GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Rožňava
Obec: KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie
Dátum vyhotovenia 28.09.2012
Čas vyhotovenia:
09:35:20
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1741
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
441
Výmera v m2
3069
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
0
Umiest
pozemku
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Kotleba Marian r. Kotleba, Mgr., Kráľovohoľská 6150/5, Banská
Bystrica, PSČ 974 11, SR
Dátum narodenia :
07.04.1977
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva N: 236/2012, NZ: 14389/2012- V 505/12 - 76/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Kún Jozef, PSČ 049 41, Krásnohorské Podhradie, č. 610, SR
Dátum narodenia :
27.05.1948
Titul nadobudnutia
1 / 45
Osvedčenie o dedičstve č. 4 D/683/05- Z 1148/06- 118/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Szaniszló Štefan r. Szaniszló, Hradná 211, Krásnohorské Podhradie,
PSČ 049 41, SR
Dátum narodenia :
21.02.1968
Titul nadobudnutia
15 / 180
ded. z 23.1.1941 č.d. 247, 216, Rozhodnutie PU č. 35/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 BASKAOVA Maria r.Gasparova
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
15 / 180
ded. z 23.1.1941 č.d. 247, 216, Rozhodnutie PU č. 35/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 GASPAROVA Magdalena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
15 / 180
ded. z 23.1.1941 č.d. 247, 216, Rozhodnutie PU č. 35/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Lévay Gabriel, Kyjevská 5, Rožňava, PSČ 048 01, SR
Dátum narodenia :
24.10.1957
Titul nadobudnutia
15 / 180
Osvedčenie o dedičstve č. 12D/67/04- Z 568/05- 77/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Darvašová Adela r. Darvašová a Štefan Darvaš r. Darvaš, 049 41,
Krásnohorské Podhradie, č. 526, SR
Informatívny výpis
36 / 180
Osvedčenie o dedičstve č. 4 D/683/05- Z 1148/06- 118/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 GASPAROVA Terezia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
48 / 180
1/2
4 / 180
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.09.2012
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
24.09.1960
Dátum narodenia :
23.03.1961
Kúpna zmluva V 1053/12 - 176/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Gáspár Juraj r. Gáspár, Letná 322/40, Rožňava, PSČ 048 01, SR
Dátum narodenia :
18.04.1962
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve č. 10 D/155/2010- Z 625/11- 37/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 GASPAR Jozef Lipova c.28 Krh.Podhradie 049 41
Dátum narodenia :
28.04.1932
Titul nadobudnutia
8 / 180
Osvedčenie o ded. D 211/01- Z 1090/01- 101/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 Kún Štefan, Rožňavská 9, Krásnohorské Podhradie, PSČ 049 41, SR
Dátum narodenia :
14.09.1949
Titul nadobudnutia
1 / 45
Osvedčenie o dedičstve č. 4 D/683/05- Z 1148/06- 118/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Szabóová Terézia r. Kunová, Lipová 20, Krásnohorské Podhradie, PSČ
049 41, SR
Dátum narodenia :
11.10.1951
Titul nadobudnutia
1 / 15
1 / 45
Osvedčenie o dedičstve č. 4 D/683/05- Z 1148/06- 118/06
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
2/2
Aktualizácia katastrálneho portálu:
22.09.2012
Download

1741 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z