr. Mariana Bohačiaková – delegovaná za zriaďovateľa
Marek Tabaček – delegovaný za zriaďovateľa
2
2.1 Údaje o iných poradných orgánov materskej školy a ich stručná charakteristika
systému práce
Pedagogická rada ( PR )
Členmi PR sú všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy. PR zvoláva
zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu podľa Plánu zasadnutí, alebo
mimoriadne podľa okolností. Členovia PR sa riadia Rokovacím poriadkom PR.
PR sa zišla 5 –krát na riadnom zasadnutí podľa plánu práce školy a 2 krát na
mimoriadnom zasadnutí.
Konkrétne údaje o riešených otázkach sú uvedené v zápisniciach z PR, kde sú
uvedené aj prijaté uznesenia z rokovania PR.
Pracovná porada všetkých zamestnancov bola 2 krát – na začiatku a konci školského
roka a riešila pracovné povinnosti zamestnancov v rámci Pracovného poriadku,
systém dovoleniek a ich čerpanie, nadčasovú prácu, jej evidovanie, prekážky v práci
na strane zamestnancov i zamestnávateľa.
Metodické združenie ( MZ )
Členmi MZ sú všetci pedagogickí zamestnanci. MZ zvoláva vedúca MZ podľa
Plánu zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
MZ sa zišlo 4 krát. Vedúca MZ spolu s jej členkami diskutovali o inovatívnych
a evalvačných metódach, prezentovali poznatky z kontinuálneho vzdelávania
učiteľov materských škôl.
Vedúca MZ zabezpečovala a sprostredkúvala odborno-metodické a vedecké
informácie, celkovo rozvíjala a organizovala na škole pedagogickú tvorivosť.
Gremiálna rada ( GR )
Tvorí ju riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu
a vedúca ŠJ. GR vedúcich zamestnancov školy bola zvolaná pri riešení určitých prevádzkových situácií.
Rodičovská rada
Tvorí ju predsedníčka Bc. Adriana Šťastná, hospodárka Andrea Prekopová
a zapisovateľka Bc. Darina Šáriková. Rodičovské združenie bolo zvolané na začiatku
školského roka v septembri.
Odborová organizácia
Predsedníčka odborov je Mgr. Monika Staňová, zástupca zamestnancov za
materskú školu je Magda Látečková.
3
3. Údaje o počte detí a tried - stav k 15. 09. 2012 a k 28. 06. 2013
V školskom roku 2012 / 2013 bolo v prevádzke šesť tried s celodennou prevádzkou.
Počet detí a tried k 15. 09. 2012
Triedy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Celkom:
Počet detí v
triede:
13
18
20
21
23
24
119
Z toho 2,5
roč.
7
0
0
0
0
0
7
Z toho integrovaní
0
0
0
0
0
0
0
Z toho s OPŠD :
0
0
0
0
0
5
5
Z toho predškoláci :
0
0
0
0
23
24
47
Počet detí a tried k 28. 06. 2013
Triedy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Celkom:
Počet detí
v triede :
16
18
20
22
23
25
124
Z toho 2,5
roč.
0
0
0
0
0
0
0
Z toho integrovaní
0
0
0
0
0
0
0
Z toho s OPŠD :
0
0
0
0
0
5
5
Z toho predškoláci:
0
0
0
0
23
25
48
3.1 Údaje o počte detí prijatých do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2013/2014
Počet detí, ktoré sú prijaté na primárne vzdelávanie do prvého ročníka ZŠ : 46 detí.
3.2 Údaje o počte detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
Na základe odporučenia CPPPaP v Žiline po vyšetrení školskej
a rozhodnutia rodičov bola odložená povinná školská dochádzka 2 deťom.
zrelosti
3.3 Údaje o výsledkoch hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:
Predprimárne vzdelanie získali deti absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
Predškolské vzdelávanie ukončilo 46 detí, ktoré do 31. augusta dosiahli šiesty rok
veku, školskú spôsobilosť, pozitívne výsledky na základe individuálneho prístupu,
odbornosti, spolupráce školy, rodiny a aktívnej prípravy.
Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania bolo slávnostne vydané 46 deťom
dňa 28.6.2013.
4
4. Údaje o počte zamestnancov školy
Celkový počet zamestnancov k 29.6.2012
Z toho pedagogickí zamestnanci
Z toho nepedagogickí zamestnanci
Pedagogickí zamestnanci
16
ZRŠ pre MŠ
1
Učiteľky MŠ
11
Školníčka
1
Upratovačky
3
Nepedagogickí zamestnanci
Bc. Mária Melišová – zástupkyňa pre MŠ Mária Staňová - školníčka
Zuzana Hermannová – učiteľka
Pavlína Mihová - upratovačka
Mária Beniačová - učiteľka
Miriam Žáková - upratovačka
Bc. Anna Cingelová - učiteľka
Darina Ťažká - upratovačka
Anna Cvachová - učiteľka
Júlia Gáborová - učiteľka
Mgr. Jana Chebeňová - učiteľka
Magda Látečková - učiteľka
Helena Matejková - učiteľka
Oľga Ondrušová - učiteľka
Bc. Darina Šáriková - učiteľka
Janka Zaparaníková - učiteľka
4.1 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy:
Prostredníctvom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov materských
škôl ako súčasť reformy vzdelávania absolvovali niektorí zamestnanci MŠ
nasledovné vzdelávacie programy:
Aktualizačné vzdelávanie – Inovácie v didaktike absolvovali Oľga Ondrušová
a Mgr. Janka Chebeňová a získali osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania.
Inovácie v didaktike: Bc. Mária Melišová – vzdelávanie prebieha
Magda Látečková – vzdelávanie prebieha
Bc. Anna Cingelová – vzdelávanie prebieha
Vzdelávanie učiteliek MŠ bolo organizované:
• Metodicko-pedagogickým centrom v Žiline - vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania.
5
•
•
•
•
Pedagogickou fakultou RK – odbor predškolská a elementárna pedagogika –
magisterské štúdium – študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
Prostredníctvom metodického združenia a pedagogických rád.
Formou praktických ukážok výchovno-vzdelávacej činnosti.
Informáciami a poznatkami získavanými zo školského úradu vo Varíne.
Pedagogickí zamestnanci si dopĺňali svoje vedomosti štúdiom odbornej literatúry,
odborných časopisov, metodík a tiež prostredníctvom internetového portálu. Pri
práci s deťmi využívali svojpomocne zhotovené pomôcky a pracovné listy. Vo
vyučovacom procese pracovali aj podľa pracovných zošitov schválených
MŠVVaŠ SR, ktoré mali k dispozícií všetky deti od 3-6 rokov.
Vo výchovno-vzdelávacom procese využívali odbornú literatúru a časopisy:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy
Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy
Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách
Metodika predprimárneho vzdelávania
Ako spoznať dieťa v materskej škole – pedagogická diagnostika
Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti OPŠD
Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv
Environmentálna výchova v materskej škole
Dieťa a jeho svet
Edukačnými hrami spoznávame svet
Odborné časopisy: Predškolská výchova, Manažment školy
Detské časopisy: Vrabček, Včielka, Lienka, Bobík...
4.2 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky, niektorí sú
držiteľmi certifikátov a osvedčení v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania.
Priebežne sa zúčastňujú odborných seminárov, kurzov a školení zameraných na
zlepšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu.
Vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov má absolvované zástupkyňa RŠ
pre MŠ.
Počet pedagógov v MŠ:
12
Počet kvalifikovaných pedagógov v MŠ : 12
5. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Všetky aktivity
mali nadštandardnú úroveň spoločenského, kultúrneho
a športového charakteru, ktoré pozitívne ovplyvnili výchovno-vzdelávaciu činnosť
6
školy. Boli organizované v spolupráci so ZŠ, CVČ vo Varíne, Miestnym kultúrnym
strediskom, Správou Národného parku Malá Fatra, Zväzom záhradkárov, kynologickým centrom a Miestnym odborom Matice slovenskej vo Varíne.
Jednodňové aktivity:
ü „ Jeseň – pani bohatá“- výstava prác z jesenných plodov, ovocia a zeleniny,
ü Ovocné posedenia spojené s dňom výživy
ü Mliečny deň spojený so svetovým dňom mlieka
ü Šarkaniáda
ü Počítačové aktivity detí
ü Divadelné profesionálne predstavenia v MŠ: „ Kráľ drozdia brada, Strašiak
Tomáš, Pampúšik, Mechúrik Košťúrik “
ü Návšteva bábkového divadla v Žiline – „ Peter Pan “
ü Exkurzia v chovateľskej stanici psov a šteniatok Sibírskeho malamuta,
ü „Vítame Mikuláša“
ü Pečenie medovníkov
ü Hry so snehom
ü Sviatok Lucie
ü Karnevalová zábava
ü Kolektívne a individuálne fotenie detí pod vedením profesionálneho fotografa
ü Návšteva a vystúpenie prvákov v MŠ a škôlkárov v ZŠ
ü Stretnutie s ochranármi Malej Fatry – účasť detí na výukovom programe: „Keď
je krajina znečistená“
ü Návšteva knižnice
ü Slávnosť pri stavaní mája
ü Výstava detskej literatúry spojená s predajom v spolupráci s organizáciou Ikar
ü Oslava MDD – športové a súťaživé aktivity
ü Športové popoludnia na dvore MŠ a ZŠ
ü Branná vychádzka – čistenie okolia
ü Výchovno-motivačný koncert v ZŠ – „ V zdravom tele, žiť je skvelé! “
ü Skúška zdatnosti - turistický výlet s predškolákmi ku chate Rozbehov pod
Jedľovinou
ü Rozlúčka s predškolákmi spojená so slávnostným odovzdávaním Osvedčení
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania – „ Deň plný zábavy, tanca
a hier“
ü Prioritné činnosti: tanečno-pohybové, výtvarné, spevácke a dramatické využili
všetky deti pod vedením triednych učiteliek
ü Vyšetrenie školskej zrelosti absolvovali predškoláci pod vedením
Údaje o aktivitách a prezentácií detí na verejnosti :
Na nasledovných kultúrnych podujatiach a súťažiach mali deti možnosť ukázať
svoje vedomosti a talent prostredníctvom dramatizácie, tancov, piesní, básní, hier
a výtvarných činností.
7
ü Úcta k starším – vystúpenie detí s kultúrnym programom v charitnom dome
a v kinosále.
ü Vianočné besiedky - triedne vystúpenia detí v materskej škole.
ü Oslava fašiangov – vystúpenie detí s kultúrnym programom v kinosále.
ü Oslava Dňa matiek – triedne vystúpenie pre rodičov v materskej škole.
ü Deň matiek v obci – vystúpenie detí s programom na námestí.
ü Uvítanie detí do nového života – vystúpenie detí s programom v MKS.
ü Vystúpenie detí s kultúrnym programom na Únii žien.
ü Práce detí prezentované na výstave záhradkárov.
ü Prezentácia detských prác v časopisoch „Zvonček“ a „Vrabček“
ü Účasť detí na výtvarných súťažiach
ü Spolupráca materskej školy s médiami- uverejňované práce detí a príspevky
MŠ v obecnom časopise „Varínčan“
5.1 Záujmové krúžky a voľnočasové aktivity materskej školy:
V popoludňajších hodinách bola v spolupráci s Centrom voľného času vo Varíne
realizovaná záujmová činnosti aj pre deti z materskej školy.
Rodičia mali možnosť prihlásiť svoje dieťa na krúžky, ktoré mali požadovanú
odbornú úroveň a boli rešpektované ako úlohy nadštandardné na podporu
zefektívnenia výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole.
Deti ( od 4 rokov ) z materskej školy navštevovali nasledovné krúžky:
Malí tanečníci
Krúžok prebiehal v priestoroch CVČ a jeho cieľom bolo rozvíjať u detí
rytmické cítenie, rozvíjanie spolupráce jedinca v rámci kolektívu, vytváranie
pozitívneho vzťahu k hudbe a tancu, osvojenie si základných tanečných prvkov, rôznych tanečných štýlov a jednoduchých choreografií. Pohybová
činnosť bola realizovaná pod vedením lektorky Anny Cingelovej /učiteľka
z MŠ /.
• Šikovné rúčky
Cieľom krúžku bolo rozvíjať výtvarné nadanie detí podľa vlastného výberu,
utvoriť pozitívny vzťah detí predškolského veku k výtvarnému umeniu
a tvorivej činnosti, oboznámiť deti s rôznorodými výtvarnými technikami
a naučiť sa používať rôzne výtvarné pomôcky pri práci. Výtvarná činnosť detí
sa uskutočňovala v priestoroch CVČ pod vedením lektorky Janky Chebeňovej
/ učiteľka z MŠ /.
• Grafomotorické cvičenia pre predškolákov – zahrňovali cviky, ktoré poskytovali prípravu správneho úchopu písacieho materiálu a nácviku rôznych
druhov čiar, vlnoviek a oblúkov. Grafomotorické cvičenia pomáhali deťom
rozvíjať jemnú motoriku a psychické funkcie potrebné pre písanie a kreslenie.
Zvládnutie grafomotorických zručností je dôležité pre deti pred nástupom do
•
8
•
školy, pretože sú jedným z kritérií pri posudzovaní školskej zrelosti dieťaťa.
Krúžok prebiehal v priestoroch MŠ pod vedením lektorky Oľgy Ondrušovej.
Oboznamovanie sa s anglickým jazykom - deti mali možnosť vytvoriť si
vzťah k poznávaniu a oboznamovaniu sa hravou formou s anglickým
jazykom prostredníctvom kvalifikovanej lektorky Mgr. Janky Mikolajovej.
Krúžok prebiehal v priestoroch MŠ.
5.2 Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom a rodičom
Po predložení a odsúhlasení aktivít z plánu práce školy sa väčšina rodičov
podieľala na ich realizácii. Rodičia boli na viditeľnom mieste informovaní
o pripravovaných aktivitách v materskej škole, o výchovno – vzdelávacej činnosti
a výsledkoch prác ich detí. Spolupracovali pri kultúrnych podujatiach, brigádach, na
turistických vychádzkach a iných.
Triedne učiteľky pomáhali rodičom riešiť konfliktné situácie s deťmi, poskytovali im odborné rady, a tvorili tak rovnocenné partnerstvo pri výchove dieťaťa.
Celkovo spolupráca s rodičmi a školou je na dobrej úrovni.
Akcie materskej školy, detí a rodičov
Nasledovné akcie – tzv. tvorivé dielne, boli realizované v spolupráci s rodičmi
v popoludňajších hodinách a boli ukončené výstavkou vyrobených produktov.
Výroba jesenných dekorácií a strašidielok z jesenných plodov.
Výroba vianočných dekorácií a ozdôb ( príprava na Vianoce ).
V materskej škole bola zorganizovaná akcia s názvom „ Šarkan k nám letí “, na ktorej
sa zúčastnila väčšina rodičov s deťmi. Na jar sa rodičia zúčastnili aj na brigáde
v materskej škole, ktorým patrí vďaka.
6. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou.
7. Údaje o projektoch, do ktorých je materská
vyhodnotenie
škola zapojená a ich
V rámci podmienok materskej školy sme vypracovali dva školské projekty.
Projekt s názvom Staráme sa o prírodu z oblasti environmentálnej výchovy
a projekt s názvom V ríši rozprávok, z oblasti predčitateľskej gramotnosti.
Za kontrolu plnenia cieľov z projektov boli zodpovedné Mgr. Janka Chebeňová
a Mgr. Darina Šáriková. Za plnenie cieľov z projektov boli zodpovední všetci
pedagogickí zamestnanci MŠ.
9
7.1 Stručná charakteristika projektov
V ríši rozprávok
Počas školského roka sme si vo výchovno-vzdelávacom procese stanovili ciele, ktoré
sa týkali využitia rozprávok. Pracovali sme s rozprávkovými knihami, o ktoré deti
javili záujem. Využívali sme nové metódy – dialogické, heuristické, sokratovské...
Spoločne s deťmi sme dramaticky stvárňovali rozprávky a tým odstraňovali strach
z vystupovania pred kolektívom.
Navštívili miestnu knižnicu, tvorili leporela podľa deja rozprávok, rozprávali
o pocitoch a dojmoch z nich, pričom sme kládli dôraz na správnu výslovnosť detí.
Staráme sa o prírodu
Počas školského roka sme si stanovili ciele s využitím Eko - hier vo výchovnovzdelávacieho procesu. Pracovali s encyklopédiou, pri ktorej sme využívame nové
metódy: dialogické, heuristické, brainstormingu.... Pracovnými činnosťami deti
stvárňovali rozmanitú prírodu a starostlivosť o ňu. Pestovali sme u detí záujem
o životné prostredie, utvárali pozitívny vzťah k prírode na základe praktických skúseností, ktoré súviseli so starostlivosťou o rastliny a živočíchy.
Deti získali:
Ø poznatky o prírode a živote človeka v nej a o všetkom, čo s prírodou súvisí,
Ø poznatky o životnom prostredí z estetického hľadiska a citového prežívania,
Ø poznatky o potrebe separácie odpadov pre životné prostredie.
MŠ je zaradená do programu predškolského vzdelávania IBM Kid Smart Early Learning Programme. Z veľmi úspešného grantového programu Medzinárodnej nadácie
IBM nám boli pridelené dve výukové zostavy Kid Smart vrátane tlačiarni a výukového softvéru v slovenskom jazyku Alik: Než pôjdem do školy a Čím budem , ako aj
výukového softvéru v anglickom jazyku. Cieľom tohto projektu je zvládnuť manipuláciu s počítačom, prostredníctvom edukačných programov pre deti. Projekt bol realizovaný v štyroch triedach u detí 4-6 ročných.
Od 1. novembra 1999 je materská škola zaradená v národnej sieti
Škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Tento základný projekt sa každý
školský rok dopĺňa o nové interné projekty, programy a akcie, ako napr. tematické
týždne s názvom „ Svetový deň výživy“, „ Svetový deň mlieka“, „ Deň jablka“.
Pri realizácii týchto tematických celkov sme využívali metodický a edukačný
materiál, pomôcky a pracovné zošity. V spolupráci s rodičmi sme deťom pripravili
bohaté občerstvenie pripravené z ovocia a zeleniny.
Ďalšie školské projekty sú zamerané od práce s deťmi a rodičmi, cez
mimoškolské a voľno časové aktivity, prezentáciu na verejnosti až po vlastnú tvorbu
učebných pomôcok. Každý rok sa objavia zaujímavé nové aktivity, ktoré sú zamerané najmä na zážitkové učenie detí. Ľudové tradície ako napríklad Fašiangy, Lucia,
stavanie, váľanie mája atď., sa stali tradičnými školskými podujatiami.
10
8. Priestorové a materiálno – technické podmienky
Materská škola je účelové zariadenie pavilónového typu – skladá sa z troch
budov. Triedy sú priestranné, jedna trieda je oddelená spálňou, v piatich triedach sa
rozkladajú lehátka na spanie, čím sa umožňuje deťom väčší priestor na výchovno –
vzdelávaciu činnosť. Každá trieda je spojená s kuchynkou na výdaj jedla zo školskej
jedálne. Súčasť tried tvoria izolačky.
Poloha materskej školy je ideálna na plnenie cieľov a úloh týkajúcich sa
environmentálnej výchovy. Deti mali možnosť získavať skúsenosti v prirodzenom
prostredí v okolí pohoria Jedľoviny, rieky Varínky a Váhu. Spoznávali niektoré
druhy rastlín, kvetov, drevín, zvierat a s tým spojenú ochranu prírody.
Priestorové podmienky sú vyhovujúce zapísanému počtu detí . Prostredie MŠ
spĺňa estetické i priestorové podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie cieľov
a poslania MŠ. Deti majú prístup k hračkám a pomôckam, čím môžu plánovať
a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru a pracovného tempa. Tvoria
podľa vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania , pričom dodržiavajú vopred stanovené pravidlá.
V školskom roku 2012/13 sme zakúpili telovýchovné náradie a náčinie,
didaktické pomôcky, výtvarný a pracovný materiál, detské knihy a časopisy,
leporelá, hračky, drevené skladačky, plastové nádoby, kvetináče, vianočné ozdoby,
detské postieľky a plachty. Veľa učebných pomôcok každoročne dopĺňame aj
o vlastnoručne vyrobené.
Jednu triedu sme vybavili vstavanou skriňou, ktorá slúži na uskladnenie
výtvarného a pracovného materiálu a učebných pomôcok pre deti. Všetky kúpeľne
boli vybavené novými lištami a háčikmi s pridelenou značkou pre vlastný uterák.
Triedu predškolákov sme vybavili novou farebnou šatňou a triedu, ktorú navštevujú
mladšie deti, kobercom.
V každej triede sa nachádza CD prehrávač a klávesový nástroj, v dvoch
triedach je televízor, video a DVD prehrávač. V materskej škole je zavedený internet.
Deti v triedach využívajú počítače, na ktorých majú možnosť venovať sa rôznym
výukovým programom.
Detská odborná literatúra je súčasťou každej triedy, učiteľská knižnica sa dopĺňa podľa potreby a ponuky odborných a certifikovaných publikácií .Taktiež pravidelne dopĺňame aktuálnu a platnú legislatívu .
Údržbu a kosenie školskej záhrady si zabezpečujeme vlastnou kosačkou.
9. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Prevádzka v materskej škole je od 6:00 hod. do 16:30 hod. Psychohygienické
zásady výchovy a vzdelávania sú dodržané podľa Školského poriadku MŠ, ktorý bol
odsúhlasený rodičmi a zriaďovateľom. Výchovno - vzdelávaci proces v materskej
škole pozostáva z relatívne ustálených foriem. V týchto formách sa vzhľadom na
11
optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú
rozmanité potreby a záujmy ako aj túžby po poznaní a činností. Denný poriadok je
usporiadaný tak, aby striedanie činnosti s rôznym stupňom náročnosti na sústredenosť, pozornosť a myšlienkové operácie dieťaťa, zohľadňoval psychické, mentálne
možnosti dieťaťa, rozvíjal psychickú, fyzickú a sociálnu oblasť. Obsah je diferencovaný, podľa vekových zvláštnosti. Vstup do MŠ je pre dieťa veľmi dôležitý vyžaduje
si individuálny prístup, trpezlivosť a porozumenie, aby nadobudlo pocit istoty a
bezpečia. Ponúkame deťom podnetné prostredie na rozvíjanie celkovej osobnosti
dieťaťa, budovanie citového vzťahu a dôvery medzi uč. a dieťaťom.
V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov sme vytvárali podmienky na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom
na dodržiavanie „Práv dieťaťa“:
právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa,
Ø právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti,
Ø právo na celostný rozvoj osobnosti,
Ø právo na sebarozvoj dieťaťa.
Ø
Denný režim je upravený voľnejšie a rešpektuje individuálne požiadavky jednotlivých detí.
Pitný režim ( čaj, voda ) je zabezpečený celý deň, každé dieťa má svoj označený pohár, ktorý používa vždy, keď sa chce napiť.
Úlohy z projektu „Škola podporujúca zdravie“, plníme v snahe predchádzať chorobám a posilňovať obranyschopnosť organizmu pravidelným pobytom vonku.
10. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu
Finančné prostriedky sme čerpali z nasledujúcich zdrojov:
Ø zo štátneho rozpočtu;
Ø z prostriedkov občianskeho združenia ZRŠ;
Ø zo sponzorských darov;
Ø z 2% z daní z príjmov fyzických osôb;
Príspevky boli využité na materiálne zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho
procesu. Rodičovské združenie prispelo zo svojich prostriedkov na hračky, knihy,
didaktické pomôcky, edukačný materiál, výtvarný, pracovný a iný spotrebný
materiál. Taktiež sa použil na zariadenie tried, nákup mikulášskych balíčkov, karnevalových sladkostí, organizovanie Dňa detí a výletov, rozlúčkových darčekov pre
odchádzajúcich predškolákov, na realizáciu aktivít spojených s činnosťami potrebnými pri plnení strategických cieľov MŠ: Deň ovocia a zeleniny, Mliečny deň,
olympiáda, prezentácia na verejnosti a iné. Zriaďovateľ prispel na darčeky
a občerstvenie ku Dňu detí.
12
Sponzorské dary:
Umelé vianočné stromčeky darovali p. Rafajdusová, Akantisová a Bukovinská.
Výtvarný a pracovný materiál pre deti venovali p.Ovečková a Štefúnová. So šitím
obrúskov a návlekov pomohli p. Trnka a p. Cvachová. Rohovú sedačku darovala
p. Šťastná. 52 ks detských uterákov pre deti v 2. triede venovala p. Ťažká. Rohožku,
žiarovky a iný pracovný materiál daroval p. Trnka. Toaletný papier a hygienické
vreckovky pre deti v 1. triede venovala p. Ivaničová. CD – prehrávač zakúpila
p. Hliníková.
Všetky sponzorské dary a príspevky sú každoročne evidované v záznamoch
o sponzorských darov MŠ. Za ich evidenciu je zodpovedná p. uč. Mária Beniačová.
11. Vyhodnotenie plnenia cieľov v koncepčnom zámere rozvoja školy
Materská škola priebežne plnila stanovené hlavné ciele, dlhodobé úlohy
a zámery výchovy a vzdelávania na veľmi dobrej úrovni o čom svedčí realizácia
aktivít školy, osveta, dokumentácia, spolupráca s inými inštitúciami, ako
aj úspešnosť plnenia úloh smerujúcich k dosiahnutiu cieľa.
Výchovno-vzdelávacie výsledky boli vypracované na základe triednych
ročných hodnotení, analýzy poznatkov z triednych hospitácií a diagnostiky detí.
Plánovanie prebiehalo podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet ako farebný
kvet“, ktorý vypracoval pedagogický kolektív materskej školy podľa Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0. Ciele sme špecifikovali podľa vekových
a individuálnych osobitostí detí a dopĺňali ich napr. programom environmentálnej
výchovy, predčitateľskej a počítačovej gramotnosti. Úlohy boli plnené prostredníctvom progresívnych metód, na ich splnenie sme využívali pomôcky, metodické
materiály, zborníky a odborné časopisy, ktorými škola disponuje. Plnenie cieľov bolo
sledované v rámci vnútroškolskej kontroly, konkrétne počas kontroly triednej
agendy, kde sa zisťovalo plánovanie konkrétnych úloh.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali kvalifikované učiteľky, čo do
značnej miery ovplyvňovalo jeho vysokú kvalitu. Pri edukácii sme využívali
progresívne metódy a formy práce s množstvom didaktického materiálu a pomôcok.
Pomocou vstupného diagnostického testu sme získali základné informácie o deťoch,
vrátane diagnózy reči, čím sme si mohli zvoliť individuálny prístup k deťom podľa
potreby. V prípade detí s narušenou komunikačnou schopnosťou sme odporúčali
využívať logopedické služby špeciálnych pedagógov.
Výchova detí bola smerovaná k ľudským právam – právam dieťaťa.
Prednostne sme sa sústreďovali na osobnosť dieťaťa, na jeho pocity, skúsenosti
a očakávania. Pri plnení cieľov sme vychádzali z novo definovaného postavenia
dieťaťa a učiteľky, dôraz sme kládli na pomáhajúci, partnerský vzťah. Vytvárali sme
13
optimálnu klímu v triede, pozitívne ovplyvňovali vzťahy medzi deťmi. Z hľadiska
zdravého vývinu detí sme denne realizovali činnosti zabezpečujúce životosprávu –
hygiena, stolovanie – desiata – obed – olovrant, pobyt na čerstvom vzduchu,
popoludňajší odpočinok. Plnili sme adaptačný a pitný režim.
Výchovu a vzdelávanie sme deťom sprostredkovávali prostredníctvom
edukačných aktivít, ktoré umožňujú spájať spontánnu detskú činnosť – hru
s cieľavedomou prácou a učením. Edukačná aktivita je jednou z metód výchovy
a vzdelávania. Pri jej zostavovaní a príprave sme využívali odbornú literatúru
s názvom: „Edukačnými hrami spoznávame svet“, pomocou ktorej sme rozvíjali
oblasť kognitívnu, perceptuálno – motorickú a emocionálnu, podporovali sme
samostatnosť, zdravé sebavedomie a tvorivosť detí.
12. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy a vzdelávania
Silné stránky:
Ø Výchova a vzdelávanie detí s cieľom prípravy na primárne vzdelávanie v ZŠ
Ø Vedenie detí k zdravému životnému štýlu v spolupráci s rodinou
Ø Utváranie povedomia detí o kultúrnom dedičstve, zvykoch a tradíciách
regiónu
Ø Prezentácia kultúrnych vystúpení detí na verejnosti
Ø Priestranný školský dvor a estetické priestory materskej školy
Ø Spolupráca so ZŠ, CVČ a miestnymi inštitúciami
Ø Prirodzené a zdravé prostredie dediny, vhodné na častý pobyt vonku,
vychádzky, aktivity a plnenie úloh, týkajúcich sa environmentálnej výchovy.
Ø Zapájanie detí do výtvarných súťaží
Slabé stránky a riziká:
Ø Nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu priestorov MŠ
Ø Nie vždy adekvátna starostlivosť rodičov o choré deti
Ø Veľký výskyt detí s poruchami reči
Návrhy na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu:
Ø Dokončiť oplotenie školského dvora
Ø Opraviť opadajúce omietky
Ø Vymeniť detské záchody a vodovodné batérie
14
SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
MATERSKEJ ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín dňa 30.08.2013
Prerokovaná na zasadnutí Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín dňa 17.10.2013
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín :
Rada školy odporúča zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania materskej školy, ktorá je
súčasťou ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, za školský rok 2012/2013.
Bc. Adriana Šťastná
predseda rady školy
Vyjadrenie zriaďovateľa :
Obec Varín
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania materskej školy, ktorá je
súčasťou ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín, za školský rok 2012/2013.
Miroslav Williger
starosta obce
15
Download

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania