OBČASNÍK PLIEŠOVSKÝCH EVANJELIKOV
Ročník VII.
August 2012
Slovo na úvod
„Potvrď, ó Bože Otče, čo si
pri nás vykonal, ...“ zaznelo
v Confirma Deus v našom
chráme Božom na slávnosť
Svätej Trojice pri príležitosti
konfirmácie 3. júna 2012.
Každá nedeľa je v našej
cirkvi sviatkom. Sú však sviatky výnimočné – výročné. Medzi ne bezpochyby patrí slávnosť Svätej Trojice. V našom
cirkevnom zbore je tento
sviatok ešte umocnený slávnosťou konfirmácie.
Tohto roku potvrdilo svoju krstnú zmluvu šesť dietok a stali sa riadnymi členmi nášho cirkevného zboru. V jednom z príhovorov k našim konfirmandom
zaznelo: „Všetci, celý náš cirkevný zbor z každého
nášho nového člena. Dnes ste ukázali, že spĺňate
podmienky stať sa riadnymi členmi. Budeme radi,
keď tento sľub dodržiavania viery našich predkov
splníte, že budete žiť v cnosti a verne pôjdete za
Kristom vo svojom živote...“ Len budúcnosť ukáže,
či radosť z našich nových členov bude opodstatnená, či lavice nášho chrám Božieho doplnia na službách Božích naši konfirmandi, či nám nebudú chýbať v cirkevno-zborovom živote. Pevne verím, že
námaha našej sestry farárky pri ich príprave nebola
márna a všetky nádeje, ktoré do nich vkladáme nezostanú len snom.
Leto sme teda začali takouto milou slávnosťou,
keď naše dietky preukázali výsledky svojej práce,
a to nielen na konfirmácii, ale koncom júna i na svojich vysvedčeniach. A nasledovali dva mesiace oddychu pre deti, ale aj pre nás dospelých. Všetci si
musíme odpočinúť. Všetci potrebujeme dni oddychu, keď sa uvoľníme a zbavíme napätia, na chvíľu
zabudneme na každodenné starosti a povinnosti
v zamestnaní. Viacej sa venujeme svojim deťom,
vnúčatám či priateľom a známym. Leto je časom
dovoleniek, jednodňových či viacdňových výletov.
Dôležité je, nech sme kdekoľvek, aby sme v tomto
čase pestovali blízkosť k prírode, lesom, zázrakom
kopcov, farebnej nádhere kvitnúcich kvetov, či zurčaniu potôčkov, ale aj nádhere kultúrnych pamiatok, ktorými je naša nádherná krajina posiata. Toto
je oddych pre naše telo i dušu. Však podľa slov
Číslo 2
biskupa Západného dištriktu brata Milana Krivdu
uverejnených v Evanjelickom posli spod Tatier 1.
augusta 2012: „...aj v čase leta, dovoleniek, však my
kresťania nemáme zabúdať na to, čo je pre nás najdôležitejšie – na Pána Boha. On dovolenku nemá.
Preto sa aj v čase oddychu máme správať a žiť tak,
aby na nás bolo vidno, komu patríme a v koho veríme. Lebo nepriateľ Boží stále číha aj na nás ľudí.“
A tak aj v tomto období dennodenne myslíme
a modlíme sa k nášmu Bohu a Jeho Synovi nášmu
Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Bez Neho by sme si nič
nepočali. On nás vedie. Každého z nás ochraňuje na
našich cestách. A keď aj dopustí, ale nikdy nás neopustí. A my oddýchnutí, odpočinutí a svieži môžeme
sa opäť vrátiť ku našim každodenným povinnostiam.
 Ján Macko,
dozorca CZ-u 
Konfirmačná
Vďaka Ti, drahý Bože, Otče náš,
že dožili sme tento krásny čas.
V ňom chceme svoj krst potvrdiť,
bázňou k Tebe sa celí ozdobiť.
Túžime vyznať, že si náš Pán,
že vzácny je nám tento chrám.
Nuž žehnaj, Kriste, naším krokom,
by nestáli sme mimo cirkvi, bokom.
Amen.
Téma
KONFIRMÁCIA
●
●
●
Obsah
KONFIRMÁCIA
UDALOSTI V HONTIANSKOM SENIORÁTE
ZBOROVÉ AKCIE
LETNÉ AKTIVITY PRE DETI A MLÁDEŽ
LETNÉ PODUJATIA PRE DOSPELÝCH
OZNAMY
2-3
4
5
6
7
8
Konfirmácia
Konfirmácia
byť prípad, že niektoré ešte nepokrstené dieťa je
prijaté predbežne na konfirmačnú výučbu.
V takomto prípade je táto konfirmačná výučba zároveň aj prípravou ku Krstu svätému. Tesne pred
konfirmáciou, ku ktorej sa dieťa pripravovalo, je
najprv pokrstené).
Aký je teda vzťah krstu a konfirmácie? Konfirmácia nie je obnovením krstnej zmluvy, ako sa to často
chápe. Krstnú zmluvu urobil s nami Boh a nie je potrebné ju obnovovať. Je proste navždy platná. Konfirmácia je len potvrdením krstných sľubov zo strany
dieťaťa, lebo tieto dali pri krste za neho rodičia alebo krstní rodičia. Treba, aby ich teda dieťa osobne
potvrdilo. Pri krste Boh krstenému dieťaťu povedal:
„Budeš mojim dieťaťom.“ Pri konfirmácii dieťa, ktoré medzitým vyrástlo, hovorí vlastnými ústami Bohu: „Áno, Pane, ja chcem byť Tvojím dobrým dieťaťom.“ V krste dali krstní rodičia miesto nemluvňaťa
určité krstné sľuby. Pri konfirmácii sa dieťa k týmto
krstným sľubom priznáva a potvrdzuje ich vlastnými
ústami.
Konfirmácia nie je sviatosť
Konfirmácia nie je z evanjelického hľadiska sviatosťou. Dôvodom je to, že nebola priamo Kristom
ustanovená, čo sa u každej sviatosti vyžaduje. Konfirmácia nie je sviatosťou aj preto, lebo nie je prostriedkom večnej Božej milosti, akým každá sviatosť
je. Konfirmáciou nedostávame ani odpustenie hriechov, ani večnú slávu. Konfirmácia nedáva večnú
milosť Božiu. Má však určitý znak sviatosti – skladanie rúk ako viditeľné sklamanie. A má aj charakter
indelebilis (trvalý) – konfirmáciu nemožno v živote
nikomu opakovať, je možná len raz v živote.
Židovský obrad „bar micva“ a konfirmácia
Je to pozoruhodný vývoj v reformácii. Znamená
totiž priblíženie konfirmácie k starožidovskému obradu „bar micva“, keď dvanásťročný židovský chlapec (dvanásťročný Ježiš v chráme!) sa stával dospelým členom Izraela so všetkými náboženskými povinnosťami dospelého žida s celou mravnou
a právnou zodpovednosťou. Až do obradu „bar micva“ bol mladý žid chápaný ako dieťa. Nábožensky,
morálne i právne zodpovedal za neho jeho otec. Ale
v deň, keď sa konal v synagóge obra „bar micva“
(syn prikázaní – tento obrad sa konal individuálne
v týždni po dosiahnutí 12 rokov), prečítal židovský
otec v bohoslužobnom zhromaždení formulu: „Nech
je požehnaný Ten, ktorý ma teraz oslobodil od všetkej zodpovednosti za neho“. Od tej chvíle sa stával
mladý žid dospelým údom židovského zboru. Ako už
cirkevne dospelý bol po prvý raz vedúcim synagógy
vyzvaný, aby prečítal Tóru celému bohoslužobnému
zhromaždeniu. Bol už počítaný do minjanu (do počtu desiatich židov, ktorých prítomnosť je potrebná,
aby sa mohla začať židovská bohoslužba. U židov
totiž, ak na bohoslužbe nie je prítomných 10 mužov,
sa bohoslužba nemôže začať). Takto sa vyvinula aj
konfirmácia v reformačných cirkvách ako obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého úda cirkvi.
Naša konfirmácia je akoby viac zahľadená do minulosti (potvrdenie krstného sľubu, ukončenie detského katechumenátu) a tak je neraz chápaná deťmi
ako rozlúčka s cirkvou. Naproti tomu židovská „konfirmácia“ (bar micva) má hlavný dôraz práve v tom:
teraz sa to s tebou v bohoslužobnom zhromaždení
začína. Židovstvo teda nemá jednu slávnostnú „konfirmáciu“ v roku, chápanú ako dobre organizovanú
„show“, ale má akési „minikonfirmácie“ chlapcov po
dosiahnutí 12 rokov vždy v sobotu.
Teologický zmysel konfirmácie
Pre správne teologické pochopenie konfirmácie
je dôležité rozlišovať štyri základné aktivity, ku ktorým v nej dochádza: aktivita Božia, aktivita cirkevného zboru, aktivita konfirmandov a aktivita kňaza.
Božia aktivita pri konfirmácii má štvoraký charakter: spečatenie, vyslanie, žehnanie a posilnenie.
Aktivita cirkevného zboru pri konfirmácii má
taktiež štvoraký charakter:
 preskúšanie zo znalosti kresťanského učenia –
deti majú byť pri konfirmácii preskúšané zo znalostí kresťanskej viery. Konfirmácia je zavŕšením
tzv. iniciačného katechumenátu. Takýto dvojaký
katechumenát začiatočníkov (predkrstný, iniciačný) a pokročilých rozlišovali už v prvotnej cirkvi.
 pripustenie – cirkevný zbor dáva konfirmandom
právo zúčastňovať sa na prijímaní Večere Pánovej spolu s celým zborom. Zároveň konfirmand
dostáva v súhlase s cirkevnými poriadkami aj ďalšie práva: byť krstným rodičom, byť kresťanským
svedkom pri cirkevnom sobáši, byť cirkevne sobášený, po dosiahnutí predpísaného veku hlasovať na cirkevných konventoch, mať volebné právo pri voľbách v cirkevnom zbore, ako aj byť volený do cirkevných funkcií. Tu je konfirmácia určitou analógiou s „bar micva“.
 modlitebný príhovor – cirkevný zbor sa zúčastňuje aktívne na konfirmácii tým, že sa za konfirmandov vo chvíli konfirmácie modlí.
 začlenenie – cirkevný zbor berie na seba úlohu,
aby konfirmandov, keď sa už stali plnoprávnymi
a plnopovinnostnými údmi cirkvi, začlenil do zborovej práce, každého podľa jeho chariziem. Živý
zbor začleňuje konfirmandov predovšetkým do
práce s pokonfirmačnou mládežou.
Vzťah Krstu svätého a konfirmácie
Konfirmácia je v priamom vzťahu s Krstom svätým. Krst musí konfirmáciu vždy predchádzať. Preto
nemožno konfirmovať nepokrsteného. Konfirmácia
teda nemá samostatnú hodnotu bez Krstu svätého.
Konfirmácia je niečo, čo má po krste nemluvňaťa
nasledovať v jeho dospelosti. (Samozrejme, môže
2
Konfirmácia / Anketa
Aktivita konfirmandov je trojaká:
 potvrdenie – konfirmandi potvrdzujú krstný sľub,
ktorí dali kedysi pri krste miesto nich krstní rodičia. Týmto potvrdením krstných sľubov sa dostáva krst detí na úroveň krstu dospelých.
 vyznanie – pri konfirmácii konfirmandi verejne
vyznávajú kresťanskú vieru (odriekajú Vieru všeobecnú kresťanskú). Na prahu dospelosti sľubujú, že sa jej budú pridŕžať. Sľubujú vernosť aj svojej cirkvi.
 odovzdanie sa – konfirmácia je aj odovzdaním
svojho života zo strany konfirmanda na Božiu
službu. Konfirmandi sľubujú, že sa budú vystríhať
hriechov a plniť vo svojom živote Božiu vôľu.
Konfirmácia, keď ju konfirmand berie vážne, je
schopná dieťa „spečatiť“ v kresťanskej viere,
utvrdiť v nej tak, že táto pečať nie je až do smrti
narušená.
Aktivita kňaza pri konfirmácii sa môže zhrnúť do
jedného slova: utvrdenie v kresťanskej viere. Pod
týmto pojmom je zahrnuté všetko, čo sa s dieťaťom
pri tejto slávnosti deje prostredníctvom kňaza. Kňaz
tu stojí na Božom a Kristovom mieste. On konfirmuje, teda utvrdzuje dieťa v kresťanskej viere tým, že
mu skladaním rúk sprostredkuje Božiu milosť Ducha
Svätého, ak dieťa naozaj otvorí svoje srdce pre tento nebeský dar. Dieťa konfirmuje a utvrdzuje
v kresťanskej viere tým, že mu skladaním rúk sprostredkúva i Božiu silu a žehnanie do životných bojov,
že ho v konfirmačnej príprave učil spoznávať kresťanskú vieru, ale zároveň ho i vychovávať za uvedomelého kresťana, keď mu na sebe samom dával
príklad kresťanského života tak, že to dieťa priťahovalo a oslovovalo, nadchýnalo a podnecovalo pre
kresťanský život. Ak toto chýba, dieťa je kňazom
konfirmované iba formálne.
Farár ponecháva na svedomie každého konfirmanda, ako si vezme k srdcu svoju konfirmáciu.
Konfirmuje všetkých, ktorí sú ochotní krstné sľuby
potvrdiť, aj keby to robili len formálne. Je to možné
takto urobiť preto, lebo človek potvrdzuje svoje
krstné sľuby nielen pri samej konfirmácii, ale vlastne
po celý život. Aj keby v momente konfirmácie dieťa
ešte nedorástlo do duchovnej zrelosti, aj tak má
konfirmácia svoj zmysel, pretože je to udalosť, ktorá
sa rozprestiera na celý ďalší život človeka. Preto aj
keby niektorý konfirmand dal svoje konfirmačné
sľuby len formálne, v ďalšom svojom živote môže
dospieť k živej viere.
miesto v živote mladého človeka? Chcú to deti či ich
rodičia? Vyšli sme do ulíc, za mladými, aby sme vám
priniesli odpovede aj na tieto otázky. A poviem vám,
aj my sme boli šokovaní výsledkom.
Prečo si sa rozhodol ísť na konfirmáciu? Tak znela prvá otázka a odpovede boli viac než hrejivé. 10
z desiatich opýtaných išlo na konfirmáciu bez potenciálneho domáceho násilia. Konfirmácia je pre
mladých branná ako samozrejmosť, keď od škôlky
navštevujú besiedky a chodia na hodiny náboženstva v škole. Tu je pár výpovedí:
„Ísť na konfirmáciu bolo moje vlastné rozhodnutie. Chcela som byť kresťanka a chcem mať svadbu
v kostole. “
Erika Ďuríková
„Neviem, ja som ani nerozmýšľala nad tým či
chcem. Proste som išla pretože už od malička chodím na náboženstvo a nejako mi to k tomu patrilo a
máme dobrú pani farárku, ktorá nás ku tomu viedla.”
Martina Debnárová
Čo ti konfirmácia dala? Žiješ podľa toho, čo si sa
tam naučil/a?
Druhá otázka dala milým deťom pekne zabrať.
Mnohé z detí sa skutočne zamysleli nad významom
konfirmácie v ich živote, čo nás len teší. Odpovede
neboli, žiaľbohu, až tak kladné. Konfirmácia deti
naučila veľa, no dva roky na výučbe samo o sebe
zjavne nestačí na to, aby sa deťom zmenil celý život.
Tu sú ich odpovede.
„Vďaka konfirmácii môžem prijímať Večeru Pánovu, a myslím, že áno, žijem podľa toho.”
Ďáška Jaďuďová
„Neviem či presne podľa toho žijem lebo naozaj
do toho kostola tak často nechodím aj keď by som
chcela. Ale napríklad to modlenie si pamätám, že
ešte aj pred konfirmáciou sme sa sami od seba chytili za ruky a začali sa modliť, aby nám to vyšlo a to
modlenie mi ostalo, lebo napríklad nezaspím už bez
toho ... a tá konfirmácia mi dala toho dosť lebo cítim
sa biť silnejšia, že nie som na všetko sama, že vždy
sa mám na koho obrátiť.”
Maťka Debnárová
„Asi nie.”
Filip Paľovič
Prečo si myslíš, že tak klesla účasť detí na konfirmácii?
Na tretej otázke sa väčšina opýtaných zhodla. Porovnávali účasť detí na konfirmácii teraz a pred nejakými tridsiatimi rokmi. Zatiaľ, čo vtedy aj 20-30
detí nebola výnimka, teraz sa ich ledva nazbiera 8.
Práve naša mládež má najbližšie k deťom, ktoré sú
síce z evanjelických rodín, ale na hodinách náboženstva, nie to ešte na konfirmačnej príprave o nich
niet ani slova. Deti zaťato tvrdia:
„Lebo ich to nezaujíma. Nezaujíma ich to, čo sa
tam môžu naučiť o kresťanstve o viere v Pána Boha.
Lebo veľa ľudí na Pána Boha neverí.” Erika Ďuríková
„Tak asi nie sú k tomu tak vedené ako predtým.“
Peťka Cúttová
 Zdroj: Evanjelický posol spod Tatier,
spracovala Mgr. Katarína Kmecová 
Anketa
Mami, musím ísť na konfirmáciu?
Tak znie otázka mnohých mladých ľudí, ktorí sú
nie tak celkom dobrovoľne posadení do lavíc konfirmačnej výuky. Alebo aj nie. Má konfirmácia ešte
3
Anketa – pokračovanie / Udalosti v Hontianskom senioráte
„Trápne hrdinstvo, no keby ich rodičia k viere
viedli odmala, mohlo by to byť inak. “
Dáška Jaďuďová
„Myslím si, že niekedy aj dosť rodičia tie deti nútili chodiť na konfirmáciu a viedli ich k tomu náboženstvu, ale teraz im už na tom nezáleží .Napríklad aj
moji rodičia mi povedali, že sa mám rozhodnúť sama, lebo oni ma nechcú nútiť ako ich nútili .A je jasné, že málo detí povie, že tam chce ísť samo od seba, veď kto by chcel učenie na vyše .”
Maťka Debnárová
Výsledok ankety je zarážajúci. Naši mladí, budúcnosť nášho cirkevného zboru je síce chabá, nie v
kvalite, ale v počte. No v srdci majú vieru aj Boha.
Chcú chodiť na cirkevné akcie, na konfirmáciu, vidia
jej zmysel. Smutné však je, že ten zmysel ich rodičia
prehliadajú. Zjavne nepotrebujú Boha vo svojich
životoch. Nepotrebujú, aby ich deti žili vo viere v
dobro, v spravodlivosť, v nášho úžasného Boha. Je
zbytočné nadávať na túto mládež, na to, čo robia a
čo nerobia, kým ich rodičia a starí rodičia im neukážu, ako správne žiť. Ako žiť v Bohu.
Seniorálne stretnutie rodín
Mužský a ženský pohľad na modlitbu
Modlitba ako prepotrebný rozhovor človeka s
Bohom bola témou stretnutie rodín Hontianskeho
seniorátu, ktoré sa konalo 15. apríla 2012.
Účastníkov privítal dozorca babinského CZ-u Jaroslav Melaga. Vedúca seniorálneho vnútromisijného výboru Miroslava Balková informovala o akciách,
ktoré sú naplánované na tento rok. So svojím programom vystúpili aj deti.
O modlitbe hovoril v prednáške Peter Dubec zo
Žiaru nad Hronom. Nasledovali semináre, v rámci
ktorých sa skupina mužov s domácim farárom Romanom Sarvašom zamerala na svoj pohľad na modlitbu. Ženy svoje myšlienky prezentovali v skupine
pod vedením Eleny Fujeríkovej, farárky v Sáse. Semináre boli predovšetkým zamerané na svedectvá o
sile modlitby.
 zdroj: EPST, autor: Anna Murínová 
Seniorálne stretnutie detí
 Martinka Rievajová 
Ako každý rok, aj tento, sa konalo seniorálne
stretnutie detí. Naše deti sa na toto stretnutie veľmi
tešili, čo sa potvrdilo aj tým, že autobus bol poriadne preplnený a tak sa tam išlo aj autami. No neboli
tam len deti z Pliešoviec, ale aj zo Sásy a z Devičia.
Okrem nich sa stretnutia zúčastnili aj zopár rodičov
a starých rodičov.
Stretnutie sa konalo v Banskej Štiavnici a tému
stretnutia Dve cesty ku šťastiu mala sestra Mgr.
Martina Krivdová zo Zvolena. Po zaujímavom a pestrom programe v kostole, vyhladovaní sme sa posilnili dobrým obedom a potom sme spoznávali krásy
Štiavnického zámku. A kto nevládal, tak si niečo
vyrábal na tvorivých dielňach, ktoré viedla sestra
farárka Mgr. Anna Kukulová z Cerova.
Úspechy mladých cirkevníkov
Evanjelická cirkev organizuje v priebehu roka súťaže rôzneho druhu, v ktorých môžu predviesť svoj
talent a schopnosti mladí cirkevníci.
Pravidelne sa už niekoľko rokov zapájame do Biblickej olympiády. Seniorálne kolo sa tentoraz konalo
16. marca 2012 v Základnej škole v Banskej Štiavnici. Víťazkou svojej kategórie sa stala naša Zuzka
Černecká a postúpila do celoslovenského kola. To sa
uskutočnilo 4. mája 2012 v Liptovskom Mikuláši. Na
celoslovenskom kole sa zúčastnilo 71 súťažiacich.
Odborná porota vybrala na tohtoročnú súťaž biblické témy zo Starej zmluvy - patriarchov a z Novej
zmluvy - Ježišove podobenstvá. Zuzka sa
v celoslovenskom kole síce neumiestnila na popredných priečkach, ale úspešne reprezentovala náš
cirkevný zbor.
Svoje zastúpenie sme mali aj v celoslovenskej výtvarnej súťaži pod názvom „Namaľuj erb svojho cirkevného zboru“. Cieľom tejto súťaže bolo motivovať
žiakov k tvorbe erbov pre
svoj cirkevný zbor a zaujímať sa o život v cirkevnom
zbore. Porota, ktorej členmi
boli aj akademický maliar
a sochár, ocenila troch najlepším v dvoch kategóriách.
V prvej kategórii si prvú
cenu získal Kristián Krankuš
z nášho cirkevného zboru.
Obidvom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a
gratulujeme.
 Mgr. Katarína Kmecová, zborová farárka 
Seniorálne stretnutie
konfirmandov a mládeže
Kresťanstvo nie je choroba. Tak znela hlavná téma stretnutia konfirmandov a mládeže Hontianskeho seniorátu, ktoré sa konalo v Krupine.
Účastníkov privítal senior M. Dubek a hudobno –
spevácka mládežnícka skupina z domáceho cirkevného zboru. Na hlavnú tému prednášal Stanislav
Gurka z Veľkého Slavkova. Zdôraznil, že človek je
zdravý len vtedy, ak je jeho život v rukách Pána Ježiša.
V programe vystúpila Debora Jägers z Nemecka,
ktorá pôsobí ako misionárka v africkom štáte Malawi. Rozprávanie o ťažkom živote detí dopĺňala prezentáciou, fotkami i viacerými predmetmi tamojších
obyvateľov.
 zdroj: EPST, autor: Anna Murínová 
 spracované podľa článkov na www.ecav.sk 
4
Zborové akcie v máji a júni
Poobedie diakonie
ktoré sa v rámci nej vyzbierali a to 224,06 € boli
využité na letné aktivity pre deti, akými bol karneval, detský tábor, opekačka, občerstvenie na detskej
brigáde a vodný futbal.
Ďakujeme všetkým, ktorí zakúpením tombolového lístka podporili činnosť a aktivity CZ-u.
Jedna nedeľa v roku je v našom zbore venovaná
starším bratom a sestrám a už tradične nesie názov
Nedeľa diakonie. Tento deň pripadol na 6. mája
2012 a zúčastnilo sa na ňom vyše 75 bratov a sestier.
Slávnosť sa začína v chráme Božom prislúžením
sviatosti Večere Pánovej. Ako spomienku na tento
deň dostali všetci prítomní záložku s krásnymi slovami z Písma svätého zo Žalmu 23, 6: „Len dobrota
a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho
života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé
časy.“ Chvíle v chráme Božom spríjemnil prítomným
aj zborový spevokol. Po ukončení služieb Božích sa
konalo malé občerstvenie v zborovom dome, kde sa
družne debatilo a kde sa mnohí starší videli s ostanými ich kamarátmi, kamarátkami, s ktorými sa
veľmi cez rok kvôli zdravotným dôvodom nevidia.
Iste mnohí sa už teraz tešia na ďalšie spoločné
stretnutie. A my „organizátori“ sa tešíme tiež.
 pe 
Rodinné Služby Božie
Karneval
Naše posledné júnové služby Božie dostali prívlastok rodinné a veru rodinnými aj boli. Do programu boli zapojení všetci, od najmenších vnúčat, cez
rodičov, dcéry aj synov až po starých rodičov. Každý
poslúžil, či už čítaním biblických textov, spevom
piesní, modlitbou.
Určite však najzvláštnejšie, čo upútalo pozornosť
všetkých, keď vstúpili do kostola, bol stan, ktorý bol
postavený pri oltári. Nikto tomu nerozumel. Čo robí
stan v kostole? Prečo ho tu nechali? Odpovede na
tieto otázky zodpovedala naša pani farárka vo svojej
kázni, kde prirovnala stan ku kostolu. Tak ako stan,
chráni pred dažďom a poskytuje úkryt, teplo a bezpečie, aj kostol je miesto, kde nájdeme tú najlepšiu
ochranu, pokoj a najbezpečnejší úkryt. Služby Božie
spestrili svojim vystúpením aj spevokol a deti.
Program pokračoval aj poobede, kedy sa už tradične konal koncoročný karneval, kde sa opäť stretli
tie najrôznorodejšie bytosti a bytôstky z okolia širokého aj úzkeho, blízkeho aj ďalekého. Vypočuli si
krátky príbeh, zamyslenie, potom splnili viac i menej
náročné úlohy, za ktoré si vyslúžili sladké odmeny
a pred tým, ako sa rozišli do svojich domovov, pochutili si na dobrotách od šikovných mamičiek, či
starých mám a mohli si aj zatancovať, ale hlavne
takto spolu ukončiť školský rok a privítať letné
prázdniny.
 Mgr. Katarína Kmecová,
zborová farárka 
Výnimočná nedeľa
Druhá májová nedeľa bola výnimočná. V rámci
hlavných služieb Božích sa konali dve slávnosti. Prvá
bola venovaná mamám a starým mamám pri ich
sviatku, potom nasledoval úvod presbyterov do ich
zborových funkcií.
Úvod zborového dozorcu brata Jána Macku,
presbyterov, brata kostolníka Ľubomíra Jaďuďa
a sestry kantorky Kataríny Jaďuďovej vykonal brat
senior Hontianskeho seniorátu Miroslav Dubek.
Povzbudil ich všetkých v práci, ktorá ich čaká a poprial im všetkým veľa Božieho požehnania.
Pri východe z chrámu Božieho boli všetky mamy a
staré mamy obdarené krásnym darčekom, ktoré
pripravili pani učiteľky. Po týchto slávnostiach v
chráme Božom sa prítomní „oslávenci“ vybrali na
spoločný slávnostný obed.
No nedeľa sa tým ešte neskončila. Poobede sa
konali v Zaježovej nešporné služby Božie. Aj tie boli
venované mamám a starám mamám. Po skončení
sa prítomné nerozchádzali hneď domov, ale aj pre
ne sa konala malá oslava. Pri vzájomných rozhovoroch, káve a zákuskoch si posedeli, pospomínali a
oslávili ten svoj krásny deň.
 Janka Kúnová,
členka VMV 
III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci
29. jún – 1. júl 2012
Bratia a sestry z nášho CZ-u sa zúčastnili hlavných
služieb Božích, ktoré sa konali na Námestí republiky
30. júna. Napriek veľkej horúčave sa tu zišlo okolo
tritisíc veriacich z celého Slovenska i zo zahraničia.
Na televíznych obrazovkách služby Božie sledovali
ďalšie tisícky ľudí. Slávnostnou kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik. V
kázni zdôraznil, že nás všetkých spája láska Ježiša
Krista, láska, ktorá je dokonalá a nikdy neprestane.
V závere sa zhromaždeniu prihovoril vedúci Kancelárie prezidenta republiky Milan Čič, ktorý pozdravil veriacich v mene pána prezidenta Ivana Gašparoviča.
 Mgr. Katarína Kmecová,
zborová farárka 
Majáles
Aj tento rok sme sa známi aj neznámi 18. mája
večer stretli vyobliekaní, v dobrej nálade
a pripravení stráviť príjemný a zábavný večer na
našom Majálese. Do tanca nám hrala už tradične
hudobná skupina z východného Slovenska a tak ako
po minulé roky nechýbala ani tombola. Peniaze,
 spracované podľa www.ecav.sk 
5
Letné aktivity pre deti a mládež / Letné podujatia pre dospelých
Detský tábor Dudince
Voda, vodka, vodička
Druhú júlovú nedeľu sa 32 detí z Pliešoviec a
Hodruše-Hámrov a ich vedúci stali obyvateľmi mesta Jeruzalema. Počas celého týždňa na chate na Donovaloch pozorne sledovali príbeh o Nehemiášovi a
spoločne budovali zničené hradby mesta Jeruzalema.
Aby celý deň zvládali, začínali každý deň rozcvičkou a v dopoludňajšej téme sa krok po kroku učili,
čomu všetkému pri opravách hradieb musel Nehemiáš čeliť. Svoje sily si merali v rôznych športových
disciplínach. Zažili aj kopec zábavy - najmä pri večerných stretnutiach. V piatok každý jeden z nich
dostali čestné občianstvo mesta Jeruzalema.
Vďaka Pánu Bohu za všetkých, ktorí sa tohtoročného tábora zúčastnili. A už sa tešíme na letné
prázdniny v budúcom roku.
Písal sa 10. august 2012 a plocha areálu okolo
zborového domu sa zmenila na vodný raj. Doslova.
Prišli deti z Krupiny, Sásy, Zaježovej, no najmä našich Pliešoviec a spoločne si vychutnávali pálivé
lúče slnka. Vyše tridsať detí a zopár nadšených pozorovateľov sa po rozdelení do tímov s úsmevom
pustilo do hry. Bol pre nich nachystaný vodný futbal, kde boli viac na zemi oni ako samotná lopta.
Plachty nepoužili na spánok, ale ako odrazové plochy pre sáčok s vodou. Na trampolíne, ktorá bola
veľkoryso do zborového domu spolu s inými preliezkami pre využitie širokého okolia nedávno dokúpená, ukázali svetu svoje mokré choreografie a jeden
po druhom, s lišiackym výrazom v tvári, hádzali
mokré sáčky. Všetci boli tak úžasní, že dodnes nie sú
odtajnené výsledky mokrých súbojov. Paradoxne sa
vodný raj neskončil vo vode, ale pri ohni, kde si
účastníci po pár hodinovom hladovaní slastne zjedli
svoje špekačky. Mnohí odchádzali napapaní, iní červení od slnka, niektorí modrí od dokopania, ale spoločný znak bol jeden. Úsmev na tvári.
 Mgr. Katarína Kmecová,
zborová farárka 
Mládežnícky tábor
Od 21. do 27. júla 2012 boli mládežníci z Pliešoviec a Krupiny v Rejkove pri Tisovci. Téma, ktorá ich
sprevádzala celým táborom, bola „Kto je Ježiš?“.
Odpoveď hľadali počas večerných tém aj na raňajších skupinkách.
Tak ako na každom poriadnom tábore, aj na tomto zažili kopec dobrodružstiev, ako napríklad lezenie
na skalu, strieľanie zo vzduchovky a nočný prepad.
Program tábora tvorilo aj množstvo hier, pri ktorých
sa mládežníci skamarátili, a nakoniec už bolo úplne
jedno, kto bol z Pliešoviec a kto z Krupiny.
Sme vďační Pánovi za všetko, čo sme mohli počas
tohto tábora zažiť a počuť. Mali sme možnosť vidieť
Jeho starostlivosť, a to najmä cez našich obetavých
kuchárov a mládežníkov z Tisovca, ktorým aj touto
cestou ďakujeme.
 Martinka Rievajová 
Aj hlasivky potrebujú prázdniny
 Eva Janotová,
účastníčka tábora z CZ Krupina 
Prázdniny sú v plnom prúde. Slniečko, oddych a
pohoda. Práve prázdninovú pohodu si začali vychutnávať od piatku 20. júla 2012 členovia zborového spevokolu. Spontánny nápad niektorých členov
spoločne stráviť popoludnie, vyústil do posedenia
pri guľáši v zborovom dome. Jedna vec je nápad a
druhá jeho realizácia, ale vďaka sponzorstvu pani
Irenky Bláhovej a šikovným rukám členiek spevokolu, všetko vyšlo podľa plánu. Po chutnom guľáši prišli na rad aj naše spevácke vlohy. Záhradou zborového domu sa niesli smutné i veselé ľudové melódie, ale v mysli sa vynárali aj spomienky na pekné
chvíle v živote nášho spevokolu a často vyčarili aj
náš úsmev. S pribúdajúcou tmou ubúdalo koláčov a
pagáčov z mís, čo značilo čas rozlúčiť sa. Oddychový
čas si vybrali aj naše hrdlá, aby sme sa v auguste
mohli opäť pustiť do našej „speváckej“ práce, ktorou chválime nášho Trojjediného Pána Boha.
Keď neprišiel vodný futbal...
18. júla 2012 bol horúci letný deň, v ktorý mali
deti plakať radosťou, že si môžu zahrať vodný futbal. Futbal sa nedostavil. A tak s maximom rozumového vypätia sa na fare odohral zápas storočia
v známej disciplíne s názvom ,,Sáčkobal“. Úlohou
súťažiacich bolo pomocou plachty prehodiť sáčok na
súperovu stranu tak, aby súperovi sáčok s vodou
spadol a voda sa vyliala. Ak to súper svojou plachtou chytil, prehadzoval on. Po napínavom mnohominútovom zápase všetci vyhladli a tak bolo nutné
zápas odložiť na inokedy a ísť sa poriadne najesť
špekačiek. Deti sa zabavili, dospelí najedli a Bohom
požehnaný deň bol za nami.
 Martinka Rievajová 
 Mgr. Anna Ratkovská,
poddozorkyňa CZ-u a členka spevokolu 
6
Letné podujatia pre dospelých
Zborový výlet
stužkami. V priebehu leta sa konali dve stretnutia,
na ktorých sa „žehlilo“. Účastníčky si mohli vyskúšať
techniku enkaustika, ktorej podstatou je tvorba
prevažne abstraktných obrazov pomocou špeciálnej
žehličky a prírodných farebných voskov. Ďalšie tvorivé stretnutia sa chystajú v nasledujúcich mesiacoch a všetkých, nielen ženy srdečne pozývame.
Čaká nás pletenie košíkov z pedigu, vyšívanie, háčkovanie a určite aj vianočné tvorivé dielne.
 Ing. Bibiana Valentíková,
presbyterka CZ-u 
Leto – čas oddychu a dovoleniek sa pomaly končí. Každý z nás si zaslúži trošku „vypnúť“ a venovať
sa svojej duši a telu, venovať sa svojim priateľom,
svojim bratom a sestrám vo viere. V našom cirkevnom zbore je už veľmi peknou tradíciou v tomto
letnom období poriadať zborové výlety. Tie to výlety
sú spojené s návštevou služieb Božích v niektorom
z našich cirkevných zborov a prehliadkou pamätihodností či prírodných krás v blízkom okolí daného
cirkevného zboru.
V tomto roku sme navštívili Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline. Zborovou farárkou je spolužiačka našej sestry farárky Mgr. Oľga Kaňuchová
a Mgr. Marián Kaňuch. V dopoludňajších hodinách
sme sa zúčastnili služieb Božích. Po ich skončení
sme v zborovom dome pri občerstvení posedeli
s členmi domáceho CZ-u. Zboroví farári a brat kurátor nás zoznámili so životom a prácou CZ-u. po obede v Rajeckých Tepliciach sme navštívili kúpele Rajecké Teplice. Pastvou pre oči bol najväčší betlehem
na Slovensku v Rajeckej Lesnej a výstava drotárskeho umenia na Budatínskom zámku. Oddyychom po
ceste autobusom bola prehliadka parku pri Budatínskom zámku. Cestou domov sme sa zastavili na Krahuliach pri Kremnici a postáli sme na pomyslenom
„strede Európy“.
Vrátili sme sa pozdných večerných hodinách
unavení, ale plní bohatých zážitkov v milej spoločnosti spolubratov a spolusestier nášho cirkevného
zboru. S vďakou Pánu Bohu, že nás na našom výlete
ochraňoval a viedol, sme sa rozišli do našich domovov. Taký bol 19. august 2012. Tešme sa už na zborový výlet 2013.
 Ján Macko, dozorca CZ-u 
Rozhlasové Služby Božie
Po dvoch cvičných nedeliach sme 15. júla 2012 išli už naostro. Práve túto 6. nedeľu po Svätej Trojici
pri našom chráme Božom zaparkoval prenosový voz
Slovenského rozhlasu.
Priebeh služieb Božích zostal nezmenený. Témou
kázne bol hlad ako jeden z najväčších nepriateľov
ľudstva. A to ako hlad fyzický (telesný), ak aj duchovný. Na organe hrala kantorka Mgr. Anna Ratkovská. Poslucháči si túto nahrávku vypočuť nasledujúcu nedeľu.
V ich hodnotení, ktoré prišlo z Generálneho biskupského úradu sa uvádza: „Celkovo môžeme
zhodnotiť rozhlasové služby Božie z Pliešoviec ako
výborne pripravené a zrealizované. Verím, že oslovili mnohých návštevníkov v chráme Božom, ako aj
pri rozhlasových prijímačoch – a to predovšetkým
spevom piesní, prednesom vhodne zvolenej piesne
spevokolu, dobre pripravenou a prednesenou kázňou slova Božieho, ako aj samotnou liturgiou služieb
Božích.“
 pe 
Návšteva brata farára Jána Lacku
Kúpalisko Dudince
Jeden letný augustový deň sme sa vybrali na návštevu do Bratislavy. Našim cieľom bolo stretnutie s
pánom farárom Mgr. Jánom Lackom. Všetci sme sa
na neho veľmi tešili a asi najviac ja, keďže som ho
poznala iba z rozprávania, z televízie a podľa hlasu, z
telefonovania. Bolo to ako Modré z neba, keďže
som si išla splniť sen, vidieť ho a iste aj jemu sme
splnili sen, že aj on mohol vidieť nás. :-)
V Bratislave nás čakala sestra Kyseľová, ktorá
nám robila sprievodkyňu a vďaka, ktorej sa toto
stretnutie vydarilo. To sa nedá ani opísať, aké bolo
uvítanie. To sa musí zažiť. Pre mňa niečo nádherné.
Všetci sme boli dojatí. Bola tam aj pánova farárova
dcéra, ktorá potom trávila zvyšok nášho výletu s
nami. S pánom farárom nám bolo skvele. Spomínali
sme, rozprávali a čas rýchlo utekal. Čo je nové v
Pliešovciach, ako sa máme, ako sa má on, na čo si
on pamätá, o tom by sme mohli rozprávať veľmi
veľa a dlho. Lenže nás čakala ešte cesta späť a tak
sme sa rozlúčili, poďakovali za prijatie a odišli.
Aj tento rok, cez toto teplé leto sme mohli ísť na
príjemný výlet na kúpalisko do Dudiniec. Ako minulý
rok tak aj teraz bolo veľmi teplo a samozrejme aj
veľmi dobre. Zabavili sme sa hlavne na tobogane
a šúchačke, ale ochladili sme sa aj v bazéne bez atrakcií, kde sme si zaplávali. Ja som si tento výlet
veľmi užila, stretla som sa s kamarátmi a zabavila sa
aj s rodinkou, hlavne s bračekom Tomáškom.
 Monika Šimová 
Tvorivé dielne
V období pred Veľkou nocou pani farárka rozbehla ďalšiu akciu, ktorá bola určená najmä cirkevníčkam so šikovnými rukami a záľubou v ručných prácach. Či už tých tradičných alebo modernejších. Doteraz sa stretávali iba pri pletení košíkov z pedigu.
No ako sa ukázalo záujem je aj o iné techniky.
V marci sa tieto tvorivé dielne niesli v téme ozdobovania kraslíc technikou zdobenia horúcim voskom
a falošným patchworkom, či už zbytkami látok alebo
 Mgr. Katarína Kmecová, zborová farárka 
7
Oznamy
Vykonané brigády
Na rovnakom mieste v prvom tohtoročnom čísle Pliešovského evanjelika ste si mohli prečítať, ako sa plánuje pokračovať v údržbe cirkevných objektov. Keby ste začali porovnávať
zistíme, že prevažná časť sa splnila. S potešením môžeme konštatovať, že sa podarilo vykonať niektoré práce aj mimo plánu.
Do konca augusta sa opravil plot medzi farskou a kantorskou záhradou, vyčistili sa škridle, ktoré sa použili pri oprave
strechy na hospodárskych budovách fary, upravili sa predzáhradky pred farou a zborovým domom, opravila sa preliezka v
zborovom dome (s pomocou OcÚ), zakúpila sa hojdačka a
trampolína do zborovom dome (z prostriedkov získaných
z projektu za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja) a pravidelne sa udržiavala zeleň okolo kostola, fary a zborového domu. Konala sa aj brigáda v Mlyne na Zaježovej.
 spracovalo: predsedníctvo CZ-u 
Od septembra opäť začíname...
Ďalšou aktivitou pre deti, ktorú chceme odštartovať je detský a dorastenecký spevokolom. Privítame
každého kto rád spieva. Veková hranica nie je neobmedzená. Vedúcimi bude naša sestra farárka a sestra Evka
Ľuptáková. Stretávať sa budeme v piatok od 17.00 hod. do 18.00hod. v zborovom dome.
Detská besiedka bude bývať v piatok od 16.00 hod. do 17.00 hod.
Pre vnútromisijné účely vydáva CZ ECAV v Pliešovciach. V počte 100 ks výtlačkov.
Náklady na tlač tohto čísla sú 0,50 €. Ak máte záujem prispieť článkom do časopisu, skontaktujte farský úrad, alebo ho
pošlite na mailovú adresu: [email protected]
Vydavateľ: Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Pliešovciach
Tlač: Bratia Sabovci s.r.o., Zvolen
Redakčná rada pe: Mgr. Katarína Kmecová, Mgr. Lucia Macková, Ing. Bibiána Valentíková, Janka Kúnová,
Martinka Rievajová
Adresa farského úradu: Jilemnického 359/10, 962 63 Pliešovce, tel. č.: 045/5562419
Číslo účtu CZ: 0401805926/0900
8
9
Download

Slovo na úvod Konfirmačná Téma KONFIRMÁCIA Obsah