ech Božie požehnanie a radosť života naplní každý
váš deň, nech vaša rodina nespozná v roku 2015
súženie starostí a problémov. ech vaše príbytky
navštívi šťastie, láska a zdravie, ktoré vás budú
sprevádzať každým vašim krokom.
Praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obce.
Z obsahu
Z rokovania obecného
zastupiteľstva
strana 3 - 4
Zo života našej školy
strana 12 - 13
Informácie k daniam a
poplatkom
strana 14 - 15
Zo života Športového
klubu
strana 18 - 19
STAROSTA
Ing. Ján Kamas
tel: 043 589 42 28
mobil: 0911 833 628
e-mail:
[email protected]
Ing. Ján Kamas
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Jozef Hubčík
Ján Hudec
Peter Jendrišek
Helena Jendrišková
Ing. Michal Kožienka
Tomáš Mintál
Mgr. Marta Suroviaková
Peter Zmrazek
Jolana Žúborová
Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou
dňa 29. októbra 2014
Pravidelné body programu
obecného zastupiteľstva - určenie overovateľov zápisnice:
Jozef Kukla a Jozef Matis,
schválenie programu rokovania
obecného zastupiteľstva a interpelácia poslancov.
Uznesenie č. 288
OZ berie na vedomie správu o
stave nedoplatkov a preplatkov
na dani z nehnuteľnosti, ostatných miestnych daniach a poplatku podľa zák. č. 582/2004
Z.z. k 24.10.2014.
Uznesenie č. 289
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 7/2014.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu
č. 8 v zmysle zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Uznesenie č. 290
OZ berie na vedomie výročnú
správu obce Dlhá nad Oravou za
rok 2013.
OZ berie na vedomie správu
audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
Uznesenie č. 291
OZ berie na vedomie vzdanie
sa funkcie hlavného kontrolóra
Milana Šnapka.
Uznesenie č. 292
OZ berie na vedomie žiadosť
starostu obce Ing. Jána Kamasa
o preplatení nevyčerpanej dovolenky v súlade s ustanovením §
2 ods. 2 zákona 253/1994 Z.z.
OZ schvaľuje v súlade s
ustanovením §2 ods. 2 zákona
253/1994 Z.z. preplatenie nevyčerpanej dovolenky za roky
2013 a 2014 ku dňu skončenia
súčasného mandátu starostu obce.
Uznesenie č. 293
OZ berie na vedomie žiadosť o
odkúpenie parcely KN-C 190/1.
Uznesenie č. 294
OZ doporučuje správnemu orgánu odpustenie úroku z omeškania za roky 2010 - 2014 v celkovej výške 724,14 Eur pre
daňový subjekt Agrodružstvo
Dlhá, družstvo Dlhá nad Oravou.
Uznesenie č. 295
OZ schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na byt č.
6 v obecnej nájomnej bytovke
do 28.2.2015.
Výsledky volieb do samosprávy
obce Dlhá nad Oravou konané
15. novembra 2014
Počet voličov 1110, účasť voličov vo voľbách 455, odovzdané
platné hlasy pre starostu 406,
dovzdané platné hlasy pre obecné zastupiteľstvo 450, účasť na
voľbách 40,99 %.
Za starostu bol zvolený Ing.
Ján Kamas, kandidoval za
koalíciu SMER-SD, SIEŤ,
Slovenská demokratická a
kresťanská únia-Demokratická
strana.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Tomáš
Mintál
(NEKA),
Peter
Zmrazek (KDH), Ján Hudec
(KDH), Helena Jendrišková
(SMER-SD), Jolana Žúborová
Uznesenia prijaté na
Uznesenia prijaté na ustanovujúcom
23. zasadnutí obecného zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Dlhá
zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou dňa 10. decembra 2014
nad Oravou dňa
OZ berie na vedomie určenie
OZ na ustanovujúcom zasad6. decembra 2014
zapisovateľa
a overovateľov
nutí prerokovalo informáciu o
Obecné zastupiteľstvo (OZ) na
svojom 23. zasadnutí prerokovalo: Pravidelné body programu obecného zastupiteľstva určenie overovateľov zápisnice:
Peter Jendrišek a Helena Jendrišková, schválenie programu
rokovania obecného zastupiteľstva a interpelácia poslancov.
Uznesenie č. 296
OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 9/2014.
Uznesenie č. 297
OZ berie na vedomie správu
starostu obce.
Uznesenie č. 298
OZ schvaľuje Súkromnej Základnej Umeleckej Škole
Chlebnice odpustenie poplatku
za prenájom kultúrneho domu a
poplatku vo vykurovacom období z dôvodu usporiadania
Vianočného koncertu dňa 14.
12. 2014.
výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obce, poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p., návrh zloženia
mandátovej a volebnej komisie,
overovateľov a zapisovateľa, návrh na zriadenie pracovných
komisií obecného zastupiteľstva,
návrh na zriadenie obecnej rady
a určenie mesačného platu
starostovi obce.
zápisnice, určenie členov mandátovej komisie a určenie členov
volebnej komisie.
Uznesenie č. 3
OZ poveruje Petra Zmrazeka
zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Uznesenie č. 4
OZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z.
(KDH), Ing. Michal Kožienka
(SIEŤ),
Peter Jendrišek
(SMER-SD), Mgr. Marta
Suroviaková (SMER-SD) a Jozef Hubčík (SIEŤ).
Náhradníci za poslancov obecného zastupiteľstva: Jozef
Mores (KDH), Ivana Furjelová (SIEŤ), Martin Horváth
(SNS), Alojz Špavor (KDH),
Jozef Geloň (SMER-SD) a Ján
Špavor (SNS).
Milan Šnapko
predseda volebnej komisie
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
plného úväzku mesačný plat
starostovi obce Ing. Jánovi
Kamasovi podľa § 4 ods. 1, bod
3 zvýšený o 40 % podľa § 4 ods.
2 vo výške, zverejnenej v súlade
s § 4 ods. 9.
Uznesenie č. 5
OZ berie na vedomie návrh
starostu obce na zriadenie
pracovných komisií.
OZ odročuje prerokovanie
zriadenia komisií obecného zastupiteľstva na najbližšie zasadnutie.
Uznesenie č. 6
OZ nezriaďuje obecnú radu.
Uznesenie č. 1
OZ berie na vedomie výsledky
volieb do orgánov samosprávy
obce a vystúpenie novozvoleného starostu.
OZ konštatuje, že novozvolený
starosta obce Ing. Ján Kamas
zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce a zvolení poslanci
obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2
a ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prijal pozvanie
prednosta Okresného úradu v D. Kubíne PaedDr. Ľubomír Bláha.
Uznesenia prijaté na 2. zasadnutí obecného
zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou zo dňa
16. decembra 2014
ného úradu v Dlhej nad Oravou
a na webovej stránke obce Dlhá
nad Oravou v termíne podľa §
18 a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov najmenej
40 dní pred dňom konania voľby.
Obecné zastupiteľstvo (OZ) na Uznesenie č. 11
svojom 2. zasadnutí prerokovaOZ schvaľuje za sobášiaceho,
lo:Pravidelné body programu poslanca Jána Hudeca.
OZ - určenie overovateľov
zápisnice: Jozef Hubčík a Ing. Uznesenie č. 12
Uznesenie č. 15
Michal Kožienka a schválenie
OZ zriaďuje Komisiu na
OZ berie na vedomie oboprogramu rokovania OZ.
Uznesenie č. 7
OZ berie na vedomie návrh
prílohy č. 6 k VZN 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Dlhá nad
Oravou.
OZ obce Dlhá nad Oravou
schvaľuje pozmeňujúci návrh
poslankyne Mgr. Marty Suroviakovej k prílohe č. 6 k VZN
2/2010.
OZ berie na vedomie konečné
úpravy znenia návrhu prílohy
č. 6 k VZN 2/2010 prednesené
starostom obce.
OZ schvaľuje prílohu č. 6
k VZN 2/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dlhá nad Oravou.
Uznesenie č. 22
Starosta obce poveril výkonom funkcie zástupcu starostu poslanca
Jána Hudeca.
ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení: predseda Peter Zmrazek, členovia Ing.
Michal Kožienka, Peter Jendrišek a Tomáš Mintál.
Uznesenie č. 9
Uznesenie č. 14
Uznesenie č. 10
OZ schvaľuje zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce
bez programovej štruktúry na
roky 2015 až 2017.
OZ schvaľuje rozpočet obce
Dlhá nad Oravou na rok 2015.
OZ berie na vedomie rozpočet
obce Dlhá nad Oravou na roky
2016 a 2017.
OZ schvaľuje odmenu pre poslankyňu Helenu Jendriškovú vo
výške 30,-- € v zmysle § 2 ods.
1c) Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou za aktívnu
prácu v prospech obce.
OZ ruší uznesenie obecného
zastupiteľstva obce Dlhá nad
Oravou č. 204 zo dňa 05.06.
2013.
Uznesenie č. 13
OZ berie na vedomie aktuálne
platné Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
obce Dlhá nad Oravou.
OZ určuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Dlhá nad Oravou,
platné od 17.12.2014.
Uznesenie č. 20
Uznesenie č. 21
Uznesenie č. 8
OZ berie na vedomie návrh
VZN 4/2014.
OZ vydalo VZN č. 4/2014
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Dlhá nad Oravou.
a územného plánovania p. Tomáša Mintála a členov p. Ing.
Michala Kožienku, Jozefa Hubčíka.
OZ volí za predsedu komisie
kultúrnej a sociálnej p. Helenu
Jendriškovú a členov p. Jolanu
Žúborovú, Petra Zmrazeka.
známenie s poverením na výkon
funkcie zástupcu starostu.
Uznesenie č. 16
OZ berie na vedomie Poučenie
oprávnených osôb podľa § 21
ods. 2 a 3 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
OZ deleguje do Školskej rady
pri Základnej škole s materskou
školou v Dlhej nad Oravou poslancov Jána Hudeca, Petra Jen- Uznesenie č. 17
driška, Ing. Michala Kožienku
OZ berie na vedomie poslaneca Jolanu Žúborovú s účinnosťou ké obvody a pridelenie jednotliod 16. 12. 2014.
vých obvodov poslancom obecného zastupiteľstva.
OZ v zmysle § 18a ods. 2 zá- Uznesenie č. 18
kona č. 369/1990 Zb. o obecnom
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu
zriadení v znení neskorších č. 10/2014.
predpisov vyhlasuje deň konania
voľby hlavného kontrolóra na Uznesenie č. 19
17. februára 2015 počas zasadOZ zriaďuje v súlade s § 15 zánutia obecného zastupiteľstva.
kona o obecnom zriadení č.
OZ určuje dĺžku pracovného 369/1990 Zb.:
času hlavného kontrolóra na 3,5
1.komisiu športu, mládeže
hodiny týždenne.
a školstva,
OZ schvaľuje podmienky na
2. komisiu životného prosobsadenie funkcie hlavného tredia, výstavby a územného
kontrolóra Obce Dlhá nad Ora- plánovania,
vou.
3. komisiu kultúrnu a sociálnu.
OZ poveruje povereného zaOZ volí za predsedu komisie
mestnanca obce Dlhá nad Ora- športu, mládeže a školstva p. Jávou, aby podmienky na obsa- na Hudeca a členov Mgr. Martu
denie funkcie hlavného kontro- Suroviakovú, Petra Jendriška.
lóra obce Dlhá nad Oravou
OZ volí za predsedu komisie
zverejnil na úradnej tabuli obec- životného prostredia, výstavby
OZ schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie
inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k stavu
k 31.12.2014 v zložení predseda: Tomáš Mintál a členovia:
Ján Hudec a Helena Jendrišková.
Uznesenie č. 23
OZ schvaľuje cenu 3,50 € za
m2 pri predaji obecného pozemku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.
Uznesenie č. 24
OZ berie na vedomie návrh
nájomnej zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
OZ berie na vedomie stanovisko starostu obce k nájomnej
zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
Uznesenie č. 25
OZ v Dlhej nad Oravou
berie na vedomie informáciu
Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytovaní
dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v
roku 2014.
OZ v Dlhej nad Oravou
súhlasí so záväzkom obce Dlhá
nad Oravou že proces obstarávania a schvaľovania zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu
obce Dlhá nad Oravou potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie
medzi Ministerstvom dopravy.
Voľby hlavného
kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Dlhej
nad Oravou oznamuje v zmysle
§ 18 a nasl. zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podmienky
na obsadenie pracovnej pozície
hlavného kontrolóra Obce Dlhá
nad Oravou
1. Predpoklady na výkon funkcie: ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie a bezúhonnosť.
2. Dĺžka pracovného času: 3,5
hodiny týždenne.
3. Zoznam požadovaných dokladov a listín: prihláška na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená
kópia, profesijný životopis v
slovenskom jazyku s prehľadom
doterajšej pracovnej praxe, výpis
z registra trestov nie starší ako 3
mesiace, písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných úda-
Prezident Andrej Kiska sa dňa
27. novembra 2014 rozhodol vyhlásiť referendum o ochrane
rodiny. Hlasovanie sa uskutoční
v sobotu 7. februára 2015 a pozostávať bude z troch otázok:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a
jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého
pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť detí
na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Výsledky referenda sú platné,
ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou
účastníkov referenda.
145. výročie narodenia
rímskokatolíckeho
kňaza
Jozefa Zošťáka, rodáka z Dlhej
Haviara (25.12.1914), rodáka
Referendum o rodine
Významné výročia v roku 2014
nad Oravou (18.2.1869). Ordinovaný 15.9. 1891 v Spišskej
Kapitule. Pôsobil v Zákamennom, v Lokci, V Nižných Ružbachoch, v Novoti a v Tvrdošíne.
130. výročie narodenia
rímskokatolíckeho
kňaza
Petra Matisa (21.3.1884), rodá-
ka z Dlhej nad Oravou, ktorý bol
ordinovaný 2.1.1910. Miesta pôsobenia: Zázrivá, Jablonka,
Hybe, Krivá, Poľanovice,
Sedliacka Dubová, Tvrdošín,
Zákamenný Klin a Horná Zubrica. Určité obdobie svojho života
bol vojenským kňazom (kurátom). Zomrel v roku 1928
v Košiciach.
120. výročie narodenia rímskokatolíckeho kňaza Jozefa
Daňka (1.8.1894), rodáka
z Dlhej nad Oravou ktorý bol ordinovaný 14.4.1918. Ako kaplán
pôsobil v Dolnej Lipnici, v Jablonke, v Hruštíne, v Teplej,
v Ruskinovciach, v Nižných
Ružbachoch a v Zázrivej. Od
29.1.1939 bol správcom farnosti
vo Valaskej Dubovej, kde
9.6.1940 tragicky zahynul.
100. výročie narodenia rímskokatolíckeho kňaza Jozefa
z Dlhej nad Oravou. Ordinovaný 15.9. 1891. Ako Kaplán pôsobil vo Veličnej, v Zákamennom, v Zázrivej, v Bobrovci
a v Hniezdnom. Správcom farnosti bol v Letanovciach, Ľubici,
vo Veľkej Lesnej a v Hladovke.
Určité obdobie pôsobil ako zastupujúci kňaz v Dlhej nad Oravou. V roku 1973 odišiel na odpočinok. Zomrel v Trstenej 2. 6.
1987.
130. výročie narodenia a 55.
výročie smrti rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Zastka
(nar. 18.6.1884), rodáka z Bušoviec, ktorý bol ordinovaný
4.1.1908 v Spišskej Kapitule.
Bol prvým farárom novozaloženej farnosti v Dlhej nad Oravou
od roku 1931. Predtým pôsobil
ako kaplán Námestove, v Matejovciach, v Poprade a v Jablonke
i ako správca farnosti v Majerke
a v Pucove. Jozef Zastko počas
svojho takmer dvadsať osemročného pôsobenia v našej farnosti
urobil veľa práce pre farnosť a aj
pre dedinu. Okrem iných aktivít
má tiež významný podiel na
stavbe budovy novej školy,
ktorá je v súčasnosti prenajímaná pre lekárov.
Zomrel
27.9.1959 v Dlhej nad Oravou,
kde je aj pochovaný.
jov podľa zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov za účelom vykonania
voľby v zastupiteľstve.
Uzávierka prihlášok je dňa 03.
02. 2014 do 15:00 hod.
Miesto a spôsob odovzdávania
prihlášok: Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou č. 250,
027 55 Dlhá nad Oravou v zapečatenej obálke s označením
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“
Ak chceme, aby rodina zostala
najdôležitejšou
hodnotou
spoločnosti a chceme poukázať
na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti,
rodinu a manželstvo, je potrebné
zúčastniť sa na vyhlásenom
referende. Viac informácií získate na internetovej stránke
Aliancie za rodinu, ktorá dňa 27.
augusta 2014 odovzdala prezidentovi petíciu za konanie referenda o rodine.
Ing. Ján Kamas
25. výročie smrti rímskokatolíckeho kňaza Adolfa Wágnera, ktorý bol druhým správ-
com farnosti v Dlhej nad Oravou (*2.3.1913 +25.8.1989).
Bol rodákom zo Svätého Jura
pri Bratislave a ordinovaná
29.10.1939 v Spišskej Kapitule.
Pôsobil vo farnostiach v Bobrovci, v Rabči, v Hladovke,
v Lokci, v Pucove, v Bukovine,
v Dolnom Kubíne, v Tužine
a v Liptovskej Tepličke.
V rokoch 1958 – 1968 bol vo
väzení a manuálne pracujúci. Od
roku 1968 bol správcom farnosti
v našej obci až do svojej smrti.
Je pochovaný na cintoríne
v Dlhej nad Oravou.
20. výročie smrti rímskokatolíckeho kňaza Jozefa
Kaučiarika, rodáka z Dlhej nad
Oravou (*1.10.1922 +9.5.1994).
Ordinovaný19.6.1971
v
Bratislave. Pôsobil Tvrdošíne a
v Krivej, kde je aj pochovaný.
15. výročie smrti rímskokatolíckeho kňaza a misionára
P. Jána Kováča SVD, rodáka z
Dlhej nad Oravou (*8.2.1910
+6.8.1999). Za kňaza bo
vysvätený
28.8.1939
v
Mödlingu v Rakúsku. Posobil v
Rakúsku, v Čechách a na
Slovensku, no väčšinu svojho
života žil na misiách v Papue
Novej Guinei. Zomrel v
Brisbane v Austrálii.
Spoločenská
rubrika
arodila sa
v decembri
Karolína Murínová
Vítame ju medzi nami!
Uzavreli manželstvo
v októbri
Jozef Suľa a Lucia Sivoňová
Mgr. Peter Kurčinka a Ing.
Lucia Hudecová
Mária Petričiaková a Marek
Špagla
v decembri
Nikoleta Matysová a Mgr.
Peter Sármány
ovomanželom blahoželáme!
V mesiacoch október až
december oslávili svoje
životné jubileá
60 - roční
Anna Janíková
Anna Ťapajnová
65 – roční
Irena Šimičáková
Helena Murinová
Ján Furiel
70 – roční
Helena Capuliaková
75 rokov
Stanislav Strežo
Anna Capuliaková
80 roční
Emília Červeňová
Peter Capuliak
85 roční
Anna Štrbavá
Želáme veľa zdravia!
Opustili nás
v októbri
Mária Siteková vo veku 71
rokov
v novembri
Janka Mikulášová vo veku 74
rokov
Ján Brienik vo veku 81 rokov
Príbuzným vyjadrujeme
úprimnú sústrasť!
Medaila sv. Huberta
Dňa 22. apríla 2015 sa dožíva
krásneho životného jubileá, 80
rokov života, člen Poľovníckeho
združenia v Dlhej nad Oravou
Juraj Maslo. Poľovať začal ako
lesník, v Oraviciach, v roku
1961. V PZ prešiel rôznymi
funkciami – hospodár PZ, podpredseda PZ, člen okresnej hodnotiteľskej komisie. Za svoju
prácu bol už odmenený bronzovou, striebornou a zlatou medailou za zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva, vyznamenaním ZLATÝ KAMZÍK za významné zásluhy o rozvoj
poľovníctva na Slovensku. Posledné najvyššie ocenenie –
medailu svätého Huberta získal
dňa 6.9.2014 z rúk ministra pôdohospodárstva a prezidenta
SPK vo Svätom Antone. Všetci,
ktorí
poznáme
jubilanta,
prajeme mu pevné zdravie a ešte
veľa krásnych poľovníckych
zážitkov.
Poľovnícke združenie
Dlhá nad Oravou
Jesenné posedenie so seniormi
V prvú októbrovú nedeľu
sa z príležitosti mesiaca úcty
k starším sa konalo tradične
posedenie so seniormi v kultúrnom dome. O dobrú náladu sa postaral spevák a
moderátor Martin Jakubec,
ktorý rozospieval celú sálu.
V závere posedenia populárny spevák ocenil najaktívnejšie domáce speváčky a
venoval im albumy svojich
piesní.
(red. )
Aj takto trávia voľný čas
Čas rýchlo plynie, ani sme sa
nenazdali a opäť sme sa zišli po
roku na Katarínskom posedení
v hojnom počte. Dôkazom toho
je, že dôchodcovia majú radi
spoločnosť a tešia sa na každé
podujatie. Opäť nám pribudli
ďalší noví členovia základnej organizácie.
Vo svojej činnosti sa riadime
heslom, že dôchodcovský vek
Juraj Maslo tretí zľava.
možno prežiť aktívne. Sme dôchodcovia – seniori. Slovo senior značí, že človek ak aj nie je
ktorých v našom veku nie je
málo, prekovávať ľahšie. Vieme
sa tešiť z každého pekného
zážitku prežitého dňa. Veď čas
plynie neúprosne a rýchlo. Najväčším bohatstvom života je
ľudská vzájomnosť a láska.
Seniorská láska, to je prajný
úsmev na vráskavej tvári, pomocná ruka tomu, koho bolesť
a smútok trápi. Nakoniec sme
nezabudli na jubilujúcich
členov, ktorým sme odovzdali
malé darčeky a kvety. K dobrej
nálade prispeli harmonikári pán
Janík a p. Mihál zo Sedliackej
Dubovej, s ktorými si naši dôchodcovia radi zaspievali. Lúčili
sme sa s predsavzatím, že o rok
sa stretneme opäť.
Nakoniec chcem všetkým našim dôchodcom požehnaný nový
rok.
Vlasta Hucíková
predsedníčka ZO Jednoty
dôchodcov
celkom zdravý má viac
skúseností, pre hlúposti sa nehnevá a nad mnohými ťažkosťami mladých sa iba usmieva.
Seniori vedia naplniť svoje túžby, vedia sa na život pozerať
s optimizmom, dokážu prekonať
mnohé prekážky a problémy,
Kvartálnik občanov obce Dlhá nad Oravou číslo 4/2014. Vydáva: Obec Dlhá nad Oravou IČO 00 314 447. Sídlo
vydavateľa a adresa redakcie Obecný úrad Dlhá nad Oravou č. 250, PSČ 027 55, tel. 043 589 42 01, 043 589 42 28,
e-mail: [email protected] Dátum vydania 29. 12. 2014. Nepredajné. Grafika sadzba: Ing. Ján
Brunčák Tlač: Tesfo Ružomberok. Príspevky neprešli jazykovou úpravou. Za obsah článku zodpovedá autor.
Uzávierka čísla 28. 12. 2014. Uzávierka ďalšieho čísla: 15. 3. 2015.
Redakčná rada: Ing. Ján Kamas, Elena Kovaľová, Mgr. Zuzana Glejteková. Registračné číslo: EV 4817/13
Ministerstvo kultúry SR, odbor mediálneho práva a audiovízie. ISSN 1339 - 3421
Deň červených makov
Pred sto rokmi začala prvá
svetová vojna
Prvá svetová vojna, pred
rokom 1939 známa ako veľká
vojna alebo svetová vojna, bol
ozbrojený konflikt globálnych
rozmerov, trvajúci od 28. júla
1914 do 11. novembra 1918,
ktorý sa odohrával prevažne na
území Európy, ale aj v Afrike,
Rusku, na oceánoch, na Blízkom
východe a inde. Bol to dovtedy
najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Podľa informácií
na
internetovej
stránke
www.velkavojna.sk to bol najväčší ozbrojený konflikt v
slovenských dejinách. V období
rokov 1914 – 1918 bolo z územia súčasnej Slovenskej republiky zmobilizovaných približne
400 000 vojakov (asi sedminu
jeho vtedajšieho obyvateľstva),
z ktorých 69 000 padlo, zomrelo
v dôsledku zranení, zahynulo v
zajatí, alebo ostalo trvalo
nezvestných, a vyše 61 000
bolo
trvalé zmrzačených.
Rozsah mobilizácie ľudských
zdrojov a počet strát na životoch
počas prvej svetovej vojny
trojnásobne až štvornásobne
prevyšoval rovnaké ukazovatele
za obdobie druhej svetovej vojny.
Na Slovensku koncom leta
1914 najproduktívnejšie ročníky
mladých mužov museli opustiť
svoje polia a boli odvelení na
ruský front v Haliči, vtedy
Galícii, v dnešnom Poľsku.
Potom sa ich cesty rôzne
vetvili. Po dnes už nepredstaviteľných útrapách niektorí padli,
ďalší umreli na choroby, hlad a
vysilenie. Len niekoľko šťastlivcov sa vrátilo domov väčšinou z ruského zajatia, častokrát
ťažko zranení a invalidi. O
rozsahu tejto tragédie nemo
svedčia, takmer v každej dedine,
pamätníky obetí prvej svetovej
vojny.
To, že prvá svetová vojna zasiahla aj rodiny v našej obci,
svedčí pamätná tabuľa na vstupnej bráne do kostola, ktorá je
venovaná padlým obyvateľom
Dlhej vo veľkej vojne. Je na nej
pätnásť mien a z toho štrnásť
hrobov niekde vo svete. Hroby
ľudí, ktorí pred sto rokmi bránili
monarchiu. Jeden z nich mal
„šťastie“
byť
pochovaný
v rodnej obci. Peter Kováč,
pešiak železničného pluku, sa po
zranení ocitol v Karlovarskej
nemocnici, kde dňa 23. októbra
vojnových
veteránov
1.
svetovej vojny. Jeho história
siaha až do 11. novembra 1918.
Toho dňa v Compiegnskom lese
vo Francúzsku, presne o 11.
hodine a 11. minúte zaznela
posledná salva pri podpise
prímeria, ktorým sa skončila
prvá svetová vojna. Červené
maky, ktoré rástli na hroboch a
medzi hrobmi padlých vojakov,
sa stali symbolom utrpenia a
spomienok na hrôzy vojny.
Symbol vznikol podľa básne
kanadského vojenského chirurga
Johna McCraea (1872-1918)
In Flanders fields (V poliach
Flámska).
Ing. Ján Kamas
a flámskych poliach
a poliach flámskych kvitnú
maky divé,
rad za radom lemujú biele
kríže clivé.
Tu ležíme.
a oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi
neprestajne rušenú.
1915 zraneniam podľahol vo
veku dvadsať osem rokov.
Podľa historického evidenčného
listu strát bol prevezený do
Dlhej, kde bol 2. novembra 1915
pochovaný.
Ďalšie riadky budem venovať
mužovi, ktorého meno nie je
uvedené na pamätnej tabuli. V
novembri 1914 v okolí Jangrota,
približne 50 kilometrov od Krakova, útočili ruské vojská na
Krakov.
Rakúsko-uhorská
armáda sa úpenlivo bránila aj za
cenu vysokých strát. Na jednom
úseku frontu boli nasadené
O dievčati, ktoré bolo
vychovávané peniazmi a tie
zrazu došli.. .
Stela vyrastala ako jedináčik. Rodičom sa darilo, ich
firma zarábala veľké peniaze
a podľa toho vyzeral aj Stelin
životný štandard. Zaneprázdnená mama a otec jej namiesto času venovali drahé
darčeky, neviedli ju k zodpo-
obidva trenčianske pluky, 71.
peší pluk a 15. honvédsky –
peší pluk. Všetci muži z Oravy,
ktorí mali brannú povinnosť,
rukovali práve do nich. Aj preto
sa bojov zúčastnilo niekoľko sto
Oravcov. Neprežilo štyridsať
dva (z toho štyridsať zo
slovenskej časti Oravy), mnohí
boli zranení alebo nezvestní.
Všetci identifikovaní padlí, sú
pochovaní na cintoríne Jangrot,
ktorý je posledným miestom
odpočinku pre 1800 padlých
vojakov. Podľa vojenských
archívov je jedným zo
štyridsiatky padlých Oravcov
v Jangrote aj rodák z Dlhej,
vojak Černota, narodený v roku
1882, ktorý bojoval v 71. pešom
vednosti, mala všetko, na čo
si spomenula – dvakrát. Kupovala si kamarátov, známky
v škole, reálny život spolužiakov jej pripadal smiešny a
trápny.
Až do chvíle, kým sa otcovi
pluku. Padol v boji dňa 14.
decembra 1914.
Veľká vojna navždy vzala
mužov v najlepších rokoch,
manželov a otcov zo svojich
rodín a do rodín priniesla
obrovskú drahotu, rekvirácie,
potravinové prídely, hlad, zle
obrobené polia a plač, veľa sĺz.
Napokon tak ako všetky
doterajšie nezmyselné vojny.
Obete vojny si máme možnosť
pripomenúť každoročne 11.
novembra, kedy je Deň
červených makov. Červené vlčie
maky sú jedným zo symbolov
My už však nevstaneme a je to
možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali
a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto
flámskej pláni.
áš boj však zasa iní
prevezmú.
Do Vašich rúk dáme svoju
pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej
rastú na poliach flámskych.
(Voľný preklad)
prestalo dariť. Keď jeho firma skrachuje, stredoškoláčka
Stela spoznáva, že peniaze
nie sú zďaleka všetko...
Toto je stručný obsah novej
knihy názvom „Všetko naopak“ od autorky Ivany Furjelovej z Dlhej nad Oravou,
ktorá vyšla nedávno vo Vydavateľstve Evitapress.
Zdroj: www. evitastore. sk
Vážení spoluobčania, čitatelia obecných novín
Sme na začiatku nového kalendárneho roka, no aj na začiatku
nového volebného obdobia, už
siedmeho v novodobej histórii
samospráv.
V úvode chcem zablahoželať
všetkým poslancov k zvoleniu.
Byť zvolený je na jednej strane
pocta, ale na druhej strane je to
mové a výdavkové položky
rozpočtu, no nakoniec sme to aj
tak museli zvládnuť sami.
V tomto období som ja osobne
pocítil pravdivosť porekadla „V
núdzi poznáš priateľa“...
Vtedy aktuálna situácia, ktorá
negatívne zasiahla rozpočty samospráv, mala následne aj vplyv
príjmov obce. Okrem týchto financií sa nám podarilo pre
skvalitnenie života školy a jej
zariadení získať finančné prostriedky v celkovej sume 95 000,Eur z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ďalšou významnou kompetenciou štátnej správy je výber daní
a poplatkov. Už niekoľko rokov
je mojou snahou optimalizovať
legislatívne postupy v tejto oblasti a verím, že po ukončení
procesu registra obnovenej
evidencie pozemkov a následnom zápise údajov do katastra
nehnuteľností, bude proces výberu daní a poplatkov vzorovým
aj pre ostatné samosprávy. K tomuto cieľu sme prijali opatrenia,
ktoré budú aplikované v súčasnom volebnom období a po zavedení do praxe o nich budete
informovaní.
Prenesený výkon štátnej
na pokrytie celkových mzdových a odvodových nákladov.
Z rozpočtu obce sme spolufinancovali uvedené projekty v rozpätí od 5 do 20 %. S prácou zamestnaných občanov ste sa
mohli stretnúť denne, nakoľko
vykonávali zimnú a letnú údržbu
verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, práce pri nakladaní s odpadom a separovaní
a drobné stavebné a údržbárske
aktivity.
Počas uplynulých štyroch
rokov bola obec organizátorom
a spoluorganizátorom rôznych
kultúrnych, duchovných a športových podujatí, o ktorých ste sa
dočítali v doterajších číslach
Dlhánskych zvestí. Tieto podujatia boli dostatočným prejavom
spolkov, organizácií, inštitúcií
a aj obyvateľov navonok a som
hrdý, že väčšina z nich je
pravidelne organizovaná aj za
Chodník pod Húšťou bol jednou z väčších investičných aktivít.
množstvo povinností, úloh
a zodpovednosti, ktoré bude potrebné zvládnuť.
V ďalších riadkoch sa chcem
skôr obzrieť do minulosti
a v krátkosti pripomenúť i zhodnotiť, z môjho pohľadu, ukončené volebné obdobie. Jeho začiatok sa niesol v znamení realizácie troch veľkých investičných
Vďaka vytvoreným pracovným
miestam sme zabezpečovali
rôznorodé práce.
apríklad
pranie dresov pre futbalistov.
projektov z eurofondov, ktoré
boli negatívne ovplyvnené
vplyvmi tzv. „finančnej krízy“
na financovanie samospráv.
Najzložitejším bol rok 2011, kde
sme prijali rôzne opatrenia, prehodnocovali detailne všetky výdavky a komunikovali s organizáciami, od ktorých záviseli príj-
na odsunutie väčších investičných aktivít na neskoršie obdobie. Napríklad chodník pod Húšťou sa začal budovať v roku
2013 aj napriek tomu, že jeho
výstavba bola pripravená už
v roku 2010.
Obce boli v prvom rade
zriadené na plnenie originálnych akladanie a zhodnocovanie rôznorodého odpadu bolo tiež náplňou
kompetencií a preneseného vý- práce zamestnancov obce a pracovníkov na menších obecných
konu štátnej správy, ktorých je službách.
v súčasnosti vyše 4500, no všet- správy v oblasti stavebníctva bol účastí hostí z blízkeho okolia
ky v našich podmienkach ne- počas celého obdobia vykonáva- a zďaleka.
vykonávame. Najväčšou výdav- ný prostredníctvom Spoločného
Z rozpočtu obce boli podporokovou položkou v našom roz- stavebného úradu v Dolnom Ku- vané taktiež rôznorodé zámery
počte je prenesený výkon štátnej bíne.
a aktivity formou dotácií z rozsprávy v oblasti školstva, kde
Ďalšie kompetencie štátu počtu obce, prideľované podľa
boli všetky finančné prostriedky (matrika, register obyvateľstva, platného všeobecne záväzného
zo štátneho rozpočtu presunuté životné prostredie, cestné hos- nariadenia. V najväčšej miere
na účet Základnej školy s mater- podárstvo...) boli vykonávané bola podporovaná športová orskou školou. Ďalšou kategóriou na obecnom úrade v Dlhej nad ganizácia Telovýchovná jednota
sú školské zariadenia – školská Oravou a z väčšej časti boli po- Družstevník, ktorá zastrešuje
jedáleň, materská škola a škol- kryté z účelových financií zo futbalové reprezentácie našej
ský klub, ktoré boli financované štátneho rozpočtu. Z rozpočtu obce. Taktiež bol podporený
v súlade s platným všeobecne obce boli dofinancované mzdo- Športový klub v Dlhej nad Orazáväzným nariadením našej ob- vé náklady v oblasti matričnej vou, Rímskokatolícka cirkev,
ce a v súlade so schválenými činnosti.
farnosť Dlhá nad Oravou, Dolrozpočtami na jednotlivé roky.
Z môjho pohľadu je význam- nooravská nemocnica s polikPočas celého minulého volebné- ným prvkom chodu samosprávy linikou MUDr. L. Nádaši Jégeho
ho obdobia boli z rozpočtu obce aj
vytváranie pracovných v Dolnom Kubíne, Spišská katona mzdy a prevádzku školských príležitostí pre znevýhodnených lícka charita, miestna Základná
zariadení, investície i ďalšie sú- uchádzačov o zamestnanie. Za organizácie Jednoty dôchodcov
visiace náklady vydané finanč- štyri roky sa nám z Európskeho Slovenska, miestny Dobrovoľný
né prostriedky v celkovej sume sociálneho fondu a zo štátneho hasičský zbor, miestna Základná
389 087,85 Eur. Nápočet rozpočtu, prostredníctvom Úra- organizácia Združenia zdravotne
v podielových daniach za roky du práce, sociálnych vecí a rodi- postihnutých Oravy a Strom po2011 až 2014 bol nižší, spolu ny v Dolnom Kubíne, podarilo znania, n.o.
vo výške 370 405,80 Eur. Roz- získať finančné prostriedky
Dôležitým prvkom uplynulých
diel bol dofinancovaný z iných v celkovej výške 51 675,- Eur
(pokračovanie na strane 9)
(pokračovanie zo strany 8)
rokov je aj cezhraničné partnerstvo s českou obcou Velká
Polom a poľskou gminou Dobra.
Okrem spoločných rôznorodých
podujatí sa nám podarilo zreali-
nej evidencie veľký význam pre
vlastníkov pozemkov v katastri
našej obce a výsledky registra
budú v plnej miere využívané aj
pre potreby obce.
Vážení občania, hodnotiť
Výsledkom cezhraničnej spolupráce s obcami v Poľsku a v Čechách
je aj pravidelne usporiadavaný medzinárodný turnaj v stolnom tenise.
zovať s oboma partnermi mikroprojekty, ktoré boli zamerané na
prvotné vzájomné spoznávanie,
ale aj drobné investičné aktivity.
Je postavený dobrý základ na
realizáciu ďalších spoločných
myšlienok a zámerov a záleží od
nás všetkých, ako sa k tejto výzve postavíme.
Proces, ktorý začal v roku
2010 a aktuálne je v záverečnej
fáze, je register obnovenej
evidencie pozemkov. Členovia
komisie detailne prehodnotili
predložený návrh, vyhodnotili
požiadavky občanov, posúdili
ich opodstatnenosť a všetky racionálne podložené návrhy boli
schválené a zapracované do
celého návrhu. Z môjho pohľadu
má celý proces registra obnove-
vlastnú prácu nie je v mojej
kompetencii, ale dokážem racionálne zhodnotiť situáciu obce na
konci roku 2014. Nepodarilo sa
zrealizovať všetko, čo bolo pred
štyrmi rokmi v pláne, niektoré
zámery sa preniesli aj do súčasného obdobia. Na druhej strane
zrealizovali sa investície, ktoré
neboli plánované v takom rozsahu. Myslím tým napríklad rekonštrukciu futbalového ihriska.
Teraz, keď sme na začiatku
nového roka, pozícia nových
predstaviteľov samosprávy je
z môjho pohľadu priaznivá. Je
potrebné dokončiť začaté diela,
pokračovať v rozbehnutých činnostiach a aktivitách, ale je aj
veľký priestor na ďalšie aktivity
a myšlienky, čo je výsledkom
doterajšej zodpovednej práce
mnohých ľudí. Pri tomto všetkom boli aj poslanci obecného
zastupiteľstva, ktorí sa počas ostatných štyroch rokoch stretli na
dvadsiatich troch riadnych
štatútom našej obce a udeliť
Ceru starostu obce Dlhej nad
Oravou občanom, ktorí viac
rokov pôsobili v komunálnej
sfére, ale aj ľuďom, ktorí mi boli
všestranne nápomocní pri rôz-
Obecné slávnosti Pod Ostrým vrchom majú za sebou osem ročníkov.
a trinástich mimoriadnych zasadnutiach a taktiež aj na
pracovných stretnutiach, venovaných rôznym témam. Dôležitú úlohu mali tiež zamestnanci obce, či už stáli, alebo zamestnanci v rámci rôznych
projektov, ktorí vykonávajú svoju prácu pre zabezpečenie vyššie
uvedených kompetencií. A nemenej dôležitú úlohu mali občania, ktorí s radosťou pomáhali
obci vo všestranných aktivitách.
Všetkým poslancom, zamestnancom a aktívnym ľuďom,
ktorí sa nezištne podieľali na
rozvoji našej dediny, srdečne
ďakujem za ich plnohodnotný
a obetavý prístup, vďaka čomu
môžem teraz napísať aj tieto
riadky. V závere roka som sa
rozhodol využiť možnosť, danú
nych udalostiach a vďaka ich samostatnej a zodpovednej práci
sme dosiahli množstvo čiastkových úspechov, ktoré spolu
tvoria veľké dielo.
O živote počas posledných
štyroch rokoch by sa dalo napísať niekoľko strán, prežili sme
mnoho veselých, ale aj smutných udalostí, niekoľko významných momentov, ktoré
mnohokrát rozhodovali o ďalšom smerovaní obce. Všetky dôležité momenty sú v doterajších
číslach našich novín, preto som
sa v hodnotení zameral hlavne
na oblasti, ktoré nie sú až tak
viditeľné.
Ing. Ján Kamas
starosta obce
Reštaurovanie nástenných malieb v kostole sv. Ladislava bolo financované z dotáciou z rozpočtu obce.
Občania, ocenení dňa 6.12.2014 Cenou
starostu obce Dlhá nad Oravou
Helena Jendrišková za významný prínos v oblasti rozvoja
a propagácie kultúry i hasičského športu v obci Dlhá nad Oravou.
Jozef Mores za dlhodobú prácu
vo verejnoprospešnej oblasti v
obci Dlhá nad Oravou.
Jozef Kukla za významný
prínos vo verejnoprospešnej a
športovej oblasti v obci Dlhá
nad Oravou.
Mgr. Mária Šimánková za aktívny prístup vo všestrannom
rozvoji miestnej samosprávy v
obci Dlhá nad Oravou.
Milan Šnapko za dlhodobú
prácu vo verejnoprospešnej a
športovej oblasti v obci Dlhá
nad Oravou
Vlasta Hucíková za významný
prínos v oblasti rozvoja
a propagácie tradičnej ľudovej
kultúry obce Dlhá nad Oravou.
Ján Hudec za významný prínos
v oblasti rozvoja a propagácie
športu i kultúry v obci Dlhá nad
Oravou.
2013
2004
2013
2013
2013
Fotografie z niektorých realizovaných investičných aktivít
v rokoch 2011 - 2014
2013
2011
2013
2013
2011
2011
Najväčšie investície v minulom
volebnom období boli financované hlavne zo štrukturálnych
fondov Európskej únie. Na začiatku to bolo prefinancovanie
projektov rekonštrukcie budov
základnej školy a revitalizácie
centra obce a neskôr oživenie
priestorov športového areálu
2011
2013
vďaka vybudovaniu detského
ihriska, altánku a doplnením
mobiliáru do priestoru.
Obec realizovala aktivity, podporené taktiež z rôznych dotačných programov. Napríklad kaplnka Ružencovej Panny Márie
bola opravená z Programu obnovy dediny, socha Jána Nepo-
muckého na podstavci z dotácie
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky. Rekonštrukcie futbalového ihriska bola realizovaná
z úverových zdrojov, no nadácia
banky, ktorá nám poskytla úver,
zároveň podporila dotáciou zakúpenie futbalových brán s príslušenstvom. V roku bol z pros-
2014
triedkov Oravskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. v Dolnom
Kubíne opravený vodovod pri
zdravotnom stredisku v celkovej
výške 29 938,- € a zrekonštruovaný vodojem nad dedinou s
celkovými nákladmi 34 098,- €.
2014
2014
2014
2014
2014
Škola
oslavovala
Škola už od začiatku školského
roka žije v duchu osláv 50. výročia školy. Pripomínajú to nástenky, školská výzdoba, súťaže, netradičné aktivity...
Tomuto jubileu sme osobitne
venovali 3 dni v mesiacoch október a november určené
žiakom, zamestnancom školy
a verejnosti.
20. októbra 2014 oslávili
narodeniny školy žiaci športovým dňom. Významná udalosť
si vyžaduje výnimočnú osobnosť. Preto sme do školy pozvali
nášho bývalého žiaka, absolventa z roku 2002, úspešného
slovenského futbalistu Erika
Jendriška.
Deň začal triednymi aktivitami, kde sa žiaci zoznámili s históriou školy a vyjadrili škole želania do ďalších rokov. Potom sa
všetci zhromaždili na chodbe
školy. Erika slávnostne privítala
riaditeľka školy PaedDr. Gabriela Tomáňová a starosta obce
Ing. Ján Kamas. Erik sa prihovoril žiakom a zaspomínal na časy
strávené v dlhánskej škole.
Spolu s triednymi kolektívmi sa
odfotil a žiakom venoval autogramy.
Hlavná časť dňa sa odohrávala
na obecnom ihrisku. Aj keď
hlavným športom bol futbal, pre
žiakov boli pripravené i ďalšie
športové hry a súťaže. Každý si
našiel tú svoju. Mladší žiaci
súťažili v behu, hode oštepom
a loptičkou, kolobežkovaní,
skoku vo vreci. Staršie žiačky
hrali turnaj vo vybíjanej a chlapci futbalový zápas: žiaci verzus
starostovia z obcí Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová, poslanci Obecného zastupiteľstva
v Dlhej nad Oravou, rodičia
a priatelia školy. Tím žiackych
futbalistov posilnil hosť Erik
Jendrišek. Pre žiakov to bola
veľká pocta a zážitok hrať s takýmto spoluhráčom. Zápas
skončil víťazstvom tímu žiakov
s výsledkom 8 : 6. Ako poďakovanie Erikovi venovali tričko
s logom školy a podpismi všetkých žiakov.
Aj všetci žiaci dostali vecné
darčeky (školské potreby,
kľúčenky, ozdobné medovníčky
a sladkosti), víťazi vybíjanej
a futbalu aj medaily. O chutný
guláš a čaj sa postarali zástupco-
via rodičov z Rady rodičov pod
vedením predsedníčky pani
Márie Kuklovej.
7. novembra 2014 oslavy 50.
výročia školy pokračovali s pozvanými hosťami: súčasní a bývalí
zamestnanci
školy,
starostovia obcí, poslanci OZ,
členovia Rady rodičov. Oslava
začala slávnostnou sv. omšou
v kostole sv. Ladislava. Po nej
nasledovala slávnostná akadémia v kultúrnom dome. „Naša
škola kedysi a dnes“ bola hlavná
téma kultúrneho programu stvárnená v scénkach a tancoch:
Dedinská škola, Škôlkári, Keď
boli pani učiteľky žiačkami,
Pionieri a Spartakiáda, v ktorých
účinkovali nielen žiaci, ale aj
pani učiteľky a starý otec p. Jozef Matis. V programe sme mali
možnosť vidieť a niektorí i zaspomínať, ako sa učilo v škole
kedysi. Drevené tabule, kriedy,
atramentové perá v súčasnosti
nahradila moderná technika: interaktívne tabule, počítače, tablety, odborné laboratóriá. Práve
vďaka technike sme mohli prostredníctvom prezentácií a videí
predstaviť našu dnešnú školu
s jej zamestnancami na javisku.
Po kultúrnom programe sa
prítomným hosťom prihovorili
riaditeľka školy PaedDr. Gabriela Tomáňová a starosta obce
Ing. Ján Kamas. Vo svojich
prejavoch spomínali na dôležité
okamihy 50–ročnej histórie
školy a ďakovali všetkým, ktorí
sa zaslúžili o výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu školy,
ktorí v škole pracovali a zanechali v nej kus svojej osobnosti.
Za všetkých menovite uvedieme
aspoň riaditeľov školy: Ján
Mikuláš, Vladimír Žirko, Emília
Pilátiková, Anna Jakubcová,
Štefan Matejov, Helena Capuliaková a Gabriela Tomáňová.
Minútou ticha si všetci spomenuli aj na tých, ktorí už nie sú
medzi nami. Svoje poďakovanie
a uznanie prejavili i súčasným
zamestnancom školy. Slovami
riaditeľky školy „chceme vyjadriť poďakovanie všetkým zamestnancom školy, ktorí nestratili chuť a odvahu formovať
generáciu mladých ľudí a pripravovať ich pre budúci život“.
Za dlhoročnú a obetavú prácu
odovzdali Ďakovné plakety
a Ďakovné listy. Na záver slávnostnej akadémie zamestnanci
a žiaci školy zaspievali hymnu
školy s výstižným refrénom:
Pod Ostrým vrchom tam nad
dedinou, tam stojí žltučká tá naša škola.
Písmená, číslice, vybrané slová
malých i veľkých pod krídla
schová.
Tretia časť slávnostného dňa
pokračovala v budove školy prehliadkou priestorov a slávnostnou recepciou. Stretnutie po
rokoch umožnilo spontánne zaspomínať na časy strávené
v školských laviciach, na hodiny
odučené za učiteľskou katedrou
v „našej škole“ a spoločne sa zabaviť. Na pamiatku prítomní
hostia dostali darček, ktorým
bola publikácia o škole, perá
s logom školy, čajové bylinky
spod Ostrého vrchu, medovník a
publikácia o obci Dlhá nad Oravou.
8. november 2014 bol posledný deň osláv určený širšej verejnosti. Najskôr sa žiaci a pani
učiteľky predstavili v spomínanom kultúrnom programe.
Milo nás prekvapil veľký záujem verejnosti, o ktorom svedčili
zaplnené miesta v kultúrnom
dome. Potom sa rodičia ale i ostatní občania zúčastnili prehliadky školy. Mnohí z nich si uvedomili veľké premeny školy
a ocenili jej moderné vybavenie.
Za organizáciu a dôstojný
priebeh osláv 50. výročia školy
sa chceme poďakovať žiakom,
zamestnancom školy, rodičom,
starým rodičom, Rodičovskej rade, priateľom školy, starostom
a vedeniu samospráv obcí
a sponzorom. Sú to: Obec Dlhá
nad Oravou; Spolok urbáru Dlhá
nad Oravou; Agrodružstvo Dlhá
nad Oravou; Erik Jendrišek; TOMA – Ján Tomáň; VEGA Michal Kostúrik; STITO potraviny; HELVEX - Helena Vyrvová; Patrik Matys; Ján Matis;
Jozef Daňko; Jana Hubčíková
(všetci z Dlhej nad Oravou),
Obec Sedliacka Dubová; Spolok
urbáru Sedliacka Dubová; Ján
Zajac, Sedliacka Dubová; Agrodružstvo Sedliacka Dubová;
Obec Krivá; Obec Horná Lehota; Jozef Svýba, Hruštín; HASKON - Škvarka, Dolný Kubín;
ZIKO - Ján Zrnčík, Sedliacka
Dubová; Patrik Zrnčík, Dolný
Kubín; Poisťovňa Generali
Slovensko Jozef Biel; Komunálna poisťovňa Juraj Kvas, Dolný
Kubín; Rabčan Group, Liesek.
Aj vďaka Vám sme mohli
zveľadiť našu školu, aby tu ako
úspešná výchovno-vzdelávacia
inštitúcia zostala aj pre budúce
generácie mladých ľudí.
Mgr. Magdaléna Forgáčová
SEPARUJ A
RECYKLUJ !
Separovanie odpadu sa pre
mnohých z nás stalo súčasťou
každodenného života a zároveň i
symbolom zodpovednosti voči
životnému prostrediu.
Preto sme sa v októbri v rámci
vyučovacieho predmetu chémia
so žiakmi 6. ročníka zúčastnili
exkurzie priamo v triediacom
stredisku separovaného zberu pri
OÚ v Dlhej nad Oravou.
Pracovníci obecného úradu veľmi ochotne žiakom porozprávali
a ukázali, čo sa ďalej deje s odpadom, ktorý oni doma vytriedia
a uložia pred svoj dom, alebo
vyhodia do farbou odlíšených
kontajnerov. Žiaci sa tak oboznámili so spôsobom fungovania
separovaného zberu v našej obci.
Ich úlohou bolo na nasledujúcich hodinách chémie vypracovať projekt, ktorého témou bola
práve problematika separácie a
recyklácie odpadu. Všetky
projekty boli veľmi pekné, preto
sme z nich vytvorili výstavu a
vyhlásili súťaž o najkrajší
projekt. Projekty najskôr ohodnotili pani učiteľky a vybrali 3
V škole boli myši
Dnešné deti sú naozaj veľmi
šikovné a vplyvom okolia zároveň i veľmi znudené. Každý pedagóg zo všetkých strán počúva
to dobre známe slovko - motivácia. Na vyučovaní je niekedy naozaj dosť ťažké iniciovať žiacky
záujem touto formou. No pozoruhodne jednoduché je to na
záujmových krúžkoch. Tu žiaci
nemusia, ale chcú. Oni si vyberú
kde budú tráviť svoj voľný čas
podľa toho, čo ich zaujíma.
Dnešným deťom vraj chýba
manuálna zručnosť, a tak sme im
na našej škole v Dlhej nad Oravou ponúkli záujmový útvar
s ošúchaným názvom, ale množstvom kreatívnych možností.
A tak naše Šikovné ručičky po
starom známom batikovaní
tričiek vyrábali sendvičové
chlebíky v tvare myšky.
Nič zložité ani finančne náročné. Každý mohol tú „ svoju myš-
najkrajšie. Potom sa do našej
súťaže zapojil aj pán starosta,
ktorý spolu s pani riaditeľkou
tiež vyhodnotil 3 najkrajšie
projekty. Autori všetkých vybraných projektov boli odmenení.
Tu sú postrehy a názory
žiakov na triedenie odpadu v našej obci:
Matúš: „Dozvedel som sa kde
putujú tie koše a vrecia s odpadom. Ľudia, ktorí odpad triedia
majú aspoň trochu citu k svojmu
okoliu, v ktorom žijú. No, ale
mohli by to tam trošku navoňať
!!!“
Aďka: „Teraz už viem, čo sa
ďalej deje s odpadom, ktorý
doma vytriedime. Nie všetci
ľudia v našej obci, však triedia
odpad tak ako majú, presvedčili
sme sa o tom aj na exkurzii.“
Rebeka: „Nám sa zdá triedenie
odpadu ľahké, ale v skutočnosti
je s tým dosť roboty, pretože aj
keď sú na odpadových košoch
nápisy, nie je v nich vždy to čo
má byť.“
Ondrej: „ Aj keď tam bol dosť
veľký zápach, myslím si, že som
získal veľa nových informácií o
tom, ako sa triedi odpad.“
Ing. Jana Pavčová
ku“ ochutnať a ostatnými
ponúknuť i doma. Ozdobné
sendviče vyrábali nielen dievčatá
ale i chlapci. Keďže boli vyrobené z rovnakých surovín chutili
rovnako. No musíme si uznať, že
i naše oči zohrávajú významnú
funkciu v posudzovaní jedla, a
tak na záver boli vyhodnotené tie
tri najkrajšie myšky. Titul MISS
MYŠ získali všetky výrobky
žiackych veľmajstrov.
Mladá slovenská poviedka 2014 – literárna súťaž
Mladá slovenská poviedka je
celoštátna literárna súťaž
mladých autorov do 30 rokov.
Mladí nádejní autori majú možnosť uverejniť svoj nepublikovaný text a preukázať svoj talent. Túto možnosť využilo 102
autorov z celého Slovenska,
ktorí do súťaže zaslali svoje
texty. Aj naša škola zaslala
jeden súťažný príspevok. Bola
to poviedka Životný zápas od
talentovanej žiačky Dominiky
Mikuškovej. Jej poviedka bola
publikovaná v zborníku literárnych prác.
Dominika je dôkazom toho, že
dnešná mládež aj napriek silnému tlaku techniky, má vzťah
k literatúre. Dominikinou veľkou záľubou je futbal a celá poviedka sa nesie práve v tomto
duchu. Otvára nám vnútro teenagera, ktorý si ide za svojím
snom. Stretáva sa s rôznymi si-
DVA V JED OM
9. október je Svetový deň pošty, ktorý sa pripomína už 41
rokov a 12. október je Deň
starých rodičov, kedy majú
vnúčatá príležitosť preukázať
lásku starým rodičom a starí
rodičia možnosť podeliť sa
s vnúčatami o životné múdrosti.
tuáciami a rieši bežné problémy
v škole i doma. Podarí sa hlavnej predstaviteľke vyhrať životný zápas?
Všetkým čitateľom prajeme
príjemné čítanie a Dominike srdečne gratulujeme a prajeme
veľa ďalších úspechov.
Mgr. L. Daňková
Štvrtáci si obidva dni pripomenuli a spojili ich do jednej aktivity. Svojim starým rodičom
napísali pohľadnicu. Potom
navštívili poštu, prilepili známku a poslali pozdravy pre svojich starkých.
Mgr. A. Potocká
ávšteva parlamentu a
expozícieTutanchamonovej
hrobky
s pani poslankyňou Erikou Jurinovou, ktorá nezaprela v sebe
Oravku, prišla nás pozrieť
a doniesla aj darčeky pre každého z nás. Žiakom sa veľmi páčilo a sprievodkyňa ich pochválila, že sa zapájali a odpovedali na
zidentovi, poslancoch. Tak sme
sa 12.11.2014 vybrali na exkurziu do Bratislavy (a spojili sme
to spolu aj s expozíciou Tutanchamonovej hrobky), aby sme to
všetko videli naživo a žiaci si
mohli aspoň na chvíľu vyskúšať,
ako sa sedí v parlamente a stáť
na červenom koberci, odkiaľ
nám skoro každý večer reportéri
hlásia, čo je nové vo vláde a čo
sa deje na politickej pôde. Takisto sa nám podarilo stretnúť aj
jej otázky ohľadom parlamentu.
Druhou exkurziou bola návšteva expozície Tutanchamona,
kde sme sa nachvíľu aj my všetci stali bádateľmi a išli sme po
stopách objavovania jeho hrobky a pokladov. Táto expedícia
bola veľmi zaujímavá a myslím
si, že žiaci si ju naozaj užili
a získali krásne vedomosti a ešte
krajšie zážitky.
Na hodinách občianskej náuky
sme sa učili o parlamente, zákonodarnej moci, voľbách, pre-
Mgr. Angelika Fogášová
PaedDr. Elena Vrábľová
Základné informácie ohľadom daní
nehnuteľností a poplatkov v Obci
Dlhá nad Oravou
Kto a dokedy je povinný podať
daňové priznanie?
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a
právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala
zmena oproti vlaňajšiemu roku a
to do 31. januára. Zmenou rozumieme: nadobudnutie nehnuteľnosti (kúpou, darom,
dedením), zmenu účelu využitia
(napríklad využívanie časti nehnuteľnosti na podnikanie), preklasifikovanie druhu pozemku,
pristavenie, prípadne nadstavenie nehnuteľnosti, výmena bytu
a podobne.
V prípade, že nie ste už vlastníkom nehnuteľností neopomeňte oznamovaciu povinnosť
o zániku daňovej povinnosti.
Za oneskorené podanie daňového priznania správca dane
(obec) uloží pokutu podľa daňového poriadku vo výške najmenej 5 eur, najviac do 3000 eur.
Ak daňový subjekt nepodá priznanie ani na základe výzvy
správcu dane, uvedená pokuta sa
uloží v rozpätí najviac do výšky
vyrubenej dane, nie menej ako
10 eur, najviac však do 6 000
eur.
Ako vyplniť a podať daňové
priznanie?
čenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Na daňovú povinnosť nemá
vplyv skutočnosť, že stavba sa
prestala užívať. Na zaradenie
stavby do jednotlivých skupín je
rozhodujúci účel jej využitia k
1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Ak je viacej spoluvlastníkov,
daňovníkom dane z pozemkov
je každý spoluvlastník podľa
výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu a daňové priznanie,
čiastkové priznanie, opravné
priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností
podá každý spoluvlastník do
výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu.
Spoluvlastníkov pri dani z nehnuteľnosti voči obci môže zastupovať jeden z nich. Musia sa
však na tom dohodnúť. Daňové
priznanie podá zástupca spoluvlastníkov, čo treba aj vyznačiť
v daňovom priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt
alebo nebytový priestor v bezpodielovom
spoluvlastníctve
manželov, daňovníkom sú obaja
manželia. Za daň ručia spoločne
a nerozdielne. Daňové priznanie
podáva jeden z manželov.
Sadzby daní z nehnuteľností
Daň vlastník nehnuteľnosti ne- v roku 2015
vypočítava, len zapíše do tlačiva
všetky potrebné údaje. Výpočet
urobí samospráva.
Na základe poznatkov z praxe
správca dane z nehnuteľností
(obec) odporúča daňovníkom
priložiť k daňovému priznaniu aj
doklady o nadobudnutí nehnuteľnosti (okrem rozhodnutia
o povolení vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností
alebo výpisu z listu vlastníctva
aj napr. kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu
alebo osvedčenie o dedičstve).
Uvedené doklady totiž obsahujú
dôležité údaje pre kontrolu
správnosti daňovníkom vyplneného daňového priznania ako i
pre správne vyrubenie výšky
dane správcom.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti
dedením v priebehu roka daňová
povinnosť dedičovi vzniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič
stal vlastníkom nehnuteľnosti na
základe právoplatného osved-
určená všeobecne záväzným
nariadením obce:
- stavby na bývanie a drobné
stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu
0,070 eur/ m2
- stavby na pôdohospodársku
produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej
pôdohospodárskej
produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,070 eur/ m2
- chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu 0,250 eur/ m2
- samostatne stojace garáže
0,250 eur/ m2
- stavby hromadných garáží
0,250 eur/ m2
- stavby hromadných garáží
umiestnené pod zemou 0,250
eur/ m2
- priemyselné stavby, stavby
slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na
administratívu 0,700 eur/ m2
- stavby na ostatné podnikanie
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,700 eur/ m2
- ostatné stavby 0,250 eur/ m2
Pri viacpodlažných stavbách
príplatok za podlažie vo výške
0,050 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
Ročná sadzba dane z bytov
určená všeobecne záväzným
nariadením obce je 0,070 eura
ností ako vodná plocha (ďalej
len "nehnuteľnosť"). Ďalej je
poplatníkom právnická osoba,
ktorá je oprávnená užívať alebo
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel
ako na podnikanie a tiež podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na
účel podnikania.
V prípade, že osoba má v obci
trvalý aj prechodný pobyt, poplatok sa platí iba z dôvodu
trvalého pobytu. V prípade, že
osoba je súčasne oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a
nepodniká s ňou a má v obci
trvalý alebo prechodný pobyt,
zaplatí poplatok iba z dôvodu
pobytu (trvalého alebo prechodného).
Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
podkladov, ktoré obec určila
všeobecne
záväzným
nariadením, ktoré sú v štátnom
jazyku v zmysle § 5 zákona
563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok).
Ak poplatník NEOPRÁVNENE uplatní nárok na odpustenie
alebo zníženie poplatku, dopustí
sa správneho deliktu, za ktorý
mu správca dane uloží pokutu
vo výške rovnajúcej sa súčinu
trojnásobku základnej úrokovej
sadzby ECB a sumy, o ktorú
správca poplatku znížil uplatnený nárok.
Poplatník je povinný obci
ohlásiť skutočnosti rozhodujúce
pre vznik a zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa
vzniku povinnosti platiť poplatok a odo dňa, keď nastala
skutočnosť, ktorá má vplyv na
zánik poplatkovej povinnosti,
ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k
zmene už ohlásených údajov.
Hodnota pozemkov na území za každý aj začatý m2 podlahoobce Dlhá nad Oravou pre daň vej plochy bytu a nebytového
z nehnuteľností v zmysle zákona priestoru.
č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za Miestny poplatok za komunálkomunálne odpady a drobné ne odpady a drobné stavebné
stavebné odpady v z.n.p.: orná odpady
pôda, 0,1858 eur/ m2, trvalé
Tento poplatok sa platí za
trávnaté porasty 0,0195 eur/ m2, komunálne odpady okrem
záhrady, zastavané plochy a ná- elektroodpadov použitých batédvoria, ostatné plochy 1,85 eur/ rií a akumulátorov pochádzajúm2, lesné pozemky, na ktorých cich od fyzických a biologicky
sú hospodárske lesy 0,20 eur/ rozložiteľného
kuchynského Ohlásenie k poplatku za komum2 a stavebné pozemky 18,58 a reštauračného odpadu, ktoré nálne odpady
eur/ m2
vznikajú na území obce.
Ak v domácnosti žije viacero
Poplatníkom je fyzická osoba,
Ročná sadzba dane z pozem- ktorá má v obci trvalý pobyt, poplatníkov, môže za ostatných
kov určená všeobecne záväz- má v obci prechodný pobyt a je členov tejto domácnosti na seba
ným nariadením obce: orná na území obce oprávnená užívať prevziať plnenie povinnosti
pôda 0,65 %, trvalé trávne alebo užíva byt, nebytový pries- jeden z nich (na tlačive obce
porasty 1,00 %, záhrady 0,40 tor, pozemnú stavbu alebo jej Ohlásenie – oznámenie k poplat%, zastavané plochy a nádvoria časť, alebo objekt, ktorý nie je ku za komunálne odpady fyzic0,40 %, ostatné plochy 0,35 %, stavbou, alebo záhradu, trvalý kých osôb ).
lesné pozemky, na ktorých sú trávny porast na iný účel ako na
Poplatok obec vyrubuje každohospodárske lesy
0,40 %, podnikanie, pozemok v zastava- ročne rozhodnutím na celé zdastavebné pozemky 0,40 %,
nom území obce okrem lesného ňovacie obdobie. Vyrubený popozemku a pozemku, ktorý je platok je splatný do 15 dní odo
Ročná sadzba dane za stavby evidovaný v katastri nehnuteľ(pokračovanie na strane 15)
(pokračovanie zo strany 14)
dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Sadzba miestneho poplatku
stanovená všeobecne záväzným
nariadením obce č. 4/2014 na
rok 2015 je 0,045 € za osobu
a kalendárny deň.
Daň za psa
V prípade, že si psa obstaráte,
ste povinný oznámiť túto
skutočnosť správcovi dane čiže obci do 30 dní odo dňa obstarania. Obec vám vyrubí daň
rozhodnutím. Takúto daň je nutné potom zaplatiť do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia.
Daň za psa platí vlastník alebo Daň za ubytovanie
držiteľ psa. Tento pes je starší
Predmetom dane za ubytovaako 6 mesiacov. Základom dane nie je odplatné prechodné ubyje počet psov. Sadzbu dane v ob- tovanie fyzickej osoby v ubytoci Dlhá n/Or. je 6,-- € za jedné- vacom zariadení, ktorým je
ho psa a kalendárny rok.
hotel, motel, botel, hostel, penDaňová povinnosť vzniká zión, apartmánový dom, kúpeľprvým dňom kalendárneho ný dom, liečebný dom, ubytovamesiaca nasledujúceho po cie zariadenie prírodných liečebmesiaci, v ktorom sa pes stal ných kúpeľov, a kúpeľných
predmetom dane a zaniká prvým liečební, turistická ubytovňa,
dňom mesiaca nasledujúceho po chata, stavba na individuálnu remesiaci, v ktorom daňovník už kreáciu, zrub, bungalov, kemnie je vlastníkom alebo držite- ping, minikemp, táborisko,
ľom psa.
rodinný dom, byt v bytovom
K aktuálnej téme
Nové nájomné zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov patria v súčasnosti medzi
hlavné témy v našej obci a je
prirodzené, že niektorí vlastníci
pozemkov sa obracajú na obec
s konkrétnymi otázkami, týkajúcimi sa znenia zmluvy.
Prenájom poľnohospodárskych
pozemkov rieši samostatný zákon (č.504/2003 Z.z.) a je to
zmluvný vzťah, založený medzi
vlastníkom (prenajímateľom)
a poľnohospodárskym podnikom (nájomcom). Záleží na
komunikácii medzi nájomcom
a prenajímateľmi, na akých
nájomných podmienkach sa dohodnú a čo bude uvedené v znení zmluvy. Ak ustanovenia
v zmluve nie sú v rozpore s vyššie uvedeným zákonom, nájomná zmluva je právne v poriadku
aj napriek jednotlivým ustanoveniam, ktoré môžu z určitého uhla
pohľadu jednu alebo druhú
stranu dávať do nevýhodnej pozície (napr. nemožnosť výpovede pri zmluve uzavretej na dobu
určitú, splatnosť nájomného
a pod.) Preto je vhodné, aby si
každý vlastník zmluvu pred podpisom prečítal, porozumel jej
obsahu a následne, po odsúhlasení a stotožnení sa s jej obsahom, ju podpísal. Ale toto by
mala byť bežná prax pri podpise
akejkoľvek zmluvy.
Platenie daní z nehnuteľností
nie je obsahom vyššie uvedeného zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ako si to
dome, v rodinnom dome alebo
v stavbe slúžiacej na viaceré
účely.
Daňovníkom je fyzická osoba,
ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Sadzba dane v obci Dlhá n/Or.
je 0,25 € za osobu a prenocovanie.
Daň za ubytovanie je stanovená zákonom o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady č. 582/2004
Z.z. a VZN obce Dlhá nad Oravou o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. 4/2014.
Elena Kovaľová
niektorí vlastníci pozemkov
mylne vysvetľujú, no ďalšie postupy po podpise nájomnej
zmluvy priamo ovplyvňujú
platenie daní z nehnuteľností.
Daň z nehnuteľností je príjem
obcí stanovený zákonom (č.
582/2004 Z.z.) a obec môže vyberať daň len v rámci podmienok, určených týmto zákonom, čo vykonáva pomocou
vydaného všeobecne záväzného
nariadenia. Ohľadom platenia
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma
najmenej na päť rokov. Zápis do
katastra je práve tým ďalším postupom po podpise zmluvy,
ktorý som spomenul vyššie. Ak
sú splnené podmienky uvedené
v zákone o tom, že nájomný
vzťah k pozemku trvá alebo má
trvať najmenej päť rokov a
nájomca je zapísaný v katastri,
daňovníkom dane z pozemkov
je nájomca bez ohľadu na odliš-
dane za prenajaté pozemky platný zákon vymedzuje nasledovné
podmienky, podľa ktorého
daňovníkom dane z pozemkov
je nájomca, ak nájomný vzťah k
pozemku trvá alebo má trvať
najmenej päť rokov a nájomca
je zapísaný v katastri nehnuteľností. Prvá podmienka musí byť
splnená automaticky, nakoľko
zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov hovorí o tom,
že pozemok sa nájomcovi na
né ustanovenie nájomnej zmluvy. Je zatiaľ otázne, ako bude
riešiť kataster nehnuteľností
zápis nájmu pozemkov, ktoré
nie sú prenajaté v celku, ale iba
ich časť. Ku dňu písania tohto
článku
nemám
oficiálne
stanovisko kompetentného úradu.
V prípade, že nebudú splnené
vyššie uvedené podmienky, je
platiteľom dane z nehnuteľnosti
vlastník pozemkov a je povinný
Žetónový zber
odpadov
Spôsob
vyprázdňovania
smetných nádob v roku 2015
bude tak ako v predchádzajúci
rok. Nádoba určená na vyprázdnenie bude označená žetónom zelenej farby.
V prípade, že domácnosť na
začiatku roka už nemá ďalšie
žetóny, môže si 4 kusy (na jednu
osobu) prevziať na obecnom
úrade v pracovné dni. Ostatné
žetóny na počet členov domácnosti budú dodané pri zaplatení
poplatku za odpad na rok 2015.
V prípade dotazov môžete
zavolať na číslo telefónu
5894201 alebo napísať na adresu
e-mail:
[email protected]
podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľnosti do 31. 1. 2015
správcovi dane Obci Dlhá nad
Oravou. Daň z nehnuteľností sa
platí za pozemky, ktoré sú zaradené do príslušnej skupiny podľa údajov katastra nehnuteľností, t.j. podľa údajov, ako sú uvedené na liste vlastníctva.
Vlastník pozemku je podľa katastrálneho zákona (č. 162/1995
Z.z.) povinný, aby všetky údaje
katastra nehnuteľností, ako aj
zmeny týchto údajov boli,
v katastri nehnuteľností riadne
evidované a ohlásiť každú zmenu do 30 dní od vzniku. Napríklad ak je druh pozemku v nesúlade so skutočnosťou (v katastri
nehnuteľností je pozemok uvedený ako ostatná plocha
a v skutočnosti je to trvalý trávny porast), môže vlastník
požiadať o zmenu prostredníctvom pozemkového a lesného
odboru Okresného úradu v Dolnom Kubíne. Po splnení podmienok môže byť druh pozemku
preklasifikovaný.
Tlačivá
žiadostí sú k dispozícii aj v kancelárii obecného úradu.
Aktuálnu tému v našej obci
som sa snažil stručne vysvetliť
a som ochotný aj naďalej odpovedať na Vaše otázky a poradiť,
najlepšie osobne po dohodnutí
termínu, nakoľko na obecnom
úrade máme k dispozícii aktuálne platné právne predpisy a ďalšie potrebné dokumenty.
Ing. Ján Kamas
starosta
Výber zo stravodajstva TASR
o našej obci v treťom štvrťroku 2014
Obyvatelia túžobne očakávajú výstavbu cestného
obchvatu
18. októbra 2014: Obyvateľov
obce Dlhá nad Oravou trápi dennodenne nadmerná intenzita
tranzitnej dopravy, najmä ťažkých nákladných vozidiel prú-
starosta Ján Kamas.
Zároveň zdôraznil, že ak sa má
dodržať termín začatia výstavby
v júli 2017, treba neodkladne začať s prípravami. „ Už je najvyšší
diacich z a do Poľska. Jediné
možné riešenie vidia v čo najskoršom vybudovaní obchvatu,
dávnejšie naplánovanej súčasti
rýchlostnej cesty R3.
Zreštaurovaná socha Jána epomuckého stojí na
svojom mieste
18. októbra 2014: Upravené
centrum obce Dlhá nad Oravou,
v ktorej sa nachádza veľké
množstvo vzácnych sakrálnych
pamiatok, zdobí opäť po komplexnom zreštaurovaní za takmer 9000 eur barokový prícestný pieskovcový stĺp so sochou
mučeníka sv. Jána Nepomuckého.
„ Pri rekonštrukcii kostola sv.
Ladislava sme sa predvlani rozhodli opraviť aj osvetlenie so-
chy, ktorá stála od nepamäti
pred ním. Po náhodnom odstránení omietky sme z odkrytého letopočtu zistili, že pochádza
z roku 1781. Ihneď sme
požiadali o zápis do zoznamu
árodných
kultúrnych
pamiatok, “ vysvetlil pre TASR
starosta Ján Kamas.
Ďalším zaujímavým zistením
bola podľa neho skutočnosť, že
podstavec bol približne do
jednej tretiny výšky pod úrov-
Obecným dobrovoľným hasičom velí už sedem
rokov žena
18. októbra 2014: Na čele takmer 90-členného Dobrovoľného
hasičského zboru obce Dlhá nad
Oravou, okres Dolný Kubín,
stojí už sedem rokov Helena
Jendrišková. Do typických
modrých hasičských uniforiem
sa príležitostne rady obliekajú aj
ďalšie dve desiatky tamojších
žien.
„ Všetci naši chlapci bez rozdielu veku ma rešpektujú bez
akýchkoľvek problémov. V tejto
partii som sa neocitla žiadnou
náhodou, v našej rodine sme ha-
sičmi takmer všetci. Pre mňa je
to vítaný pravidelný relax a odreagovanie sa od bežných prác v
domácnosti, " uviedla zanietená
hasičská veliteľka pre TASR.
Približne štyri roky je v prevádzke komplexne zrekonštruovaná hasičská stanica v centre
obce. „ Radi sme privítali túto
možnosť. Pri tejto príležitosti
nám
rezortné
ministerstvo
vnútra zapožičalo na päť rokov
nové hasičské auto. Dúfam, že
nám zostane natrvalo, " pokračo-
vala Jendrišková.
Futbalisti chcú hrať už na jar na vynovenom
ihrisku
18. októbra 2014: Futbalisti
obce Dlhá nad Oravou, ktorí
museli odohrať všetky tohtoročné domáce súťažné stretnutia na
prenajatom ihrisku v susednej
Krivej, sa už nevedia dočkať začiatku budúcoročnej jari, kedy
plánujú vybehnúť na vypestovaný trávnik vo svojom vynovenom areáli.
„ Všetci sme šťastní, že budeme
môcť privítať našich súperov na
takomto parádnom ihrisku s vynikajúcim trávnikom, " povedal
„ Bohužiaľ, už dlhšie sa nehýbe
jej dostavba. ádej celého okolitého regiónu oživilo júnové
pracovné stretnutie všetkých
zainteresovaných samospráv a
kompetentných inštitúcií, ktoré
práve u nás zorganizovalo vedenie Žilinského samosprávneho
kraja, " skonštatoval pre TASR
pre TASR hráč a tréner treťoligového tímu starších žiakov
Ivan Jendrišek, najmladší z bratského futbalového trojlístka, z
ktorého to najďalej až do reprezentácie dotiahol najstarší Erik.
Ivanovi pribudla aj starostlivosť o viac ako hektár trávnatej
plochy, na ktorú sa zmestí i štandardné pomocné ihrisko. „ Jedno
kosenie mi trvá päť, šesť hodín.
Počas zápasov nebudem po ňom
behať po špičkách, no asi keď
uvidím vykopnutý trs trávy, pri
čas, lebo nevyhnutný proces od
majetkovoprávneho usporiadania cez projektovú dokumentáciu
až po vydanie stavebného povolenia zaberie určite takmer tri
roky, " prízvukoval.
ňou terénu. „ Stalo sa tak pravdepodobne začiatkom 19. storočia, keď sa našou obcou prehnala veľká povodeň. Usadená
vrstva naplavenín prekryla aj
značnú časť tohto vzácneho
stĺpa, “ spresnil starosta.
„ Paradoxne, vďaka laickému
zakonzervovaniu omietkou sa
zachoval a pretrval veky. Aj socha bola v minulosti nesprávne
ošetrovaná, pod vrstvami farieb
zvetrávala, no reštaurátori doplnili chýbajúce časti a tak tu už
pár týždňov stojí opäť v plnej
kráse, “ dodal s tým, že sumou
„ V rámci začlenenia do návrhu
celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov
hasičských
jednotiek na území SR sme pomocou projektu s podporou
eurofondov pripravili technické
podmienky, aby u nás mohla
fungovať spádová hasičská
stanica na poloprofesionálnej
báze. Teraz je na ťahu štát, "
spresnila.
Obecní hasiči z Dlhej nad Oravou popri pomoci profesionálom
pri hasení požiarov či likvidovaní následkov živelných pohrôm
plnia aj úplne inú funkciu. „ epísanou tradíciou sa stala slu-
pomyslení, koľko námahy stojí
jeho vypestovanie, rýchlo ho zasadím späť, " pokračoval s
úsmevom.
„ Súčasťou nákladnej obecnej
investície je aj zabudovanie
plnoautomatického zavlažovania. Celý náš obecný športový
areál sa za posledné roky zmenil
na nepoznanie. Pribudlo multifunkčné ihrisko s umelou trávou,
detské ihrisko, altánok, ktorý
môže byť príležitostne aj javiskom prírodného amfiteátra, lavičky či vonkajší pevný stôl na
stolný tenis a šach, " priblížil.
„ V tejto súvislosti sme iniciovali rozhovory aj s našimi partnerskými obcami na poľskej
strane hraníc, lebo jedným z
hlavných protiargumentov je, že
táto životne dôležitá oravská
cestná tepna nemá adekvátne
pokračovanie v Poľsku, " vysvet-
lil starosta Dlhej nad Oravou.
Na nevyhnutnosti výstavby obchvatu sa zhodli všetci oslovení
obyvatelia. „ Situácia na hlavnej
ceste je strašná. eustále sa tadiaľto preháňajú neprimeranou
rýchlosťou celé kolóny kamiónov. Veľakrát sa nedá prejsť na
druhú stranu ulice. Zamrazí ma
zakaždým, keď na vozovku
vstupujú malí školáci, " dodal
starší muž.
8000 eur prispelo Ministerstvo
kultúry SR.
žba hasičov pri pohreboch. Užijeme si však aj veselšie udalosti,
lebo pomáhame pri organizácii
všetkých spoločenských podujatí, " skonštatovala.
„ aše družstvá sa často zúčastňujú hasičských súťaží rôznych kategórií a dosahujú
úspechy. Od roku 1962, kedy
zhorela takmer celá dolná časť
našej dediny, sme našťastie nemuseli hasiť žiadny mimoriadne
veľký požiar. ech nás živelné
pohromy obchádzajú, oveľa radšej sa budeme cvičiť a súťažiť, "
dodala Jendrišková.
Ambiciózny 24-ročný mládežnícky tréner sa nebojí o budúcnosť futbalu v Dlhej nad Oravou. „ adväzujeme na dlhú
tradíciu a máme tu asi veľmi
dobré futbalové gény, veď odtiaľto vyšlo už veľa talentovaných hráčov a viacerí to dotiahli
dosť ďaleko. a nový trávnik
treba ešte osadiť bariéry a nové
bránky. Dúfame, že ich výrobca
nastavil tak, aby do nich padali
len naše góly, " dodal Jendrišek.
Zdroj: TASR
Foto: TASR/Oliver Ondráš
Pod Južným Krížom
IX. pokračovanie
Priateľský rozhovor s farmárom a jeho synmi.
Ospravedlnil sa za také divoké
vyrušenie v takú neskorú hodinu
a vysvetľoval, že je spolu
s mamou, sestrami a kamarátkami na love na zajace. Tie vraj
chce použiť ako návnadu pri love na úhory. Nakoniec nás pozval aby sme sa spomínanej
akcie zúčastnili. Vo mne ako
v lovcovi začiatočníkovi to
vzbudilo ohromný záujem. Tak
sme šli. Na veľkom terénnom
aute mohlo byť tak 7 ľudí. Rozhodli sme sa, že to využijeme
a náš záznam obohatíme o lov
úhora na domorodý spôsob. Ja
som si tajomstvo lovu nechal na
neskôr a usmieval som sa nad
zložitosťou priprav. Kiwi (tak
volajú novozélanďanov austrálčania a oni sú pre nich Ozies)
style spočíval v tom, že ulovený
králik sa rozrezal a jeho vnútornosti sa vytiahli von. Ako som
sa dozvedel a vyviedol z mylnej
predstavy, úhory sú mrchožrúti
(z toho vyplýva, že dlhú čiernu
podkolienku môj úhor za žrádlo
nemal ale skôr prahol po partnerskom zväzku). Evidentne
však zdochliny na ten deň vypustili z jedálnička, lebo ich
metóda nezabrala. Nad ránom
sme sa teda rozlúčili, vzájomne
si popriali dobrú noc a za zvuku
burácajúceho stroja a výstrelov,
pobrali sa spať. Nasledujúci deň
nás zobudilo uplakané ráno. Napriek tomu sa posádka vybrala
na túru. Fotiť a nahrávať sa
v tom mizernom počasí veľmi
nedalo, tak som sa vrátil späť do
základného tábora. To už sa tiež
prebral náš obľúbený hmyz
a v množstvách viac než
hojných obsadzoval každý voľný povrch tela. Uzatvorený
v aute som čítal starú, dennú tlač
a snažil sa nevnímať neustále
bodanie. Od únavy som sa zabalil do spacáku úplne celý a trpel
radšej nedostatkom vzduchu ako
kvôli útokom hmyzu. Po chvíli
dorazili aj Andrej s Petrom úplne hotoví. Mali zahalené hlavy,
aby si aspoň tvár kryli pred
bodavcami. Počastovali sme teda hmyz pestrými nadávkami,
zbalili náradie a šlo sa ďalej. Pri
prechádzaní známou farmou
sme sa s domácimi rozlúčili
úsmevom a kývaním.
Cesta pokračovala ďalej do
Reeftonu, mesta ktoré verne pamätá na to, že bolo prvým osídlením s elektrickým osvetlením
na Južnom ostrove. Reefton
bolo sympatické mestečko
v horách. Doplnili sa tam zásoby potravín, paliva a dolial sa
pre istotu motorový olej. Po dohadoch sa usúdilo, že už bude
asi po Veľkej noci a patrilo by
sa zavolať domov a informovať
rodiny o priebehu expedície. Potom sa už pokračovalo ďalej cez
Springs Junction, kde sme z asfaltky prešli znova na štrkovú
cestu smerom do hôr. Po niekoľkých desiatkach kilometrov sme
dorazili k závore, ktorá tvorila
vstup na súkromnú farmu. Na
ceduli pripevnenej na závore
stálo, aby si povolenie na vstup
návštevníci žiadali od farmára.
To bol štandardný postup pri
vybavovaní povolení na prechod
súkromným pozemkom. Tým sa
vždy predišlo nepríjemnostiam,
prípadoch by ste ale farmu na
pozemku hľadali márne a samotná skutočnosť, že 90%
Južného ostrova je rozdelená na
plochy delené ostnatým drôtom
tomu tiež nenapomáha. Hovorí
sa tomu Queens chain (Kráľovnina reťaz) a je to jedným s typických znakov Nového Zélandu.
Po príchode na farmu sme teda
strhli volant a s kúdolom prachu
to stočili k najbližšiemu obývanému obydliu a zastavili.
Z domu vyšiel mladý chalan,
ktorý nám vysvetlil kde nájdeme
otca. Tak sme znova svižne naskákali do auta, vrátili sa na
štrkovú cestu a pokračovali
ďalej smerom k maštaliam. Privítal nás tak 45 ročný chlapík.
My sme mu vysvetlili kvôli
čomu sme na jeho pozemku a čo
je náš zámer. Rozhovor s ním sa
dosť pretiahol. Na jednej strane
preto, že Andrej z neho ťahal
rôzne informácie, ktoré nám
mali dopomôcť k väčšiemu
úspechu pri love, na strane
druhej bol majiteľ potešený
nečakanou návštevou už len preto, že najbližších susedov mal
tak 20 km ďaleko. Farmár sa
nebránil odpovediam a na všetko milo odpovedal a dal tiež pár
užitočných rád. Pýtal si len 5
dolárov za vstup na pozemok
s čím sme viac-menej rátali. Zaplatili sme mu teda požadovanú
sumu a spýtali sa na najlepší prístup k rieke. On chvíľu rozmýšľal a po chvíli nás poslal na
miesto kde sa vlievala Jacksons
river do Little Gray. Vyslal syna, aby nám pomohol nájsť
a lov sa chodilo aj v zlom počasí. V pozadí Južné Alpy.
ktoré mohli veľmi ľahko vzniknúť. Farmár po vašom prekročení bez jeho povolenia nezodpovedá za vaše zdravie a má
právo si majetok chrániť. Akým
spôsobom mi povedané už
nebolo, ale viem si to živo predstaviť. Nech je to ako chce, odporúčam si to povolenie pýtať.
Vlastník si za prekročenie môže
pýtať malý poplatok, ale môže
vás vpustiť úplne zadarmo. Dokonca vám môže poskytnúť odvoz alebo nocľah. V niektorých
dobré miesto na základný tábor
a tým sa vyhli prípadným komplikáciám. Synak naskočil na
svoju terénnu motorku a viedol
nás cez polia k rieke. Pár krát
naše expedične vozidlo zostalo
visieť v bahenných poliach, ale
na vyprostenie postačilo malé
potlačenie.Výprava si ale uvedomila, že jeden deň zrážok by nás
tam mohlo uväzniť na pár dní,
dohodli sme sa medzi sebou tak,
že pri najmenšom náznaku dažďa vymeníme dobrý prístup
k rieke za istotu pri odchode.
Chalanisko nás doviedol na
krásne rovné miesto pár metrov
od rieky. Poďakovali sme sa mu
a on s pozdravom odišiel. Andrej s Petrom sa rozhodli, že
skúsime trochu prejsť rieku
a zistiť o čom je. Samotná rieka
bola veľmi zaujímavá. Nebola
dravá, ale tiež nebola ani tichá.
Živý tok sľuboval dosť akcie
a pomalší prúd nenáročný peší
prechod korytom. Po niekolko
hodinovej túre sme sa vrátili
späť do tábora. Tak ako predchádzajúcich pár týždňov aj teraz na nás znova čakali sandflies, avšak pri pohľade na
chladiacu sa dvadsiatku plechoviek piva nám bolo jasné, že za
pár hodín nás už bodavý hmyz
trápiť nebude. Pripravili sme
základný tábor na prenocovanie
a presunuli sa bližšie k rieke.
Bolo dôležité nájsť dostatok
dreva na noc a tiež pripraviť
večeru. Každý z nás už poznal
svoju úlohu, tak v priebehu
hodiny sa už všetci vyhrievali
pri ohni, popíjalo sa pivko
a
rekapituloval
sa
predchádzajúci týždeň. Takto
sme sa pečených zemiakoch
hostili do neskorej noci. Kdesi
v diaľke ručali jelene a pri ohni
sme ručali my. Ráno bolo presne
také, aké sme čakali. Pršalo. To
znamenalo naložiť celý tábor
znova do auta a dostať sa na
miesto, kde uviaznutie v bahne
hrozilo najmenej. Najdôležitejšie bolo dostať cez úvodný
kopec, ktorý bol ťažko zjazdný
za sucha nie ešte v tomto počasí.
S veľkými ťažkosťami sa nám
nakoniec podarilo dostať sa
k najväčšej prekážke. Takticky
sa vytýčila trasa posunu. Peter
zvládol manévre vynikajúco
a výstup sa podaril na prvý krát.
Rozhodli sme sa znova postaviť
tábor na zdolanom kopci v lese.
V to ráno sa za nami zastavil
ešte náš hostiteľ, aby zistil či je
všetko v poriadku a bol rád, že
sa nám podarilo dostať naspať.
Po chvíli odišiel, my sme si dali
raňajky a mohla začať akcia.
Opustil sa základný tábor
a v daždi a vetre sme lovili
a natáčali po prúde rieky Little
Gray. V tom počasí to bola fakt
drina. Nie len na fotenie
a nahrávanie, ale aj nahodiť
ľahkú mušku v tom vetre bolo
náročné. Keď už na tú hladinu
dopadla, tak zanikala medzi
padajúcimi dažďovými kvapkami. Také boli dva dni.
(pokračovanie v ďalšom čísle
DZ) Ján Brunčák
Letné potulky
chol Veľkého Rozsutca, ale tá sa
nám odmenila nádherným vý-
oddýchli a nabrali silu na zostup.
Napriek únave a zime sme si odniesli pekné spomienky na
majestátnosť Vysokých Tatier.
Bola som milo prekvapená aktivitou našej mládeže pri organizovaní splavu Oravy. Podarilo
sa im to v dvoch etapách, a to
z Dlhej do Dolného Kubína
a z Dolného Kubína do Kraľovian. V člnoch a raftoch zažili
mnoho humorných situácii, čím
dokázali, že aj naša mládež sa
vie zabávať aj pri športe.
Čo chystáme na rok 2015?
Ani sme sa nenazdali a už tu
máme zasa koniec roka, a s tým
spojené spomienky čo všetko
sme za ten rok stihli urobiť.
Tohto ročné leto turistike vôbec neprialo, nakoľko sa nieslo
v znamení monzúnových dažďov, ale aj tých pár slnečných
dní sme radi trávili v prírode.
Prešli sme horizontom Magury
z Dlhej až na TV vysielač
Magurka a späť. Nezdolali sme
síce výškový rekord, ale okolo
38 km pešej túry dal našim
nohám poriadne zabrať.
O niečo náročnejšia túra bola
cez Jánošíkove diery až na vr-
Vznik stolnotenisového klubu
ako predchodcu Športového klubu v Dlhej nad Oravou datujeme
na január 2005, kedy bol p.
Kamil Matys pozvaný na výročnú členskú schôdzu TJ Družstevník ako sponzor TJ,
ktorá sa konala v priestoroch
Agrodružstva v Dlhej nad Oravou. Na schôdzi TJ ho zaujal
príhovor vtedajšieho starostu obce p. Milana Kurčinku, v ktorom
vyzýval členov TJ a priaznivcov
športu k rôznym aktivitám a
športovým činnostiam. P. Kamil
Matys už na tejto schôdzi prisľúbil starostovi, že založí stolnotenisový klub a zároveň starosta
prisľúbil zakúpenie dvoch
hracích stolov na stolný tenis z
finančných prostriedkov obecného úradu. Vzhľadom na prvé
prísľuby, kde sa jednalo o rekreačný stolný tenis sa dohodli,
že hracie priestory budú v kultúrnom dome. Tretí stôl zakúpili
už prví priaznivci stolného teni-
tento ročník bude jubilejný rozhodla som sa, že organizovanie
ďalších ročníkov prenechám
komukoľvek, kto má záujem.
Budem rada ak sa nájde pokračovateľ tejto tradície. Rada pomôžem.
Letný prechod
Výstup na Kráľovu hoľu
Splav Oravy
O ďalších aktivitách Vás budem informovať priebežne výveskami.
31. januára V. ročník zimné-
Mária Rabianska
26.5.2005 prihlásil družstvo
Dlhá nad Oravou do Oravskej
súťaže II. triedy JUH, ročník
2005/2006 pod hlavičkou TJ
vo svojich radoch aj vyškolených rozhodcov. Naše
družstvo
nominovalo
na
školenie rozhodcov, ktoré sa
konalo 3.3.2007 v Ružomberku
dvoch členov, Kamila Matysa a
Dominika Zrnčíka, ktorí úspešne
získali preukaz rozhodcu licencie C.
hľadom na okolité kopce a dediny Malej Fatry.
V auguste sme absolvovali
nádhernú túru vo Vysokých Tatrách. Cieľom našej cesty bol
výstup na Rysy. Za priaznivého
počasia sme začali výstup na
Popradskom plese a pokračovali
sme ku chate na Rysoch. Kochali sme sa nádhernom prírodou
a s pribúdajúcou nadmorskou
výškou nám pribúdala hmla
a vietor. Posledné metre pred vrcholom sme potrebovali aj čiapky a šály. Rýchlo sme si urobili
pár fotiek a ponáhľali sme sa do
tepla chaty, kde sme si trochu
HISTÓRIA STOL ÉHO TE ISU V DLHEJ AD ORAVOU
Začiatky stolnotenisového klubu
ho prechodu
14. februára V. ročník
Batôžkového plesu (nakoľko
su ako sponzorský dar. Prvými
priaznivcami tohto športu v tom
čase boli Kamil Matys, Ján Tomáň ml. Michal Kostúrik, Rasťo
Kožienka, Miro Kuva. Táto partia už vo februári 2005 hrala rekreačne v kultúrnom dome v
Dlhej nad Oravou stolný tenis.
Priebežne sa pridávali ďalší
priaznivci stolného tenisu, napr.
Miro Spišiak, Jozef Sojčák,
Dominik Zrnčík a iní.
Keďže priestory v kultúrnom
dome sa priebežne využívali aj
na iné činnosti, postupne sa na
jeseň v roku 2005 stolnotenisový klub presťahoval do bývalej
materskej škôlky, ktorú priaznivci tohto športu brigádnicky
upravili na hracie miestnosti,
kde vzniklo stolnotenisové centrum.
Aktivity
stolnotenisového
klubu v spolupráci s obecným
úradom v Dlhej nad Oravou
V októbri 2005 bol za vedúceho stolnotenisového klubu
zvolený p. Kamil Matys, ktorý
Družstevník.
Po dohode so starostom obce
Milanom Kurčinkom sa v tomto
období začal pripravovať I. roč-
ník stolnotenisového turnaja o
pohár starostu obce v Dlhej
nad Oravou. Tento sa uskutočnil
7.januára 2006.
Víťazom prvého ročníka stolnotenisového turnaja o pohár
starostu obce sa stal Rastislav
Kožienka, ktorý si zároveň vybojoval aj putovný pohár.
V I. súťažnom ročníku
2005/2006 sa naše stolnoteniso-
vé družstvo skončilo na 6.
mieste a dostalo sa v súťažnom
ročníku 2006/2007 do II. triedy.
Vzhľadom na veľké množstvo
prihlásených hráčov do II. roč-
níka stolnotenisového turnaja
o pohár starostu obce sa tento
konal 6.januára 2007 v telocvični základnej školy v Dlhej nad
Oravou pod záštitou nového
starostu Bartolomeja Gonosa. Aj
II. súťažný ročník Oravskej
súťaže sa hrával tu v telocvični.
Táto súťaž už vyžadovala mať
Pre
súťažný
ročník
2007/2008 nastala v Oravskom
stolnotenisovom zväze reorganizácia súťaže, na základe ktorej
naše družstvo zaradili do VII. ligy. V tomto ročníku sme zároveň prihlásili do súťaže aj druhé
družstvo „B“ do VIII. Ligy.
Dňa 6.10.2007 sa konala členská schôdza, na ktorej sa odhlasovalo premenovanie STK
na Stolnotenisový oddiel Dlhá
nad Oravou. Boli vytvorené
dve hracie družstvá „ A a B“.
Za družstvo A bol zvolený vedúci Kamil Matys a pre družstvo
B sa stal vedúcim František Potocký.
Významným medzníkom v
histórii stolného tenisu v Dlhej
nad Oravou je august 2008, kedy po dohode s TJ Družstevník
(pokračovanie na strane 19)
(pokračovanie zo strany 18)
Dlhá sme ukončili pôsobenie
stolnotenisového oddielu pod
uvedenou zložkou. Dňom
14.8.2008 sme boli úspešne zaregistrovaní na Ministerstve
vnútra ako nový samostatný subjekt “ Športový klub Dlhá nad
Oravou“, ktorý má záujem zastrešovať v našej obci rôznu
nej obce S.Dubovej.
Ročníky II. a III. stolnotenisových turnajov o pohár starostu
obce v Dlhej zastrešoval zosnulý starosta Ing. Bartolomej Gonos. Priemerne sa na nich zúčastňovalo 25 – 30 stolných tenistov v rôznych kategóriách.
Vo prvých troch ročníkoch
jednoznačne zvíťazil Rasťo
Zahájenie 10. ročníka stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce
športovú činnosť a to hlavne
stolný tenis a ďalšie nepokryté
športové činnosti v obci / turistika, volejbal, tenis a iné/.
V oravskej stolnotenisovej
súťaži v súťažnom ročníku
2008/2009 náš stolnotenisový
oddiel prihlásil do súťaže tri
družstvá:
VIII. liga novovytvorené družstvo C /Katarína Sojčáková - vedúca družstva Natália Matysová,
Juraj Sojčák, Ondrej Mikuška /
VII. liga družstvo B /František
Potocký – vedúci družstva, Hudec Ján, Peter Zmrazek, Martin
Zmrazek /
V. liga družstvo A /Jozef Sojčák – vedúci družstva, Rasťo
Kožienka, Kamil Matys, Jozef
Gerát, Dominik Zrnčík /
V tomto roku sme dali vyškoliť
ďalších rozhodcov a trénerov
pre stolnotenisový oddiel. Vybavili sme našu stolnotenisovú herňu novými profesionálnymi stolmi, ohrádkami, počítadlami,
ktoré sme získali z prostriedkov
mimo športových aktivít a zo
sponzorských zdrojov.
Perlička
Dňa 14.9.2008 sa družstvo A
zúčastnilo
na družobnom
priateľskom zápase v Harichovciach okres Spišská Nová Ves,
kde vyhralo nad domácim mužstvom 18 : 0. Harichovce hrali v
tej dobe takú istú súťaž ako naše
družstvo. Tohto stretnutia sa zúčastnili aj stolní tenisti so sused-
Kožienka, ktorý napokon získal
aj putovný pohár.
Ďalšie významné medzníky
ŠK Dlhá nad Oravou
Na IV. ročník tohto turnaja sa
hlásil aj náš vtedy nový hráč,
posila nášho stolného tenisu v
oravskej súťaži Jarko Žuffa,
ktorý nakoniec turnaj aj vyhral.
V. ročníka stolnotenisového
turnaja, ktorý sa konal 9.januára
2010 sa pre nemoc nezúčastnil
zakladateľ tejto športovej
akcie v našej obci a predseda
ŠK Kamil Matys. V máji tohto
roku nás potom náhle opustil.
Pre náš ŠK, ale aj pre obec Dlhá
nad Oravou to bola veľká strata.
Na jeho počesť sa tento turnaj
od VI. ročníka nazýva aj
Memoriál Kamila Matysa. V
marci roku 2010 na zasadnutí
členskej schôdze bol navrhnutý
a zvolený za predsedu ŠK Ján
Hudec. Nový predseda nadviazal na myšlienky Kamila
Matysa a už v tom roku rozšíril
pôsobenie ŠK o turistický oddiel, ktorého vedúcou bola
zvolená Mária Rabianska.
Ročníky IV. – X. stolnotenisového turnaja o pohár starostu
obce už po 7 krát zastrešuje náš
terajší starosta Ing. Ján Kamas,
ktorý svojim aktívnym pôsobením v obecnom zastupiteľstve
háji športovo - spoločenské
akcie organizované naším športovým klubom, ale aj inými
zložkami v obci. Medzi také
akcie, ktoré usporadúva náš ŠK
patria napríklad zimný a letný
prechod našim chotárom, každoročný batôžkový ples, ale aj iné
turistické akcie. V posledných
rokoch náš ŠK v spolupráci s
obecným úradom zorganizoval
už tri ročníky medzinárodného
stolnotenisového turnaja s
družobnými obcami z Poľska a
nad Oravou a aktérmi stolnotenisových turnajov sú nasledovní
hráči: František Potocký, Jozef
Sojčák, Ján Hudec, Jozef Gerát,
Rasťo Kožienka, Jaroslav Žuffa,
Peter Zmrazek, Martin Zmrazek,
Natália Matysová, ale aj ďalší
neregistrovaní hráči. V tomto
súťažnom ročníku 2014/2015
nám vzniklo žiacke družstvo,
Spoločná fotografia víťazov turnaja. Žiaci: 1. Tomáš Kožienka, 2.
Adam Daňa, 3. Dávid Maslo. Muži - neregistrovaní: 1. Patrik Sojčák,
2. JozefGerát, 3. JozefSuľa 4. Marián Kováč. Muži - registrovaní: 1.
Martin Zmrazek, 2. Jaroslav Žuffa, 3. Rasťo Kožienka.
Českej republiky.
V oravskej stolnotenisovej
súťaži v ročníkoch 2009/2010 –
2012/2013 naše stolnotenisové
družstvá hrali V., VI. a VII. ligu.
V súťažnom ročníku 2013/2014
sa naše „A“ družstvo prihlásilo
do krajskej stolnotenisovej súťaže, do IV. ligy, z ktorej sme po
roku zostúpili späť do oravskej
súťaže V. ligy.
Pravidelnými a aktívnymi aktérmi stolného tenisu v Dlhej
ktoré sa už tiež zúčastňuje žiackych oravských súťaží. Medzi
prvými zaregistrovanými žiakmi
v stolnom tenise sú: Adam
Daňa, Jozef Matis, Tadeáš Dulka, Štefan Matis, Peter Gerát,
Dávid Maslo, Tomáš Kožienka
a ďalší žiaci, ktorí pravidelne
navštevujú stolnotenisové tréningy.
Ing. JozefSojčák
predseda ŠK Dlhá nad Oravou
Prvé stolnotenisové centrum v Dlhej nad Oravou bolo v priestoroch
bývalej materskej skôlky. Rok 2005.
Každá budova má svoju históriu, nevynímajúc ani budovy našej základnej školy. Boli postavené v roku 1964 a neskôr
pristavané i opravované. Ich
vlastníctvo a spravovanie bolo
najskôr v rukách štátu, prostredníctvom kompetentných úradov.
V roku 2002 obec prevzala
kompetencie v oblasti školstva a
zároveň aj nehnuteľnosti do
svojho majetku.
Preto počas celej histórie školy
majú významný podiel na jej
rozvoji a zveľaďovaní aj inštitúcie, pod ktoré základné školstvo
v jednotlivých obdobiach patrilo
a taktiež funkcionári, pôsobiaci
v tých obdobiach.
V tomto jubilujúcom školskom
roku určite vytvoríme priestor
pre ich spomienky aj na stránkach Dlhánskych zvestí, aby
sme zanechali historické udalosti pre ďalšie generácie. Začneme
fotospomienkami, ktoré nám
prezentujú, ako sa menila naša
škola v poslednom desaťročí.
Premeny našej školy
1963
2007
2004
2012
2007
2012
2013
Download

ech Božie požehnanie a radosť života naplní každý