Full HD digitálny satelitný prijímač
Prijímač podľa Vašich predstáv
Návod na použitie
110 IR
1
2
OBSAH
Predbežné opatrenia........................................................................................................... 5
1.
2.
3.
4.
5.
Dôležité bezpečnostné pokyny .................................................................................................. 5
Varovanie ................................................................................................................................... 5
Autorské práva (Copyright) ........................................................................................................ 6
Vzdanie sa nároku ..................................................................................................................... 6
Obchodné značky ...................................................................................................................... 6
Skôr ako začnete................................................................................................................. 7
1.
2.
Základné funkcie ........................................................................................................................ 7
Príslušenstvo.............................................................................................................................. 8
Popis hardvéru.................................................................................................................... 9
1.
2.
3.
Konfigurácia predného panelu ................................................................................................... 9
Konfigurácia zadného panela .................................................................................................. 10
Jednotka diaľkového ovládania................................................................................................ 11
Schéma zapojenia............................................................................................................. 14
1.
2.
3.
4.
1.
Prijímač k A/C napájaniu.......................................................................................................... 14
Prijímač k TV s digitálnym A/V výstupom ................................................................................ 14
Prijímač k TV s analógovým A/V výstupom ............................................................................. 15
Pripojenie ku káblu antény ....................................................................................................... 15
Výber kanála ............................................................................................................................ 17
1.1 Používanie tlačidiel CH hore/dole........................................................................................ 17
1.2 Používanie zoznamu kanálov .............................................................................................. 17
1.3 Používanie jedného zoznamu kanálov ................................................................................ 17
1.4 Používanie zoznamu nedávno sledovaných kanálov .......................................................... 17
2.
Informačné okno ...................................................................................................................... 18
3.
Zobrazenie viacerých obrazov ........................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.
4.
EPG (Electronic Program Guide):............................................................................................ 18
5.
Obľúbená skupina .................................................................................................................... 19
6.
Ovládanie hlasitosti .................................................................................................................. 19
7.
Pauza ....................................................................................................................................... 19
8.
Titulky....................................................................................................................................... 20
9.
Ovládanie zvuku....................................................................................................................... 20
10. Teletext..................................................................................................................................... 21
11. PIP (Picture in Picture)............................................................................................................. 21
Funkcia PVR (Personal Video Recorder)......................................................................... 23
1.
Záznam .................................................................................................................................... 23
Spôsob záznamu ................................................................................................................. 23
Úprava záznamu.................................................................................................................. 25
Dlhodobý záznam ................................................................................................................ 25
Pozastavenie počas záznamu............................................................................................. 25
2.
Používanie funkcie Time Shift.................................................................................................. 27
3.
Prehrávanie (zoznam nahrávok).............................................................................................. 28
3.1 Nahraté súbory .................................................................................................................... 28
3.2 Importované súbory ............................................................................................................. 29
3.3 Hudba .................................................................................................................................. 29
3.4 Foto...................................................................................................................................... 29
4.
Záložka..................................................................................................................................... 30
5.
Režim Trick Mode................................................................................................................... 30
1.1
1.2
1.3
1.4
Prehľad ponuky................................................................................................................. 31
1.
Systémové nástroje.................................................................................................................. 32
1.1 Správca pamäte................................................................................................................... 32
1.2 Nastavenia časovača........................................................................................................... 33
1.3 Správca zoznamu kanálov................................................................................................... 33
1.4 Prenos údajov .......................................................................................................................... 35
2.
Konfigurácia ....................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.
2.1 Nastavenia nahrávania ........................................................................................................ 36
2.2 Rodičovská kontrola ............................................................................................................ 37
3
2.3
2.4
2.5
2.6
Nastavenie zobrazenia ........................................................................................................ 37
Nastavenie času .................................................................................................................. 38
Nastavenie jazykov.............................................................................................................. 38
Nastavenie A/V výstupu....................................................................................................... 39
3.
Inštalácia .................................................................................................................................. 40
3.1 Nastavenie taniera............................................................................................................... 40
3.2 Nastavenie polohovadla ...................................................................................................... 40
3.3 Vyhľadávanie služby............................................................................................................ 42
3.4 Nastavenie siete .................................................................................................................. 43
3.5 Obnova systému.................................................................................................................. 45
3.6 Informácie o systéme........................................................................................................... 45
4.
Doplnkové aplikácie ................................................................................................................. 46
4.1 Kalkulačka............................................................................................................................ 46
4.2 Kalendár............................................................................................................................... 46
4.3 Webový prehliadač .............................................................................................................. 46
4.4 Bezplatná televízia TV+ ....................................................................................................... 47
5.
Stav Irdeto CA.......................................................................................................................... 48
5.1 Stav CA................................................................................................................................ 48
5.2 Pošta a oznamy ................................................................................................................... 48
5.3 Aktualizácia softvéru OTA ................................................................................................... 48
5.4 Vekové obmedzenie ............................................................................................................ 48
Riešenie problémov .......................................................................................................... 49
Špecifikácie technických parametrov.............................................................................. 50
Memo ................................................................................................................................. 52
4
Predbežné opatrenia
1. Dôležité bezpečnostné pokyny
Prečítajte si tieto pokyny.
Uschovajte si tieto pokyny.
Berte do úvahy všetky upozornenia.
Vždy postupujte podľa pokynov.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite ho len suchou handričkou.
Neblokujte ventilačné otvory. Zariadenie nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
Zariadenie nenainštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, tepelné regulátory
alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
Z dôvodu bezpečnosti neohýbajte napájací kábel a ani jeho spevnený koniec. Spevnený koniec
obsahuje dve prívodné vidlice a jednu hrubšiu uzemňovaciu vidlicu. Pokiaľ napájací koniec nie
je vhodný do vašej zásuvky, uistite sa, že vaše zásuvka nie je zastaraná a prípadne požiadajte
elektrikára o jej výmenu.
Chráňte sieťový kábel, aby ste naň nestúpali a ani ho nestláčali, predovšetkým pri zástrčke, na
vnútorných stranách a v bode pripojenia k prijímaču.
Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
Zariadenie používajte len s vozíkom, stojanom, statívom a stolíkom, ktoré odporučuje výrobca
alebo ktoré sa predávajú k tomuto zariadeniu. Keď použijete vozík, dávajte pozor, keď na ňom
budete presúvať prijímač, aby ste zabránili poškodeniu z dôvodu preklopenia.
Počas búrok alebo dlhšieho obdobia nepoužívania zariadenie odpojte zo siete.
Všetky servisné práce prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis zariadenia je
potrebný v prípade jeho poškodenia akýmkoľvek spôsobom, napr. pri poškodení sieťového
kábla alebo zástrčky, keď na zariadenie vylejete nejakú tekutinu alebo keď naň spadnú nejaké
predmety, keď je zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, keď zariadenie nepracuje správne
alebo keď vám zariadenie spadlo.
UPOZORNENIE: Aby ste predišli vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom,
súpravu nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
2. Varovanie
Tieto pokyny k servisu sú určené len pre kvalifikovaný servisný personál. Ak chcete znížiť riziko
zasiahnutia elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne servisné práce, ktoré sú uvedené
v návode na použitie, ak na to nie ste dostatočne kvalifikovaný.
Zariadenie sa nesmie zasiahnuť kvapkajúca ani špliechajúca voda a nesmiete naň umiestňovať
ani žiadne predmety naplnené kvapalinami, napr. vázy.
Sieťová zástrčka slúži ako odpájacie zariadenie. Odpájacie zariadenie musí zostať vždy
5
schopné prevádzky.
Ak chcete znížiť riziko zasiahnutia elektrickým
prúdom, neodstraňujte obal (alebo zadnú časť)
zariadenia.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktorých
servis by mohol vykonať samotný používateľ.
Servisné práce prenechajte kvalifikovanému
servisnému personálu.
Symbol blesku so šípkou vnútri
rovnoramenného trojuholníka slúži na
upozornenie používateľa, že sa v zariadení
nachádza neizolované „nebezpečné
napätie“, ktoré môže mať dostatočne
vysokú hodnotu na to, aby sa vytvorilo
riziko zasiahnutia osôb elektrickým prúdom.
Výkričník vnútri rovnoramenného
trojuholníka slúži na upozornenie
používateľa, že sa v dokumentoch
k zariadeniu nachádzajú dôležité
pokyny k jeho prevádzke a údržbe
(servisu).
POZNÁMKA: Obsah tohto návodu a funkcie/špecifikácie STB (set-top box) podlieha
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
3. Autorské práva (Copyright)
Tento návod je chránený autorskými právami.
Kopírovanie, používanie a reprodukcia tohto návodu
predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu je zakázané.
alebo
jeho
častí
bez
4. Vzdanie sa nároku
Výrobcovia, distribútori a predajcovia nie sú zodpovední za žiadny druh poškodenia, ktoré
bolo zapríčineného použitím informácií v tomto návode.
Pokyny a popisy obsiahnuté v tomto návode sú aktuálne k dátumu vydania tohto návodu.
Výrobca návod neustále aktualizuje o nové funkcie a technológie.
Všetky špecifikácie (technické údaje) sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho
upozornenia.
5. Obchodné značky
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia sú obchodnými
značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti
HDMI Licensing LLC.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmena D sú obchodnými značkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
6
Skôr ako začnete
1. Základné funkcie
Podporuje MPEG4 /MPEG2 - HD/SD a úplne vyhovuje DVB-S2 /DVB-S
Funkcia náhodného skenovania pre SD a HD TV a vyhľadávania satelitov
DiSEqC ovládanie, verzie 1.0, 1.1, 1.2 a USALS pre príjem z viacerých LNB
Prijímač HDTV PVR (H.264/ MPEG4 HD)
Operačný systém Linux
Funkcia Time-Shift (časový posun), nahrávanie a prehrávanie s externým HDD (USB 2.0)
Simultánne nahrávanie až z 3 kanálov a umožňuje pozeranie ďalších 2 kanálov (PIP) na
tom istom transpondéri
Rozšírené funkcie EPG podporujúce záznamy programov
Dual USB 2.0 HOST porty (MP3 prehrávač a JPEG prehliadač)
Prehrávanie mkv, XviD súborov
Ethernetové rozhranie
Uživateľské rozhranie vo vysokom rozlíšení
Obľúbené skupiny
Správca zoznamov pre Obľúbené kanály, Lock (Zámka), Skip (Preskočenie), Move
(Posunutie), Edit (Úprava) a Delete (Vymazanie)
Triedenie podľa mena, transpondéra a CAS
Optimálny pre používateľa a podpora viacerých jazykov (OSD a Menu (Ponuka))
Teletext / titulky
Maximálne počet programovateľných miest je 10 000 (TV a rádio)
Funkcia Obraz v obraze (PIP) a Mozaika
Rodičovská zámok / systémový zámok / inštalačný zámok
HDMI video a zvukový výstup (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
CVBS (kompozitný) video a zvukový výstup cez RCA
CVBS, RGB, video a zvukový výstup cez TV SCART
Optický výstup pre digitálny zvuk (S/PDIF)
Aktualizácia softvéru a databázy servisných kanálov cez USB a RS-232C port
1 licencovaná čítačka kariet IRDETO
spotreba energie v pohotovostnom režime < 1 W
7
2.
Príslušenstvo
Návod na použitie
Diaľkové ovládanie
HDMI kábel
Batérie veľkosti AAA
AC sieťový kábel
POZNÁMKA: Ak niektoré z vyššie uvedeného príslušenstva chýba, kontaktujte obchodného
zástupcu, u ktorého ste si prijímač zakúpili.
8
Popis hardvéru
1. Konfigurácia predného panelu
1.
TLAČIDLO ZAPNUTIA: Jeho stlačením môžete prepínať medzi POHOTOVOSTNÝM
režimom a režimom ZAPNUTIA.
2.
TLAČIDLO hore/dole: Jeho stlačením meníte miesta v bežnom režime alebo ním posúvate
zvýraznenú lištu v režime ponuky.
3.
Displej: 4 číslice udávajú číslo miesta alebo stav ponuky v bežnom režime. V pohotovostnom
režime zobrazujú miestny čas.
4.
Snímač diaľkového ovládania: Prijíma signály z diaľkového ovládania.
5.
6.
LED kontrolka POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU (ČERVENÁ): LED kontrolka svieti
v pohotovostnom režime.
LED kontrolka DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA (ZELENÁ): LED kontrolka sa rozsvieti, keď na
diaľkovom ovládači stlačíte niektoré z tlačidiel.
USB (predný) : Používa sa pri pripojení k externému USB pamäťovému zariadeniu.
7.
ČÍTAČKA KARIET IRDETO: Po vložení karty sa z nej načítajú zakódované údaje.
9
2. Konfigurácia zadného panela
1. LNB VSTUP: Používa sa na pripojenie satelitnej antény.
2. LNB VÝSTUP: Používa sa na pripojenie ďalšieho STB (set-top-boxu) cez LOOP.
3. AUDIO L/R: Používa sa na pripojenie televízora alebo videorekordéra cez RCA kábel. (Stereo
zvukový výstup / biely, červený)
4. VIDEO: Používa sa na pripojenie televízora alebo videorekordéra cez RCA kábel. (Kompozitný
video výstup / žltý)
5. S/PDIF: Používa sa na pripojenie zvukového systému cez S/PDIF kábel. (digitálny zvuk)
6. TV SCART: Používa sa na pripojenie TV vstupu cez TV SCART kábel.
7. RS-232C: Sériový port pre aktualizáciu firmware a na prenos údajov.
8. Ethernet: Port pre LAN sieť, pre priame počítačové pripojenie.
9. USB: Používa sa pri pripojení k externému USB pamäťovému zariadeniu.
10. HDMI: Používa sa na pripojenie televízora pomocou HDMI kábla pre získanie čo
najkvalitnejšieho obrazu a zvuku.
11. A/C prepínač: Prepínač vypnutia/zapnutia.
12. Zásuvka pre A/C sieťový kábel: Používa sa na pripojenie A/C sieťového kábla.
10
3. Jednotka diaľkového ovládania
1. Tlačidlo ZAPNUTIA: Používa sa na zapnutie/vypnutie STB (set-top-box).
2. Tlačidlo STLMENIA: Používa sa na zapnutie/vypnutie zvuku.
3. V. Format: Používa sa na prepnutie formátu obrazovky (4:3 / 16:9).
4. SLEEP: Používa sa na nastavenie vypnutia zariadenia po určitom čase.
5. TV/RADIO: Používa sa na prepínanie medzi televízorom a rádiom.
6. Rozlíšenie: Používa sa na výber formátu rozlíšenia. Vždy, keď stlačíte tlačidlo Resolution,
rozlíšenie sa bude meniť v nasledujúcom poradí: 576i > 576p > 720p > 1080i > 1080p
7. Strana Hore/Dole: Používa sa na presunutie sa na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu,
ak je k dispozícii viac strán. Týmto tlačidlom sa tiež mení umiestnenie menšieho obrazu
v režime PIP.
8. Subtitle: Používa sa na zobrazenie titulkov v rôznych jazykov.
9. Teletext: Používa sa na zobrazenie digitálneho teletextu.
10. Tlačidlá s číslicami: Používajú sa na číselné operácie a na priamy výber čísel programov.
11. FAV: Používa sa na zobrazenie skupiny satelitov a obľúbených skupín.
12. PLAY LIST: Používa sa na zobrazenie zoznamu súborov na USB pamäťovom zariadení alebo
na sieťovom pamäťovom zariadení.
11
13. INFO: Používa sa na zobrazenie informácií o aktuálnom programe. Ak tlačidlo stlačíte ešte raz,
zobrazí sa okienko s podrobnými informáciami.
14. RECALL: Používa sa na presunutie sa na predchádzajúci program.
15. Tlačidlá so ŠÍPKAMI
a. Tlačidlá hore/dole: Používajú sa na zmenu hodnoty vybranej položky s vopred
naprogramovanými hodnotami v ponuke.
b. Tlačidlá doľava/doprava: Používajú sa na posúvanie kurzora doľava a doprava v ponuke.
16. OK alebo Zoznam kanálov: Používa sa na zobrazenie zoznamu kanálov, ak nie ste v režime
ponuky a na výber položky, alebo na potvrdenie výberu v ponuke.
17. MENU: Používa sa na vstup do hlavnej ponuky alebo na presunutie sa do predchádzajúcej
ponuky.
18. EXIT: Používa sa na zatvorenie ponuky alebo pop-up okna.
19. VOLUME hore/dole: Používa sa na nastavenie hlasitosti.
20. Kanál hore/dole: Používa sa na zmenu kanála.
21. EPG (Electronic Program Guide): Používa sa ako programový sprievodca TV/rozhlasovými
kanálmi.
22. Farebné tlačidlá:
a. ČERVENÉ: Používa sa na vykonávanie špeciálnych funkcií v rámci ponuky. ČERVENÉ
tlačidlo sa používa na usporiadanie zoznamov v zozname kanálov alebo na prechod
k prehľadávaniu v predchádzajúcom dni v EPG, alebo na uloženie/vymazanie aktuálnej
polohy ako záložky.
b. ZELENÉ: Používa sa na vykonávanie špeciálnych funkcií v rámci ponuky. Zelené tlačidlo sa
používa na nastavenie obľúbených položiek v zozname kanálov alebo na prechod na ďalšiu
záložku.
c. ŽLTÉ: Používa sa na vykonávanie špeciálnych funkcií v rámci ponuky. Žlté tlačidlo sa
používa na vyhľadanie programu v zozname kanálov alebo na zmenu zvukovej stopy.
d. MODRÉ: Používa sa na vykonávanie špeciálnych funkcií v rámci ponuky. Modré tlačidlo sa
používa na nastavenie možností v zozname kanálov alebo na zobrazenie Mozaiky (viacero
obrazov).
12
23. Posun dozadu: Používa sa na rýchle posúvanie dozadu. Vždy, keď stlačíte toto tlačidlo, zvýši
sa rýchlosť posúvania.
24. Prehrávanie / Time-Shift (časový posun): Používa sa na zobrazenie lišty postupu
prehrávania, ak táto lišta nie je práve zobrazená. Používa sa na spustenie prehrávania pri
normálnej rýchlosti. Používa sa na návrat k normálnej rýchlosti z tzv. trick mode.
25. Pauza: Toto tlačidlo sa používa na pozastavenie videa. Ak ho stlačíte ešte raz, video sa znovu
spustí.
26. Rýchle prehrávanie dopredu: Používa sa na rýchle prehrávanie dopredu. Vždy, keď stlačíte
toto tlačidlo, zvýši sa rýchlosť prehrávania.
27. Predchádzajúci súbor: Používa sa na prehratie predchádzajúceho MP3 súboru v režime
prehrávania MP3 súborov. Toto tlačidlo sa tiež používa na preskočenie na začiatok nahrávky
počas prehrávania.
28. STOP: Používa sa na zastavenie časového posunu, na prehrávanie alebo zaznamenávanie.
29. Nahrávanie: Používa sa na spustenie nahrávania.
30. Nasledujúci súbor: Používa sa na prehratie nasledujúceho súboru. Toto tlačidlo sa tiež
používa na preskočenie na koniec nahrávky počas prehrávania.
31. Opakovanie (*): Toto tlačidlo sa používa na opakované prehrávanie nahrávky.
32. Tlačidlá PIP
a. PIP (Obraz v obraze): Používa sa na nastavenie PIP okna.
b. PIP Swap: Používa sa na prepínanie medzi hlavným obrazom a malým obrazom.
c. PIP (Obraz v obraze) S. List: Používa sa na zobrazenie zoznamu kanálov zobrazených
v malom okne.
POZNÁMKA: (*) Táto funkcia (Opakovanie) bude podporená až neskôr – pri novej verzii softvéru,
ktorý získate pri aktualizácii. Informujte sa u vášho miestneho predajcu/distribútora.
13
Schéma zapojenia
1. Prijímač k A/C napájaniu
Pripojte A/C sieťový kábel medzi zásuvku A/C sieťového kábla prijímača a A/C zásuvku.
2. Prijímač k TV s digitálnym A/V výstupom
Pripojte HDMI kábel do HDM konektoru televízora.
Pripojte S/PDIF do výstupu zariadenia pre digitálny zvuk (digitálny zvuk).
POZNÁMKA: V závislosti do A/V zariadenie, ktoré vlastníte, existuje viacero spôsobov,
akými môžete pripojiť STB (set-top box). Ak chcete vybrať najlepšie pripojenie,
pozrite si návod k zariadeniu, ktoré chcete pripojiť. Ak chcete mať prehráva HD
súbory v HD kvalite, odporúčame vám, aby ste pripojili HD displej pomocou HDMI
kábla. HDMI umožňuje prístup k štandardným videám, videám so zvýšeným
rozlíšením a HD videám cez jeden kábel.
14
3. Prijímač k TV s analógovým A/V výstupom
Pripojte TV SCART k SCART vstupu televízora.
Pripojte VIDEO a AUDIO L, R k VIDEO IN a AUDIO L, R IN televízora.
POZNÁMKA: Pripojenie cez SCART kábel sa odporúča pre analógové televízory
alebo videorekordéry. Kompozitné pripojenie (RCA kábel) sa odporúča
pre analógové televízory. Pomocou SCART a konektoru pre kompozitné
videá nie je možné pozerať HD videá.
4. Pripojenie ku káblu antény
Pomocou jedného taniera: Pripojte kábel satelitnej antény k LNB IN.
15
Pomocou DiSEqC prepínača: Pripojte kábel DiSEqC prepínača k LNB IN.
Pomocou DiSEqC motora: Pripojte kábel DiSEqC motora k LNB IN.
16
Sprievodca funkciami
1. Výber kanála
Ak chcete vybrať požadovaný kanál, pozrite si pokyny uvedené nižšie.
1.1 Používanie tlačidiel Kanál hore/dole
Medzi kanálmi môžete navigovať pomocou tlačidiel CH hore/dole. Vždy, keď stlačíte tlačidlo CH
hore/dole, aktuálny kanál sa prepne na nasledujúci/predchádzajúci kanál. Tlačidlo CH hore
alebo CH dole stláčajte dovtedy, kým nenájdete kanál, ktorý chcete pozerať.
1.2 Používanie zoznamu kanálov
Ak si chcete vybrať kanál zo zoznamu kanálov,
musíte najprv tento zoznam zobraziť, a to
stlačením tlačidla OK.
Použite tlačidlá so šípkami a vyberte požadovaný
kanál a potom stlačte tlačidlo OK.
V malom zelenom okne v pravom hornom rohu
budete vidieť, že sa kanál zmenil.
Ak chcete pozerať tento kanál, znovu stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete pozerať predchádzajúci kanál, stlačte
tlačidlo EXIT.
V okne so zoznamom kanálov si môžete tiež vybrať doplnkové funkcie, a to
pomocou farebných tlačidiel. Ak stlačíte červené tlačidlo, budete môcť triediť kanály podľa
abecedy, transpondéra (TP), skupiny, tunera a CAS (Systému podmieneného prístupu).
Ak stlačíte zelené tlačidlo, môžete pridávať kanály do jedného z desiatich zoznamov obľúbených
položiek.
Ak stlačíte žlté tlačidlo, môžete vyhľadávať kanál prostredníctvom virtuálnej klávesnice.
Ak stlačíte modré tlačidlo, môžete nastaviť možnosti zoznamu kanálov.
1.3 Používanie jedného zoznamu
kanálov
Ak stlačíte číselné tlačidlá alebo tlačidlo so
šípkou hore/dole, zobrazí sa okamžitý zoznam
kanálov.
Vyberte požadovaný kanál pomocou tlačidla so
šípkou a potom stlačte tlačidlo OK a môžete
pozerať vybraný kanál.
Pomocou číselných tlačidiel môžete aj priamo
zadať číslo kanála.
1.4
Používanie zoznamu nedávno sledovaných kanálov
Ak chcete zobraziť zoznam nedávno sledovaných kanálov,
nakrátko stlačte tlačidlo RECALL.
Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu kanáli, ktorý ste
pozerali, dvakrát stlačte tlačidlo RECALL alebo ho podržte
dlhšie stlačené.
17
Zo zoznamu nedávno sledovaných kanálov vyberte kanál, na jeho výber použite tlačidlo so
šípkou a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete zatvoriť zoznam nedávno sledovaných kanálov, stlačte tlačidlo EXIT.
2. Informačné okno
Ak si chcete pozrieť informácie o aktuálnom kanáli, ktorý práva
pozeráte, stlačte tlačidlo INFO. Potom sa zobrazí informačné
okno.
Informačné okno sa automaticky zobrazí, keď budete prepínať
medzi kanálmi.
Toto okno obsahuje užitočné informácie, ako sú číslo kanála,
názov kanála, zakódované typy kanála, teletext, titulky,
označenie zvuky pre Dolby Digital, trvanie sledovania kanálu atď.
Ak znovu stlačíte tlačidlo INFO, o danom kanáli sa zobrazia podrobnejšie informácie.
3. Mozaika
Stlačením modrého tlačidla sa zobrazí viacero obrazov a ak stlačíte
červené tlačidlo, budete si môcť vybrať, či chcete mať zobrazených
9 – 12 obrazov.
4. EPG (Electronic Program Guide)
Electronic Program Guide – elektronický programový sprievodca
(EPG) vám umožní pozrieť si program a informácie o programe na
danom kanáli, ktorý obsahuje tieto údaje ako súčasť svojho prenosu.
V časovom rade programových udalostí sa zobrazí viacero kanálov.
EPG poskytuje doplnkové informácie o kanáloch, ako sú zoznamy
programov, čas začiatku/konca a podrobné informácie o zoznamoch
programov pre všetky dostupné kanály. Dostupnosť a podrobnosti
o týchto programoch sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych
vysielacích spoločností alebo jednotlivých kanálov.
18
Ak stlačíte tlačidlo EPG, zobrazí sa ponuka pre EPG.
Pomocou tlačidiel so šípkami sa presuňte na iné kanály alebo si pozrite sprievodcu
predchádzajúcim/nasledujúcim kanálom.
Ak stlačíte tlačidlo EPG raz, zobrazí sa celé EPG so zoznamom viacerých programov, ak ho
stlačíte dvakrát, zobrazia sa doplnkové EPG informácie ku konkrétnemu kanálu. Ak podržíte
tlačidlo EPG stlačené, budete prepínať medzi celou a podrobnou ponukou EPG.
Ak stlačíte zelené tlačidlo, zobrazí sa EPG pre nasledujúci deň a ak stlačíte červené tlačidlo,
zobrazí sa EPG pre predchádzajúci deň.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte daný program a potom nastavte časovač pomocou
tlačidla OK.
Pomocou EPG ponuky si môžete naplánovať nahrávanie, a to nasledovne:
- Stlačte tlačidlo nahrávania, čím naplánujete danú udalosť. Tento plán si môžete skontrolovať
v ponuke nastavení časovača v ponuke systémových nástrojov.
- Ak chcete zrušiť naplánovanie nahrávky, pri danej udalosti stlačte tlačidlo OK.
- Ak chcete upraviť naplánovanie nahrávky, pri danej udalosti stlačte tlačidlo nahrávania.
5.
Obľúbená skupina
Stlačte tlačidlo FAV (Obľúbené) a zobrazia sa obľúbené skupiny,
ako sú šport, filmy, drámy, skupina satelitov atď. Pomocou tlačidiel
so šípkami hore/dole môžete prechádzať jednotlivými obľúbenými
skupinami a požadovanú obľúbenú skupinu vyberiete stlačením
tlačidla OK.
6. Ovládanie hlasitosti
Ak chcete nastaviť hlasitosť zvuku, stlačte tlačidlo VOL
hore/dole.
V hornej časti obrazovky sa zobrazí lišta pre ovládanie hlasitosti
zvuku, ktorá po 4 sekundách zmizne.
V prípade potreby stlačte tlačidlo stlmenia, ktorým zvuk
zapnete/vypnete.
POZNÁMKA: Funkcia stlmenia zostane zapnutá počas prepínania medzi kanálmi.
7. Pauza
Tlačidlo pauzy (pozastavenia) sa používa na pozastavenie
videa.
Ak stlačíte tlačidlo pozastavenia ešte raz, video sa znovu spustí.
19
8.
Titulky
Pri titulkoch si môžete vybrať jazyk, ak daný program disponuje
týmito titulkami.
Na jednotke diaľkového ovládania stlačte tlačidlo SUBTITLE.
Vyberte požadovaný jazyk titulkov a potom stlačte tlačidlo OK.
Titulky sa zobrazia v požadovanom jazyku v spodnej časti
obrazovky.
Ak chcete vypnúť titulky zobrazujúce sa na obrazovke, stlačte
tlačidlo Vypnúť v zozname jazykov pre titulky.
POZNÁMKA: Ak program nedisponuje titulkami, tlačidlo SUBTITLE nebude aktívne.
9. Ovládanie zvuku
Stlačením žltého tlačidla pri priamom prenose TV programu sa vám zobrazí ponuka pre
ovládanie zvuku. Potom môžete nastaviť zvukovú stopu / režim zvuku / hladinu zvuku.
Zvuková stopa:
Budete vidieť všetky zvukové stopy pre kanál, ktorý práve pozeráte.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte zvukovú stopu, ktorú
uprednostňujete.
Ak si vyberiete Auto, zvuková stopa sa bude prehrávať tak, ako ste
to nastavili pre jazyk zvuku v ponuke nastavení jazyka.
Režim zvuku:
Ak chcete nastaviť režim zvuku, vyberte si zo stereo / mono /
vľavo / vpravo.
Hladina zvuku:
Ak chcete nastaviť hladinu zvuku, vyberte si z nízkej
(- 30 %) / normálnej / vysokej (+ 30 %) / vypnuté.
20
10.
Teletext
Ak sa na lište INFO zobrazuje ikona TELETEXT-u, stlačte tlačidlo TELETEXT, čím sa vám
zobrazí.
11. PIP (Obraz v obraze)
Keď stlačíte tlačidlo PIP, na veľkej obrazovke sa zobrazí ďalšia malá obrazovka.
Ak znovu stlačíte tlačidlo PIP, prvotný obraz a malý obraz sa zobrazia vedľa seba a v rovnakej
veľkosti. Obraz vľavo je primárny a obraz vpravo je malý. Ak znovu stlačíte tlačidlo PIP, malý
obraz zmizne.
V PIP režime môžete meniť primárny a malý obraz pomocou tlačidla PIP SWAP.
Ak stlačíte tlačidlo STRÁNKA HORE/DOLE, zmení sa umiestnenie malého obrazu.
21
Ak stlačíte tlačidlo PIP S. List, budete vidieť zoznam kanálov pre malý obraz.
Kanál zobrazujúci sa v malom obraze môžete zmeniť v zobrazenom zozname kanálov.
POZNÁMKA: Zmena kanálov v malom obraze môže byť obmedzená stanov pripojenia
tunera alebo prebiehajúceho nahrávania udalosti.
22
Funkcia PVR (Osobný videorekordér)
1. Záznam
Môžete zvoliť zariadenie pre záznam s nasledovnou sekvenciou: Menu > Nastavenia > Voľba
záznamu > Záznamové zariadenie. Predvolené nastavenie je ‘USB’.
1.1 Spôsob záznamu
Existujú 3 druhy záznamových metód.
Nepretržitý záznam / Časovo plánovaný záznam / Záznam
s plánovaním udalosti.
Nepretržitý záznam:
Môžete stlačiť tlačidlo RECORD, čím kedykoľvek spustíte
nepretržitý záznam.
Časovo plánovaný záznam:
V ponuke nastavení časovača, môžete nastaviť čas
a program, pre záznam požadovaného servisného
programu.
Prejdite do hlavnej ponuky > Systémové nástroje > Nastavenie
systémového časovača
Stlačte tlačidlo ZELENÉ, čím aktivujete obrazovku nového
časovača.
Na obrazovke Úprava časovača môžete zvoliť spúšťací dátum/čas,
trvanie, služba, režim, typ (Záznam/Prehrávanie), potom
jednoducho stlačte tlačidlo Áno pre naplánovanie udalosti
záznamu. Majte na pamäti, že minimálny čas e 3 minúty od času
spustenia a aktuálneho času, aby sa spustil vhodný záznamový
proces.
23
Časovo plánovaný záznam EPG:
V ponuke obrazovky EPG si môžete naplánovať udalosť, ktorú si
želáte zaznamenať.
Počas sledovania obrazovky LIVE TV stlačte tlačidlo EPG pre prístup
k obrazovke ponuky EPG.
Prejdite na udalosť, ktorú si želáte pozerať v čase označenom podľa
EPG, potom stlačte OK. Udalosť bude naplánovaná podľa ikony
prehrávania MODRÁ. Táto ikona prehrávania MODRÁ znamená, že
chcete sledovať udalosť v naplánovanom čase.
Stlačte tlačidlo OK znova, potom sa udalosť naplánuje pomocou ikony
ČERVENEJ ikony. Táto červená ikona znamená, že chcete
zaznamenať udalosť v naplánovanom čase.
Kedy nastavíte záznam udalosti pomocou ponuky EPG. Automaticky
sa nastaví časovač udalosti Hlavná ponuka > Systémové nástroje >
Nastavenie časovača.
24
1.2 Úprava záznamu
Stlačte tlačidlo REC počas záznamu a pozrite si okno so správou o
zázname.
Pozastavenie: Zvoľte Pozastavenie nahrávanie potom stlačte OK,
čím pozastavíte aktuálny proces záznamu.
Trvanie: nastavte trvanie záznamu. Stlačte tlačidlo šípky
VĽAVO/VPRAVO, čím zmeníte trvanie záznamu.
Poloha Stop:
Nastaví ukončenie času záznamu.
Ukončenie aktuálnej udalosti : na konci aktuálnej udalosti ukončite záznam
Koniec nasledovnej udalosti : ukončí záznam na konci nasledovnej udalosti.
Nie je prístupné: EPG nie je prístupné.
Record Slot: Keď nahrávate 3 služby, môžete zvoliť Primárne /
Sekundárne / Terciálne stlačením tlačidla šípky Vľavo/Vpravo,
potom prejdite na zmenu služby a stlačte tlačidlo OK, čím sa zobrazí
služba záznamu.
1.3 Dlhodobý záznam
Počas trvania záznamu 4GB (Giga Byte) alebo viac, systémové súbory sa môžu vytvoriť po
každých 4 GB. (napríklad; aaa.ts, aaa.ts1, aaa.ts2… atď).
Nesmiete vymazať žiaden z duplikovaných súborov. Tieto súbory je možné prezerať len
pomocou PC nie pomocou prístroja (STB).
1.4 Pozastavenie počas záznamu
Keď stlačíte tlačidlo PAUSE počas záznamu, pozastaví sa len živý
prenos, ale záznam pokračuje na zvolenom záznamovom zariadení.
(Menu > Konfigurácia > Voľba nahrávania > Voľba
záznamového zariadenia)
25
Znovu stlačte tlačidlo PAUZY a udalosť sa znovu spustí od
toho času, ako bola pozastavená.
Počas nahrávania stlačte tlačidlo PREHRÁVAŤ/TIMESHIFT
a zobrazí sa vám obrazovka s lištou prehrávania.
Kým sa na obrazovke zobrazuje lišta prehrávania, tlačidlo so šípkou DOĽAVA/DOPRAVA
môžete použiť na posúvanie (dopredu alebo dozadu) ľubovoľne počas doby nahrávania.
Ak na lište prehrávania stlačíte ŽLTÉ tlačidlo, môžete
nastaviť čas posunu na Automatický / 10 sek. / 30 sek. / 1
min. / 2 min. / 4 min. / 10 min. Potom stlačte tlačidlo so
šípkou DOĽAVA/DOPRAVA a posuniete sa tak, ako ste si
nastavili čas.
Ak stlačíte tlačidlo ZASTAVENIA, prejdete na NAŽIVO
a potom môžete stlačiť tlačidlo PREDCHÁDZAJÚCEHO
SÚBORU, čím sa vám zobrazí zaznamenaný súbor od jeho
začiatku.
STB (Set-top-box) môže naraz nahrávať až z 3 kanálov.
Keď naraz nahrávate z 3 kanálov, môžete stlačiť tlačidlo
ZASTAVENIA a zobrazí sa vám okno so správou
o aktuálnom stave nahrávania alebo s informáciami o ňom.
Ak si vyberiete jedno z 3 alebo 2 nahrávaní a stlačíte
tlačidlo OK, toto nahrávanie z daného kanála sa zastaví.
Ak stlačíte tlačidlo ZASTAVENIA počas nahrávania z 1
kanála, zobrazí sa okno so správou o zastavení
nahrávania.
Potom
vyberte
možnosť
ÁNO,
čím
sa
nahrávanie
zastaví.
POZNÁMKA: Ak chcete nahrávať až z 3 kanálov, naformátujte si pamäťové zariadenia
pomocou súborového systému NTFS alebo JFS.
Ponuka > Pamäťové zariadenie > Formát > Systém súborov > vyberte NTFS alebo JFS.
26
2. Používanie funkcie Time-Shift
Pre dočasný súbor pri používaní funkcie Time-Shift si môžete
vybrať pamäťové zariadenia podľa nasledujúceho postupu:
Ponuka > Konfigurácia > Nahrávanie > Zariadenie pre
TimeShift. Predvolené pamäťové zariadenie je USB.
Ak stlačíte tlačidlo POZASTAVENIA počas používania
funkcie Time-Shift, živé vysielanie sa pozastaví, ale
dočasné nahrávanie pri funkcii Time-Shift bude
pokračovať na vybranom pamäťovom zariadení.
Znovu stlačte tlačidlo PAUZY a udalosť sa znovu spustí
od toho času, ako bola pozastavená.
Keď pozeráte TV programy vysielané naživo, stlačte tlačidlo PREHRÁVAŤ/TIMESHIFT a na
obrazovke sa vám zobrazí lišta prehrávania.
Kým sa na obrazovke zobrazuje lišta prehrávania,
tlačidlo so šípkou DOĽAVA/DOPRAVA môžete použiť
na ľubovoľné posúvanie počas doby nahrávania.
Ak na lište prehrávania stlačíte ŽLTÉ tlačidlo, môžete
nastaviť čas posunu na Automatický / 10 sek. / 30 sek. /
1 min. / 2 min. / 4 min. / 10 min. Potom stlačte tlačidlo so
šípkou DOĽAVA/DOPRAVA a posuniete sa tak, ako ste
si nastavili čas.
Ak počas používania funkcie Time-Shift stlačíte tlačidlo ZASTAVENIA, na obrazovke sa objaví
kanál so živým vysielaním. Ak sa chcete presunúť na začiatok súboru s funkciou Time-Shift,
použite tlačidlo PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚBORU.
27
3. Prehrávanie (zoznam nahrávok)
Zo zoznamu nahrávok môžete prehrať rôzne súbory, ku ktorým sa dostanete pomocou tlačidla
ZOZNAM NAHRÁVOK.
V zozname prehrávania môžete označiť a prehrať nahraté
súbory, multimediálne súbory, hudobné MP3 súbory
a obrazové súbory. Pomocou tlačidla SO ŠÍPKOU
DOĽAVA/DOPRAVA prejdite do kategórie Nahraté súbory,
Importované súbory, Hudba alebo Fotografie a v každej
kategórii označte súbory, ktoré sa majú prehrať. Ak stlačíte
tlačidlo ZOZNAM NAHRÁVOK, uvidíte všetky súbory, ktoré
je možné prehrať. V tomto režime ZELENÉ tlačidlo nebude
fungovať. A ak si vyberiete súbor, nebudete si môcť naraz
vybrať typ súboru s formátmi súborov.
Ak sa chcete presunúť do ponuky Nahraté súbory / Importované súbory / Hudba / Fotografie /
Zoznam
nahrávok,
stlačte
tlačidlo
so
šípkou
DOĽAVA/DOPRAVA.
3.1 Nahraté súbory
Ak v zozname nahrávok stlačíte tlačidlo so šípkou
DOPRAVA, prejdete do ponuky nahratých súborov.
Vyhľadajte pomocou tlačidla HORE/DOLE nahratý
súbor alebo súbory, ktoré chcete prehrať a potom
stlačte tlačidlo OK, čím sa vybrané súbory prehrajú.
Ak si chcete vybrať istú skupinu súborov, vyberte
požadovaný súbor a stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Ak
chcete spustiť prehrávanie vybraných súborov, stlačte
tlačidlo OK.
Výber zariadenia: V režime zoznamu nahrávok znovu
stlačte tlačidlo ZOZNAM NAHRÁVOK, čím sa zobrazí
okno Výber zariadenia, kde si môžete vybrať súbor,
ktorý
chcete
prehrať.
POZNÁMKA: V okne Výber zariadenia sa zobrazia tie
zariadenia, ktoré sú práve pripojené k STB (set-top-box).
Triedenie: Ak stlačíte ŽLTÉ tlačidlo, môžete si súbory
roztriediť podľa času / názvu / veľkosti / typu.
28
Možnosti súboru:
MODRÝM tlačidlom môžete voliť možnosti pre
Vymazanie, Nový priečinok, Presun do priečinka,
Kopírovanie
na
zariadenie,
Premenovanie
a Blokovanie/Odblokovanie. Môžete označiť viac
súborov dohromady a vymazať alebo presunúť ich
naraz.
- Vymazať: Vymazávanie súborov
- Nový priečinok: Vytvorenie nového priečinka. Predvolený názov priečinka je „Skupina“.
- Presunúť do priečinka: Presun označených súborov do iného priečinka. Táto možnosť je
k dispozícii, ak neexistuje priečinok.
- Kopírovať na zariadenie: Kopírovanie súborov na iné úložné zariadenie. Táto možnosť nie
je k dispozícii, ak je pripojené iba jedno úložné zariadenie.
- Premenovať: Premenovanie priečinka alebo súboru.
- Zablokovať / Odblokovať: Blokovanie a/alebo odblokovanie súboru PIN kódom. Aby túto
možnosť bolo možné vykonať, musí sa zvoliť súbor.
3.2 Importované súbory
Do ponuky importovaného súboru je možné prejsť po stlačení tlačidla ŠÍPKY VPRAVO.
Súbor, ktoré chcete prehrať označte tlačidlom UP/DOWN
a potom stlačte tlačidlo OK.
Voľbu súboru zvolíte tak, že označíte požadovaný súbor
a stlačíte ČERVENÉ tlačidlo. Tlačidlom OK zvolené
súbory spustíte.
Použiť môžete rovnaké funkcie „Zvoliť zariadenie“,
„Triedenie“ a „Možnosti súboru“, ako pri nahratých
súboroch.
3.3
Hudba
Do ponuky hudby je možné prejsť po stlačení tlačidla
ŠÍPKY VPRAVO v importovaných súboroch.
Tlačidlom RECALL môžete ovládať funkcie náhodného
a opakovaného prehrávania hudby.
Použiť môžete rovnaké funkcie „Zvoliť zariadenie“,
„Triedenie“ a „Možnosti súboru“, ako pri nahratých
súboroch.
3.4 Obrazové súbory
Do ponuky obrázkov a fotografií je možné prejsť po stlačení tlačidla ŠÍPKY VPRAVO v režime
hudby.
Prezentácia obrazových súborov sa spúšťa ČERVENÝM
tlačidlom alebo tlačidlom OK. Prezentáciu zastavíte
tlačidlom EXIT.
- ČERVENÉ tlačidlo: Automatická prezentácia
- Tlačidlo OK: Ručne ovládaná prezentácia
ZELENÝM tlačidlom sa nastavuje Čas posunu,
Opakovanie, Titul a Zmena.
Použiť môžete rovnaké funkcie „Zvoliť zariadenie“, „Triedenie“ a „Možnosti súboru“, ako
pri nahratých súboroch.
29
4. Záložka
Keď sa zobrazí panel prehrávania, bod prehrávania môžete presunúť na ľubovoľné miesto
a označiť si ho ČERVENÝM tlačidlom. Záložky sú na prehrávacom paneli označené zelenou
čiarou. Tiež môžete ČERVENÝM tlačidlom aktivovať panel prehrávania a záložky si upraviť.
Keď je panel prehrávania zobrazený, medzi jednotlivými záložkami je možné preskakovať
ZELENÝM tlačidlom.
•
Ak chcete záložku vymazať, ZELENÝM tlačidlom prejdite na danú záložku a ČERVENÝM
tlačidlom ju vymažete.
5. Režim rýchlosti prehrávania
Používateľ môže zmeniť rýchlosť rýchleho prehrávania dopredu pomocou tlačidla FF (rýchle
prehrávanie dopredu). Stlačte tlačidlo FF, ak chcete
zvýšiť rýchlosť na 2x, 4x, 6x alebo 8x. Ak znovu
stlačíte tlačidlo FF, keď bude v režime 8x, prehrávanie
sa vráti k štandardnej rýchlosti.
Tiež môžete zmeniť rýchlosť posúvania dozadu
pomocou tlačidla POSÚVANIE DOZADU. Stlačte
tlačidlo POSÚVANIA DOZADU, ak chcete zmeniť
rýchlosť na 2x, 4x, 6x alebo 8x. Ak znovu stlačíte
tlačidlo POSÚVANIA DOZADU v režime 8x, prehrávanie sa vráti k normálnej rýchlosti.
Ak chcete pozastaviť vopred nahratú udalosť, môžete to urobiť pomocou tlačidla PAUZY. Znovu
stlačte tlačidlo PAUZY, čím sa obnoví prehrávanie nahratej udalosti.
30
Prehľad ponuky
Hlavná ponuka
1. Správca pamäte
2. Nastavenia časovača
3. Správca zoznamu kanálov
Systémové nástroje
4. Prenos údajov
1. Nastavenia nahrávania
2. Rodičovská kontrola
3. Nastavenie zobrazenia
4. Nastavenie času
5. Nastavenie jazykov
Nastavenia
6. Nastavenie A/V výstupu
1. Nastavenie taniera
2. Nastavenie polohy
3. Vyhľadávanie kanálov
4. Nastavenie siete
5. Obnova systému
Inštalácia
6. Informácie o systéme
1. Kalkulačka
2. Kalendár
3. Internetový prehliadač
4. Free TV+
Pomocné programy
1. Stav CA
2. Pošta a oznamy
3. Aktualizácia OTA softvéru
4. Klasifikácia programov pre
Stav CA IRDETO
dospelých
31
Hlavná ponuka v sprievodcovi
Ak chcete zobraziť ponuku, kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo MENU.
Pomocou tlačidiel SO ŠÍPKAMI môžete vybrať subponuky.
Zvolená subponuka bude zvýraznená. Po výbere (zvýraznení)
subponuky, do ktorej chcete získať prístup, stlačte tlačidlo OK. Ak sa
chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo MENU. A ak
chcete ponuku zatvoriť, stlačte tlačidlo EXIT.
1. Systémové nástroje
1.1 Správca pamäte
Položky v tejto ponuke vám umožnia prístup a ovládanie
pamäťových zariadení.
Aktuálne zariadenie: Pomocou tlačidiel SO ŠÍPKAMI/OK
vyberte pamäťové zariadenie, ku ktorému chcete získať prístup.
Stav: Teraz budete vidieť informácie o aktuálne pripojených
zariadeniach, napr. „namontovaný“, „nedostupný“.
Systém súborov: Zobrazuje systém súborov na aktuálnom
zariadení. Môžete si tiež vybrať požadovaný systém súborov, ktorý
budete potrebovať pri formátovaní daného zariadenia.
POZNÁMKA: Odporúčaným systémom súborov pre formátovanie je NTFS, ktorý
rozpoznáva aj systém Windows.
Spolu: Zobrazí celkovú veľkosť aktuálneho zariadenia.
Voľné: Zobrazí voľné miesto na aktuálnom zariadení.
Formát: Ak stlačíte tlačidlo OK, pretože chcete formátovať aktuálne zariadenie, toto zariadenie
sa bude formátovať pomocou vyššie spomenutého systému súborov.
POZNÁMKA: Ak je systém súborov „neznámy“, zariadenie sa bude formátovať pomocou NTFS.
Kontrola pamäte: Skontroluje sa aktuálne pripojené zariadenie.
Zoznam prehrávania: Stlačením tlačidla OK sa presuniete priamo do ponuky Zoznam
prehrávania.
32
1.2 Nastavenia časovača
Zadajte nový čas alebo upravte už existujúci čas v časovači.
Pridanie nového času do časovača: Stlačte ZELENÉ
tlačidlo. Zobrazí sa pop-up okno pre úpravu časovača.
V ňom môžete nastaviť konkrétny dátum a čas
spustenia, trvanie a kanál. A tiež si tu môžete vybrať
jeden z režimov časovača, ako je Raz, Denne alebo
Týždenne.
Môžete si tiež vybrať typ prevádzky
časovača, ako je Nahrávanie alebo Prehrávanie.
- Ak si vyberiete Nahrávanie, v danom čase sa spustí nahrávanie.
- Ak si vyberiete Prehrávanie, zariadenie sa prepne a naladí na kanál, ktorý chcete pozerať.
- Ak nastavíte potvrdzovaciu správu budíka na Zap., táto správa sa aktivuje. Alebo si vyberte
možnosť Vypnúť, čím sa deaktivuje.
Úprava existujúceho času v časovači: Vyberte čas v časovači, ktorý chcete upraviť a potom
stlačte tlačidlo OK.
Vymazanie existujúceho času v časovači: Vyberte
čas v časovači, ktorý chcete vymazať a potom stlačte
ČERVENÉ tlačidlo.
Ak stlačíte ŽLTÉ tlačidlo, dostanete sa do kalendára.
Stlačte MODRÉ tlačidlo, ak chcete vymazať všetky
udalosti.
POZNÁMKA: Ak si rezervujete jednu alebo viacero udalostí v EPG ponuke,
rezervované udalosti sa automaticky pridajú k nastaveniam časovača.
1.3 Správca zoznamu kanálov
Ak stlačíte tlačidlo OK, zobrazí sa ponuka správcu zoznamov kanálov.
Ak chcete vybrať režim úprav, stlačte MODRÉ tlačidlo.
Uzamknutie kanálov: Všetky zoznamy kanálov sa
zobrazujú v ľavej časti okna, v strede sa zobrazuje
zoznam kanálov, ktoré sa majú uzamknúť. Pomocou
tlačidiel SO ŠÍPKAMI a OK sa môžete presunúť na
vybraný kanál v strednom okne a tu ho môžete
uzamknúť. Kanály môžete presunúť aj späť zo strednej časti do ľavej, čím ich odomknete.
Presunutie kanálov: Všetky zoznamy kanálov sa
zobrazujú v ľavej časti okna, v strede sa zobrazuje
zoznam kanálov, ktoré sa majú presunúť. Presuňte
daný kanál do stredného okna pomocou tlačidiel SO
ŠÍPKAMI a OK, potom sa kanál zo stredného okna
presunie na iné miesto, ktoré si vyberiete v ľavom okne.
33
Vymazanie kanálov: Všetky zoznamy kanálov sa
zobrazujú v ľavej časti okna. Pomocou tlačidiel SO
ŠÍPKAMI a OK vyberte kanály, ktoré chcete vymazať
a presuňte ich do stredného okna. Potom stlačte
ZELENÉ tlačidlo a vybrané kanály sa vymažú.
Preskočenie kanálov: Všetky kanály sa zobrazujú
v ľavej časti okna, v strednom okne sa zobrazujú len tie
kanály, ktoré sa majú preskočiť. Pomocou tlačidiel SO
ŠÍPKAMI a OK môžete presunúť vybrané kanály
z ľavého okna do stredného, potom sa budú
preskakovať.
Nastavenie obľúbených kanálov: Pomocou tlačidiel SO ŠÍPKAMI a OK vyberte požadovanú
obľúbenú skupinu. Po výbere obľúbenej skupiny sa v ľavom okne zobrazia všetky zoznamy
kanálov a v strednom okne sa zobrazia len vybrané
kanály z vybranej obľúbenej skupiny. Pomocou tlačidiel
SO ŠÍPKAMI a OK môžete do obľúbenej skupiny
PRIDÁVAŤ požadované kanály alebo ich môžete
z obľúbenej skupiny VYMAZAŤ.
Názov obľúbenej
skupiny môžete upraviť pomocou ZELENÉHO tlačidla.
Stlačením ZELENÉHO tlačidla prejdete k možnosti
výberu obľúbenej skupiny. V tomto režime si môžete
vybrať možnosti Uzamknúť skupinu / Upraviť názov skupiny / Pridať skupinu / Vymazať
skupinu.
Úprava kanálov: Všetky názvy kanálov sa zobrazujú
v ľavej časti okna.
Posuňte zvýraznenú lištu na kanál, ktorého názov
chcete upraviť a potom stlačte tlačidlo OK, čím sa
dostanete do ponuky úpravy kanálov. Potom presuňte
zvýraznenú lištu na to miesto, ktoré chcete upraviť.
Upraviť môžete názov kanála, typ sledu videí, video
PID, typ sledu zvuku, zvukové PID, PCR PID.
34
1.4 Prenos údajov
Keď prebieha prenos údajov, predný USB port je
nastavený ako predvolený slot zariadenia. Ale ak sa do
predného USB slotu nepripojí žiadne USB zariadenie,
potom sa pre prenos údajov nastaví zadný USB port.
POZNÁMKA: Ak sa do USB portov (predného alebo
zadného) nepripojí žiadne USB jednotka, potom daná
položka v ponuke nebude k dispozícii.
Prenos všetkých systémových údajov na USB pamäťové zariadenie: Ak budete v
budúcnosti chcieť preniesť a tiež použiť parametre OBIDVOCH aktuálnych systémov a servisné
údaje, táto ponuka vám umožní uložiť všetky údaje na Vaše USB zariadenie. Ak stlačíte tlačidlo
OK, všetky aktuálne údaje sa uložia na externé USB pamäťové zariadenie.
Prenos servisných údajov na USB pamäťové zariadenie: Ak v budúcnosti chcete preniesť
a použiť LEN servisné údaje, táto ponuka vám umožní uloženie aktuálnych servisných údajov.
Ak stlačíte tlačidlo OK, aktuálne servisné údaje sa uložia na Vaše externé USB pamäťové
zariadenie. Servisné údaje pre uložený súbor si môžete prezrieť a upravovať v počítači
s vhodným editorom (DrEdit).
Prevzatie údajov z USB pamäťového zariadenia: Táto ponuka Vám umožní preberať uložené
údaje z externého USB pamäťového zariadenia do Vášho STB (set-top-boxu). Stlačením
tlačidla OK dané údaje prevezmete.
35
2.
Užívateľské nastavenia
2.1 Nastavenia nahrávania
Potvrdzovacia správa budíka: ZAPNITE túto správu
budíka, ak chcete zobraziť výstražnú vyskakovaciu
správu pri rezervovanej udalosti nahrávania.
Výstražná správa sa zobrazí 3 minúty pred začatím
rezervovanej udalosti nahrávania.
Správa o zastavení nahrávania:
- Nastavte na Zap.: Keď počas nahrávania stlačíte
tlačidlo ZASTAVENIA, zobrazí sa potvrdzovacie
okno.
- Nastavte na Vyp.: Keď počas nahrávania stlačíte tlačidlo ZASTAVENIA, STB okamžite
zastaví nahrávanie bez toho, aby si vyžiadal dodatočné potvrdenie od používateľa.
Čas navyše pri nahrávaní – pred (spustením) a po (dokončení):
- Pred spustením / po dokončení nahrávania môžete pridať k naplánovaným udalostiam
nahrávania čas navyše (1 min./2 min./3 min./4 min./5 min./10 min./15 min./vyp.). Ak ste
čas navyše pri nahrávaní nastavili pomocou tlačidiel SO ŠÍPKAMI a OK, k naplánovanej
udalosti nahrávania sa pridá dodatočný čas nahrávania pred začatím a po ukončení
nahrávania.
Táto možnosť funguje len pri udalostiach v reálnom čase. Ale keď si
naplánujete nahrávanie z kanála v ponuke nastavení časovača, táto možnosť na to nebude
mať vplyv.
Spustenie funkcie Time-Shift: Môžete si vybrať funkciu Time-Shift.
- Automaticky: Funkcia Time-Shift sa aktivuje automaticky.
- Vyp.: Funkcia Time-Shift bude deaktivovaná.
- Ručne: Funkcia Time-Shift sa aktivuje, keď stlačíte tlačidlo Pauzy.
Trvanie funkcie Time-Shift: Trvanie funkcie Time-Shift môžete nastaviť na 30-minútové
intervaly. (Vyp./30 min./60 min./90 min./120 min.) Toto trvanie definuje maximálnu časovú
dĺžku funkcie Time-Shift, pokiaľ bude dostatok miest na pamäťovom zariadení.
Preskočenie polohy prehrávania: Keď použijete tlačidlo SO ŠÍPKAMI DOĽAVA/DOPRAVA
na posúvanie dozadu/dopredu na lište s časom nahrávania, budete si môcť vybrať časové
intervaly. (10 sek./30 sek./1 min./2 min./4 min./10 min./Automaticky)
Číselná funkcia prehrávania: Tento výber funkcie definuje typ činnosti ČÍSELNÝCH tlačidiel
na Vašej jednotke diaľkového ovládania, pričom sa na obrazovke zobrazí lišta prehrávania.
- Funkcia Commercial Skip: Keď stlačíte ČÍSELNÉ tlačidlá (1 – 9), video sa posunie dopredu
podľa toho, aké ČÍSELNÉ tlačidlo stlačíte. Napr. ak stlačíte 1, video sa posunie o 1 min.
dopredu, ak stlačíte 5, video sa z aktuálnej polohy posunie o 5 min. dopredu. Keď stlačíte 0,
video sa vráti o 1 min. dozadu.
- Percentuálny posun: Keď stlačíte ČÍSELNÉ tlačidlá, video sa posunie do polohy, ktorá je
vyjadrená v % pomocou číselných tlačidiel. Napr. ak stlačíte 10, posuniete sa do 10 % polohy
v rámci celej dĺžky videa. Ak stlačíte 99, posuniete sa na koniec nahratého videa.
Zariadenie Time-Shift: Môžete si vybrať zariadenie Time-Shift, ktoré chcete použiť.
- USB1 (predný), USB2 (zadný), sieťové zariadenie.
Nahrávacie zariadenie: Môžete si vybrať zariadenie nahrávacie zariadenie, ktoré chcete
použiť.
- USB1 (predný), USB2 (zadný), sieťové zariadenie.
36
2.2 Rodičovská kontrola
Prístup používateľa ku kanálom a k programov je možné
ovládať pomocou 4-miestneho tajného číselného kódu, ktorý
definuje sám používateľ. Vždy, keď budete chcieť získať
prístup do ponuky rodičovskej kontroly, zobrazí sa pop-up
okno, do ktorého je potrebné zadať PIN kód. (V prípade
potreby ho môžete zmeniť.)
POZNÁMKA: Predvolený PIN kód je 0000.
Obmedzenie: Nastavte programy pre dospelých vo zvýraznenej klasifikácii rodičovského
zámku. Rodičovská úroveň je daná číslom, ktorý udáva vek.
Zmena PIN kódu: Ak chcete zmeniť PIN kód, zadajte nový
PIN kód pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel. Znovu zadajte
nový PIN kód, aby sa mohol overiť.
Systém: Nastavte prístupové práva pre systémovú ponuku.
Inštalácia: Nastavte prístupové práva pre ponuku
inštalácie.
Konfigurácia: Nastavte prístupové práva pre ponuku
konfigurácie.
Úprava kanálov: Nastavte prístupové práva pre ponuku úprav.
2.3 Nastavenie zobrazenia
Poloha
informačného
okna:
Nastavte
polohu
informačného okna.
Čas zobrazenia informačného okna: Nastavte, ako dlho
sa má zobrazovať informačné okno na obrazovke po
zmene kanálov.
Typ udalosti v informačnom okne: Nastavte typ udalosti,
ktorá sa zobrazí v ľavej spodnej časti informačného okna.
- Súčasná udalosť s časom:
Zobrazí sa názov súčasnej udalosti s časom. (predvolené)
- Súčasná a nasledujúca udalosť:
Zobrazí sa názov súčasnej a nasledujúcej udalosti.
Čas zobrazenie lišty hlasitosti: Nastavte, ako dlho sa má zobrazovať lišta hlasitosti na
obrazovke po zmene hlasitosti zvuku.
EPG časová škála: Časovú škálu môžete nastaviť v hodinách a táto sa potom zobrazí pre daný
program v EPG okne.
Režim vymazávania: Režim vymazávania môžete nastaviť nasledovne (režim vymazávania sa
používa pri zmene kanálov):
- čierna obrazovka: Pri zmene kanálov sa zobrazí čierna obrazovka.
- Pozastavenie: Pri zmene kanálov sa zobrazí posledný statický obraz.
Jednoduchý zoznam kanálov: Ak chcete nastaviť jeden zoznam kanálov, nastavte Zap. alebo
Vyp.
- Zap.: Stlačte TLAČIDLO SO ŠÍPKOU HORE/DOLE a keď budete pozerať televízor, zobrazí
sa jednoduchý zoznam kanálov.
- Vyp.: Ak nastavíte Vyp., budete sa v zozname kanálov posúvať hore/dole pomocou tlačidla
SO ŠÍPKOU HORE/DOLE.
Čas rozsvietenia prednej LED kontrolky: Môžete nastaviť čas rozsvietenia prednej LED
kontrolky.
Jas prednej LED kontrolky: Jas prednej LED kontrolky môžete nastaviť v 4 krokoch. Ak túto
možnosť nastavíte na Vyp., rozsvietenie LED kontrolky bude vypnuté.
37
2.4 Nastavenie času
Nastavenie času: Ak chcete nastaviť aktuálny čas,
môžete použiť dva režimy: automatický alebo ručný.
Miestne vyrovnanie: Nastavte hodnotu vyrovnania na
základe štandardných informácii o aktuálnej oblasti
kanála.
Šetrenie denným svetlom: Ak chcete využiť šetrenie
denným svetlom, vyberte počítadlo pomocou tlačidiel SO
ŠÍPKAMI.
Režim hodín: Vyberte si typ zobrazovania hodín (12 hodín alebo 24 hodín) pomocou tlačidiel
SO ŠÍPKAMI.
Režim budenia: Zadajte čas, keď sa má prijímač automaticky ZAPNÚŤ. Môžete si vybrať jeden
z režimov budenia – Vyp., Raz, Denne alebo Týždenne.
- Dátum budenia: Vyberte dátum, kedy sa má STB (set-top-box) zapnúť. Stlačením tlačidla
OK sa zobrazí kalendár.
- Dni budenia: Vyberte deň v týždni, kedy sa má STB (set-top-box) zapnúť.
- Čas budenia: Zadajte čas budenia STB (set-top-box) pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel.
- Kanál budenia: Vyberte kanál, pri ktorom sa má STB (set-top-box) zapnúť. Stlačením tlačidla
OK sa zobrazí zoznam kanálov.
Režim spánku: Zadajte čas, kedy sa má prijímač automaticky VYPNÚŤ a prejsť do
pohotovostného režimu. Môžete si vybrať jeden z režimov budenia – Vyp., Raz, Denne alebo
Týždenne.
- Dátum spánku: Vyberte dátum, kedy sa má STB (set-top box) vypnúť. Stlačením tlačidla OK
sa zobrazí kalendár.
- Dni spánku: Vyberte deň v týždni, kedy sa má STB (set-top box) vypnúť.
- Čas spánku: Zadajte čas vypnutia STB (set-top-box) pomocou ČÍSELNÝCH tlačidiel.
2.5 Nastavenie jazykov
Jazyk ponuky: Vyberte požadovaný jazyk ponuky pomocou tlačidiel SO ŠÍPKAMI.
POZNÁMKA: Jazyk ponuky a prevádzkové jazyky môžete
meniť v závislosti od krajiny, kde sa zariadenie predalo.
Dostupné
jazyky
sú
predmetom
zmeny
bez
predchádzajúceho upozornenia.
Jazyk zvuku: Vyberte predvolený jazyk zvuku, ktorý
zaznie pri zmene kanálov. Ak nie je k dispozícii žiadny
iný jazyk, potom sa automaticky vyberie predvolený
jazyk.
Jazyk titulkov: Vyberte predvolený jazyk titulkov, ktorý sa použije pri zmene kanálov.
Jazyk teletextu: Vyberte predvolený jazyk pre teletext.
Súbor s typmi používateľského písma: Vyberte typ písma, ktorý chcete používať.
POZNÁMKA: Ak chcete zobraziť a používať používateľské písmo, nainštalujte si potrebný
súbor s typmi písma (*.ttf) do adresára (priečinku) /Var/Font vo vašom počítači, ktorý je
sieťovo pripojený k prijímaču (STB – set-top-box. Potom stlačte ĽAVÉ/PRAVÉ tlačidlo,
vyberte
typ
písma
a
stlačte
tlačidlo
OK.
38
2.6 Nastavenie A/V výstupu
Typ televízora: Vyberte typy televízorov. (PAL/NTSC/Auto) V automatickom režime sa STB
(set-top box) automaticky zvolí pre NTSC alebo PAL v závislosti od kanála, ktorý sa práve
prehráva.
Pomer strán televízora: Vyberte pomer strán
televízora, ktorý je pripojený k STB (set-top-box)
(4:3/16:9). Túto ponuku musíte nastaviť ešte pred
výberom formátu zobrazovania.
Rozlíšenie
zobrazenia:
Vyberte
rozlíšenie
zobrazovania na obrazovke pomocou tlačidiel SO
ŠÍPKAMI alebo OK. Rozlíšenie môžete zmeniť aj pomocou tlačidla Resolution na diaľkovom
ovládaní. Vždy, keď stlačíte tlačidlo Resolution, rozlíšenie sa bude meniť v nasledujúcom
poradí: 576i > 576p > 720p > 1080i > 1080p.
POZNÁMKA: Nezabúdajte, že váš televízor možno nebude zobrazovať obraz v závislosti od rozlíšenia
zobrazenia nastaveného vaším STB (set-top box) a tiež ak je nastavený na PAL, keď je potrebné NTSC a
naopak. Ak nastavíte rozlíšenie zobrazenia na HD (viac ako 576p), váš televízor nemôže zobraziť nič, keď je
pripojený do kompozitného video výstupu na STB (set-top box). V prípade HDMI váš televízor bude zobrazovať
obraz pre všetky rozlíšenia nastavené v STB (set-top box). Ale je tiež možné, že váš televízor nebude zobrazovať
obraz s rozlíšením 576i, pretože niektoré HDTV nepodporujú rozlíšenie 576i.
Formát zobrazenia: Ak je váš televízor nastavený v pomere 4:3, môžete si vybrať Letterbox
alebo Pan&Scan. Ak je váš televízor nastavený v pomere 16:9, môžete si vybrať Pillar box
alebo Full Screen.
- Formát zobrazenia 16:9 pri 4:3 Letterbox: Budete vidieť celú obrazovku 16:9, ale na
vrchnom a spodnom okraji vašej televíznej obrazovky sa budú zobrazovať čierne vodorovné
pásy.
Pan&Scan : Obraz sa zobrazí celý v pomere 4:3, ale ľavá a pravá časť obrazu sa nezobrazí.
- Formát zobrazenia 4:3 pri 16:9 Pillar Box: Budete vidieť celú obrazovku 4:3, ale na ľavej
a pravej strane televíznej obrazovky sa budú zobrazovať čierne zvislé pásy. 4:3
Full Screen : Obraz sa zobrazí celý v pomere 16:9, ale ľavá a pravá strana pôvodného
obrazu sa zobrazí tak, že sa obrazovka rozšíri zľava a sprava.
Z dôvodu umelého rozšírenia bude televízny obraz zdeformovaný.
Režim video výstupu: V závislosti od rozlíšenia zobrazenia si môžete vybrať režim video
výstupu.
- V prípade, že máte viac ako 576 p (HD): RGB výstup sa automaticky deaktivuje.
HDMI Dolby Digital: Pri HDMI výstupe nastavte režim Dolby Digital na Zap. alebo Vyp.
Dolby Digital Default: Nastavte režim Dolby Digital Default na Zap. alebo Vyp. Ak nastavíte
režim na Zap., Dolby zvuk sa bude prehrávať pri kanáloch, ktorí Dolby zvuk podporujú.
Režim zvuku: Nastavte režim zvuku medzi RCA konektorom, optickým SPDIF a HDMI
(stereo/mono/vľavo/vpravo).
šetrenie energiou v pohotovostnom režime:
- Zap.: V pohotovostnom režime sa v prednom okne zobrazujú hodiny vedľa pohotovostnej
červenej LED kontrolky.
- Vyp.: V pohotovostnom režime sa v prednom okne zobrazuje len pohotovostná červená LED
kontrolka.
Oneskorenie synchronizácie zvuku: Slúži na nastavenie synchronizácie zvuku. Môžete ju
nastaviť od 0 ms do 400 ms.
39
3. Inštalácia
3.1
Nastavenie taniera
Zvoľte nastavenia satelitu/antény a LNB pre vyhľadávanie
služby. Hodnoty, nastavené v tejto ponuke, budú
k dispozícii pre výber v iných ponukách vyhľadávania
služieb.
Satelit: Zvoľte satelit, ktorý chcete nechať vyhľadať.
- Satelit vyberiete tlačidlom ŠÍPKY VĽAVO/VPRAVO.
- Ak stlačíte tlačidlo OK, zobrazí sa celý zoznam
satelitov.
- Zvoľte názov satelitu, ktorý chcete vyhľadať.
- Ak sa názov požadovaného satelitu v zozname nenachádza, zvoľte Definované používateľom.
Frekvencia: Zvoľte frekvenciu satelitu, ktorú chcete použiť na kontrolu signálu.
Napájanie LNB: Pre napájanie LNB zvoľte zapnúť alebo vypnúť.
Typ LNB: Zvoľte typ LNB.
Frekvencia LNB: Zvoľte frekvenciu lokálneho oscilátora (L.O.), špecifikovaného pre použitý LNB.
- Frekvenciu LNB vyberiete tlačidlami ŠÍPOK VĽAVO/VPRAVO.
- Ak sa požadovaná frekvencia LNB v zozname nenachádza, zadajte ju ručne prostredníctvom
ČÍSELNÝCH tlačidiel.
- Keď zvolíte Univerzálny typ LNB, typ 9750 aj 10600 budú podporované súčasne. Potom sa
nastavenie LNB 22KHz vypne.
LNB 22KHz : Keď používate samostatný koaxiálny 22 KHz tónový spínací modul, zapnutím alebo
vypnutím 22 KHz tónového spínača zvoľte požadovaný vstup tónového spínača.
Spínač DiSEqC: Ak použijete spínač DiSEqC 1.0 alebo DiSEqC 1.1, zvoľte jeden zo vstupov
DiSEqC.
Vyhľadávanie služby: Tlačidlom OK sa presúva do ponuky vyhľadávania
3.2 Nastavenie pozicionéra
Satelit: Zvoľte satelit, ktorý chcete nechať vyhľadať
pre službu.
- Satelit vyberiete tlačidlom ŠÍPKY VĽAVO/VPRAVO.
- Ak stlačíte tlačidlo OK, zobrazí sa kompletný
zoznam satelitov.
- Zvoľte požadovaný názov satelitu.
- Ak sa názov požadovaného satelitu v zozname
nenachádza, zvoľte Definované používateľom.
Frekvencia: Zvoľte frekvenciu satelitu, ktorú chcete
použiť na kontrolu signálu.
Pozicionér: Zvoľte pozicionér:
- Žiadne: (Žiadny pozicionér)
- Použitie DiSEqC 1.2 :
Posun: Parabola sa posúva tlačidlom
VĽAVO/VPRAVO.
Jemný posun: Jemnejšie sa parabola posúva
tlačidlom ŠÍPKY VĽAVO/VPRAVO.
Krok: Kroky posunu pozicionéru sa nastavujú ako 1,
2, 3, 4.
Príkaz pozicionéru: Rôzne príkazy pozicionéru
možno použiť po stlačení tlačidla OK. Dostupné
40
príkazy pozicionéru sa potom zobrazia.
41
- Použitie USALS :
Zemepisná dĺžka taniera: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte polohu zemepisnej dĺžky antény.
Zemepisná šírka taniera: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte zemepisnú šírku.
Prejsť na: Tlačidlom OK sa tanier otáča do požadovanej polohy antény.
Príkaz pozicionéru: Rôzne príkazy pozicionéru možno použiť po stlačení tlačidla OK.
Dostupné príkazy pozicionéru sa potom zobrazia.
Nastavenie paraboly: Tlačidlom OK sa prejde priamo do ponuky nastavenia paraboly.
Vyhľadávanie služby: Tlačidlom OK sa prejde priamo do ponuky vyhľadávania služby.
3.3 Vyhľadávanie služby
Režim automatického vyhľadávania:
- Satelit: Tlačidlom OK sa volí cieľový satelit, ktorý sa
má prehľadať.
- Typ vyhľadávania: Zvoľte typ vyhľadávania.
- Vyhľadávanie siete: Zvoliť môžete Vypnúť alebo
Zapnúť. Keď zvolíte „Zapnúť“, viac transpondérov
môžete nájsť prostredníctvom domácej siete. Keďže
vyhľadávanie súvisí s NIT, ak sú prítomné informácie
o frekvencii iného transpondéra, okrem transpondéra,
ktorý zadal používateľ, sa prehľadáva aj iný transpondér.
- Časová kalibrácia: Z každej časovej kalibrácie môžete zvoliť „Jednoduchú“ (Simple), „Úplnú“
(Full) a TDT (Time Data Table - Tabuľka časových dát).
- Nastavenie taniera: Tlačidlom OK sa prejde priamo do ponuky Nastavenia taniera.
- Nastavenie pozicionéru: Tlačidlom OK sa prejde priamo do ponuky Nastavenia pozicionéru.
- Spustenie vyhľadávania: Vyhľadávanie sa spúšťa tlačidlom OK.
Režim manuálneho vyhľadávania:
- Satelit: Tlačidlom OK sa volí cieľový satelit, ktorý sa
má prehľadať.
- Frekvencia: Frekvenciu, ktorá sa má vyhľadať, vyberte
zo zoznamu.
- Prenosová rýchlosť: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte
prenosovú rýchlosť.
- Polarita: Zvoľte polaritu: (Vertikálna/Horizontálna)
- Typ vyhľadávania: Zvoľte typ vyhľadávania.
- Vyhľadávanie siete: Zvoliť môžete Vypnúť alebo Zapnúť. Keď zvolíte „Zapnúť“, viac
transpondérov môžete nájsť prostredníctvom domácej siete. Keďže vyhľadávanie súvisí s NIT,
ak sú prítomné informácie o frekvencii iného transpondéra, okrem transpondéra, ktorý zadal
používateľ, sa prehľadáva aj iný transpondér.
- Nastavenie paraboly: Tlačidlom OK sa prejde priamo do ponuky Nastavenia taniera.
- Prenos: Zvoliť môžete „DVB“ a „DVB-S2“
- Spustenie vyhľadávania: Vyhľadávanie sa spúšťa tlačidlom OK
Režim vyhľadávania „na slepo“:
- Satelit: Tlačidlom OK je možné zvoliť viacero
satelitov.
- Frekvencia: Pri nastavení Auto sa prehľadajú všetky
frekvencie, pri nastavení Manual sa vyhľadá iba
požadovaná frekvencia.
Zvoľte
polaritu:
(Všetky
- Polarita:
polarity/Vertikálna/Horizontálna)
- Typ vyhľadávania: Zvoľte typ vyhľadávania.
- Nastavenie taniera: Tlačidlom OK sa prejde priamo do ponuky Nastavenia taniera.
- Spustenie vyhľadávania: Vyhľadávanie sa spúšťa tlačidlom OK.
42
Režim pokročilého vyhľadávania:
- Satelit: Tlačidlom OK sa volí cieľový satelit, ktorý sa má prehľadať.
- Frekvencia: Frekvenciu, ktorá sa má vyhľadať, vyberte
zo zoznamu.
- Prenosová rýchlosť: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte
prenosovú rýchlosť.
- Polarita: Zvoľte polaritu: (Vertikálna/Horizontálna)
- Video PID: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte video PID.
- Audio PID: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte audio PID.
- PCR PID: ČÍSELNÝMI tlačidlami zadajte PCR PID.
- Prenos: Zvoliť môžete „DVB“ a „DVB-S2“
- Spustenie vyhľadávania: Vyhľadávanie sa spúšťa tlačidlom OK.
3.4 Nastavenie siete
Aby bolo možné použiť sieť pripojenú k STB
eternetovému portu, je nutné pripraviť nastavenia siete
STB. Keď sa STB a počítač spoja cez sieť, k súborom STB
je možný prístup prostredníctvom úložného zariadenia,
ako je napr. USB kľúč.
POZNÁMKA:
Ak
používate
DHCP
funkciu
smerovača, sieť môžete nakonfigurovať
jednoducho.
DHCP: Celú konfiguráciu je zo smerovača možné získať voľbou Zap./Vyp. pre DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol).
- Ak zvolíte „Zap.“: Konfiguráciu získate zo siete a tá sa nastaví automaticky. V takomto
prípade sa zvyšné položky (IP adresa, maska podsiete, brána, prvý DNS, druhý DNS)
nastavia automaticky a nemusíte ich konfigurovať ručne.
- Ak zvolíte „Vyp.“: IP adresu aj s nasledovnými dátami musíte zadať ručne.
- IP adresa, maska podsiete, brána, prvý DNS, druhý DNS: Adresa sa zadáva tlačidlom OK,
ČÍSELNÝMI tlačidlami a tlačidlami VĽAVO/VPRAVO. Tlačidlom NADOL môžete prejsť na
ďalšiu položku masky podsiete a ďalšie položky nakonfigurovať rovnakým spôsobom.
Proxy Server : Umožňuje nepriamy prístup k zablokovaným stránkam (sprostredkovane).
POZNÁMKA: Nepriamy spôsob prístupu môže spôsobiť spomalenie alebo poruchy sťahovania
dát.
Adresa MAC: Zobrazí sa adresa MAC eternetového rozhrania STB a pevné priradenie jedinečné
pre každú STB.
Ovládanie súborov cez sieť a váš počítač:
- IP adresu siete STB skontrolujte v ponuke nastavenia
siete.
- Po zadaní IP adresy (napr. \\168.158.10.146\storage) do
adresného riadku prehliadača stlačte na počítači tlačidlo
Enter.
- V priečinku pre ukladanie uvidíte názov priečinka pre
USB1 a USB2.
- USB1: Úložné zariadenie predného USB
- USB2: Úložné zariadenie zadného USB
- Prostredníctvom prehliadača budete môcť prenášať dáta medzi počítačom a STB.
43
44
Dynamické nastavenia (Červený kláves)
- Nastavenia DDNS v tejto ponuke môžete vykonať
stlačením ČERVENÉHO tlačidla.
- Podrobnosti ohľadom nastavenia DDNS konzultujte
prosím so svojim miestnym poskytovateľom služieb
DDNS.
Bezdrôtovú sieť LAN je možné podporiť pripojením
modulu USB to Wi-Fi (nie je súčasťou)
- Stlačením MODRÉHO tlačidlo môžete automaticky
vyhľadať a vykonať nastavenia pre AP.
- Podrobnosti o nastaveniach bezdrôtového pripojenia
Wi-Fi nájdete v samostatnej príručke pre AP.
POZNÁMKA: Rýchlosť bezdrôtovej siete LAN je
pomalšia, než káblovej. Kopírovanie
a/alebo presun súborov môže preto trvať
dlhšie.
POZNÁMKA: Nevyhnutne sa preto podporujú iba niektoré typy modulov bezdrôtového
pripojenia LAN. PRED zakúpením si preto PREVERTE, či typ, ktorý si chcete kúpiť,
je kompatibilný / podporovaný.
V súčasnosti podporované typy sú: Série RT73, RT3070 a RT2870.
3.5 Obnova systému
Obnova systému na výrobné prednastavenia: Výrobné nastavenia obnovte v prípade, že
používateľ narazil na nejaké problémy po zmene nových parametrov dát služby a iných
parametrov, ktoré môžu byť chybné. Tlačidlom OK sa
vymažú všetky služby a obnovia sa predvolené
nastavenia.
Vynulovanie konfiguračných údajov: Zachovajú sa
dáta služby a konfiguračné dáta sa vynulujú.
Vynulovanie údajov služby: Zachovajú sa konfiguračné
dáta a dáta služby sa vynulujú.
Obnova systému do úložnej pozície: Obnovia sa
hodnoty ukladania vrátane dát služby a systémových parametrov. Stlačením tlačidla OK sa
všetky dáta vynulujú.
Uloženie systémových dát: Ak budete chcieť systémové parametre a dáta služby použiť v
budúcnosti, táto ponuka vám umožní súčasný stav uložiť. Súčasný stav uložíte tlačidlom OK.
Vymazať úložnú pozíciu: Vymažú sa uložené systémové dáta.
3.6 Informácie o systéme
Táto ponuka zobrazuje všeobecné informácie o verzii hardvéru a softvéru prijímača.
45
4. Doplnkové aplikácie
4.1 Kalkulačka
Ak chcete použiť kalkulačku, zvýraznite ju a stlačte tlačidlo
OK.
4.2 Kalendár
Ak chcete zobraziť kalendár, zvýraznite ho a stlačte
tlačidlo OK. Dátum sa volí tlačidlami ŠÍPOK. Tlačidlami
PAGE
UP/DOWN
sa
zobrazujú
predchádzajúce/nasledujúce mesiace kalendára.
4.3 Webový prehliadač
Obsahuje špeciálnu funkciu WebZeal, ktorá umožňuje
prehliadanie internetových stránok.
Prevedenie WebZeal cez USB pamäťovú jednotku
Na USB jednotke musí byť WebZeal súbor.
Názov súboru : ‘WebZeal-201xxxxx.mnt’.
Pripojte USB jednotku k prijímaču a potom zvoľte Menu
> Systémové nástroje > Správa úložísk.
Nastav súčasnú jednotku na zdrojovú jednotku.
Nastav zdrojový súbor na WebZeal-201xxxxx.mnt
Stlačte pripojiť a potom zvoľte Menu > Doplnky >
WebZeal pre spustenie WebZeal.
POZNÁMKA: Ak používate súbor WebZeal so
zdrojovej jednotky, USB pamäťová jednotka nemôže používať súčasne PVR
funkcie a nahrávanie a časový posun (Time-Shift). Tieto funkcie je možné
použíať iba, ak funkcia WebZeal nie je aktívna.
WebZeal nastavenia
ČERVENÉ tlačidlo: Nastaví súčasnú webstráku ako
domovskú.
ZELENÉ tlačidlo: Umožňuje vložiť súčasnú stránku do
obľúbených.
ŽLTÉ/MODRÉ tlačidlo: Umožňuje zväčšenie a zmenšenie
stránky podľa potreby.
46
Tlačidlo MENU: Stlačenie tlačidla MENU zobrazí jednoduché internetové menu.
4.4 Free TV+
Čo je to bezplatná Free TV+?
- Bezplatná televízia TV+ je jedinečná funkcia, ktorá umožňuje prehrávať a tešiť sa
z BEZPLATNÉHO mediálneho obsahu, ako YouTube a iného bezplatného (ale prémiového)
obsahu z rôznych dokumentárnych a iných internetových stránok.
S našim HD prijímačom si teda môžete užívať sledovanie, ale aj preberanie rôzneho
bezplatného webového obsahu.
Požadované nastavenia
- Aby ste si svoju skvelú bezplatnú televíziu TV+ mohli užiť, skontrolujte si prosím nasledovné
podmienky.
- STB (Set-top-box) by mal byť pripojený eternetovým káblom s náležitými nastaveniami siete.
(Pozrite si prosím ponuku Nastavenia siete a jej inštrukcie na obsluhu).
- Vyžaduje sa úložné zariadenie USB alebo HDD
Režim
Pripojenie USB
alebo HDD
Poznámka
Použitie funkcie prehrávania si nevyžaduje pripojenie
žiadneho ďalšieho úložného zariadenia.
Prehrávanie
Nevyžaduje sa
Na ukladanie do vyrovnávacej pamäte počas prehrávania
obsahu sa použije interná pamäť Flash zariadenia STB.
Dostupný webový obsah je možné preberať na pripojené
úložné zariadenie USB alebo HDD.
Preberanie
Vyžaduje sa
Ak je k STB pripojených viac úložných zariadení súčasne,
preberané súbory sa budú ukladať automaticky na rýchlejšie
zariadenie s väčšou úložnou kapacitou.
POZNÁMKA
a) Problémy v prostredí siete: Počas sledovania služby YouTube môže dôjsť k takým
problémom, ako blikanie alebo zamrznutie obrazu. Takéto problémy sa môžu
vyskytnúť následkom oneskorovania a nekvalitného stavu siete zo strany vášho
poskytovateľa internetových služieb. Môže to spôsobiť aj znefunkčnenie STB. Vtedy
sa odporúča STB reštartovať vypnutím a opätovným zapnutím elektrického
napájania.
Ovládanie
Prehrávanie: Zvoľte si mediálny obsah, ktorý si chcete prehrať a stlačte tlačidlo OK.
Nastavenia (červené tlačidlo): Nastaviť môžete
kvalitu obrazu, čas vyhľadávania jednotky a možnosti
rodičovského zámku.
- Krajina: Oblasť dostupného obsahu, kde by ste chceli
pozerať, môžete zmeniť (táto možnosť je platná len
pre YouTube).
- Kvalita obrazu: Vysoká – Stredná - Nízka
- Čas
vyhľadávania
jednotky:
Časový
interval
47
vyhľadávania dopredu a dozadu môžete nastaviť na 10 / 20 / 30 / 60 sekúnd.
- Rodičovský zámok: Každý obsah a funkciu preberania videa môžete zablokovať heslom.
Kategória (žlté tlačidlo): Týmto žltým tlačidlom sa zobrazuje zoznam kategórií, z ktorého si
potom jednu vyberiete.
Služba (zelené tlačidlo): Vybrať si môžete z rôzneho bezplatného obsahu dostupného
z webových stránok.
- Poznámka: Každú stránku je možné zeleným tlačidlom zo zoznamu odstrániť.
Preberanie (tlačidlo záznamu): Webový obsah je možné preberať na úložné zariadenie USB
alebo HDD.
- Poznámka: Ak je k STB pripojených viac úložných zariadení súčasne, preberané súbory sa budú
ukladať automaticky na rýchlejšie zariadenie s väčšou úložnou kapacitou.
Prehrávanie dozadu a dopredu (tlačidlo rýchleho posunu dozadu a dopredu)
- Poznámka: Interval vyhľadávania dopredu a dozadu je možné v ponuke nastavení nastaviť na
10 / 20 / 30 / 60 sekúnd.
Na celú obrazovku: Tlačidlom OK sa obraz zobrazí na celú obrazovku.
5. Stav CA IRDETO
5.1 Stav podmieneného prístupu
Stav dekódovacej karty
- Dekódovacia karta Irdeto:
Na sledovanie zakódovaných služieb je potrebné
vlastniť dekódovaciu kartu IRDETO od poskytovateľa
služby. Do slotu pre kartu zasuňte platnú inteligentnú
kartu. Na obrazovke sa zobrazí správa „Inicializácia
dekódovacej karty...“. Keď hlásenie zmizne, môžete
sledovať službu, ktorú máte aktivovanú.
5.2 Pošta a oznamy
- Môžete si prezerať poštu a oznamy od poskytovateľa služby.
5.3 Aktualizácia softvéru OTA
- Automatická aktualizácia softvéru set-top-boxu. Ak chcete softvér aktualizovať, zvoľte Spustiť
vyhľadávanie. Set-Top Box si skontroluje softvér a ak u poskytovateľa služby nájde
aktualizáciu, zaktualizuje si ho.
5.4 Vekové obmedzenie
Používateľ môže obmedziť sledovanie programu zapnutím
profilu vekového obmedzenia. Pre každý profil si môže zvoliť
iný prístupový kód PIN.
Voľba
Červené tlačidlo: Toto tlačidlo umožňuje pridať alebo vymazať
profil používateľa. Taktiež umožňuje zmeniť vekovú úroveň
medzi 4-18, a nastaviť až 6 profilov.
Žlté tlačidlo: Toto tlačidlo umožňuje aktivovať alebo
deaktivovať vekové obmedzenie.
48
Riešenie problémov
Problém
Na prednom paneli sa
nezobrazujú žiadne hlásenia
Žiadny obraz
Riešenie
Skontrolujte hlavný kábel elektrického napájania a či je
zasunutý v správnej elektrickej zásuvke.
Skontrolujte, či je na zadnej strane STB zapnutý vypínač
elektrického napájania.
Viď vyššie Na prednom paneli sa nezobrazujú žiadne
hlásenia.
Systém STB so systémom televízora (PAL/NTSC) zosúladíte
tak, že tlačidlo V.Format podržíte stlačené, až kým sa
nezobrazí obraz.
Skontrolujte, či port video výstupu je pevne pripojený
k televízoru alebo k videorekordéru.
Skontrolujte, či na televízore máte zvolený video vstup.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo STB, aby ste sa
uistili, že diaľkovým ovládačom ovládate STB a nie iné
zariadenie.
Skontrolujte nastavenie úrovne jasu televízora.
Skontrolujte rozlíšenie, ktoré váš televízor podporuje a na
diaľkovom
ovládači
tlačidlom
Resolution nastavte
adekvátne rozlíšenie.
Nízka kvalita obrazu
Viď vyššie Žiadny obraz.
Skontrolujte úroveň signálu a ak je nízka, pokúste sa
nastaviť polohu taniera.
Žiadny zvuk
Viď vyššie Žiadny obraz.
Skontrolujte nastavenie úrovne hlasitosti televízora a STB.
Skontrolujte stav funkcie Mute (stlmiť zvuk) televízora a
STB.
Diaľkový ovládač nefunguje
Diaľkový ovládať namierte priamo na STB.
Skontrolujte, či sa tlačidlo STB rozsvieti, keď stlačíte nejaké
tlačidlo
Skontrolujte a ak je to potrebné, vymeňte batérie.
Žiadny alebo zlý signál
Skontrolujte LNB. Ak je to potrebné, LNB vymeňte.
Skontrolujte kábel od LNB.
Skontrolujte polohu taniera a ak je to potrebné, upravte
jeho polohu.
Ak používate spínač DiSEqC 1.0, skontrolujte, či ste
jednotky LNB pripojili a naprogramovali na správne
prípojky na prepínači.
Skontrolujte úroveň a kvalitu signálu.
49
Špecifikácie technických parametrov
Prijímač a kanálový dekodér
Vstupný konektor
Výstup priechodnej
slučky
Frekvenčný rozsah
Vstupný odpor
Úroveň signálu
Napájanie LNB
22KHz Tone
Ovládanie DiSEqC
Demodulácia
Vstupná prenos. rýchlosť
Dekodér FEC
Typ F, IEC 169-24, samica
Typ F, IEC 169-24, samica
950MHz ~ 2150MHz
75Ω, nevyvážený
-65 až -25dBm
13/18V jednosmer. prúd, max. 400mA
(22±2)KHz, (0,6±0,2)V
V1.0/1.2/USALS kompatibilné
QPSK / 8PSK
2 ~ 45 Ms/s(QPSK DVB-S)
2 ~ 45 Ms/s(QPSK DVB-S2)
2 ~ 35 Ms/s(8PSK DVB-S2)
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8 s
Dĺžka obmedzenia K=7(DVB-S)
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 a 9/10 (DVB-S2/QPSK)
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10(DVB-S2/8PSK)
Dekódovanie Audio/Video toku transportu MPEG
Prenosový tok
Úroveň profilu
Vstupná rýchlosť
Video formáty
Rozlíšenie videa
Dekódovanie zvuku
Zvukový režim
Vzorkovacia frekvencia
H.264(MPEG-4 časť 10, MPEG-4/AVC a H26L)
MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2
MPEG-4/AVC [email protected], MPEG-II [email protected]
Max. 80Mbit/s
4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16 : 9
720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p
1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (podporuje iba HDMI)
Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 a 3
Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby Digital bitový tok
32KHz, 44,1KHz a 48KHz(podľa vstupu)
Hlavný systém
Hlavný procesor
Pamäť
STi chipset
Flash-ROM : 32 Mbitov
SDRAM : 256 Mbitov
EEPROM : 256 bitov
50
Audio / Video a Dáta VSTUP/VÝSTUP
TV SCART
RCA
OPTICKÝ
RS-232C
USB
Eternet
RGB, CVBS Video, Audio L, R Output
Video & Audio Output
Dolby Digital (SPDIF)
9 pin D-SUB (samec) typ, Prenosová rýchlosť 115Kbps
USB 2.0 Host podpora pre predný a zadný. (5V jednosm. prúd
500 mA Max.)
RJ45 konektor, 100 Mbps
Predný Panel
Slot
Displej
Tlačidlá
1 USB 2.0 Host port
1 slot pre inteligentnú kartu
7-segmentový
3 tlačidlá (Standby (pohotovostný režim), CH UP/DOWN)
Elektrické napájanie
Vstupné napätie
Typ
Príkon
Napájanie v
pohotovostnom režime
Ochrana
Striedavý prúd 100 ~ 250V, 50/60Hz
SMPS
Max. 35W
Max. 1W
Samostatná interná poistka a ochrana proti blesku
Rozmery a hmotnosť
Rozmery (Š x V x H)
Hmotnosť (Net)
Prevádzková teplota
Teplota pri uskladnení
260mm X 43mm X 180mm
1,1 Kg
0°C ~ +45°C
-10°C ~ +70°C
51
Poznámky
Full HD digitálny satelitný prijímač
110IR
Download

SkyTec HD 110 IR manual SK