FUNAI BRANDࠉNEW PRODUCT LOGO (revised edition㸧
1,APR.,2010
22FEB7514
(REF. NO.: 10090399)
SLOVENČINA
Obsah
Bezpečnostné informácie ............................................ 1
Začíname..................................................................... 2
Upozornenia & Funkcie & Príslušenstvo ..................... 2
Funkcie ........................................................................ 2
Sieťové pripojenie........................................................ 3
Diaľkový ovládač ......................................................... 4
Pripojenia..................................................................... 5
Ponuka prehliadača médií ........................................... 6
Možnosti a funkcie TV ponuky..................................... 7
Všeobecná prevádzka TV ........................................... 9
Používanie zoznamu kanálov ..................................... 9
Konfigurácia rodičovských nastavení ......................... 9
Elektronická programová príručka (EPG) ................... 9
Softvérová aktualizácia ............................................. 10
Riešenie problémov & Tipy ........................................ 10
Rýchla ponuka .......................................................... 10
Typické zobrazovacie režimy – PC vstup ..................11
Podporované formáty súborov v režime USB ...........11
AV a HDMI signálová kompatibilita ............................11
Bezpečnostné informácie
POZOR
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
POZOR: AK CHCETE REDUKOVAŤ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, NIKDY NESKLADAJTE KRYT ZARIADENIA (ALEBO
JEHO ZADNÚ ČASŤ). ZARIADENIE NEOBSAHUJE ŽIADNE ČASTI,
KTORÉ MÔŽE POUŽÍVATEĽ OPRAVIŤ SÁM. SERVIS ZARIADENIA
ZVERTE DO RÚK KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI
Prípadná prevádzka vašej TV v extrémne náročnom
prostredí môže spôsobiť poškodenie celého
zariadenia.
V prípade bleskov alebo búrok, alebo ak sa TV
aktuálne nechystáte dlhšiu dobu používať (napr.
z dôvodu dovolenky), odpojte ju od siete. Hlavná
sieťová zásuvka slúži na odpojenie TV od siete, je
preto dôležité, aby ste k nej mali vždy adekvátny
prístup.
Výkričník v rovnoramennom trojuholníku slúži ako
upozornenie pre používateľa na prítomnosť dôležitých
prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov
nachádzajúcich sa v priloženej dokumentácii.
Poznámka: Sprievodné funkcie obsluhujte podľa
pokynov na obrazovke.
DÔLEŽITÉ – Skôr ako pristúpite
k inštalácii alebo prevádzke zariadenia,
preštudujte si všetky potrebné pokyny.
osoby so zníženou fyzickou, senzorickou alebo
mentálnou dysfunkciou a osoby s nedostatkom
skúseností
a/alebo
nedostatkom
poznatkov
o danom zariadení.
• Z dôvodu správnej cirkulácie vzduchu ponechajte okolo
celého zariadenia a z každej jeho strany voľný priestor
o veľkosti aspoň 10 cm.
• Nikdy neblokujte ventilačné otvory zariadenia.
• TV neumiestňujte na naklonené alebo nestabilné
povrchy, mohlo by dôjsť k prevráteniu zariadenia.
• Zariadenie prevádzkujte v prostredí s miernou klímou.
• Dbajte na to, aby ste mali zabezpečený rýchly
a adekvátny prístup k sieťovej zásuvke zariadenia. TV,
nábytok a iné predmety nikdy neumiestňujte na sieťový
kábel. Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom. So sieťovým káblom
manipulujte uchopením za zástrčku, neodpájajte TV
ťahaním za sieťový kábel. Sieťový kábel /zástrčku
nikdy nechytajte mokrými rukami, mohli by ste spôsobiť
skratovanie okruhu, alebo zapríčiniť úraz elektrickým
prúdom. Na sieťovom kábli nikdy nerobte slučky
a nezväzujte ho s inými káblami. V prípade poškodenia
kábla je nutná jeho výmena, ktorú môže zabezpečiť
výlučne kvalifikovaný odborník.
• TV nikdy nepoužívajte na vlhkom alebo mokrom mieste.
TV nikdy nevystavujte pôsobeniu kvapalín. V prípade
kontaktu akejkoľvek tekutiny s krytom zariadenia, odpojte
TV zo siete a nechajte ju skontrolovať kvalifikovaným
odborníkom.
• TV nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, ani
iným zdrojom tepla.
• TV nikdy neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa
alebo zdrojov intenzívneho tepla, akým je napr.
elektrický ohrievač.
• Nadmerná
hlasitosť
pochádzajúca
zo
slúchadiel môže viesť k strate alebo
poškodeniu sluchu.
• Dbajte na to, aby na TV neboli umiestnené
žiadne zdroje otvoreného ohňa ako napr.
zapálené sviečky.
• Ak chcete predísť prípadnému poraneniu, TV je nutné
bezpečne pripevniť k stene v súlade s pokynmi k inštalácii
(ak je daná možnosť v danom prevedení dostupná).
• Na obrazovke sa občas môže zobraziť niekoľko
neaktívnych pixelov v podobe fixne modrých, zelených
alebo červených bodov. Berte, prosím, na vedomie, že
daný stav nemá žiaden priamy vplyv na výkon vášho
zariadenia. Dbajte na to, aby ste obrazovku nepoškrabali
dotykom prstov alebo inými drsnými predmetmi.
• Pred čistením a utieraním TV odpojte od siete. Používajte
len jemné a suché tkaniny.
Varovanie
Riziko vážneho ublíženia na zdraví
alebo smrti
Nebezpečenstvo
poranenia elektrickým
prúdom
Riziko nebezpečného napätia
Upozornenie
Riziko ublíženia na zdraví alebo škody
na majetku
Dôležité
Náležitá obsluha systému
Oznam
Ďalšie vyznačené poznámky
VAROVANIE: Dbajte na to, aby elektrické
zariadenia nikdy neobsluhovali bez dozoru deti,
22FEB75141
Slovenčina - 1 -
Začíname
Upozornenie & Funkcie & Príslušenstvo –
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Tento televízor je navrhnutý tak, aby na svoju prevádzku
spotreboval menej elektrickej energie, vďaka čomu
prispieva k ochrane životného prostredia. Ak chcete
ešte viac znížiť spotrebu elektrickej energie, postupujte
podľa nasledujúcich pokynov:
• Časovač uspatia TV.
• Detský zámok.
• Automatické stíšenie zvuku pri žiadnom prenose.
• NTSC playback.
• PLL (Vyhľadávanie frekvencie).
• AVL (Automatické nastavenie zvukového limitu).
• PLL (Vyhľadávanie frekvencie).
Ak nastavíte režim Power Save (Úspora energie) do
polohy Eco, televízia sa prepne do režimu úspory
energie. Režim Power Save (Úspora energie) je
možné vyhľadať v časti Picture (Obraz) v ponuke Main
Menu (Hlavná ponuka). Berte na vedomie, že niektoré
obrazové nastavenia nie je možné meniť.
• PC vstup.
Ak zvolíte možnosť Picture Off (Vypnutý obraz),
systém zobrazí správu: „Screen will be off in 3 seconds“
(Obrazovka sa vypne do 3 sekúnd). Zvoľte možnosť
PROCEED (Pokračovať) a stlačte tlačidlo OK .
Obrazovka sa vypne okamžite.
• Diaľkový ovládač
• Plug&Play pre Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
• Režim Game (Hry) (Voliteľné nastavenie).
Dostupné príslušenstvo
• Batérie: 2 x AAA
• Návod na používanie
Hlavný vypínač TV & Prevádzka
Ak sa TV práve nepoužíva, vypnite alebo odpojte ju
od siete. Aj týmto spôsobom môžete znížiť spotrebu
energie.
Upozornenie o pohotovostnom režime
1. Ak TV aktuálne nedostáva žiaden vstupný signál
(napr. z antény alebo HDMI zdroja) v priebehu 5
minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri
nasledujúcom zapnutí sa zobrazí nasledujúce
hlásenie:
„Standby
Cause
No
Signal“
(Pohotovostný režim vyvolaný stratou signálu)
Pokračujte stlačením tlačidla OK.
2. Ak ste TV nechali zapnutú, ale nepracovali ste s ňou
istú dobu, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri
ďalšom zapnutí TV sa zobrazí nasledujúca správa.
„Standby Cause No Operation“ (Pohotovostný
režim vyvolaný nečinnosťou) Pokračujte stlačením
tlačidla OK.
Funkcie
• Diaľkovo ovládaná farebná TV.
• Plne integrovaný digitálna/káblová TV (DVB-T/C)
• HDMI vstupy slúžia na pripojenie zariadenia s HDMI
výstupom.
• USB vstup.
• OSD systémová ponuka.
• Scart vstup pre externé zariadenia (napr. DVD
prehrávače, PVR video herné konzoly atď.)
• Stereo zvukový systém.
• Teletext.
• Vstup pre slúchadlá.
• Systém automatického programovania.
1. Hore
2. Dole
3. Program/Hlasitosť / AV / tlačidlo pohotovostného
režimu
Ovládacie tlačidlo vám umožňuje ovládať hlasitosť/
programy/funkcie Zdroj a Pohotovostný režim.
Zmena hlasitosti: Stlačením tlačidla v smere nahor
zvýšite hlasitosť. Stlačením tlačidla v smere nadol
hlasitosť znížite.
Ak chcete prepnúť kanál: Stlačte strednú časť tlačidla,
na obrazovke sa zobrazí informačná ponuka kanálov.
Stláčaním tlačidiel nahor a nadol rolujte v uložených
kanáloch.
Ak chcete zmeniť zdroj: Dvakrát stlačte strednú časť
tlačidla, na obrazovke sa zobrazí zoznam zdrojov. Cez
dostupné zdroje prejdete stlačením tlačidla v polohe
hore alebo dole.
Ak chcete TV vypnúť: Stlačte strednú časť tlačidla v
smere nadol a podržte ju niekoľko sekúnd, TV prejde do
pohotovostného režimu.
• Manuálne ladenie.
• Automatické vypnutie po viac ako šiestich hodinách.
222FEB7514
Slovenčina - 2 -
Vkladanie batérií do diaľkového ovládača
Jemne zdvihnite kryt zadnej časti ovládača. Vložte dve
AAA batérie. Dbajte na dodržania polarity + a – v súlade
so symbolmi v priestore pre batérie (zachovajte správnu
polaritu) Vráťte kryt na pôvodné miesto.
Informácie pre používateľov týkajúce sa likvidácie
exspirovaných komponentov a batérií
[Len pre štáty Európskej únie]
Tieto symboly znamenajú, že takto označené
zariadenia nie je možné likvidovať ako bežný domáci
odpad. Ak chcete zlikvidovať samotný výrobok alebo
batérie, postupujte v súlade s predpismi zberných alebo
recyklačných organizácií.
Poznámka: Symbol Pb pod symbolom
znamená, že tento výrobok obsahuje olovo.
Batéria
Sieťové pripojenie
Produkty
DÔLEŽITÉ: TV je navrhnutý na prevádzku v elektrickej
sieti s 220 – 240 V AC, 50 Hz. Po vybalení nechajte TV
zahriať sa na teplotu prostredia skôr, ako ju pripojíte do
siete. Sieťový kábel zapojte do sieťovej zásuvky.
Pripojenie antény
Pripojte kábel „antény“ alebo „TV“ do vstupu pre
ANTÉNU (ANT) v zadnej časti TV.
Upozornenie
UPOZORNENIE
ZNÁMKY
NA
batérie
OCHRANNÉ
OBCHODNÉ
Vyrobené so súhlasom spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú obchodné ochranné
známky spoločnosti Dolby Laboratories.
Termíny HDMI, High-Definition Multimedia Interface a
HDMI Logo sú ochranné obchodné známky spoločnosti
HDMI Licensing LLC na území USA a v iných krajinách.
Špecifikácia
TV vysielanie
PAL B/G D/K
Prijímacie kanály
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Počet predvolených
kanálov
1 000
Kanálový indikátor
Zobrazenie na obrazovke
RF anténový vstup
75 Ohm (nevyvážené)
Pracovné napätie
220-240V SP, 50Hz.
Audio
German+Nicam Stereo
Audio výkon
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Spotreba (Max)
45 W
Hmotnosť
4,35 kg
TV rozmery HxDxV
(s nohami)
135 x 530 x 376 mm
TV rozmery HxDxV
(bez nôh)
35 x 530 x 340 mm
Prevádzková teplota
a prevádzková
vlhkosť:
0°C do 40°C, 85% vlhkosť
max.
Vážený zákazník,
Pripojením HDMI kábla k vašej Funai LCD TV sa
zaväzujete používať výlučne certifikované HDMI káble,
ktoré zabezpečujú adekvátnu ochranu pred nežiaducim
vysokofrekvenčným žiarením. Certifikovaný HDMI
kábel možno identifikovať podľa loga HDMI na kábli
samotnom alebo na jeho balení.
22FEB75143
Slovenčina - 3 -
Začíname
Diaľkový ovládač
1. Pohotovostný režim
2. Prehrať
3. Žiadna funkcia
4. Výber aktuálneho jazyka
5. Rýchly návrat
SOURCE
6. Farebné tlačidlá
7. Numerické tlačidlá
LANG.
8. Zoznam kanálov
1
.,/@
2
3
4
5
6
7
8
9
0
9. Navigačné tlačidlá
10. OK /Výber
11. Ponuka Zap/Vyp
12. Tlačidlo späť / Indexovanie strany (v režime TXT)
13. Žiadna funkcia*
14. Prehrávač médií**
OK
15. Elektrická programová príručka
16. Teletext
BACK
EXIT
1
V+
/
Q.MENU
2
/
P+
17. Hlasitosť pridať/ubrať
18. Stíšenie zvuku
19. Program hore/dole
20. Režim obrazovky
21. Info / Otvorenie (v režime TXT)
V-
P-
22. Moje tlačidlo 1
23. Moje tlačidlo 2
24. Exit
25. Q. Ponuka
26. Výmena kanálu
27. Rýchly posun
28. Titulky zap/vyp
29. Stop
30. Pozastaviť
Teletext
31. AV/Zdroj
Zadajte stlačením tlačidla „
“. Opakovaným
stlačením aktivujte režimu zmiešavania. Ak chcete
prácu ukončiť, stlačte tlačidlo ešte raz. Postupujte podľa
pokynov na digitálnej teletextovej obrazovke.
Používanie Môjho tlačidla 1 (**)
Digitálny teletext
Ak chcete zobraziť informácie digitálneho teletextu,
“. S teletextom následne pracujte
stlačte tlačidlo „
pomocou farebných tlačidiel, kurzorového tlačidla
a tlačidla OK. Samotná metóda môže byť odlišná
podľa obsahu teletextu. Postupujte podľa pokynov
zobrazených na digitálnej teletextovej obrazovke.
“, TV sa znova vráti k
Ak znova stačíte tlačidlo „
televíznemu vysielaniu, ktoré ste sledovali.
Stlačte tlačidlo MY BUTTON 1 a podržte ho päť
sekúnd pri zvolení požadovaného zdroja, kanálu
alebo pripojenia, kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie „MY BUTTON IS SET“ (MOJE TLAČIDLO JE
NASTAVENÉ). Týmto sa potvrdí, že vybraté tlačidlo
typu MOJE TLAČIDLO je teraz priradené k príslušnej
funkcií.
Používanie Môjho tlačidla 2 (***)
Stlačte tlačidlo MY BUTTON 2 a podržte ho päť
sekúnd pri zvolení požadovaného zdroja, kanálu
alebo pripojenia, kým sa na obrazovke nezobrazí
hlásenie „MY BUTTON IS SET“ (MOJE TLAČIDLO JE
NASTAVENÉ). Týmto sa potvrdí, že vybraté tlačidlo
typu MOJE TLAČIDLO je teraz priradené k príslušnej
funkcií.
422FEB7514
Slovenčina - 4 -
Začíname
Pripojenia
Konektor
Typ
Káble
Zariadenie
Pripojenie
Scart
(zadná strana)
Pripojenie
VGA
(zadná strana)
SIDE AV
PC/YPbPr
Audio
pripojenie
(na bočnej
strane)
Postranné Audio
YPbPr alebo PC pripojovací kábel
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI
pripojenie
(vzadu)
SPDIF
SIDE AV
SLÚCHADLÁ
SPDIFF
pripojenie
(vzadu)
Side AV
(Audio/Video)
pripojenie
(na bočnej
strane)
(nie je súčasťou dodávky)
Pripojenie
slúchadiel
(na bočnej
strane)
YPbPr Video
pripojenie
(vzadu)
Pripojovací kábel PC do YPbPr
(nie je súčasťou dodávky)
USB pripojenie
(na bočnej
strane)
CI pripojenie
(na bočnej
strane)
CAM
modul
POZNÁMKA: Pri pripájaní zariadenia cez YPbPr alebo bočný AV vstup musíte na pripojenie použiť priložené
pripojovacie káble. Pozrite si vyššie uvedené obrázky. | Ak chcete povoliť signál YPbPr cez vstup VGA, môžete použiť
kábel YPbPr do VGA (nie je súčasťou balenia). |VGA a YPbPr nie je možné používať súčasne. | Ak chcete povoliť PC audio,
budete musieť použiť BIELY a ČERVENÝ vstup na kábli BOČNÉHO AV PRIPOJENIA. | Ak sa externé zariadenie pripojí
cez konektor SCART, TV sa automaticky prepne do režimu AV.| Pri príjme kanálov DTV (Mpeg4 H.264), prípadne počas
aktivácie režimu prehliadača médií, výstup cez konektor scart nebude dostupný. | Keď sa používa súprava na montáž
na stenu (voliteľný doplnok), odporúčame vám pripojiť všetky káble k zadnej časti TV ešte pred upevnením televízora na
stenu. | Modul CI vkladajte resp. vyberajte len v čase, keď je TV VYPNUTÝ. Podrobnosti týkajúce sa nastavenia nájdete
v návode na používanie modulu.
22FEB75145
Slovenčina - 5 -
Začíname
Prvá inštalácia - USB pripojenie
Zapnutie/Vypnutie
Ak chcete TV zapnúť
Sieťový kábel pripojte k zásuvke 220-240V SP, 50 Hz.
Ak chcete zapnúť TV z pohotovostného režimu, môžete
urobiť nasledovné:
Stlačte tlačidlo „ “ P+ / P- alebo stlačte niektoré
z numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Stlačte postranné funkčné tlačidlo a držte ho stlačené,
kým sa TV nezapne.
Ak chcete TV vypnúť
Tlačidlo „ “ na diaľkovom ovládači alebo bočný funkčný
prepínač stláčajte dovtedy, kým sa TV neprepne do
pohotovostného režimu.
Ak chcete TV vypnúť úplne, vytiahnite sieťový kábel
zo sieťovej zásuvky.
Poznámka: Ak je TV v pohotovostnom režime, môže
blikať LED pohotovostná kontrolka, ktorá indikuje
aktivovanie funkcií ako Standby Search (Vyhľadávania
pohotovostného režimu), Over Air Download
(Sťahovanie) alebo Timer (Časovač). LED kontrolka
môže blikať aj pri zapnutí TV z pohotovostného režimu.
Prvá inštalácia
Pri prvom zapnutí TV zobrazí ponuku jazykov. Vyberte
požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo OK.
Systém následne zobrazí obrazovku FTI (Prvá
inštalácia). Vyberte požadované nastavenie pomocou
navigačných tlačidiel a stlačte tlačidlo OK.
Môžete aktivovať možnosť Store mode (Uložiť)
a sprístupniť ju v ponuke „Other settings“ (Ďalšie
nastavenia), pričom vami zvolené funkcie TV budú
zobrazené v hornej časti obrazovky. Systém zobrazí
potvrdzovaciu obrazovku. Ak chcete pokračovať ďalej,
stlačte tlačidlo YES (Áno).
Ak zvolíte režim Home (Domáce nastavenie), režim
Store (Uložiť) nebude dostupný po ukončení Prvej
inštalácie. Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK.
Predvolený PIN kód môžete zmeniť v závislosti od
vybranej krajiny.
Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN na zobrazenie
určitej voľby v ponuke, zadajte jeden z nasledujúcich
kódov: 4725, 0000 or 1234.
Inštalácia antény
Ak zvolíte možnosť AERIAL (ANTÉNA) na obrazovke
Search Type (Typ vyhľadávania), televízor vyhľadá
digitálne terestriálne šírené TV stanice.
POZNÁMKA: Ak chcete operáciu zrušiť, môžete
stlačiť tlačidlo MENU.
Po uložení všetkých dostupných staníc, systém na
obrazovke zobrazí zoznam kanálov. Ak ste spokojný
s tým, ako sú kanály zatriedené podľa LCN (*), vyberte
možnosť „Yes“ (Áno) a stlačte tlačidlo OK.
Stlačte tlačidlo MENU (Ponuka),ak chcete ukončiť
zoznam kanálov a pozerať TV.
(*) LCN predstavuje systém logického číslovania
kanálov, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade
s danou kanálovou sekvenciou (ak je táto dostupná).
Inštalácia kábla
Ak vyberiete možnosť CABLE (KÁBEL) a stlačíte tlačidlo
OK na diaľkovom ovládaní. Ak chcete pokračovať, vyberte
YES (ÁNO) a stlačte OK. Ak chcete zrušiť operáciu,
vyberte NO (NIE) a stlačte OK. Na zobrazenej obrazovke
môžete vybrať požadovaný frekvenčný rozsah.
Frekvenčný rozsah zadajte manuálne pomocou
numerických tlačidiel.
Poznámka: Dĺžka trvania vyhľadávania sa zmení podľa
zvoleného vyhľadávacieho kroku.
Playback cez USB vstup
Systém vám umožňuje pripojiť 2,5” a 3,5” palcový
(hdd s externým zdroj) externý pevný disk alebo USB
pamäťový nosič k vašej TV prostredníctvom USB
vstupu na TV.
DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k TV zálohujte svoje
súbory. Výrobca nebude niesť zodpovednosť za
akékoľvek poškodenie súborov ani stratu údajov.
Konkrétne typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače)
alebo USB pevné disky/pamäťové média nemusia byť s
TV kompatibilné.
Pri formátovaní USB pevného disku s kapacitou 1
TB (Tera Bajt) alebo viac, môžu nastať isté problémy
pri formátovaní. Nosič/disk nikdy rýchlo nepripájajte
a neodpájajte od TV. Mohli by ste tak spôsobiť poškodenie
USB prehrávača a samotného USB zariadenia. Modul
USB nevyťahujte počas prehrávania súboru.
Ponuka Prehliadača médií
Systém vám umožňuje prehrávať fotografiu, hudbu
a filmy uložené na USB disku pripojením k vašej TV.
Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov, ktoré sú
umiestnené na bočnej strane TV. Stlačením tlačidla
MENU (Ponuka) pri aktívnom režime Prehrávač médií
vám umožní prístup k uloženým obrazom, zvukovým
dokumentom a možnostiam nastavenia. Opakovaným
stlačením tlačidla MENU (Ponuka) opustíte danú
obrazovku. Predvoľby prehľadávača médií môžete
nastaviť v ponuke Settings (Nastavenia).
Slučka/Náhodné prehrávanie
Playback spustíte
pomocou tlačidla ,
následne aktivujte
TV prehrá nasledujúci
súbor a uloží záznam
do slučky zoznamu.
Playback spustíte
stlačením tlačidla OK,
následne aktivujte
Ten istý súbor sa prehrá
v slučke (opakovane).
Spustite prehrávanie
stlačením tlačidla OK/
a aktivujte
Súbor sa začne
prehrávať náhodne.
622FEB7514
Slovenčina - 6 -
Možnosti a funkcie TV ponuky
Obsah obrazovej ponuky
Režim
Systém vám umožňuje zmeniť režim obrazu tak, aby vyhovoval vašim požiadavkám
alebo potrebám. Režim obrazu je možné zmeniť podľa jednej z nasledujúcich možností:
Cinema (Kino), Game (Hra), Dynamic (Dynamické) a Natural (Prirodzené).
Kontrast
Umožňuje nastaviť hodnoty jasu a stlmenia obrazu.
Jas
Umožňuje nastaviť jas obrazovky.
Ostrosť
Umožňuje nastaviť ostrosť objektov zobrazených na obrazovke.
Farba
Umožňuje nastaviť hodnotu farby a prispôsobiť ju vašim potrebám.
Režim úspory
energie
Ak chcete nastaviť režim úspory energie ako Eco, Picture Off (Vypnúť obraz) a Disabled
(Deaktivované). (Ak je režim v polohe Dynamic (Dynamický), režim úspory energie je
automaticky deaktivovaný.)
Podsvietenie
(Voliteľné
nastavenie)
Toto nastavenie umožňuje regulovať úroveň podsvietenia. Funkcia podsvietenia je
deaktivovaná v prípade, ak je režim úspory energie nastavený ako Eco. Podsvietenie
nie je možné aktivovať v prípade VGA, Prehliadača médií alebo, ak je obrazový režim
nastavený na Game (Hry).
Redukcia šumu
Ak je vysielací signál slabý a obraz zašumený, pomocou funkcie Noise Reduction
(Redukcia šumu) môžete potlačiť množstvo šumu.
Pokročilé nastavenia
Dynamický
kontrast
Systém vám umožňuje zmeniť nastavenie dynamického kontrastu podľa požadovaných
hodnôt.
Teplota farieb
Umožňuje nastaviť tón farby.
Priblíženie obrazu
Umožňuje pomocou ponuky priblíženia obrazu nastaviť jeho požadovaný rozmer.
Poznámka: Auto (Automaticky) (Dostupné len v režime SCART PIN 8
s vysokonapäťovým/nízkonapäťovým prepínaním)
Režim film
Filmy sa nahrávajú v rozličnom počte rámov za sekundu ako bežné televízne programy.
Ak chcete pri pozeraní filmu vidieť rýchle scény jasne a čisto, aktivujte túto funkciu.
Tón kože
Tón kože možno zmeniť v rozsahu hodnôt -5 až 5.
Posun farieb
Umožňuje nastaviť požadovaný tón farieb.
RGB Gain
Funkcia umožňuje nastaviť hodnoty teploty farby pomocou nastavení RGB Gain.
Resetovať
Umožňuje resetovať nastavenia obrazu na predvolené továrenské nastavenia (Okrem
režimu Game (Hry))
Automatické
polohovanie
(režim PC)
Automaticky optimalizuje polohu displeja. Ak chcete polohu optimalizovať, stlačte tlačidlo
OK.
Poloha H
(režim PC)
Táto možnosť umožňuje posun obrazu v horizontálnej rovine v smere doľava alebo
doprava.
Poloha V
(režim PC)
Táto možnosť umožňuje posun obrazu vo vertikálnej rovine v smere hore alebo dole.
Dot Clock
(režim PC)
Nastavenia funkcie Dot Clock umožňujú úpravu rozhrania, ktoré sa zobrazuje ako
vertikálny pás v prezentáciách s bodkami ako napr. hárky alebo odseky, alebo
Fáza (režim PC)
V závislosti na danom rozlíšení a skenovacej frekvencii zadanej v rámci TV nastavenia,
môžete pozorovať nejasné alebo rušivé obrazy na obrazovke. V takom prípade môžete
použiť túto položku a vyčistiť obraz podľa pokynov skúšobnej alebo chybovej metódy.
V režime VGA (PC) budú niektoré položky ponuky Picture (Obraz) neaktívne. Nastavenia VGA režimu budú
pridané do ponuky Picture Settings (Nastavenia obrazu) v režime PC.
22FEB75147
Slovenčina - 7 -
Možnosti a funkcie TV ponuky
Obsah ponuky Sound (Zvuk)
Hlasitosť
Umožňuje nastaviť úroveň hlasitosti.
Umožňuje výber režimu ekvalizéra. Prispôsobené nastavenia možno vykonávať len
Ekvalizér
v používateľskom režime.
Vyváženie
Toto nastavenie sa používa na zvýraznenie zvuku ľavého alebo pravého reproduktora.
Slúchadla
Umožňuje nastaviť hlasitosť slúchadiel.
Umožňuje zvoliť požadovaný režim zvuku. (Ak príslušný zvolený kanál podporuje toto
Režim Zvuk
nastavenie).
AVL (Automatický
Funkcia umožňuje nastaviť hlasitosť tak, aby ste dosiahli požadovanú hodnotu aj pri
limit hlasitosti)
prepínaní programov.
Výstup digitálneho
Umožňuje nastavenie digitálneho zvuku.
zvuku
Obsah ponuky Nastavenia
Podmienený
V prípade dostupnosti umožňuje ovládanie podmieneného prístupu a jeho modulov.
prístup
Umožňuje konfiguráciu jazykových nastavení (možnosť zmeny podľa príslušnej krajiny).
Jazyk
Preferované a aktuálne nastavenia budú dostupné. Aktuálne nastavenia je možné
zmeniť za predpokladu podpory daného nastavenia príslušným poskytovateľom služieb.
Ak chcete zmeniť rodičovské nastavenia, zadajte správne heslo. Táto ponuka vám umožňuje
Rodičovské
jednoducho zmeniť blokovanie zariadenia, aplikovať vekový zámok (podlieha zmene podľa
nastavenia
príslušnej krajiny) ako aj nastaviť detský zámok. Môžete tiež nastaviť nový pin kód.
Umožňuje nastaviť časovač vypnutia TV po uplynutí istého časového intervalu.
Časovače
Umožňuje nastaviť časovače konkrétnych programov.
Dátum/Čas
Umožňuje nastaviť dátum a čas.
Zdroj
Umožňuje aktivovať/deaktivovať zvolené nastavenia zdroja.
Satelitné
Zobrazí satelitné nastavenie.
nastavenie
Ďalšie nastavenia: Umožňuje zobraziť ďalšie možnosti nastavenia TV:
Dĺžka trvania
Umožňuje nastaviť dĺžku trvania zobrazenia ponúk na obrazovke.
zobrazenia ponuky
Skenovanie
kódovaných
Ak je funkcia zapnutá, umožňuje vyhľadať a lokalizovať zakódované kanály.
kanálov
Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať modré systémové pozadie v prípade slabého
Modré pozadie
alebo chýbajúceho signálu.
Softvérová
Umožňuje vždy aktualizovať príslušné nastavenia a parametre vašej TV.
aktualizácia
Verzia aplikácie
Zobrazuje aktuálnu verziu aplikácie.
Sluchové ťažkosti
Umožňuje aktivovať špeciálne funkcie aplikované poskytovateľom služby.
Funkcia Audio Description (Audio opis) predstavuje doplnkovú textovú stopu pre
nevidiacich a zrakovo postihnuté osoby, ktorú možno uplatniť v prípade vizuálnych
Audio opis
médií, vrátane televízie alebo sledovania filmov. Túto funkciu môžete použiť len
v prípade, ak poskytovateľ danej služby podporuje doplnkové textové stopy.
Automatické
Umožňuje nastaviť hodnotu intervalu časovača na vypnutie TV. Ak systém dosiahne zadanú
vypnutie TV
hodnotu a s TV sa v danom intervale nepracovalo, prepne sa do pohotovostného režimu.
Ak je aktívna táto funkcia a TV je práve v pohotovostnom režime, bude aj naďalej
Pohotovostné
vyhľadávať dostupné vysielania. Ak TV v danom okamihu zaregistruje nové alebo
vyhľadávanie
chýbajúce vysielanie/stanicu, zobrazí sa príslušná ponuka a systém sa vás spýta, či
(Voliteľné)
chcete príslušné zmeny uložiť alebo nie. Zoznam kanálov sa aktualizuje a náležite zmení.
Režim ukladania
Ak pracujete s TV v tomto režime, môžete ho aktivovať. V prípade aktivovania tohto
(Voliteľné)
režimu nemusia byť všetky položky ponuky prístupné.
Režim zapnutia
Toto nastavenie umožňuje konfiguráciu parametrov režimu zapnutia.
822FEB7514
Slovenčina - 8 -
Možnosti a funkcie TV ponuky
Inštalácia a preladenie obsahu ponuky
Automatic Channel
Scan (Retune)
(Automatické
vyhľadanie kanálov
(preladenie))
(V prípade
dostupnosti)
Zobrazuje automatické možnosti preladenia. Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukladá
anténové DVB stanice. Digitálny kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice
Analógový: Vyhľadáva a ukladá analógové stanice Digitálna anténa a analógový
systém Vyhľadáva a ukladá anténové DVB stanice a analógové stanice. Digitálny kábel
a analógový systém: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice a analógové stanice.
Satelit: Hľadá a ukladá satelitné stanice.
Manuálne
Táto funkcia sa dá použiť na priame hľadanie príslušných kanálov.
skenovanie kanálov
Skenovanie
sieťových kanálov
Vyhľadáva prepojené kanály v rámci vysielacieho systému.
Analógové jemné
ladenie
Umožňuje jemné doladenie v prípade analógových kanálov. Funkcia nie je dostupná, ak
sú kanály aktuálne uložené.
Prvá inštalácia
Umožňuje vymazanie všetkých kanálov a nastavení a znova aplikuje továrenské
nastavenie systému.
Bežná prevádzka TV
Používanie Zoznamu kanálov
TV roztriedi všetky uložené stanice v ponuke Channel List (Zoznam kanálov) Pomocou možností ponuky Channel
List (Zoznam kanálov) môžete upraviť zoznam kanálov, nastaviť obľúbené kanály alebo aktívne stanice, ktoré má
systém zobraziť.
Konfigurácia rodičovských nastavení
Ak chcete zakázať prezeranie niektorých kanálov, programov a ponúk, môžete ich zamknúť pomocou funkcie
rodičovského zámku.
Ak chcete zobraziť možnosti rodičovského zámku, zadajte PIN kód. Predvolený továrenský kód je 0000. Po zadaní
správneho PIN kódu sa zobrazí ponuka rodičovských nastavení.
Menu Lock: (Zablokovanie ponuky) Nastavenia zablokovania ponuky aktivujú, alebo deaktivujú prístup k ponuke.
Maturity Lock: (Vekový zámok) Ak je nastavenie aktívne systém prijíma vekové informácie od poskytovateľa
vysielania a v prípade deaktivácie vekovej hranice znemožní prístup k danému programu.
Child Lock: (Detský zámok) Ak je aktívny detský zámok, TV možno ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto
prípade nebudú tlačidla ovládacieho panelu reagovať.
Nastavenie PIN: Umožňuje definovať nový PIN kód.
Predvolený PIN kód môžete zmeniť v závislosti od vybranej krajiny.
Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN na zobrazenie určitej voľby v ponuke, zadajte jeden z nasledujúcich
kódov: 4725, 0000 or 1234.
Elektronická programová príručka (EPG)
Niektoré, no nie všetky kanály odosielajú informácie o aktuálnom a nasledujúcom programe. Ak chcete zobraziť
ponuku EPG, stlačte tlačidlo
.
Červené tlačidlo (predch. deň): Zobrazuje program z predošlého dňa.
Zelené tlačidlo (Predchádzajúci deň) Zobrazuje program z nasledujúceho dňa.
Žlté tlačidlo (Predchádzajúci deň): Rozširuje informácie o danom programe.
Modré tlačidlo (Filter): Možnosti filtrovania sledovania.
TITULKY: Ak chcete zobraziť ponuku Select Genre (Zvoliť žáner), stlačte tlačidlo SUBTITLE (Titulky). Pomocou tejto
funkcie môžete prehľadávať programovú databázu v súlade s daným žánrom. Informácie uvedené v programovej
príručke budú vyhľadané a odpovedajúce výsledky sa zobrazia podľa vami zadaných kritérií.
INFORMÁCIE: Zobrazuje podrobné informácie o zvolenom programe.
Numerické tlačidlá (Preskočiť) Pomocou numerických tlačidiel môžete preskočiť rovno na požadovaný kanál.
OK: Zobrazuje programové možnosti.
Text (Vyhľadať): Zobrazuje ponuku „Guide Search“ (Sprievodca vyhľadávaním).
22FEB75149
Slovenčina - 9 -
Diaľkový ovládač nefunguje
(Now (Teraz)): Zobrazí aktuálny program.
• Skontrolujte batérie. Vymeňte batérie.
Softvérová aktualizácia
Vaša televízia sa prostredníctvom signálu anténa/kábel
dokáže automaticky aktualizovať.
Vyhľadávanie
softvérovej
používateľské rozhranie
aktualizácie
cez
Prejdite do vašej hlavnej ponuky. Vyberte Settings
(Nastavenia) a vyberte ponuku Other Settings
(Ďalšie nastavenia). V ponuke Other Settings
(Ďalšie nastavenia) prejdite na položku Software for
Upgrade (Softvér pre inováciu) a stlačením tlačidla
OK skontrolujte, či je dostupná nová inovácia softvéru.
Režim vyhľadávania a aktualizácie o 3. hodine ráno
Ak je TV pripojená k anténovému signálu. Ak je aktívne
automatické skenovanie v rámci možnosti aktualizácie,
TV sa zapne o 3 hodine ráno a začne prehľadávať
príslušné kanály a pátrať po aktualizácií. Ak systém
nájde nový softvér a úspešne ho stiahne, pri ďalšom
zapnutí už bude mať novú softvérovú verziu.
Nie je možné vybrať vstupný zdroj
• Ak nemôžete vybrať vstupný zdroj, je možné, že nie
je pripojené žiadne zariadenie. Ak tomu tak nie je:
• Skontrolujte AV káble a vstupný zdroj.
Rýchla ponuka
Ponuka Quick Settings (Rýchle nastavenia) vám
umožňuje rýchlo prejsť na niektoré nastavenia.
Táto ponuka obsahuje Power Save Mode (Režim
úspory energie), Picture Mode (Režim obrazu),
Equalizer Settings (Nastavenia ekvalizéra), Favourites
(Obľúbené) a Sleep Timer (Časovač). Ak chcete
zobraziť možnosti rýchlej ponuky, kliknite na tlačidlo
Q.MENU (Rýchla ponuka). V nasledujúcich kapitolách
nájdete podrobnosti uvedených funkcií.
Poznámka: Ak sa TV po aktualizácii nezapne, odpojte
ju zo siete a znova ju zapnite o 2 minúty.
Riešenie problémov & Tipy
TV sa nezapne
Uistite sa, či je sieťový kábel správne zapojený.
Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Stlačte
vypínač na TV.
Slabá kvalita obrazu
• Vybrali ste správny TV systém?
• Slabý signál môže spôsobovať zhoršenie kvality
obrazu. Skontrolujte, prosím, anténu.
• Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanálu,
ak ste tento krok robili manuálne.
• Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak je k TV súčasne
pripojených niekoľko externých zariadení. V takom
prípade jedno zo zariadení odpojte.
Žiaden obraz
• Žiaden obraz znamená, že vaša TV nepreberá žiaden
signál. Stlačili ste na diaľkovom ovládači správne
tlačidlo? Skúste postup zopakovať. Uistite sa, či ste
zvolili správny vstupný zdroj.
• Je anténa správne pripojená?
• Nie je poškodená kabeláž antény?
• Sú pri pripojení antény použité vhodné vstupy?
• Ak si nie ste istý, kontaktujte svojho predajcu.
Žiaden zvuk
• Nie je stíšený zvuk TV? Ak chcete zrušiť stlmenie
hlasitosti, stlačte tlačidlo „ “ alebo zvýšte úroveň
hlasitosti.
• Z jedného reproduktora nevychádza zvuk. Nie je
vyváženie nastavené do krajnej polohy? Pozrite si
časť ponuka Sound (Zvuk).
1022FEB7514
Slovenčina - 10 -
Typické zobrazovacie režimy pre PC vstup
Nasledujúca tabuľka uvádza príklad typického video
režimu. Vaša TV nemusí v danom nastavení podporovať
všetky rozlíšenia. Vaša TV podporuje rozlíšenie 1 920 x
1 080.
Index
Rozlíšenie
Frekvencia
1
800 x 600
56 Hz
2
800 x 600
60 Hz
3
1 024 x 768
60 Hz
4
1 280 x 768
60 Hz
5
1 360 x 768
60 Hz
6
1 280 x 1 024
60 Hz
7
1 280 x 960
8
Kompatibilita signálu AV a HDMI
Zdroj
Podporovaný signál
Dostupné
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
AV
NTSC 60
O
480I, 480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50 Hz, 60 Hz O
60 Hz
1080I
50 Hz, 60 Hz O
1 280 x 1 024
60 Hz
1080P
50 Hz, 60 Hz O
9
1 400 x 1 050
60 Hz
480I
60Hz
O
10
1 600 x 1 200
60 Hz
480P
60Hz
O
11
1 920 x 1 080
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
PC/YPbPr
HDMI1
720P
1080I
1080P
50 Hz,
60Hz
50 Hz,
60Hz
O
O
24Hz, 25Hz
30Hz, 50Hz, O
60Hz
(X: Nie je dostupné, O: Dostupné)
V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí
zobrazovať správne. Problémom môže byť nezhoda
s platnými štandardmi v prípade zdrojového zariadenia
(DVD, Set-top box atď.). Ak máte tento problém,
kontaktujte vášho predajcu a výrobcu zdrojového
zariadenia.
22FEB751411
Slovenčina - 11 -
Podporované formáty súborov pre USB režim
Média
Rozšírené
Formát
.mpg,
.mpeg
MPEG1-2
.vob
MPEG2
.mp4
MPEG4, Xvid,
H.264
.mkv
H.264,
MPEG4,VC-1
.avi
MPEG2,
MPEG4, Xvid,
H.264
.flv
H.264/VP6/
Sorenson
H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P
.3gp
MPEG4, H.264
1920x1080 @ 30P
.mp3
MPEG1 Vrstva
2/3
Vrstva2: 32 kb/s až 448 kb/s (bitová frekvencia)/32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (vzorkovacia frekvencia)
Video
Poznámky
MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @ 30P
Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (Bit-rýchlosť) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz,
16kHz, 22,05kHz, 24kHz, 8kHz, 11,025kHz, 12kHz (Rýchlosť
vzorkovania)
(funguje
len so
súbormi
videa)
Audio
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bit-rýchlosť) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Rýchlosť
vzorkovania)
AAC
16Kbps ~ 576Kbps (Bit-rýchlosť) / 48kHz, 44,kHz, 32kHz, 24kHz,
22,05kHz, 16kHz, 12kHz, 11,025kHz, 8kHz (Rýchlosť vzorkovania)
EAC3
32Kbps ~ 6Kbps (Bit-rýchlosť) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz (Rýchlosť
vzorkovania)
LPCM
Nepodpísané 8-bitové PCM, podpísané/nepodpísané 16-bitové PCM
(big/little endian), 24-bitové PCM (big endian), DVD LPCM 16/20/24
bitov (bitová frekvencia)/6 kHz, 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz , 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz (vzorkovacia frekvencia)
IMA-ADPCM/
MS-ADPCM
LBR
32 Kbps ~ 96 Kbps (Bit-rýchlosť) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
(Rýchlosť vzorkovania)
Základňa
Rozlíšenie (ŠxV): 17 000 x 10 000
Progresívne
Rozlíšenie (ŠxV): 4 000 x 4 000
.bmp
-
Rozlíšenie (ŠxV): 5 760 x 4 096
.sub, .srt
-
-
.jpeg
Obraz
Titulky
1222FEB7514
Slovenčina - 12 -
Download

Návod - funai