MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün Adı Şirket Acil Telefon numarası Web site E – mail : HMPlus Mikronütrient : Kayhan ÜNLÜALP – HidroMetan Biyogaz ve Arıtma Teknolojileri 1768 Sokak No:4/5 Karşıyaka ‐ İZMİR : +90 505 836 93 17 : www.hidrometan.com.tr : [email protected] 2. TEHLİKE TANIMI İnsana ve çevreye risk tavsiyeleri C Xn R22 R34 yanıklara sebep olur. Yutulması durumunda zararlıdır. 3. KİMYASAL BİLEŞİMİ Kimyasal Adı ( +2 değerlikli ) iz elementlerin sulu çözeltisi Kimyasal İçeriği Demir II klorür CAS No: 7758‐94‐3 Nikel II klorür hekzahidrat CAS No: 7791‐20‐0 Kobalt II klorür CAS No: 7791‐13‐1 Mangan II klorür tetrahidrat CAS No: 13446‐34‐9 Bakır II klorür Cas No: 7447‐39‐4 Çinko II klorür CAS No: 7646‐85‐7 1 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 4. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ Genel Tavsiye :Tehlikeli bölgeyi terkedin. Kontamine olmuş kıyafetleri çıkarın. :Temiz havaya çıkın. Nefessiz kalınması durumunda oksijen kullanın :Sabun ve bir miktar su ile temizleyin. Doktor çağırın. :Göz duşunda en az 10 dakika suyla yıkayın. Göz doktoruna görünün. Gerekiyorsa hastaneye gidin :Su ile ağzınızı temizleyin ve bir miktar su için. Kusmaya çalışmayın. Eğer kişi sırt üstü kusuyorsa kurtarma pozisyonuna getirin ve doktor çağırın. Teneffüs edilirse Cilde temas Göze temas Yutma 5. YANGINLA MÜCADELE Uygun Yangın Söndürme Maddesi : Su spreyi, köpük, kuru kimyasal, karbondioksit Kullanılmaması Gereken Yangın Söndürücü : Bilinmiyor Maddeler Spesifik Tehlikeleri : Yangın çıkan yeri ve çevresini uygun yangın söndürücü ile söndürün. Ürünün kendisi yanıcı değildir. Yangın durumunda tehlikeli parçalanma ürünü çıkarabilir ( hidrojen klorürür gazı) Yangınla Mücadele Gerekli Koruyucu :Yangın durumunda solunum maskesi Ekipman giyin.Uygun vücut kouruyucu elbise kullanın İlave Bilgi : Yangın söndürme işleminden sonra yangın yerinde su ile soğutma çalışması yapın 2 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 6. KAZA SONUCU DÖKÜLME SIZINTI GİBİ OLAYLARA KARŞI ÖNLEMLER Kişisel Önlemler : Uygun havalandırmayı sağlayın. Kişsel Koruyucu donanım kullanın. İnsanları sızıntı/dökülme alanından uzak tutun. Göze ve cilde temasından sakının. : Yüzeysel sulara deşarj etmeyin. Yüzeydeki toprağın hemen altına nufüz etmesine engel olun. : Havalandırma sağlayın. Nötrolize edici etken madde kullanın. Sıvı bağlama materyelleri absorblayın ( Kum, asit bağlayıcı vb ) Kontamine olan materyalleri mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Bir miktar su ile yıkayın. Çevresel Önlemler Temizleme methodları 7. KULLANMA VE DEPOLAMA Kullanma Güvenli kullanım tavsiyesi Yangın ve patlamaya karşı tavsiye Depolama Depolama yeri ve tankı için gereklilikler Genel depolama tavsiyeleri Depolama koşulları ile ilgili ilave bilgiler : Cilde ve göze temas etmesinden kaçının. Göz yıkama istasyonu bulundurun. Uygun havalandırmayı sağlayın. : Bu ürün yanıcı değildir. : Asite karşı dayanıklı yapı içerisinde depolayın. : Alkali ve oksitleyici maddelerden kaçının. : Kuru ve serin bir yerde saklayınız. Yiyeceklerden uzak tutunuz. 3 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 8. MARUZ KALMA VE KİŞİSEL KORUNMA İşyeri Kontrol Parametreli İçerikler Hidroklorik asit AGW TWA STEL Kişisel Koruyucu Donanım Solunum Sisteminin Korunması El Korunması Vücut Korunması Hijyen kuralları : 3 mg/m3, 2 ppm : 8 mg/m3, 5 ppm : 15 mg/m3, 10 ppm : Aerosal veya buhar ortaya çıkarsa uygun filtreli solunum maskesi kullanın. Tavsiye edilen maske filtre tipi : E : Uygun el koruyucu ekipman kullanın. Nitril kauçuk eldiven önerilir. : Koruyucu elbise kullanın : Kontamine olmuş tüm kıyafetleri çıkarın. Cilte ve göze temasından kaçının. Yiyeceklerden uzak tutun. Aralarda ve iş bitiminde ellerinizi yıkayın. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Görünüm Form Renk Koku Güvenlik Bilgileri Parlama Noktası Patlayıcı özellikleri Yoğunluk Çözünürlük pH : Sıvı : Açık Kahverengi : Karakteristik : Geçerli değildir. : Ürün patlayıcı değildir. : yaklaşık 1,05 g/cm3 ; 20 0C : Çözünmeye tamamıyla uygun : yaklaşık 2,30 4 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE Sakınılması Gereken materyeller Tehlikeli parçalanma ürünü Tehlikeli reaksiyonlar Genel Tavsiye : Baz, oksitleyiciler, metaller : Hidrojen klorür gazı : Metallaer ile reaksiyonunda hidrojen yayılır. : Uygun şekilde depolandığında ve kullanıldığında bozunma gerçekleşmez. 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ Cilt ile temas Gözle temas İlave bilgiler : Korrozif etki : Korrozif ve göz dokusuna zarar verir. : Yutulduğunda ağıza, boğaza ve mideye zarar verir. 12. EKOLOJİK BİLGİLER Giderim Bilgileri ( Kalıcılık ve biyolojik bozunurluğu ) Biyolojik bozunurluğu : İnorganik maddelerin biyolojik bozunurluluğundan bahsetmek uygun değildir. Ekoloji açısından İlave bilgiler: Ekolojik açıdan bilgi : Anaerobik tesislerde yer alan mikroorganizmaların büyüme hızını uygun dozlama yapılması durumunda arttırmaktadır. Solüsyonun pH değeri düşük olduğu için direk olarak su kaynaklarına deşarj etmeyin.pH değişimi nedeniyle organizmalara zararlı etkilere sebep olur. 5 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 13. BERTARAF BİLGİLERİ Ürün : Ürünü direk olarak deşarj etmeyin. Yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin. : Ambalaj içinde kalan ürünü boşaltın. Yerel lisanslı geri dönüşüm merkezlerine gönderin. Ambalajı su ile temizleyin. Ambalaj 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Özel taşıma koşulları : Bulunmamaktadır. 15. YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA EU direktifine uygun işaretleme R22 R34 S36/37/39 S45 : Yutulduğunda zararlıdır. : Yanıklara neden olur. : Uygun elbise, eldiven, yüz/göz kouruyucu kişisel ekipman : Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmez iseniz acilen tıbbi tedavi alın. 16. DİĞER BİLGİLER İl Yayınlanma Tarihi Revizyon No R phase açıklaması : 01.06.2014 : 0 : R22 Yutulduğunda zararlıdır. R34 Yanıklara sebep olur. Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Forumunda verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir. Ancak yazılanlar, bugünkü bilgilerimize dayanır ve maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Ayrıca bilgi formunda verilen bilgiler güvenlik bilgileridir, ürün bilgisi/spesifikasyonu yerine kullanılamaz. 6 
Download

HMPlus Mikro Nütrient - MSDS - HidroMetan Biyogaz ve Arıtma