I. Předsmluvní informace o kartě elektronických peněz pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené
karty (dále také „předplacená karta“ nebo „dárková karta“) vydané jako platební prostředek pro drobné platby
dle ustanovení § 93 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (ZPlStk) ve spojení s § 124
a násl. ZPlStk a o provádění platebních transakcí, jakož i podle §§ 53 a 54a a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (ObčZ) o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku:
Veškeré informace, které jsou nezbytné pro Vaše informované rozhodnutí pro uzavření smlouvy o vydání
předplacené karty a o provádění platebních služeb, zejména o platební službě včetně informací o způsobu
používání předplacené karty (§§ II.1., II.4.), o odpovědnosti držitele karty a společnosti PayLife spojené s
užíváním předplacené karty (§§ II.4., II.9., II.10.), o úplatě, kterou je držitel karty povinen platit společnosti
PayLife (§ II.16.), o směnném kurzu (§ II.12.), o podmínkách pro zpětnou výměnu a o době trvání smlouvy o
vydání předplacené karty (§§ II.8., II.14.), o blokaci (§ II.10.) a další podstatné informace (např. §§ II.5., II.6.,
II.7.) naleznete v těchto předsmluvních informacích či ve všeobecných obchodních podmínkách přiložených
k těmto předsmluvním informacím.
Poskytovatelem služby je společnost:
PayLife:
-PayLife Bank GmbH (PayLife)
-Marxergasse 1B, 1030 Vídeň, Rakousko
-e-mail: [email protected]
-zapsaná v knize společností vedené Obchodním soudem ve Vídni pod FN 54531v
-PayLife je licencovaná úvěrová instituce dle příslušných právních předpisů.
Orgánem dohledu nad společností PayLife je Úřad pro dozor nad finančním trhem (FMA), OttoWagner-Platz
5, 1090Vídeň (http://fma.gv.at);
-PayLife je členem Rakouské hospodářské komory (sekce banky), 1040 Vídeň, Wiedner Hauptstraße 63
(http://www.wko.at)
-PayLife je bankou poskytující přeshraniční služby v ČR
Smluvními obchodními zástupci poskytovatele služby jsou společnosti:
Centrum Praha Jih – Chodov s. r. o.
-sídlo: Na Můstku 9, Praha 1, Staré Město, PSČ: 110 00, Česká republika; kontaktní adresa: Roztylská
2321/19, Praha 4, PSČ: 148 00, Česká republika
-e-mail: [email protected]
-IČ: 251 31 885
-zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52350
Peněžní prostředky vložené na předplacenou kartu nejsou vkladem dle zákonů upravujících činnost bank a
nejsou proto předmětem náhrady z garančních fondů.
Pokud není stanoveno jinak ve všeobecných obchodních podmínkách, probíhá komunikace mezi Vámi a
námi písemně. Zpravidla přitom užíváme papírovou formu. S Vaším svolením s Vámi komunikujeme také
prostřednictvím jiných prostředků (jako např. e-mailem). V takovém případě předpokládáme, že disponujete
potřebným technickým zařízením. Po dohodě jsou Vám pro komunikaci s námi k dispozici i další
komunikační zařízení, jako např. telefon, fax.
Komunikace probíhá v německém a/nebo anglickém jazyce. Čeština je též jazykem smlouvy o platebních
prostředcích pro drobné platby a o provádění platebních transakcí (dále jen„rámcová smlouva“). České
právo platí jak pro rámcovou smlouvu, tak i též pro předsmluvní vztahy.
PayLife je oprávněna provést opravné zúčtování dle zákonů upravujících činnost bank.
Právo na odstoupení od rámcových smluv uzavřených na dálku dle § 54c ObčZ: dle § 54c ObčZ jste
oprávněni odstoupit od rámcové smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů. Lhůta k odstoupení počíná běžet
dnem uzavření rámcové smlouvy, přičemž dnem uzavření rámcové smlouvy se rozumí den, kdy Vám byla
předána předplacená karta ze strany PayLife anebo dnem, kdy Vám byly předány tyto předsmluvní
informace, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, nastal-li tento den po předání
předplacené karty. Pokud chcete využít Vaše právo na odstoupení dle § 54c ObčZ, je nutné je učinit
výslovně a písemně u PayLife Bank GmbH, Marxergasse, 1030 Vídeň. Pokud nevyužijete toto právo na
odstoupení do 14 dnů od uzavření rámcové smlouvy anebo ode dne, kdy Vám byly předány tyto předsmluvní
informace, jejichž nedílnou součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, nastal-li tento den po předání
předplacené karty, skončí Vámi uzavřená rámcová smlouva spolu s koncem doby platnosti předplacené
karty uvedeného na předplacené kartě. Dále bychom Vás rádi upozornili, že dle § 54c ObčZ může být
během lhůty na odstoupení započato s plněním rámcové smlouvy až po předložení Vašeho výslovného
souhlasu. V tomto případě jsme oprávněni požadovat dohodnuté poplatky a náhradu nákladů za do té doby
skutečně poskytnuté služby, které jsme poskytli před uplynutím lhůty na odstoupení dle § 54c ObčZ.
Právo výpovědi: rámcovou smlouvu jste oprávněni kdykoliv písemně vypovědět u PayLife Bank GmbH,
Marxergasse, 1030 Vídeň. K zániku právního vztahu dochází doručením výpovědi společnosti PayLife.
Nesouhlas s provedením Vašich platebních příkazů k/souhlasů s platebními transakcemi nebo s platební
transakcí prostřednictvím předplacené karty s Vámi rádi prodiskutujeme.
K tomuto účelu jsou Vám k dispozici naši pracovníci na telefonním čísle 01/717 01 – DW
0. Můžete nám rovněž zaslat e-mail na adresu: [email protected] Pokud nebudete spokojeni s nabídnutým
řešením, můžete své nároky uplatnit u příslušných soudů. Naše soudní příslušnost je Vídeň, vnitřní město.
Dále se můžete obrátit na Úřad pro dozor nad finančním trhem, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vídeň a/nebo na
úřad dohledu podle Vašeho bydliště, kterým je pro území České republiky Česká národní banka (ČNB).
Nedílnou součástí těchto předsmluvních informací jsou všeobecné obchodní podmínky, které tvoří jejich
přílohu.
Tyto informace jakož i všeobecné obchodní podmínky naleznete na webové stránce nákupního centra
Centrum Chodov na adrese www.centrumchodov.cz. Na Vaši žádost Vám rádi poskytneme kopii těchto
informací, jakož i všeobecných obchodních podmínek.
II. Všeobecné obchodní podmínky pro neopakovatelně dobíjecí, přenosné předplacené karty (dárkové karty)
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi držitelem neopakovatelně dobíjecí,
přenosné dárkové karty (dále také: předplacená karta) na straně jedné a PayLife Bank GmbH (dále jen:
PayLife) na straně druhé.
§ 1 Definice
1.1.
Předplacená karta (také dárková karta):
Předplacená karta vydávaná společností PayLife, kterou mohou být prováděny platby pouze do předem
předplacené výše (§ 8). Platby mohou být provedeny předložením předplacené karty, a, pokud vyžadováno,
podpisem držitele karty.
1.2.
Zákaznické kontrolní číslo:
Zákaznické kontrolní číslo se oznamuje držiteli karty písemně a slouží k identifikaci při využívání služeb
předplacené karty nabízených ze strany PayLife na internetu (např. načtení informace o zůstatku).
Prostřednictvím zákaznického kontrolního čísla nemůže být nijak nakládáno s předplacenými částkami.
1.3.
Držitelé karty:
Osoby, které buď takovou předplacenou kartu od PayLife získaly nebo na něž byla taková předplacená karta
převedena dle § 5 těchto všeobecných obchodních podmínek.
1.4.
MasterCard-Service:
MasterCard-Service je celosvětově rozšířený platební systém a systém výběru hotovosti, který mimo jiné
umožňuje bezhotovostní platby předplacenými kartami v obchodech a u poskytovatelů služeb.
1.5.
Platební zařízení:
Platební zařízení jsou jak koncová datová zařízení u smluvních podniků, tak osobní koncová datová zařízení
(dále společně jen: POS-Terminal).
1.6.
Smluvní podnik
Smluvní podnik je obchodník nebo poskytovatel objednaného zboží/služeb držitelem karty, kterému držitel
karty bezhotovostně platí prostřednictvím dárkové karty.
§ 2 Uzavření smlouvy
2.1
Smlouva o platebních prostředcích pro drobné platby a o provádění platebních transakcí (dále jen „rámcová
smlouva“) je uzavřena předáním předplacené karty držiteli karty. Držitel karty je povinen neodkladně
předplacenou kartu podepsat na podpisovém poli k tomu určeném.
2.2
Jiné změny než změny rámcové smlouvy nebo změny informací a všeobecných podmínek, zejména změny
směnných kurzů používaných při platebních transakcích, je společnost PayLife oprávněna kdykoli
jednostranně a bez předchozího oznámení změnit, pokud je taková změna založena na změně referenčních
sazeb nebo směnných kurzů.
§ 3 Platnost předplacené karty
3.1.
Na předplacené kartě je uveden jak měsíc, tak i rok konce doby její platnosti. Předplacená karta je platná až
do konce měsíce, který je na předplacené kartě uveden.
3.2.
Po skončení doby platnosti předplacené karty není držitel karty dále oprávněn předplacenou kartu užívat dle
§ 4. Je mu však k dispozici možnost zpětné výměny dle §13.2.
§ 4 Možnosti užívání předplacené karty
4.1.
Držitel karty je oprávněn:
4.1.1.
platit bezhotovostně pomocí předplacené karty a podpisu u platebních zařízení, která jsou označena logem
MasterCard, za dodávky a plnění smluvních podniků v České republice i v zahraničí do výše předplacené
částky. Držitel karty svým podpisem neodvolatelně zmocňuje PayLife k provedení úhrad účtovaných částek
až do výše předplacené částky příslušnému smluvnímu podniku. PayLife tento příkaz okamžitě přijímá.
4.1.2
provádět platby při prodeji na dálku dle příslušných ustanovení a technických zařízení.
4.2.
PayLife nezaručuje, že jednotlivé smluvní podniky předplacenou kartu akceptují. Technické poruchy mohou v
ojedinělých případech vést k tomu, že transakce nebude možné uskutečnit.
4.3.
PayLife odpovídá za škodu, která vznikla držiteli karty nepřijetím předplacené karty nebo technickými
poruchami, pokud tyto PayLife zaviněně způsobil.
4.4.
Má se za dohodnuté, že okamžikem předání příkazu k platební transakci nebo souhlasu s platební transakcí
příjemci tj. například předložením předplacené karty a/nebo Vaším podpisem příjmového dokladu u
smluvního podniku se stává Váš platební příkaz neodvolatelným, tj. tedy nemůžete Váš platební příkaz
odvolat. Váš platební příkaz bude proveden převodem peněžních prostředků smluvnímu podniku
prostřednictvím jeho poskytovatele platebních služeb.
4.5.
Předplacená karta se užívá anonymně, při udělování souhlasu s platební transakcí (autorizaci) nelze ověřit,
zda je držitel karty oprávněn s peněžními prostředky na předplacené kartě nakládat. Má se proto za
smluvené, že se ustanovení § 90 zákona č.284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (ZPlStk)
(informace o platební transakci) stejně jako ustanovení § 115 odst. 1 ZPlStk (odpovědnost poskytovatele za
neautorizované platební transakce) neužijí. PayLife proto neodpovídá za ztrátu, krádež, zneužití nebo
obdobné, držitelem karty neautorizované užití předplacené karty nebo karetních dat.
§ 5 Přenosnost karty
5.1.
Držitel karty smí převést předplacenou kartu na třetí osobu starší 18 let. Pokud je předplacená karta
převáděna na osoby, které ještě nedovršily 18. rok života, je nutný souhlas jejich zákonného zástupce.
Držitel karty však musí na třetí osobu účinně převést všechna práva a povinnosti, která na základě této
smlouvy náležejí držiteli karty. Podepsaná předplacená karta již nesmí být převedena.
5.2.
Při převodu musí držitel karty sdělit osobě, na kterou předplacenou kartu převádí, také zákaznické kontrolní
číslo.
§ 6 Neshody mezi držitelem karty a smluvním podnikem
6.1.
Neshody týkající se základního obchodu, tj. dodávky zboží nebo služeb od smluvního podniku (např.
ohledně výše účtované částky nebo záručních nároků), musí držitel karty vyjasnit výlučně přímo se
smluvním podnikem. Společnost PayLife nepřejímá žádné ručení ze základního obchodu uskutečněného
mezi držitelem karty a smluvním podnikem.
§ 7 Informace o zůstatku na předplacené kartě a ohlašovací povinnost
7.1.
Předplacená karta se užívá anonymně, společnost PayLife a držitel karty se proto dohodli, že společnost
PayLife nebude informovat držitele karty o provedených platebních transakcích. Nicméně, informace o
zůstatku a/nebo údajích o transakcích uskutečněných dárkovou kartou jsou držiteli karty zpřístupněny po
zadání jeho zákaznického kontrolního čísla na domovské stránce PayLife na adresách nákupního centra
Centrum Chodov www.centrumchodov.cz. Držitel karty tímto pro vyloučení pochybností dává PayLife
souhlas k tomu, aby informace o zůstatku a/nebo o transakcích uskutečněných dárkovou kartou takto
evidoval a zpracovával.
7.2.
PayLife je dále oprávněna zřídit další systémy pro zjišťování zůstatků a/nebo údajů o transakcích. O
takových systémech bude držitel karty informován buď prostřednictvím internetových stránek zmíněných v §
7.1., anebo jinou vhodnou formou.
7.3.
Držiteli karty se doporučuje kontrolovat stav zůstatku po každé transakci, zjistit, zda tento odpovídá
uskutečněné transakci a takto získané údaje uložit. Námitky je nutné učinit písemně u společnosti PayLife s
udáním veškerých transakčních údajů, a to neodkladně, nejpozději do 42 dnů ode dne provedení transakce.
Porušení této oznamovací povinnosti může vést ke snížení nároků vůči PayLife. V každém případě se
nároky držitele karty vůči PayLife promlčí do tří let, pokud zákonná úprava nepředpokládá kratší promlčecí
dobu.
§ 8 Nabití a vyčerpání / zpětná výměna během doby platnosti
8.1. Předplacená karta může být jednorázově nabita částkou ve výši:
nejméně 300,00 CZK a nejvýše do 3.500,00 CZK.
8.2.
Zůstatek na předplacené kartě může být během doby platnosti kdykoliv celý nebo částečně u společnosti
PayLife zpětně vyměněn. PayLife převede příslušnou částku na účet u finanční instituce, který jí držitel karty
sdělí. Poplatek za zpětnou výměnu je upraven v § 15.1.
8.3.
Předplacené částky se neúročí.
§ 9 Povinnosti a odpovědnost držitele karty
9.1.
Držitel karty je povinen dodržovat při užívání dárkové karty podmínky pro její vydání a užívání uvedené v
těchto všeobecných obchodních podmínkách. Je povinen bezprostředně po obdržení dárkové karty provést
všechna přiměřená opatření k ochraně dárkové karty před neoprávněným přístupem.
9.2.
Držitel karty je přitom zejména povinen předplacenou kartu pečlivě opatrovat. Za pečlivé opatrování se
nepovažuje zejména:
- uchovávání předplacené karty tak, že k ní třetí osoby mohou bez většího úsilí získat neoprávněnou
dispoziční moc;
- užití předplacené karty nebo údajů z ní pro jiné účely než účely platebního styku.
Při užití karetních údajů je nutno dbát na to, aby tyto údaje nebylo možné vysledovat třetí osobou.
9.3.
Varování: Předplacená karta může být užita jako hotovostní peníze. Uchovávejte předplacenou kartu stejně
pečlivě jako hotovost. Při Vámi neautorizovaném užití předplacené karty nebo karetních údajů není možné
předplacenou kartu zablokovat nebo zabránit dalšímu užití. PayLife proto neodpovídá za zneužití
předplacené karty.
§ 10 Nemožnost blokace
Jelikož je předplacená karta anonymní, není možné ji zablokovat nebo zabránit dalšímu užití, např. po její
ztrátě držitelem karty. Má se proto za dohodnuté, že § 102 odst. 1 písm. c), d) a e) ZPlStk se neužijí. Dále se
má za dohodnuté, že dle § 116 odst. 3, jakož i § 115 odst. 2 ZPlStk nese ztrátu z neautorizované transakce v
plné výši držitel karty.
§ 11 Náhradní karta
Pokud se stane předplacená karta nepoužitelnou pro platební transakce, vydá PayLife na žádost držitele
karty náhradní kartu, na níž se převede zůstatek z nepoužitelné karty.
§ 12 Promlčení
Nárok na vyplacení zůstatku z předplacené karty se promlčuje v každém případě uplynutím 1 let od
okamžiku ukončení doby platnosti předplacené karty.
§ 13 Doba trvání smlouvy/zpětná výměna po skončení smlouvy
13.1.
Tento smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou. Zaniká uplynutím posledního dne měsíce uvedeného na
předplacené kartě jako měsíc konce doby její platnosti (§ 3.1.).
13.2.
Pokud je na předplacené kartě po ukončení doby platnosti zůstatek, může držitel karty požádat o jeho
vyplacení, pokud sdělí číslo účtu u finanční instituce, na který má být zůstatek převeden. Pokud je požádáno
o zpětnou výměnu po více než jednom roce od skončení smluvního vztahu (§ 13.1.), je držitel karty povinen
zaplatit za výměnu poplatek dle § 15.1.
§ 14 Všeobecné
14.1.
Pokud by byla ustanovení této dohody neúčinná nebo se během doby jejího trvání neúčinnými stala, nebude
mít tato skutečnost vliv na účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
(nastalá) neúčinná ustanovení nahradit účinnými ustanoveními, jejichž hospodářský význam nahrazeným
ustanovením co možná nejvíce a právně přípustně odpovídá.
14.2.
Smluvní strany se dohodly na působnosti českého práva s výjimkou odkazovacích předpisů mezinárodního
práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
§ 15 Poplatky
Poplatky za užívání předplacené karty jsou následující:
15.1.
za zpětnou výměnu zůstatku 100,00 CZK, pokud držitel karty
(a) požaduje před koncem doby platnosti zpětnou výměnu,
(b) ukončí rámcovou smlouvu před koncem doby platnosti (§ 13) nebo
(c) požaduje zpětnou výměnu po více než jednom roce od skončení smluvního vztahu (§13).
Pokud má být převod uskutečněn na účet vedený u zahraniční finanční instituce (tj. mimo Českou republiku)
a BIC a IBAN nebylo sděleno, je nutné mimo to uhradit i dodatečné náklady sdělené finančními institucemi,
pokud jsou splněny podmínky §15.1.(a) -§15.1.(c)
15.2. Držitel karty nese samostatně náklady na užití zařízení pro komunikaci na dálku.
§ 16 Dodatečné varování
16.1.
Je možné, že jednotlivá platební zařízení, u nichž je prováděna platba prostřednictvím předplacené karty,
připočítají další poplatky. Doporučuje se proto informovat se předem o takových poplatcích.
16.2.
Je možné, že některé smluvní podniky (zejména v zahraničí) přijímají předplacené karty k platbě až poté, co
se držitel karty dodatečně identifikuje (např. předložením průkazu totožnosti s fotografií). Společnost PayLife
proto doporučuje nosit vedle karty vždy i průkaz totožnosti s fotografií. Společnost PayLife dále doporučuje
mít zejména při cestách do zahraničí vedle předplacené karty i jiné dodatečné platební prostředky.
Vydáno v červenci 2012
Download

zde - Centrum Chodov