SK
Návod na použitie
Pozorne si preštudujte upozornenia a postupujte v súlade s návodom.
UPOZORNENIE!!
UPOZORNENIE!
V prípade poruchy alebo nesprávnej funkčnosti vždy kontaktujte autorizované stredisko; každý pokus o odstránenie častí alebo vykonanie údržby zariadenia môže vystaviť
užívateľa nebezpečenstvu elektrického šoku.
Kachle obsahujú časti, ktorých údržba musí byť vykokananá autorizovaným strediskom.
Kachle sú vykurovacím zariadením; ich časti dosahujú extrémne teploty a kontakt bez
adekvátnej ochrany môže spôsobiť popáleniny rôzneho stupňa.
Zvýšenú pozornosť venujte deťom.
V prípade presunu kontaktujte autorizované stredisko pre zabezpečenie demontáže
a novej inštalácie.
Nevkladajte prsty a iné predmety do výstupov prúdenia vzduchu.
Vnútri zariadenia je vysokorýchlostný ventilátor, ktorý by mohol spôsobiť vážne zranenie. Zvýšenú pozornosť venujte deťom.
Nezostávajte dlhodobo vystavený prúdeniu horúceho vzduchu. Priame a dlhodobé vystavenie studenému vzduchu môže byť zdraviu nebezpečné.
Zvláštnu pozornosť venujte v miestnostiach, kde sa nachádzajú deti, starší alebo chorí. V prípade, že kachle nefungujú správne, ihneď vypnite zariadenie, pozastavte automatické vypnutie a kontaktujte autorizovaný servis.
Pokračovanie v použití zariadenia za spomínaných podmienok môže spôsobiť požiar
alebo výbuch.
Ak nepoužívate prídavný výstup vzduchu (len modely s reguláciou toku), skontrolujte
či je rýchlosť ventilátora nastavená na nule (deaktivovaný).
Smernice a vyhlásenia o zhode
Počas inštalácie kachlí, udržujte deti mimo pracovný priestor, aby ste predišli nepredvídaným nehodám.
Neblokujte alebo nezakrývajte žiadnym spôsobom telo kachlí alebo neupchávajte otvory umiestnené na vrchnej strane.
Upchatie spomínaných otvorov môže spôsobiť požiar.
Nepoužívajte kachle v priestoroch s presnými prístrojmi alebo umeleckými dielami.
Kvalita konzervovaných predmetov sa môže znehodnocovať.
Nevystavujte zvieratá alebo rastliny priamemu prúdeniu vzduchu z jednotky.
Predĺžené priame vystavenie prúdeniu vzduchu z kachlí môže mať negatívny vplyv
na rastliny a zvieratá.
Počas používania zariadenia príležitostne vyvetrajte miestnosť.
Nedostatočné vetranie môže spôsobiť nedostatok kyslíka v miestnosti.
Nevystavujte kachle kontaktu s vodou..
Elektrická izolácia by mohla byť zničená s následnou možnosťou úrazu elektrickým
prúdom a poškodenie následkom teplotných extrémov.
Overte inštalačné podmienky, aby ste predišli eventuálnemu poškodeniu.
Po 900 hodinovej prevádzke kachlí (nižšia obrazovka zobrazí "SErV"), kontaktujte
autorizované stredisko pre vyčistenie a bežnú údržbu.
Nepoužívajte horľavé plyny blízko kachlí.
Vypnite automatický spínač, ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať.
né s miestom inštalácie.
• Je zakázané robiť stále alebo mobilné otvory v dymovode na pripojednie zariadení odiných, na aké boli pôvodne určené.
• Je zakázané prechádzať cez dymovod inými vzduchovodmi alebo trubkami na elektroinštaláciu, aj keď je nadrozmerný.
• Odporúča sa vybaviť dymovod komorou, ktorá zbiera pevné látky a prípadný kondenz,
umiestnenou pod vertikálny vstup do dymovodu pre jednoduché otváranie a kontrolu
cez vzduchotesné dvere.
Legislatíva
• Naša spoločnosť prehlasuje, že kachle sa zhodujú s naslevonými smernicami ES
• 2004/108 ES (EMC smernica) a následné zmeny.
• 2006/95 ES (smernica o nízkom napätí) a následné zmeny.
• 89/106 EHS (zhotovenie produktov).
• Inštalácia kachlí musí byť podľa miestneho a národného práva a podľa európskych
smerníc.
• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1;
EN 60335-2-102; EN 62233; EN 14785.
N*&
N*&
Zodpovednosť
Výrobca odmieta priamu alebo nepriamu, občiansku alebo trestnoprávnu zodpovednosť za:
• Nesprvánu údržbu.
• Nedodržanie pokynov uvedných v návode.
• Použitie v rozpore s bezpečnostnými normami.
• Inštaláciu v rozpore s normami platnými v krajine.
• Inštaláciu nekvalifikovanou osobou.
• Úpravy a opravy nepovolené výrobcom.
• Použitie neoriginálnych náhradných dielov.
• Mimoriadne udalosti.
• Použitie peliet neschválených výrobcom.
Inštalácia
Dymovod
Dymovod musí spĺňať nasledovné požiadavky:
• Nesmie byť pripojený ďalší komín, kachle, kotol alebo odvetranie (obr. 1).
• Musí byť v adekvátnej vzdialenosti od zápalných a horľavých materiálov pomocou
vzdušného priestoru alebo vhodnej izolácie.
• Vnútorná časť musí byť jednotná, najlepšie kruhová: štvorcové alebo obdĺžnikové
časti musia mať zaoblené rohy s polomerom najmenej 20 mm, maximálny pomer
medzi stranami 1,5; steny čo najviac hladké bez zúžených úsekov, pravidelné krivky
a žiadne nespojitosti, s odchýlkami od osí nie väčšími ako 45°.
«/0
• Každé zariadenie musí mať svoj vlastný dymovod s priemerom rovnakým alebo väčším
ako priemer výstupu dymovodu.
• Nikdy nepoužívajte dvoje kachle, komín a kachle, kachle atď v tom istom priestore,
nakoľko ťah jedného môže obmedziť ťah druhého zariadenia.
• Zberný typ ventilačných vývodov, ktorý môže znížiť atmosferický tlak v montážnom
prostredí nie je povolený, aj keby bol inštalovaný v prostredí, ktoré susedí a je spoje-
11
Obr.1: Spôsoby inštalácie dymovodu
SK
rický tlak v miestnosti.
• Kedykoľvek sú použité dymovody s paralelnými výstupmi je vhodné zvýšiť komoru
proti vetru o jeden element.
• Komínová rúra nikdy nesmie prechádzať cez horľavé povrchy.
Externý prívod vzduchu
Kachle musia mať potrebný prístup vzduchu, aby bolo zaručené správne fungovanie
spaľovania a ochrany životného prostredia.
• Uistite sa, že miestnosť s nainštalovanými kachlami má dostatočné odvetranie, a ak je
to potrebné namontujte vedenie prívodu vzduchu s minimálnym odporúčaným priemerom 50 mm a max dĺžkou 1,5 m, aby privádzal vzduch z vonku.
• Externý prívod vzduchu sa musí napájať na kachle a musí byť umiestnený tak, aby
nebol blokovaný. Musí byť chránený so stálym nezatvárateľným roštom alebo inou
vhodnou ochranou, ktorej minimálnym priemer nie je zmenšený.
• Prívod vzduchu môže vyžadovať aj susedná miestnosť k miestnosti, kde sú kachle, ak
tento tok môže voľne prúdiť cez trvalo neuzatváreteľné otvory, ktoré sú napojené na
vonkajšok.
• Iné zariadenia v susednej miestnosti s kachľami,ktoré sa používajú alebo nasávacie zariadenia, ktoré spôsobujú spätný ťah nesmú vytvoriť nižší tlak vzduchu v miestnosti
ako je v okolitom prostredí.
• V susednej miestnosti musia trvalé otvory zodpovedať požiadavkám, ktoré sú uvedné
vyššie.
Komínová čiapka
Komínová čiapka musí spĺňať nasledovné požiadavky:
• Musí mať rovnaký priemer a vnútorný tvar ako dymovod.
• Užitočný priemer výstupu nesmie byť menší ako je dvojnásobok pri dymovode.
• Komínová čiapka na streche alebo v kontakte zvonku (napríklad v prípade otvorených
loftov alebo povalov), musí byť zakrytá prvakmi z tehál alebo dlaždíc a musí, v každom prípade, byť izolovaná.
• Musí byť skonštruovaná, aby zabránila vstupu dažďa, snehu a cudzích subjektov do
dymovodu a tak, aby vietor nebránil výstupu produktov spaľovania z ktorejkoľvek
strany alebo akejkoľvek sily (komínová čiapka odolná proti vetru).
• Komínová čiapka musí byť umiestnená tak, aby zabezpečila adekvátne rozptýlenie
a riedenia produktov spaľovania a v každom prípade musí byť mimo spätnej zóny
Táto zóna má rozdielne parametre a formy v závislosti od uhla sklonu strechy, preto
je potrebné dodržať minimálne výšky (Obr.2).
• Komínová čiapka musí byť vetru odolná a musí byť nad hrebeňom.
• Prípadné konštrukcie alebo iné prekážky, ktoré sú vyššie ako komínová čapica
nesmú byť príliš blízko samotnej komínovej čiapky.
«/0
N*&
min. 1,5 m
Obr.2: Charakteristika komínovej čiapky
Výstupy (ak sú k dispozícii)
Pred pripojením na komínový systém prosím skontrolujte, či:
• Komínový systém je podľa predpisov.
• Tento systém nepredstavuje žiadne prekážky.
Prívod vzduchu
Kondenzačná zberná nádoba
Obr.3: Inštalácia vnútorného dymovodu nevyhovujúci smerniciam
Izolavné potrubie
• Môžete použiť do 2 vzduchovodov teplého vzduchu s maximálnou dĺžkou 4 m, každý.
Ak používate len jednu trubku, maximálna dĺžka je 5 m. Pre viac informácií pozrite
kapitolu 6.0.
• Potrubný systém musí byť chránený pevnou, nezatvárateľnou mriežkou alebo vhodkrytom.Minimálny prierez nesmie byť zmenšený.
• Potrubia a mriežky musia byť vyrobené z materiálu vhodného na vedenie horúceho
vzduchu do teploty 80°C.
Kondenzačná zberná nádoba
Prívod vzduchu
Dimenzovanie
Vypúšťanie dymu
Vypúšťací systém musí byť samostatný pre kachle (nie je dovolené vypúšťanie do dymovodu s inými zariadeniami). Vypúšťanie dymu prebieha cez 8 cm rúru umiestnenú v zadnej časti. "T" s kondenzačnou zbernou nádobou by mali byť súčasťou. Výpust dymu
musí byť napojený na vonkajšok pomocou oceľovej alebo čiernej rúry (odolnej do 450°C)
bez perkážok.
Rúra musí byť hermeticky utesnená. Aby rúry boli vzduchotesné, je potrebné v prípade
izolovania použiť materiály odolné najmenej do 300°C (silikón alebo tmel do vysokých
teplôt). Horizontálna časť môže byť dlhá do 2 m. Oblúky môžu mať uhol do 90°.
Ak je dymová rúra zvonku, musí byť zaizolovaná (Obr.4).
Ak je dymová rúra vložená do dymovodu (Obr.3), musí byť certifikovaná pre tuhé palivo
a ak je širšia ako 150 mm v priemere, je potrebná úprava vložením rúry a utesnením
úniku s ohľadom na časti muriva.
Všetky časti dymovej rúry sa musia dať skontrolovať. Ak je dymová rúra pripevnená, musí mať otvory určená na kontrolu a čistenie.
Susedná miestnosť nesmie byť použitá ako garáž alebo miestnosť bez ventilácie
alebo výmeny vzduchu, sklad horľavého materiálu alebo miestnosť využívaná na
aktivity s rizikom požiaru. Podľa normy UNI 10683/98, kachle nesmú byť v rovnakom
priestore ako extraktory, plynové zariadenia typu B alebo zariadenia znižujúce atmosfe-
12
Umiestnenie
Kachle sú vybavené elektrickým káblom na pripojenie do zástrčky 230V 50 Hz, prednostne s termo-magnetickým spínačom. Rozdiel v napätí viac ako 10% môže ohroziť kachle
(ak taký spínač nie je, mal by byť zabezpečený adekvátny iný spínač). Elektroinštalácia
musí zodpovedať smerniciam; overte predovšetkým účinnosť uzemneného obvodu. Elektrický napájací kábel musí mať priemer adekvátny výkonu zariadenia, Kachle musia byť
úplne vyvážené. Overte nosnú kapacitu podlahy.
Umiestnenie kachlí v rámci životného prostredia je dané tak, aby prostredie bolo vykúrené rovnomerne..
Pred rohodnutím o umiestnením, berte do úvahy:
• Vzduch pre spaľovanie nesmie byť z garáže alebo miestnosti bez ventilácie alebo výmeny vzduchu, ale z prázdneho priestoru alebo vonku;
• Kachle nesmú byť inštalované v spálni;
• Skôr je vhodné kachle inštalovať do veľkej centrálnej miestnosti domu, aby bol zabezpečený maximálny tepelný obeh;
• Uzemnenie je nevihnutné ( ak káble vychádzajúci z kachli nie je dostatočne dlhý, aby
SK
Rozmery kachlí model WO 95/105
Rozmery kachlí model WO 125
7
Rozmery kachlí model WO 165/165C
50
310
240
50
80
80
80
180
290
180
290
80
1215
1145
1215
1145
20
310
575
590
240
13
620
SK
Údržba vykonávaná autorizovaným strediskom
aby dosiahl na najbližšiu zásuvku, použite predlžovací kábe)
Požiarna bezpečná vzdialenosť
Inštalované kachle musia spĺňať nasledovné bezpečnostné podmienky:
• Minimálna vzdialenosť od stredne horľavých materiálov po stranách a zo zozadu musí
byť 40 cm;
• Ľahko vznietiteľné materiály nesmú byť umiestnené pred kachle bližšie ako 80 cm;
• Ak sú kachle namontované na horľavej podložke, kachle musia byť umiestnené na
doske z materiálu, ktorá izoluje pred teplom a ktorá je po stranách širšia o 20 cm a
spredu o 40 cm;
• Neumiestňujte na kachle alebo za oblasť bezpečnej vzdialenosti horľavé predmety alebo materiály, ktoré môžu ohroziť prevádzku kachlí;
• Okrem toho je vhodné udržiavať všetky horľavé a vznietiteľné materiály ako sú trámy,
drevený nábytok, závesy, horľavé tekutiny, etď. mimo oblasti sálania kachlí a v každom prípade najmenej 1 m od vykurovacej podložky (Obr.8);
• V prípade napájania na drevené steny alebo iný horľavý materiál, je nevyhnutné izolovať dymovú výstupovú rúru pomocou sklokeramickou tesniacou šnúrou alebo iným
materiálom s rovnakými vlastnosťami.
UPOZORNENIE:
Počas prvého zapálenia dôkladne vyvetrajte miestnosť, pretože počas prvých hodín prevádzky môžu vzniknúť nepríjemné pachy spôsobené výparmi z náteru a
maziva v obale.
Ak počas normálnej prevádzky kachlí dosiahne teplota dymu 220°C (parameter, ktorý
môže zmeniť technik), dym sa upravuje nasledovne:
• Nastavte motor odsávania dymu na maximálnu rýchlosť;
• Prikladanie peliet nastavte na minimálnu rýchlosť;
• Tangenciálny ventilátor výmeny tepla nastavte na maximálnu rýchlosť.
Tieto úkony slúžia na zníženie teploty dymu. Keď sa táto vráti na úroveň 220°C kachle
obnovia rýchlosť troch motorov na úroveň rýchlosti nastavenú pred presiahnutím úrovne
teploty dymu.
Pri výpadku a obnove elektrického prúdu, displej indikuje abnomálny stav a zobrazí
"Black out". Zvýši sa odsávanie na odstránenie zvyškového dymu.
Činnosti vykonávané každú sezónu pred zapálením
• Celkové vnútorné a vonkajšie čistenie.
• Dôkladné vyčistenie výmenných trubiek.
• Dôkladné čistenie a odstránenie dechtu.
• Čistenie motorov, kontrola funkčnosti a uzáverov mechanizmov.
• Vyčistenie dymovodu (výmena tesnení) a priestoru odťahového ventilátora dymu
• Vyčistenie tlakového spínača, výmena silikónovej trubky.
• Kontrola snímača.
• Výmena batérií v hodinách na elektronickom panely.
• Vyčistenie, kontrola a oddechtovanie priestoru zapaľovacej špirály, ak je potrebné
vymeniť.
• Výmena/kontrola synoptického panela.
• Vizuálna kontrola elektrického rozvodu, pripojení a elektrického napájacieho kábla.
• Vyčistenie peletového zásobníka a kontrola súbehu s motorom závitového podávača.
• Výmena tesnenia dverí.
• Test funkčnosti, naplnenie závitového podávača, zapálenie, 10 minútova prevádzka a
vypnutie.
• Kontrola elektrických častí a elektronických komponentov.
• Kontrola a možné vyčistenie výstupov.
Obr. 8: Minimálna vzdialenosť predmetov
Minimálne odvetranie pre vstup spaľovacieho vzduchu
Spaľovací vzduch musí byť nasávaný len z vonkajšieho prostredia.
Aby bolo zabezpečené správne a bezpečné umiestnenie vstupu vzduchu, musia sa dodržať všetky vzdialenosti a opatrenia (Obr.9).
Vzdialenosti treba dodržiavať, aby sa predišlo nasatiu spaľovacie vzduchu z iného zdroja: napríklad otvorenie okna by mohlo spôsobiť vír v okolitom vzduchu a jeho odsatiu z
Vstup
kachlí.
VAROVANIE
• Použitie tohto zariadenia je predmetov všetkých miestnych a národných predpisov ako
aj predpisov Európskej Únie.
• Montáž tohto zariadenia je predmotom všetkých miestnych a národných predpisov ako
aj predpisov Európskej Únie.
• Nesypte pelety priamo do ohniska.
• Pre naloženie peliet, otvorte veko zásobníka umiestneného v hornej časti kachlí a opatrne doň vyprázdnite balenie peliet.
• Pred nasypaním peliet do zásobníka sa uistite, že kachle sú vypnuté.
spaľovacieho vzduchu
• V prípade prehriatia kachlí sa zapne bezpečnostné zariadenie a zablokuje mechanizmus podávača. Po dokončení cyklu schladzovania kachlí, opätovne zapnite termostat
umiestnený v zadnej častí kachlí, odstránením krytky termostatu a zatlačním tlačidla
pod ňou. V prípade opakovania poruchy, prosím kontaktujte autorizovanú technickú
podporu.
• Zariadenie nie je určené pre užívateľov (vrátane detí) so zníženými psychickými alebo
fyzickými schopnosťami alebo užívateľov, ktorí majú nedostatočné vedomosti alebo
skúsenosti, pokiaľ neboli poučení osobou zodpovednou za ich bezpečnosť o správnom
použití tohto zariadenia a bezpečnostných opatreniach. Deti musia byť pod dozorom,
aby sa nehrali so zariadením.
• Používajte len pelety odporučené výrobcom o priemere nepresahujúcom 6 mm a dĺžke
nepresahujúcej 30 mm.
• Prosím skladujte pelety v suchom prostredí.
Steny
Obr. 9:Vzdialenosť od steny
Zapaľovanie
• Pred zapálením kachlí si pozorne prečítajte návod na použitie a údržbu.
• Odstráňte zo zásobníka všetky nástroje, ktoré boli priložené pri balení a uistite sa, že
zásobník je bez prípadavných častí.
• Rozbaľte snímač okolia umiestnený na zadnej časti kachlí, bez umiestnenia na vyhrievané časti kachlí.
• Napojte kachle správne na dymovod.
• Naplňte zásobník peletami o priemere 6mm.
• Otvorte dvere a skontrolujte, či je kôš nasadený správne do drážok, a či je protiplameňový uzáver umiestnený v hornej časti spaľovacej komory.
• Zatvorte dvere. Nikdy neotvárajte dvere, kým sú peletové kachle v prevádzke.
• Pripojte kachle do siete príslušným káblom dodaným s kachlami.
• Nastavte spínač v zadnej časti kachlí do pozície "1".
• Stlačte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy a začne sa zapaľovací cyklus.
Krytka termostatu
14
SK
Návod
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali naše produkty, ovocie technologických skúseností a neustáleho výskumu pre vynikajúcu kvalitu produktu z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a
servisu.
V tomto návode nájdete všetky informácie a užitočné rady o používaní Vášho produktu
s maximálnom bezpečnosťou a efektívnosťou.
• Sklo je vybavené špeciálnou cirkuáciou vzduchu pre samočistenie, ale napriek tomu
nie je možné po niekoľkých hodinách prevádzky zabrániť vytváraniu svetlo šedej patiny na skle. Toto tiež závisí od typu použitých peliet. Niektoré pelety obsahujú viac
popola ako ostatné.
1.2 Zodpovednosť
Prosím pamätajte, že prvé zapálenie kachlí musí vykonať autorizované stredisko, ktoré skontroluje inštaláciu a vyplní záručný list.
• Nesprávna montáž, nesprávne vykonaná údržba, nesprávne použitie produktu oslobodzuje výrobcu od každého prípadného poškodenia vzniknutého použitím kachlí.
• Jednotka nemôže byť použitá ako spaľovacia pec. Nepoužívajte iné palivo ako pelety.
• Tento manuál bol vytvorený výrobcom a predstavuje neoddeliteľnú súčasť výrobku a
musí zostať jeho súčasť po celú jeho životnosť. Ak sa produkt predá alebo premiestni
že je brožúra k dispozícii, pretože informácie, ktorú sú v nej uvedené sú určené kupujúcemu a všetkým iným osobám rôznych titulov, ktoré vykonávajú inštaláciu,údržbu a
používajú zariadenie.
• Pred začatím inštalácie, použitím a inou obsluhou produktu si prosím pozorne prečítajte
inštrukcie a technické informácie obsiahnuté v tomto návode.
• Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode zaručuje bezpečnosť ľudí a produktu, hospodárnosť použitia a dlhšiu prevádzkovú životnosť kachlí.
• Hoci starostlivo naštudovaný dizajn a analýza rizík uskutočnená našou spoločnosťou
umožnila výrobu bezpečného výrobku, v každom prípade pred vykonaním akejkoľvek
operácie na kachliach, odporúčame mať spomínaný manuál dostupný a venovať dôslednú pozornosť v ňom uvedeným pokynom.
• Buďte veľmi opatrný pri presune keramických častí.
• Skontrolujte, či je podklad na mieste inštalovania kachlí rovný.
• Stena v mieste inštalácie kachlí nesmie byť z dreva alebo, rozhodne nie, z horľavého
materiálu a navyše je potrebné dodržať bezpečnostné vzdialenosti.
• Počas prevádzky kachlí, niektoré ich časti (dvere, rúčky,boky) môžu dosiahnuť vysoké teploty. Preto dávajte pozor a používajte vhodné ochranné prostriedky predovšetkým v prítomnosti detí, starších, invalidov, a zvierat.
• Zostavenie musí vykonať autorizovaná osoba (autorizované stredisko).
• Priložené diagrami a výkresy sú len ilustračné; výrobca v snahe sledovať politiku neustáleho vývoja a obnovy produktov, môže bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny, ktoré považuje za vhodné.
• Keď kachle pracujú na maximálny výkon, odporúča sa používať rukavice počas
práce s dverami a rúčkou dverí pri nakladaní peliet.
• Neodporúča sa inštalácia sa v spálni.
Dodaním tejto príručky sa zriekame civilnej aj trestnej zodpovednosti za nehody, ktoré
vzniknú čiastočným alebo úplným nedodržiavaním inštrukcií obsiahnutých v tomto dokumente.
Odmietame každú zodpovednosť za nesprávne použitie kachlí, nesprávnym používaním
užívateľom, neoprávnenými zásahmi a/alebo úpravami, použitím neoriginálnych náhradných dielov pre tento model.
Výrobca odmieta priamu alebo nepriamu, občiansku alebo trestnoprávnu zodpovednosť za:
• Nesprvánu údržbu.
• Nedodržanie pokynov uvedných v návode.
• Použitie v rozpore s bezpečnostnými normami.
• Inštaláciu v rozpore s normami platnými v krajine.
• Inštaláciu nekvalifikovanou osobou.
• Úpravy a opravy nepovolené výrobcom.
• Použitie neoriginálnych náhradných dielov.
• Mimoriadne udalosti.
• Použitie peliet neschválených výrobcom.
• Kachle musia byť plnené kvalitnými peletami o priemere 6 mm
odporúčaných výrobcom;
• Pred pripojením kachlí do elektrickej siete musí byť skontrolované
pripojenie dymovodu;
• Nikdy neodstraňujte ochranný rošt umiestnený vo vnútri zásobníka
na pelety;
• Prostredie, v ktorom sú kachle inštalované musí mať dostatočné
odvetranie;
• Nikdy neotvárajte dvere kachlí počas prevádzky;
• Počas prevádzky kachlí sú povrchy, sklo, rúčka a trubky horúce:
nedotýkajte sa týchto častí počas prevádzky kachlí bez adekvátnej ochrany;
• Uchovávajte/uskladnite pelety na studenom a suchom mieste;
• Palivo a iné horľavé materiály udržiavajte mimo kachlí.
2.0 Panel kachlí
1
4
6
3
5
7
2
Nikdy nezakrývajte telo kachlí žiadnym spôsobom alebo neblokujte
otvory umiestnené na hornej časti počas prevádzky zariadenia. Všetky naše kachle sú skúšobne zapálené na konštrukčnej linke.
V prípade požiaru, odpojte prívod elektrickej energie, použite hasiaci prístroj a zavolajte v prípade potreby požiarnikov. Potom kontaktujte autorizované stredisko.
1.0 Smernice a vyhlásenia o zhode
1) Tlačidlo "SET": Použite na vstup do menu, potvrdenie zmeny dát počas nastavovania.
2) Tlačidlo "AUTO": Dovoľuje zmenu z automatiky na manuál, prevádzkový režim kachlí.
• Naša spoločnosť prehlasuje, že kachle sa zhodujú s naslevonými smernicami ES
• 2004/108 ES (EMC directive) a následné zmeny.
• 2006/95 ES (smernica o nízkom napätí) a následné zmeny.
• 89/106 ES (výroba produktov).
• Inštalácia zariadenia musú byť v súlade s miestnymi a národnými predpismi a s normami Euróskej Únie.
3) Tlačidlo "ON/OFF": Zapnutie a vypnutie kachlí. Ak sa vyskytne chyba, stlačte na niekoľko sekúnd, čím sa resetuje alarm. Tiež opustenie menu bez zmeny nastavení.
4) Tlačidlo "TEMP+": Zvýšenie na požadovanú teplotu. Tiež na listovanie v menu a dátach.
5) Tlačidlo "TEMP-": Zníženie na požadovanú teplotu. Tiež na listovanie v menu a dátach.
6) Tlačidlo "PROG+": zvýšenie funkcie programu alebo výkonu. Tiež na listovanie v
menu a dátach.
7) Tlačidlo "PROG-": zníženie funkcie programu alebo výkonu. Tiež na listovanie v
menu a dátach.
• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1;
EN 60335-2-102; EN 62233; EN 14785.
2.1 Infračervené diaľkové ovládanie (voliteľné)
1.1 Bezpečnostné informácie
Systém počíta s použitím voliteľného IČ diaľkového ovládania, ktoré môže byť kedykoľvek nainštalované. Diaľkové ovládanie umožňuje zapínanie a vypínanie kachlí na diaľku.
Pred použitím je potrebné uložiť kód diaľkového ovládača. To sa vykonáva priamo z panela kachlí bez použitia nejakého náradia.
2.1.1 Uloženie kódu
Stlačte na asi 5 sekúnd tlačidlá "PROG+" a TEMP+", kým sa na displeji objaví "IR REMOTE". Potom nasmerujte diaľkové ovládanie na panel a stlačte ľubovoľné tlačidlo. Pípnutie Vás upozorní na úspešnú operáciu. Opustite menu stlačením tlačidla "STOP" a
vyskúšajte ovládať kachle.
Prosím pozorne si prčítajte tento návod na obsluhu pred montážou a prevádzkou kachlí!
Ak je potrebné objasnenie, prosím kontaktujte predajcu alebo autorizované stredisko.
• Peletové kachlé sa smú používať v obytných priestoroch. Tieto kachlú sú ovládané
prostredníctvom elektronickej dosky, čo umožňuje úplne automatické a riadené spaľovanie; ústredňa reguluje fázu zapálenia, 5 výkonnostných stupňov a fázu vypnutia, čo
zaručuje bezpečnú prevádzku kachlí.
• Spaľovací priestort umožňuje spadnúť väčšine popola vyprodukovaného pri spaľovaní peliet do zberného priestoru. Napriek tomu, kotrolujte priestor denne, keďže nie
všetky pelety sú vysokej kvality (výhradne používajte peletey odporúčané výrobcom)
15
SK
3.6 Vypnutie kachlí
Pre vypnutie kachlí jednoducho stlačte tlačidlo "ON/OFF", keď je zapnutý LCD displej.
Systém využívajúci riadené chladenie privedie kachle do OFF pozície.
3.7 Reset systémových chýb
Kachle hlásia pomocou chybového kódu každú zistenú anomáliu. Pred znovu zapálením
kachlí, musí byť každá chyba resetovaná pomocou stlačenia tlačicla "ON/OFF" asi na 3
sekundy, alebo až do zmiznutia chybového hlásenia na LCD displeji. Posledných 10 porúch sa ukladá v pamäti nezávislej od elektrickej energie a dajú sa prehliadať po vstupe do
menu "LOG ERRORS". Po každej chybe skontrolujte a vyprázdnite rošt. Potom, pre znovu
aktivovanie kachlí, stlačte súčasne SET a ON/OFF (3 sek).
Pamätajte, že prvé zapálenie musí byť vykonané certifikovaným autorizovaným strediskom, ktoré skontroluje inštaláciu a vyplní záruku.
Počas prvého zapálenia musí byť prostredie dobre odvetrané, pretože
v priebehu prvých hodín prevádzky kachlí môžu vzniknúť nepríjemné
zápachy spôsobené stabilizáciou farby a lepidla v obale trubiek.
VAROVANIE!
Je dôležité denné čistenie roštu a časté čistenie popolníka. Nedostatočné čistenie môže zamedziť naštartovaniu kachlí, spôsobiť poškodenie samotných kachlí a prostredia (možné emisie nespáleného materiálu a sadzí).
Nepoužívajte znova pelety, ktoré mohli zoastať na rošte, aby ste neznemožnili naštartovanie kachlí.
2.2 Pripomienky
Nezapínajte a nevypínajte neustále kachle, pretože to môže spôsobiť iskry, ktoré môžu
skrátiť životnosť elektrických komponentov.
• Nechytajte kachle mokrými rukami: kachle obsahujú elektrické komponenty, ktoré môžu vytvoriť iskry, ak sa s nimi nesprávne zaobchádza. Len autorizovaný technik môže
vyriešiť prípadné problémy.
• Neodstraňujte žiadne skrutky z palivovej komory bez predchádzajúceho namazania.
• Nikdy neotvárajte sklenené dvere kachlí, pokiaľ sú kachle v prevádzke.
• Uistite sa, že je spaľovací rošt správne umiestnený.
• Odťahový systém musí byť kontrolovateľný. Ak nemôže byť demontovaný, musí mať
nejaké otvory na kontrolu a čistenie.
3.8 Režim vykurovania
Režim vykurovania je možné kedykoľvek zmeniť pomocou riadenia nastavení programu
a teploty použitím tlačidiel a postupujte podľa pokynov na displeji samotného panelu.
Kachle automaticky prispôsobia výstupný výkon vo funkcii programu a teplotu okolitého
prostredia zistenú snímačom.
3.9 Hospodárnosť peliet
Ak počas vykurovacej fázy presiahne teplota okolitého prostredia nastavenú hodnotu delta T, nastavennú v systémovom parametri 62, kachle začnú pracovať v ekonomickom režime chladenia. Kachle sa automaticky vypnú, ak teplota okolitého prostredia klesne pod
jedna na viac ako minútu. Štandardne je parameter 62 nastavený na 0 a funkcia je blokovaná. Teplota je nastaviteľná v rozmedzí od 1°do 30 °C.
2.3 Ako plniť peletový zásobník
Pelety môžete plniť do zásobníka cez dvere na vrchnej časti kachlí.
Pre naplnenie zásobníka peletami postupujte nasledovne:
• Otvorte dvere na vrchnej časti kachlí;
• Opatrne nasypte požadované množstvo peliet (doplňte dostatok peliet, aby bola zabezpečená efektívna prevádzka kachlí);
• Zatvorte dvere.
3.10 Automatický alebo manuálny režim
Prevádzka kachlí môže byť manuálna, zapnutie vypnutie užívateľom, alebo automatická
použitím vstavaného týždenného programovania alebo časovača na zapnutie a vypnutie
kachlí, automaticky nastaví čas, ktorý Vám vyhovuje. Pre zmenu režimu stlačte tlačidlo
MOD na panely. Displej kedykoľvrk zobrazí vybratý režim.
Manuálny režim:
Kachle sú ovládané len manuálne a preto sú zapínané a vypínané užívateľom, pomocou
tlačidla "ON/OFF".
Automatický režim:
Kachle okrem manuálneho zapnutia a vypnutia, sledujú ďalšie nastavenia v časovači a
týždennom programovaní, zapínajú a vypínajú kachle v nastavenom čase a dňoch.
3.0 Zapálenie kachlí
• Naplňte zásobník do 3/4 peletami odporúčanými výrobcom;
• Pripojte kachle do elektrickej siete pomocou priloženého kábla;
• Stlačte zapaľovací spínač umiestnený zo zadnej strany kachlí;
3.1 Prvý štart
Akonáhle je doska napojená na el. sieť, na LCD displeji sa zobrazí verzia domovského
softvéru, ďalej stav kachlí, ktorý je pri prvom zapnutí vypnutý.
3.2 Výber jazyka
4.0 Programovanie užívateľom
Programovanie užívateľom je možné použitím menu prístupného stlačením tlačidla "SET"
na panely, keď je displej rozsvietený. Pre opustenie menu bez vykonania akýchkoľvek
zmien stlačte tlačidlo "STOP". Pre prezretie stavu kachlí, kedykoľvek, pamätajte, že bez
stláčania tlačidiel na panely počas asi 1 minúty, systém automaticky opustí menu. Pre listovanie v menu používajte tlačidlá "TEMP+" a TEMP-", na vstup do menu stlačte "SET".
V menu máte z panela na výber nasledovné jazyky ovládania::
• Italian (taliansky)
• English (anglicky)
• French (francúzsky)
• German (nemecky)
• Spanish (španielsky)
• Greek (grécky)
Pomocou "PROG+" a PROG-" môžete listovať a vybrať si požadovaný jazyk.
4.1 Nastavenie Dňa a Času
Stlačením "SET" vstúpite do pracovného menu vstavaného kalendára. Môžte zmeniť deň
v týždni od pondelka (Monday) po nedeľu (Sunday) a čas. Pre listovanie medzi možnosťami použite "PROG+" a "PROG-", na úpravu používajte "TEMP+" a "TEMP-". Pre potvrdenie zmeny a opustenie menu stlačte "SET".
3.3 Nastavenie teploty
Požadovaná teplota izby/vody sa nastavuje tlačidlami TEMP+ a TEMP-. Hodnoty sú nastaviteľné pre vzduch od 15 do 40°C a pre vodu od 60 do 90°C.
3.4 Nastavenie programu Prevádzka
Program prevádzky je výhrevnosť kachlí. Program je možné nastaviť pomocou PROG+
PROG - v rozsahu od 1, najnižší výkon, po 5, maximálny výkon.
4.2 Týždenné programovanie
3.5 Zapnutie kachlí
Programovanie je aktívne len v automatickom režime (zobrazené je AUTO"). Kachle
majú 30 úrovní programovania, čas sa môže nastaviť na ON alebo OFF, teplota a operačný program. Každý program môže byť deaktivovaný bez potreby zmazania veľmi
jednoduchým spôsobom.
Stláčaním "SET" vstúpite a spustíte rôzne programy, pomocou "TEMP+" a "TEMP-"
listujete cez možnosti zmien. Potom použijete tlačidlá "PROG+" "PROG-" pre nastavenie požadovanej hodnoty.
Pre zapnutie kachlí je potrebné stlačiť na niekoľko sekúnd tlačidlo START. Kachle budú
automaticky pokračovať v zapaľovacej fáze a vykurovaní. Ak ide o prvé zapnutie, znamená prvé naplnenie peletami, bude potrebné spustiť niekoľko zapínacích cyklov tak,
aby pelety vstúpili do podávacieho obehu. Aj v prípade opätovného zapálenia po automatickom vypnutí kvôli nedostatku peliet (Chyba alebo kód 5) môže nastať chyba zapálenia kvôli vypadnutiu obehu dodávky peliet. Ak kachle nevykonali správne zapálenie,
aj ďalší raz bude obmedzený na množstvo peliet v závislosti na nastavení výkonu
počas fázy zapínania, nastaviteľného od 1 po 5 (kód parametra 25). Ak je zapaľovanie
stále vo fáze chladenia kachlí, prepne do pohotovostného režimu, až kým teplota spalín
neklesne pod teplotu vypnutia kachlí (kód parametra 36).
VAROVANIE!
Ak použijete funckciu chronotermostatu, keď sú kachle zapnuté, digitálne hodiny v kachliach zastavia, kým dokončíte prácu v menu.
Je lepšie pracovať v menu chronotermostatu, keď sú kachle v režime
stand-by (OFF).
VAROVANIE!
Pred zapálením môže malé množstvo dymu zaplniť spaľovaciu
komoru.
4.2.1 Číslo programu
Oznámenia týkajúce sa vybraného programu od 1 do 15.
16
SK
Chyba 8: Chýbajúce napätie
4.2.2 Deň v týždni (Day of week)
Ak počas ktorejkoľvek fázy prevádzky kachlí, zlyhá dodávka napätia, keď naskočí späť
Údaj o dni v týždni zobrazeného programu. Dá sa nastaviť individuálne,rôzne dni: pondekachle signalizujú alarmom nedostatok elektrickej energie a kachle sa vypnú.
lok až nedeľa (Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne); každý pracovný deň od pondelka do piatku (LV);
Chyba 9: Alarm motora spalín
len víkendy od soboty do nedele (SD). Tento systém Vám umožňuje nastaviť jediný proPočas ohrevu je sledované odvádzanie dymu. V prípade, že rýchlosť sa znižuje pod
gram, ktorý zapne alebo vypne kachle každý deň od pondelka do piatku v rovnakom čaminimálnu rýchlosť, vykurovacie zariadenie signalizuje chybu v dôsledku poruchy motose.
ra odsávania a prechádza priamo do režimu chladenia na maximálny výkon. Toto mô4.2.3 Hodina (Hour)
že nastať dôsledkom popola uloženého v komíne alebo nedostatočnej predpísanej
Hodina zapnutia alebo vypnutia kachlí.
údržbe.
4.2.4 Minúty (Minutes)
Chyba 10: Alarm prehriatia
Minúty zapnutia alebo vypnutia kachlí.
Táto funkcia je aktivovaná prostredníctvom systémového parametru 61. Teplota dosky
4.2.5 Požadovaná teplota
je monitorovaná, a ak presiahne 70 na viac ako 3 minúty, kachle zapnú režim chladeV prípade programu zapálenia, je potrebné nastaviť požadovanú izbovú teplotu od 5
v dôsledku prehriatia.
do 30°C.
4.2.6 Požadovaný program
V prípade programu zapálenia, je potrebné nastaviť požadovaný vykurovací program
5.0 Zobrazené oznamy
od 1 do 5.
5.1 Výstražný alarm
4.2.7 Typ programu
Popis
Zobrazenie
Nastavenie programu, ak je zapálenie zapnuté "ON", ak je vypnuté "OFF".
Nezapálenie
No ignition
4.2.8 Aktivácia programu
Došli
pelety
Pellets
finished
Táto fukcia je potrebná, ak v pozícii aktivácia (No A.), systém neriadi program a naTlakový alarm termostatu
All. Press-Term
programovaná funkcia nemôže byť vykonaná.
Výpadok el. energie
Black out
4.2.9 Príklad programovania
Alarm motora odsávania dymu
All. Asp. Smoke
Ak chcete naprogramovať kachle tak, aby sa zapínadli každý deň od pondelka do piatku
Alarm spaľovacieho roštu
Empty the brazier
o 8.00, výkon 4, pri teplote 20°C, postupujte nasledovne po sputení programu zapaľovania.
• Pomocou "TEMP+" vyberte "LV" prepínaním dní na od pondeloka do piatku.
5.2 Prevádzkové oznamy
• Vybetre hodinu pomocou "PROG+" a nastavte 08 použitím "TEMP+" a "TEMP".
Popis
Zobrazenie
• Vyberte minúty pomocou "PROG+" a nastavte 00 použitím tlačidiel "TEMP+" a
Začiatok zapaľovania
Ignition Starting
"TEMP-".
Zapálenie čaká
Ignition Wait
• Vyberte teplotu stláčaním "PROG+" a nastavte 20° pomocou tlačidiel "TEMP+"
Teplo
Heat
a "TEMP-".
Manuálny
Manual
• Vybete úroveň výkonu stláčaním "PROG+" a nastavte 4 pomocou tlačidiel "TEMP+"
Automatický
Auto
a "TEMP-".
Začiatok chladenia
Cooling Starting
• Vyberte režim pomocou "PROG+" a nastavte "ON" pomocou tlačidiel "TEMP+" a
Nastavenie dňa-času
Set date-time
"TEMP".
Týždenné programovanie
Weekly prog.
• Vyberte typ programu pomocou "PROG+" a nastavte "ABIL" tlačidlami "TEMP+" a
Režim termostatu
Thermostat mode
"TEMP-".
Vnútorný termostat
Internal therm.
• Stlačte "SET" pre uloženie dát a vložte nový program pre začatie. Ak ste skončili
Vonkajší termostat
External therm.
stlačte "STOP" pre opustenie menu.
Programovateľný termostat/GSM Výkon Cro/GSM Power
• Nezabudnite nastaviť prevádzkový režim, aby ste aktivovali automatické riadenie.
Parametre kachlí
Stove parameters
Systémový záznam
System log
Výber jazyka
Select language
UPOZORNENIE!
Keď je nastavený Program 1 a 2, rozsvieti sa časovač. Ak programy
1 a 2 neboli nastavené, časovač zostane zhasnutý. Pri výpadkoch
elektrickej energie zostávajú naprogramované časovania v nezmenenom stave.
6.0 Ako používať vedenie vzduchu (ak je k dispozícii)
Teplovzdušné kachle sú vybavené nezávislým konvektorovým regulačným systémom,
kotrý je umiestnený pod dverami peletového zásobníka vo vrchnej časti kachlí.
UPOZORNENIE!
UPOZORNENIE!
Kachle budú pracovať počas ON programu pri tej istej teplote a výkone ako boli nastavené pred posledným vypnutím.
Konvektor sa môže používať len keď sú kachle chaldné.
Konvektorový regulačný systém umožňuje nezávislú distribúciu vzduchu (pravá strana a ľavá strana)
podľa potreby, jednoduchým pohybom konvektora do pozídie A-B-C-D..
4.3 Diagnostika porúch
Knob
Front of the stove
Chyba 1: Žiadne zapálenie
Ak po pracovanom cykle kachle nedosiahnu minimálnu pracovnú teplotu, cyklus skončí chybou a systém pokračuje naprogramovaním chladením. Chyba mohla nastať
kvôli nedostatku paliva, dechtovej špine, nečistote alebo poruche zapaľovačov.
Chyba 2: Porucha motora odsávania dymu
Ak počas prevádzky motor odsávania dymu neudržiava nastavenú rýchlosť, cyklus
skončí systémovou chybou a pokračuje s nastaveným chladením (len ak je poskytnutý podtlakový snímač).
Chyba 3: Porucha obvodu odsávania dymu
Ak počas prevádzky systém odhalí slabý odťah vzduchu, cyklus skončí systémovou
chybou a pokračuje naprogramovaným chladením. Táto chyba je bežná, a to buď
cez tlakový snímač alebo snímač sania (ak je prítomý podtlakový snímač).
Chyba 5: Chýbajúce pelety
Ak počas prevádzky teplota spaľovacej komory klesne pod nastavený limit, cyklus
skončí systémovou chybou. Chyba mohla nastať v dôsledku nedostatku paliva alebo
zablokovaním dávkovača paliva.
Chyba 6: Alarm tlakového spínača / termostatu
Ak sa snímač aktivuje nízkym nedostatočným odsávaním dymu, vykurovací cyklus
končí chybou 6. To môže byť spôsobené upchatím nasávania alebo vypúšťaním výparov.
Air ducting
Ak počas prevádzky systém odhalí chybu, kachle sa vypnú, nasleduje chladiaci cyklus
a na displeji sa objaví chybová správa, ktorá sa dá zmazať iba manuálne. Aj keď sú
kachle v automatickom režime, čakajú na reset alarmu. Zobrazené chyby sú nasledovné:
- Zdvihnutím a posunutím gombíka do polohy "A" je 100% vzduchu privádzaných na prednú časť kachlí
- Zdvihnutím a posunutím gombíka do polohy "B" (kde je inštalované) je 75% vzduchu privádzaných na
prednú časť kachlí a 25% na zadnú časť kachlí.
- Zdvihnutím a posunutím gombíka do polohy "C" je 50% vzduchu privádzaných na prednú časť kachlí
a 50% na zadnú časť.
- Zdvihnutím a posunutím gombíka do polohy "D" (kde je inštalované) je 25% vzduchu privádzaných na
prednú časť kachlí a 75% na zadnú čast.
- Zdvihnutím a posunutím kombíka do polohy "E" je 90% vzduchu privádzaných do zadnej časti kachlí.
17
4,
7.0 Čistenie a údržba
Pred začatím vykonávania akejkoľvek údržby a čistenia kachlí, vykonajte nasledovné
opatrenia:
• Uistite sa, že všetky časti kachlí sú studené.
• Uistite sa, že popol je úplne vychladnutý.
• Uistite sa, že hlavný spínač je v pozícii "OFF".
• Uistite sa, že zástrčka je von zo zásuvky, aby sa predišlo náhodnému kontaktu.
• Po ukončení údržby, skontrolujte že všetko je na svojom mieste, ako bolo pred
údržbou (poplník je správne nasadený).
Starostlivo dodržujte nasledovné pokyny pre čistenie. Nedodržanie
pokynov môže spôsobiť problémy s prevádzkou kachlí.
Obr. 9
Obr. 10
Obr 11 .
7.1 Ako čistiť spaľovaciu komoru (raz mesačne)
Keď sú kachle studené, postupujte podľa nasledovného postupu:
- pohnite 5-6 krát čistiacimi klapkami výmenníka, umiestnenými pod krytom zásobníka
na pelety, pre vyčistenie trubkovnicového výmenníka.
Peletový zásobník
Čistiace klapky
- Otvorte dvere a odstráňte spaľovací rošt a popolník (Obr. 1).
- Vyberte vonkajšie požiaruvzdorné priečky. Jednoducho ich vytiahnite bez otáčania. Ak
je potrebné, použite skrutkovač alebo podobné náradie (Obr. 2-3-4).
- Vyberte centrálnu priečku spaľovacej komory (Obr. 5).
- Demontujete vnútorné postranné priečky pomocou skrutkovača zatlačením na bod
zobrazený na obrázkoch 6-7-8.
- Vyberte spodnú čast spaľovacej komory pomocou skrutkovača, pričom začnite z pravej strany (Obr. 9-10-11).
- Na vyčistenie vnútornej časti spaľovacej komory od zostatkového popola použite vysávač (Obr. 12)
Obr. 12
7.2 Čistenie povrchov
Na vyčistenie povrchov použite handru namočenú vo vode alebo vo vode a neutrálnom
detergente.
Použitie agresívnych čistiacich prostriedkov alebo riedidiel môže poškodiť povrch kachlí. Pred použitím akéhokoľvek detergentu je vhodné
ho vyskúšať na malej časti mimo dohľadu alebo kontaktovať autorizované stredisko pre informácie o produkte.
7.3 Čistenie kovových častí
Na čistenie kovových častí kachlí, použite mäkkú handričku navlhčenú vo vode. Nikdy
nečistite kovové časti alkoholom, riedilami, benzínom, acetónom alebo inými odmasťovadlami. Ak sa tieto prostriedky používajú, naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť. Prípadné odchýlky vo farbe kovových častí môže byť spôsobené nesprávnym
použitím kachlí.
Obr. 1
Obr. 2
UPOZORNENIE! Je potrebné denne čistiť spaľovací rošt a často
čistiť popolník. Nedostatočné vyčistenie môže zabrániť spusteniu
kachlí, spôsobiť poškodenie kachlí a životného prostredia (emisie
nespáleného materiálu a sadzí)
Nepoužívajte znova pelety, ktoré zostali na rošte, aby sa nestalo, že
sa kachle nespustia.
Obr. 3
7.4 Čistenie spaľovacieho roštu a priestoru
Ak má oheň červenú farbu alebo je slabý a je sprevádzaný čiernym dymom, znamená to,
prítomnosť sedimentov alebo kôry popola, ktoré nedovoľujú správnej prevádzkeyý kachlí
a musia byť odstránené (Obr. 13).
Spaľovací rošt vyberajte každý deň jednoduchým vytiahnutím z jeho otvoru; následne
odstráňte popol a prípadné prihoreniny, ktoré sa mohli vytvoriť, pričom zvláštnu pozornosť
venujte uvoľneniu otvorov pomocou špicatého nástroja (nie je súčaťou dodávky kachlí).
Tento úkon je obzvlášť nutný pred každým zapálením prvých niekoľkokrát a predovšetkým
pri použití iných ako odporúčaných peliet. Frekvencia tohto úkonu je daná podľa toho, ako
často sa kachle používajú a podľa výberu peliet. Je tiež vhodné overiť si živenie ohniska,
odsávanie prípadného popola.
Obr. 4
Obr. 6
Obr. 5
Obr. 7
Obr. 8
Obr.13
18
4,
8.0 Výmena častí
7.5 Denné čistenie čistiacimi klapkami
Keď sú kachle studené, postupujte podľa nasledovného postupu
- pohnite 5-6 krát čistiaci klapkami výmenníka, umiestnenými pod krytom peletového
zásobníka, pre vyčistenie trubkovnicového výmenníka.
Zásobník peliet
8.1 Výmena skla
Kachle sú vybavené 4 mm keramickým sklom, ktoré je odolné voči teplotnému šoku
do 750°C; sklo sa môže rozbiť len silným nárazom alebo nesprávnym použitím.
Nebúchajte dverami alebo netlačte na sklo.
V prípade rozbitia vymeňte sklo len za originálnu náhradu, ktorú získate v autorizovanom stredisku.
9.0 Ročná údržba autorizovným strediskom
Čistiace klapky
7.6 Popolník
Nasledovné prevádzkové činnosti sú plánované každoročne autorizovaným strediskom
a sú potrebné pre zabezpečenie, že produkt bude efektívne precovať a zabezpečuje
bezpečnú prevádzku.
• Dôkladné vyčistenie spaľovacej komory;
• Vyčistenie a kontrola potrubia na vývod dymu;
• Kontrola tesnenia tesnenia;
• Vyčistenie mechanizmov a pohyblivých častí (motory a ventilátori);
• Kontrola elektrických častí a elektronických komponentov.
Otvorte dvere a vyberte popolník. Na odstránenie všetkého usadeného popola použite
vysávač. Tento úkon vykonávajte viac alebo menej často v závislosti od kvality použitých peliet (Obr. 15).
9.1 Činnosti vykonávané každú sezónu pred prvým zapálením
• Celkové vonkajšie a vnútorné vyčistenie;
• Dôkladné čistenie výmenných trubiek;
• Dôkladné vyčistenie a odstránenie dechtu.
• Čistenie motorov, kontrola behu a upínadiel mechanizmov;
• Vyčistenie dymovodu (nahradenie tesnení trubky) a priestor odťahového ventilátora;
Obr. 15
7.7 Čistenie skla
Sklo je samočistiace, preto keď kachle pracujú ,vzduch je fúkaný po jeho povrchu, aby sa
odstránil popol a nečistoty; napriek tomu po čase sa tvorí na skle sivastá patina, ktorú je
potrebné vyčistiť pri najbližšom vypnutí kachlí. Aké bude sklo špinavé závisí na kvalite a
množstve použitých peliet. Čistenia skla by sa malo vykonávať, keď sú kachle studené
pomocou produktov odporúčaných a testovaných našou spoločnosťou.
Pri čistení skla vždy skontrolujte, či je sivé tesnenie okolo skla v dobrom stave; neskontrolovanie účinnosti tohto tesnenia môže ohroziť funkciu kachlí. Nekvalitné pelety
môžu v každom prípade spôsobiť zašpinenie skla.
VAROVANIE!
Ak je sklo rozbité, nepokúšajte sa zapáliť kachle.
7.8 Čistenie čistiaceho systému
Kým nenadobudnete primerané skúsenosti s prevádzkovými podmienkami, je vhodné
vykonávať túto udržbu aspoň raz mesačne.
• Vytiahnite napájací kábel;
• Odstráňte poklop z T-spoja a pokračujte čistením kanálikov. Ak je to potrebné, pri
prvých čisteniach zavolajte kvalifikovaný personál;
• Starostlivo vyčistite systém vypúšťania dymu: na tento úkon kontaktujte profesionálneho kominára;
• Raz ročne očistite prach, pavučiny, atď z oblasti za vnútornými krycími panelmi, osobitnú pozornosť venujte ventilátorom.
7.9 Čistenie ventilátorov
Kachle sú vybavené ventilátormi (životné prostredie a dym) umiestnenými v zadnej časti a pod kachlami. Prípadné usadeniny prachu alebo popola na lopatkách ventilátora
môže spôsobiť nerovnováhu ventilátora a vedieť k hlučnému výkonu.
Preto je nutné čistiť ventilátori aspoň raz za rok. Pretože čistenie vyžaduje demontáž
niekoľkých častí kachlí, nechajte si ventilátori vyčistiť našim technickým servisným
strediskom.
7.10 Čistenie na konci sezóny
Na konci sezóny, keď sa kachle istý čas nebudú používať, odporúča sa vykonať dôkladné a celkové čistenie:
• Odstráňte všetky peletey zo zásobníka a podávača;
• Dôkladne vyčistite rošt, horák, spaľovaciu komoru a popolník.
Po vykonaní hore uvedných bodov bol len overený stav kachlí. Je potrebné dôkladne
vyčistiť dymovú vývodovú rúru alebo dymovod a skontrolovať v akom stave je spaľovací priestor. Akje potrebné objednajte nový z nášho autorizovaného strediska.
Ak je to nutné namažte závesy dverí a rukoväť, Tiež skontrolujte sklokeramickú tesniacu šnúru blízko skla na vnútornej stene dverí; ak je prešúchaná alebo príliš suchá, objednajte novú z autorizovaného strediska.
19
• Vyčistenie silikónovej trubky pripojenej k tlakovému spínaču;
• Vyčistenie, kontrola a oddechotovanie priestoru zapaľovacej špirály,poprípade výmena;
• Vyčistenie/kontrola prehľadného panela;
• Vizuálna kontrola elektrických káblov, spojenía elektrického napájacieho kábla;
• Vyčistenie peletového zásobníka a kontrola súbehu s prevodovým motorom podávača;
• Výmena dverových tesnení;
• Posúdenie funkčnosti, naplnenie podávača, zapálenie, 10 minútová prevádzka a vypnutie.
4,
Model: WO 165 / 165C
Vykurovací príkon (min-max):
Menovitý tepelný výkon:
Znížený tepelný výkon:
CO emisie pri 13% O2 (nominálny výkon):
CO emisia pri 13% O2 (znížený výkon):
Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone:
Účinnosť pri zníženom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri zníženom tepelnom výkone:
Ťah (min-max):
Napätie:
Frekvencia:
Spotreba elektrickej energie (zapaľovanie):
Spotreba elektrickej energie (prevádzka):
Váha:
3,9 kW - 13,6 kW
12,5 kW
3,74 kW
0,015 %
0,030 %
91,9 %
96,4 %
136,0 °C
47,3 °C
10-12 Pa
230 V
50 Hz
450 W
189 W
169 kg
Model: WO 125
Vykurovací príkon (min-max):
Menovitý tepelný výkon:
Znížený tepelný výkon:
CO emisie pri 13% O2 (nominálny výkon):
CO emisia pri 13% O2 (znížený výkon):
Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone:
Účinnosť pri zníženom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri zníženom tepelnom výkone:
Ťah (min-max):
Napätie:
Frekvencia:
Spotreba elektrickej energie (zapaľovanie):
Spotreba elektrickej energie (prevádzka):
Váha:
3,25 kW - 9,93 kW
8,8 kW
3,1 kW
0,02 %
0,04 %
88,45 %
94,49 %
177,8 °C
71,3 °C
10-12 Pa
230 V
50 Hz
280 W
100 W
83 kg
Model: WO 105
Vykurovací príkon (min-max):
Menovitý tepelný výkon:
Znížený tepelný výkon:
CO emisie pri 13% O2 (nominálny výkon):
CO emisia pri 13% O2 (znížený výkon):
Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone:
Účinnosť pri zníženom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri zníženom tepelnom výkone:
Ťah (min-max):
Napätie:
Frekvencia:
Spotreba elektrickej energie (zapaľovanie):
Spotreba elektrickej energie (prevádzka):
Váha:
3,25 kW - 8,37 kW
7,5 kW
3,1 kW
0,03 %
0,04 %
90,0 %
94,49 %
153,7 °C
71,3 °C
10-12 Pa
230 V
50 Hz
280 W
100 W
81 kg
Model: WO 95
Vykurovací príkon (min-max):
Menovitý tepelný výkon:
Znížený tepelný výkon:
CO emisie pri 13% O2 (nominálny výkon):
CO emisia pri 13% O2 (znížený výkon):
Účinnosť pri menovitom tepelnom výkone:
Účinnosť pri zníženom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone:
Teplota spalín pri zníženom tepelnom výkone:
Ťah (min-max):
Napätie:
Frekvencia:
Spotreba elektrickej energie (zapaľovanie):
Spotreba elektrickej energie (prevádzka):
Váha:
3,25 kW - 6,58 kW
6,0 kW
3,1 kW
0,04 %
0,04 %
91,75 %
94,49 %
125,9 °C
71,3 °C
10-12 Pa
230 V
50 Hz
280 W
100 W
77 kg
300201/WO
20
Download

Manual Winterofen