Výročná správa
2011
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
OBSAH
Základné údaje o spoločnosti............................................................................................................................... - 3 Údaje o základnom imaní................................................................................................................................. - 3 Štruktúra akcionárov ........................................................................................................................................ - 3 Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti....................................................................................................... - 3 Dcérske spoločnosti......................................................................................................................................... - 3 Štruktúra spoločnosti a jej hlavné podnikateľské aktivity ..................................................................................... - 4 Poslanie a vízia................................................................................................................................................ - 5 Strategické piliere ............................................................................................................................................ - 5 Kľúčové hodnoty .............................................................................................................................................. - 5 Hlavné udalosti spoločnosti Sapa Profily a.s. v roku 2011................................................................................... - 6 Certifikačný a transfer audit IMS ...................................................................................................................... - 6 Nová hala a linka technológie anodickej oxidácie ............................................................................................ - 6 Projekty EÚ ...................................................................................................................................................... - 7 Vývoj predaja za rok 2011................................................................................................................................ - 7 Údaje o vývoji činnosti a finančnej situácii Sapa Profily a.s. ................................................................................ - 8 Hlavné ukazovatele za rok 2011 ...................................................................................................................... - 8 Účtovná závierka za rok 2011.......................................................................................................................... - 9 Udalosti osobitného významu po ukončení roku 2011..................................................................................... - 9 Údaje o predpokladanom vývoji spoločnosti Sapa Profily a.s. na rok 2012 ..................................................... - 9 Správa nezávislého audítora.............................................................................................................................. - 10 Súvaha k 31. decembru 2011 ............................................................................................................................ - 12 Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2011......................................................................................................... - 13 -
Strana - 2 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Základné údaje o spoločnosti
Obchodné meno:
Sapa Profily a.s.
Sídlo:
Na Vartičke 7
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika
IČO:
36 638 927
Právna forma:
Akciová spoločnosť
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sa, vložka číslo 823/S.
Údaje o základnom imaní
Základné imanie:
22 971 476,46 EUR
Počet akcií:
10 kusov v menovitej hodnote 3 319,39 EUR
69 kusov v menovitej hodnote 331 939,18 EUR
1 kus v menovitej hodnote 33 193,91 EUR
1 kus v menovitej hodnote 1 284,60 EUR
Druh akcií:
kmeňové
Podoba akcií:
listinné
Štruktúra akcionárov
Akcionár
Sapa AB
Podiel na ZI
Podiel v %
Sídlo
22 971 476,46 EUR
100%
Štokholm, Švédsko
Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti
Predstavenstvo
Dozorná rada
Ing. Teodor Kvapil
- predseda predstavenstva
Milan Gocník
- člen dozornej rady
Ing. Karol Kružic
- člen predstavenstva
Leif Svensson
- člen dozornej rady
Ing. Peter Oslanec
- člen predstavenstva
Anna Smieszek
- člen dozornej rady
Ing. Viktor Fára
- člen predstavenstva
Dcérske spoločnosti
Názov spoločnosti
Podiel na ZI
Obchodný podiel
Sídlo
SAPA Profily s.r.o.
20 000 CZK
1/335
Děčín, Česká republika
Strana - 3 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Štruktúra spoločnosti a jej hlavné podnikateľské aktivity
Spoločnosť Sapa Profily a.s. je súčasťou priemyselnej skupiny Sapa zameranej na tri základné podnikateľské
oblasti – Profiles (Profily), Building System (Stavebné systémy) a Heat Transfer (Prenos tepla). Všetky pracujú
pod tou istou značkou Sapa a sú založené na spoločnom základe, ktorý zahŕňa vývoj, výrobu a predaj profilov s
vysokou mierou pridanej hodnoty, stavebné konštrukčné systémy a pásky pre výmenníky tepla, samozrejme
všetko z ľahkého kovu – hliníka.
Podnikateľský koncept je založený na úzkej spolupráci so zákazníkmi z rôznych priemyselných oblastí, ako sú
stavebníctvo, doprava, strojárstvo, telekomunikácie a vybavenie pre domácnosti a kancelárie.
Sapa je globálna spoločnosť pôsobiaca v 33 krajinách Európy, Ázie a Severnej Ameriky. Obrat za rok 2011
predstavuje takmer 35,7 miliárd SEK a má 14 500 zamestnancov.
Sapa Profiles
Sapa Profiles je svetovým lídrom vo výrobe
hliníkových lisovaných profilov. Trhový podiel
predstavuje 14% v Európe a 29% v Severnej Amerike.
Dizajnové riešenia využívajúce hliníkové profily sú
používané v takmer všetkých priemyselných
odvetviach. Sapa disponuje rozsiahlymi výrobnými
prevádzkami na opracovanie a povrchovú úpravu.
Stratégiou spoločnosti je dodávať zákazníkom riešenia s pridanou hodnotou. To si vyžaduje dôkladné pochopenie
hodnotového reťazca zákazníka, jeho výrobkov a celkovej obchodnej situácie. Vďaka svojej pôsobnosti v 19
krajinách je Sapa dobre vybavená pre nadviazanie úzkej spolupráce, tak s lokálnymi, ako aj zahraničnými
zákazníkmi.
Sapa Building System
Sapa Building System je jedným z najväčších
dodávateľov stavebných systémov založených na
hliníkových profiloch v Európe. Výrobné prevádzky má
lokalizované v 14 krajinách a trhový podiel predstavuje
7% v Európe.
Sapa ponúka architektom, dizajnérom a projektantom
širokú škálu inovatívnych hliníkových systémov pre
fasády, okná a dvere. Sapa ďalej ponúka špeciálne aplikácie zahrňujúce tieniace systémy proti slnečnému
žiareniu a systémy na výrobu elektriny s použitím fotovoltaických modulov.
Hľadanie správnej alternatívy k „tradičným“ energetickým zdrojom sa stalo nielen nutnosťou, ale aj
zodpovednosťou a Sapa môže hrať dôležitú úlohu ako dodávateľ ekologicky udržateľných a energeticky
efektívnych stavebných riešení na báze hliníka.
Sapa Heat Transfer
Sapa Heat Transfer je popredným svetovým
dodávateľom riešení výmenníkov tepla pre
automobilový priemysel s 21% podielom na globálnom
trhu.
Výroba je lokalizovaná vo Švédsku a Číne. Počas roku
2008 sa toto postavenie ešte posilnilo a to vďaka silnej
orientácie na vzťahy so zákazníkmi, technickej
podpory, ako aj výskumu a vývoju. Sapa Heat Transfer Tubes s výrobou v Nemecku a Číne sa špecializuje na
zvárané rúrky pre automobilové výmenníky tepla založené na valcovanom hliníkovom páse.
Strana - 4 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Poslanie a vízia
Poslaním spoločnosti Sapa Profily a.s. je ponúkať inovačné riešenia z hliníkových profilov.
Víziou spoločnosti Sapa Profily a.s. je byť atraktívnym partnerom vo svojom odvetví a lídrom na slovenskom a
českom trhu. Orientácia na zákazníka, kvalita poskytovaných produktov a služieb sú základnými atribútmi
každodennej práce.
Strategické piliere
►
Životné prostredie, Bezpečnosť a Ochrana zdravia
Dodržiavanie zásad v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia
je povinnou súčasťou každodennej práce.
►
Genesis
Spoločnosť Sapa pracuje v súlade so systémom Genesis, ktorý je interpretáciou a
adaptáciou výrobného systému spoločnosti Toyota.
Záväzkom manažmentu spoločnosti je integrovať systém Genesis ako základ
spoločnej podnikovej kultúry.
►
Úzky vzťah so zákazníkmi
Zákazníci spoločnosti Sapa nenakupujú iba hliníkové profily a pásky – požadujú
produktové riešenia z hliníka, ktoré zlepšujú ich ponuku na trhu.
Z tohto dôvodu musíme disponovať zdrojmi, vedomosťami a zručnosťami na to, aby sme porozumeli našim
zákazníkom a pretransformovali ich požiadavky do nákladovo efektívnej výroby.
Kľúčové hodnoty
Naše kľúčové hodnoty predstavujú kontinuitu, ktorá vždy bola a naďalej bude nesmierne dôležitá pre náš úspech.
►
Podnikateľský duch
Rozpoznať príležitosti v podnikateľskom prostredí s ohľadom na možné riziko a pretransformovať ich do
ziskového biznisu. Sapa podporuje a podnecuje podnikateľského ducha svojich zamestnancov.
►
Inovatívne zameranie
Identifikovať inteligentné riešenia problémov a príležitostí. Toto inovatívne zameranie musí byť založené na
inovatívnom a kreatívnom pracovnom prostredí.
►
Zodpovednosť
Vytvoriť bezpečné pracovné prostredie pre všetkých našich zamestnancov, mať dlhodobú perspektívu v našom
odvetví a prispievať k udržateľnosti sveta.
►
Orientácia na zákazníka
Uvedomiť si, že všetko čo robíme musí byť podriadené potrebám zákazníka a trhu, pretože jedine tak môžeme
dosiahnuť skutočnú trhovú hodnotu našich aktivít.
Strana - 5 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Hlavné udalosti spoločnosti Sapa Profily a.s. v roku 2011
Rok 2011 je hodnotený ako úspešný rok pre spoločnosť Sapa Profily a.s., a to i napriek tomu, že sa nepodarili
zopakovať rekordné hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2010. V roku 2011 bol ukončený certifikačný
a transfer audit systému IMS, odštartovala sa výstavba novej haly a linky technológie anodickej oxidácie,
spoločnosť dosiahla druhý najvyšší predaj lisovaných profilov od roku 2006 a v neposlednom rade spoločnosť
získala výskumno-vývojový projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Certifikačný a transfer audit IMS
Dňa 6. mája 2011 spoločnosť Sapa Profily a.s. úspešne ukončila proces certifikácie IMS. Certifikáciu uskutočnila
audítorská spoločnosť Det Norske Veritas SK s.r.o. Systém IMS spoločnosti Sapa Profily a.s. bol vybudovaný
podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Výrobná časť lisovňa a
opracovanie boli certifikované aj podľa normy ISO/TS 16949:2009.
Certifikácia systému IMS je výsledkom niekoľkomesačnej práce všetkých zamestnancov spoločnosti Sapa Profily
a.s.. Tento proces potvrdzuje neustále zlepšovanie sa a progres spoločnosti.
Nová hala a linka technológie anodickej oxidácie
Povrchová úprava technológiou anodickej oxidácie je v spoločnosti Sapa Profily a.s. zavedená od roku 1972. Po
40 rokoch fungovania je nahradená novou modernou linkou, ktorá spĺňa najprísnejšie ekologické nariadenia.
V roku 2009 manažment spoločnosti stál na prahu rozhodnutia, či investovať nemalé
finančné prostriedky do modernizácie existujúcej linky, ktoré by priniesli zvýšenie
výrobných kapacít, odstránenie ekologických limitov v oblasti obsahu rozpustných solí
vo vode používanej vo výrobnom procese, zníženie energetickej náročnosti a taktiež
vyššiu efektivitu, alebo postaviť novú. Po zvážení všetkých ekologických, finančných
a výkonových faktorov vedenie spoločnosti rozhodlo postaviť na zelenej lúke úplne
novú linku.
Po schválení investičného zámeru požiadala spoločnosť Sapa Profily a.s. Ministerstvo
hospodárstva o poskytnutie štátnej pomoci na realizáciu investičného zámeru pod
názvom „Rozšírenie existujúceho podniku s cieľom zvýšenia výrobných kapacít
na výrobu výrobkov so zvýšenou pridanou hodnotou v spoločnosti Sapa Profily
a.s. v Žiari nad Hronom“, ktorá bola schválená dňa 21.6.2010, v celkovej výške
3 446 100 EUR.
Dňa 28. októbra 2010 bol položený základný kameň novej haly anodickej oxidácie za
účasti nórskeho kráľovského páru, prezidentského páru Slovenskej republiky a
prezidenta spoločnosti Sapa. Touto slávnostnou udalosťou bol odštartovaný proces
výstavby novej haly. Prvé výkopové práce začali v januári 2011 a ukončenie výstavby
bolo naplánované na začiatok roku 2012.
Strana - 6 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Projekty EÚ
Víziou spoločnosti Sapa Profily a.s. je byť atraktívnym partnerom vo svojom odvetví a lídrom na slovenskom
a českom trhu. Táto ambícia sa nedá naplniť bez výrazného proinovačného prístupu spoločnosti. Z tohto dôvodu
spoločnosť dlhodobo spolupracuje s univerzitami a výskumno-vývojovými organizáciami, vrátane Slovenskej
akadémie vied (SAV).
Sapa Profily a.s. bola v roku 2008 ocenená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v súťaži „Inovatívny
čin roka 2007“ v kategórii „Inovácia procesu (technologický proces)“ a v roku 2009 ocenená prestížnou cenou za
inovácie „Krištáľový Merkúr 2008“ udelenou Regionálnou komorou SOPK v spolupráci s Banskobystrickým
samosprávnym krajom.
Výsledkom všetkých týchto aktivít bolo odhodlanie uchádzať sa o výskumno-vývojový projekt s cieľom preniesť
poznatky z výskumu a vývoja do praxe. V spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, ako
hlavným partnerom projektu, sa toto odhodlanie pretavilo do schváleného projektu s názvom „Výskum možnosti
lisovania kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov v rámci spolupráce Sapa Profily a.s. a SAV“. Výška
finančného príspevku pre oboch partnerov je v celkovej výške 1 545 831,51 EUR a projekt je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ukončenie projektu je
plánované do roku 2014.
Vývoj predaja za rok 2011
Napriek poklesu v predaji o 20% v porovnaní s rokom 2010 je z hľadiska predaja v technických jednotkách rok
2011 považovaný za jeden z tých úspešnejších. Najväčší vplyv na pokles predaja mala strata zákaziek pre
solárny biznis a zníženie predaja posuvných dverí PAX Lyngdal pre spoločnosť IKEA. Tieto straty sa podarilo
sčasti vykryť zvýšením predaja pre existujúcich a nových zákazníkov.
Vývoj predaja lisovaných profilov (tony)
Vývoj predaja podľa odvetví za rok 2011
24 00 0
6%
20 00 0
6%
4%
6%
4 9%
16 00 0
12 00 0
1 1%
8 00 0
18%
4 00 0
0
2005
2006
2007
200 8
200 9
20 10 20 11
stavebníctvo
d oprava
o statné
strojá rstvo
veľkoskla dy
vyb ave nie pre do mácnosti
ele ktrotechn ika
Strana - 7 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Údaje o vývoji činnosti a finančnej situácii Sapa Profily a.s.
Výsledovka
Rekordné výsledky dosiahnuté v minulom roku sa v roku 2011 nepodarili zopakovať. Plnenie prevádzkového
hospodárskeho výsledku v roku 2011 negatívne ovplyvňovala strata zákaziek pre solárny biznis, ako aj zníženie
objemu a cien pre tak dôležitého zákazníka z pohľadu tvorby pridanej hodnoty, akým je IKEA.
Výpadok v celkových tržbách o 18% bol len čiastočne kompenzovaný poklesom výrobnej spotreby (-15%), čoho
dôsledkom je zníženie pridanej hodnoty o 4,7 milióna EUR a prepad v plnení prevádzkového hospodárskeho
výsledku o 88% v porovnaní s minulým rokom.
Výpadok predaja sa negatívne prejavil vo všetkých výrobných prevádzkach.
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti sa znížil o 9% na úroveň -360 tis. EUR. Hlavným faktorom vplyvu na
finančný výsledok v porovnaní s minulým rokom je rast nákladových úrokov hlavne z dôvodu ďalšieho čerpania
pôžičky a zvýšenie úrokovej sadzby.
Súvaha
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2010 bol zisk vo
výške 4 134 tis. EUR rozdelený nasledovne:
►
Tvorba rezervného fondu vo výške 413 tis. EUR
►
Zvyšná časť v sume 3 721 tis. EUR na zníženie strát minulých účtovných období.
Spoločnosť v priebehu roku tvorila opravné položky k zásobám v celkovej výške 99 tis. EUR.
Z dôvodu zhoršenia sa vekovej štruktúry pohľadávok voči predchádzajúcemu roku sa dotvárala opravná položka
k pohľadávkam vo výške 566 tis. EUR.
Krátkodobý úver poskytnutý materskou spoločnosťou na financovanie investičných akcií sa v priebehu roka zvýšil
v sume 1 500 tis. EUR a celkovo dosiahol úroveň 11 500 tis. EUR.
Hlavné ukazovatele za rok 2011
Hlavné ukazovatele
MJ
2011
EUR
64 664 020
z toho export
EUR
48 977 294
Pridaná hodnota
EUR
10 880 521
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EUR
651 994
Osobné náklady
EUR
7 115 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
EUR
225 193
Zásoby
EUR
4 438 801
Pohľadávky dlhodobé a krátkodobé
EUR
8 181 392
Záväzky dlhodobé a krátkodobé
EUR
23 075 594
Výroba
EUR
63 862 708
Investície
EUR
8 648 118
Mzdové prostriedky
EUR
5 052 143
Priemerná mesačná mzda
EUR
1 058
Tržby (60*)
Strana - 8 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Hlavné ukazovatele
MJ
2011
osoby
387
Produktivita z pridanej hodnoty na mzdy
EUR
2,15
Produktivita z pridanej hodnoty na zamestnanca a mesiac
EUR
2 345,11
Priemerný stav zamestnancov
Účtovná závierka za rok 2011
Účtovná závierka v plnom rozsahu bola overená audítorskou spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. a
nachádza sa v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto správy.
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SAPA AB so sídlom Humlegardsgatan 17,
114 85 Štokholm, Švédsko a tá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ORKLA ASA, P.O. Box
423 Skøyen, NO-0213 Oslo, Nórsko. Konsolidované účtovné závierky sú dostupné v sídle uvedených spoločností.
Udalosti osobitného významu po ukončení roku 2011
Po 31. decembri 2011 nenastali udalosti osobitného významu.
Spoločnosť po súvahovom dni pokračovala v budovaní novej linky anodickej oxidácie a v prvom štvrťroku sa
vykonali prvé skúšky výroby. V júli 2012 prebehla kolaudácia a následne bola celá výroba na prevádzke
povrchových úprav presunutá zo starej ekologicky nevhodnej linky na novú. Stará linka bola odstavená a bude
postupne demontovaná.
Údaje o predpokladanom vývoji spoločnosti Sapa Profily a.s. na rok 2012
Hlavné ukazovatele
MJ
2011
Plán 2012
Zmena %
EUR
64 664 020
59 896 260
-7%
z toho export
EUR
48 977 294
47 795 040
-2%
Pridaná hodnota
EUR
10 880 521
11 894 034
9%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EUR
651 994
1 745 019
168%
Osobné náklady
EUR
7 115 191
6 975 860
-2%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
EUR
225 193
1 352 619
501%
Zásoby
EUR
4 438 801
4 585 400
3%
Pohľadávky dlhodobé a krátkodobé
EUR
8 181 392
6 832 631
-16%
Záväzky dlhodobé a krátkodobé
EUR
23 075 594
21 954 090
-5%
Výroba
EUR
63 862 708
59 896 260
-6%
Investície
EUR
8 648 118
2 465 025
-71%
Mzdové prostriedky
EUR
5 052 143
4 973 290
-2%
Priemerná mesačná mzda
EUR
1 058
1 080
2%
osoby
387
384
-1%
Produktivita z pridanej hodnoty na mzdy
EUR
2,15
2,39
11%
Produktivita z pridanej hodnoty na zamestnanca a mesiac
EUR
2 345,11
2 581,84
10%
Tržby (60*)
Priemerný stav zamestnancov
Strana - 9 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Správa nezávislého audítora
Strana - 10 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Strana - 11 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Súvaha k 31. decembru 2011
v EUR
AKTÍVA CELKOM
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný a dlhodobo hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
Zásoby
Brutto
Korekcia
Netto
66 389 693
19 647 934
46 741 759
50 728 054
18 940 225
31 787 829
50 722 659
18 940 225
31 782 434
5 395
5 395
15 403 019
707 709
14 695 310
4 580 244
141 443
4 438 801
Dlhodobé pohľadávky
0
Krátkodobé pohľadávky
8 747 658
Finančné účty
2 075 117
2 075 117
Časové rozlíšenie
258 620
258 620
PASÍVA CELKOM
46 741 759
46 741 759
Vlastné imanie
22 186 610
22 186 610
Základné imanie
22 971 476
22 971 476
Kapitálové fondy
-134 772
-134 772
772 326
772 326
-1 647 613
-1 647 613
225 193
225 193
24 123 371
24 123 371
Rezervy
1 047 777
1 047 777
Dlhodobé záväzky
1 987 795
1 987 795
21 087 799
21 087 799
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
566 266
8 181 392
0
431 778
431 778
Strana - 12 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2011
v EUR
2011
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Aktivácia
63 787 442
-510 837
586 103
Výroba
63 862 708
Tržby z predaja tovaru
876 578
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
725 757
Obchodná marža
150 821
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Služby
47 532 447
5 600 561
Výrobná spotreba
53 133 008
Pridaná hodnota
10 880 521
Osobné náklady
7 115 191
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 516 709
Ostatné prevádzkové náklady
536 887
Ostatné prevádzkové výnosy
940 260
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
651 994
Finančné náklady
439 498
Finančné výnosy
79 613
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-359 885
Mimoriadne náklady
0
Mimoriadne výnosy
0
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
0
Daň z príjmov
- splatná
- odložená
Daň z príjmov spolu
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
84 691
-17 775
66 916
225 193
Strana - 13 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2011
www.sapaprofiles.com/sk
Strana - 14 -
Download

Sapa Profily_Vyrocna sprava_2011_SK_OUT