DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XXI • 06/2014
Blížiace sa referendum
Chápeme dostatočne jeho dopad?
Strana 10
Význam žalmu v liturgii
Umocní ho aj kvalita interpretácie
Strana 16
Keď láska víťazí
EDITORIAL
Milí čitatelia,
advent pre mňa začal celkom zvláštne.
Nevedela som, ako ho prežijem, ale teraz
už môžem napísať, že môj advent bol
o dotýkaní. Dotýkal sa ma Boh. Prvý
dotyk bol zvláštny. Na večernej svätej
omši na Slávnosť Krista Kráľa sa ma
dotklo pochmúrno, ktoré sa na mňa
pozeralo zo zhromaždenia veriacich.
Mali sme oslavovať sviatok nášho
najmocnejšieho Kráľa, Pána celého sveta,
víťaza nad smrťou, a tam vtedy na tej
omši sa mi zdalo, že sa nik neradoval,
nik nejasal, nikomu sa nechcelo
oslavovať. Akoby sa tam mnohí aj nudili.
Zvláštny dotyk.
Druhý dotyk bol úplne iný. Opäť na
svätej omši. Mládežnícky zbor spieval,
ja som stála v rade na sväté prijímanie
a vtom ma zasiahli slová piesne, ktorú
začali spievať: „Aká krásna si, aká vzácna
len si mi! Tvoje meno na dlani vryté
mám.“ Až do špiku kosti ku mne Boh
prehovoril!
Tretím dotykom mi ukázal, že pole
jeho pôsobnosti nie je len v kostole.
Potrebovala som pomoc. Len tak trochu
som mu naznačila, že či by mi „nehelfol“,
či by to nejako nezariadil... A On, grand,
mi poslal nie jedného, ale hneď štyroch
pomocníkov... Aký to Kráľ!
Štvrtý dotyk zažívam pri tvorbe
Farského listu, keď v predvianočnom
čase môžem všetko ostatné odložiť,
sadnúť si, písať a zostavovať toto číslo.
To všetko v pokoji, porozumení mojich
blízkych i spolupracovníkov FL a
dennodennom prijímaní milostí.
Prajem aj vám podobné dotyky.
Možno aj prostredníctvom vianočného
Farského listu.
Dotykové čítanie!
Fašiangový ples
Dňa 31. 1. 2015 (sobota) sa bude v MsKS v Dolnom Kubíne konať fašiangový ples,
ktorý usporadúva Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri Cirkevnej spojenej škole
A. Radlinského v Dolnom Kubíne, o. z.
Aj tento rok sa môžete tešiť na program v podaní učiteľov školy a dobrú zábavu.
Vás i vašich známych a priateľov na ples srdečne pozývame.
Radosť, ktorá žiari zo svetla
betlehemskej noci, zo svetla
narodenia Boha, nech vás
sprevádza počas Vianoc
i po celý rok 2015.
Redakcia Farského listu
Tešíme sa na prvákov!
Pozývame budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka
základnej školy na Cirkevnú spojenú školu v Dolnom Kubíne v dňoch
3. a 4. februára 2015 (utorok, streda) v čase od 14.00 do 17.00 hod.
Ponúkame vzdelávanie v duchu kresťanskej výchovy, kvalitný školský vzdelávací program
(školou dotované hodiny cudzieho jazyka od prvého ročníka, matematiky a iných
prírodovedných predmetov), vzdelávanie pod jednou strechou (rôzne učebne a priestory
na aktívne vyžitie), vyučovanie kvalifikovanými pedagógmi, starostlivosť o zdravotne
znevýhodnených a nadaných žiakov, medzinárodné projekty a exkurzie, široký výber
krúžkových a mimoškolských záujmových aktivít. Viac informácií na www.radlinskeho.sk
Eva Murínová
Príspevky a námety
do Farského listu zasielajte na
e-mail: [email protected]
Snímka na titulnej strane:
internet
Dvojmesačník kubínskych katolíkov. Vydal: Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. Cenzor:
prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. Šéfredaktor: Ing. Eva Murínová. Redakčná rada: Mgr. Martin Majda, PhDr. Zuzana Machajová,PhD., Ľudovít Oravec,
Mgr. Petra Jurčáková, Mgr. Martin Farbák, Zuzana Kováčiková, Adam Skirčák, Ida Hanušniaková. Imprimatur: Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský
diecézny biskup, Spišské Podhradie,13. 12. 2000 pod č. 161/2000. Registračné číslo: A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. Náklad: 800 ks. Uzávierka budúceho
dvojčísla je10. februára 2015. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo e-mailom na adresu:
[email protected] Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. Sadzba a tlač: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 06|2014
Boh prišiel na svet kvôli mne
TEXT: PETER KRIŽIAN, KAPLÁN • SNÍMKA: INTERNET
V
ianoce je možno prežívať rôznym spôsobom.
Ľudia, ktorí cítia, že Vianoce sú súčasťou
ich tradičnej kultúry, ale ich nevnímajú
v ich náboženskom rozmere, to majú dosť
ťažké. Na Západe a vo všetkých sférach, kde sa
presadil výlučne komerčný duch Vianoc, panuje
Santa Klaus či Dedo Mráz, ktorý sa z reklamnej
postavičky propagujúcej Coca-Colu stal úspešnou
novou fikciou napĺňajúcou obchody a v podstate
presúvajúcou peniaze z peňaženiek nakupujúcich
do bankových kont predávajúcich nadnárodných
koncernov. Santa Klaus na Západe točí obrovský
vianočný biznis a spochybniť u detí jeho existenciu,
znamená ohroziť obchodné zisky. Vianoce ale
ostávajú Vianocami a súčasne výzvou pre každého,
aby si k nim našiel svoj vzťah.
Kritický puntičkár, ktorý by sa chcel blysnúť
svojou snahou o objektívny historický prístup, by
mohol hovoriť o tom, že nemáme nikde podložené,
že by sa Kristus naozaj narodil 25. decembra, a že
aj roky, ktoré uplynuli od jeho narodenia, ako ich
dnes počítame, teda 2014, v skutočnosti by mali byť
o niekoľko čísel vyššie. Liturgista by vedel hovoriť
o histórii sviatku, o tom, ako sa okolo roku 330
vlastne ustálilo slávenie Vianoc na 25.decembra, o
špecifikách vianočnej liturgie v latinskom obrade.
Historik by vedel uviesť dôležité cirkevné i svetské
udalosti spájajúce sa s Vianocami – počnúc možno
korunováciou Karola Veľkého vo Vatikánskej
bazilike v roku 800, či prvé vianočné slávenie
liturgie v reči našich predkov, keď pred 1145 rokmi
schválil pápež Hadrián liturgické knihy, ktoré
mu predstavili sv. Cyril a Metod. Všetky takéto
a podobné témy pre vianočný príhovor by boli
hodné povšimnutia, zaujímavé a iste aj poučné.
Len neviem, či by sme cez ne vystihli tú duchovnú
hĺbku, ktorú nám tieto sviatočné dni ponúkajú.
Sú to dni, keď si pripomíname najdôležitejšiu
pravdu dejín ľudstva, i našich osobných dejín.
Evanjelista Ján to výstižne vyjadril slovami: „Slovo
sa stalo telom a prebývalo medzi nami“ a ešte
priamejšie a jednoznačnejšie „Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn
3,16) Kto by sa netešil z toho, že je milovaný?! Stojac
pred jasličkami môžeme spolu s deťmi – teda s tými,
ktorí sú ešte schopní vidieť predovšetkým srdcom
– vnímať narodenie božského dieťaťa ako čosi
nesmierne dôležité a krásne, čo dáva dôstojnosť a
zmysel nášmu životu – s jeho radosťami i bolesťami,
s jeho zrodom i smrťou. Krásne to vystihol sv.
Augustín slovami: „Preber sa, človeče: Boh sa kvôli
tebe stal človekom. Prebuď sa, ty, čo spíš. Ešte raz
hovorím: Kvôli tebe sa Boh stal človekom. Bol by si
padol, keby ti on nebol prišiel na pomoc. Bol by si
zahynul, keby nebol on prišiel.“
Drahí priatelia, nedovoľme nikomu a ničomu,
aby nám ukradol radosť z posolstva skutočných
Vianoc. Prajem vám všetkým nohy v teple a teplo v
duši, lebo tam sa začínajú tie pravé Vianoce.
FARSKÝ LIST 06|2014
3
TÉMA
Znovuzrodenie
TEXT: EVA MURÍNOVÁ • SNÍMKY: INTERNET
Tematicky sme tento rok prinášali pohľady na bolesti Panny
Márie pri príležitosti slávenia Roku Sedembolestnej. V týchto
zamysleniach prichádzame na koniec. A práve na Vianoce,
počas sviatkov narodenia Ježiša, nám ostali ešte dve bolesti
Panny Márie – skladanie Pána Ježiša z kríža a jeho pochovanie.
Dá sa v týchto udalostiach nájsť nejaké prepojenie, súvislosť?
Narodenie a smrť s pochovaním,
teda definitívna rozlúčka, sú úzko
prepojené. Človek, keď príde na tento
svet, už od prvého momentu kráča
ku koncu svojho života – k smrti. Ale
pozrime sa na tieto slová v opačnom
poradí. Smrť a následné narodenie,
zrod niečoho nového. Pamätám sa, keď
v roku 2009 prichádzali prvé informácie
o hospodárskej kríze, začínala som sa
jej obávať, ako zasiahne do života ľudí,
i do môjho osobného života. No asi
dva mesiace nato som si v slovenskom
denníku prečítala stĺpček jedného z
dopisovateľov, ktorý krízu vnímal ako
niečo pozitívne, ako niečo, čo prinesie
očistu, novosť, prerod, nové vnímanie.
A to mi pomohlo začať sa na krízu
pozerať týmito očami.
Myslím, že smrť a následné
narodenie sa ťahajú celým Máriiným
životom. Slovami „Staň sa“ dennodenne
zomierala svojim predstavám o sebe,
o ľuďoch okolo nej, a teda aj svojim
predstavám o Ježišovi a jeho živote.
Keby ona mala rozhodovať o ňom, asi
nikdy by nedovolila, aby takto trpel,
aby šiel dobrovoľne na smrť. Robila by
všetko, aby Ježiš mal ľahší, pohodlnejší
život, vyzametala by mu cestu, ako to
dokáže nejedna matka svojmu dieťaťu
a určite by mlčky nepozerala na jeho
utrpenie, ale by sa hádala, kričala a
zháňala známosti, aby svojho syna
oslobodila od rozsudku trestu smrti.
Ona nič z toho neurobila. Prečo?
Možno mala na to predispozíciu (bola
uchránená od dedičného hriechu), no
svojej slobodnej vôle zbavená nebola.
Tú ani Boh nenarúša. Mária tým svojím
„nech sa mi stane“ slobodne prijímala
postupne všetko. Ale naozaj všetko.
Pokoj i nepokoj, radosť i smútok, slávu
i poníženie, istotu i neistotu, blízkosť
i útek. Tie príjemné veci sa prijímajú
celkom ľahko. Ale keď prichádzajú
ťažkosti, keď treba zaťať zuby, zriecť sa
seba, tam už začína každý špekulovať,
spoliehať sa na seba i druhých. Nevieme
či nechceme prečítať aj v tomto Boží
hlas, jeho zásah, jeho zámer. No keby
sa Mária celkom neodovzdala Bohu do
jeho vôle, tak by sme možno ešte dnes
čakali Mesiáša, žili by sme iba v nádeji.
Ako to urobiť, aby sme aj my vedeli
prijať všetko z Božích rúk s takým
Máriiným postojom „... nech sa mi
stane?“ Nie je to jednoduché, ale nie
nemožné. Mária nám ukazuje, že v jej
srdci bola silná viera v to, že Boh všetko
riadi tým najlepším spôsobom. Ukazuje
nám, že v srdci mala miesto pre Boha.
Nie pre zúfalstvo, pre svoju vôľu, pre
svoj egoizmus, pre svoje nároky a práva,
pre bezhraničnú slobodu, ktorú dnes
tak všetci ospevujeme. Mala tam miesto
pre Boží hlas, pre službu, pre darovanie
sa, pre pokoru i dôveru.
Ako sa to učiť či naučiť? Dať miesto
Bohu vo svojom srdci, otvoriť mu občas
Máme umelý stromček, umelé ozdoby, umelé koledy, darčeky z umelej hmoty
— čakám už len na umelú rybu a umelý zemiakový šalát, ktorý pohryzieme
umelým chrupom. Prirodzené sme odstránili, všetko je umelé. Zavádzame
umelé ukončenie tehotenstva, umelé oplodnenie. Toto je proti Bohu, preto
z toho vznikajú problémy. Treba sa vrátiť k normálu. To znamená umelé
nahradiť prirodzeným, žiť prirodzené vzťahy, vytvárať si prirodzený názor na
život. To, čo je prirodzené a normálne, je absolútne Božie. Pretože v Bohu
nie je nič umelé, krivé, chorobné, patologické. Je to teda návrat k tomu, ktorý
dáva zmysel a obsah ľudskému životu, vracia ho späť.
(Max Kašparů)
4
FARSKÝ LIST 06|2014
dvere, na ktoré jemne klope, umrieť
sebe, aby sa mohol narodiť On? Je to
dennodenná drobná ochota nášho
srdca. Sú to dennodenné malé výhry či
víťazstvá. Mám skúsenosť, že mi tichý
hlas stále niekde vo vnútri hovorí, aký
krok mám urobiť, hlavne keď zlyhám.
Raz večer som napríklad mala ostrejšiu
výmenu názorov so svojou dcérou.
Samozrejme, mali sme pravdu obe, ako
to občas býva, ale argumenty a spôsob
dialógu nebol práve najvhodnejší.
Rozišli sme sa také uzavreté do seba
a šli spať. V posteli, keď to ešte vo
mne doznievalo, som zrazu zachytila
hlas: „Choď sa ospravedlniť.“ Ozval sa
pohotove aj protihlas: „Ja sa mám ísť
ospravedlniť? Veď som mala pravdu a
navyše som mama. Nech príde ona.“
A zase tichý hlas: „Choď, skús to.“ „No
isto!“ „Vyskúšaj...“ „Nejdem, určite
nie ja...“ No keď som sa po takomto
dlhšom dialógu postavila, šla za dcérou
a ospravedlnila sa, ona v začatej ceste
pokračovala: „Mami, aj ty mi prepáč...“
Poďakovanie
N
a konci kalendárneho roka sa
patrí, aby sme sa poďakovali
tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžili nám i celej našej farnosti. Je
za tým často veľa času a energie, ktorú
ani navonok nevidieť. Úprimnú vďaku
vyslovujeme organistom, žalmistom,
lektorom, spevákom našich zborov, miništrantom a našim kostolníkom. Taktiež ženám, ktoré sa starajú o poriadok
a výzdobu kostolov počas celého roka,
členom hospodárskej i pastoračnej
rady, katechétom, rehoľným sestrám i
učiteľom našej Cirkevnej školy.
A večer sa skončil akousi obojstrannou
ľahkosťou na duši. Alebo pri správe o
zlom zdravotnom stave môjho blízkeho
ma začal premáhať strach. A v tom
som v srdci počula: „Dôveruj mi!“ Tak
som si dookola opakovala: „Dôverujem
ti, dôverujem ti, dôverujem ti, Ježiš!“
Strach postupne odchádzal, nastupoval
pokoj a nakoniec, Bohu vďaka, ani
ochorenie nebolo také vážne.
Hlas Boha spoznáme podľa toho, že
je to hlas, za ktorým je život, pokoj,
láska, teda ovocie Ducha Svätého (Gal
5,22). Keď dám miesto sebe, tak často
pokračujem v zlyhaniach, hádkach,
strachu, neláske, ba i nenávisti. Dajme
miesto hlasu v našom srdci. Ten hlas
je nenápadný, netlačí, iba sa ponúka.
Je taký jemný, ako Dieťa v jasliach,
a to aj preto, aby sa nikto nebál k
nemu priblížiť. Ak sa však priblížime
a vyberieme si Boha, tak podľa slov
Svätého otca Františka dokážeme to, čo
Panna Mária: „Ona aj z maštale urobila
domov.“ To už je iná káva! 
Z úprimného srdca sa chceme
poďakovať všetkým dobrodincom,
ktorí akoukoľvek formou, či už
finančne alebo modlitbou prispeli
k úspešnému zavŕšeniu nášho
veľkolepého diela – stavby nového
organa v Kostole Povýšenia sv. Kríža.
Ďakujeme tvorcom Farského listu
a všetkým ostatným dobrodincom.
Tiež pripájame poďakovanie za
modlitby mnohým spoločenstvám,
chorým a všetkým veriacim.
Úprimné Pán Boh zaplať.
Ľubomír Pekarčík, dekan - farár
Hviezda pre mňa
„A hľa, hviezda, ktorú videli na východe,
išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom,
kde bolo dieťa.” (Mt 2, 1-12)
Ježiša môžeme vnímať viacerými spôsobmi: napríklad ako Herodes, ktorý síce
vedel o ňom, nemohol ho poprieť, ale zároveň ho nenávidel a chcel ho odstrániť
zo svojho života, pretože si myslel, že je
jeho ohrozením. Môžeme ho vnímať ako
náhodný okoloidúci, ktorý sa možno zo
zvedavosti a možno iba z kratochvíle chce
pozrieť na tú atrakciu. Môžeme okolo
neho prejsť apaticky a neutrálne a náhliť
sa ďalej za svojimi záujmami. A môžeme
sa mu chcieť úprimne pokloniť a uznať ho
za svojho Pána – ako traja králi či mudrci z
Matúšovho čítania. Všetci môžeme vidieť
hviezdu, ktorá nás dovedie nad príbytok
Božieho Dieťaťa. Raz je to oslnivé svetlo,
inokedy sliepňajúce svetielko, niekedy je
dokonca najvýrečnejšia temnota, ktorá
nás obklopí a prinúti kričať: „Pane, nenechávaj ma tu samého.“ Niekedy je našou
hviezdou utrpenie a problémy, ktoré
máme, inokedy to môže byť milosť a dary,
ktoré sme dostali od niekoho vyššieho od
nás, od toho Najvyššieho. Hviezda vedúca ku Kristovi neustále ukazuje naňho –
„Bože, daj, aby som nebol slepý a vo všetkom videl Tvoju vôľu a orientáciu.“
Daniel Hevier, spisovateľ
FARSKÝ LIST 06|2014
5
UDALOSTI VO FARNOSTI
Týždeň so
zahraničnými
priateľmi
P
osledný novembrový týždeň bol pre
žiakov IV.G Cirkevnej spojenej školy výnimočný. Keďže sú zapojení do
FALKO – Farská
animátorská škola
V
našej farnosti sa môžeme vďaka
Bohu tešiť pomerne veľkej skupine aktívne veriacich mladých ľudí.
Každý týždeň máme sv. omše za účasti
detí i mládeže, ako aj mnohé iné voľnočasové či duchovné aktivity mladých. Práve preto vznikla v hlave sestry saleziánky
Anny Šutkovej myšlienka Farskej Animátorskej Ligy. Takzvané FAL-ko má za účel
pomôcť všetkým mladým našej farnosti,
aby sa stali zrelými kresťanmi, ktorí budú
vedieť zvládať svoj život a budú tak dob-
Cirkevné
gymnázium
prvýkrát stužkovalo
Z
anedlho to bude už osem rokov,
čo funguje v našej farnosti osemročné Cirkevné gymnázium v
rámci Cirkevnej spojenej školy a my sa
tak môžeme tešiť na prvých absolventov
oktávy. Prvé mesiace školského roka
strávili okrem prípravy na maturitu aj
prípravou na svoju stužkovú. Nemali
ľahkú úlohu, veď ako prví budú vzorom
aj pre budúce ročníky.
No pekne poporiadku. Stužková sa
začala svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval súdny vikár Spišskej
diecézy Mons. Ján Duda. V príhovore k
maturantom vyjadril svoje presvedčenie,
že stojí pred budúcou generáciou katolíkov, ktorí povedú Slovensko. Vyzdvihol
význam katolíckeho školstva a povzbu-
6
FARSKÝ LIST 06|2014
projektu Erasmus+, priatelia z Maďarska a
Poľska prišli na prvý pobyt. Erasmus+ je
trojročný projekt Európskej únie, zameraný na oblasť prírodných vied s názvom Our
digital science lab (Naše digitálne vedecké
laboratórium). Každý rok sa deti a ich učitelia budú stretávať dvakrát v inej krajine.
Prvýkrát to teda bolo na Slovensku. Na
tento týždeň sa žiaci pod vedením p.uč. Šochovej pripravovali dva mesiace. Natáčali
videá, rozhovory, pripravovali si otvorené
hodiny, kultúrne večery. V pondelok po
vyučovaní sa teda gymnazisti vybrali čakať
28 študentov z Egeru a Przemyślu. Keď sa
trošku "oťukali", mohli rozbehnúť týždeň
nabitý zážitkami a objavovaním alternatívnych zdrojov energie. Počas tejto prvej
mobility navštívili malú vodnú elektráreň
v Dolnom Kubíne, pozreli si využitie solárnej energie v domácnosti, priehradný múr
a vodnú elektráreň na Oravskej priehrade,
čističku odpadových vôd v Námestove,
ale aj Oravský hrad a mesto Dolný Kubín.
Jednotlivé krajiny predstavili svojich žiakov, školy, mestá a štáty počas kultúrnych
večerov. Celý týždeň bol skvelý. Keďže sa
študenti dorozumievali v angličtine, zlepšili sa aj v cudzom jazyku. Našli si nových
kamarátov a neľutovali vynaložené úsilie.
Vďaka patrí pánovi riaditeľovi Ľudovítovi Mačorovi a triednej pani učiteľke Anne
Šochovej, že rozbehli vynikajúci projekt a
všetko organizovali. Už teraz sa všetci tešia
na pobyty v Poľsku a Maďarsku..
rými príkladmi pre nasledujúcu generáciu
mladých. Vďaka spolupráci sestier saleziánok, skautov i Mládežníckeho zboru sa 9.
novembra 2013 uskutočnilo prvé stretnutie Farskej animátorskej školy v telocvični
Cirkevnej školy a mladí sa na ňom zamysleli nad svojím povolaním. Prostredníctvom zaujímavej scénky o povolaní proroka Samuela, ktorú prezentovala študentka
psychológie Evka Reviľáková, prezentácie
o falošných predstavách o Bohu Verči Jurčíkovej, modlitby i interaktívnych aktivít
sa podarilo stráviť pekný podvečer. Už
teraz sa tešíme na vianočné stretnutie 21.
12., ktoré bude v saleziánskom stredisku
Dominika. A kto je to vlastne animátor?
Človek, ktorý oduševňuje - dáva život a
vedie k Bohu.
dil našich gymnazistov, aby hrdo a dobre
reprezentovali svoju farnosť. Svätú omšu
navyše spríjemnil spev Mládežníckeho
zboru, v ktorom účinkuje viacero študentov oktávy. Kroky maturantov viedli
do Mestského kultúrneho strediska, kde
boli ostužkovaní typickou zelenou stužkou a o deviatej večer začal ich kultúrny
program, ktorý pripravili aj pre širokú
verejnosť. O tom, že bol skvelý, svedčia
aj vyjadrenia zúčastnených na sociálnych
sieťach: „Ďakujeme, oktáva, naozaj sme
sa cítili skvelo, úžasná atmosféra, super
organizácia, no skrátka všetko top.“ Ďalším dôkazom je video Nikdy nehovor nie
brumíku, ktoré zožalo najväčší úspech a
stalo sa veľmi populárnym. V čase uzávierky Farského listu malo už viac ako 11
000 zhliadnutí. Držme našim maturantom palce, aby sa im rovnako darilo aj pri
maturite a v ich ďalšom živote.
Pavla Jackulíková
Snímka: archív školy
Ivan Dauda, Martin Farbák
Snímka: Anna Šutková
Martin Farbák • Snímka : M. Beňo
Bojovali až do
konca
V
jednu novembrovú sobotu sa mládežnícke stredisko u sestier saleziánok zaplnilo mladými, ktorí si prišli
zmerať sily v kalčetovom turnaji. Dvojica
proti dvojici, výkriky radosti i neúspechu,
bojovnosť a odhodlanosť, radosť a víťazstvo..., tak by sa dala charakterizovať atmosféra, ktorá sprevádzala celé toto podujatie.
Turnaj sme otvorili spoločnou modlitbou
Obyčajnoneobyčajný koncert
V
nedeľu 16. novembra sme v Dolnom
Kubíne privítali známu a talentovanú gospelovú speváčku Dominiku
Gurbaľovú. Tá prijala naše pozvanie a spolu
s Mládežníckym zborom spievala na koncerte s príznačným názvom „... v srdci nám
znie“. Kostol Povýšenia svätého Kríža bol
plný, čo tešilo nielen nás, ale aj Dominiku.
Jej nádherné piesne oslovili všetky vekové
kategórie. Texty piesní boli premietané, takže prítomní si ich mohli spievať i preciťovať
hĺbku slov. Nie sú to totiž hocijaké piesne,
a odhodlaním bojovať fair-play. Tímy súťažili najskôr v základných skupinách o
postupové priečky a následne víťazi skupín
o medailové umiestnenie. Spoločné občerstvenie spríjemnilo atmosféru turnaja,
vytvorilo priestor pre vzájomné rozhovory, hry a nadviazanie nových priateľstiev.
Po oddychu a telesnom posilnení turnaj
gradoval až do finálového zápasu, ktorý
bol veľmi napínavý a do poslednej chvíle
nerozhodný. Nakoniec sa z víťazstva tešila
dvojica Marci Kršková a Matej Kiska.
Andrea Badíková, FMA
Snímky: archív FMA
Ružencové
bratstvá v Šaštíne
A
j dolnokubínske ružencové bratstvá vyslali svojich zástupcov 4.
októbra na púť tohto spoločenstva do Šaštína. Aj keď po nečakanej prestávke – oprava prasknutej pneumatiky
na autobuse - trochu meškali , všetko si
vynahradili pri nohách Sedembolestnej
Matky Božej. Promótor ružencových
bratstiev P. Melichar Matis OP z Košíc
privítal zástupcov z celého Slovenska a
po príhovore a modlitbe Korunky k P.
Márii nasledovala modlitba rozjímavého ruženca. Počas slávnostnej sv. omše
sa spolu s biskupom Jozefom Haľkom
zamýšľali nad významom, spôsobom a
prežívaním modlitby posvätného ruženca podľa vzoru Panny Márie v každodennom živote a skúškach.
Na spiatočnej ceste sa zastavili v Skalke nad Váhom v kláštore benediktínov
– miestom života a smrti našich svätcov
sv. Andreja - Svorada a sv. Beňadika.
Miestny sprievodca všetkých podrobne
oboznámil so životom oboch svätcov,
o histórii miesta a o súčasných podujatiach a aktivitách miestnych dobrovoľníkov pre záchranu a obnovu kláštora.
Katarína Kilianová
Snímka: Soňa Kvietková
sú to úprimné modlitby plné lásky k nášmu
Bohu. Názvy hovoria samy za seba: Si môj
chrám, Studnica či Dôveruj. Účinkujúci si
vyslúžili obrovský potlesk a poslucháči sa
dočkali aj prídavku. Počas koncertu odzneli
aj speváčkine vlastné svedectvá, v ktorých
priblížila, ako sa dostala práve k tomuto štýlu hudby. Po tejto vydrenej akcii nasledovalo
ešte agapé v priestoroch charity, počas ktorého sme utužili spoločné vzťahy a posilnili sa
dobrotami od našich maminiek. Dominikine piesne môžte niekedy počuť aj na piatkových svätých omšiach za účasti mládeže, na
ktorých mládežnícky zbor spieva.
Ida Hanušniaková
Snímka:M. Žmijovský
Kurz Dynamo
T
rinásty decembrový deň sa naši starší skauti z Dolného Kubína stretli
na radcovskom kurze „DYNAMO“,
ktorý im prišli urobiť radcovia zo Žilinskej
skautskej oblasti. Počas celého dňa sa učili,
ako správne viesť ich skautské družiny pomocou rôznych prezentácií, hier či aktivít,
pri ktorých museli využiť aj svoje kreatívne
zručnosti a nadanie. Na konci dňa ich čakalo vyhodnotenie celého kurzu, z ktorého
si odniesli nezabudnuteľné zážitky, nových
priateľov zo Žilinskej oblasti a nové inšpirácie do vedenia ich vlastných družín.
Martina Kuhajdová
FARSKÝ LIST 06|2014
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
Katarínska
veselica
Č
o to za veselie? ... Áno, aj táto a
mnohé iné skvelé ľudovky sa v
sobotu 29. novembra ozývali
priestormi jedálne Cirkevnej spojenej školy. Keď myšlienka usporiadať katarínsku
zábavu v krojoch skrsla v našich organizátorských hlavách, dlho sme rozmýšľali,
či to stojí za to. Vraveli sme si, že veľa ľudí
nebude chcieť ísť, lebo si nezaobstará kroj,
alebo že sa im nebude chcieť tancovať na
ľudovky. Ale čosi nám vravelo, že predsa
to treba skúsiť. Keď odbila sobotná 17-ta
hodina a jedáleň sa začala zapĺňať ľuďmi v
krojoch, hneď nás to vyviedlo z omylu. Veď
prišlo viac ako 70 vyfintených tanečníkov a
už sa nemohli dočkať živej hudby v podaní
Vajdulákovcov. Zabávalo sa, tancovalo v plnom prúde, nechýbali tradičné ľudové hry
či jedlá a ani nádherný fotokútik. Všetko to
dopadlo nad očakávanie organizátorov a
dostali sme mnoho ohlasov na to, že by sa
to mohlo opakovať. A tak kto vie, či sa Katarínska ľudová veselica nestane tradíciou...
Adam Skirčák
Dospelí prosili o
odpustenie
N
ajscestovanejší kríž, kríž Svetových dní mládeže (SDM) a ikonu
Panny Márie (kópia ikony z baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme) sme
privítali na dva týždne v polovici novembra aj na Slovensku. Kríž prišiel k nám
už druhý krát a zavítal do 19 slovenských
miest. Počas vyše 1400 kilometrovej púte
sa okolo neho stretli spoločenstvá mládeže
i celé farnosti. Prišiel, aby sme sa spolu s
ním pripravili nielen na naše budúcoročné
Národné stretnutie mládeže P15 v Popra-
Snímky: Miroslav Žmijovský
8
FARSKÝ LIST 06|2014
Sv. Katarína
Alexandrijská v
centre pozornosti
U
ž od roku 1380, kedy bola v Dolnom Kubíne založená farnosť s kostolom, nás sprevádza naša patrónka
sv. Katarína. Napriek mnohým nepokojným historickým udalostiam táto ústredná
postava nášho farského kostola pretrvala až
do dnešných čias, za čo sme vďační Bohu.
Prejavom našej vďaky bola aj odpustová
slávnosť 23. novembra 2015. Krásna výzdoba kostola, chór naplnený spevákmi z
farských zborov a aj plný kostol veriacich
naznačovali výnimočnosť tohto dňa. Sv.
omšu celebroval rektor Katolíckej univerzity Mons. Jozef Jarab. Vo svojom príhovore spomínal na dávne časy, keď chodil
do Dolného Kubína na kňazské rekolekcie
a už vtedy si vytvoril blízky vzťah k našej
patrónke. Povzbudil všetkých farníkov, aby
prežívali svoju vieru naplno, a tak budovali jednotnú farskú rodinu. O to prosíme aj
našu patrónku sv. Katarínu Alexandrijskú.
Martin Farbák
de, ale najmä na SDM, ktoré sa bude konať
v Krakove v roku 2016.
Do prípravy stretnutia v Ružomberku boli
pozvaní aj mladí ľudia našej farnosti. Hlavným bodom celého stretnutia bolo pokánie
a prosba o odpustenie a zmierenie. Zástupcovia z radov rodičov, učiteľov i kňazov prosili mladých ľudí o odpustenie zranení, ktoré
im zo strany dospelých boli spôsobené. Vyjadrili tak úprimnú ľútosť a pokánie za nevšímavosť, nedocenenie, ľahostajnosť k ich
názorom, či pohŕdaním ich talentami. Ovocím radosti zmierenia a odpustenia bolo
zjednotenie okolo eucharistického stola.
Petra Jurčáková
Snímka: internet
Dobrými skutkami
si zaslúžili darčeky
Z
ačiatok adventného obdobia majú
najradšej tí najmenší. Aj tento rok
tomu nebolo inak a deti sa s radosťou a neskrývaným očakávaním pripravovali na sviatok sv. Mikuláša.
Pán kaplán Peter povzbudil deti na detskej svätej omši k dobrým skutkom, ktoré
mohli pre Mikuláša nakresliť a pripraviť
sa tak na nedeľné stretnutie s ním na námestí pred Kostolom Povýšenia sv. Kríža
na Brezovci.
V nedeľné popoludnie sa pred kostolom zhŕklo množstvo detí so svojimi
rodičmi. Pán kaplán Peter si tesne pred
príchodom Mikuláša overoval, či ho deti
poznajú a najmä to, či vedia, aký je rozdiel
Slávnostné vyslanie
koledníkov
V
sobotu 13. decembra 2014 sa o
10.00 hod. v Kostole Povýšenia sv.
Kríža na Brezovci uskutočnilo slávnostné vyslanie koledníkov Dobrej noviny z Oravy a Liptova. V Dolnom Kubíne
sa zišlo 361 malých i veľkých koledníkov.
Tohtoročné vyslanie koledníkov bolo trochu výnimočné, pretože kolednícka akcia
Dobrá novina tento rok oslavuje krásnych
20 rokov, počas ktorých podporuje rôzne
projekty v Afrike.
Svätú omšu celebroval spišský pomocný biskup Andrej Imrich, z úst ktorého
odzneli slová povzbudenia a nakoniec aj
slová požehnania všetkým koledníkom.
Tí priniesli, ako každý rok, obetný dar,
pomocou ktorého pomáhajú iným. Tento
medzi Mikulášom a Santa Clausom. Deti
svojimi odpoveďami nesklamali a pán
kaplán ešte zdôraznil symbol obdarovania
sa a pomoci, ktorý sa so sv. Mikulášom
spája. Nakoniec sa všetci dočkali a spoločným hlasitým volaním Mikuláša zavolali
medzi seba. Ten už mal za sebou návštevu na detskom oddelení v dolnokubínskej
nemocnici. Deti sa pochválili nielen básničkami a pesničkami, ale najmä dobrými
skutkami, vďaka ktorým si pripravovali
srdiečka na stretnutie s ním a jeho anjelskými pomocníkmi.
O mikulášsku nádielku sa aj tento rok
postarali niektoré mestské výbory a Rímskokatolícky farský úrad v Dolnom Kubíne, atmosféru spestroval už tradične detský spevácky zbor pod vedením Zuzany
Lachovej.
Zuzana Machajová
rok to boli plastové vrchnáčiky, ktorých
nazbierali 5 vriec a 2 škatule. Svojím spevom svätú omšu sprevádzal spevácky zbor
pod vedením Eriky Klocháňovej z Malatinej. Po skončení svätej omše sa koledníci
presunuli do Základnej školy P. Škrabáka
na sídlisku Brezovec, kde boli pre nich
pripravené tvorivé dielne, pri ktorých si
mohli pre seba a svojich blízkych vyrobiť
krásne vianočné pohľadnice.
Hoci v našej farnosti koledovať nebudeme, môžete projekty Dobrej noviny
podporiť do 31. januára 2015 zaslaním
darcovskej SMS v hodnote 2 EUR s textom “DMS DOBRANOVINA” (DMS medzera DOBRANOVINA) na číslo 877 vo
všetkých mobilných sieťach. Prispieť môžete aj priamo vkladom na účet Dobrej
noviny. Viac na www.dobranovina.sk.
Renata Jedláková
Snímka: Peter Strapec
Snímky: Miroslav Žmijovský
FARSKÝ LIST 06|2014
9
AKTUÁLNE
Prečo ísť na
referendum a
povedať 3x ÁNO?
Prečo odpovedať na prvú referendovú
otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Prečo sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb, okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Pretože v našom
živote sa stretávame s tým, že existujú zákony a
veci, ktoré si my nemôžeme vybrať podľa svojej
ľubovôle, ale sú nám vopred dané. Nikto z nás
si napr. nemohol vybrať, či sa narodí ako muž
alebo ako žena. Rovnako si nikto z nás nevybral
svojich rodičov, najbližšiu rodinu a prostredie,
v ktorom vyrastal. Manželstvo medzi jedným
mužom a jednou ženou je takou formou zväzku, ktorá je tu daná samotnou prirodzenosťou
osoby, ale aj prirodzenosťou lásky. Prirodzenosťou osoby preto, lebo tá vo svojej plnosti existuje
v dvojakej „forme“: ako muž a ako žena. Každý
z nás sa narodil buď ako muž, alebo ako žena. O
tejto podstatnej (ontologickej) rozdielnosti nám
jasne hovorí naše telo. To, že som mužom alebo ženou nemôžem zmeniť, ale môžem jedine
prijať. Ak sa neprijmem, začnem ničiť samého
seba. Neprijať svoju vlastnú prirodzenosť (natura )ako dar, znamená odsúdiť ju (a teda seba) na
zánik. Je to tak ako s prírodou (natura): veľa sa
dnes hovorí o životnom prostredí a o ochrane
prírody. Chránime ju ako čosi vzácne. Sú oblasti s najvyšším stupňom ochrany (Vysoké Tatry,
Nízke Tatry, Veľká či Malá Fatra...). Chrániť túto
prírodu znamená prijať ju takú, aká je a nezasahovať do nej takým spôsobom, že ju zničíme.
Jednoducho povedané: ak nechceme prírodu
zničiť, musíme ju prijať a rešpektovať zákony
vpísané do nej. Týmto ju budeme skutočne
chrániť. Preto ak nechceme zničiť človeka a tým
aj spoločnosť, musíme človeka prijať s tým, že
existuje buď ako muž alebo ako žena a musíme
rešpektovať zákony vpísane do jeho prirodzenosti („natury“).
Prirodzenosťou lásky preto, lebo láska tvorí
jednotu. Nemôže sa však vytvoriť jednota tam,
kde niet rozdielnosti. Najplnším vyjadrením
lásky medzi ľuďmi je manželská láska, ktorej
základom je rozdielnosť pohlaví. Prečo? Pretože len v úplnej rozdielnosti pohlaví je možná aj
úplná jednota. Keďže medzi mužom a ženou
existuje maximálna rozdielnosť, ktorú vyjadruje
ich pohlavie, len medzi mužom a ženou je možná maximálna jednota. To, čo ich však robí jedným telom – jednou osobou – je ich vzájomná
láska, ktorá sa takto napokon stáva prameňom
daru nového života, ktorým je dieťa. Dvaja muži
či dve ženy nie sú schopní vytvoriť hlbokú jed10
FARSKÝ LIST 06|2014
notu tiel, pretože medzi nimi nejestvuje úplná
rozdielnosť pohlaví. Preto ani „láska“ vyjadrená
medzi nimi telesne nie je prirodzenou láskou,
a preto nie je v skutočnosti láskou. Následne je
logické, že z takého vzťahu sa nikdy nemôže narodiť dieťa.
A prečo sa hovorí o jednom mužovi a jednej
žene? Pretože nie je možné milovať výlučnou a
bezpodmienečnou láskou všetkých alebo viacerých ľudí naraz. To môže jedine Boh. Láska
medzi mužom a ženou vo svojej prirodzenosti
hovorí tomu, koho miluje: „Len ty, jedine ty a
navždy ty.“ Preto súhlasím s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a
jednou ženou.
Preto na túto prvú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.
Prečo odpovedať na druhú referendovú
otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám
osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? Prečo by párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nemohlo byť umožnené, aby si
adoptovali dieťa a následne ho vychovávali?
Pretože právo dieťaťa je viac ako túžba rodiča. Vysvetlím: človek nemá právo na iného človeka. Ani manželia (muž a žena) nemôžu povedať, že majú právo mať dieťa. Nikto si nemôže
nárokovať právo na inú osobu. Nemáme právo
na iné osoby, pretože tie nie sú obyčajnými vecami. Nemôžem povedať: „Mám právo mať dieťa
a kúpiť si ho, tak ako mám právo mať chlieb a
kúpiť si ho.“ Nemôžem povedať, že mám právo
dať si „vyrobiť“ dieťa prostredníctvom techniky
umelého oplodnenia, tak ako môžem povedať,
že mám právo dať si vyrobiť, resp. ušiť šaty či oblek na mieru. Človek nie je tovarom, ale darom.
Osoby môžeme prijať jedine ako dar, len tak ich
môžeme aj skutočne milovať. Pre túto výnimočnosť osoby, ktorou každé dieťa určite je, môžeme povedať že nie rodič má právo na dieťa, ale
dieťa má právo na rodiča. A nie na hocijakého
rodiča, ale na takého, resp. takých rodičov, v
ktorých blízkosti bude vyrastať v psychicky a
emocionálne zrelú osobnosť. Dieťa má právo na
takých rodičov, ktorí mu pomôžu identifikovať
sa so sebou samým, a to práve vďaka rozdielnosti pohlaví, ktorá medzi samotnými rodičmi
existuje. Dieťa má právo byť milované láskou
muža a láskou ženy, láskou otca a láskou matky,
má právo byť milované manželskou láskou, ktorá v sebe nesie prísľub vernosti a trvácnosti a pre
dieťa aj prísľub pekného a radostného detstva i
jeho ďalšej budúcnosti. Tak muž ako aj žena milujú originálne mužskou a originálne ženskou
láskou. Každé dieťa má právo na takúto lásku.
Žiaľ, osoby rovnakého pohlavia nie sú schopné
byť zárukou takejto lásky, a preto ani integrálnej
výchovy dieťaťa. Preto súhlasím s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova.
Preto na túto druhú referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“.
Prečo odpovedať na tretiu referendovú
otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Prečo by „školy nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy
nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Pretože rodičia dali život svojim deťom, a
preto len oni majú prvotné, neodňateľné a prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti,
a to v duchu svojho morálneho a náboženského
presvedčenia i v duchu kultúrnych a rodinných
tradícií (porov. Charta ľudských práv, čl. 26;
Charta práv rodiny, čl. 5). Osobitne nesúhlasím s tým druhom výchovy, ktorú sa snažia
prezentovať v iných štátoch Európy (Nemecko,
Rakúsko, Nórsko, Francúzsko, Anglicko) zástancovia ideológie rodovej rovnosti (gender
ideológie).
O čo im vlastne ide? Ide im o presexualizovanie celej spoločnosti, pretože vlastníci pornografického priemyslu týmto majú postarané o
svoju budúcnosť, rovnako antikoncepčný priemysel sa nebude musieť obávať o svoje zisky a
tým lekárom, ktorí zabíjajú ešte nenarodené
deti či tým, ktorí „vyrábajú“ deti ako tovar prostredníctvom umelého oplodnenia, potečú do
vreciek obrovské peniaze. Za všetkým sú dve
veci: peniaze a šťastie zredukované na pôžitok
a rozkoš.
A preto v mene týchto novodobých „bohov“, ktorým sa všetci začíname čoraz viac klaňať, budeme chcieť, aby deti už v materských
školách spoznávali v akomsi „detskom kútiku“
svoje telo a telo toho druhého. V školách budeme postupne chcieť učiť žiakov, ako navliekať
kondómy, ako užívať hormonálnu antikoncepciu, či vibrátor. Budeme chcieť zaviesť takú
sexuálnu výchovu, ktorá pod rúškom a v mene
lásky bude všetko dovoľovať. Nedovolené bude
len to, s čím ten druhý pri sexe nebude súhlasiť.
A ak rodičia alebo ich dieťa odmietnu navštevovať hodiny takejto sexuálnej výchovy, budeme ich zatvárať do väzenia, pretože zanedbali
povinnosť, ktorú im škola i štát nadiktovali bez
ich súhlasu. Preto súhlasím s tým, aby školy
nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v
oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak
ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania.
Preto na túto tretiu referendovú otázku odpoviem: „ÁNO“. 
ThLic. Róbert Neupauer, kňaz poverený
pastoráciou rodín v Spišskej diecéze
ROZHOVOR
Chcem byť, Pane,
celý tvoj
TEXT: IDA HANUŠNIAKOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV MM, MIROSLAV ŽMIJOVSKÝ
Najnovší prírastok v rodine našich kňazov pribudol v polovici
septembra. Jeho meno poznajú od Bratislavy až po Starú
Ľubovňu, no a už aj tu u nás. V Dolnom Kubíne sa už udomácnil,
preto sme mu položili pár otázok. Náš nový pán kaplán Martin
Majda.
Pochádzate z Oravy. Poviete nám
bližšie niečo o vás a vašej rodine?
Pochádzam z dediny Beňadovo. Môže vás
pomýliť miesto môjho narodenia – Liptovský Mikuláš, ale to je len preto, lebo moja
mama pochádza z Liptovského Mikuláša,
konkrétne z dediny Iľanovo a pár mesiacov
sme tam bývali. Potom som už celý život
prežil na Orave, až do dňa, keď som odišiel do kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Mám 4 súrodencov. Základnú školu
som navštevoval v Beňadove a Breze, na
gymnázium som chodil do Námestova.
Aké boli vaše predchádzajúce
pôsobiská?
Pôsobil som doteraz ako kaplán vo
farnosti Lomnička (okres Stará Ľubovňa) a
Bratislava – Blumentál. Tiež sme viac ako
rok spravovali farnosť Bušovce, ešte keď
som bol v Lomničke.
Kde ste boli zatiaľ najdlhšie?
Práve vo farnosti Lomnička – 5 rokov. Je
to dedina takmer čisto rómska, má okolo
2300 obyvateľov a veľmi nízky priemerný
vek obyvateľstva – 18,5 roka.
Máte odtiaľ nejaké úsmevné príhody?
Veľmi veľa, ani by som nevedel, kde začať,
keby som mal o všetkých hovoriť. Možno
iba jedna – keď sme sa modlili Loretánske
litánie, tak ako vždy ľudia spoločne opakovali po každom zvolaní – „oroduj za nás“.
No a ja som niekde v polovičke litánií povedal: „Chlapci vzadu, nevyrušujte“ a všetci v kostole na to zborovo: „Oroduj za nás“.
Už som sa nedomodlil, musela prísť pokračovať v modlitbe jedna z rehoľných sestier,
ktoré tam boli.
Ako ste sa dostali až do Bratislavskej
arcidiecézy?
Otec biskup sa ma opýtal, či by som šiel na
pár rokov do tejto arcidiecézy. Dôvodom
bolo, že sa malo pracovať na novom preklade
Svätého písma, ak som to správne pochopil, a
Aby birmovka pre nich nebola len folklórna
záležitosť, ale naozaj jedinečná možnosť, ako
prehĺbiť svoje poznanie Boha, svoj vzťah s
Bohom, svoje osobné prežívanie viery atď. A
čo sa mi najviac páči? Tie osobné rozhovory
– a najviac si vážim úprimné sv. spovede, keď
na nich vidím, že sa naozaj snažia brať svoj
vzťah s Bohom vážne. To mám fakt radosť.
A zase najviac ma mrzí, keď vidím, že im je
to jedno...
Okrem toho máte v našej farnosti na
starosti mladých. Máte pre nich nejaké povzbudenie?
Nezanedbávajte svoj duchovný život. Učte sa
milovať viac a viac Boha, potom pôjde všetko
ľahšie. Aby sme neskĺzli do tohto: robiť veci
pre Boha, ale bez Boha. No to si myslím, že
neplatí len o mladých, ale aj o nás kňazoch a
o všetkých.
Ktorý svätec si vás získal najviac?
Mám dosť veľa obľúbených svätých, ktorí
sú pre mňa veľkou inšpiráciou napr: sv. Ján
Mária Vianney, sv. Terezka z Lisieux, Matka
Tereza atď., ale najviac asi Ján Pavol II. No
nesmieme zabudnúť, že naším hlavným vzorom je Ježiš..
Aké sú vaše záľuby? Čo robíte vo voľnom čase najradšej?
Veľmi rád čítam knihy. Teda, keď mám voľný
čas, tak si rád niečo dobré prečítam, ale tiež
sa rád prejdem po prírode. Je nádherná, hlavne tam, kde ju človek nezničil.
jeden kňaz z tej arcidiecézy mal prísť do našej
spišskej – a tak sme sa mali vymeniť. Avšak
zhodou rôznych okolností sa veci pomenili
a vrátil som sa skôr. No bola to zaujímavá a
veľmi poučná skúsenosť.
Kedy ste po prvý raz pocítili, že vás
volá Pán?
Kňazom som sa chcel stať od detstva. Ak si
dobre spomínam, po inom povolaní som
v hĺbke srdca ani netúžil. Je síce pravda, že
počas strednej školy som sa snažil sám seba
presvedčiť o tom, že Pán ma iste nepovoláva
do svojej služby, ale nakoniec som nedokázal
odporovať a poslúchol som ho.
Chceli by ste na záver odkázať niečo
naším farníkom?
Možno pripomenúť heslo sv. Jána Pavla II. –
Totus tuus – Celý tvoj. On túžil celkom patriť
Kristovi – celkom túžil poslúchať a plniť Jeho
vôľu, lebo vedel, že to, čo chce Boh, je zaručene to najlepšie, aj keď človek Bohu niekedy nerozumie. Kiežby sme všetci takto túžili
nasledovať Krista. Dovolím si ponúknuť vám
túto modlitbu:
Som celý tvoj a všetko, čo mám, je tvoje, môj
najdrahší Ježišu, skrze Máriu, tvoju svätú
Matku. Amen. 
Prišli ste k nám v polovici septembra a hneď ste sa ujali práce s birmovancami. Inšpirujú vás v niečom?
Čo máte na práci s nimi najradšej?
Všetko sa to zomlelo dosť rýchlo, takže netvrdím, že systém, ktorý teraz naši birmovanci majú, je najlepší, ale aj tak si myslím, že ak
budú chcieť, môžu z toho veľa vyťažiť pre svoj
vnútorný rast. Samozrejme, že ma inšpirujú.
Stále premýšľam, ako a čo im povedať, aby
som im v tom duchovnom raste pomohol.
FARSKÝ LIST 06|2014
11
ZO SVETA CIRKVI
Návšteva u Otca
Benedikta
Z
ačiatkom decembra priniesol nemecký
Frankfurter Allgemeine Zeitung rozhovor s Jozefom Ratzingerom, emeritným pápežom Benediktom XVI. Od jeho odstúpenia
z úradu už uplynuli takmer dva roky. Za tú
dobu podľa neho už majú veriaci jasno v tom,
„kto je pravý pápež“. Oslovenie v nadpise
článku – Otec Benedikt – napovedá o tom, že
práve takto chcel Benedikt XVI, aby ho volali,
avšak bol príliš unavený a slabý, aby ho presadil. „Napíšte to, možno to ľuďom pomôže“,
vyzýva nemeckého novinára a ľutuje, že titul
„emeritný pápež“ mu príliš nenapomáha k
tomu, aby ešte dôraznejšie poukázal na terajšiu petrovskú službu svojho úradujúceho
nástupcu.
Aj keď naďalej nosí bielu sutanu, snaží sa
Benedikt XVI. žiť „natoľko ticho, ako je to len
možné“. Preto vyznieva ako „skutočný nezmysel“, že by sa miešal do diskusie poslednej
biskupskej synody o rozvedených katolíkoch
žijúcich v druhom manželstve. Jozef Ratzinger skrátka nechce byť akýsi „tieňový pápež“,
Obliečka do požehnaných
reverend
Koncom októbra sa v kňazskom seminári na Spiši uskutočnila obliečka seminaristov štvrtého ročníka. Svätú omšu
celebroval Mons. Andrej Imrich, spišský
pomocný biskup. Vo svojom príhovore
sa zameral na dôležitosť dôstojného odevu a zároveň povzbudil 9 seminaristov,
študujúcich za Spišskú a 2, študujúcich
za Rožňavskú diecézu, ktorým tieto reverendy požehnal, aby ju vždy radi nosili
a aby sa za ňu nikdy nehanbili.
Na slávnosť Krista Kráľa zase spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka
spomínaným 9 štvrtákom a šiestim seminaristom tretieho ročníka udelil ministérium lektorátu. Úlohou lektora je
čítanie a ohlasovanie Božieho slova pri
svätej omši a pri ostatných liturgických
úkonoch.
12
FARSKÝ LIST 06|2014
ktorý by sa v cirkevnej debate dokonca staval
do opozície voči Františkovi.
Je stále svieži, vo svojom bydlisku – bývalom klauzúrnom kláštore vo Vatikánskych
záhradách – prijíma veľa návštev. Prichádzajú
k nemu mnohí biskupi, priatelia z Bavorska,
jeho dvorný vydavateľ Manuel Herder a tiež
pápež František, a to dokonca častejšie, ako je
všeobecne známe. „Máme spolu veľmi dobré kontakty“, hovorí Benedikt XVI. U svojho
nástupcu oceňuje silné vystupovanie, aké by
už on sám „pri svojich slabých silách telesne a
psychicky nikdy nemohol zastávať“. Od svojej
abdikácie pociťuje značnú úľavu – zotrvanie
v úrade by podľa jeho vlastných slov „nebolo
úprimné“. Zároveň vyslovuje vďaku „dobrému Bohu za stále zdravie“, ktoré mu umožňuje modliť sa a čítať, premýšľať a pripravovať
si krátke nedeľné kázne. Akurát písať sa mu
už nechce.
Vianoce boli pre tohto bavorského rodáka
už od detstva najkrajším sviatkom cirkevného roku. Spomína na Svätú zem, kde „Ježišove stopy potvrdzujú tajomstvo Boha, ktorý sa
stal človekom“. Ježiš totiž nebol len duch, jeho
prítomnosť je možné datovať a tento jeho pozemský rozmer je užitočný aj pre veriaceho
človeka.
-www.radiovaticana.cz-
né odtiene kupoly a fasády. Okrem Vatikánskej baziliky nové osvetlenie dostáva aj
mariánska bazilika Santa Maria Maggiore.
Inovatívne osvetlenie tzv. LED technológie
výrazne zníži spotrebu energie – takmer o
70%. V prvých mesiacoch budúceho roka
bude LED technológia použitá aj na výmenu celého systému verejného osvetlenia
historických pamiatok, ulíc, námestí a budov v Ríme.
Bazilika sv. Jána v Lateráne má od 8. decembra novú drevenú sochu Madony s dieťaťom. Umiestnená je pred pravým stĺpom
výklenku pápeža Leva XIII. Ide o dar Svätého otca Lateránskej bazilike. Drevorezba
pochádza z 13. storočia a je vysoká 125 cm.
Znázorňuje Pannu Máriu sediacu na tróne,
ktorá ľavou rukou drží dieťa Ježiša, sediace na
jej kolenách. Na hlave má biely závoj, ktorý
drží zlatá obruč pripomínajúca korunu. Vlasy
jej splývajú po stranách šľachetnej a pokojnej
tváre. Odetá je do šiat s červenými kvetmi
na modrom podklade a do plášťa so zlatými
pruhmi po okraji. Mária gestom pravej ruky
pozýva, aby sme pristúpili k Dieťaťu v červenej tunike, ktoré tiež naznačuje gesto prijatia
a otvorenosti.
Išlo o inštaláciu celkovo 315 nových osvetľovacích telies, ktoré sú schopné zvýrazniť
formu architektonických štruktúr a fareb-
D
-tk kbs-
Praha hostí
Novinky v bazilikách desaťtisíce
Svätého Petra v Ríme dostala v mladých
decembrových dňoch nové osvetlenie.
Bazilika
Zmeny na vedúcich pozíciách
Televízia LUX, slovenská katolícka televízia, má s platnosťou od 1. decembra nového programového riaditeľa. Stal sa ním
vdp. Jozef Kováčik, doterajší hovorca
KBS. Zmena nastala tiež vo funkcii riaditeľa Klubu priateľov Televízie LUX. Túto
pozíciu začal zastávať vdp. Marián Bér,
ktorý pôsobí ako prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.
Od 1. decembra bol vymenovaný do pozície hovorcu Konferencie biskupov Slovenska ThLic. CSILic. Martin Kramara,
36-ročný kňaz Žilinskej diecézy, pochádzajúci z Bytče. Aj Spišská diecéza má od
leta nového hovorcu. Po menovaní Petra
Majdu za rektora seminára sa novým
hovorcom i kancelárom stal ICLic. Peter
Majcher, pochádzajúci z Klina. V prípade
záujmu ho môžete kontaktovať: 053/450
22 11, alebo [email protected]
esaťtisíce mladých z celej Európy sa na
prelome rokov zídu v Prahe. Od 29. decembra 2014 do 2. januára 2015 sa tam bude
FF rádio pre mladých
Rádio LUMEN spustilo v pondelok 17.
novembra nový internetový projekt
pre mladých - internetové rozhlasové
vysielanie FF rádia, ktoré je možné sledovať len cez internet, a rovnomennú
internetovú stránku. Vo vysielaní tohto rádia nájdu mladí ľudia svedectvá,
pozvánky na kresťanské podujatia a
hudobné festivaly, reportáže zo života spoločenstiev mládeže, vypočujú
si tweety Svätého otca a mnohé iné
témy, ktoré sa týkajú života mladého
veriaceho človeka. To všetko je dopĺňané hudbou, ktorá svojím posolstvom
tieto kresťanské hodnoty vyjadruje.
Okrem toho ponúka projekt internetovú stránku so súťažami, diskusiami a informáciami zo sveta mladých
kresťanov. Samotný názov FF rádio je
skratkou iniciálok Faith and fire (Viera
častňujú sa ho katolíci, protestanti aj pravoslávni, ktorí sa spoločne trikrát denne spolu s
bratmi komunity Taizé schádzajú k modlitbe.
Počas stretnutia sú mladí ubytovaní prevažne
v miestnych rodinách a v rámci stretnutia sa
podieľajú aj na rozličných workshopoch sociálneho charakteru.
-tk kbs-
Obraz českej cirkvi
konať európske stretnutie mladých organizované ekumenickou komunitou Taizé. Ako
informovalo tlačové oddelenie komunity,
stretnutie má byť znakom pokoja a zmierenia, a to obzvlášť na sklonku roka, v ktorom
si pripomíname sté výročie začiatku prvej
svetovej vojny, a zároveň roka, ktorý je tiež
poznamenaný konfliktom medzi Ukrajinou
a Ruskom, ako aj európskymi voľbami. Na
stretnutí sa zúčastnia aj viacerí biskupi a duchovní pastieri z rozličných krajín. Pozdravné
posolstvá do Prahy zašlú pápež František, východní patriarchovia, predstavitelia anglikánov, luteránov a reformovaných, a tiež predseda Európskeho parlamentu a generálny
tajomník OSN.
Mladí ľudia vo veku od 17 do 30 rokov
tak majú príležitosť stráviť koniec roka pri
modlitbe, stretnutiach, vzájomnom zdieľaní
sa a solidarite. Zaujímavosťou je, že pred 24
rokmi, čiže rok po páde Berlínskeho múru, sa
v Prahe taktiež uskutočnilo európske stretnutie mladých. Tento ročník sa teda bude niesť
aj v znamení zmierenia medzi východom a
západom. Dôležitou charakteristikou tohto
stretnutia mladých je ekumenizmus – zú-
a oheň). Symbolizuje túžbu mladých
nielen veriť v Boha, ale aj zahorieť
úprimnou láskou k Nemu a k ľuďom.
SSV a Katolícke noviny oslavovali
Spolok svätého Vojtecha, najväčšie
a najstaršie združenie katolíkov na
Slovensku, si pripomína 145 rokov
od potvrdenia svojho vzniku. O jeho
vznik sa zaslúžil predovšetkým katolícky kňaz Andrej Radlinský a poslaním
Spolku bolo vydávanie slovenských
katolíckych kníh. Spolok svätého Vojtecha krátko po svojom vzniku prevzal
vydávanie týždenníka Katolícke noviny. V súčasnosti má Spolok svätého
Vojtecha 97 628 členov a je najväčším
katolíckym vydavateľom na Slovensku.
Najstaršie katolícke periodikum – Katolícke noviny - oslávilo 7. novembra
165 rokov od prvého vydania. Podľa
Č
eská biskupská konferencia si dala urobiť výskum verejnej mienky, aby zistila,
ako vnímajú cirkev obyvatelia krajiny. Realizoval sa v apríli a v máji na reprezentatívnej
vzorke 1020 respondentov. Uvedené závery
sa nachádzajú v brožúre Vnímaní církve v
České republice, ktorú pre ČBK zostavila
agentúra Proximity Prague.
Z prieskumu verejnej mienky medzi obyvateľmi ČR vyplýva, že cirkev je vnímaná
neutrálne. Na vieru majú ľudia rezervovaný,
ale nie negatívny názor. Rímskokatolícka
cirkev je vnímaná skôr neutrálne. Oblasť
jej činnosti však ľudia obmedzujú na okruh
náboženských a liturgických aktivít, teda v
podstate ide o model, ktorý komunistická
ideológia presadzovala 40 rokov – aby cirkvi
zostali za múrmi kostolov a do spoločnosti
neprenikali, nepôsobili ako integrálna súčasť spoločnosti, ale skôr ako odumierajúci
relikt, záujmové združenie.
Pozitívnemu vnímaniu cirkvi dnes pomáha pápež František, aj českí cirkevní predstavitelia sú vnímaní pozitívne. Obrazu cirkvi
ale škodí predovšetkým otázka tzv. reštitúcií.
Cirkev by tak podľa prieskumu mala lepšie
v médiách predstavovať tých cirkevných
predstaviteľov, ktorých ľudia vnímajú pozitívne, mala by nadviazať na komunikáciu
pápeža Františka, vystupovať aj neoficiálne,
byť v kontakte s núdznymi a chudobnými
bez inštitucionálnej zviazanosti. Ľudia očakávajú skôr konkrétnu pomoc než vzdelanie
a modlitby. Vo veci reštitúcií sa musí postupovať transparentne, informovať o plánoch
s majetkom a ukazovať dobré príklady toho,
čo sa podarilo. Dôležité je opakovať, že majetok nebude slúžiť len veriacim, ale aj neveriacim, rovnako ako je tomu dnes v cirkevných školách, nemocniciach či sociálnych
zariadeniach.
www.svet kresťanstva.sk
Európska
mariánska cesta
V
Ríme začiatkom decembra predstavili mariánsku pútnickú cestu, tzv. „Ruta
Mariana“, ktorá spája päť z najznámejších
mariánskych pútnických miest Európy: Pilar (v španielskej Zaragoze), Torreciudad
(v španielskej Huesce), Lurdy (vo Francúzsku), Meritxell (v Andorskom kniežatstve)
a Montserrat (pri španielskej Barcelone).
Tieto pútnické miesta predstavujú starobylú pútnickú mariánsku cestu, ktorá spája
vieru a mariánsku nábožnosť s bohatstvom
umeleckých atrakcií, s prírodnými krásami
a zároveň aj špecialitami miestnych kuchýň.
Spomínaná trasa je populárna medzi Európanmi, ale absolvujú ju často aj obyvatelia
strednej a južnej Ameriky. Svätyne, ktorými
prechádza, každoročne navštívi 12 miliónov
pútnikov.
-tk kbs-
šéfredaktora Mariána Šurába ich hlavnou úlohou v súčasnosti je v tom, aby
ukázali kresťanský pohľad na človeka,
rodinu, spoločnosť, svet a javy okolo nás.
ska. Spišská diecéza ďakuje nadácii i
samotným hlasujúcim.
Obnova vitráže v Spišskej
Kapitule
Slovenská europoslankyňa Anna Záborská si 12. decembra v talianskom
meste Anagni prevzala Medzinárodnú cenu Bonifáca VIII „…za kultúru
pokoja”. Cenu od roku 2003 udeľuje
Academia Bonifaciana v Anagni vybraným osobnostiam za propagovanie hodnôt pokoja a spolunažívania
národov. Súčasťou ceny je sochárske
dielo Egidia Ambrosettiho zobrazujúce pápeža Bonifáca VIII, ktorý sa narodil ako Benedetto Caetani v Anagni
a v roku 1300 vyhlásil prvý Svätý rok v
kresťanskej histórii.
Historická vitráž v Spišskej Kapitule
sa dočká obnovy. Finančné prostriedky na ňu vybojovali hlasujúci v súťaži
Poklady môjho srdca, ktorú vyhlásila Nadácia VÚB. Získať peniaze na
obnovu mohla pamiatka s najvyšším
počtom hlasov, vitráž z Kaplnky Zápoľských z Katedrály sv. Martina v
Spišskej Kapitule sa stala jednoznačným víťazom, pretože vitráž podporili
hlasujúci viac ako štyrmi tisíckami
hlasov, čím jej zabezpečili absolútne
víťazstvo v súboji s ďalšími ôsmimi
pamiatkami z rôznych kútov Sloven-
Medzinárodné
A. Záborskej
ocenenie
Správy z -tk kbs-
FARSKÝ LIST 06|2014
13
PREDSTAVUJEME
Kartuziáni (Ocart)
TEXT: MAREK JAMRICH • SNÍMKY: INTERNET
Odísť do úplnej divočiny, s nikým sa nestretať, nejesť mäso, nosiť
drsný odev a skoro nerozprávať? Dnešnému svetu neustále sa
vtierajúceho zvuku, hedonizmu a niekedy až šialenej zábavy to môže
prísť bláznivé, možno až výstredné či zbabelé. No kartúza určite nie
je útek pred svetom, ale stretnutie so svetom a lepšie pochopenie
sveta bez Boha. Čo to teda je tá kartúza a kartuziáni?
Vznik rehole. Kartuziánsky rád bol ustanovený ku „chvále Božej slávy“, ktorá je v tom, že nás Boh „intímnou láskou zjednocuje
so sebou“ a tak prinesieme veľa ovocia (Pravidlá 1,4). Je to najprísnejšia rehoľa v Katolíckej cirkvi. Jej názov je odvodený od pustého
neprístupného pozemku vo vrchoch Chartreuse (lat. Cartusia), kam sa uchýlili prví mnísi žiť podľa spôsobu niekdajších eremitov v
Egypte a Svätej zemi. Rehoľu založil sv. Bruno (1030-1101). Narodil sa v Kolíne nad Rýnom, neskôr odchádza študovať do Remeša, kde
aj pôsobí. Keď napomenie nehodného arcibiskupa, ten ho pozbaví úradu a príjmov. Predtým dlhšie uvažoval o živote v samote, a tak
s niekoľkými spoločníkmi odchádza do pustých vrchov Charteuse pri Grenobli vo Francúzsku. Keď sa stal pápežom jeho žiak Urban
II., povoláva ho do Ríma, aby mu bol poradcom. S bolesťou v srdci opúšťal milovanú samotu. V hlučnom meste si nemohol zvyknúť a
keďže ho pápež chcel mať stále nablízku, uchýlil sa do samoty v pustom kraji v Kalábrii, kde aj zomiera. Jeho telo je neporušené dodnes.
Brunova cesta je podobenstvom putovania duše, ktorá sa neustále usiluje hľadať Boha a jeho vôľu.
Poslanie. V dnešnej dobe, keď každé pracovisko musí mať ciele rozvoja a
vývoja, množstvo cieľov, kartuziáni majú iba jeden cieľ: hľadať, rýchlejšie
nájsť a úplne vlastniť samého Boha a tak prísť k dokonalej láske. Preto
sa zriekajú všetkého, čo ich nemôže priviesť k tomuto jedinému
podstatnému. (Pravidlá 1,4) Mnísi okrem modlitby mlčia. Jedenkrát
týždenne majú dlhšiu prechádzku mimo kláštorných múrov. Vtedy sa
prechádzajú v pároch, ktoré sa menia, aby každý s každým hovoril. Okrem
týchto prechádzok mnísi nikdy neopúšťajú kláštor (iba v nevyhnutných
prípadoch). Rodičia a súrodenci s nimi môžu stráviť dva dni v roku.
Telefón a internet pre osobné potreby nepoužívajú.
Sú dnes potrební pre svet? Samozrejme. Zatiaľ čo sa pastoračný kňaz venuje dennej službe, ktorá
ho vedie k tomu, aby ho bolo vidno, aby hovoril a stretával sa s ľuďmi, mních rozvíja nočnú službu,
ktorá ho vedie k tomu, aby bol skrytý a aby mlčal. Podobá sa žile podzemnej vody. Ticho. Samota.
Noc. Noc je prípravou na deň – je to služba „ťarchavosti“. Mních predstavuje Krista na kríži. Ježiš v
tom temnom a spásonosnom momente mlčí a nesie celý svet, aby ho priviedol k Otcovi. „Mních je
vzdialený od všetkých, ale spojený so všetkými stojí v mene všetkých pred živým Bohom.“ (Pravidlá
34,2). Ide tu teda o skrytý misijný apoštolát.
Denný program.
Začínajú nočnou modlitbou
(matutínom) o 23.00 sami v
cele, 23.30 spoločne v kostole
2-3 hodiny, druhé „ráno“ majú
o 5.45, aby o 6.00 sa mohli
opäť modliť prvú modlitbu
dňa v cele a rozjímať, 7.15 je
spoločná sv. omša, každý kňaz
potom slúži ešte tichú sv. omšu
vo svojej kaplnke, nasleduje
Lectio Divina, manuálna práca
a štúdium. Po obede je hodina
rekreácie, manuálna práca a
štúdium, 15.45 sú Vešpery,
17.00 večera, modlitba a 18.00
Kompletórium (modlitba pred
nočným spánkom).
Spôsob života. Kartuziánsky páter žije v cele, ktorú tvorí jednoposchodový „domček“
s priľahlou záhradkou. Na prízemí je pracovňa s príslušným pracovným náradím, lebo
kňazi vykonávajú aj ručné práce v cele. Na prvom poschodí je predizba s menom „Ave
Maria“, malá kúpeľňa a spálňa, kde mních prežíva väčšinu svojho času: tu sa modlí,
študuje, je a spí. Pravidlá definujú cely ako „svätú pôdu a miesto, kde často prebýva
Pán so svojím služobníkom ako so svojím priateľom.“ Jedlo dostáva dvakrát denne cez
malý drevený otvor, ktorý je pri vchode, v zimnom čase len jedenkrát. Nikdy nejedia
mäso, v piatok postia iba o chlebe a vode. V adventnom a pôstnom čase sa vylučuje
z jedál mlieko a mliečne výrobky. Tieto pôsty síce vyžadujú nemalé zriekanie sa, ale
vôbec nie sú zdraviu škodlivé. Presne naopak: kartuziáni sa dožívajú vysokej staroby.
Kartuziáni dnes. Dnes žije po celom svete približne 380 kartuziánov v 22 kláštoroch: 17 je mužských a 5 je ženských. Kartúzy sú vo
Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Južnej Kórei, Anglicku, Argentíne, Brazílii, Nemecku, Portugalsku, Slovinsku, USA a Švajčiarsku. Na
Slovensku boli v minulosti dva kartuziánske kláštory – na Skale útočišťa (Lapis Refugii; dnes Kláštorisko pri Letanovciach; založený v roku
1299) a v Červenom Kláštore na Dunajci (založený v roku 1319). V súčasnosti na Slovensku kartuziánsky kláštor neexistuje, najbližšie je
slovinský kláštor Kartuzija Pleterje .
14
FARSKÝ LIST 06|2014
ŽILI MEDZI NAMI
Angela z Foligna – žena,
ktorá spútala diabla
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
Životopisy svätých nám často ponúkajú krásny, avšak jednotvárny
obraz o ich dokonalosti. Väčšinou vyrástli v dobrých rodinách,
vychovávaní hlboko veriacimi rodičmi a už od detstva viedli príkladný
život. Je len málo známych svätcov, ktorí predtým, ako sa zmenili,
viedli hriešny život. Jednou z takých svätíc je Angelina z Foligna, ktorá
je povzbudením pre všetkých ľudí, ktorí si nevedia dať rady so svojimi
hriešnymi náklonnosťami. Môžeme sa ku nej utiekať o pomoc, lebo
táto žena v sebe dokázala spútať diabla.
Rozmaznané dieťa
Angela sa narodila v r. 1248 vo Foligne
(neďaleko Assisi v Taliansku) bohatým,
no nie veľmi dobrým rodičom. Jej matka
bola vo viere ľahostajná a dcéru dosť
rozmaznávala. Tak ako dnešné deti, aj
Angelina to vedela poriadne zneužiť. Bola
namyslená, zlostná a panovačná. Ako
dospievajúce dievča sa začala stretávať, bez
vedomia rodičov, s chlapcom, ktorý mal
podobný postoj k životu. Napokon sa za
neho proti vôli celého príbuzenstva vydala.
Neverná manželka a hrozná matka
Angela a jej manžel pokračovali vo voľnom
neviazanom živote, využívajúc Angelino
bohatstvo. Neveru si odplácali neverou,
nestarali sa o deti a všetky napokon
zomreli. Aj jej manžel pre svoj neviazaný
a nestriedmy život čoskoro nasledoval ich
deti. Angela sa stala vdovou vo svojich
najlepších rokoch. Ešte stále pekná a bohatá
mala všetko, čo potrebovala na zvádzanie
mužov. Už pred takmer 800 rokmi žila
žena, ktorá sa tešila iba z módy a zábavy.
Z času na čas sa v nej ozvalo svedomie, ale
ľahkomyseľnosť a rozkoše, v akých žila,
zahlušili všetky výčitky. Keby sa nad ňou
Boh nezmiloval, istotne by zahynula. Raz
ju pochytil taký strach pred peklom, že
sa pustila do usedavého plaču a z hanby
a ľútosti nad svojím životom sa rozhodla
ísť na spoveď. No z falošnej hanblivosti
zamlčala najhoršie hriechy a následne
svätokrádežne prijímala eucharistiu.
Od zúfalstva k obráteniu
Diabol ju mal skoro úplne v moci, no čoraz
častejšie mala strašné výčitky svedomia,
plakávala a kričala ako posadnutá diablom.
V ničom nenachádzala uspokojenie,
darmo dávala telu, čo si zažiadalo. Raz
v noci ju napadli také výčitky svedomia,
že v zúfalstve prosila Boha, aby jej poslal
múdreho spovedníka, ktorému by sa mohla
zdôveriť. Zjavil sa jej sv. František z Assisi
a oznámil jej, že Boh vyslyšal jej prosbu.
Na druhý deň našla v kostole spovedníka
pátra Arnolda z Foligna, františkána, jej
príbuzného, ktorý sa od toho času stal jej
duchovným vodcom. V čase obrátenia bola
ešte stále pomerne mladá a často mávala
silné zmyselné pokušenia. Aby nad nimi
zvíťazila, napriek odporu príbuzných,
rozdala všetok svoj značný majetok
núdznym a začala žiť v chudobnom dome
ako členka tretieho rádu sv. Františka. To
však nezastavilo pokušenia, ktoré sa po
takom dlhom hriešnom živote stále ozývali.
Statočne však bojovala, až sa napokon s
Božou pomocou ustálila vo svätej láske k
Bohu.
Veľká hriešnica, ešte väčšia svätica
Začala mávať časté videnia. Raz sa jej Ježiš
opýtal, čo si žiada ako odmenu za všetko
svoje zriekanie. Odpovedala: „Ani zlato,
ani striebro, ani keby si mi ponúkol celý
svet, zriekla by som sa ho, pretože nechcem
nič iné, iba teba!“ Len máloktorý svätec
sa mohol tešiť z toľkých hlbokých videní
Boha. Napriek svojmu mystickému životu
vravievala, že duchovný život nespočíva
vo videniach a zjaveniach, ale v činorodej
láske k Bohu a k blížnemu. Preto, hoci bola
chorľavá, často chodievala do nemocníc
ošetrovať chorých a svojími početnými
listami usmerňovala a povzbudzovala ľudí
k láske a k pokojnému spolunažívaniu.
Jej spovedník verne zachytil jej múdre
slová a spracoval ich do viacerých spisov.
Napríklad De eruditione evangelica (O
evanjeliovej vzdelanosti), De conversione
(O obrátení). Pre vplyv na teológov tých
čias a pre vážnosť a účinok jej spisov v
neskoršom období jej cirkev dala meno
Magistra Theologorum – Učiteľka teológov.
Zomrela 4. januára 1309 a pochovaná je vo
františkánskom kostole vo Foligne. 
FARSKÝ LIST 06|2014
15
OKIENKO ORGANISTOV
ŽALM VO SVÄTEJ
OMŠI A SLUŽBA
ŽALMISTU
Pre mnohých je spev žalmu po prvom čítaní počas svätej omše
opradený akoby rúškom tajomstva. Niekedy nám pripadá zbytočný,
máme pocit, že sa ním predlžuje bohoslužba a že to aj tak nikto
nepočúva, resp. počúva, ale nerozmýšľa nad textom. Stáva sa akoby
rutinou, nudnou súčasťou slávenia Kristovho tajomstva. A pritom
v speve žalmov počas svätej omše tkvejú korene celej kresťanskej
bohoslužby.
Ž
alm má v katolíckej bohoslužbe
miesto po prvom čítaní, ktoré je
spravidla zo Starého zákona. V odbornej literatúre sa nazýva medzispev,
pretože je umiestnený medzi dve čítania z
Božieho slova. Žalm po prvom čítaní tvorí
akoby náš meditatívny ohlas, odpoveď na
prednesené čítanie. Aby to bola odpoveď
primeraná a dôstojná, aj pre ňu si berieme
slová z Písma – žalmy sú Božím slovom.
Výber žalmu a jeho veršov určujú liturgické knihy a je realizovaný tak, aby tematicky
súviseli s myšlienkami prvého čítania.
Žalmy patria v kresťanstve k najstarším
modlitbám, ktoré prví kresťania využívali
pri svojich stretnutiach. Aj keď išlo
o pôvodne židovské modlitby, hneď
v ranokresťanských časoch podľahli
„kristologizácii“ – kresťanskému výkladu a
stali sa pevnou súčasťou rituálu, ktorý neskôr
získal formálnu štruktúru dnešnej svätej
omše. Pravdepodobne jeden z najstarších
žalmov, ktorý raní kresťania spievali pri
„lámaní chleba“ bol Skúste a presvedčte sa,
aký dobrý je Pán. V slovenčine používame
jeho dosť nevydarený preklad slova skúste.
Latinská verzia používa slovo gustare,
anglická taste, poľský preklad je skosztujcie.
Všetky idú ruka v ruke s českým prekladom
Ochutnejte, čiže zmyslami, chuťou zažite,
ako chutí náš Pán.
Od najstarších čias boli žalmy kresťanmi
spievané. Aj dnes je v liturgických
predpisoch stanovené tak, že iba vo
výnimočných situáciách môže byť žalm
recitovaný. Speváci – prednášatelia
žalmu boli v histórii Cirkvi od nepamäti
vynikajúcimi umelcami s nádherným
hlasom, ktorý povznáša myseľ k Bohu.
V stredoveku sa žalm po prvom čítaní
nazýval graduál, pretože ho na niektorom
zo schodov – stupňov (lat. gradus) vedúcich
do presbytéria kostola prednášal najlepší
spevák gregoriánskej schóly. Je veľmi
16
FARSKÝ LIST 06|2014
dôležité, aby sa žalm spieval od ambóny,
teda z miesta, odkiaľ sa hlása Božie slovo.
Ide o symbol, že Božie slovo je uprostred
nás, je medzi nami, stáva sa súčasťou našich
životov a prednáša ho jeden z nás. Niekedy,
bohužiaľ, ak chýba žalmista, zastupuje
ho pri speve žalmu organista. Treba však
poznamenať, že ide o núdzové riešenie.
Spev žalmu pri svätej omši nie je
jednoduchou záležitosťou. Vyžaduje si veľa
cvičenia a získanie istoty pri speve. Človek
musí byť psychicky schopný predstúpiť pred
stovky ľudí a spievať. Okrem toho, notový
zápis žalmu môže byť pre nezasväteného
hoci aj hudobníka neľahkým orieškom.
Žalmista by mal mať pekný hlas, príjemný
na počúvanie, intonačne čistý prejav by mal
byť samozrejmosťou. Je potrebné vyhýbať
sa opernému spevu. V neposlednom
rade si pri výbere vhodných uchádzačov
treba všímať aj pohnútky speváka, kvôli
ktorým chce v kostole spievať. Ak sa chce
predvádzať, pýšiť sa svojím hlasom, jeho
dielo nebude nikdy požehnané. Tak ako
je to pri iných liturgických služobníkoch,
aj žalmista by mal byť duchovne zrelou
osobou, ktorá vedie príkladný kresťanský
život.
Ešte je potrebné spomenúť aj ďalšiu časť
svätej omše, ktorú možno viacerí spájame
so žalmom, a to je alelujový verš pred
evanjeliom (v pôste sa nespieva aleluja,
ale Chvála ti, Kriste a pod.). Spev pred
evanjeliom je však nezávislou časťou omše.
Radostným aleluja vítame nášho pána –
Krista, ktorého Slovo sa ozve v evanjeliu.
Práve v alelujovom verši sa sumarizuje
hlavná myšlienka evanjelia, a vlastne aj
celej svätej omše. To, že sa aleluja spieva,
je hádam ešte viac dôležité ako pri žalme.
Dokonca sa v liturgických smerniciam
uvádza, že ak by spev pred evanjeliom
nemal byť spievaný, možno ho vynechať,
pretože jeho myšlienka v recitovanej forme
zaznie aj v evanjeliu.
V našej farnosti je za žalmistov
zodpovedná
Katarína
Ileninová,
ktorá taktiež pripravuje nápevy ešte
nezhudobnených žalmov. Žalmisti sa
pravidelne stretávajú v pastoračnom
centre, kde sa pri spoločných nácvikoch
pripravujú na svoju každodennú službu.
Z ostatných stálych žalmistov v našej
farnosti treba spomenúť Evu Behulovú,
Martina Čučku, Renatu Jedlákovú, Zuzanu
Lachovú, Veroniku Smikovú, Editu
Mordelovú a Barboru Kapalovú. Počas
voľna a prázdnin vypomáha Ján Mahút a
tiež aj Mária Matisová. Na detských svätých
omšiach sú to už niekoľko rokov Klára
Lofajová a Adriana Tomáňová. V radoch
„mládežníkov“ sa postupne formujú
ďalší noví žalmisti. Všetkým patrí za ich
dobrovoľnú každodennú činnosť veľká
vďaka. 
Matej Bartoš, organista
Snímky : archív FL
ODPORÚČAME
kniha
Modlitbový denník 2015
film
Diár, v ktorom tento rok dominuje téma zasväteného života, obsahuje denné omšové čítania v
latinskom obrade, liturgický aj svetský kalendár a miesto na poznámky. Má byť pomôckou k
prehĺbeniu osobnej modlitby. Zaznamenajte si doň svoje myšlienky pri dennom rozjímaní, čítaní Svätého Písma. Neskôr si ich budete môcť spätne pozrieť a vidieť i spoznať cestu viery, ktorou
vás vedie Boh. Zapíš si, čokoľvek ti Pán hovorí: citáty zo Svätého Písma, ktoré ťa oslovia, osobné
úvahy nad citátmi z Biblie, svoje zápasy a výhry, inšpirujúce výroky svätých, modlitbové úmysly
za seba a za iných, vyslyšané modlitby, osobné modlitby.
Skúste pri zapisovaní využiť aj štvorfarebné pero. Hovorí sa "čierne na bielom", preto si čiernou
farbou zapíšte nemenné Božie slovo, ktoré vás v dennom čítaní osloví - stať, citát, verš. Zelená je
farba nádeje, preto zelenou farbou si zapíšte úmysly modlitieb. Červenou farbou ako symbolom
víťazstva skrze Ježišovu krv si zapíšte vyslyšané modlitby alebo veci, situácie, v ktorých cez deň
zachytíte pôsobenie Boha. Modrá farba je najvšednejšou farbou zo všetkých štyroch, preto si
ňou zapíšte vlastné duchovné prežívanie a situácie dňa. Táto farba vám pomôže aj ako spovedné
zrkadlo pri príprave na sviatosť zmierenia.
Zuzana Machajová • Snímka: internet
Opri rebrík o nebo
Za posledné dva roky sme mali možnosť vidieť v našich kinách až dva celovečerné filmy o diele, na
čele ktorého stojí Marián Kuffa. Všetky moje deti (2013) a tohtoročný Opri rebrík o nebo. Oba filmy
poukazujú na závažnosť rómskej problematiky, ako aj na úbohý život alkoholikov, bezdomovcov,
narkomanov a ľudí na okraji spoločnosti. Tieto problémy našej spoločnosti sú však v týchto filmoch
konfrontované s nezlomnou snahou katolíckeho kňaza, ktorý za posledných viac ako 20 rokov
vytvoril z fary v Žakovciach prístav pre všetkých spomínaných ľudí. Zároveň má vplyv aj na Rómov
v osadách, kde sa ich snaží naučiť objaviť svoje schopnosti, nezávidieť si a pomáhať jeden druhému.
Český dokument režisérky Jany Ševčíkovej - Opri rebrík o nebo, ktorý od decembra môžete vidieť
v kinách, je o to zaujímavejší, že bol natáčaný až päť rokov. Uvidíte tak, ako sa vyvíjali životy
konkrétnych alkoholikov, narkomanov či „odrastencov“ detských domovov, ktorých život sa spojil
na jednom mieste - pod krídlami Mariána Kuffu. Ako hovoria tvorcovia filmu: „Až keď v najväčšej
surovosti a nahote vidíme, o akých ľudí sa stará a komu obetuje svoj život, vyniká neskutočná sila jeho
odhodlania a činov.“ Dokument vás nesklame nielen svojím obsahom, ale ani filmovým spracovaním.
Martin Farbák, • Snímka: internet
POETICA MUSICA: Naplnená
hudba
V tomto čísle Farského listu ukončujeme tematické zameranie na bolesti Panny Márie a nedá mi pri tej príležitosti nespomenúť projekt skupiny mladých kresťanov vystupujúcich pod názvom Poetica Musica, ktorí
sa nechali inšpirovať Máriou ako ženou, naplnenou milosťou a zároveň aj bolesťou. Inšpiráciou hudobnopoetického pásma „Naplnená“, ako o ňom autori hovoria, bol práve Rok Sedembolestnej Panny Márie.
Poetica Musica vo svojich projektoch úspešne kombinuje hudbu so zamysleniami a básňami a prináša tak
umelecký pohľad na otázky viery či každodenný život kresťana.
Autorom myšlienky (použiť ako námet na spracovanie sedem bolestí Panny Márie) je katolícky kňaz Martin Gnip. Autorsky sa na tvorbe textov a hudby podieľala klaviristka a speváčka Zuzana Eperješiová, hudobne sa do projektu zapojili Peter a
Pavol Jakabovci (gitara, basgitara) a Michal Lörinc, ktorý na celkové dotvorenie hudobného zážitku využíva okrem perkusií aj cajón, ktorý je
typickou súčasťou kubánskej a peruánskej hudby.Štyridsaťminútový program je rozdelený do piatich častí. V skrátenej podobe ponúklo hudobné pásmo Naplnená aj Rádio Lumen v relácii Gospelparáda, kde skladby Eliášov vánok a Jediná figurujú medzi najlepšími.
Martin Farbák, Veronika Jurčíková • Snímka: internet
10 %
zľava
Zľava platná do 28. 2. 2015 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
John Powell: Prečo žiť, prečo umrieť
6,00 eur
Francesco Vaiasuso: Posadnutý diablom
8,90 eur
Davis Bunn, Janette Oke: Abigail
9,00 eur
FARSKÝ LIST 06|2014
17
KVÍZ
?
Sú pre vás Vianoce len obdobím darčekov a dobrého jedla, alebo viete
niečo aj o tradíciách, spoločných znakoch a ich význame? Dnes sa
otestujte nielen z vedomostí zo Svätého písma, ale aj zo všeobecných
znalostí o týchto vianočných sviatkoch. A keďže sú to aj rodinné sviatky,
tak otázky sú aj pre deti, mládež i tých starších.
1. Ako sa volal rímsky cisár, ktorý vládol za čias narodenia Ježiša Krista?
A) Tibérius
B) Augustus
C) Nero
2. Čo sa stalo na oblohe pri Ježišovom narodení?
A) objavila sa hviezda
b) preletela kométa
c) zatmelo sa Slnko
3. Kto navštívil novonarodeného Ježiška ako prvý?
A) traja králi
B) pastieri
C) kráľ Herodes
4. Slovo „Betleheh“, z ktorého vznikol i názov mesta Betlehem, po
18
FARSKÝ LIST 06|2014
hebrejsky znamená:
A) dom chleba
B) dom pokoja
C) krajina pastierov
5. Vianociam predchádza adventné
obdobie, pomenované podľa latinského slova „adventus“. Viete, čo
znamená?
A) zrodenie
B) sviatok
C) príchod
6. Viete, kedy bol vyrobený prvý tlačený adventný kalendár, autorom
ktorého bol Gerhard Lang z Maulbornu v Nemecku?
A) v roku 1908
B) v roku 1912
C) v roku 1916
7. Vianoce je slovo prastaré a priniesli ho k nám:
A) francúzski kočovníci
B) nemeckí kňazi – misionári
C) grécki potulní speváci
8. V ktorom storočí sa začal v Európe tradovať zvyk obdarúvať svojich
najbližších na Vianoce?
A) v 14.storočí
B) v 15.storočí
C) v 16.storočí
9. Vianočný ostrov je:
A) zábavná hra
B) miesto, kde sa uchýli unavená mamička po vianočnom pečení a upratovaní
C) ostrov v Tichom oceáne
10. Dnes sa na námestiach pred Vianočnými sviatkami stretávame so
živým betlehemom. Viete, kto prvý
prišiel s nápadom priblížiť takto atmosféru narodenia Ježiša?
A) sv. Dominik
B) sv. František
C) sv. Ján Bosco
Správne odpovede: 1B, 2A, 3B,
4A, 5C, 6A, 7B, 8C, 9C,10B
Biblia z police do malíčka
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA JANUÁR
V mesiacoch október a
november sme sviatosťou
krstu v spoločenstve Cirkvi
privítali
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(piatok - 18.30 hod. sv. omša za
účasti mládeže)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie matiek
pred pôrodom
31. januára a 28. februára 2015
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
Všeobecný: Aby príslušníci rozličných
náboženských tradícií a všetci ľudia
dobrej vôle spolupracovali na vytváraní
mieru.
Evanjelizačný: Aby členovia rehoľných
spoločností v tomto roku, ktorý je
Rokom zasväteného života, opätovne
našli radosť v nasledovaní Krista a s
horlivosťou sa venovali službe chorým.
Úmysel našich biskupov: Aby sme
si v osobnom i v spoločenskom živote
osvojili výzvy novej evanjelizácie.
NA FEBRUÁR
Všeobecný: Aby väznení, najmä z
radov mladých ľudí, mali možnosť znovu
budovať dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby rozvedení manželia
našli prijatie a oporu v kresťanskej
komunite.
Úmysel našich biskupov: Aby naši
starci, starenky a chorí obetovali svoje
ťažkosti za kňazské a rehoľné povolania.
Príspevky a námety do
Farského listu zasielajte
na e-mail:
[email protected]
www.rkcdolnykubin.sk
MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU
S MANŽELSTVOM A RODINOU
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
Sebastian Groer
Alexandra Groerová
Oskar Haviar
Damián Kapala
Viktória Zelníková
Laura Zelníková
Liliana Franeková
Ivan Sekereš
Šimon Mateček
Ema Stachulaková
Mário Hnilica
Karolína Buganová
Henrich Krkoška
Marek Hurtala
Ivan Haulík
Sviatosť manželstva prijali
Michal Kucbel – Mária Búrošová
Martin Hubinák – Petra Šaligová
Jakub Doležal – Mária Palugová
Ivan Haulík – Gabriela Meľová
Patrik Neubeller – Lenka Fašánková
Miroslav Judiak – Eva Chomisteková
František Tarčák – Petra Balková
Pán si z našich radov povolal
Anna Mičlová (85)
Michal Fedeš (79)
Štefan Dulovec (74)
Ružena Sršňová (57)
Anna Radenová
(83) ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU
MODLITBA
S MANŽELSTVOM A RODINOU
Vladimír Troják (69)
Martin Svoboda (38)
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
Pavol Zvolenský
(62)
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Pavlína Zanovitová
(72) človeka na svoj obraz.
Ty si stvoril
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup
ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014
Nihil obstat: Mons. Gabriel Ragan
Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup
ABÚ Košice Prot. č. 105/14; 10.2.2014
MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU
S MANŽELSTVOM A RODINOU
MODLITBA ZA ZACHOVANIE BOŽIEHO PLÁNU
FARSKÝ LIST 06|2014
19
S MANŽELSTVOM A RODINOU
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!

DETSKÝ KÚTIK 06|2014
A máme to tu. Na dvere nám zaklopali Vianoce aj s koledami, ozdobeným stromčekom,
kaprom vo vani i medovníkmi. Ale to najhlavnejšie, čo by sme mali privítať medzi sebou, je malé dieťatko v jasliach. Práve v tomto
období k nám Ježiš Kristus prichádza ako malinké bezmocné dieťa, ktoré vďaka našej viere
môžeme vnímať ako nášho Boha. Tak ho vedeli vnímať pastierikovia či traja králi, ktorí
neváhali pokľaknúť pred Kráľom, na prvý pohľad len malým dieťaťom.
Presne ten istý Boh prichádza do našich
izbičiek aj teraz. Ešte predtým, ako Ho pustíme medzi seba, mali by sme si ju poctivo
upratať, aby sa v nej Ježiško cítil dobre. Touto našou izbičkou je naše srdce. Keď budeme
mať v srdiečku čisto, bude to najkrajší dar,
ktorý môžeme Ježiškovi dať za to, že nás darčekmi celý rok obdarúval. A ako sa nám to
podarí? Tí starší vedia, že si v izbičke pozametajú, keď pôjdu na spoveď. A mladší Ježiškovi
môžu doniesť iný darček: pomôžu rodičom,
súrodencom, či sa niečoho dobrého zrieknu.
Ježiško všetku snahu a prípravu na sviatky
vidí a veľmi rád to odmení. Dožičí nám pokoj
v rodinách a tak budeme môcť krajšie a s väčšou radosťou prežívať tieto Vianočné sviatky
pri našich blízkych a samozrejme s našou
najvzácnejšou návštevou, Jezuliatkom- živým
Bohom.
3
Vymaľuj omaľovánku a skús
spočítať a pomenovať hudobné
nástroje, na ktorých anjeli hrajú.
1
Doplň
vetu: Na
Vianoce sa všetci
radujeme, lebo
oslavujeme
Božie........Po
vylúštení krížovky
zistíš odpoveď.
2
Každý sa nejakým
spôsobom
podieľame na tom,
aby sme mali príjemne
prežité sviatky. Či už
pečením a zdobením
perníčkov, spievaním
kolied, upratovaním či
zdobením vianočných
ozdôb. Pospájaj ľudí
s predmetmi, ktoré
vyrábajú.
Vaše odpovede veselo hádžte do škatuľky označenej Detský kútik v kostole na Brezovci do
15. januára 2015. Teší sa na vás vaša
Zuzana Kováčiková
Kresby: autorka
Download

Keď láska víťazí