Číslo 73
Ročník XIX.
18. apríl 2014
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
Začína sa obdobie roka – dlho
Rodinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje
miesto veselosť a vedomie, že
kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. To všetko
umocňujú staré ľudové tradície.
Je dobre, že im všetci dobrovoľne
podliehame.
V hektickej dobe, ktorú prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako pevný bod v živote.
Je dobre, že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz. Pozdravme jar a život. Želám Vám príjemné
prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny
a svojich blízkych.
Veľká noc prichodí, príroda sa budí,
slnko teplým bozkom pozdravuje ľudí.
Srdce nám potešia prvé jarné kvety
ako vrelý pozdrav čo k Vám od nás letí.
očakávaná jar spolu so svojimi neopakovateľnými krásami,
kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Toto obdobie sa aj
v našej obci spája so zvykmi.
Staré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva
kresťanský odkaz Veľkej noci.
Ten pravý odkaz by mal zostávať v nás nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého
roka. Dovoľte mi, aby som Vás
oslovil v súvislosti so zázračným znovuzrodením
prírody, ktoré sledujeme rok čo rok, a predsa nás
vždy znovu a znovu fascinuje. Radosť a ohňostroj
farieb – to sú veľkonočné sviatky.
Ing. Štefan Bašták, starosta obce
Vážení občania,
po miernej zime je tu jar a prebudená príroda nás napĺňa
pozitívnou energiou.
Rád by som vás niekoľkými vetami informoval o dianí
v našej obci v predošlom období.
Mierna zima by nám mala priniesť úsporu nákladov na
vykurovanie, čo by nás malo potešiť.
Mnohí naši spoluobčania hlavne zo sociálne odkázaných
rodín našli znova bývanie v zrekonštruovaných bytoch
bývalej slobodárne, ale i v osembytovej jednotke nižšieho
štandardu v časti obce Hirš. Bývanie dostali všetci žiadatelia, občania obce, ktorí si vyrovnali dlhy voči obci minimálne pod hranicu 500 €, zaplatili finančnú zábezpeku
a vypočítanú výšku nájomného.
Aj keď štatistiky hovoria o znižovaní nezamestnanosti,
kategória občanov so základným vzdelaním, prípadne
nižším odborným vzdelaním, nie je pre podnikateľov zaujímavá.
Obec v snahe zabrániť kolapsu sociálne odkázaných nezamestnaných občanov ich zamestnáva formou malých
obecných služieb. Nie všetci si vážia túto možnosť získať
63 € za prácu pri zveľaďovaní verejných priestranstiev
v obci. Budúcnosť v zamestnávaní týchto občanov vidím
v tom, že obec nezamestná občanov, ktorí porušujú pracovnú disciplínu, bude zamestnávať len takých občanov,
za ktorých bude hovoriť ich práca.
Vážim si mladých ľudí, ktorí si hľadajú prácu na celom
Slovensku alebo v zahraničí. Získavajú tam zručnosť
v rôznych odboroch, ktoré využívajú v obci alebo blízkom okolí.
Pozitívne hodnotím činnosť novozriadeného dobrovoľného hasičského zboru, ktorého členovia nás chránia
pred požiarmi a aktívne zasahujú aj pri hasení požiarov
mimo obce. Teší ma, že svoju činnosť rozvíjajú aj bez
väčšej podpory obce organizácie ako TJ – futbalový klub,
(Pokračovanie na str. 2)
Kto nepozná prístav, do ktorého pláva, tomu žiaden vietor nie je dosť dobrý. / SENECA
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
(Pokračovanie zo str. 1)
KST – turistický klub, športovo-strelecký klub, kulturistický klub, ale aj obcou zriadený ZPOZ a klub dôchodcov.
Napriek týmto mnohým pozitívam sa nám však v obci
rozmohli aj činnosti, ktoré by nás všetkých mali znepokojovať.
Po obci sa potulujú skupiny mladých ľudí, často školopovinných, ktoré v nočných hodinách poškodzujú zariadenia obce a dopravné značky. Pokiaľ si rodičia neplnoletých detí neuvedomujú zodpovednosť za ich činy, je to
otázkou času, kedy budú musieť.
V poslednom čase dochádza aj k vypaľovaniu suchej trávy v nočných hodinách. Tiež je podozrenie na neplnoleté
deti. Preto žiadam vás, vážení rodičia, kontrolujte svoje
deti. Každý výjazd požiarnej techniky niečo stojí. A donekonečna sa ľahostajnosť tolerovať nemôže.
Krádeže liatinových poklopov v obci sú už ojedinelé. Boli
však odcudzené poklopy a oplotenie vodovodných šácht
v extraviláne obce. Ide o všeobecné ohrozenie obyvateľstva, ak by v šachte uviazla a uhynula zver. Zlodeji si to
neuvedomujú.
A čo my, občania obce, nič nevidíme? Bojíme sa označiť
zlodejov? Dokedy? Odkryme činy neprispôsobivých občanov našej obce, lebo ich nevšímavosťou môžeme trpieť
všetci. Preto sa nad tým zamyslime.
Spoločne chráňme a zveľaďujme našu obec, aby sme sa
my, naše deti, naši rodičia – všetci, cítili bezpečne a spokojne. Nedovoľme, aby nám výtržníci a neprajníci znepríjemňovali život a bývanie. Naša obec je domovom nás
všetkých a domov má byť istota, pokoj a bezpečnosť.
Ing. Štefan Bašták, starosta obce
Výsledky prezidentských volieb v obci Slavošovce
Počet hlasov odovzdaných kandidátom v I.kole:
Bárdos Gyula, Mgr...............................................................0
Behýl Jozef, Mgr....................................................................0
Čarnogurský Ján, JUDr........................................................1
Fico Róbert, doc. JUDr., CSc......................................... 212
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS..........................3
Hrušovský Pavol, JUDr........................................................4
Jurišta Ján, PhDr...................................................................1
Kiska Andrej, Ing............................................................... 61
Kňažko Milan..................................................................... 18
Martinčko Stanislav..............................................................2
Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.......................................3
Mezenská Helena. Mgr..................................................... 13
Procházka Radoslav, doc. JUDr., PhD............................ 72
Šimko Jozef, JUDr.................................................................3
Voľby prezidenta SR – I. kolo
Počet oprávnených voličov
1368
Počet voličov
399
Účasť
29,17 %
Voľby prezidenta SR – II. kolo
Počet oprávnených voličov
1368
Počet voličov
628
Účasť
45,91 %
Počet hlasov odovzdaných v II. kole:
FICO Róbert, doc. JUDr., CSc..........................493
KISKA Andrej, Ing.........................................129
Naši jubilanti
50 rokov
Barbora Karalová
Ivan Hedmeg
Eva Potočná
Oľga Kirschnerová
Alexander Lalik
Mahuliena Laliková
55 rokov
Libuša Balogová
Mária Rusnáková
Oľga Gunárová
Emil Hric
Iveta Ďuričeková
Pavel Tomka
65 rokov
Margita Karalová
Klára Jesenková
75 rokov
Úmrtia
60 rokov
Oto Boldi
Jozef Völgyi
Pavel Vahila
Vladimír Leng
Elena Fandáková
Ján Timár
Vlasťa Máťašová
70 rokov
Štefan Lukáč
Darina Sekerková
Kamila Kolesárová
Helena Kováčová
Mária Tomášiková
Erika Sklenárová 80 rokov
Juraj Skurka
85 rokov
Paulína Kováčová
2
Vojtech Palečko
Helena Gažiková
Michaela Laliková
Ladislav Špirko
Narodenia
Kevin Špirko
Rebeka Boldiová
Izabela Karalová
Zuzana Čonková
Dominika Mižigarová
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
Zo zasadaní OZ
XVII. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach sa uskutočnilo
4. 12. 2013. Obecné zastupiteľstvo svojím
uznesením č. 167/12/2013 – 179/12/2013:
A. Konštatuje
1. že uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva sú plnené
priebežne
B. Berie na vedomie
1. správu nezávislého audítora za rok 2012
2. správu veliteľa OHZ a DHZ za rok 2013
C. Súhlasí
1. s použitím prostriedkov rezervného fondu aj na bežné výdavky v nasledujúcom
roku
2. s predloženým návrhom na vyradenie
neupotrebiteľného majetku ZŠ
D. Nesúhlasí
1. so znížením dane z nehnuteľnosti firme
PAPSERVIS, s. r. o., nakoľko VZN ohľadom daní sa nemení a je platné aj v roku
2014
2. s predloženou cenovou ponukou na obstaranie fólie pre multifunkčné ihrisko
3. s pridelením bytov v 31 b. j. z nasledovných dôvodov: Milada Balogová – nezdokladovaný aktuálny príjem, Emília
Violová – vydatá, spoluvlastník RD Pavlína Špirková – nízky príjem, Ján Boldi
– dlh voči obci, ponúknuť byt na súp.
č. 506
4. s poskytnutím finančnej výpomoci
p. Kišíkovi vo výške 500 € na zapojenie
el. energie.
E. Schvaľuje
1. úpravu rozpočtu na rok 2013 za ZŠ
2. rozpočet na rok 2014 ako vyrovnaný
v celkovom objeme príjmov a výdavkov
1.178.369 €
3. že v zmysle novely zákona sa nebude
uplatňovať programový rozpočet obce
na rok 2014
4. prenájom sály kultúrneho domu za účelom usporiadania spoločenskej akcie
dňa 25. 12. 2013 OZ ROMA Slavošovce
v zmysle platného cenníka
5. prenájom sály kultúrneho domu p. Radkovi Šimkovi v prípade záujmu na
31. 12. 2013
F. Volí
1. v zmysle ustanovenia § 140 zákona
č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za prí-
XVIII. riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach
sa uskutočnilo 9. 2. 2014.Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením
č. 180/02/2014 – 188/02/2014:
sediacu na okresnom súde Rožňava pre
funkčné obdobie 2014–2017: Mgr. Kamilu Ševčíkovú, nar. 12. 03. 1961, trvale
bytom Slavošovce 129
G. Poveruje
1. starostu obce s vykonaním rozpočtových opatrení na úpravu rozpočtu za rok
2013 podľa skutočnosti
H. Navrhuje
1. zistiť iné cenové ponuky na obstaranie
fólie pre multifunkčné ihrisko
2. zriadiť inštitút osobitného príjemcu aj
na dlžníkov, ktorých dlh voči obci presiahol 100 €
I. Odporúča
starostovi obce zaoberať sa odznelými diskusnými príspevkami
J. Diskusia
• Miroslav Karala: osadenie vianočných
stromčekov v obci pred predajňou potravín a v závode na ihrisku, doplnenie
vianočnej výzdoby
• Ing. Angela Kolesárová: poklop pred predajňou potravín v obci je posunutý, odpratávanie smetí z autobusovej zastávky
v obci
• Pavol Bartók: zapnutie verejného osvetlenia počas vianočných sviatkov a Nového roka, vytvorenie zmeny aktivačných
pracovníkov pri odpratávaní snehu od
6.00 hod. na hlavných chodníkoch, nesvieti svetlo na dome smútku
• Alžbeta Bérešová: svetlo na chodbách
zrekonštruovanej budovy – riešiť časovačom
G. Schvaľuje
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie v roku 2013 bez
výhrad
2. preúčtovanie prebytku rozpočtového hospodárenia do rezervného fondu vo výške 68.955,91 € na čerpanie v priebehu roka
2014 na základe ďalších uznesení OZ
3. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2014
4. cenu obeda pre ŠJ pri ZŠ vo výške 2,18 € a cenu obeda pre ŠJ pri
MŠ vo výške 3,00 €
5. odmenu hlavného kontrolóra vo výške 15% z ročného objemu
mzdových prostriedkov podľa schváleného úväzku obce
6. mimoriadnu odmenu za značnú angažovanosť pri riešení prideľovania nájomných bytov vo výške 100 € pre poslanca ako aj
pre zapisovateľku OZ
H. Odporúča
starostovi obce zaoberať sa odznelými diskusnými príspevkami
I. Diskusia
• starosta obce: zistiť možnosť odpredaja bytov súp. č. 506, výroba
hlinených plakiet – pripraviť formu, nákup nového auta – zistiť
cenové ponuky, informácia o podanej žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na MF, informácia o podanej žiadosti
ohľadom kamerového systému, voľné pracovné miesto v MŠ
bude obsadené cez projekt ÚPSVaR, oslavy Rok na Gemeri,
čistenie kanalizácie OHZ, vyradenie poškodených stoličiek
• Pavol Bartók: otvorená rúra na ihrisku po vianočnom stromčeku, plný kontajner za školou, poškodzovanie verejného osvetlenia na chodníku
• Mgr. Konštantín Roháľ: spevnenie chodníka pri č. d. 279
-gs-
A. Konštatuje
1. že uznesenia z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne
B. Zloženie sľubu poslanca
1.Starosta obce informoval o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
p. M. Karalu. Zároveň náhradník za poslanca p. Bc. Július Lalik zložil zákonom predpísaný sľub. Starosta obce mu odovzdal
Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ a zaželal mu veľa úspechov pri výkone funkcie poslanca OZ.
C. Ruší
1. členstvo p. Karalu v sociálnej komisii
D. Berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za
rok 2013
2. správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013
E. Súhlasí
1. s pridelením bytu: Emília Hrušková – 1-izbový, Katarína
Žigová – 1-izbový
2. s výmenou bytu: Iveta Gunárová a Miroslava Karalová
F. Nesúhlasí
1. s pridelením bytov pre: Pavlína Špirková – nízky príjem, Miroslava Sajková – pridelený byt, Aleš Karalo – nezdokladovaný
príjem, Milena Kišíková – žiaden príjem
2. s výmenou bytu: Marta Polhošová – závada sa odstraňuje, Karol Tomi – nízky príjem
3. s poskytnutím finančnej výpomoci – Gabriela Karalová
3
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
Slavošovská noc s Andersenom
4. apríla 2014 aj slavošovské deti prežili už šiestu čarovnú noc v miestnej knižnici. Stretli sme sa o 19. hod.
Na začiatku sme si predstavili knižky, ktoré sme dostali
od vydavateľstva Slovart. Za tento darček Slovartu srdečne ďakujeme.
Povedali sme si niečo o H. Ch. Andersenovi.
Potom sme spolu začali tvoriť strom želaní,
deti na listy stromu napísali svoje želania. Okolo pol desiatej sme sa odobrali do rodného domu
P. E. Dobšinského a miestneho kostola. Prehliadku
oboch pamätihodností sme absolvovali potme len pri
svite bateriek. Hrali sme sa na zlodejov.
Mali sme naplánované zadržanie vlamačov miestnou
políciou, ale pravdepodobne museli riešiť naliehavejšie
a skutočné prípady a nemohli medzi nás prísť. Škoda.
Okolo 23. hod. sme sa vrátili do knižnice. Deti si vymaľovali hrnčeky a poháriky, ktoré si odniesli ako pamiatku na dnešný deň. Spoločne sme si zahrali hru, ktorú si
deti samostatne pripravili. Vychádza z princípov spoločenskej hry Aktivity, akurát sa týkala len kníh. Po polnoci sme boli vonku zasadiť už náš 4. Rozprávkovník,
tento raz to bola jedlička. Aj tento stromček sme dostali
od Lesného družstva Slavošovce, za čo pánovi Pažítkovi aj touto cestou pekne ďakujeme.
Po návrate dovnútra sme si pripravili brlôžky a po večernej hygiene do nich zaliezli. Staršie deti potom ešte maličkým čítali na dobrú noc. Ráno sme zhodnotili naše nocovanie,
rozdali si tradičné pohľadnice, hračky, ktoré pre toto podujatie venoval McDonald a dohodli sme sa, že aj o rok sa stretneme.
Na záver chcem poďakovať všetkým tým úžasným ľuďom, ktorí už po 14. raz
pre deti mnohých krajín pripravili zase jednu čarovnú noc.
Z oficiálnej správy:
„Náš registrační formulář říká, a jsou
to čísla konečná, že letošního 14. ročníku Noci s Andersenem se zúčastnilo
81.559 dětí a dospělých celkem v 1397
místech naší planety, v 16 zemích světa.
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
-ek-
Vaše matky Andersenky,
tedy Hanka a Mirka“
Na svojho rodáka nezabúdame
16. marca 2014 uplynulo 186 rokov od narodenia veľkého
muža Pavla Emanuela Dobšinského. Vďační rodáci, hostia,
poslanci, p. prednosta Okresného úradu v Rožňave, spoločne
s naším pánom starostom a starostom obce Drienčany sa zišli
14. 3. 2014 o 13.00 hodine pred jeho rodným domom, aby mu
vzdali hold a položili vence na priečelie rodného domu ako
poďakovanie a znak toho, že nezabúdame.
Spomienkovú slávnosť otvoril pán starosta, potom si za zvukov piesní súboru Lehoťanka účastníci osláv prezreli expozíciu v jeho rodnom dome. Odtiaľ účastníci odišli do priestorov
obecného úradu, kde si vypočuli odbornú prednášku o živote a diele P. Dobšinského, ktorú predniesol vedúci expozície
PaedDr. M. Sajenko. Po tejto časti nasledovalo odovzdanie
pamätných plakiet. Po krátkom symbolickom občerstvení
spomienkovú slávnosť ukončil náš pán starosta, odovzdal slovo prítomnému prednostovi OÚ v Rožňave, ktorý ocenil starostlivosť obce o zachovanie odkazu Pavla Dobšinského, kráľa slovenskej rozprávky. O tom, že jeho dielo je stále živé a aktuálne, svedčí aj návštevnosť expozície. Návštevnosť v jednom roku dosiahla číslo tisíc. Prvými návštevníkmi v tomto roku
boli deti z našej materskej školy.
4
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
Zo školských lavíc
Len nedávno sme slávnostne otvárali školský rok 2013 -14 a onedlho
ho budeme končiť. Kým sa tak stane, čaká nás ešte mnoho náročnej
práce, ktorá bude stavať na výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov.
Na polročnej hodnotiacej pedagogickej rade sme tieto výsledky bilancovali a hodnotili sme úsilie a úspechy i neúspechy žiakov našej školy.
Mohli sme skonštatovať, že predpísané učivo sme prebrali, zopakovali, no nie všetci žiaci ho zvládli. Tí, ktorí sa pripravovali aj doma
a pracovali aj na vyučovacích hodinách, dosiahli dobré výsledky.
Svedčia o tom aj výsledky prospechu:
Vyznamenaní žiaci a žiaci so samými jednotkami. . . . . 81 žiakov
Prospeli veľmi dobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 žiakov
Neprospeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Za výborný prospech, správanie a reprezentáciu školy riaditeľka školy
udelila pochvaly.
Sú však aj žiaci, ktorí mali znížené známky zo správania:
Stupeň 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 žiakov
Stupeň 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 žiakov
Stupeň 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 žiakov
Najčastejšími príčinami týchto výchovných opatrení je drzé správanie, vulgárne vyjadrovanie, fajčenie v priestoroch školy, vymeškané
neospravedlnené hodiny. Veríme, že mnoho žiakov si do konca školského roka známky opraví.
Mesiace február a marec boli náročné hlavne pre deviatakov, pretože
začiatkom marca boli preverené ich vedomosti v Testovaní 9 – 2014.
Testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky boli náročné
a preverili hlavne logické myslenie žiakov. Žiaci mohli zužitkovať tiež
svoje znalosti a zručnosti, ktoré získali aj počas prípravy mimo vyučovania.
Mesiace február a marec sú dôležité pre deviatakov aj preto, lebo sa
rozhodujú o ďalšom štúdiu. Podávajú prihlášky na stredné školy, aby
študovali odbory, s ktorými sa v budúcnosti uplatnia na trhu práce.
V druhom polroku sa realizujú vedomostné olympiády, do ktorých sa zapájajú aj naši žiaci. Mnohí z nich si vybojujú svojimi vedomosťami pekné umiestnenia a sme na nich hrdí. Napr.
v dejepisnej olympiáde v okresnom kole sa umiestnila Dominika Hajdúková, žiačka 8. ročníka, na prvom mieste a postúpila do Košíc na krajské kolo. Dobré výsledky dosahujeme aj
v geografickej, biologickej olympiáde – Evka Kupcová, žiačka 9. ročníka – 3. miesto v okresnom kole. Marec bol
významný mesiac aj pre pedagógov – pripomenuli sme si Deň učiteľov. Stretli sme sa s kolegami učiteľmi, ktorí
si už užívajú zaslúžený odpočinok. V spomienkach sa vrátili do rokov strávených v škole, porovnávali svoje skúsenosti s prítomnosťou. V marci, Mesiaci knihy, niektoré triedy navštívili knižnicu, mladší žiaci pamätnú izbu
P. E. Dobšinského.
Do konca školského roka máme ešte veľa práce. Niektorí si musia opraviť známky, čakajú nás vedomostné a športové
súťaže. Dôležitým podujatím bude Deň Zeme, kedy si budeme vo zvýšenej miere pripomínať ochranu prírody a prostredia, v ktorom žijeme. Žiaci sa zapájajú do rôznych projektov, ktoré rozširujú ich znalosti a v prípade úspechu môžu
získať aj pekné ocenenia. Veríme, že finiš pred ukončením školského roka sa nám vydarí a žiaci i učitelia si budú môcť
spokojne vychutnať zaslúžený oddych počas letných prázdnin. PhDr. Darina Labošová, riaditeľka ZŠ
5
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
Veľká noc – tradície, zvyky a povery
V nedeľu po omši sa dávali posvätiť jedlá, najmä obradný koláč, zvaný
na východnom a strednom Slovensku „páska“. Pevné miesto tu mali
vajíčka ako symbol kontinuity života. Vajíčko rozdeľoval gazda medzi
všetkých stolujúcich. Stolovanie pripomínalo Štedrú večeru. Zvyšky
z posvätených jedál sa nesmeli vyhadzovať. Pálili sa, primiešavali dobytku do jedla, alebo sa zakopávali na poli.
Veľkonočný pondelok bol časom kúpačky (na východnom Slovensku), resp. šibačky (na západnom Slovensku). Voda má zabezpečiť
ženám zdravie a krásu. Robila sa rôzna ľúbostná a erotická mágia:
ak dievča nájde na jar mravenisko, má ho vziať a nasypať okolo domu,
aby po celý rok chodilo za ním toľko mládencov, koľko bolo v mravenisku mravcov. Keď chceli slovanské ženy získať lásku muža, dali mu
vypiť vodu, v ktorej sa umyli, pripravovali sa špeciálne pokrmy, ktoré
sa dali zjesť vybranému mládencovi.
Množstvo z prostriedkov využívaných v pohanských obradoch prevzalo kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie vody, zelene,
potravín a zapaľovanie ohňa.
V zahraničí nájdete čarodejnice aj vraždy. V krajinách, kde veľkonočné sviatky nemajú duchovný rozmer, vás mnohé tradície môžu
poriadne zaskočiť.
Oslavy Veľkej noci našich predkov sa od tých súčasných trochu líšili.
Málokto už dnes obchádza svoj dom s uhlíkmi, aby odohnal zlé sily,
alebo sa pred sviatkami okúpe v studenom potoku.
Keďže Veľká noc je v našich končinách vnímaná najmä ako kresťanský sviatok, zvyklosti doteraz prežívajú hlavne v regiónoch s vyššou
hustotou veriacich. Ich slávenie začína už na Zelený štvrtok, pokračuje Veľkým piatkom s prísnym pôstom a vrcholí na Bielu sobotu.
Vo Veľkonočnú nedeľu prebiehajú pobožnosti na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša Krista, pričom začína hodovanie a ľudová veselica.
Maďarsko: U našich južných susedov v dávnejších časoch mladé dievčatá končili v rybníku. V súčasnosti však žaburinu nahradila voňavka
– túto miernejšiu verziu oblievačky poznáme aj u nás. Veľkonočné
vajíčka majú červené kvety na bielom podklade, samozrejmosťou je
množstvo vypitej pálenky.
Rakúsko: Dominantou je veľkonočný zajačik, ktorý v noci poschováva v dome a v záhrade kraslice s čokoládovými vajíčkami. Tie na
Veľkonočný pondelok deti hľadajú a zbierajú do košíkov. Ide o veľmi
podobný zvyk, aký dodržiavajú v Británii či za veľkou mlákou. V Rakúsku však ničím výnimočným nie sú darčeky ako na Vianoce, krstní
rodičia navyše svojim krstňatám pribalia aj praclíky.
Zvyky viažuce sa k Veľkej noci majú podľa etnologičky Kataríny Babčákovej niekoľko rovín. „Je v nej pohanská slovanská predkresťanská
rovina, ďalej sa vychádza z toho, že Slovania boli poľnohospodársky
a pastiersky národ, a tiež z kresťanskej roviny. Množstvo sviatkov bolo
napasovaných na obdobia starších sviatkov, pretože to bol pre ľudí posvätný čas, ktorý takto vnímali. Ľudia v minulosti vnímali čas cyklicky,
čo znamená, že nebol pre nich dôležitý presný rok, ale skôr pravidelné
striedane ročných období, ktoré súviselo s vývojom v prírode. Dôležité
bolo kedy svietilo slnko, kedy bol dostatok úrody, dobytka, tepla a s tým
súvisiaci dostatok potravy pre ľudí aj pre zvieratá.“ spomína odborníčka.
Rusko: Zaujímavosťou je, že Rusi všetky jedlá počas veľkonočných
sviatkov konzumujú studené. Vajíčka pritom maľujú tak, že ich uvaria
vo vode s cibuľovými šupkami. Nasleduje hra, v ktorej sa snažia rozbiť
súperovo vajíčko bez toho, aby poškodili to svoje. Ak sa im to podarí,
môžu si zaželať to, po čom túžia.
Ako na Vianoce, aj na Veľkú noc sa tradovalo, že rodina musela jesť
pri jednom stole, kde je hojnosť jedla. Kedysi sa dokonca jedlo spoločne jedno rozkrájané vajíčko, každý člen rodiny si z neho musel dať,
tak ako je to zvykom aj na Vianoce, z jabĺčka.
Dánsko: Táto tradícia sa zachováva predovšetkým medzi deťmi
a patrí k roztomilým aktivitám. Asi dva týždne pred Veľkou nocou si
posielajú tzv. „prekáračkové lístočky“. Namiesto podpisu slúžia bodky,
ktorých počet je navlas rovnaký ako počet písmen v mene pisateľa. Do
obálky však vkladajú snežienky, a tak sa takáto zásielka stáva dokonalým symbolom jari.
Ľudové zvyky a tradície
Symbol nového života, novosti, sa spájal s čistotou. Ak mali mať obradové úkony úspech, ľudia museli obnoviť a vyčistiť svoje príbytky
i riad, v ktorom sa chystali pripravovať a konzumovať obradové veľkonočné jedlá.
Zelený štvrtok bol deň, keď sa vyháňal dobytok na pašu po prvýkrát.
Na dvere stajní sa (okrem iného) kolomažou alebo cesnakom robili kríže, aby chránili dobytok pred strigami. Zlých duchov vyháňali
z dediny rapkáče a biče. Konzumovali sa zelené jedlá ako žihľava, špenát, kel, čakanka.
Na Veľký piatok sa ľudia kúpali pred východom slnka v potoku, aby
nemali vredy, chrasty, lišaje a aby boli po celý rok zdraví. Dievčatá
verili, že po umytí budú čerstvé ako lastovičky, nebudú mať pehy na
tvári a ak si umyjú vlasy, rýchlejšie im budú rásť.
V tento deň vládla magická sila zeme. Bolo zakázané siať a orať, so
zemou sa jednoducho nemohlo hýbať.
Biela sobota bola dňom prípravy obradných jedál, najmä šunky
z bravčoviny (niekde jahňaťa alebo baránka). Masť zo šunky odkladali
ľudia na liečenie rán a mnohí verili, že chráni aj pred hadím uštipnutím.
V sobotu sa „pálili judáše“ – spaľoval sa oheň starého roka a ľudia zakladali v domácnostiach nové ohne.
Fínsko: Fíni sú na Veľkú noc doslova uletení. V uliciach totiž organizujú niečo ako maškarný bál. Ústredným motívom sú príbehy o čarodejniciach, a tak na verejnosti nechýbajú začiernené tváre a metly. So
sebou vraj majú aj kanvice na kávu a vŕbové výhonky.
Grécko: Pre tento balkánsky národ je typické vyhadzovanie džbánov
z okien a balkónov. Účelom je, samozrejme, aby sa rozbili. Dôvodom
je hluk, ktorý takýmto spôsobom narobia – práve ním chcú vyjadriť radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša. Keramické nádoby sú naplnené
vodou alebo vínom, aby bol rámus ešte intenzívnejší. Tento zvyk je
rozšírený najmä na ostrove Korfu.
Lotyšsko: Dôležitú úlohu zohrávajú takisto vajíčka – nie však len ako
dekorácia, ale aj ako pochúťka. Tradíciou je ich vzájomné ťukanie medzi príslušníkmi rodiny. Ak sa škrupina neporuší, znamená to, že sa
dožijú vysokého veku. Zvyknú sa však aj veľa hojdať – ide o symbol
plodnosti a letnej ochrany pred uštipnutím komárov.
Nórsko: Čerešničkou na torte je jednoznačne Nórsko, kde sa Veľká noc
točí okolo lúskania záhadných vrážd. Prvé husle preto hrajú detektív-
6
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
ky v akejkoľvek podobe – ako filmy, seriály, knihy, články v novinách,
či dokonca obaly niektorých potravín. Skúsiť odhaliť páchateľa môžete napríklad aj v príbehu, ktorý je vytlačený na škatuli od mlieka.
Veľká noc je už tu a je nielen sviatkom veriacich, ale aj znakom
toho, že jar už naozaj prišla. Všetkým želáme nádherné prežitie
sviatkov v kruhu svojich blízkych, nech už dodržujete akékoľvek tradície. Dobre si oddýchnite a naplňte brušká dobrotami, ktoré ste iste
s láskou pripravili aj pre svoje okolie. Pozor však na prejedanie sa,
plavková sezóna sa blíži!
Služby Božie v našom kostole budú:
Veľký piatok o 10.00 hod., Veľkonočná nedeľa o 10.00 hod.
Veľkonočný pondelok o 10.00 hod. Poslúži študent fakulty.
Pomoc v hmotnej núdzi a aktivačná činnosť
Dňom 1. 1. 2014 nadobudol účinnosť Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 417/2013
z 26. novembra 2013, ktorým sa upravujú právne vzťahy pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky.
Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a bude sa znižovať za každého plnoletého člena domácnosti,
ktorý nie je v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo
závislej činnosti, dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín mesačne a nezúčastní sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou v rozsahu 32 hodín mesačne na vykonávaní:
a) menších obecných služieb pre obec
b) dobrovoľníckej činnosti
c) prác na predchádzanie mimoriadnej situácii, počas vyhlásenej mimoriadnej situácie a pri odstraňovaní následkov
mimoriadnej situácie.
Odpracovanie 32 hodín mesačne na menších obecných službách
sa netýka na člena domácnosti:
a) ktorému vznikol nárok na aktivačný príspevok
b) ktorým je rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará
o dieťa do troch rokov veku
c) ktorému vykonávanie menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti nebolo ponúknuté.
Úrad môže na základe písomnej dohody s obcou zabezpečiť, koordinovať a kontrolovať účasť osôb na uvedených činnostiach.
Menšie obecné služby pre obec je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené
na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok,
kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce.
Aktivačnú činnosť občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne
s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších
dvanástich kalendárnych mesiacov.
Aktivačný príspevok je určený na podporu získavania, udržania,
prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce. Je vo výške 63,07 € mesačne.
Nárok na aktivačný príspevok môže vzniknúť na člena domácnosti
až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa právoplatného rozhodnutia
o odňatí aktivačného príspevku z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu alebo z dôvodu,
že príjemca nesplnil povinnosť a úrad zistil, že člen domácnosti
nevykonával aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na
aktivačný príspevok.
Menšie obecné služby pre obec môžu byť vykonávané najviac 18
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Opätovne môžu
byť vykonávané najskôr po uplynutí 6 po sebe nasledujúcich mesiacoch, ktoré začínajú plynúť od kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončené predchádzajúce vykonávanie menších obecných služieb.
Úrad práce je oprávnený vykonávať kontrolu účasti osôb na menších obecných službách priamo na mieste ich výkonu.
-gs
Aktivačný príspevok patrí za každého člena domácnosti, ktorý je
v evidencii uchádzačov o zamestnanie a je:
1. plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec
2. plnoletý a vykonáva menšie obecné služby v rozsahu najmenej 64 hodín mesačne na základe dohody medzi úradom a obcou.
7
Slavošovské obecné noviny
Apríl 2014
Z činnosti KST Prieslop
4. 1. 2014 začal náš turistický rok výstupom na Volovec. Hoci má označenie zimný, tento rok sneh veru nebol.
7. 2. sme sa stretli na výročnej členskej schôdzi, kde sme si pripomenuli
10 rokov činnosti, zaspomínali sme na túry a zážitky z nich.
15. 2. sme mali zimný prechod tunelom pod Homôlkou, ale mohli by sme
ho nazvať jarným. Pri tuneli tiekol veľký vodopád a bolo krásne slnečné
počasie. Aj v tomto roku nás čakajú pekné turistické akcie ako Hájske
vodopády - Zádielska tieňava, Ďumbier – Chopok, Bystrá lávka a ďalšie.
Tešíme sa na vašu účasť a pekné turistické zážitky.
Ing. Viera Fraková, predseda KST Prieslop
Turistický kalendár
26. 4.Výstup na chatu Zeme
3. 5.Lučice
8. 5.Faltenovo sedlo
17. 5. Hájske vodopády, Zádielska tiesňava
24. 5.Deň pomoci prírode a turistike
31. 5.Ždiar 36. ročník
7. 6.Prieslop 13. ročník
Plán podujatí OÚ do 30. 6.
7. 5. o 1300 • Výročná schôdza Klubu dôchodcov
7. 5. o 1400 • Deň matiek v sále KD
8. 5.
• Táborák
9. 5.
• Zasadnutie obecného zastupiteľstva
24. 5.
• Voľby do Europarlamentu
7. 6.
• Výstup na Prieslop
21. 6.Radzim 15. ročník
12. 7.Stolica 17. ročník
19. 7.Ďumbier – Chopok
30. 8.Turecká 19. ročník
6. 9.Plešivecká planina
13. 9.Bystrá lávka
4. 10.Dievčenská skala
Futbal I. trieda OM Rožňava
18. kolo 20. 4. 14 16:00
Vlachovo – Slavošovce
19. kolo 27. 4. 14 16:00
Slavošovce – Rudná
20. kolo 4. 5. 14 16:30
Krh. Dlhá Lúka – Slavošovce
21. kolo 11. 5. 14 16:30
Slavošovce – Dedinky
Futbal žiaci I. trieda OM Rožňava
22. kolo 18. 5. 14 17:00
Vyšná Slaná – Slavošovce
23. kolo 25. 5. 14 17:00
Slavošovce – Štítnik
24. kolo 1. 6. 14 17:00
Drnava – Slavošovce
25. kolo 8. 6. 14 17:00
Slavošovce – Dlhá Ves
10. kolo 26. 4. 14 14:00
Slavošovce – Drnava
11. kolo 3. 5. 14 14:00
Štítnik – Slavošovce
12. kolo 10. 5. 14 14:00
Slavošovce – Bohúňovo
13. kolo 17. 5. 14 14:00
Slavošovce – voľno
14. kolo 24. 5. 14 14:00
Dobšiná – Slavošovce
Tabuľka po jeseni 2013/2014
Tabuľka I. triedy po jeseni 2013/2014
Por.
Mužstvo
Z
Por.
Mužstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
V
R
P
Skóre
B
1
Slavošovce
5
4
1
0
34 :4
13
1
Rudná
14
12
1
1
41:16
37
2
Bohúňovo
5
4
1
0
25 : 9
13
2
Krh. Dlhá Lúka
14
10
1
3
64:22
31
3
Štítnik
5
2
0
3
13: 5
6
3
Vyšná Slaná
14
9
2
3
46:23
29
4
Drnava
5
2
0
3
7 : 13
6
4
Drnava
14
9
2
3
45:29
29
5
Dobšiná
5
2
0
3
16:28
6
5
R. Bystré
14
8
3
3
35:18
27
6
Krh. Dlhá Lúka
5
0
0
5
3 : 39
0
6
Honce
14
7
2
5
26:39
23
7
Jablonov
14
7
0
7
32:30
21
8
Dlhá Ves
14
7
0
7
33:42
21
9
Bohúňovo
14
6
2
6
30:27
20
10
Štítnik
14
5
0
9
36:31
15
11
Slavošovce
14
3
1
10
16:53
10
12
Vlachovo
14
3
0
11
19:42
9
13
Hrhov
14
2
2
10
23:48
8
14
Dedinky
14
1
2
11
18:44
5
Vydal Obecný úrad Slavošovce, 049 36 Slavošovce 113, IČO 00 328 847.
Vychádza 2 x ročne prípadne mimoriadne. Povolené: Výnosom
MN – 7/95 zo dňa 1. 12. 1995, EV 3487/09. Počet výtlačkov: 500.
Vydanie pripravila redakčná rada: E. Kacziánová, Mgr. I. Kacziánová.
Zodpovedný redaktor: Ing. Štefan Bašták. Grafika: Peter Rácz.
Dátum vydania: 18. 4. 2014 Nepredajné! ISSN 1339 – 1369
Redakcia nezodpovedá za zasielané príspevky po stránke obsahovej
a jazykovej a má právo výberu zaradiť do čísla najaktuálnejšie príspevky.
8
Download

Obecné noviny č. 73 – apríl 2014