VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
k zmluve o poskytovaní služieb
I. Predmet zmluvy, základné ustanovenia:
Hotelguru.sk prenecháva právo -PARTNER-ovi zobrazovať a propagovať inzercie na webových
stránkach ktoré prevádzkuje -PARTNER-.
Úlohy a povinnosti hotelguru.sk:
•
hotelguru.sk sa zaväzuje, že na na internetovú stránku -PARTNER-a zabezpečí
odkaz/banner vhodný pre zobrazenie na na jeho webovej stránke, a zabezpečí aj prevádzku
tejto verzie. Hotelguru.sk sa zaväzuje, že dosiahnuteľné ponuky na svojích stránkach
(www.hotelguru.sk) ostanu dosiahnuteľné aj pre návštevníkov internetových stránok
-PARTNER-a, ponúkne možnosť online rezervácie a vyžiadanie cenových ponúk, naďalej
vykoná potrebné práce k úspešnej rezervácie, zabezpečí koordináciu obchodných procesov,
najmä fakturáciu a zosúhlasenie provízie. Nahlásené technické problémy od -PARTNER-a
odstráni najneskôr do 24 hodín.
•
hotelguru.sk sa zaväzuje, že -PARTNER-ovi zabezpečí administratívne rozhranie na
sledovanie úspešných rezervácii. (www.hotelguru.sk/affiliate)
II. Práva a povinnosti strán:
Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany na dobu neurčitú, potvrdením prijatia Všeobecných
obchodných podmienok. Zmluvu môžu vypovedať obidve strany s výpovednou lehotou 30 dní.
Výpoveď musí byť podaná písomne. Porušenie zmluvných povinnosti sa berie do úvahy ako Vážne
porušenie zmluvy. To odôvodňuje okamžitú stratu platnosti zmluvy. Za vážne porušenie zmluvy sa
považujú tieto prípady:
•
•
•
ak sa začala likvidácia hociktorej zmluvnej strany, alebo sa začalo exekučné konanie
v prípade porušenia dôvernosti
pri nedodržaní platobných podmienok z hociktorej strany, a pri neuhradenia platby ani do 8
dní po výzve k úhrade.
Finančné podmienky:
•
Za uskutočnené a realizované rezervácie prostredníctvom cez odkaz/banner portálu
Hotelguru.sk uvedení na stránke -PARTNER-a hotelguru.sk zaplatí províziu -PARTNERovi. Hotelguru.sk z provízie za uskutočnené a realizované rezervácie ubytovania
prostredníctvom vyššie uvedených internetových stránkach zaplatí -PARTNER-ovi províziu,
a to vo výške brutto 40% (s DPH) z príjmu za menované rezervácie.
•
Hotelguru.sk -PARTNER-ovi zabezpečí administratívne rozhranie – Hotelguru.sk/affiliate -,
s prihlasovacím menom a heslom, kde má kedykoľvek možnosť sledovať rezervácie a výšku
provízie.
•
Hotelguru.sk pošle zúčtovanie najneskôr do 5 dní začiatku daného mesiaca podľa štatistiky
predošlého mesiaca. -PARTNER- má právo vystaviť faktúru pre Hotelguru.sk podľa toho
zúčtovania, úhradu faktúry Hotelguru.sk zabezpečí bankovým prevodom do 14 dni po
obdržaní faktúry, ktorá musí splňať náležitosti podľa platných daňových zákonov a
právnych predpisov.
•
vystavené faktúry -PARTNER- doručí poštovou zásielkou na poštovú adresu Hotelguru.sk::
3529 Miskolc Lévay József u. 2
Poplatok (provízia) uvedený v zmluve je predmetom obchodného tajomstva, takéto informácie
poskytovať tretím stranám maju právo zmluvné strany len na základe písomného súhlasu
zmluvných strán.
Zmluvné strany sa zaväzujú uchovávať v tajnosti všetky dôverné informácie získané pri plnení
predmetu zmluvy alebo v spojení s ním a neposkytnúť ich tretím osobám.
Zmluvné strany sa zaväzujú že informácie získané pri plnení predmetu zmluvy alebo v spojení s
ním budú spracovávať dôverne, (ako sú - obchodného tajomstva, bankové tajomstvo, obchodné
znalosti, ekonomické a finančné údaje-), takéto informácie poskytovať štvrtým stranám maju právo
zmluvné strany len na základe písomného súhlasu zmluvných strán.
Zmluvné strany sú povinné zachovať písomné záznamy poskytnuté druhou stranou, a sú povinné
ich vrátiť navzájom po vykonaní zákazky. Zmluvné strany nie sú oprávnené kopírovať, alebo
odložiť záznamy pre iné účely.
Zmluvné strany podľa právnych predpisov považuju za obchodné tajomstvo všetky fakty,
informácie, údaje, a riešenia zo svojej činnosti, o ktorých sa dozvedeli a sa dozvedú v súvislosti
tohto právneho vzťahu, a nepatrí medzi verejne prístupné údaje pre klientov a tretiu stranu.
Oznámenie alebo umožnenie prístupu tretej strane k informáciam sa považuje za porušenie
obchodného tajomstva. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na tretie osoby, ako osoby v pracovnom
pomere, v zmluvnom pomere, alebo v inom zmluvnom vzťahu so stranami.
Zmluvné strany sa zaväzujú že poskytnuté informácie budú spracované výlučne pre svoje osobné
potreby.
Prevádzkovateľ má právo uložiť do systému IP adresu a ďalšie technické údaje objednávateľa.
Obsah písomného záznamu zmluvných strán zverejniť v akejkoľvek forme, alebo pri otázke
odkazovať sa na seba je možné len so súhlasom zmluvných strán.
Prevádzkovateľ informuje Objednávateľa, že sťažnosti na tento právny vzťah môže podať osobne
na na prevádzkovej adrese uvedenej v Zmluve Služieb, alebo eletronickou formou na hociktorý
uvedený kontakt. Prevádzkovateľ ďalej informuje Objednávateľa, že záručnú reklamáciu v prípade
nezhody má právo uplatniť podľa občianského zákonníka Maďarska, zákona č. „Ptk. 305-311/A §”.
Zástupcovia, oznámenia a ďalšie ustanovenia:
Prevádzkovateľ informuje Objednávateľa, že Všeobecné Obchodné Podmienky podľa občianského
zákonníka Maďarska, zákona „Ptk. 205/A. §” (1) odsek – v súlade so zákonnými predpismi – v
prípade potreby má právo jednostranne meniť Všeobecné Obchodné Podmienky. V prípade že
Objednávateľ má v mysle odchíliť sa od Všeobecných Obchodných Podmienok, objednávateľ má
právo písomne oznámiť Prevádzkovateľovi žiadosť o úpravu zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmeny
identifikačných údajov zmluvných strán sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie
dodatku k zmluve, ale zmluvná strana je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej
zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
Pri nedorozumení strany sa pokúsia dohodnúť mierovou cestou, pri neúspechu zmierovacieho
konania odovzdajú právo na rozhodnutie pre Mestský Súd v Miškolci, respektíve Krajský Súd v
župe Borsod – Abaúj – Zemplén.
Vzájomný právny vzťah a zmluva je prijatá okamihom v prípade splnenia nasledujúcich
podmienok: uvedením potrebných údajov pre on-line registráciu, po potvrdení registrácie
prostredníctvom mailu, spolu so súhlasom s Všeobecnými Obchodnými Podmienkami.
Neregulované otázky a dotazy v prítomnej zmluve rozhodujú právne pravidlá Maďarska platné v
čase podpisu.
Platné od: 05.07.2011.
Szallas.hu Ltd.
Adresa: 3529 Miskolc Lévay József u. 2.
Tel: +421 (0)2 2102 8608
Email: [email protected]
Web: www.hotelguru.sk
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY k zmluve o