VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
predaja kurzov
Tieto všeobecné obchodné podmienky ustanovujú vzájomné práva a povinnosti
poskytovateľa, obchodnej spoločnosti Vinařský Institut s.r.o., so sídlom
Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 292 39 257, zapísanej v obchodnom
registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 67719 a objednávateľa pri
predaji kurzov prostredníctvom internetových stránok, ktoré sú dostupné
z internetovej adresy (URL): http://www.vinarskyinstitut.sk/. Ak je zmluvnou stranou
na strane kupujúceho spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré nie sú upravené týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z.z., občianskym
zákonníkom (ďalej ako „ObčZ“) a zákonom č. 634/1992 Z.z., o ochrane spotrebiteľa
(ďalej ako „Zos“). Ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ a ak
vystupuje pri uzavretí objednávky v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti, vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podlieha zákonu č. 513/1991 Z.z.,
obchodnému zákonníku (ďalej ako „ObchZ“). Odo dňa nadobudnutia účinnosti
zákona č. 89/2012 Z.z., občiansky zákonník (ďalej ako „NOZ“) všetky právne vzťahy
medzi Objednávateľom a Poskytovateľom podliehajú NOZ.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi
objednávateľom a poskytovateľom.
čl. I Vymedzenie pojmov
1. „VOP“ označuje tieto všeobecné obchodné podmienky;
2. „Poskytovateľ“ predstavuje obchodnú spoločnosť Vinařský Institut s.r.o., so
sídlom Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 292 39 257, zapísanej
v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 67719,
ktorá pri uzatváraní zmlouvy jedná v rámci svojej obchodnej činnosti;
3. „Objednávateľ“ predstavuje buď fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení
zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo
v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo fyzická či právnická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej
podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania;
4. „Program Someliér“ predstavuje študijný program tvorený piatimi (5)
samostatnými kurzami:
1) Základy someliérstva, vína a vinárstva Českej republiky
2) Vinič hroznorodý a víno
3) Francúzsko, Taliansko a Pyrenejský polostrov
4) Západná Európa, Východná a Južná Európa, Nový Svet
5) Ďalšie someliérske znalosti,
z ktorých je každý ukončený záverečnou skúškou a po jej úspešnom absolvovaní
získava účastník kurzu certifikát o absolvovaní príslušného kurzu.
5. „Kurz“ predstavuje každý kurz v ponuke Poskytovateľa;
6. „Cena“ predstavuje cenu za samostatný Kurz alebo cenu stanovenú
Poskytovateľom
za
skupinu
Kurzov Programu
Someliér
objednaných
Objednávateľom v rámci jednej Objednávky;
7. „Objednávka“ predstavuje Objednávateľom riadne vyplnený objednávkový
formulár dostupný z Internetovej stránky, ktorý je zároveň návrhom na uzavretie
zmluvy;
8. „Potvrdenie“ predstavuje odsúhlasenie/prijatie Objednávky zo strany
Poskytovateľa;
9. „Darčeková poukážka“ predstavuje poukážku na čerpanie Kurzu či skupiny
Kurzov určený na čerpanie osobou odlišnou od osoby Objednávateľa;
10. „Príjemca“ predstavuje osobu odlišnú od osoby Objednávateľa, v
prospech ktorej Objednávateľ Zmluvu uzatvára;
11. „Účastník“ predstavuje osobu, ktorá sa skutočne zúčastní Kurzu. Účastníkom je
Objednávateľ, Príjemca alebo osoba určená Objednávateľom;
12. „Internetová stránka“ predstavuje internetové stránky dostupné z internetovej
adresy (URL): http://www.vinarskyinstitut.sk/.
čl. II Náplň Kurzov
1. Predmetom jednotlivých Kurzov je vzdelávanie a prehlbovanie znalostí verejnosti v
oblasti vína a vínnej kultúry.
2. Kurzy vypisuje Poskytovateľ podľa svojej kapacity v rozsahu uvedenom na
Internetovej stránke. Zúčastniť sa Kurzu je možné až po zaplatení Ceny.
čl. III Uzavretie zmluvy
1. Podmienkou účinnosti Objednávky je riadne vyplnenie Objednávky podľa pokynov
uvedených na Internetovej stránke. Objednávateľ je povinný v Objednávke uviesť
všetky údaje a skutočnosti požadované Poskytovateľom. Riadne vyplnenú
Objednávku zašle Objednávateľ Poskytovateľovi, a síce kliknutím na tlačidlo
s názvom „Objednať“.
2. Objednávateľ odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP,
ktoré sú neoodeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva je uzavretá v okamihu, keď bude
zo strany Poskytovateľa doručené Objednávateľovi na e-mailovú adresu
Objednávateľa, uvedenú v Objednávke, Potvrdenie.
čl. IV. Podmienky týkajúce sa Programu Someliér
1. Kurzy Programu Someliér sú zamerané na získavanie informácií v oblasti vína a
vínnej kultúry s cieľom pripraviť absolventa každého z Kurzov Programu Someliér na
skúšky s cieľom získania Certifikátu someliéra, ktorý udeľuje Asociácia someliérov
v Českej republike.
2. Každý kurz v rámci Programu Someliér sa skladá z troch častí:
a) Teoretická príprava – Účastník sa pripravuje formou e-learningu. Účastníkovi
sa po uhradení ceny Kurzu či skupiny Kurzov sprístupní študijné prostredie
obsahujúce študijné materiály a skúšobné testy na precvičovanie učiva
predpísaného pre daný Kurz. Pre Kurzy s názvom Francúzsko, Taliansko,
Pyrenejský polostrov, Západná, Východná a Južná Európa, Nový Svet a
Ďalšie someliérske znalosti sa študijné materiály zasielajú Účastníkom
poštou.
b) Praktická časť – Jednodňový intenzívny seminár vedený lektorom, a to
v Prahe a v Brne, v ostatných mestách sa organizujú na základe dopytu.
Presná adresa konania praktickej časti sa Uchádzačovi oznámi na e-mailovú
adresu najneskôr 14 dní pred konaním praktickej časti. Lektori pochádzajú
z radov špičkových someliérov. Účastník si môže pri objednávke príslušného
Kurzu vybrať miesto a dátum konania praktickej časti príslušného Kurzu. Ak je
na termín konania praktickej časti 14 dní pred dátumom jeho plánovaného
uskutočnenia prihlásených menej než 15 osôb, termín konania príslušnej
praktickej časti sa ruší, o čom je Uchádzač informovaný na e-mailovú adresu.
Ak sa Uchádzač odhlási z termínu praktickej časti Kurzu, na ktorý je
prihlásený, v lehote kratšej než 14 dní pred jeho konaním, bude jeho
prihlásenie na ďalší termín praktickej častí podmienené úhradou čiastky
1.000,- Kč.
c) Záverečná skúška – každý z Kurzov Programu Someliér je ukončený
záverečnou skúškou vo forme písomného testu, ktorý pozostáva z približne 55
otázok. V rámci testu Uchádzač vyberá správnu odpoveď na jednotlivé otázky
z možností a), b) alebo c). Maximálny počet chybných odpovedí na úspešné
absolvovanie testu je päť. Ak Uchádzač neabsolvuje test úspešne, môže
záverečnú skúšku opätovne absolvovať na ďalšom ním vybranom kurze
zdarma, pričom Kurz opätovne absolvovať nemusí.
Ak Uchádzač absolvuje záverečnú skúšku úspešne, obdrží Certifikát o
absolvovaní príslušného Kurzu podpísaný lektorom, prezidentom Asociácie
someliérov ČR a riaditeľom Vinařského institutu – Poskytovateľa.
čl. V. Cena a platobné podmienky
1. Aktuálne Ceny a podmienky uplatnenia zliav pri objednávke Kurzov sú uvedené na
Internetovej stránke. Pri objednávke viacerých Kurzov patriacich do Programu Someliér
naraz, v rámci jednej Objednávky, je v aktuálnom cenníku Kurzov spravidla uvedená tzv.
„balíčková zľava“.
2. Zároveň s Potvrdením sa Objednávateľovi doručia aj platobné podmienky, ktoré bližšie
stanovia pokyny k úhrade Ceny, predovšetkým však číslo účtu, variabilný symbol, ktorým je
číslo príslušnej Objednávky a termín, dokedy musí byť Cena uhradená. Spoločne
s Potvrdením sa Objednávateľovi zašle zálohová faktúra. Uhradením Ceny sa rozumie
okamih pripísania Ceny na bankový účet Poskytovateľa alebo okamih uhradenia Ceny
v hotovosti v sídle Poskytovateľa. Po uhradení ceny sa Objednávateľovi zašle faktúra –
daňový doklad.
3. Ak nebude Cena uhradená do termínu uvedeného v platobných podmienkach doručených
Objednávateľovi zároveň s Potvrdením, je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť,
pričom odstúpenie je účinné odoslaním odstúpenia na e-mailovú adresu Objednávateľa.
4. Cena musí byť uhradená vždy pred zahájením Kurzu či skupiny Kurzov. Po
zaplatení Ceny nie je možné požadovať vrátenie peňazí.
5. Pri objednávke prvého Kurzu či skupiny Kurzov môže Objednávateľ uplatniť
zľavový kupón poskytnutý partnerom Poskytovateľa.
čl. VI. Darčeková poukážka
1. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu uzavrieť aj v prospech osoby odlišnej od osoby
Objednávateľa. Príjemca je oprávnený čerpať plnenie od Poskytovateľa na základe
predloženia Darčekovej poukážky. Ak uzatvára Objednávateľ Zmluvu v prospech
Príjemcu, označí v příslušnom oddieli objednávkového formulára políčko „Objednať
ako darček“ a Objednávateľ ďalej v objednávkovom formulári uvedie meno a
priezvisko Príjemcu a svoje fakturačné údaje.
2. Zmluva je uzavretá v okamihu, keď sa Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa
doručí na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Objednávke Potvrdenie.
Zároveň s Potvrdením bude na e-mail Objednávateľa odoslaná poukážka
s uvedeným menom Príjemcu, ktorá však nadobudne účinnosť až po zaplatení Ceny.
Príjemca bude Kurz čerpať na základe telefonickej objednávky u Poskytovateľa tak,
že príslušnému pracovníkovi Poskytovateľa oznámi kód Darčekovej poukážky a
príslušný pracovník Poskytovateľa s Príjemcom dohodne konkrétny termín Kurzu.
čl. VII. Porušenie zmluvy, zrušenie objednávky
1. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Ceny pri prekážkach vzniknutých na jeho
strane, ktoré mu bránia v riadnom absolvovaní kurzu.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť dokončenia kurzu z dôvodov na strane
Objednávateľa, ani za neúspešné absolvovanie záverečnej skúšky. Poskytovateľ si
vyhradzuje právo zmeny termínov konania jednotlivých Kurzov, jeho častí, ako aj
záverečných skúšok a tiež miesta.
čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 ObčZ právo
odstúpiť od tejto Zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia. Poskytovateľ týmto Objednávateľa
upozorňuje, že toto právo Objednávateľa neslúži ako spôsob riešenia dodania závadného
tovaru. Odstúpenie musí byť doručené Predávajúcemu do konca 14dennej lehoty formou
oznámenia o odstúpení, a to najlepšie tak, aby bolo v prípade potreby preukázateľné, tzn. emailom, na adresu [email protected] alebo písomne na adresu Vinařský
Institut s.r.o., Vinařská 471/5a, Pisárky, 603 00 Brno s uvedením čísla Objednávky.
Ak už Objednávateľ uhradil Poskytovateľovi Cenu, vráti Poskytovateľ Objednávateľovi
uhradenú Cenu do 14 dní od doručenia odstúpenia, a to na bankový účet Objednávateľa, z
ktorého bola Poskytovateľovi Cena uhradená, alebo na bankový účet uvedený
Objednávateľom v odstúpení od Zmluvy.
čl. IX. Reklamácia
Ak nesplní Poskytovateľ povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy riadne a načas, môže
Objednávateľ (príp. Príjemca) uplatniť svoje právo na reklamáciu služby u Poskytovateľa.
Reklamácia sa musí uskutočniť u Poskytovateľa písomne (emailom, poštou alebo faxom)
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa poskytnutia plnenia alebo v
prípade, že poskytnutie plnenia neprebehlo, odo dňa, keď malo byť plnenie poskytnuté.
Reklamácia sa vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia
reklamácie. Túto lehotu je možné predĺžiť iba so súhlasom Objednávateľa. Po uplynutí tejto
lehoty má Objednávateľ právo na odstúpenia od uzatvorenej Zmluvy alebo na Zľavu z ceny
služby. Poskytovateľ vydá osobe, ktorá uplatnila reklamáciu, písomné potvrdenie o tom, kedy
k uplatneniu reklamácie došlo, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia je požadovaný.
Ďalej Poskytovateľ vydá takejto osobe potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie
a pri prípadnom zamietnutí reklamácie Poskytovateľ vydá písomné zdôvodnenie tohto
zamietnutia.
čl. X. Súhlas so zasielaním obchodných posolstiev a so spracovaním osobných
údajov
1. Objednávateľ týmto Poskytovateľovi udeluje súhlas so zasielaním obchodných
posolstiev Poskytovateľa či obchodných partnerov Poskytovateľa v zmysle ust. § 7
zákona č. 484/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do
dňa odvolania tohto súhlasu. Objednávateľ môže svoj súhlas v zmysle
predchádzajúcej vety tohto odseku kedykoľvek odvolať, a to na e-mailovej adrese
[email protected]
2. Odoslaním Objednávky Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním
svojich osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Z.z., o ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ, ako správca osobných údajov týmto informuje Objednávateľa ako subjekt
údajov a poskytuje mu výslovné ponaučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000
Z.z., o ochrane osobných údajov, teda predovšetkým o tom, že poskytnutie osobných údajov
správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo na prístup k nim, má právo vyššie
uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla správcu alebo na nižšie
v tomto odseku uvedenej e-mailovej adrese, a ďalej má právo v prípade porušenia svojich
práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať príslušnú nápravu, ktorou
je napr. zdržanie sa takéhoto jednania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie
ospravedlnenia, uskutočnenie opravy či doplnenia, zablokovanie, likvidácia osobných údajov,
zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj uplatnenie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto
zákona. Ak si Objednávateľ želá opraviť osobné údaje, ktoré Poskytovateľ spracováva, môže
o túto skutočnosť Poskytovateľa požiadať na nasledujúcej
e-mailovej adrese
[email protected] alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese. Osobné
údaje sa poskytujú za účelom vytvorenia databázy klientov Poskytovateľa a za účelom
zasielania obchodných posolstiev v súlade s ods. 1 tohto článku VOP. Osobné údaje budú
spracované automatizovane aj manuálne.
čl. XI. Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti vyslovene neupravené v týchto VOP podliehajú príslušnými
ustanoveniam ObčZ alebo ObchZ. Zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a
Poskytovateľom sa riadi VOP účinnými v okamihu uzavretia Zmluvy.
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY