Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR :
Člen tímu Sekretariátu predsedníctva SR
v Rade EÚ
Miesto:
Dátum nástupu:
Pozícia:
Trvanie:
Kompenzácia:
Zodpovedná osoba:
Bratislava
máj/jún 2015
Člen tímu Sekretariátu predsedníctva SR v Rade EÚ
8-10 týždňov
neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na
výdavky
podľa zvoleného odboru
Program stáže
Požiadavky na kandidáta:
Základné požiadavky
• Výborné analytické a organizačné schopnosti;
• Orientácia na dosahovanie výsledkov;
• Samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívnosť pri navrhovaní riešení komplexných úloh;
• Výborná znalosť anglického jazyka, znalosť ďalších rokovacích jazykov EÚ výhodou;
Doplňujúce požiadavky
• Dobrá všeobecná znalosť záležitostí EÚ a systému národnej koordinácie vo vzťahu
k EÚ;
• Vysoká úroveň písomného a ústneho prejavu;
Účastník musí predložiť CV a motivačný list v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Ciele projektu:
•
•
•
•
Stážista sa podieľa na koncepčnej činnosti a tvorbe pozičných dokumentov na úrovni
MZVaEZ SR;
Vypracúva podklady pre koncepčné a strategické materiály v oblasti pôsobnosti odboru;
Podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov o príprave SK PRES na rokovania vlády
SR a vedenia MZVaEZ SR;
Sleduje, zhromažďuje, analyzuje a spracúva informácie spojené s prípravou a výkonom
predsedníctva členských štátov v Rade EÚ;
Predpokladané výstupy projektu:
•
•
•
Vybraní stážisti dostanú možnosť participovať na riešení operatívnych úloh a projektov
súvisiacich s SK PRES;
Stážista bude zaradený na odbor sekretariátu PRES podľa vlastného výberu (logistický,
mediálno-komunikačný, koordinačno-plánovací);
Účastníci budú mať možnosť v praxi vidieť výstupy svojej práce a budú súčasťou
polročného politického podujatia, ktorý sa svojou náročnosťou dá prirovnať k vstupu SR
do EÚ;
Slovak Professionals Abroad Program
•
V minulých rokoch stážisti spolupracovali napríklad na príprave nového Štatútu Stáleho
zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii; navrhovali spôsob realizácie
študentských stáží na stálom zastúpení SR pri EÚ počas slovenského predsedníctva;
dostali možnosť zúčastniť sa rokovaní na politickej a aj pracovnej úrovni k rôznym
konkrétnym úlohám v súvislosti s prípravou SK PRES atď.
Ďalšie možnosti po stáži:
V prípade úspešného priebehu stáže s presvedčivými výsledkami práce majú stážisti
možnosť podať si žiadosť o stáž na ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade SR (ZÚ SR) po dobu
trvania 4 až 8 týždňov. PRES poskytne referencie stážistovi pri uchádzaní sa o stáž na ZÚ
SR.
Výberový proces:
Kandidáti, ktorí prejdú výberom LEAF a budú vyhovovať profilom a skúsenosťami
požiadavkám, absolvujú pohovor s jedným z vedúcich predstaviteľov sekretariátu
SK PRES. Rozdelený bude na dve časti; (1) Testovanie informovanosti záujemcu
o SK PRES (z verejne dostupných zdrojov – medializované informácie, materiály schválené
vládou SR, materiály uvedené na stránke MZVaEZ SR) a (2) Predstavenie kandidáta, jeho
motivácie, osobnostného a profesionálneho profilu.
Dodatočné informácie o projekte:
Predsedníctvo Rady EÚ je realizované na rotačnom základe členskými štátmi EÚ (okrem
Rady pre zahraničné veci), v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných
rozhodnutiach Európskej rady a Rady EÚ. Samotný výkon predsedníctva posúva
predsednícky štát do pozornosti celej Európskej únie v mnohých rovinách, od politickej, až
po kultúrnu a prezentačnú.
Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania Rady EÚ o novej európskej
legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude
hľadať kompromisy medzi členskými štátmi EÚ pri rokovaniach o návrhoch aktov EÚ.
Navonok ich bude Slovensko zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám ako
Európska komisia či Európsky parlament. Pôjde o historicky prvé slovenské predsedníctvo,
preto jeho príprava patrí medzi priority vlády SR.
Informácie o inštitúcii:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným
orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k
ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.
Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prihlášku,
informácie o absolventoch programu a pripravovaných sprievodných aktivitách v lete 2015
nájdete na stránke LEAF.
Slovak Professionals Abroad Program
Download

Člen tímu Sekretariátu predsedníctva SR v Rade EÚ