Včelárska prax u nás a v Nemecku; Preklad a komentár: MVDr. Martin Staroň, 2013
Kapitola 1
Včelárske vedomosti, presne v bodoch
Včelári produkujú obzvlášť hodnotné potraviny, predovšetkým med, ale aj ďalšie včelie produkty a sú
zodpovední za ich kvalitu. Ako každý producent potravín, trvajú aj včelári na vytvorení zákona, ktorý
by sa zaoberal výlučne nimi produkovanými či predávanými včelími produktmi. Nie je preto
zvláštnosťou, že sa v tomto súvise vo včelárskych kruhoch stále častejšie hovorí o „Správnej
včelárskej praxi. Mnohí z Vás sa preto možno správne pýtajú: čo sa vlastne za tým pojmom skrýva? Či
už hľadáte v literatúre alebo googlite na internete, nájdete mnoho vysvetlení a použití výrazu, ale
žiadny jednoznačný popis alebo definíciu. Natrafíte však na pojem „Správna poľnohospodárska prax“
alebo na jej anglickú skratku GAP (Good Agricultural Practice). Pri ďalšom pátraní natrafíte na FAO, na
organizáciu zodpovednú za potraviny a poľnohospodárstvo spojených národov (Food and Agricultural
Organisation of the United Nations). Táto najvyššia, za poľnohospodárstvo zodpovedajúca
organizácia definovala v roku 2003 „Správnu poľnohospodársku prax“. V podstate sa tam uvádza:
V správnej poľnohospodárskej praxi má hospodárnosť, šetrnosť k životnému prostrediu a sociálna
akceptovateľnosť pri produkcii a spracovaní potravín a ďalších agrárnych produktov viesť k produkcii
bezpečných a zdravých potravín. Napriek tomu, že je táto definícia veľmi zjednodušená, stále znie
veľmi abstraktne. Pojem sa stáva zrozumiteľnejším až keď najdôležitejšie body správnej
poľnohospodárskej praxe preložíme a zoradíme:
•
•
•
•
•
•
Vyvážený a živočíšnemu druhu zodpovedajúci chov včelstiev
Predchádzanie tvorby rezíduí vo včelích produktoch
Zabezpečenie kvality včelích produktov
Dokumentácia (napr.: o používaní veterinárnych prípravkov, potvrdenia o zdravotnom stave
včelstiev, spätná vysledovateľnosť produktov)
Ochrana životného prostredia
Dodržiavanie relevantných predpisov (zákon o lieku, veterinárne nariadenia pri zdolávaní
nebezpečných nákaz, nariadenia o kvalite medu, zákon o potravinách)
Podrobné vysvetlenie čo to znamená pri ošetrovaní včelstiev či spracovávaní včelích produktov má
priniesť táto nová rada článkov „Správna včelárska prax“ uverejnená v ADIZ. Relevantné aspekty
budú najskôr vo všeobecnosti uvedené na jednej stránke a následne na ďalších stránkach na
príkladoch praktického využitia bližšie popísané. K tomu prislúchajúci Check-list Vám pomôže
rozpoznať silné a slabé stránky vo Vašom chove. Nakoniec, sami musíte vedieť ohodnotiť, či je vo
vašom včelárení dodržaná „Správna včelárska prax“ a kde je prípadne potrebné urobiť drobné zmeny.
Príspevky sú určené tak začínajúcim včelárom, ako aj pokročilým.
Pôvodný text: Ritter. W.: Imkerwissen, auf den Punkt gebracht, ADIZ, 2013, 47, 1, 13
Preklad : Staroň. M.
KOMENTÁR
Problematika správnej včelárskej praxe neostáva ani na Slovensku nepovšimnutou témou. Včelárske
organizácie majú záujem na postupnom spracovávaní správnej včelárskej praxe prispôsobenej na
prírodné, regionálne aj technologické špecifiká slovenského včelárstva.
Medzi včelármi u nás je „Správna včelárska prax“ často nesprávne zamieňaná s „Správnou výrobnou
praxou“ alebo HACCP (hazard analysis and critical control points). Smernica európskej komisie
č. 93/43/EEC o hygiene výroby požívatín jednoznačne určuje čo má vypracovaný systém
HACCP obsahovať. Z princípov HACCP vychádza Správna výrobná prax, ktorú zaviedol do praxe
Potravinový kódex SR. Definuje ju v druhej časti, VIII. hlave. Taxatívne vymenúva, čo má
správna výrobná prax obsahovať:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pracovné postupy
technické a technologické postupy
výrobný postup
normy obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu
hygienický režim
metrologický program
projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín
ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín
Je potrebné si uvedomiť že Správna výrobná prax je určená pre výrobu potravín s prvotných surovín,
čiže pre potravinové prevádzky a vypracováva sa konkrétne pre jednotlivé potravinové prevádzky.
Správna včelárska prax sú naopak odporúčania, smerovania a upozornenia na chyby, ktoré včelár
môže využiť pri získavaní včelích produktov. Môže tak minimalizovať včelárske chyby, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť prirodzene dobrú kvalitu včelích produktov (ponímaných ako prvotná surovina).
Ak to povieme zjednodušene – včelár by mal podľa princípov (nie postupov) „Správnej včelárskej
praxe“ vyprodukovať prvotnú surovinu – med, ktorý formou predaja z dvora priamo predá
spotrebiteľovi. Po tento moment sa do procesu distribúcie včelieho produktu nezapája „Správna
výrobná prax“. Táto prichádza do úvahy až vtedy, keď je med ďalej spracovávaný v potravinárskom
podniku, ktorý by z medu vyrábal ďalšie potraviny. Napríklad med ochutený čokoládou, kakaom
a podobne. Vypracovanie Správnej výrobnej praxe, financovanie jej vypracovania a jej dodržiavanie
leží na pleciach potravinárskej prevádzky.
Správna včelárska prax má zabezpečiť správne získavanie zdravotne nezávadných ale aj kvalitných
včelích produktov priamo z chovov a následne ich správne skladovanie až do momentu predaja
z dvora spotrebiteľovi, alebo odpredaja do potravinovej prevádzkarne. Nie je teda vhodné ani možné
implementovať celý systém HACCP do Správnej včelárskej praxe. Nasledujúce články Vám umožnia
nahliadnuť do Správnej včelárskej praxe, ktorá ako nezáväzný materiál pomáha nemeckým včelárom
udržiavať najvyššiu kvalitu získaných produktov. Všimnite si že sa v nej neopierajú o konkrétne
postupy či návody obhospodarovania včelstiev. Snažia sa len poukázať na nesprávne princípy a na
vyváženie situácie Vám poskytnú tie správne princípy. Prajem Vám príjemné čítanie série článkov.
Download

Včelárske vedomosti, presne v bodoch - ponyfarma.pavcina