Fakulty s uzávierkou v apríli
Národné porovnávacie skúšky (NPS)
Ako dosiahnu èo najlepší výsledok?
4/2014
Fakulty s uzávierkou príjmu prihlášok v apríli
Èeská republika
Slovenská republika
15. 4.
15. 4.
PU v Prešove, Fakulta športu
ZÈU v Plzni, Fakulta elektrotechnická
UPJŠ, Ústav telesnej výchovy a športu
ZÈU v Plzni, Fakulta strojní
30. 4.
25. 4.
STU v Bratislave, Ústav manažmentu
MENDELU v Brnì, Fakulta regionálního rozvoje a
mezinárodních studií
STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
STU v Bratislave, Stavebná fakulta
SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
SPU v Nitre, Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva
SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
TU vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej
techniky
TU v Košiciach, Strojnícka fakulta
TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
TU v Košiciach, Stavebná fakulta
30. 4.
VŠB-TUO v Ostravì, Ekonomická fakulta
VŠB-TUO v Ostravì, Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TUO v Ostravì, Strojní fakulta
VŠB-TUO v Ostravì, Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství
VŠB-TUO v Ostravì, Hornicko-geologická fakulta
31.5.
VŠE v Praze, Národohospodáøská fakulta
TU v Košicich, Fakulta výrobných technológií
ŽU v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva
ŽU v Žiline, Stavebná a Strojnická fakulta
21 fakúlt na Slovensku a 9 v ÈR uzatvára
prihlasovanie. Nezmeškajte svoju šancu
ŽU v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky spojov
ŽU v Žiline, Elektrotechnická fakulta
TnUAD v Trenèine, Fakulta zdravotníctva
UCM v Trnave, Fakulta sociálnych viedUCM v Trnave, Fakulta
prírodných vied
Inštitút fyzioterapie, balneológie a lieèebnej rehabilitácie
Národné porovnávacie skúšky (NPS)
Na ktorých fakultách Vám môžu pomôc?
Využite výhody NPS.
Ekonomické fakulty (6 fakúlt na Slovensku a 15 v ÈR)
n
Spoloèenskovedné fakulty ( 4 fakulty na Slovensku a 10 v ÈR)
n
Prírodné vedy (3 fakulty na Slovensku a 4 v ÈR)
n
Technické odbory (3 fakulty na Slovensku a 13 v ÈR)
n
Zdravotno-sociálne odbory (2 fakulty na Slovensku a 2 v ÈR)
n
možnos ma istotu prijatia už teraz
n
mnohé z uvedených fakúlt vás príjmu na základe testu
n
Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v ktorom nie sú
testované znalosti
možnos by prijatý bez nutnosti vykona prijímaciu skúšku
n
fakulty
možnos vykona skúšku v mieste svojho bydliska (aj keï sa
n
hlásite na fakultu v ÈR)
v prípade neúspechu je možné skúšku opakova, prípadne je
n
možné absolvova štandardné prijímacie skúšky fakulty,
nemusíte ma preto strach z neúspechu
Termín skúšok: 8. 5. (uzávierka prihlášok: 22. 4.)
Miesta konania: Banská Bystrica, Bratislava, Košice,
Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Trnava, Žilina
www.scio.sk/nps
Ako dosiahnu v teste èo najlepší výsledok?
Ak ste si o skúške s predstihom zistili, èo sa dalo, je treba premyslie, ako pri riešení testu postupova tak, aby ste svoje vedomosti a
schopnosti uplatnili èo najlepšie. Dosiahnete potom lepšie skóre než ten, kto má rovnaké èi lepšie znalosti, ale niè si o skúške
nezistil. Plne môžete uplatni to, èo ste zistili z cviènej verzie alebo minuloroèného zadania testu.
Rýchlos
Ak viete, ko¾ko èasu na test máte, ako bude test ažký a ko¾ko
má úloh, urèite si dopredu, akou rýchlosou budete test
vypracováva. Keï zistíte, že máte èasu dostatok, je zbytoèné
ponáh¾a sa a robi zbytoèné chyby. Naopak keï viete, že test
nemôžete aj tak celý stihnú, je potrebné pracova rýchlo.
Ideálne je získa cviènú verziu, ktorá má všetky parametre
ostrého testu, a zmera si, ako dlho trvá jej vypracovanie, ktoré
úlohy vám idú ¾ahko a ktoré horšie, ktoré sú zdåhavé a naopak.
Potom ¾ahko zvolíte ideálne tempo. Vyriešte najskôr to, èo vám
ide dobre a nezaberá to ve¾a èasu. ažké a zdåhavé úlohy
preskakujte a nechajte si ich až nakoniec.
Systém znaèiek
Nemalo by sa vám sta, že zmätene „skáèete“ od úlohy k úlohe.
Preto je dobré zamyslie sa nad systémom znaèiek. Ku ktorým
úlohám sa vráti, ako sú približne ažké apod. Znaèiek sa dá
vymyslie celá rada, ako napr. „vyriešená úloha“, „nepochopil
som“, „zaberie ve¾a èasu“, „chápem, ale potrebujem
dopoèíta“, „keï zostane èas, ešte prekontrolova“ apod.
Obvykle si avšak vystaèíte s tím, že si budete aspoò odškrtáva
úlohy, ktoré už máte vyriešené (napr.a
), úlohy, ktorými sa už
nebudete zaobera (napr. r
), a úlohy, ku ktorým sa ešte
prípadne vrátite (napr.4
). Vo svojich znaèkách sa musíte ve¾mi
dobre orientova. Najlepšie je systém znaèiek skúsi ešte doma
v cviènej verzii.
Tipovanie
Väèšina skúšok nie je koncipovaná tak, aby priemerný úèastník
poznal odpovede na všetky úlohy. Pokia¾ ste si presne zistili,
ako sa skúška boduje a èi sa za nesprávne odpovede odèítajú
body, je potrebné zváži, kedy presne sa vám vyplatí správnu
odpoveï z výberu „tipnú“. V každom prípade je vhodné
necha si tipovanie až úplne na záver.
Pokia¾ sa za nesprávnu odpoveï odèítajú body alebo èas bodu
(napr. v testoch NPS), tak pokia¾ o správnom riešení nemáte
vôbec tušenie, rozhodne sa nevyplatí háda. Prichádzali by ste o
cenné body. Keï ale môžete s istotou vylúèi aspoò niektoré z
odpovedí ako chybné, už sa tipovanie môže vyplati.
Pokia¾ sa odpoveï vyberá z ponuky možností a za nesprávnu
odpoveï sa body vôbec neodèítajú, bolo by naopak ve¾kou
chybou necha nejaké úlohy nezaškrtnuté, aj keï nemáte ani
V budúcom èísle: Akú zvoli stratégiu pri riešení testu?
Ako dosiahnu v teste èo najlepší výsledok?
najmenšie tušenie o správnej odpovedi. Nechajte sa vies
vlastným inštinktom alebo pracujte vyluèovacou metódou a
pokúste sa urèi najlogickejšiu a najvhodnejšiu odpoveï.
Dôsledne èítajte zadanie
Ve¾mi pozorne èítajte zadanie, dávajte obzvl᚝ pozor na
úlohy s negáciou (napr. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je
pravdivé? Èo neplatí? apod.). Venujte zvýšenú pozornos, keï
vám úloha pripadá smiešne ¾ahká. Je možné, že ste prehliadli
nejaký detail v zadaní, ktorý dáva úlohe úplne iný rozmer.
Dobre preèítajte tiež zadanie a uvedené možnosti pri úlohách,
u ktorých si myslíte, že sú ve¾mi ažké alebo nepochopite¾né.
Opä ste mohli prehliadnu nejakú malièkos, ktorá úlohu
zjednodušuje, alebo sú tri zo štyroch uvedených možností
nato¾ko scestné, že ich môžete na prvý poh¾ad vylúèi.
Ak sa chystáte na Národnej porovnávacie skúšky, môžete
si cvièné verzie testov stiahnu na adrese
www.scio.sk/testy
Nepanikári!
Nikdy nepodliehajte zbytoènej panike. Môže sa sta, že
nestihnete odpoveda na všetky úlohy v teste. To je v poriadku,
napr. v rámci NPS sa s tím dokonca poèíta a test Všeobecných
študijných predpokladov stihne v èasovom limite len málokto.
Ostatní úèastníci testu spravidla všetky úlohy tiež nestihnú.
Na záver testu si vždy nechajte trochu èasu na kontrolu
výsledku. Aj keï bolo na test dos èasu a niektorí úèastníci už
odchádzajú, nenechajte sa zmias a znervózni! Využite
všetok èas, nech si môžete by istí, že nikde nemáte zbytoènú
chybu a že máte všetky odpovede vyznaèené tak, ako je
predpísané.
Testom to nekonèí
Pokia¾ vám to èas a podmienky dovolia, poznamenajte si
otázky, na ktoré ste nepoznali odpoveï (na NPS nemusíte,
nájdete ich najneskôr do dvoch dní po teste vo svojom
osobnom profile na webe Scio). Poznamenajte si tiež otázky
zle formulované a odpovede, ktoré sa vám zdali nesprávne.
Chyba totiž nemusí by nutne na vašej strane! Snažte sa
dopátra správnych odpovedí. Môže sa vám to vyplati pri
prípadnom podaní žiadosti o preskúmanie (odvolanie).
Tento študentský spravodaj si môžete tiež stiahnu na www.scio.sk
Download

Fakulty s uzávierkou príjmu prihlášok v apríli Slovenská