WRM-12
Web server pre elektromery LZQJ
(pre verziu W -12,bez smerovača a 3G modemu, platia niektoré kapitoly primerane)
Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, 821 04 Bratislava, www.schrack.sk
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, VI. 67768/B, IČO: 316 10 919
WRM-12
Web server pre elektromery LZQJ
Úvod
WRM-12 je zariadenie určené na spojenie elektromerov radu LZQJ s užívateľom - majiteľom odberného
miesta a poskytnutie vybraných nameraných údajov. Užívateľský interfejs má podobu internetovej
stránky a obsluhuje sa podobne ako bežné stránky. Prenos údajov je pomocou bežného internetu.
Zariadenie obsahuje: web server, wifi smerovač (router) a 3G USB modem. Pripája sa teda do siete
internet pomocou mobilnej technológie podobne, ako mobilné telefóny a iné zariadenia.
Optická hlava Schrack
Elektromer LZQJ
EMH
Wifi pripojenie
Wifi smerovač
Web Server
Prepojenie Ethernet
Prepojenie USB
Napájanie 230V/ 10 VA
Obr. 1 bloková schéma WRM-12
2
Mobilná sieť
Telekom, Orange, O2
3G modem
SIM karta
1. Bloková schéma
Na blokovej schéme, obr. 1 sú znázornené rozhodujúce komponenty zariadenia.
Web server
Zabezpečuje základné funkcie WRM-12. V prvom rade je to komunikácia s elektromermi radu LZQJ alebo
LZQJ-XC výrobcu EMH metering GmbH & Co. KG, Nemecko. Pretože v praxi často nie je možné priame
elektrické pripojenie na elektromer (všetky kontakty sú plombované), využitý je optický interfejs s IR
rozhraním, ktorým sú elektromery vybavené. Optické rozhranie pozostáva z optickej hlavy (obr. 2), ktorá
má vo svojej spodnej časti silný magnet. Tento sa uchytí na elektromer, obr. 3. Samotný prenos je
realizovaný dvomi infračervenými prvkami.
Obr.2 optická hlava Schrack
Obr. 3 miesto na magnetické „prilepenie“ optickej hlavy
Web server má svoju IP adresu, ktorou je navonok identifikovaný v počítačovej sieti. Táto adresa je
priradená automaticky integrovanou funkciou DHCP (staticky alebo dynamicky). Je to však tzv. privátna
adresa, ktorá je viditeľná iba pre účastníkov lokálnej siete. Aby bolo možné „dosiahnuť“ na funkcie
servera z verejnej siete, je potrebné túto adresu presmerovať na verejnú adresu.
3
WiFi smerovač po prvé (neplatí pre W-12)
Umožňuje efektívne pripojenie web servera na internetovú sieť. Pre uvedenú aplikáciu je dôležité, aby
tento komponent mal malé mechanické rozmery, malú spotrebu a aby bol vybavený potrebnými
funkciami. Taktiež musí mať aspoň jeden Ethernet port. WRM-12 je vybavený smerovačom TP-Link TLMR3020 (http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TL-MR3020). Tento umožňuje nastaviť
všetky potrebné parametre počítačovej siete ako aj potrebné presmerovanie pre prístup do verejnej
siete (funkcia forwarding).
WiFi smerovač po druhé (neplatí pre W-12)
Zámerne boli funkcie smerovača 3020 rozdelené do dvoch častí. Táto druhá časť funkcií smerovača
zabezpečuje pripojenie 3G modemu s interfejsom USB. Ide o modemy, ktoré sa bežne používajú
s prenosným počítačom. Kým v PC nie je problém, pomocou príslušného ovládača, pripojiť prakticky
ľubovoľný model, tu je to záležitosť interného programu smerovača. Funkčnosť ešte ovplyvňuje aj
operátor siete.
3G USB modem (neplatí pre W-12)
Modem je zariadenie, ktoré spája WRM-12 s mobilnou sieťou niektorého z operátorov. Mobilná sieť je
teda využitá na trasfer údajov z elektromera k používateľovi a posielanie požiadaviek opačným smerom.
V modeme je vložená SIM karta, ktorá má aktívny niektorý dátový program operátora. Je potrebné
zabezpečiť, aby IP adresa, na ktorú sa pripája modem, bola verejne prístupná. Túto vlastnosť možno
zabezpečiť žiadosťou u operátora.
Problémy dynamickej verejnej adresy
Verejná IP adresa, ktorú pridelí operátor, nie je stabilná. Môže sa meniť (a skoro vždy sa aj zmení) pri
každom zapnutí prístroja a znemožní tak komunikáciu so zariadením.
Nepríjemnou skutočnosťou IP adries je aj to, že je potrebné zapamätať si skupinu číslic, ktoré ju určujú,
napr. 192.168.1.1. Aby to nebolo potrebné, existujú DNS servery, ktoré priradia numerickému
vyjadreniu adresy vyjadrenie slovné, napr. schrack.sk. To sa pamätá ľahšie.
Obe tu spomínané súvislosti riešia dynamické DNS (DDNS), čo využíva aj popisované zariadenie.
Samozrejme, DDNS priradia IP adrese meno (podľa istých pravidiel) a zabezpečia, že toto meno bude
použiteľné aj v prípade, že sa operátorom pridelená IP adresa zmení (!). Používateľ vlastne nevie, či sa
adresa zmenila a ani to nepotrebuje vedieť. Službu DDNS poskytujú, za malú ročnú úhradu, viaceré
4
firmy. Pri WRM-12 je použitá služba „no-ip“. Zvolená adresa má tvar lzqjXXX.lzqj.org, kde XXX je
ľubovoľná skupina číslic a písmen.
Poznámka: spravovanie DDNS musí podporovať aj použitý smerovač
3G modem
Pripojenie optickej hlavy
Smerovač
Web server
Obr. 4 rozhodujúce komponenty WRM-12 (neplatí pre W-12), vyobrazenie je iba symbolické
2. Vlastnosti a parametre WRM-12
Pripojenie k elektromeru: optická hlava Schrack
Pripojenie cez RS 485: verzia WRM-12/RS
Potrebná SIM: od operátora mobilnej siete, nutná verejná dynamická ( prípadne statická) IP
Vloženie SIM a konfigurácia smerovača: u dodávateľa alebo podľa dohody
Meno stránky: lzqjXXX.lzqj.org (XXX volí používateľ, nastaví dodávateľ)
Vloženie textu umiestnenia zariadenia: áno
5
Vloženie textu identifikácie u používateľa: áno
Nastavenie výr. čísla elektromeru: automatické
Nastavenie vstupného užívateľského hesla: áno
Nastavenie vstupného administrátorského hesla: áno
Nastavenie hesla elektromera: áno
Možnosť blokovania odčítavania údajov: áno
Interval odčítavania údajov: 1 min a viac
Záznam údajov registrov P, Q: áno, 365 dní (FLASH pamäť)
História meraní: áno, posledných 100 odčítaní (RAM pamäť)
Odčítavanie profilov: áno ( s použitím hesla)
Vykresľovanie profilov: áno, max. 3 krivky, automatická alebo spoločná mierka
Kapacita: 64kB/ 1 graf
Možnosť sledovania histórie IP adries: áno
Odosielanie polnočného stavu počítadiel: áno, email na zadanú adresu
Odosielanie údajov na ftp server: áno
Odosielanie varovaní o prekročení výkonu: áno, email na zadanú adresu
Možnosť diaľkového upgrade softvéru: áno
Integrovaná podrobná pomoc: áno (help)
3. Používanie WRM-12/ W-12
Po prihlásení sa do programu zadaním adresy je hlavným sprievodcom bežná programová lišta, obr.5.
Obr. 5 programová lišta
6
Na nej je možné zvoliť požadovanú podstránku. Uveďme niektoré:
Údaje elektromera
Obr.6 údaje elektromera
Na tejto podstránke sú zobrazené namerané ale aj vypočítané veličiny podľa údajov
z elektromera pri poslednom odčítaní (interval odčítania možno nastaviť).
Horná tabuľka predstavuje bežné veličiny trojfázovej siete. Zdrojom údajov je TAB-S
(okamžité
hodnoty). Tieto údaje sú prepočítané zadanými konštantami z časti Nastavenia.
V strednej časti, neštandardné veličiny, sú veličiny vypočítané podľa rôznych teórií, ktoré sa
stále viacej začínajú presadzovať. Možno tu nájsť napr. neaktívny výkon, ktorí mnohí výrobcovia
používajú ako náhradu za jalový výkon kvôli jednoduchosti výpočtu. Údaje sa však môžu značne líšiť od
normovaných, čo je na tejto podstránke ihneď viditeľné. Podobne je vidieť rozdiely pri používaní
zaužívaného pojmu cosFí a správneho faktora výkonu P/S. Tieto údaje sú prepočítané zadanými
konštantami z časti Nastavenia.
V spodnej časti „Energie“ sú vyobrazené stavy registrov (TAB-1 , obsah registrov) elektromera
LZQJ, aktuálne ale aj z minulých mesiacov (tzv. predhodnoty). Možno tak rýchlo zistiť aktuálnu spotrebu
energie za posledné mesiace (stĺpec nárast). Jalové energie udávajú údaje po kvadrantoch (Q1 – Q4),
ktoré sú definované spotrebou resp. dodávkou elektrickej energie v kombinácii s charakterom jalovej
energie (induktívny, kapacitný). Niektorí dodávatelia však požadujú sumy pre prvý + druhý kvadrant (Q+)
a podobne, tretí + štvrtý (Q-). Tieto údaje nie sú prepočítané zadanými konštantami z časti Nastavenia.
7
Pri verzii s interfejsom RS 485 sa v hornej časti tabuľky nastavuje adresa elektromera (osemmiestne
číslo zhodné s výrobným číslom elektromera doplnené zľava nulami).
Kopírovanie údajov do PC
Kliknutím na niektorý z linkov (TAB-S, TAB-1 a iné) je možné zobrazenie a spracovanie vybraného
súboru na PC. Celý súbor môžeme označiť príkazom CTRL-A a preniesť príkazmi CTRL-C a CTRL-V do
textového súboru, alebo do programov Excel, Word a pod.
Poznámka: vzorce a definičné vzťahy pre výpočet uvedených veličín možno nájsť priamo v integrovanom
pomocníkovi.
História
Obr.7
8
Web server má dva druhy pamätí. Pamäť typu FLASH, v ktorej zostávajú údaje aj po vypnutí resp. resete.
Druhou pamäťou je RAM, údaje v nej sa po resete alebo vypnutí vymažú. Viaceré údaje z TAB-S, TAB-1,
TAB-3 sú zaznamenávané do oboch pamätí Web servera.
Denné energie – t.j. stav registrov energií - sú zapisované o polnoci do pamäte FLASH. Max. počet
zápisov je 365 ( t.j. 1 rok). Je tak možnosť získať prehľad o dennej spotrebe (dodávke) P a Q. Graf –
Energie je možné prekresľovať až po uložení aspoň 3 údajov energií. Údaje možno vyvolať kliknutím na
Denné kumulatívy a vykresliť kliknutím na Graf - Energie.
Obr. 8 Graf – Energie: denné spotreby rodinného domu
Na obr. 8 je napríklad zobrazená spotreba počas niekoľkých dní menšieho rodinného domu.
Do pamäte FLASH sa ukladá aj záznam záťažového profilu P01 bez nutnosti nastavenia hesla
elektromera. Tento záznam sa vytvára postupne (história sa teda buduje až pripojením elektromera).
Kapacita je cca 40 dní, záleží na počte stĺpcov a formáte čísel. Kliknutím na P01 je možné údaje
prekopírovať do Excelu a pod. Spôsob vytvárania P01 je opísaný v časti Profily.
Graf vykresľuje 3 priebehy, ktoré je možné vybrať zadaním čísla stĺpca. Vykresľuje sa P01 od
poslednej polnoci, max. 24 hodín. Deň možno vybrať z kalendára. Tieto údaje NIE sú prepočítané
zadanými konštantami z časti Nastavenia.
Do pamäte RAM sa ukladajú záznamy činného, jalového, zdanlivého výkonu a iné. Max. počet
záznamov je 100 a záznam sa vykoná po každom čítaní elektromera. Ide o aktuálne hodnoty v čase
odčítania. Veličiny možno vidieť vo forme tabuľky (klik na názov veličiny) alebo v grafickom vyjadrení
(klik na Graf výkonov). Tieto údaje sú prepočítané zadanými konštantami z časti Nastavenia.
9
Profily
Údaje tzv. záťažových profilov patria tiež medzi dôležité. Najčastejšie sú tu uložené údaje o priemernom
činnom a priemernom jalovom výkone (všetky štyri kvadranty) za meraciu periódu, ktorá býva
najčastejšie 15 minút (profil P01). Samotný elektromer stanovuje údaje oveľa častejšie, v P01 vidíme
priemer za 15 minút. Takto stanovené údaje sa ukladajú do tabuľky TAB-2; bývajú v nej údaje za mnoho
dní, mesiacov. Sú prístupné aj bez hesla elektromera.
Poznámka: Tejto veličine sa „ľudovo“ hovorí ¼ hodinový výkon
V profile P02, ktorý má meraciu periódu najčastejšie 10 min, môžeme nájsť:
-
Umin (L1, L2, L3) – minimálna efektívna hodnota napätia počas meracej periódy
-
Umax (L1, L2, L3) ) – maximálna efektívna hodnota napätia počas meracej periódy
-
Ustr (L1, L2, L3) ) – priemerná efektívna hodnota napätia počas meracej periódy
-
Istr (L1, L2, L3) ) – priemerná efektívna hodnota prúdu počas meracej periódy
-
Imax (L1, L2, L3) ) – maximálna efektívna hodnota prúdu počas meracej periódy
-
Harmonické skreslenie napätia THD U (L1, L2, L3)
-
Harmonické skreslenie prúdu THD I (L1, L2, L3)
-
Flicker (L1, L2, L3)
-
frekvencia
Údaje z profilov sú zaznamenané v pamäti elektromera. Web server ich teda z pamäte vyčítava a
umožní zobrazenie nahraného profilu v textovej forme alebo aj graficky, obr. 9. Mierky priebehov sa
nastavujú automaticky tak, aby bolo vždy možné pohodlné odčítanie kriviek. Na zobrazenie rovnakých
veličín (napr. U1 – U3) je možné zvoliť spoločnú mierku.
Vyčítavanie je manuálne, možno vyčítať profily P01 alebo P02. Nastavenie obdobia pre vyčítavanie je na
kalendári. Ak sa naplní vnútorná pamäť WRM-12, vyčítavanie sa preruší. Treba tiež zdôrazniť, že tento
úkon je pomalý a rozsiahlejšie údaje sa načítavajú dlhšie.
Odčítanie profilov P01 a P02 s nastavením obdobia odčítania, je možné iba po zadaní správneho hesla
elektromera, ktoré vie poskytnúť majiteľ meracieho zariadenia. Ak heslo nemáte, sú tieto funkcie
nepoužiteľné.
Ak je v nastavení ftp klienta začiarknuté odosielanie o polnoci, bude súbor P01 za posledný deň odoslaný
automaticky.
Tieto údaje NIE sú prepočítané zadanými konštantami z časti Nastavenia.
10
Obr. 9 Grafické zobrazenie profilu P01 (P, Q1) malého rodinného domu
Poznámka: Niektoré elektromery majú nastavené ukladanie P01 prírastkovým spôsobom. V takom
prípade nie je možné využiť hlásenie prekročenia ¼ hodinového výkonu.
Profil P01 - bez hesla elektromera
Bolo uvedené, že všetky údaje profilu P01 sú zapisované do TAB-2 elektromera. Nachádzajú sa tu aj
„historické“ údaje zo staršieho obdobia. Táto tabuľka má značnú dĺžku, niekedy sú v nej uložené údaje
za mnoho mesiacov. Preto pre jej prečítanie nie je možné použiť vnútornú pamäť WRM-12, ale externú
pamäť formou „ftp“, ktorá je definovaná v časti „Nastavenia“. Na spodnej časti Obr. 9 je vidieť ručné
ovládanie spustenia načítavania. Údaje sú uložené na serveri ftp v tvare txt, WRM-12 ich nevie prečítať.
Pripojením Web servera sa ale začína automatické načítavanie a ukladanie profilu P01 (využíva sa TAB3). Tento záznam sa ukladá do WRM-12, vytvára sa postupne; história sa teda buduje až pripojením
elektromera. Kapacita je cca 40 dní, záleží na počte stĺpcov a formáte čísel. Kliknutím na P01 je možné
údaje zobraziť a prekopírovať do Excelu a pod.
11
Poznámka: Zápis do tabuľky P01 a tým aj do grafu na podstránke História sa vykonáva z technických
dôvodov cca každú hodinu.
Graf, Obr. 7, vykresľuje 3 priebehy, ktoré je možné vybrať zadaním čísla stĺpca. Vykresľuje sa
P01 od poslednej polnoci, max. 24 hodín. Deň možno vybrať z kalendára. Tieto údaje NIE sú prepočítané
zadanými konštantami z časti Nastavenia.
Stav systému
Krátka podstránka, na ktorej možno získať základné údaje o dobe pripojenia, stave čítania údajov
z elektromer a iné.
Nastavenia – základné údaje
Na tomto mieste nastavenia je najprv potrebné vybrať spôsob pripojenia s elektromerom: optická hlava
alebo interfejs RS 485.
Ďalej je možné vložiť, pre ďalšie zobrazovanie, údaj o mieste, kde je elektromer umiestnený a zvolené
zákaznícke číslo. Veľký význam má možnosť nastavenia prevodových konštánt tak, aby zobrazované
údaje zodpovedali skutočnosti. Ak sú však konštanty nastavené v elektromere, sem ich už nesmieme
zadávať, zadáme 1! Interval čítania – čas v minútach, po ktorom sa bude odčítanie automaticky
opakovať. Hodnota 0 znamená, že automatické odčítanie je zakázané. Tabuľka TAB-3 sa odčítava
automaticky približne raz za hodinu.
Obr.10 Základné nastavenie
Nastavenia – elektronická pošta
V tejto podstránke, Obr. 11, je možné nastavenie hesiel, názvov a pod.
12
Pretože zariadenie je schopné zasielať emaily s rôznymi údajmi, nájdeme tu aj časti na nastavenie
elektronickej pošty. Správnosť nastavenia je možné skontrolovať zaslaním testovacej správy.
Obr. 11 Nastavenie emailu
Aké správy možno odosielať?
V prvom rade je to stav registrov spotreby, ktorý je preberaný
z elektromera. Užívateľ tak má možnosť sledovať spotrebu každý deň. Stavy sa odčítavajú o polnoci
(potrebné začiarknuť).
Nastavenia – sledovanie hranice (limitu) ¼ hodinového výkonu
Emailovú správu však možno dostať aj vtedy, ak je ¼ hodinový (15 min priemerný) výkon väčší ako udaný
v tabuľke. Hysteréza udáva, o koľko sa musí výkon znížiť, aby sa „dohľad“ stal znova aktívnym.
Kontrola sa vykonáva pri každom čítaní elektromera; interval je nastavený v podstránke Nastavenia.
Poznámka: Údaje treba zadávať bez prepočtu konštantami z časti Nastavenia
Obr. 12 nastavenie upozornení
Popísané varovania sú užitočné predovšetkým pri:
-
sledovaní dodržiavania odberovej disciplíny, kedy môže hroziť prekročenie zmluvných
podmienok odberu elektriny
-
sledovaní výpadkov pri výrobe elektrickej energie pomocou fotovoltických elektrární.
Sledovanie výpadkov fotovoltických elektrární je významné predovšetkým pre veľké ekonomické škody,
ku ktorým môže dôjsť v prípade odstavenia fotovoltickej elektrárne odberateľom alebo pri poruche.
Ak nastavíme hranicu pre odoslanie varovnej správy napr. na -1 kW, príde email v podvečerných
hodinách pri západe slnka. Pri vhodne nastavenej hysteréze , napr. 5 kW, nedôjde k ďalšiemu posielaniu
13
emailov, pretože výroba by musela nadobudnúť aspoň - 6 kW. To však večer nie je možné, preto do
nasledujúceho rána nebudú zasielané emaily.
Úplne iná situácia je cez deň. Aj tu sa môže stať, že vplyvom búrky alebo mrakov bude výroba prakticky
nulová. V prípade zaslania varovného emailu cez deň je potrebné, neodkladne prezrieť históriu, kde
bude vidieť postupné klesanie výroby elektriny. Ak však došlo k odpojeniu alebo poruche fotovoltickej
elektrárne, bude pokles prudký, okamžitý. Popísané má zmysel najmä vtedy, ak je elektráreň vo väčšej
vzdialenosti od miesta sledovania, čo je v prípade väčších zariadení samozrejmé, pretože tie sú
umiestnené na poliach a pod.
Nastavenia – parametre ftp
WRM-12 zasiela (treba začiarknuť) údaje na zvolený ftp server a ukladá ich do príslušného adresára.
Identifikáciu ftp ako aj vstupné heslo možno nastaviť v tabuľke, obr.13.
Na ftp sa zapisujú údaje z TAB-S a TAB-1 pri každom čítaní z elektromera alebo iba o polnoci (možno
zvoliť). O polnoci sa zapíše aj kompletný profil P01 (ak je zadané heslo elektromera). Všetky zápisy sú
v textovom formáte vhodné na spracovanie napr. programom Excel. TAB-2 je zapísaná po ručnej
inicializácii.
Obr. 13 nastavenie ftp servera
4. Stručne o elektromere LZQJ-XC
Prístroj LZQJ-XC je moderný elektronický 4-kvadrantový elektromer na meranie činnej a jalovej
energie v režimoch odber aj dodávka. Disponuje veľkým množstvom štandardných a prídavných funkcií.
14
Primárne je určený na meranie a vyhodnocovanie spotreby a dodávky elektrickej energie podľa platnej
legislatívy.
LZQJ-XC je schopný správne merať nielen platnou legislatívou definované lineárne harmonické
priebehy (na čom sa podpisuje aj história), ale je schopný správne merať aj v zmenených, nových
podmienkach. Tieto v praxi reálne existujú – deformované
napätia ale predovšetkým prúdy s
nelineárnymi priebehmi. Doplnkové funkcie prídavných modulov prístroja sú schopné merať
a zaznamenať aj legislatívou v súčasnosti nepredpísané veličiny, ktoré ovplyvňujú kvalitu elektriny
a znižujú efektívnosť jej využitia pri náraste technických strát.
Základný prístroj má integrované rôzne rozhrania a pripravené miesto na zásuvné moduly, ktoré
ďalej rozširujú jeho funkčné a komunikačné možnosti.
Prístroj LZQJ-XC, resp. jeho dáta tak možno zaradiť medzi základné legislatívno-analytické
prostriedky.
4.1 Hlavné parametre elektromera
• Vhodný pre 2-, 3-, 4-vodičové zapojenie
• Možné triedy presnosti – Cl. 2, Cl. 1, Cl. 0,5S a Cl.0,2S
• 32 tarifných registrov a registrov maxima, 16 beztarifných registrov
• Výkonový profil s max. 32 kanálmi
• Pomocné napätie 48–300 V AC/DC
• Optické rozhranie D0
• Vymeniteľná zálohová batéria
• Denník udalostí, meranie okamžitých hodnôt
• Meranie vybraných kvalitatívnych parametrov siete podľa EN 50160
• Certifikát MID podľa smernice 2004/22/ES a certifikát SMÚ
• Implementovaný protokol OBIS (Object-Identification-System)
5. Vloženie SIM karty
SIM karta sa vkladá do 3G modemu. Po uvoľnení skrutiek na krabici prístroja je potrebné vybrať 3G
modem zo smerovača. Modem má kryt, ktorý opatrne otvoríme. SIM kartu treba vložiť podľa nákresu na
modeme.
Po vložení karty a zapnutí Web servera je možné sledovať LED na modeme. Po cca 5 minútach môže byť
spojenie vytvorené, čo je signalizované trvalo svietiacou LED. Ak LED na modeme bliká, spojenie nebolo
vytvorené.
15
Štandardne je nastavený APN „orange.vip“, čo je prístupový bod operátora Orange (SK) pre SIM kartu
s dynamickou verejnou IP adresou (karta musí mať povolené dátové prenosy a prenosy emailov!). Ak je
použitá karta iného operátora, je potrebné kontaktovať dodávateľa Web servera, ktorý pomôže nastaviť
správne APN v smerovači.
6. Oblasť využitia WRM-12/ W-12
WRM-12 je komplexné zariadenie určené na
prepojenie elektromerov radu LZQJ s užívateľom -
majiteľom odberného miesta a poskytnutie vybraných nameraných údajov. Inštalácia je maximálne
jednoduchá, vyžaduje iba pripojenie napájacieho napätia a umiestnenie optickej hlavy na elektromer.
Podmienkou správnej funkcie je prítomnosť signálu niektorého z mobilných operátorov. Nie je teda
potrebná žiadna montáž káblov a vodičov, nákladné privedenie počítačovej siete a pod. Minimálna
spotreba prakticky nezaťažuje dodávateľský okruh.
Užívateľský interfejs má podobu internetovej stránky a obsluhuje sa podobne ako bežné stránky. Prenos
údajov je pomocou internetu. Do siete internet sa pripája pomocou mobilnej technológie podobne, ako
mobilné telefóny a iné zariadenia.
Využitie je všade tam, kde je potrebné sledovať parametre pripojených zariadení. Môže to byť tovarová
alebo materiálová výroba (sledovanie využitia strojov), spotreba v rôznych objektoch (šetrenie
elektrickou energiou) a následná analýza a optimalizácia prevádzky. WRM-12 sa uplatní aj tam, kde je
potrebné dohliadať na okamžitú spotrebu a hlásiť prekročenie odoberaného výkonu a iné.
Zaujímavé je aj ukladanie údajov na ľubovoľný ftp server, ktorého základné ochranné prvky sa
jednoducho nastavia. Tieto údaje možno bez obmedzenia spracovať.
Obzvlášť dôležité miesto pre použitie WRM-12 sú fotovoltické elektrárne. Sledovanie výpadkov
fotovoltických elektrární je významné predovšetkým pre veľké ekonomické škody, ku ktorým môže dôjsť
v prípade odstavenia fotovoltickej elektrárne odberateľom alebo pri poruche. Odľahlosť týchto
prevádzok a nedostupnosť informácii z inštalovanej meracej techniky, vytvára atraktívnu oblasť pre
nasadenie popisovaného zariadenia.
7. Parametre WRM-12
WRM-12
Vyhotovenie:
plastová skrinka AS 45 (verzia D AS 55)
Rozmery:
245 x 195 x 90 mm (verzia WRM-12/D: 300 x 225 x 125 mm)
Pripojenie optickej hlavy:
fixné
Konfigurácia:
u dodávateľa
Názov domény:
lzqjXXX.lzqj.org
16
Spôsob komunikácie:
2G/ 3G
APN:
podľa operátora mobilnej siete
Napájanie:
230 V/ 50 Hz
Príkon:
10 VA
Množstvo prenášaných údajov:
cca 10 0 MB/mesiac
Modul Web Server
Vyhotovenie
DIN lišta, 4 moduly
Rozmery:
95 x 95 x 55 mm
Napájanie:
230 Vac, 4 VA
Procesor:
ARM 9
Pamäť:
8 MB RAM, 4MB Flash
Ethernet:
pripojenie RJ 45, indikácia: 2 x LED - link, activity
Prepojenie s LZQJ
Optická hlava Schrack
Web interfejs:
Dynamic Web Pages
Emailový klient:
TLS/SSL neimplementovaný
Bratislava 25. 2. 2013, ver. 2.4 (od verzie firmvéru 2.67)
Rozmnožovanie tohto materiálu iba s písomným súhlasom Schrack Technik Bratislava
© copyright Schrack Technik Bratislava 2012 -2013
17
Download

Návod pre WRM - 12