Prihláška študenta vysokej školy za člena
CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov, zapísaného v registri občianskych združení, so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej len „CKM SYTS“)
CKM SYTS – evidenčný list člena združenia
Meno:
E-mail:
Vysoká škola, fakulta:
Číslo licencie ISIC / ITIC / EURO<26:
Adresa trvalého pobytu:
Poštová adresa (ak je iná):
«Meno»
«Email»
«Skola»
«SkolaAdr»
«Isic»
«Tb_Adr»
«Ka_Adr»
Podmienky členstva v CKM SYTS pre fyzické osoby
podľa stanov združenia
Dátum narodenia: «Nar_Datum»
Mobil:
«Mobil»
Ročník štúdia:
«Roc»
Prihláška za člena a čestné vyhlásenie
držiteľa členského preukazu
1/ Členstvo v združení
Záväzne sa prihlasujem za člena CKM SYTS a zaväzujem sa pravidelne aktualizovať
všetky svoje údaje uvedené vyššie, a to vždy ku dňu obnovenia členstva v združení v
1.1/ CKM SYTS je dobrovoľným združením a žiadny jeho člen nemôže byť súlade s „Podmienkami členstva v CKM SYTS a čestným vyhlásením držiteľa členského
ukrátený na svojich právach.
preukazu“.
2/ Vznik členstva prostredníctvom vysokej školy akreditovanej MŠ SR
Svojím podpisom na tejto prihláške a čestnom vyhlásení a zaplatením členského
príspevku potvrdzujem, že:
 som si prečítal podmienky členstva v CKM SYTS a súhlasím s nimi
 som si vedomý, že členský preukaz nie je prenosný a že výhody preukazu sa
týkajú len oprávneného člena združenia
 všetky vyššie uvedené osobné údaje sú pravdivé a úplné
 plne zodpovedám za to, že mnou predložené potvrdenia a doklady pre
získanie/obnovenie preukazu ISIC / ITIC / EURO<26 zodpovedajú skutočnosti a
nárok na jeho vystavenie je teda uplatnený oprávnene
 v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v
súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka
 súhlasím so zasielaním informácií o používaní alebo týkajúcich sa členského
preukazu na mnou uvedenú e-mailovú, poštovú adresu, číslo mobilného telefónu
 dávam privolenie na vyhotovenie a použitie mojej fotografie (podobizne) pre
účely identifikácie mojej osoby na členskom preukaze
2.1/ Prostredníctvom vysokej školy sa členmi združenia môžu stať:
1. Fyzická osoba - vo veku do 26 rokov
2. Fyzická osoba - študent denného štúdia v aktuálnom akademickom
roku
3. Fyzická osoba - učiteľ, ktorý v aktuálnom akademickom roku je v
trvalom alebo vedľajšom pracovnom pomere na vysokej škole s
minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne (popr. 10 hodín
týždenne, ak nemá žiadny iný pracovný úväzok netýkajúci sa
pedagogickej činnosti)
2.2/ Fyzická osoba podľa ustanovení 2.1/ sa stáva členom zduženia
vyplnením členskej prihlášky - evidenčného listu a zaplatením ročného
členského príspevku, v prípade obnovenia členstva v združení
aktualizáciou údajov v prihláške – evidenčnom liste a zaplatením
ročného členského príspevku.
2.3/ Výšku ročného členského príspevku pre osoby uvedené v ustanovení 2.1/ Ochrana osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon“)
spoločne s ohraničením trvania členstva pre každý typ člena osobitne
stanoví každoročne Správna rada CKM SYTS.
Ako dotknutá osoba podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona svojím podpisom potvrdzujem,
2.4/ Člen združenia svoje členstvo preukazuje navonok členským preukazom. že CKM SYTS ako prevádzkovateľovi informačného systému týmto dobrovoľne dávam
svoj súhlas podľa § 11 zákona na automatizované aj neautomatizované spracúvanie
3/ Zánik členstva
mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
pohlavie, podobizeň, bydlisko (trvalý pobyt), emailová adresa a telefónne číslo
3.1/ Členstvo osôb podľa ustanovení 2.1/ v združení zaniká:
(ďalej len „osobné údaje“) na nasledovné účely:
a) ukončením činnosti CKM SYTS
a) správa záväzkovo-právneho vzťahu v súvislosti s mojím členstvom v CKM SYTS,
b) písomným oznámením člena a súčasne vrátením členského preukazu
na účely mojej identifikácie ako člena CKM SYTS a užívateľa benefitov spojených
c) vylúčením člena pre porušenie stanov CKM SYTS na základe rozhodnutia
s členstvom v CKM SYTS, na účely súvisiace s činnosťou CKM SYTS podľa jej
Správnej rady CKM SYTS
stanov, na zdokumentovanie činnosti CKM SYTS, vykonávania marketingu,
d) úmrtím člena
priameho marketingu alebo marketingového prieskumu CKM SYTS, a to všetko v
e) ukončením platnosti členského preukazu
súlade so zákonom,
b) cezhraničný prenos osobných údajov do spoločnosti ISIC Global Office so sídlom
4/ Členské preukazy a vstupné informácie
Keizergracht 174, 1016 DW Amsterdam, Holandsko (ďalej len „IGO“) a do
4.1/ Prostredníctvom vysokých škôl CKM SYTS každoročne vydáva a
ďalších štátov mimo sídla CKM SYTS za predpokladu, že príjemcovia zaručujú
distribuuje členské preukazy pre fyzické osoby podľa ustanovení 2.1/:
primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne
a) Karta mládeže EURO<26 pre fyzické osoby vo veku do 26 rokov
potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených v písmene a),
b) Preukaz ISIC (International Student Identity Card) pre študentov c) poskytovanie osobných údajov do informačných systémov ďalších príjemcov
denného štúdia
(okruhu všetkých poskytovateľov zliav a iných výhod, ktorí majú pre tieto účely
c) Preukaz ITIC (International Teacher Identity Card) pre učiteľov
uzavretú s prevádzkovateľom osobitnú zmluvu), a to v rozsahu nevyhnutne
4.2/ Na členskom preukaze je okrem iných údajov uvedené meno člena
potrebnom na dosiahnutie účelov uvedených v písmene a).
združenia - držiteľa preukazu a doba platnosti preukazu.
Ďalej potvrdzujem, že podľa § 15 zákona som bol poučený o tom, že:
4.3/ Členské preukazy sú distribuované aj prostredníctvom iných členov a
 osobné údaje uvedené v záhlaví tejto prihlášky pochádzajú z informačného
pridružených členov CKM SYTS, ako aj iných tretích osôb na celom území
systému vysokej školy uvedenej tamtiež, ktorá ich poskytne prevádzkovateľovi
Slovenskej republiky.
na ďalšie spracúvanie aj v elektronickej podobe
4.4/ Po zaplatení členského príspevku a obdržaní členského preukazu dostane
 prevádzkovateľ môže na základe osobitnej zmluvy poveriť spracúvaním osobných
každý člen CKM SYTS zdarma jeden exemplár Informačného sprievodcu k
údajov sprostredkovateľa, ak tento zaručí primeranú úroveň ich ochrany, a to v
príslušnému preukazu, ktorý obsahuje informácie o zľavách, výhodách a
rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie vyššie uvedených účelov
možnostiach využitia preukazu na Slovensku a v zahraničí, spolu s
propagáciou jednotlivých subjektov poskytujúcich tieto zľavy a služby Beriem na vedomie, že podľa § 28 zákona mám právo:
 na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať v zrozumiteľnej
pre držiteľov preukazov.
forme informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, opravu nesprávnych
4.5/ CKM SYTS vydáva niekoľkokrát ročne informačné brožúry a iné
osobných údajov a likvidáciu mojich osobných údajov, ak pominul účel ich
informačno-propagačné materiály obsahujúce zmeny v systéme
spracúvania alebo došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona
poskytovania zliav, krátkodobé príležitostné zľavy a ostatné aktuálne
informácie, doplňujúce a upozorňujúce na novovytvorené možnosti pre  písomne odvolať môj súhlas so spracúvaním osobných údajov a žiadať
realizáciu a rozvoj potrieb členov združenia.
blokovanie mojich osobných údajov, ak CKM SYTS alebo IGO bude konať v
4.6/ Aktuálne informácie pre členov CKM SYTS sa zverejňujú aj na
rozpore s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení.
internetových stránkach www.euro26.sk, www.isic.sk, www.itic.sk a  písomne namietať spracúvanie mojich osobných údajov na účely priameho
www.studentskypreukaz.sk.
marketingu bez môjho súhlasu, ako i v prípade neoprávneného zásahu do mojich
práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním
5/ Práva a povinnosti členov združenia
osobných údajov poškodené
5.1/ Člen združenia je oprávnený po preukázaní sa členským preukazom  v prípade podozrenia, že moje osobné údaje sa spracúvajú neoprávnene, podať
Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh na začatie konania o
využívať všetky výhody a zľavy uvedené v Informačnom sprievodcovi,
ochrane osobných údajov.
najmä:
a)
b)
c)
využívať zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní a kultúre
Tento mnou udelený súhlas platí počas trvania účelov spracúvania osobných údajov
byť účastníkom organizovaných stretnutí a ostatných aktivít CKM SYTS
uvedených v tomto čestnom vyhlásení.
pravidelne dostávať informácie týkajúce sa možností využívania
členských preukazov CKM SYTS doma a v zahraničí
Miesto:
Podpis:
5.2/ Člen združenia je povinný dodržiavať stanovy zduženia.
5.3/ Člen združenia je pri využívaní jednotlivých výhod a zliav povinný
preukázať sa členským preukazom a na vyzvanie poskytovateľa zľavy je Dátum:
povinný preukázať sa tiež iným osobným identifikačným preukazom.
Súhlas študenta vysokej školy
s poskytovaním osobných údajov tretej strane na ich ďalšie spracúvanie
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)
Meno:
E-mail:
Vysoká škola, fakulta:
Sériové číslo preukazu (čipu):
Adresa trvalého pobytu:
Poštová adresa (ak je iná):
«Meno»
«Email»
«Skola»
«SkolaAdr»
«CardId»
«Tb_Adr»
«Ka_Adr»
Dátum narodenia: «Nar_Datum»
Mobil:
«Mobil»
Ročník štúdia:
«Roc»
Ako dotknutá osoba podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v akademickom informačnom systéme vysokej školy
uvedenej v záhlaví tohto dokumentu (ďalej len „vysoká škola“), na základe nižšie uvedených informácií týmto udeľujem svoj súhlas:
1. vysokej škole podľa § 12 ods. 2 zákona na poskytovanie mojich osobných údajov nižšie uvedeným príjemcom v súvislosti s vydaním
môjho preukazu študenta a jeho doplnkovou funkcionalitou v externých aplikáciách (ďalej len „preukaz“),
2. nižšie uvedeným príjemcom podľa § 11 a § 15 ods. 2 zákona na automatizované aj neautomatizované spracúvanie mojich osobných
údajov v ich informačných systémoch za nižšie uvedených podmienok.
Tento mnou udelený súhlas platí počas trvania nižšie uvedených účelov spracúvania mojich osobných údajov, najdlhšie však do zániku môjho
statusu študenta na vysokej škole. Po uplynutí tejto doby príjemcovia sú povinní moje osobné údaje zlikvidovať.
Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že:
 všetky vyššie uvedené osobné údaje, ktoré pochádzajú z informačného systému vysokej školy, sú pravdivé a úplné
 plne zodpovedám za to, že mnou predložené potvrdenia a doklady pre získanie preukazu zodpovedajú skutočnosti a nárok na jeho
vystavenie je teda uplatnený oprávnene
 v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka
 súhlasím so zasielaním informácií o používaní alebo týkajúcich sa preukazu na mnou uvedenú e-mailovú, poštovú adresu, číslo
mobilného telefónu
Beriem na vedomie, že podľa § 28 zákona mám právo:
 na základe písomnej žiadosti od jednotlivých príjemcov vyžadovať v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní mojich osobných
údajov, opravu nesprávnych osobných údajov a likvidáciu mojich osobných údajov, ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu zákona
 písomne odvolať môj súhlas so spracúvaním osobných údajov a žiadať blokovanie mojich osobných údajov, ak príjemca bude konať v
rozpore s podmienkami uvedenými v tomto súhlase
 písomne namietať spracúvanie mojich osobných údajov v prípade neoprávneného zásahu do mojich práv a právom chránených
záujmov, ktoré sú alebo môžu byť spracúvaním osobných údajov poškodené
 v prípade podozrenia, že moje osobné údaje sa spracúvajú neoprávnene, podať Úradu pre dohľad nad ochranou osobných údajov návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov
Pri spracúvaní, archivácii a likvidácii mojich osobných údajov príjemcovia sú povinní postupovať podľa zákona a v maximálnej možnej miere
chrániť ich bezpečnosť. O likvidácii osobných údajov príjemcovia musia vytvoriť protokol, ktorý bude obsahovať minimálne rozsah
likvidovaných údajov, dátum a spôsob ich likvidácie, meno a podpis osoby, ktorá likvidáciu vykonala.
Svojím podpisom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem prevzatie preukazu.
Môj súhlas sa vzťahuje na týchto príjemcov osobných údajov
1. Združenie CKM SYTS
Identifikácia príjemcu osobných údajov:
 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164
Zoznam poskytovaných osobných údajov:
 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, bydlisko (trvalý pobyt), emailová adresa, telefónne číslo
Účel spracúvania osobných údajov u príjemcu:
 je uvedený v prihláške za člena združenie, ktorú som podpísal(a) osobitne
2. Skupina spoločností EMCARD / EMTEST
Identifikácia príjemcov osobných údajov:
 EM CARD, a.s., Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, IČO 35 812 401 (ďalej len „EMCARD“)
 EMTEST, a.s., Bánovská cesta 7, 010 01 Žilina, IČO 36 427 101 (ďalej len „EMTEST“)
 EMtest–SK s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO 35 741 236 (ďalej len „EMtest“)
Zoznam poskytovaných osobných údajov:
 meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, pohlavie, podobizeň, bydlisko (trvalý pobyt), emailová adresa, telefónne číslo, osobné číslo
pridelené na vysokej škole
Účel spracúvania osobných údajov u príjemcov:
a) tlač mojich osobných údajov a podobizne na preukaz a zabezpečenie multifunkčného použitia preukazu v rámci informačného systému
„EMBASE“, ktorý prevádzkuje EMCARD,
b) používanie informačného systému EMCARD „Karta v karte“ a s ním súvisiacich služieb na základe osobitného vzťahu podľa Všeobecných
obchodných podmienok pre využívanie systému EMCARD „Karta v karte“,
c) riešenie mimoriadnych udalostí spojených s použitím preukazu v dopravných aplikáciách - za týmto účelom EMCARD ako systémový
integrátor v nevyhnutne potrebnom rozsahu sprístupňuje osobné údaje na čítanie zmluvne viazaným dopravným spoločnostiam, ktorých
aktuálny zoznam sa nachádza na webových stránkach www.emcard.sk,
d) dátová podpora externých aplikácií preukazu - za týmto účelom EMCARD ako systémový integrátor v nevyhnutne potrebnom rozsahu
poskytuje osobné údaje ďalším zmluvne viazaným príjemcom do ich informačných systémov,
e) servisné činnosti a riešenie mimoriadnych udalostí spojených s preukazom v informačných systémoch EMCARD.
Miesto:
Dátum:
Podpis:
Download

žiadosť o vydanie a prolongáciu univerzitného preukazu