Katarína ŠTERBÁKOVÁ
Prešovská Univerzita v Prešove, Slovenská Republika
Nové technológie – interaktívna tabua SMART Board
vo vyuovaní fyziky
Úvod
Implementácia nového školského zákona do pedagogickej praxe priniesla
mnoho zmien. Informano-komunikané technológie (IKT) zasiahli do všetkých
oblastí života našej spolonosti a moderná výpotová technika sa v oraz väšej
miere dostáva do škôl. IKT sa efektívne uplatujú vo všetkých fázach
vyuovacieho procesu ako napr. pri motivácii žiakov, osvojovaní nového uiva,
jeho upevovaní, pri preverovaní vedomosti a hodnotení žiakov, pri ich domácej
príprave, ale aj pri spätnej väzbe.
Multimediálny poíta, najnovšie už aj tablety spolu s vhodným didaktickým
softvérom sa stávajú vo vyuovaní úinným prostriedkom na získavanie nových
poznatkov a informácií ako pre žiaka tak aj pre uitea. Masové zavádzanie
interaktívnych tabú (alej len IWB), tabletov do edukaného procesu prináša so
sebou znané problémy spojené najmä s nepripravenosou uiteov využíva
túto modernú technológiu. Na budúci rok príde do slovenských škôl 20 000
tabletov. Sme na túto situáciu pripravení? S týmto zámerom sme z oddelenia
fyziky zapojili do projektu KEGA, ktorý pod názvom: „Metodika implementácie
interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave uiteov
techniky, fyziky a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie“, prináša
možnos reagova na tento stav. Chceme pomôc sebe aj uiteom zorientova
sa v danej problematike. Projekt je zameraný na vytvorenie metodiky aplikácie
interaktívnej tabule (IWB) pre prípravu budúcich uiteov sekundárneho
vzdelávania (technika, fyzika a matematika) na vysokých školách. Metodika má
eliminova dopady transformaných zmien, má nám pomôc vytvori
podmienky na implementáciu interaktívnej tabule, vytvori nové vzdelávacie
obsahy s akcentom na rozvoj kúových kompetencií žiakov [Pavelka 2008].
1. o je v projekte už za nami?
Projekt, o ktorom som sa zmienila v predošlej asti je zameraný na
zavedenie jednej z progresívnych technológií vzdelávania žiakov na základnej
škole, na implementáciu interaktívnej tabule (IWB) do výuby vyuovacích
predmetov nielen vo fyzike, ale aj v technike a matematike. Riešiteský kolektív
181
chce vypracova metodiku implementácie interaktívnej tabule a jej zavedenie do
výuby študentov n našej katedre, ktorí sa pripravujú na uiteské povolanie
v špecializáciach fyzika, technika a matematika. Okrem metodiky zameranej na
klasifikáciu rôznych typov IWB, chceme preskúma ich výhody a nevýhody,
ako aj didaktické aspekty ich využívania v pedagogickej praxi. Nosnou asou
pripravovanej metodiky bude vytvorenie takých modelov a stratégií výuby
vybraných vyuovacích predmetov, ktoré vytvoria podmienky na rozvoj
kúových zruností žiakov. Výsledným efektom vytvorenej metodiky by mohlo
by aj jej využitie v rámci celoživotného vzdelávania uiteov.
Proces modernizácie školstva na Slovensku na všetkých jeho stupoch má
výrazne dynamický charakter. Vybavenos škôl IKT a novými výubovými
prostriedkami v súasnom období svojim rozsahom predbieha zruností
a schopností uiteov rýchle sa adaptova na nové technicko – výubové
podmienky, ktoré sa v školách vytvárajú. Výraznou skutonosou, ktorá bráni
zefektívovaniu výuby napr. fyziky a prírodovedne zameraných predmetov na
ZŠ je nedostatok vhodne špecificky zameraných vzdelávacích aktivít pre
uiteov orientovaných na metodiku práce s novými IKT prostriedkami.
Absentujú nové uebnice a uitelia pociujú nedostatok uebných napr.
elektronických interaktívnych pomôcok [Šebe 2008; Šebeová 2008].
Prieskumom sme zistili, že na školách sú napr. interaktívne tabule vo výube
využívané metodicky nesprávne, skôr iba na prezentáciu PowerPointových
materiálov, ktoré si uitelia pripravia na hodiny fyziky sami. Uiteom chýbajú
vzdelávacie obsahy a uebné pomôcky, ktoré by im umožovali realizova
zmeny vyplývajúce z prebiehajúcej transformácie v školstve i požiadavky na
rozvoj kúových zruností žiakov. Pre oblas prípravy budúcich uiteov
predmetov technika, fyzika a matematika v súasnosti nejestvuje adekvátny
študijný materiál, ktorý by bol zameraný na uvedenú problematiku.
Aká je teda odpove na nastolenú otázku v názve kapitoly: o je v projekte
už za nami? V prvej etape riešenia v jeho prvom roku za najdôležitejšie
dosiahnuté výsledky považujeme:
− vyhadávanie, sústreovanie, štúdium odbornej literatúry z oblasti obsluhy
programu SMART Notebook pre prácu s interaktívnou tabuou,
− vytváranie databázy škôl, ktoré sú ochotné spolupracova pri realizácii
výskumných aktivít,
− prebieha individuálny prieskum u riešiteov zameraný na zisovanie toho,
aké typy IWB a softvérov sa používajú na základných školách,
− získané informácie v súasnosti kvantitatívne analyzujeme,
− priebežné spracovávame výsledky štúdia do úvodnej asti o rôznych typoch
interaktívnych tabú, ich výhodách a nevýhodách,
− na našej katedre FMT FHPV PU máme do notebookov nainštalovaný
základný softvér Smart NoteBook 11 pre IWB Smart Board, ktorú máme
182
k dispozícii pre výubu našich predmetov z fyziky, pretože ho potrebujeme
pre tvorbu didaktických materiálov.
Na danú problematiku máme zameraných a už aj vypracovaných zopár
bakalárskych prác a pokraujeme v tejto problematike implementácie IBW do
výuby fyziky aj v alších diplomových, atestaných a rigoróznych prácach.
V druhom roku existencie projektu pripravujeme metodiku, ako aj materiály,
ktoré budú overené v priebehu zimného semestra šk. roka 2014 ako aj v závere
projektu. Vypracované materiály budú prezentované v printovej a elektronickej
podobe ako aj na konferenciách, kde budete podrobnejšie o projekte referova.
V tejto druhej etape riešenia projektu plánujeme štúdiom didaktických
aspektov využívania interaktívnej tabule v pedagogickej praxi, pripravi as
materiálov pre jednu z kapitol metodiky IWB. V súlade so zámermi projektu sa
zameriavame na návrh edukaných materiálov z fyziky a na tvorbu uebných
materiálov pre interaktívnu tabuu, ktoré budú orientované na efektívne využitie
IKT vo fyzike. Naša práca je zameraná na rozvoj kompetencií uitea
sekundárneho vzdelávania ako pracova s IWB, priom projekt sa špeciálne
zameriava na rozvoj kompetencií uitea ako tvori uebné pomôcky pre IWB.
2. Implementácia IWB do fyzikálneho vzdelávania
Interaktívna tabua je jednou z foriem a možností, akou IKT prispievajú
k zefektívneniu vyuovacieho procesu. IWB sa vo fyzike využíva na všetkých
stupoch štúdia. Nepoužíva sa na individuálne uenie, ale na vyuovanie v rámci
celej triedy. Vyznauje sa vekou flexibilitou pri rozvoji vnímania a myslenia,
žiakov. Umožuje zabezpei vhodnú pracovnú atmosféru a kreatívne
ovplyvni prostredie, v ktorom žiak pracuje [Šoltés 2013].
Žiaci v našich prieskumoch hodnotia fyziku ako ažký predmet, aj ke na
druhej strane ju považujú za vemi zaujímavú a potrebnú k životu. Realita
v našich školách je taká, že vo fyzike chýbajú laboratóriá, bu nie sú, alebo sú
nedostatone vybavené modernými uebnými pomôckami. Práve tento nedostatok
je možné kompenzova prostredníctvom IKT alebo používaním interaktívnej
tabule napr. SMART Board. Avšak pri využívaní modernej techniky nesmieme
zabudnú na fakt, že všetko máme užíva s mierou, teda nesmieme sa prehnane
orientova ani na IWB alebo na tablety. Cieom by malo osta uenie a nie
využívanie technológii aj ke vaka IWB a poítaom si vedia žiaci zapamäta
viacej informácií, a tým sa hodiny fyziky pre nich stávajú omnoho zaujímavejšími,
ako keby mali pracova len s uebnicou. Ale ak uite chce, aby žiaci mali väší
záujem o fyziku, musí do hodín fyziky zaradova okrem IKT a IWB experimenty,
ktorými na vyuovacích hodinách môže lepšie demonštrova študovanú
problematiku a zárove spolu s nimi zaleova aj prácu na IWB. V samotnom
procese innosti uitea a žiaka, umožujú a poskytujú IWB, ako to uvádza
J. Šoltés [2013] vo svojej publikácii nasledujúce výhody, ktoré dokážu:
183
zachyti do poítaa to, o sa zapíše na tabuu,
uchováva zápisy pre alšie použitie,
vytlai poznámky a nákresy na pripojenej tlaiarni,
posla ich ako e-mailovú prílohu, alebo umiestni na webovej stránke,
elektronickým perom možno priamo ovláda program, ktorý beží na poítai
tak, ako pri klávesnici poítaa,
− dopJa poznámky do všetkých aplikácií, ako do PowerPoint prezentácií,
− znovu premietnu pripravené poznámky a dopisova k nim alšie,
− spolupracova cez internet, ke vzdialení úastníci môžu prispieva do
prezentácie, písa na tabuu.
J. Dostál [2009] vo svojom lánku uvádza, že vyššie spomínané efekty
spoívajú najmä v samotných možnostiach IBW. Definuje ju ako: „dotykovosenzitívnu plochu“, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná aktívna komunikácia
medzi používateom a poítaom s cieom zaisti maximálnu možnú mieru
názornosti zobrazovaného obsahu.
Ako motivova žiakov na vyuovaní fyziky prostredníctvom IWB?
Z výskumov, ktoré sme doteraz realizovali sme zistili, že IWB sú zapájané do
vyuovacieho procesu už viac ako desaroie. 85% žiakov vníma IWB ako
motivaný faktor k dosiahnutiu vyšších výkonov. 89% uiteov si myslí, že IWB
rozvíjajú kreativitu, kritické myslenie a ítanie s porozumením. Využitie IWB na
hodinách fyziky má pozitívny efekt na motiváciu žiakov, spôsobuje u nich
schopnos prispôsobi sa rozliným štýlom uenia. Interaktívne tabule modernizujú
výubu fyziky na jednej strane, na druhej motivujú samotných uiteov k tomu,
aby si pripravovali materiály na vyuovanie sami. Využívanie interaktívnych
tabú vyžaduje adekvátnu poítaovú gramotnos. Odborne a metodicky správne
používanie IWB vo výube fyziky, zárove vyžaduje od uiteov kvalitnú
prípravu a nutnos absolvova potrebné odborné školenia.
Interaktívna tabua sa vo fyzike väšinou používa s dataprojektorom
a poítaom, ale najnovšie aj s tabletami. Výhodou je, že interaktívne tabule
umožujú použitie multimediálnych zdrojov na dostatone vekej pracovnej
ploche, o umožuje, aby mohli by do výubovej aktivity, zapojení všetci,
alebo aspo primeraná as žiakov.
Interaktívna tabua pomáha uiteom vytvori poiatonú štruktúru hodiny.
Týmto sa podporuje automatizácia výuby a zdieanie obsahu medzi viacerými
uitemi. Použitím predtým vytvoreného obsahu uite ušetrí as a zlepší sa
asová štruktúra hodiny. Uite a žiaci, môžu na tabuli demonštrova
nadobudnuté zrunosti odpovedaním na testy, kontrolné otázky a úlohy.
Podporuje tvorbu interaktívnych cviení a úloh. Tabua poskytuje dobre
viditenú, itatenú a osvetlenú plochu, ktorá udržiava pozornos žiakov.
Ponúka možnos uloži prácu a vráti sa k nej v iný as. Žiaci môžu tabuu
používa na prezentovanie vlastných prezentácii. Uiteom umožuje prezentova
−
−
−
−
−
184
uebnú látku dynamicky, s rozsiahlymi zdrojmi materiálov vo forme vizuálnych
a zvukových klipov, textov, obrázkov a interaktívnych programov. Samotná
IWB nie je arovný prútik, ktorý by vedel fyzikálne uivo da žiakom do hláv,
nemusí vždy zlepši výkon žiakov. o, ale môže je to, že ich stimuluje
k aktivite, k spolupráci a zodpovednému prístupu k uebnému procesu.
Záver
Moderná technika priniesla do výuby fyziky nový rozmer. IBW obohatili
vyuovacie hodiny svojou interaktivitou, robia ich zaujímavejšími. V našej
každodennej práci prichádzame do styku s IKT, ktoré vemi ovplyvujú nielen
náš bežný život, ale aj výubu na našej Univerzite a cez našich absolventov majú
dopad aj na výubu fyziky na základných školách, kde ony pôsobia. Skoro dve
desaroia sa venujeme problematike zavádzania nových moderných technológii
do výuby fyziky, skúšame vo výube rôzne aktivizané metódy, applety,
používame moderné meracie systémy so senzormi pri realizácii experimentov,
napr. Philip Harris, Vernier vo výube fyziky. Zamerali sme sa aj na tvorbu
materiálov, nielen pre našu vlastnú potrebu na katedre, ale spolone s uitemi
fyziky zo základných škôl, pripravujeme metodické materiály s podporou
moderných IKT a teraz v rámci vyššie opísaného projektu KEGA pridáme alší
kamienok do našej stavebnice a tým budú materiály z fyziky, ktoré pripravíme
pre výubu na IWB a pre tablety. Poznáme výhody aj nevýhody zavádzania
moderných metód do výuby, predpokladáme z vlastnej skúsenosti, že podobné
budú aj s IWB, ale na druhej strane musíme si prizna, že hodiny fyziky, na
ktorých sa využívajú IKT sú asovo efektívnejšie využité, na žiakov pôsobia
motivujúcejšie ako klasické hodiny u uiteov, ktorí využívaj ešte aj v tejto dobe
klasickú tabuu a kriedu. Uitelia ak chcú, môžu dnes pomocou týchto úinných
prostriedkov odovzdáva žiakom nové poznatky a informácie, podporova v nich
tvorivos a vyhadáva s nimi nové nápady, aj ke ich to stojí vea asu
a námahy.
Poakovanie. lánok vznikol za podpory grantovej agentúry KEGA Ministerstva
školstva SR z projektu . 015PU-4/2013: „Metodika implementácie interaktívnej tabule
pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave uiteov techniky, fyziky a matematiky pre
nižšie sekundárne vzdelávanie“, ktorého som riešitekou.
Literatúra
Dostál J. (2009), Interaktivní tabule ve výuce, “Journal of Technology and Information Education”, Olomouc: Univerzita Palackého, Roník 1, íslo 3, s. 11–16. ISSN 1803-6805.
Pavelka J. (2008), IKT a multimediálne didaktické programy vo vzdelávaní k technike a technológiám v základnej škole, Rzeszów. ISBN 978-83-7338-392-0.
185
Šebe V. (2008), Czas wolny uczniów i dzialalno kółek zainteresowa w szkołach podstawowych
[w:] Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki, Lublin,
s. 51–57. ISBN 978-83-925024-7-0.
Šebeová I. (2008), Záujmová krúžková innos/ na 1. stupni ZŠ [w:] Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiki, Lublin, s. 119–123. ISBN 978-83-925024-7-0.
Šoltés J. (2013), Didaktické možnosti využitia interaktívnej tabule v edukácií žiakov na základnej
škole, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 4, t. 2: Wybrane problemy edukacji informatycznej, Rzeszów.
Abstrakt
Tento príspevok je zameraný na nové technológie vo vyuovaní fyziky na
Prešovskej Univerzite. Dávame najmä do pozornosti zaradenie interaktívnej
tabule SMART Board do edukaného procesu na školách. V krátkosti chceme
prezentova prvú etapu riešenia projektu KEGA, ktorý sa zaoberá problematikou
IWB.
Kúové slová: informano-komunikané technológie, interaktívna tabua,
projekt Kega.
New technologies – interactive whiteboard in Physics teaching
Abstract
This paper is dealing of new technologies in Physics education at the University of Presov. We give our particularly attention to the inclusion of interactive whiteboard SMART Board in the educational process at schools. In short,
we present the first phase of the project KEGA, which deals with issues of IWB.
Key words: information and communication technologies, interactive whiteboard, KEGA project.
186
Download

interaktívna tabuľa SMART Board vo vyučovaní fyziky